Jump to content

വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിപദ്ധതി/സാങ്കേതികപദാവലി/മേഖലകൾ/ജന്തുശാസ്ത്രം/ശരീരശാസ്ത്രപദസൂചി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

മനുഷ്യശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾ, അവയവഘടകങ്ങൾ, ശരീരദ്രവങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച സംജ്ഞകളാണ്‌ ഈ പദസൂചിയിൽ. കോശവിജ്ഞാനം ആരോഗ്യശാസ്ത്രം, ജനിതകശാസ്ത്രം, ശരീരർധർമ്മശാസ്ത്രം, ജൈവരസതന്ത്രം എന്നീ പദസൂചികളും പരിശോധിക്കുക.

മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ്
അനുമസ്തിഷ്കം Cerebellum
അണ്ഡാശയപുടകം Ovarian Follicle
ഗ്രീവാ ധമനി Carotid Artery
അവാരാക്‌‌നോയിഡ് Subarachnoid
വപ Omentum
പ്രപുടി Bursa
ആന്ത്രയോജനി Mesentery
കരൾ Liver
ശ്വസനി Bronchus
ശ്രവണനാഡി Auditory Nerve
ദൃങ്നാഡി Optic Nerve
നാഡിത്തലപ്പ് Nerve ending
പിത്തസഞ്ചി Gall bladder
ഉൽബദ്രവം Amniotic fluid
മൂത്രാശയം Urinary bladder
മൂത്രനാളം Ureter
മൂത്രദ്വാരം Urethra
വൃക്ക Kidney
ഉരസൽ സന്ധി Gliding Joints
വിജാഗിരിസന്ധി Hinge Joint
വസ Sebum
വസാഗ്രന്ഥി Sebaceous gland
നാസാഗ്രസനി Nasopharynx
പ്രേരകനാഡി Motor Nerve
പരാനുകമ്പനാഡി Parasympathetic nerve
പിത്തലവണങ്ങൾ Bile Salts
അധിവൃക്കാഗ്രന്ഥി Adrenal Gland
അണ്ഡോത്സർഗം Ovulation
അണപ്പല്ല് Molar
നാഡി Nerve
ധമനി Artery
സിര Vein
അണ്ഡം Ovum
അണ്ഡാശയം Ovary
അന്തർലസിക Endolymph
അന്തശ്ചർമ്മം Endodermis
അന്തഃസ്തരം Endothelium
അന്തഃസ്രാവീഗ്രന്ഥി Endocrine gland
അന്ധബിന്ദു Blind spot
അന്നപഥം Alimentary canal
അന്നനാളം Oesophagus
അരുണരക്താണു Erythrocyte
അരുണരക്താണു Red Blood Cell
അർബ്ബുദജനകം Carcinogen
അസ്ഥിക Ossicle
ആഗ്നേയഗ്രന്ഥി Pancreas
ആമാശയം Stomach
ആവരണവ്യൂഹം Integumentary system
ആവൃതി Cortex
ഉടൽ Torso
ഉദരം Abdomen
ഉപജിഹ്വ Epiglottis
ഉരസ്സ് Thorax
ഉളിപ്പല്ല് Incisor
കപാലം Cranium
കപാലകോടരം Cranial cavity
കപാലാസ്ഥി Cranial bone
കഫം Sputum
കർണ്ണനാളം Ear canal
കർണ്ണപടം Tympanic Membrane
കർണ്ണപടം Eardrum
കർണ്ണകോടരം Tympanic cavity
കർണ്ണിക Papilla
കല Tissue
കശേരു Vertebra
കഴുത്ത് Neck
കൃകം Larynx
കൃകതരുണാസ്ഥി Cricoid cartilage
കൃസരി Clitoris
കൃഷ്ണമണി Pupil
കോമ്പല്ല് Canine
ക്ലോമം Pancreas
ഗർഭപാത്രം Uterus
ഗർഭാശയം Uterus
ഗർഭാശയഗളം Uterine cervix
ഗ്രീവനാഡി Cervical nerve
ചലം Serum
ചിംബുകം Chin
ചെവിക്കുട Pinna
ഗളതാലുകമാനം Pharyngopalatine arch
ജിഹ്വാതാലുകമാനം Glossopalatine arch
ഗ്രന്ഥി Gland
ഗ്രസനി Pharynx
ഘ്രാണനാഡി Olfactory nerve
ചർമ്മകം Dermis
ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം Sensory Organ
ജലീയദ്രവം Aqueous humour
തരുണാസ്ഥി Cartilage
താലു Palate
തൊണ്ട Throat
ദന്തവജ്രം Enamel
