വിക്കിപീഡിയ:ലേഖനങ്ങൾക്കുള്ള അപേക്ഷ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

[1]

നിലവറ
പഴയ അപേക്ഷകൾ

വിക്കിപീഡിയയിൽ ആവശ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന ലേഖനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി താങ്കൾക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത ലേഖനം തയ്യാറാക്കുവാൻ മറ്റു വിക്കിപീഡിയർ താങ്കളെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും.

കാവിമണ്ണ്[തിരുത്തുക]

സന്യാസിമാർ തങ്ങളുടെ കാഷായവസ്ത്രം തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ മണ്ണ് വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് അതിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ മുക്കിയെടുത്താണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്.വീടിന്റെ തറ മെഴുകാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ക്രൊയേഷ്യൻ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Croatian language--അജയ് (സംവാദം) 07:31, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

കസാഖ് ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Kazakh language--അജയ് (സംവാദം) 07:32, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ചിന്മയ മിഷൻ[തിരുത്തുക]

en:Chinmaya Mission--ദിനേശ് വെള്ളക്കാട്ട്:സം‌വാദം 18:52, 25 ജൂൺ 2018 (UTC)

ചെക്ക് ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Czech language--അജയ് (സംവാദം) 08:10, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ടിബറ്റിക് ഭാഷകൾ[തിരുത്തുക]

en:Tibetic languages--അജയ് (സംവാദം) 08:12, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ഷുവാങ് ഭാഷകൾ[തിരുത്തുക]

en:Zhuang languages--അജയ് (സംവാദം) 08:21, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ടോങ്കൻ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Tongan language--അജയ് (സംവാദം) 08:24, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ഡാനിഷ് ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Danish language--അജയ് (സംവാദം) 08:25, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ടൈനോ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Taíno language--അജയ് (സംവാദം) 08:26, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

തായ് ഭാഷകൾ[തിരുത്തുക]

en:Tai languages--അജയ് (സംവാദം) 08:28, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

തുവാലുവൻ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Tuvaluan language--അജയ് (സംവാദം) 08:30, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ടർക്ക്മെൻ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Turkmen language--അജയ് (സംവാദം) 08:33, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ഹൗസ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Hausa language--അജയ് (സംവാദം) 08:35, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

പാപിയമെന്റു ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Papiamento--അജയ് (സംവാദം) 08:42, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ഫ്രിസിയൻ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:West Frisian language--അജയ് (സംവാദം) 08:44, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ഇഗ്ബോ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Igbo language--അജയ് (സംവാദം) 08:45, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

യോരൂബ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Yoruba language--അജയ് (സംവാദം) 08:46, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ബൂക്‌മാൽ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Bokmål--അജയ് (സംവാദം) 08:48, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

നീനോർസ്ക് ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Nynorsk--അജയ് (സംവാദം) 08:50, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

നാവുറുവൻ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Nauruan language--അജയ് (സംവാദം) 08:55, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ഗ്വരാനി ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Guarani language--അജയ് (സംവാദം) 08:57, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

പലാവുവൻ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Palauan language--അജയ് (സംവാദം) 08:58, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ടോക് പിസ്സിൻ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Tok Pisin--അജയ് (സംവാദം) 08:59, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ഹിരി മോടു ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Hiri Motu language--അജയ് (സംവാദം) 09:01, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

അയ്‌മാര ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Aymara language--അജയ് (സംവാദം) 09:03, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ക്വീചുവൻ ഭാഷകൾ[തിരുത്തുക]

en:Quechuan languages--അജയ് (സംവാദം) 09:07, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

മിറാൻഡീസ് ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Mirandese language--അജയ് (സംവാദം) 09:09, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ഫിജിയൻ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Fijian language--അജയ് (സംവാദം) 09:09, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

കിറൂണ്ടി ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Kirundi--അജയ് (സംവാദം) 09:17, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ബെലാറൂസിയൻ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Belarusian language--അജയ് (സംവാദം) 09:18, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ബോസ്നിയൻ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Bosnian language--അജയ് (സംവാദം) 09:21, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

സെർബിയൻ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Serbian language--അജയ് (സംവാദം) 09:22, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ക്രൊയേഷ്യൻ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Croatian language--അജയ് (സംവാദം) 09:23, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

സെറ്റ്സ്വാന ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Tswana language--അജയ് (സംവാദം) 09:24, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

Setswana - tsetse - എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയായിരിക്കണം ഇതിന്റെ ഉച്ചാരണം.--:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 15:37, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ഞാൻ ഇവിടെ കേട്ടുനോക്കിയശേഷമാണ് മലയാളത്തിലെഴുതിയത്. ട് എന്ന ശബ്ദം തുടക്കത്തിലുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഉച്ചാരണം ഉറപ്പില്ല. --അജയ് (സംവാദം) 16:00, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ഇവിടെ മനുജി പറഞ്ഞപോലെ സെറ്റ്സ്വാന എന്നാണെഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ മാറ്റി. --അജയ് (സംവാദം) 16:03, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ആംഗലേയം താളിന്റെ ഇൻഫോ ബോക്സിലും Setswana എന്നാണെഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇതേപോലെയല്ലേ സെസെ(tsetse) എന്നും മറ്റും എഴുതുന്നത്. --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 16:06, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC)

മലേയ് ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Malay language--അജയ് (സംവാദം) 09:25, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

മെലോഡ്രാമ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Melodrama --Arjunkmohan (സംവാദം) 04:02, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC)

പേര്,നാമം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Name --Arjunkmohan (സംവാദം) 18:30, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

നാമകരണം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Nomenclature --Arjunkmohan (സംവാദം) 18:31, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

