വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിമീഡിയ-2030 - ആഗോളനയരൂപീകരണം/അനുബന്ധപരിപാടി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Go to English version
Wikimedia 2030 Strategy Discussion.png
ആമുഖം   കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ   കാര്യപരിപാടി   അനുബന്ധപരിപാടി   പങ്കെടുക്കുന്നവർ   അവലോകനം   പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ   കണ്ണികൾ

2017 July 29 SAT

  • 10.00 to 13.00 Workshop on Wikimedia projects for senior students and faculties of University.

Topics in focus:

  • Digitization of very old public domain books and materials.
    • Collection, preservation, scanning / photographing, image processing, quality improvement and uploading of copyright free content to Wikimedia Commons and other open knowledge systems.
  • Use of Wikimedia content as a research tool
    • Using Wikimedia resources as reference, indicative bibliography and basic study material for research purposes, citation methodology and authenticity of Wikipedia, use of Wikidata and other accessory resources.

2017 July 29 SAT14.00 to 17.00 Hands-on training and review practicals / assessment.