വിക്കിപീഡിയ:സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത-ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്കുണ്ടാവേണ്ട മാനദണ്ഡം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.


ഈ താൾ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ ഔദ്യോഗിക നയമായി കണക്കാക്കുന്നു. വിക്കിപീഡിയ ലേഖകർ ഇതിനെ എല്ലാ ഉപയോക്താക്കളും പിന്തുടരേണ്ട മാനദണ്ഡമായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഇവിടുത്തെ പ്രതിപാദ്യങ്ങൾ മാറ്റമില്ലാത്തതല്ല. സാമാന്യബുദ്ധിക്കും സന്ദർഭത്തിനും ഇണങ്ങുംവിധം വേണം ഇവ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഈ താൾ തിരുത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ആ പ്രവൃത്തി സർവ്വസമ്മതമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. സംശയം തോന്നിയാൽ സംവാദം താളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക.


For the full non-free content use guideline (including this policy and its criteria) see Wikipedia:Non-free content.
As per the March 23rd, 2007 Wikimedia Foundation Licensing policy resolution this document serves as the Exemption Doctrine Policy for the English Wikipedia.

Rationale

 • To support Wikipedia's mission to produce perpetually free content for unlimited distribution, modification and application by all users in all media.
 • To minimize legal exposure by limiting the amount of non-free content, using more narrowly defined criteria than apply under United States fair use law.
 • To facilitate the judicious use of non-free content to support the development of a quality encyclopedia.

Policy

For purposes of this policy "non-free content" means all copyrighted images and other media files that lack a free content license. There is no automatic entitlement to use non-free content in an article. Such material may be used on the English Wikipedia only where all 10 of the following criteria are met.

 1. വിക്കിപീഡിയ:സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത-ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്കുണ്ടാവേണ്ട മാനദണ്ഡം/spanNo free equivalent. Non-free content is used only where no free equivalent is available, or could be created, that would serve the same encyclopedic purpose. Where possible, non-free content is transformed into free material instead of using a fair-use defense, or replaced with a freer alternative if one of acceptable quality is available; "acceptable quality" means a quality sufficient to serve the encyclopedic purpose. (As a quick test, before adding an image requiring a rationale, ask yourself: "Can this image be replaced by a free one that has the same effect?" and "Could the subject be adequately conveyed by text without using the image at all?" If the answer to either is yes, the image probably does not meet this criterion.)
 2. വിക്കിപീഡിയ:സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത-ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്കുണ്ടാവേണ്ട മാനദണ്ഡം/spanRespect for commercial opportunities. Non-free content is not used in a manner that is likely to replace the original market role of the original copyrighted media.
 3. വിക്കിപീഡിയ:സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത-ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്കുണ്ടാവേണ്ട മാനദണ്ഡം/span
  1. വിക്കിപീഡിയ:സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത-ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്കുണ്ടാവേണ്ട മാനദണ്ഡം/spanMinimal usage. Multiple items of non-free content are not used if one item can convey equivalent significant information.
  2. വിക്കിപീഡിയ:സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത-ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്കുണ്ടാവേണ്ട മാനദണ്ഡം/spanMinimal extent of use. An entire work is not used if a portion will suffice. Low- rather than high-resolution/fidelity/bit rate is used (especially where the original could be used for deliberate copyright infringement). This rule also applies to the copy in the Image: namespace.
 4. വിക്കിപീഡിയ:സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത-ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്കുണ്ടാവേണ്ട മാനദണ്ഡം/spanPrevious publication. Non-free content must have been published outside Wikipedia.
 5. വിക്കിപീഡിയ:സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത-ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്കുണ്ടാവേണ്ട മാനദണ്ഡം/spanContent. Non-free content meets general Wikipedia content requirements and is encyclopedic.
 6. വിക്കിപീഡിയ:സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത-ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്കുണ്ടാവേണ്ട മാനദണ്ഡം/spanMedia-specific policy. The material meets Wikipedia's media-specific policy. For example, images must meet Wikipedia:Image use policy.
 7. വിക്കിപീഡിയ:സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത-ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്കുണ്ടാവേണ്ട മാനദണ്ഡം/spanOne-article minimum. Non-free content is used in at least one article.
 8. വിക്കിപീഡിയ:സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത-ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്കുണ്ടാവേണ്ട മാനദണ്ഡം/spanSignificance. Non-free content is used only if its presence would significantly increase readers' understanding of the topic.
 9. വിക്കിപീഡിയ:സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത-ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്കുണ്ടാവേണ്ട മാനദണ്ഡം/spanRestrictions on location. Non-free content is allowed only in articles (not disambiguation pages), and only in article namespace, subject to exemptions. (To prevent an image category from displaying thumbnails, add __NOGALLERY__ to it; images are linked, not inlined, from talk pages when they are a topic of discussion.)
 10. വിക്കിപീഡിയ:സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത-ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്കുണ്ടാവേണ്ട മാനദണ്ഡം/spanImage description page. The image or media description page contains the following:
  1. വിക്കിപീഡിയ:സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത-ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്കുണ്ടാവേണ്ട മാനദണ്ഡം/spanAttribution of the source of the material and, if different from the source, of the copyright holder. See: Wikipedia:Citing sources#When uploading an image.
  2. A copyright tag that indicates which Wikipedia policy provision is claimed to permit the use. For a list of image copyright tags, see Wikipedia:Image copyright tags/Non-free content.
  3. വിക്കിപീഡിയ:സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത-ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്കുണ്ടാവേണ്ട മാനദണ്ഡം/spanThe name of each article (a link to the articles is recommended as well) in which fair use is claimed for the item, and a separate fair-use rationale for each use of the item, as explained at Wikipedia:Non-free use rationale guideline. The rationale is presented in clear, plain language and is relevant to each use.

Enforcement

 • An image with a valid non-free-use rationale for some (but not all) articles it is used in will not be deleted. Instead, the image should be removed from the articles for which it lacks a non-free-use rationale, or a suitable rationale added.
 • An image on which non-free use is claimed that is used in no article (Criterion 7) may be deleted seven days after notification.
 • An image in use on an article and uploaded after 2006-07-13, that does not comply with this policy 48 hours after notification to the uploading editor will be deleted. To avoid deletion, the uploading editor or another Wikipedian will need to provide a convincing non-free-use defence that satisfies all 10 criteria. For an image in use on an article that was uploaded before 2006-07-13, the 48-hour period is extended to seven days.

Deletion criteria for non-free content are specified in Wikipedia:Criteria for speedy deletion.