വിക്കിപീഡിയ:ലേഖനങ്ങൾക്കുള്ള അപേക്ഷ/നിലവറ 4

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

അംഗീകരിച്ച അപേക്ഷകൾ[തിരുത്തുക]

ക്രൊയേഷ്യൻ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Croatian language--അജയ് (സംവാദം) 07:31, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

നിർമിച്ചു. Adithyak1997 (സംവാദം) 14:27, 1 ജൂൺ 2020 (UTC)

കസാഖ് ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Kazakh language--അജയ് (സംവാദം) 07:32, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

നിർമിച്ചു. Adithyak1997 (സംവാദം) 14:27, 1 ജൂൺ 2020 (UTC)

ചിന്മയ മിഷൻ[തിരുത്തുക]

en:Chinmaya Mission--ദിനേശ് വെള്ളക്കാട്ട്:സം‌വാദം 18:52, 25 ജൂൺ 2018 (UTC)

നിർമിച്ചു. Adithyak1997 (സംവാദം) 14:27, 1 ജൂൺ 2020 (UTC)

ചെക്ക് ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Czech language--അജയ് (സംവാദം) 08:10, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

നിർമിച്ചു. Adithyak1997 (സംവാദം) 14:27, 1 ജൂൺ 2020 (UTC)

ഡാനിഷ് ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Danish language--അജയ് (സംവാദം) 08:25, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

നിർമിച്ചു. Adithyak1997 (സംവാദം) 14:27, 1 ജൂൺ 2020 (UTC)

ഹൗസ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Hausa language--അജയ് (സംവാദം) 08:35, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

നിർമിച്ചു. Adithyak1997 (സംവാദം) 14:27, 1 ജൂൺ 2020 (UTC)

ക്രൊയേഷ്യൻ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Croatian language--അജയ് (സംവാദം) 09:23, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

നിർമിച്ചു. Adithyak1997 (സംവാദം) 14:27, 1 ജൂൺ 2020 (UTC)

റൊമാനിയൻ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Romanian language--അജയ് (സംവാദം) 15:21, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC)

നിർമിച്ചു. Adithyak1997 (സംവാദം) 14:27, 1 ജൂൺ 2020 (UTC)

സുലു ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Zulu language--അജയ് (സംവാദം) 04:13, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)

നിർമിച്ചു. Adithyak1997 (സംവാദം) 14:27, 1 ജൂൺ 2020 (UTC)

പാലസ്തീൻ വിമോചന സംഘടന[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Palestine Liberation Organization--അജയ് (സംവാദം) 10:29, 31 ജൂലൈ 2014 (UTC)

നിർമിച്ചു. Adithyak1997 (സംവാദം) 14:27, 1 ജൂൺ 2020 (UTC)

ഓസ്ലോ ഉടമ്പടി[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Oslo Accords--അജയ് (സംവാദം) 10:31, 31 ജൂലൈ 2014 (UTC)

നിർമിച്ചു. Adithyak1997 (സംവാദം) 14:27, 1 ജൂൺ 2020 (UTC)

ബ്രിട്ടീഷ് വിർജിൻ ദ്വീപുകൾ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  British Virgin Islands--അജയ് (സംവാദം) 10:36, 31 ജൂലൈ 2014 (UTC) ലേഖനം തുടങ്ങി. Saul0fTarsus (സംവാദം) 19:37, 27 മേയ് 2019 (UTC)

ജീവിതശൈലീരോഗങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Lifestyle disease--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:38, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

നിർമിച്ചു. Adithyak1997 (സംവാദം) 14:27, 1 ജൂൺ 2020 (UTC)

ഡൈട്ടൺ ഉടമ്പടി[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Dayton Agreement--അജയ് (സംവാദം) 18:28, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

നിർമിച്ചു. Adithyak1997 (സംവാദം) 14:27, 1 ജൂൺ 2020 (UTC)

Seven Years' War[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Seven Years' War--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:01, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

നിർമിച്ചു. Adithyak1997 (സംവാദം) 14:27, 1 ജൂൺ 2020 (UTC)

ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Communist Party of China--അജയ് (സംവാദം) 16:02, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ചൈന നിർമിച്ചു. Adithyak1997 (സംവാദം) 14:27, 1 ജൂൺ 2020 (UTC)

തൃക്കാർത്തിക[തിരുത്തുക]

--ദിനേശ് വെള്ളക്കാട്ട്:സം‌വാദം 07:04, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

നിർമിച്ചു. Adithyak1997 (സംവാദം) 14:27, 1 ജൂൺ 2020 (UTC)

Provinces of China[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Provinces of China--Arjunkmohan (സംവാദം) 09:37, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

നിർമിച്ചു. Adithyak1997 (സംവാദം) 14:27, 1 ജൂൺ 2020 (UTC)

Central Tibetan Administration[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Central Tibetan Administration--Arjunkmohan (സംവാദം) 09:40, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

നിർമിച്ചു. Adithyak1997 (സംവാദം) 14:27, 1 ജൂൺ 2020 (UTC)

Tibetan Plateau[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Tibetan Plateau--Arjunkmohan (സംവാദം) 09:42, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

നിർമിച്ചു. Adithyak1997 (സംവാദം) 14:27, 1 ജൂൺ 2020 (UTC)

Tibetan Empire[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Tibetan Empire--Arjunkmohan (സംവാദം) 09:43, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

നിർമിച്ചു. Adithyak1997 (സംവാദം) 14:27, 1 ജൂൺ 2020 (UTC)

