വിക്കിപീഡിയ:ലേഖനങ്ങൾക്കുള്ള അപേക്ഷ/നിലവറ 3

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ലേഖനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകഴിഞ്ഞ അപേക്ഷകൾ[തിരുത്തുക]

Kunwar Narayan (കുൻവാർ നാരായൺ)[തിരുത്തുക]

ജ്ഞാനപീഠം നേടിയ സാഹിത്യകാരന്മാർ ഇംഗ്ലീഷ്:  Kunwar Narayan--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:29, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ഉപയോക്താവ്:Sai K shanmugam ലേഖനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. --അജയ് (സംവാദം) 05:03, 22 ജൂലൈ 2015 (UTC)

അഖണ്ഡ ഭാരതം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Akhand Bharat--Arjunkmohan (സംവാദം) 13:22, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ഉപയോക്താവ്:Challiyan ലേഖനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. --അജയ് (സംവാദം) 05:05, 22 ജൂലൈ 2015 (UTC)

Omar Abdullah[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Omar Abdullah--Arjunkmohan (സംവാദം) 13:54, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ഉപയോക്താവ്:Arjunkmohan ലേഖനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. --അജയ് (സംവാദം) 05:06, 22 ജൂലൈ 2015 (UTC)

Punjab, Pakistan[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Punjab, Pakistan--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:39, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ഉപയോക്താവ്:Arjunkmohan ലേഖനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. --അജയ് (സംവാദം) 05:08, 22 ജൂലൈ 2015 (UTC)

മംഗോളിയൻ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Mongolian language--അജയ് (സംവാദം) 08:11, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

AJITH MS താൾ നിർമ്മിച്ചു--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:00, 17 ജൂലൈ 2016 (UTC)

കിർഗിസ് ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Kyrgyz language--അജയ് (സംവാദം) 07:28, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

Ramjchandran താൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്--Arjunkmohan (സംവാദം) 10:29, 18 ജൂലൈ 2016 (UTC)

ഫിജി ഹിന്ദി[തിരുത്തുക]

en:Fiji Hindi--അജയ് (സംവാദം) 09:10, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

Ramjchandran താൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്--Arjunkmohan (സംവാദം) 10:33, 18 ജൂലൈ 2016 (UTC)

ഫിന്നിഷ് ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Finnish language--അജയ് (സംവാദം) 09:14, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

Viswaprabha താൾ നിർമ്മിച്ചു--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:01, 17 ജൂലൈ 2016 (UTC)

സ്വീഡിഷ് ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Swedish language--അജയ് (സംവാദം) 09:15, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

Jafarpulpally താൾ നിർമ്മിച്ചു--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:03, 17 ജൂലൈ 2016 (UTC)

മല[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Hill--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:13, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC) മല ഏതിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചുവിടും? കുന്നിലേയ്ക്കോ പർവ്വതത്തിലേയ്ക്കോ--Arjunkmohan (സംവാദം) 04:53, 29 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

പർവ്വതത്തിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നു--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:06, 17 ജൂലൈ 2016 (UTC)

ലാവോ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Lao language--അജയ് (സംവാദം) 04:14, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)

Ramjchandran താൾ നിർമ്മിച്ചു--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:08, 17 ജൂലൈ 2016 (UTC)

മലഗാസി ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Malagasy language--അജയ് (സംവാദം) 04:19, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)

Ramjchandran താൾ നിർമ്മിച്ചു--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:10, 17 ജൂലൈ 2016 (UTC)

ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയപ്രതീകങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  National symbols of India--Arjunkmohan (സംവാദം) 12:26, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)

താൾ നിർമ്മിച്ചു--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:11, 17 ജൂലൈ 2016 (UTC)

ഖുറാസാൻ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Greater Khorasan--Arjunkmohan (സംവാദം) 02:33, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Akbarali താൾ നിർമ്മിച്ചു--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:15, 17 ജൂലൈ 2016 (UTC)

Ravindra Kelekar (രവീന്ദ്ര കേൽക്കർ)[തിരുത്തുക]

ജ്ഞാനപീഠം നേടിയ സാഹിത്യകാരന്മാർ ഇംഗ്ലീഷ്:  Ravindra Kelekar--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:31, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Pratheesh sreenivasan താൾ നിർമ്മിച്ചു--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:17, 17 ജൂലൈ 2016 (UTC)

Greater India[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Greater India--Arjunkmohan (സംവാദം) 13:27, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Ramjchandran താൾ നിർമ്മിച്ചു--Arjunkmohan (സംവാദം) 13:58, 17 ജൂലൈ 2016 (UTC)

Western Asia[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Western Asia--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:11, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

താൾ നിർമ്മിച്ചു--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:22, 17 ജൂലൈ 2016 (UTC)