ദന്തമകുടം Dental crown
ദന്തകം Cementum
ദന്തസാരം Dental pulp
ദന്തസ്ഫോടം odontoblast
ദഹനരസം Digestive juice
ദൃഢപടലം Sclera
അസ്ഥിപേശി Skeletal muscle
ദൃഷ്ടിപടലം Retina
നട്ടെല്ല് Vertebral column
നാഡിവിടവ് Synaptic cleft
നാഡീകപാലം Neurocranium
നാഡീകോശം Neuron
നാഡീസന്ധി Synapse
നാസാശംഖം Nasal concha
നാസാകോടരം Nasal cavity
നാസാഗളം Nasopharynx
നാസാദ്വാരം Nostril
നേത്രകാചം Eye lens
നേത്രകോടരം Eye cavity
നേത്രനാഡി Optic nerve
നേത്രനാഡീശീർഷം Optic nerve head
നേത്രപടലം Cornea
നേത്രസ്തരം Conjunctiva
പരിലസിക Perilymph
പരിഹൃദിക Pericardium
പൽക്കുഴമ്പ് Dental pulp
പിത്തരസം Bile
പിത്താശയം Gall bladder
പീതബിന്ദു Yellow spot
പീയൂഷഗ്രന്ഥി Pituitary gland
പുംബീജം Sperm
പൂണെല്ല് Clavicle
പ്രാചീരം Diaphragm
കായികം Somatic
പ്ലീഹ Spleen
ബാഹ്യകല Epithelium
ബാഹ്യചർമ്മം Epidermis
ബാഹ്യസ്തരം Ectoderm
ബീജകോശം Gamete
ബീജാണു Germ
ബീജഗ്രന്ഥി Gonad
ഭഗം Vulva
മണിബന്ധം Wrist
മദ്ധ്യസ്തരം Mesoderm
മലദ്വാരം Anus
കോശമർമ്മം Nucleus
മസ്തിഷ്കം Brain
മസ്തിഷ്കകാണ്ഡം Brainstem
മസ്തിഷ്കനാഡി Cranial nerve
മഹാധമനി Aorta
മഹാസിര Vena cava
മാംസകോശം Myocyte
മുന്നണപ്പല്ല് Premolar
മൂക്കള Phlegm
മേദകകല Adipose tissue
മോണ Gingiva
മൃദുലപേശി smooth muscle
യോനി Vagina
രക്തദ്രവ്യം Blood plasma
രക്തപടലം Choroid
രക്തനളിക Blood vessel
രസമുകുളം Taste bud
രേതസ്സ് Semen
ലംബകപേശി Trapezius muscle
ലസിക Lymph
ലസികാപർവ്വം Lymph node
ലസികാവ്യൂഹം Lymphatic system
ലസികാഭകല Lymphoid tissue
ലാടാസ്ഥി Hyoid bone
ലലാടാസ്ഥി Frontal bone
ലോമിക Capillary
ലോമികാജാലം Capillary network
വക്ത്രകോടരം Buccal cavity
വക്ഷകം Sternum
വക്ഷകൂടം Rib cage
വക്ഷകോടരം chest cavity
വക്ഷഭിത്തി chest wall
വദനകോടരം Oral cavity
വദനഗളം Oropharynx
വർത്സം Alveolar ridge
വലയപേശി Circular muscle
വായുനാളം Trachea
വായുകോശം Alveolus
ഭിത്തി Septum
വൃഷണം Testicle
വൈഗാനാഡി Vagus nerve
ശബ്ദപേടകം Voicebox (Larynx)
ശൽക്കല- Squamous
ശിശ്നം Penis
ശ്രോണീകശേരു Lumbar vertebra
ശ്വാസകോശം Lung
ശ്വാസദ്വാരം Glottis
ശ്വാസനാളം Respiratory tract
ശ്വാസ അറ Pulmonary alveolus
ശ്വസനിക Respiratory bronchiole
ശ്വേതരക്താണു White blood cell
ശ്വേതരക്താണു Leukocyte
ശ്ലേഷ്മം Mucus
ശ്ലേഷ്മഗ്രന്ഥി Mucous gland
ശ്ലേഷ്മസ്തരം Mucous membrane
സിക്താണ്ഡം Zygote
സുഷുമ്ന Spinal cord
സുഷുമ്നാനാഡി Spinal nerve
സുഷുമ്നാനാളം Spinal canal
സംയോജകകല Connective tissue
സ്തരിത- Striated
സ്നായു Ligament
സ്ഫടികദ്രവം Vitreous humour
സ്ഫടികധമനി Hyaloid artery
സ്വനതന്തു Vocal cord
സ്വനപാളി Vocal fold
ഹനു Mandible
മലാശയം Rectum
ശ്ലേഷ്മസീലീയ ശുചീകരണം Mucociliary clearance
ഹൃദയപേശി Cardiac muscle