Yunnan[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Yunnan--Arjunkmohan (സംവാദം) 09:45, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

നിർമിച്ചു. Adithyak1997 (സംവാദം) 14:27, 1 ജൂൺ 2020 (UTC)

Austronesian languages[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Austronesian languages--Arjunkmohan (സംവാദം) 13:43, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

നിർമിച്ചു. Adithyak1997 (സംവാദം) 14:27, 1 ജൂൺ 2020 (UTC)

മാൾട്ടീസ് ഭാഷ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Maltese language--അജയ് (സംവാദം) 13:41, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

നിർമിച്ചു. Adithyak1997 (സംവാദം) 14:27, 1 ജൂൺ 2020 (UTC)

Āryāvarta[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Āryāvarta--Arjunkmohan (സംവാദം) 10:49, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

നിർമിച്ചു. Adithyak1997 (സംവാദം) 14:27, 1 ജൂൺ 2020 (UTC)

കീർത്തി മന്ദിർ, പോർബന്തർ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Kirti Mandir, Porbandar--Arjunkmohan (സംവാദം) 11:11, 3 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

നിർമിച്ചു. Adithyak1997 (സംവാദം) 14:27, 1 ജൂൺ 2020 (UTC)

Demon[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Demon--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:47, 10 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

നിർമിച്ചു. Adithyak1997 (സംവാദം) 14:27, 1 ജൂൺ 2020 (UTC)

Seven Sister States[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Seven Sister States --Arjunkmohan (സംവാദം) 13:02, 29 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)

നിർമിച്ചു. Adithyak1997 (സംവാദം) 14:27, 1 ജൂൺ 2020 (UTC)

മാതൃദായക്രമം[തിരുത്തുക]

en:Matriarchy

നിർമിച്ചു. Adithyak1997 (സംവാദം) 14:27, 1 ജൂൺ 2020 (UTC)

കൊണ്ടാട്ടം[തിരുത്തുക]

മുളകും പാവക്കയും മറ്റും കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന കൊണ്ടാട്ടം

കൊണ്ടാട്ടം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും വിശദമാക്കുക --സുഗീഷ് (സംവാദം) 19:36, 2 മാർച്ച് 2018 (UTC)
നിർമിച്ചു. Adithyak1997 (സംവാദം) 14:27, 1 ജൂൺ 2020 (UTC)

ബകൻ[തിരുത്തുക]

Bakasura--117.216.82.207 04:34, 24 ജൂലൈ 2016 (UTC)

നിർമിച്ചു. Adithyak1997 (സംവാദം) 14:27, 1 ജൂൺ 2020 (UTC)

വിക്കിട്രിബ്യൂൺ[തിരുത്തുക]

നല്ല തുടക്കമാണ്ടാകട്ടെ. Shagil Kannur (സംവാദം) 06:52, 4 മേയ് 2017 (UTC)

ലേഖനം ആരംഭിച്ചു.-ജിനോയ്‌ ടോം ജേക്കബ് (സംവാദം) 14:14, 26 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)

പകർച്ചവ്യാധി[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Epidemicപകർച്ചവ്യാധി എന്ന തിരച്ചിൽ സാംക്രമികരോഗവിജ്ഞാനീയം എന്ന പേജിലാണ് എത്തിക്കുന്നത്. ഇത് epidemiology ആണ്. --Deepa Chandran2014 (സംവാദം) 09:25, 17 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

നിർമിച്ചു. Adithyak1997 (സംവാദം) 14:27, 1 ജൂൺ 2020 (UTC)

North Sentinel Island[തിരുത്തുക]

നിർമിച്ചു. Adithyak1997 (സംവാദം) 14:27, 1 ജൂൺ 2020 (UTC)

ജടാമാഞ്ചി[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Lavender--Meldort (സംവാദം) 18:17, 12 മാർച്ച് 2018 (UTC)

നിർമിച്ചു. Adithyak1997 (സംവാദം) 14:27, 1 ജൂൺ 2020 (UTC)

മലയോരഹൈവേ[തിരുത്തുക]

നിറയെ വാർത്തകളിൽ കാണാം, വിക്കിപീഡിയയിൽ ലേഖനമില്ല--Vinayaraj (സംവാദം) 11:31, 10 മാർച്ച് 2019 (UTC) [1] [2] [3] [4]

- 03:53, 28 നവംബർ 2018 (UTC)
നിർമിച്ചു. Adithyak1997 (സംവാദം) 14:27, 1 ജൂൺ 2020 (UTC)

ബി.കെ. പൊറ്റക്കാട്[തിരുത്തുക]

പഴയകാല മലയാള ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം ഒട്ടനവധി ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്യുകയും ഐ.വി. ശശിയുടെ ഇണ പോലെയുള്ള ചില ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വിക്കിപീഡിയയിൽ ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിലോ ലേഖനമില്ല. Malikaveedu (സംവാദം) 06:15, 16 ഒക്ടോബർ 2019 (UTC)

ലേഖനം ആരംഭിച്ചു.-❙❚❚❙❙ ജിനോയ് ❚❙❚❙❙ 12:18, 13 ജനുവരി 2020 (UTC)

ഒഴിവാക്കിയ അപേക്ഷകൾ[തിരുത്തുക]

സുന്നത്ത് മാസിക[തിരുത്തുക]

അക്ബറലി{Akbarali} (സംവാദം) 06:16, 12 ജനുവരി 2020 (UTC)

ലേഖനം നീക്കം ചെയ്തു. Akhiljaxxn (സംവാദം)