വിക്കിപീഡിയ:ലേഖനങ്ങൾക്കുള്ള അപേക്ഷ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
നിലവറ
പഴയ അപേക്ഷകൾ

വിക്കിപീഡിയയിൽ ആവശ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന ലേഖനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി താങ്കൾക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത ലേഖനം തയ്യാറാക്കുവാൻ മറ്റു വിക്കിപീഡിയർ താങ്കളെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും.

ഇംഗ്ലീഷ്:  free education

സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ലേഖനം തുടങ്ങാമൊ...

al amal (സംവാദം) 10:07, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Sooppy Narikkatteri മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് സൂപ്പി നരിക്കാട്ടേരി.കേരള സംസ്ഥാന മുൻ cruise chairman.

സന്യാസിമാർ തങ്ങളുടെ കാഷായവസ്ത്രം തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ മണ്ണ് വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് അതിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ മുക്കിയെടുത്താണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്.വീടിന്റെ തറ മെഴുകാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

en:Tibetic languages--അജയ് (സംവാദം) 08:12, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

en:Zhuang languages--അജയ് (സംവാദം) 08:21, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

en:Tongan language--അജയ് (സംവാദം) 08:24, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

en:Taíno language--അജയ് (സംവാദം) 08:26, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

en:Tai languages--അജയ് (സംവാദം) 08:28, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

en:Tuvaluan language--അജയ് (സംവാദം) 08:30, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

en:Turkmen language--അജയ് (സംവാദം) 08:33, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

en:Papiamento--അജയ് (സംവാദം) 08:42, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

en:West Frisian language--അജയ് (സംവാദം) 08:44, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

en:Igbo language--അജയ് (സംവാദം) 08:45, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

en:Yoruba language--അജയ് (സംവാദം) 08:46, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

en:Bokmål--അജയ് (സംവാദം) 08:48, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

en:Nynorsk--അജയ് (സംവാദം) 08:50, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

en:Nauruan language--അജയ് (സംവാദം) 08:55, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

en:Guarani language--അജയ് (സംവാദം) 08:57, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

en:Palauan language--അജയ് (സംവാദം) 08:58, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

en:Tok Pisin--അജയ് (സംവാദം) 08:59, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

en:Hiri Motu language--അജയ് (സംവാദം) 09:01, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

en:Aymara language--അജയ് (സംവാദം) 09:03, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

en:Quechuan languages--അജയ് (സംവാദം) 09:07, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

en:Mirandese language--അജയ് (സംവാദം) 09:09, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

en:Fijian language--അജയ് (സംവാദം) 09:09, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

en:Kirundi--അജയ് (സംവാദം) 09:17, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

en:Belarusian language--അജയ് (സംവാദം) 09:18, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

en:Bosnian language--അജയ് (സംവാദം) 09:21, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

en:Serbian language--അജയ് (സംവാദം) 09:22, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

en:Tswana language--അജയ് (സംവാദം) 09:24, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

Setswana - tsetse - എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയായിരിക്കണം ഇതിന്റെ ഉച്ചാരണം.--:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 15:37, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഞാൻ ഇവിടെ കേട്ടുനോക്കിയശേഷമാണ് മലയാളത്തിലെഴുതിയത്. ട് എന്ന ശബ്ദം തുടക്കത്തിലുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഉച്ചാരണം ഉറപ്പില്ല. --അജയ് (സംവാദം) 16:00, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇവിടെ മനുജി പറഞ്ഞപോലെ സെറ്റ്സ്വാന എന്നാണെഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ മാറ്റി. --അജയ് (സംവാദം) 16:03, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ആംഗലേയം താളിന്റെ ഇൻഫോ ബോക്സിലും Setswana എന്നാണെഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇതേപോലെയല്ലേ സെസെ(tsetse) എന്നും മറ്റും എഴുതുന്നത്. --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 16:06, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

en:Malay language--അജയ് (സംവാദം) 09:25, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Melodrama --Arjunkmohan (സംവാദം) 04:02, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Name --Arjunkmohan (സംവാദം) 18:30, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Nomenclature --Arjunkmohan (സംവാദം) 18:31, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

