വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിപദ്ധതി/സാങ്കേതികപദാവലി/മേഖലകൾ/സസ്യശാസ്ത്രം/സസ്യശരീരശാസ്ത്രപദസൂചി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ്
ബീജാണ്ഡം Ovule
ഭ്രൂണം Embryo
ഭ്രൂണസഞ്ചി Embryo sac
ആസ്യരന്ധ്രം Stoma
അണ്ഡാശയം Ovary
ഏകബീജപത്രം Monocotyledon
ദ്വിബീജപത്രം Dicotyledon
ചർമ്മാവരണം Cuticle
ഖരവ്യൂഹം Xylem
പരാഗം Pollen
പരാഗരേണു Pollen grain
പർണ്ണാദവൃന്തം Phyllode
പർണ്ണവൃന്തം Petiole
പർണ്ണാദപർവ്വം Cladode
അണ്ടി Nut
വിത്ത് Seed
ബീജാന്നം/ഭ്രൂണപോഷം Endosperm
പരിഭ്രൂണപോഷം Perisperm
സിക്താണ്ഡം Zygote
മുള്ള് Thorn
നേർമുള്ള് Prickle
പ്രതാനം Tendril
സസ്യമജ്ജ Pith
ബാഹ്യദളം Sepal
ദളം Petal
സംയുക്തപത്രം Compound leaf
ലഘുപത്രം Simple leaf
ഫലകഞ്ചുകം Pericarp
കേസരം Stamen
ബീജാണ്ഡപർണ്ണം Carpel
പരിചക്രം Pericycle
കാണ്ഡം Stem
സ്കന്ധം Shoot
ശാഖാപത്രം Phylloclade
പരാഗി Anther
തന്തുകം Filament
സൂക്ഷ്മരന്ധ്രം Micropyle
പരാഗണസ്ഥലം Stigma
ജനിദണ്ഡ് Style
ജനിപുടം Gynoecium
വിയുക്താണ്ഡപം Epicarpous
യുക്താണ്ഡപം Syncarpous
സഹപത്രം Bract
സഹപത്രകം Bracteole
പിച്ഛകസിരാവിന്യാസം Pinnate venation
ഹസ്താകാരസിരാവിന്യാസം Palmate venation
അദ്ധ്യാവരണം Integument
ശ്രേണീരൂപ- Scalariform
മുകുളപത്രവിന്യാസം Circinate venation
ജാലികാവിന്യാസം reticulate venation
ബീജശീർഷം Plumule
അപസ്ഥാനികമൂലം Adventitious root
പർവ്വം Node
പർവ്വണം Internode
പഞ്ചതയി Pentamerous
ത്രിതയി tirmerous
അഗ്രോന്മുഖ- Acropetal
ബീജപത്രാധാരം Hypocotyl
ബീജമൂലം Radicle
അന്തർജ്ജാതം Endogenous
തായ്‌വേര് Tap root
പ്രഥമകം Primoderdium
അനുപർണ്ണം Stipule
ഉദ്വർദ്ധം Outgrowth
പത്രകം Leaflet
ഏകാക്ഷി Monopodial
മദ്ധ്യസിര Midrib
പർവ്വപക്ഷം Decurrent
പത്രവിന്യാസം Phyllotaxy
പരശ്രേണി Parastichy
ഋജുശ്രേണി Orthostichy
അഭ്യക്ഷം Adaxial
ആവൃതി Cortex
സഹകോശം Companion cell
ബഹുപംക്തികം Multiseriate
ഏകപംക്തികം Uniseriate
സംവഹനകല Conductive tissue
ബാഹ്യവൃതി Epidermis
അന്തർവൃതി Endodermis
പുഷ്പമഞ്ജരി Inflorescence
അന്തർവിഷ്ട- Intercalary
പാദോന്മുഖ- Basipetal
പുഷ്പവൃന്തം Peduncle
അനുപുഷ്പവൃന്തം Pedicel
ഫലമഞ്ജരി Infructescence
അക്ഷം Rachis
അവിച്ഛിന്നപുഷ്പമഞ്ജരി Indeterminate inflorescence
വിച്ഛിന്നപുഷ്പമഞ്ജരി Determinate inflorescence
വിമുഖപുഷ്പമഞ്ജരി Divergent inflorescence
സഹപത്രചക്രം Involucre
പോള Spathe
പുഷ്പാസനം Receptacle
ബാഹ്യദളപുടം Calyx
ദളപുടം Corolla
വിദളം Tepel
ദളചക്രം Perianth
ജനിപുടം Gynoecium
ഉഭയാശ്രയി Dioecious
ഏകാശ്രയി Monoecious
സംസൃഷ്ടി Adnation
സഹസൃഷ്ടി Connation
ബീജാണു spore
ബീജവാഹി Gametophyte
ബീജാണുവാഹി Sporophyte
ബീജാണുസഞ്ചി Sporangium
ബീജാണുപത്രം Sporophyll
അന്തർമ്മുഖി Introrse
ബഹിർമ്മുഖി Extrorse
പരാഗനാളം Pollen tube
വന്ധ്യകേസരം Staminode
പടലം Bundle
വൃദ്ധി Growth
ബീജാണ്ഡവിന്യാസം Placentation
ബീജാണ്ഡവൃന്തം Funicle
കക്ഷമുകുളം Axillary bud