പരിസ്ഥിതി[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Environment (biophysical)--Arjunkmohan (സംവാദം) 11:58, 3 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

Ramjchandran താൾ നിർമ്മിച്ചു--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:23, 17 ജൂലൈ 2016 (UTC)

സസ്യഎണ്ണ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Vegetable oil--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:09, 3 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

Vinayaraj താൾ നിർമ്മിച്ചു--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:37, 17 ജൂലൈ 2016 (UTC)

മൊഹാലി[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Ajitgarh--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:34, 12 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

Ananth sk താൾ നിർമ്മിച്ചു--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:38, 17 ജൂലൈ 2016 (UTC)

Social media[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Social media--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:30, 14 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

Vinayaraj താൾ നിർമ്മിച്ചു--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:39, 17 ജൂലൈ 2016 (UTC)

ക്ലോപിഡോഗ്രേൽ [തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  clopidogrel--Babug** (സംവാദം) 12:24, 25 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

Challiyan താൾ നിർമ്മിച്ചു--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:40, 17 ജൂലൈ 2016 (UTC)

Horn of Africa[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Horn of Africa--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:13, 16 ഡിസംബർ 2014 (UTC)

Vinayaraj താൾ നിർമ്മിച്ചു--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:41, 17 ജൂലൈ 2016 (UTC)

മലയാള ലേഖനം വേണം[തിരുത്തുക]

Tournefortia argentea ithinte malayalam vivarannam vennam — ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് 117.196.131.155 (സംവാദംസംഭാവനകൾ)

ഇതാ ലേഖനം--Vinayaraj (സംവാദം) 01:43, 30 ജനുവരി 2016 (UTC)

എന്ന് കാര്യനിർവ്വാഹകരുടെ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനം w:en:https://en.wikipedia.org/wiki/Heliotropium_foertherianum --Adv.tksujith (സംവാദം) 00:24, 30 ജനുവരി 2016 (UTC)

ഉത്തരകന്നഡ ജില്ല[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Uttara Kannada --Arjunkmohan (സംവാദം) 19:09, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ShajiA താൾ നിർമ്മിച്ചു--Arjunkmohan (സംവാദം) 04:49, 19 ജൂലൈ 2016 (UTC)

മയോട്ടെ[തിരുത്തുക]

മഡഗാസ്കറിനോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ദ്വീപ്.[1] Akbarali 19:29, 22 മേയ് 2015 (UTC)

താൾ നിലവിലുണ്ട്--Arjunkmohan (സംവാദം) 11:26, 18 ജൂലൈ 2016 (UTC)

ശ്രീലങ്കയിലെ പ്രവിശ്യകൾ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Provinces of Sri Lanka--Arjunkmohan (സംവാദം) 04:35, 22 നവംബർ 2014 (UTC)

Ramjchandran താൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്--Arjunkmohan (സംവാദം) 06:58, 22 ജൂലൈ 2016 (UTC)

Pluricentric language[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Pluricentric language--Arjunkmohan (സംവാദം) 13:51, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

താൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്--Arjunkmohan (സംവാദം) 11:21, 13 ഒക്ടോബർ 2016 (UTC)

ലഘുഭക്ഷണം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Snack food --Arjunkmohan (സംവാദം) 15:04, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC) പരിഭാഷ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Civil Informer (സംവാദം) 11:11, 13 ഒക്ടോബർ 2016 (UTC)

കോമൊറിയൻ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Comorian language--അജയ് (സംവാദം) 07:30, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC) ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. Civil Informer (സംവാദം) 10:17, 13 ഒക്ടോബർ 2016 (UTC)

ഹൈദരാബാദ് (നാട്ടുരാജ്യം)[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Hyderabad State--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:34, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ഹൈദരാബാദ് രാജ്യം എന്ന പേരിൽ ഒരു ലേഖനം നിലവിലുണ്ട്. ഇത് പിൻവലിക്കാം. Civil Informer (സംവാദം) 18:22, 13 ഒക്ടോബർ 2016 (UTC)

വീഘർ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Uyghur language--അജയ് (സംവാദം) 08:18, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

Sidheeq ലേഖനം നിർമ്മിച്ചു--Arjunkmohan (സംവാദം) 11:50, 14 ഡിസംബർ 2016 (UTC)

താജിക് ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Tajik language--അജയ് (സംവാദം) 08:27, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

Sidheeq ലേഖനം നിർമ്മിച്ചു--Arjunkmohan (സംവാദം) 11:58, 14 ഡിസംബർ 2016 (UTC)

മവോറി ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Māori language--അജയ് (സംവാദം) 08:44, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

മാവോറി ഭാഷ ലേഖനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്--Arjunkmohan (സംവാദം) 12:03, 14 ഡിസംബർ 2016 (UTC)