നോമൻക്ലേച്ചർ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് താളിന് യോജിച്ച മലയാളം താളല്ല ഇപ്പോഴുള്ള നാമകരണം എന്ന താൾ. --അജയ് (സംവാദം) 05:32, 20 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Vidhan Parishad --Arjunkmohan (സംവാദം) 04:15, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

en:Abkhaz language--അജയ് (സംവാദം) 15:22, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

en:Cook Islands Māori--അജയ് (സംവാദം) 15:37, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Megadiverse countries--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:04, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Mountain range--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:28, 25 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Dominion of India--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:28, 25 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Carnatic region--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:08, 25 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

en:Northern Sotho language--അജയ് (സംവാദം) 04:05, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

en:Sotho language--അജയ് (സംവാദം) 04:06, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

en:Southern Ndebele language--അജയ് (സംവാദം) 04:07, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

en:Swazi language--അജയ് (സംവാദം) 04:07, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

en:Tsonga language--അജയ് (സംവാദം) 04:09, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

en:Venda language--അജയ് (സംവാദം) 04:11, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

en:Xhosa language--അജയ് (സംവാദം) 04:12, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

en:Latvian language--അജയ് (സംവാദം) 04:15, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

en:Sotho language--അജയ് (സംവാദം) 04:17, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

en:Sango language--അജയ് (സംവാദം) 04:21, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

en:Chewa language--അജയ് (സംവാദം) 04:23, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഹയർസെക്കന്ററിയിലെ പ്രമുഖ പംനശാഖ ഇംഗ്ലീഷ്:  Commerce--Arjunkmohan (സംവാദം) 12:45, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഹയർസെക്കന്ററിയിലെ പ്രമുഖ പംനശാഖ ഇംഗ്ലീഷ്:  Humanities--Arjunkmohan (സംവാദം) 12:47, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Lanka--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:35, 27 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Human body--Arjunkmohan (സംവാദം) 17:36, 28 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Matsu Islands--അജയ് (സംവാദം) 08:13, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Pratas Islands--അജയ് (സംവാദം) 08:14, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Itu Aba Island--അജയ് (സംവാദം) 08:15, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Spratly Islands--അജയ് (സംവാദം) 08:16, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Kuril Islands--അജയ് (സംവാദം) 08:17, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  States of Germany--അജയ് (സംവാദം) 08:18, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Zanzibar--അജയ് (സംവാദം) 08:20, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Tobago--അജയ് (സംവാദം) 08:22, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Gorno-Badakhshan Autonomous Province--അജയ് (സംവാദം) 08:25, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

constituent countries[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  constituent countries--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:15, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  British Isles--Arjunkmohan (സംവാദം)

ഇംഗ്ലീഷ്:  Western Europe--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:24, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Región Autónoma del Atlántico Sur--അജയ് (സംവാദം) 17:35, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Región Autónoma del Atlántico Norte--അജയ് (സംവാദം) 17:36, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Netherlands Antilles--അജയ് (സംവാദം) 17:37, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Bonaire--അജയ് (സംവാദം) 17:38, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Saba--അജയ് (സംവാദം) 17:39, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Sint Eustatius--അജയ് (സംവാദം) 17:40, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Caribbean Netherlands--അജയ് (സംവാദം) 17:41, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Ross Dependency--അജയ് (സംവാദം) 17:42, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Malay Peninsula--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:31, 31 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Vulgar Latin--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:19, 31 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Maghreb--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:46, 31 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Ageing--Arjunkmohan (സംവാദം) 11:45, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Election--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:38, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Detritivore--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:54, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Fauna--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:21, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  flora--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:21, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Songwriter--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:57, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

Scientific misconduct[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Scientific misconduct--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:13, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Cyprus dispute--അജയ് (സംവാദം) 07:52, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  National language--അജയ് (സംവാദം) 07:53, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Minority language--അജയ് (സംവാദം) 07:53, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Youth--Arjunkmohan (സംവാദം) 10:23, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Dharmayuddha--Arjunkmohan (സംവാദം) 10:28, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Nationality— ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Arjunkmohan (സംവാദംസംഭാവനകൾ)

