വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിപദ്ധതി/സാങ്കേതികപദാവലി/മേഖലകൾ/ജീവശാസ്ത്രം/ശരീരധർമ്മശാസ്ത്രപദസൂചി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

സമാനമായ മറ്റ് പദാവലികൾ കൂടി കാണുക :ശരീരശാസ്ത്രം, കോശവിജ്ഞാനം,ആരോഗ്യശാസ്ത്രം, ജനിതകശാസ്ത്രം, ജൈവരസതന്ത്രം.


മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ്
പ്രതിവർത്തന ക്രിയ Reflex action
ആഗിരണം Degluttition
നിർജ്ജലീകരണം Dehydration
നിശ്വാസം Expiration
ഉച്ഛ്വാസം Inspiration
അതിസംവേദനത്വം Hypersensitivity
ഉദ്ദീപനം Stimulus
രോഗപ്രതിരോധവ്യവസ്ഥ Immune system
രോഗപ്രതിരോധശേഷി Immunity
അനുവർത്തന പ്രതിരോധം Adaptive immunity
സഹജപ്രതിരോധം Innate immunity
കോശമാധ്യഥപ്രതിരോധം Cell-mediated immunity
ദ്രവ്യപ്രതിരോധം Humoral immunity
നൈജപ്രതിരോധം intrinsic immunity
പ്രതിരോധപൂരകം Complement (immunology)
മജ്ജാജന്യ- Myeloid
തീവ്രഗ്രാഹിത Anaphylaxis
പ്രതിരോധ സഹിഷ്ണുത Immune tolerane
പ്രകാശഗ്രാഹി Photoreceptor
പ്രതിജനകം Antigen
പ്രതിദ്രവ്യം Antibody
പ്രതിദ്രവ്യചലം Antiserum
പ്രതിരോധാപക്ഷയം immunodeficiency
മുഖ്യ ഊതകസംയോജ്യ സംശ്ലിഷ്ടം Major Histocompatibility Complex (MHC)
മാനവ ശ്വേതരക്താണു പ്രതിജനകം Human Leukocyte Antigen (HLA)
ഉല്പരിവർത്തനം Mutation
അത്യുല്പരിവർത്തനം Hypermutation
ആഗ്നേയരസം Pancreatic juice
ആമാശയരസം Gastric juice
രാസാഗ്നി Enzyme
ഫേനം vacuole
രിക്തിക Vacuole
രാസാനുചലകഘടകങ്ങൾ Chemotactic factors