ഫിലിപ്പീനോ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Filipino language--അജയ് (സംവാദം) 09:12, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ShajiA ലേഖനം നിർമ്മിച്ചു--Arjunkmohan (സംവാദം) 12:07, 14 ഡിസംബർ 2016 (UTC)

ടഗാലൊഗ് ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Tagalog language--അജയ് (സംവാദം) 09:13, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ടാഗലോഗ് എന്ന താൾ നിലവിലുണ്ട്--Arjunkmohan (സംവാദം) 12:15, 14 ഡിസംബർ 2016 (UTC)

ബൾഗേറിയൻ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Bulgarian language--അജയ് (സംവാദം) 09:16, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

Sidheeq ലേഖനം നിർമ്മിച്ചു--Arjunkmohan (സംവാദം) 12:09, 14 ഡിസംബർ 2016 (UTC)

ഗ്വാരാനീ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Guarani language--അജയ് (സംവാദം) 09:20, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

User:Civilinformer ലേഖനം നിർമ്മിച്ചു--Arjunkmohan (സംവാദം) 12:12, 14 ഡിസംബർ 2016 (UTC)

സോങ്‌ഖ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Dzongkha--അജയ് (സംവാദം) 04:04, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)

Drajay1976 ലേഖനം നിർമ്മിച്ചു--Arjunkmohan (സംവാദം) 12:20, 14 ഡിസംബർ 2016 (UTC)

ഷിമോഗ ജില്ല[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Shimoga district--Arjunkmohan (സംവാദം) 07:20, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Civilinformer ലേഖനം നിർമ്മിച്ചു--Arjunkmohan (സംവാദം) 12:36, 14 ഡിസംബർ 2016 (UTC)

Sinhalese people[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Sinhalese people--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:56, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Shagil Kannur ലേഖനം നിർമ്മിച്ചു--Arjunkmohan (സംവാദം) 12:34, 14 ഡിസംബർ 2016 (UTC)

Cayman Islands[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Cayman Islands--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:14, 19 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

Shagil Kannur ലേഖനം നിർമ്മിച്ചു--Arjunkmohan (സംവാദം) 12:42, 14 ഡിസംബർ 2016 (UTC)

Punjabi people[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Punjabi people--Arjunkmohan (സംവാദം) 03:31, 25 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

Abijith k.a ലേഖനം നിർമ്മിച്ചു--Arjunkmohan (സംവാദം) 12:49, 14 ഡിസംബർ 2016 (UTC)

നട്ടെല്ലില്ലാത്ത ജീവികൾ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Invertebrate--Arjunkmohan (സംവാദം) 04:56, 29 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

താൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്--Arjunkmohan (സംവാദം) 12:44, 14 ഡിസംബർ 2016 (UTC)

ജോർജ്ജിയൻ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Georgian language--അജയ് (സംവാദം) 08:23, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

Sidheeq ലേഖനം നിർമ്മിച്ചു--Arjunkmohan (സംവാദം) 11:55, 14 ഡിസംബർ 2016 (UTC)

കൊറിയ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  korea--Arjunkmohan (സംവാദം) 13:44, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)

Shagil Kannur ലേഖനം നിർമ്മിച്ചു--Arjunkmohan (സംവാദം) 12:23, 14 ഡിസംബർ 2016 (UTC)

Turkic languages[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Turkic languages--Arjunkmohan (സംവാദം) 10:36, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Sidheeq ലേഖനം നിർമ്മിച്ചു--Arjunkmohan (സംവാദം) 12:38, 14 ഡിസംബർ 2016 (UTC)


ഹൈദരാബാദ് സംസ്ഥാനം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Hyderabad State (1948–56) --Arjunkmohan (സംവാദം) 15:30, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC) ⏎Arjunkmohanഹൈദരാബാദ് സംസ്ഥാനം (1948-56) തുടങ്ങി വച്ചിട്ടുണ്ട് . .വികസിപ്പിക്കാം Civil Informer (സംവാദം) 12:57, 21 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)

Syphilis[തിരുത്തുക]

പറങ്കിപ്പുണ്ണ്‌ , ഉഷ്‌ണപ്പുണ്ണ്‌ മലയാളത്തിൽ മാത്രമേ ഈ ലേഖനം ഇല്ലാത്തതുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു.--Vinayaraj (സംവാദം) 15:55, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC) പരിഭാഷചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പരിഭാഷ പൂർത്തിയായി. ഇത് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാവുന്നതാണ് — ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Deepa Chandran2014 (സംവാദംസംഭാവനകൾ)

നീക്കം ചെയ്ത അപേക്ഷകൾ[തിരുത്തുക]

  1. http://www.sirajlive.com/2015/05/22/181412.html