വിക്കിപീഡിയ:വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുരുക്കം ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള താൾ ആണിത്. ഇതിന്റെ ചില ഉപകാരങ്ങൾ:

  • മുൻവർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് ഭാവി പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും
  • ഭാവി മലയാളം വിക്കിപീഡിയർക്ക് മലയാളം വിക്കിപീഡിയ വളർന്ന് വന്ന വഴി മനസ്സിലാക്കാൻ ഉതകും

വാർഷിക റിപ്പോർട്ടുകൾ[തിരുത്തുക]