വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിപദ്ധതി/സാങ്കേതികപദാവലി/മേഖലകൾ/ജീവശാസ്ത്രം/ജനിതകശാസ്ത്രപദസൂചി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

സമാനമായ മറ്റ് പദാവലികൾ കൂടി കാണുക :ശരീരശാസ്ത്രം, കോശവിജ്ഞാനം,ആരോഗ്യശാസ്ത്രം, ശരീരർധർമ്മശാസ്ത്രം, ജൈവരസതന്ത്രം.


മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ്
ആധാരതന്തു Template
പ്രരൂപം Template
സുജനനവിജ്ഞാനീയം Eugenics
പശ്ചജാതം Epigenetic
അന്തർജാത വൈകല്യം Inborn error
ജന്മസിദ്ധം Congenital
ആധാരവസ്തു Substrate
ഇരട്ടപ്പിരി Double helix
ഉല്പരിവർത്തകം Mutagen
ഉല്പരിവർത്തനം Mutation
പ്രതിലേഖനം Transcription
പ്രത്യാധാരതന്തു Antitemplate
പ്രമുഖ- Dominant
പ്രവർദ്ധനം Amplification
സംഹിത Code
പ്രരൂപം Template (as in DNA template, RNA template etc.)
പ്രമുഖം Dominant (genetics)
പ്രകടരൂപം Phenotype (genetics)
ഗുപ്തം Recessive (genetics)
വിഷമയുഗ്മജനം Heterozygous(genetics)
സമയുഗ്മജനം Homozygous(genetics)
സഹരൂപ- Autosomal