വിക്കിപീഡിയ:വാൾഡ് ഗാർഡൻ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.


A walled garden on Ilnacullin

പല വിക്കികളിൽ, വിക്കിപീഡീയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള, വാൾഡ് ഗാർഡൻ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുന്ന താളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ലേഖനങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ്. അത് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഗ്രൂപ്പിന് പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പുകളുമായി ഇതിന് യാതൊരുലിങ്കുകളും ഇല്ല. ഇത് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം. അത് ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയോ ഉള്ള ഒരു വിഷയമായിരിക്കാം. ഇത് പ്രധാനമായും വിക്കിപീഡിയയിൽ ഒഴിവാക്കണം.ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിൽ ഒന്നായ വെബിനെ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ്. അനാഥതാളുകൾ അഥവാ ലേഖനങ്ങൾ വാൾഡ് ഗാർഡനിൽ കണ്ടെത്തുന്നത് എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായി തോന്നുന്ന നിരവധി പേജുകൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ, തുടർന്ന് ധൈര്യത്തോടെ, സാഹചര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച്, ഔട്ട്ഗോയിംഗ് ഇൻകമിങ് ലിങ്കുകൾ ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലയന നിർദ്ദേശം നടത്തുക.

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾ[തിരുത്തുക]