ഇതുമായി ബന്ധമുള്ള ദേശീയത എന്ന താൾ കണ്ടു കിട്ടിയുണ്ട്. ആംഗലം en:Nationalism ആയാണ് കാണുന്നത്.--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:34, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Federation--അജയ് (സംവാദം) 18:10, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  List of territorial disputes--അജയ് (സംവാദം) 18:11, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Micronation--അജയ് (സംവാദം) 18:12, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Nation--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:43, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Dependent territory--അജയ് (സംവാദം) 05:58, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Faith--Arjunkmohan (സംവാദം) 17:26, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Boatmail Express--Arjunkmohan അവ (സംവാദം) 18:09, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  trade--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:34, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

നിലവിലുള്ള ലേഖനം ബിസിനസ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് താളുമായി ലിങ്ക് ചെതിട്ടുള്ളതാണ്. ട്രേഡ് എന്ന ലേഖനവുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ലേഖനം മലയാളത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. --അജയ് (സംവാദം) 05:45, 20 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Marketing--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:41, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

നിലവിലുള്ള ലേഖനം ബിസിനസ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനവുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനവുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യാവുന്ന ലേഖനം മലയാളത്തിൽ ആകാവുന്നതാണ്. --അജയ് (സംവാദം) 05:46, 20 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC) വിപണനം എന്ന ഒരു ലേഖനം ഉണ്ടല്ലോ. അതിനെ വികസിപ്പിച്ചാൽ പോരെ--ദിനേശ് വെള്ളക്കാട്ട്:സം‌വാദം 18:47, 25 ജൂൺ 2018 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Economy--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:58, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ അല്ലേ - Irvin Calicut....ഇർവിനോട് സംവദിക്കാൻ 09:02, 22 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Parenting--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:18, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Pest--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:48, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

pest എന്നതിന്റെ മലയാളം ക്ഷുദ്രജീവി എന്നാണോ?

  1. ref-ക്ഷുദ്രജീവനാശിനി--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:05, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

നിലവിലുള്ള മലയാളം തിരിച്ചുവിടൽ പ്രാണി എന്ന ലേഖനത്തിലേയ്ക്കാണ്. ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഇൻസെക്റ്റ് എന്ന താളുമായാണ് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ്:  Pest (organism) എന്ന ലേഖനവുമായി കീടം എന്ന താൾ ഉണ്ടാക്കി ലിങ്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. --അജയ് (സംവാദം) 05:49, 20 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Supercontinent--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:17, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Sovereign Military Order of Malta--അജയ് (സംവാദം) 18:47, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Rigsfællesskabet--അജയ് (സംവാദം) 18:49, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Marathi people--Arjunkmohan (സംവാദം) 06:20, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Winter War--Arjunkmohan (സംവാദം) 08:46, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]


ഇംഗ്ലീഷ്:  France–Pakistan Atomic Energy Framework--Arjunkmohan (സംവാദം) 09:00, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Eighty Years' War--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:52, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  French Revolutionary Wars--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:53, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Napoleonic Wars--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:54, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Nine Years' War--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:00, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  World war--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:02, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  World War III--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:04, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Scientist--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:38, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Government in exile--അജയ് (സംവാദം) 14:48, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

