വിക്കിപീഡിയ:പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ/സാങ്കേതികം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
വഴികാട്ടി (Help)
Read in Malayalam
അംഗമാവുക
മലയാളം എഴുതുവാൻ
യുണികോഡ്‌ ഫോണ്ടുകൾ
പരീക്ഷണങ്ങൾ
സംവാദ സഹായി
യൂസർ പേജ് സഹായി
സംശയം ചോദിക്കാൻ
കീഴ്‌വഴക്കങ്ങൾ
ശൈലീ പുസ്തകം
ലേഖനം തുടങ്ങുക
തിരുത്തൽ വഴികാട്ടി
കണ്ണികൾ ചേർക്കുവാൻ
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
ചിട്ടവട്ടം
വിക്കി ലിങ്കുകൾ
സചിത്രലേഖനങ്ങൾ
ഫലകങ്ങൾ
വർഗ്ഗീകരണം
മീഡിയ സഹായി
പട്ടികകൾ
വീഡിയോ പരിശീലനം
കണ്ടുതിരുത്തൽ
കണ്ടുതിരുത്തൽ വഴികാട്ടി

If you have problems reading malayalam, please ensure that you have read this page before going ahead.
If you have problems writing in malayalam, please ensure that you have read this page before going ahead.

  • Question: I installed a new Malayalam Unicode font and now my malayalam webpage shows garbage.
    Possible Solution: This can happen immediately after the installation of the font, probably because the old font information is in the cache. Please refresh the page and the new font should take effect. If you are in the offline mode of your browser, you will no longer be able to access the pages in malayalam until you switch to online mode.
  • Question: I installed Varamozhi, but when I type, I cannot see malayalam transliteration on the right window frame. Instead I see garbled characters. However, if I press File->Export to UTF8 (unicode) or press Ctrl+u, I can see the correct fonts in window.
    Possible Solution: Varamozhi by default sets font for the right window frame to Matweb.ttf. This is the font used by Mathrubhumi in www.mathrubhumi.com. Please download and install the font Matweb.ttf from Mathrubhumi webpage to see malayalam characters properly in the right window pane.

ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയാത്തതെന്തുകൊണ്ട്?[തിരുത്തുക]

മറ്റെല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും കാണാൻ കഴിയുകയും ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ മാത്രം കാണാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് താങ്കളുടെ ഫോണ്ടിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. യൂണീകോഡ് 5.1 എൻകോഡിങ് അനുസരിച്ചുള്ള ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ താങ്കളുടെ ഫോണ്ടിലില്ലാത്തതാവണം കാരണം. സഹായം:To Read in Malayalam എന്നതാളിൽ താങ്കളുടെ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിനനുസരിച്ച് Managing chillu characters എന്ന തലക്കെട്ടിനടിയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ കാണുക (ഈ ലിങ്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചും കാണാവുന്നതാണ്: Windows, Linux).