വിക്കിപീഡിയ:സംഗമം5/പേര്/വോട്ടെടുപ്പ്/ഫലപ്രഖ്യാപനം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

കൊല്ലത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്ന വിക്കിപീഡിയ കൂട്ടായ്മയുടെ പേര് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് ഇന്നലെ സമാപിച്ചു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ നേടിയത് വിക്കിസംഗമോത്സവം 2012 എന്ന പേരാണ്. 14 വോട്ടുകളാണ് ഈ പേരു നേടിയത്. ആയതിനാൽ ഇനി മുതൽ ഈ കൂട്ടായ്മ വിക്കിസംഗമോത്സവം 2012 എന്നറിയപ്പെടും. വോട്ടെടുപ്പിന്റെ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ താഴെ.

നമ്പർ പേര് ലഭിച്ച വോട്ടുകൾ
1 വിക്കിമീഡിയം 2012 0
2 എൻറെ മലയാളം 2012 0
3 വിക്കിപീഡിയ സംഗമോത്സവം 0
4 മലയാളം വിക്കിപീഡിയ സംഗമം 2012 1
5 വിക്കിമീഡിയ മഹാസമ്മേളനം 1
6 വിക്കിസംഗമോത്സവം 2012 14
7 വിക്കി സംഗമം 2012 0
8 വിക്കി മഹാ സംഗമോത്സവം 2012 0
9 വിക്കി കൂട്ടായമ 2012 0
10 വിക്കി ജനസംഗമം 2012 0
11 വിക്കി ഉത്സവം 2012 0
12 വിക്കിപൂരം 0
13 വിക്കിമഹാസംഗമം-5 0
14 വിക്കി സമാഗമം 0
15 വിക്കിസമൂഹസംഗമം 0
16 വിക്കിസമൂഹസമ്മേളനം 0
17 വിക്കിപ്രവർത്തകമഹാസംഗമം 0
18 വിക്കി കൂട്ടം 4
19 മലയാളസംഗമം 2012 - കൊല്ലം 0
20 ഭൂമിയമ്മ വിക്കി കൂട്ടായ്മ 0
21 കൊല്ലം വിക്കിമീഡിയ സംഗമം ൨൦൧൨ 0
22 വിക്കികേരളം 5 3
23 വിക്കി മലയാണ്മ 0
24 വിക്കി വിരുന്ന് 0
25 വിക്കിവെട്ടം 0
26 പീഠിക-മലയാളംവിക്കിസംഗമം 0
27 വിക്കി സൌഹൃദ-2012 0
28 വിക്കിപ്പീഡിയ/ വിക്കിമീഡിയ അന്യോന്യം 0
29 വിക്കിമേള/ അറിവിൻജാലകം 0
30 വിക്കിക്കൂട്ടം'2012 1
31 വിക്കി ഒരുമ 0