തലക്കെട്ട് പ്രവാസഭരണകൂടങ്ങൾ എന്നുവേണോ? --അജയ് (സംവാദം) 05:06, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Presidencies and provinces of British India--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:19, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Colony of Aden--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:40, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  British rule in Burma--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:43, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  List of states with limited recognition--അജയ് (സംവാദം) 12:22, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  List of autonomous areas by country--അജയ് (സംവാദം) 12:26, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Names of India--Arjunkmohan (സംവാദം) 13:30, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Indies--Arjunkmohan (സംവാദം) 13:31, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Fast food--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:51, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Curry puff--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:07, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Indian omelette--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:45, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Tindouf--അജയ് (സംവാദം) 16:30, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  List of Indian snack foods--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:48, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  International Olympic Committee--അജയ് (സംവാദം) 05:28, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Chinese Taipei--അജയ് (സംവാദം) 05:29, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Hill station--Arjunkmohan (സംവാദം) 08:42, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Immigration--Arjunkmohan (സംവാദം) 09:27, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Standard language--Arjunkmohan (സംവാദം) 13:37, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Malayic languages--Arjunkmohan (സംവാദം) 13:40, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Austronesia--Arjunkmohan (സംവാദം) 13:46, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Marshallese language--അജയ് (സംവാദം) 13:54, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Purnima (day)--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:51, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Hindu calendar--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:58, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Mauritian Creole--അജയ് (സംവാദം) 10:13, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Monegasque dialect--അജയ് (സംവാദം) 10:16, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Yanbian Korean Autonomous Prefecture--Arjunkmohan (സംവാദം) 17:07, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Javanese script--Arjunkmohan (സംവാദം) 17:32, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Slavic languages--Arjunkmohan (സംവാദം) 17:22, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  East Slavic languages--Arjunkmohan (സംവാദം) 17:22, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Bantu peoples--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:02, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Ethnic group--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:03, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Politician--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:17, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Predation--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:31, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Ether--Arjunkmohan (സംവാദം) 08:54, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC) ‌Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Southern Africa--Arjunkmohan (സംവാദം) 07:17, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Principality of Catalonia--Arjunkmohan (സംവാദം) 08:36, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Mediterranean Basin--Arjunkmohan (സംവാദം) 09:24, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  British Indian Ocean Territory--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:13, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Biota (ecology)--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:32, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Phenomenon----Arjunkmohan (സംവാദം) 19:38, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

അഭിഷേക് ദാസ്.ജി.എച്ച്. ( സംവാദം ) 09:51, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Stalactite അല്ലേ--Arjunkmohan (സംവാദം) 10:47, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  History of the Jews in India--Arjunkmohan (സംവാദം) 12:02, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Flour--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:22, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Hindi languages--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:53, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Community--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:01, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Supervolcano--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:36, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Sindhi people--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:59, 1 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Economic planning--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:53, 2 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Montenegrin language--അജയ് (സംവാദം) 16:09, 2 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Short film--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:29, 2 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Documentary film--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:33, 2 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Bengali people--Arjunkmohan (സംവാദം) 10:42, 3 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Interview--Arjunkmohan (സംവാദം) 11:38, 3 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Population--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:41, 3 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Dermatophytosis--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:05, 10 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Islam and animals--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:34, 10 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTCUTC)

ഇംഗ്ലീഷ്:  Flightless bird--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:53, 14 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Street--Arjunkmohan (സംവാദം) 20:49, 14 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

(സിർട്ടോസ്റ്റാക്കിസ് റെൻഡ)--Apnarahman 03:16, 25 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

ഇംഗ്ലീഷ്:  Ketone--Arjunkmohan (സംവാദം) 03:48, 25 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Excretion--Arjunkmohan (സംവാദം) 01:34, 16 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Organic compound--Arjunkmohan (സംവാദം) 01:42, 16 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Neighbourhood--Arjunkmohan (സംവാദം) 03:58, 22 നവംബർ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Suburb--Arjunkmohan (സംവാദം) 03:58, 22 നവംബർ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

--117.216.84.14 15:28, 7 ഡിസംബർ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Bodoland--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:23, 16 ഡിസംബർ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

--Vinayaraj (സംവാദം) 02:09, 23 ഡിസംബർ 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

സഹായ മേശയിൽ വന്നത് : meaning of profit and loss account and balancesheet — ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Binuprakash (സംവാദംസംഭാവനകൾ) --Adv.tksujith (സംവാദം) 02:10, 31 മേയ് 2015 (UTC)Reply[മറുപടി]

This means Assets and Liabilities [Not P & L account] Shaheer Mannil [shaheerkerrala@gmail.com]

en:Neomura-- 117.203.91.244 17:07, 21 ജൂലൈ 2015 (UTC)Reply[മറുപടി]

ആയുർവേദത്തിലെ വാക്കുകൾ[തിരുത്തുക]

അറിവുള്ളവർ ആരെങ്കിലും കൈവയ്ക്കുമോ, മിക്ക ഔഷധസസ്യലേഖനങ്ങളിലും ആവർത്തിക്കുന്ന വാക്കുകൾ.--Vinayaraj (സംവാദം) 02:10, 22 ജനുവരി 2016 (UTC) രസംReply[മറുപടി]
ഗുണം
വീര്യം
വിപാകം
കടു
തിക്തം
രൂക്ഷം
കഘു
തീക്ഷ്ണം
ഉഷ്ണം
കഷായം

നിക്കാഹ് മിസ്യാർ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനം w:en:Nikah Misyar

അധ്യാപക പരിശീലന കോഴ്സുകൾ[തിരുത്തുക]

  1. ഡിപ്ലോമ ഇൻ എജ്യുക്കേഷൻ - ഡിഎഡ്

ഉപകരണങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  1. ഫ്ലിപ്പ് ചാർട്ട്
  2. മൈൻഡ് മാപ്പ്
  3. വെള്ള ബോർഡ്

ഇംഗ്ലീഷ് വ്യാകരണം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിന്റെ വ്യാകരണത്തെപ്പറ്റി ഒരു ലേഖനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്‌. (തീരെ ചെറിയ ലേഖനം അല്ല. അത്യാവശ്യം വിവരങ്ങൾ ഉള്ളത്.) English grammar (ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയ). അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 11:49, 18 ഫെബ്രുവരി 2016 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഫിന്നിക് പാരമ്പര്യ ചികിത്സാരീതി Sauna --59.97.201.214 05:28, 27 ജൂലൈ 2016 (UTC)Reply[മറുപടി]

ബഹുകോശജീവികൾ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Multicellular organism--117.221.146.111 04:38, 28 ജൂലൈ 2016 (UTC

ഏകകോശജീവികൾ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Unicellular organism--117.221.146.111 04:40, 28 ജൂലൈ 2016 (UTC)Reply[മറുപടി]

Non-vascular plant[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Non-vascular plant--117.221.146.111 04:46, 28 ജൂലൈ 2016 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഹരിത ആൽഗ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Green algae--117.221.146.111 04:51, 28 ജൂലൈ 2016 (UTC)Reply[മറുപടി]

Judge--59.97.202.68 12:06, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2016 (UTC)Reply[മറുപടി]

ക്യൂൻ ഓഫ് ആൻറീസ് (Puya raimondii)[തിരുത്തുക]

Greetings.

Could you create the articles [ ടി രാമചന്ദ്രൻ(കഥാകൃത്ത്)] in Malayalam?

Thank you.— ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് 31.200.17.200 (സംവാദംസംഭാവനകൾ) 15:20, ഒക്ടോബർ 11, 2016 (UTC) (പകർത്തിയൊട്ടിച്ചത്) --Arjunkmohan (സംവാദം) 12:22, 11 ഒക്ടോബർ 2016 (UTC)Reply[മറുപടി]

പാർലമെന്റ് ശീതകാല സമ്മേളനം[തിരുത്തുക]

പാർലമെന്റ് ശീതകാലസമ്മേളനം നടക്കുന്നുണ്ട് നവംബർ 16 തുടക്കമെന്ന് അറിയുന്നു. ആയതിനെകുറിച്ച് അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചരിത്രം ഉൾപ്പെടെ--— ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് എലവഞ്ചേരി സഖാവ് (സംവാദംസംഭാവനകൾ)

ചെർപ്ലേരി ശിവക്ഷേത്രം പുഞ്ചപ്പ്‍ാടം പാലക്കാട്[തിരുത്തുക]

മാമ്പള്ളി[തിരുത്തുക]

മാമ്പള്ളി പട്ടയം എന്ന പേരിൽ ലേഖനം നിലവിലുണ്ട്. എന്നാൽ മാമ്പള്ളി എന്ന പേരിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളെപ്പറ്റി ഒന്നും എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. Sahrudayan (സംവാദം) 00:52, 13 ഡിസംബർ 2017 (UTC)Reply[മറുപടി]

Noor Inayat Khan --Vinayaraj (സംവാദം) 15:38, 11 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)Reply[മറുപടി]

വീരാളിപ്പട്ട്[തിരുത്തുക]

വീരാളിപ്പട്ട് --Deepa Chandran2014 (സംവാദം) 08:22, 17 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC) ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ഇതേ പേരിലുള്ള മലയാള സിനിമയുടെ പേജാണ്.Reply[മറുപടി]

മോസി-ഓയ-തുന്യ ദേശീയോദ്യാനം[തിരുത്തുക]

Mosi-oa-Tunya National Park -- മാളികവീട് (സംവാദം) 09:49, 23 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)Reply[മറുപടി]