നോമൻക്ലേച്ചർ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് താളിന് യോജിച്ച മലയാളം താളല്ല ഇപ്പോഴുള്ള നാമകരണം എന്ന താൾ. --അജയ് (സംവാദം) 05:32, 20 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)

വിധാൻ പരിഷത്ത്[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Vidhan Parishad --Arjunkmohan (സംവാദം) 04:15, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC)

റൊമാനിയൻ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Romanian language--അജയ് (സംവാദം) 15:21, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC)

അബ്ഘാസ് ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Abkhaz language--അജയ് (സംവാദം) 15:22, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC)

കുക്ക് ദ്വീപുകളിലെ മവോറി ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Cook Islands Māori--അജയ് (സംവാദം) 15:37, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC)

മഹാ വൈവിധ്യ രാജ്യങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Megadiverse countries--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:04, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC)

മലനിര/പർവ്വതനിര[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Mountain range--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:28, 25 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ (1947–1950)[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Dominion of India--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:28, 25 ജൂലൈ 2014 (UTC)

കർണ്ണാടിക് മേഖല[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Carnatic region--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:08, 25 ജൂലൈ 2014 (UTC)

വടക്കൻ സോതോ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Northern Sotho language--അജയ് (സംവാദം) 04:05, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)

സോതോ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Sotho language--അജയ് (സംവാദം) 04:06, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)

തെക്കൻ എൻഡെബെലേ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Southern Ndebele language--അജയ് (സംവാദം) 04:07, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)

സ്വാസി ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Swazi language--അജയ് (സംവാദം) 04:07, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)

സിറ്റ്‌സോങ്ക ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Tsonga language--അജയ് (സംവാദം) 04:09, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)

വെൻഡ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Venda language--അജയ് (സംവാദം) 04:11, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ഹോസ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Xhosa language--അജയ് (സംവാദം) 04:12, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)

സുലു ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Zulu language--അജയ് (സംവാദം) 04:13, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ലാത്വിയൻ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Latvian language--അജയ് (സംവാദം) 04:15, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)

സോത്തോ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Sotho language--അജയ് (സംവാദം) 04:17, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)

സാങ്കോ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Sango language--അജയ് (സംവാദം) 04:21, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ചേവ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Chewa language--അജയ് (സംവാദം) 04:23, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)

Commerce[തിരുത്തുക]

ഹയർസെക്കന്ററിയിലെ പ്രമുഖ പംനശാഖ ഇംഗ്ലീഷ്:  Commerce--Arjunkmohan (സംവാദം) 12:45, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)

Humanities[തിരുത്തുക]

ഹയർസെക്കന്ററിയിലെ പ്രമുഖ പംനശാഖ ഇംഗ്ലീഷ്:  Humanities--Arjunkmohan (സംവാദം) 12:47, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ലങ്ക[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Lanka--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:35, 27 ജൂലൈ 2014 (UTC)

മനുഷ്യ ശരീരം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Human body--Arjunkmohan (സംവാദം) 17:36, 28 ജൂലൈ 2014 (UTC)

മറ്റ്സു ദ്വീപുകൾ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Matsu Islands--അജയ് (സംവാദം) 08:13, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)

പ്രറ്റാസ് ദ്വീപുകൾ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Pratas Islands--അജയ് (സംവാദം) 08:14, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ഇറ്റു ആബ ദ്വീപ്[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Itu Aba Island--അജയ് (സംവാദം) 08:15, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)

സ്പാർട്ട്‌ലി ദ്വീപുകൾ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Spratly Islands--അജയ് (സംവാദം) 08:16, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ക്യൂറിൽ ദ്വീപുകൾ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Kuril Islands--അജയ് (സംവാദം) 08:17, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ജർമനിയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  States of Germany--അജയ് (സംവാദം) 08:18, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)

സാൻസിബാർ (സ്വയംഭരണപ്രദേശം)[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Zanzibar--അജയ് (സംവാദം) 08:20, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ടൊബാഗോ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Tobago--അജയ് (സംവാദം) 08:22, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ഗോർണോ-ബഡാഖ്സ്ഥാൻ സ്വയംഭരണപ്രവിശ്യ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Gorno-Badakhshan Autonomous Province--അജയ് (സംവാദം) 08:25, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)

constituent countries[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  constituent countries--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:15, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)

British Isles[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  British Isles--Arjunkmohan (സംവാദം)

പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ്[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Western Europe--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:24, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)

അറ്റ്ലാന്റിക്കോ സുർ സ്വയംഭരണപ്രദേശം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Región Autónoma del Atlántico Sur--അജയ് (സംവാദം) 17:35, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)

അറ്റ്ലാന്റിക്കോ നോർട്ടെ സ്വയംഭരണപ്രദേശം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Región Autónoma del Atlántico Norte--അജയ് (സംവാദം) 17:36, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)

നെതർലാന്റ്സ് ആന്റിലീസ്[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Netherlands Antilles--അജയ് (സംവാദം) 17:37, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ബോണൈർ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Bonaire--അജയ് (സംവാദം) 17:38, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)

സാബ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Saba--അജയ് (സംവാദം) 17:39, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)

സിന്റ് യൂസ്റ്റാഷ്യസ്[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Sint Eustatius--അജയ് (സംവാദം) 17:40, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)

കരീബിയൻ നെതർലാന്റ്സ്[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Caribbean Netherlands--അജയ് (സംവാദം) 17:41, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)

റോസ്സ് ഡിപ്പൻഡൻസി[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Ross Dependency--അജയ് (സംവാദം) 17:42, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)

പാലസ്തീൻ വിമോചന സംഘടന[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Palestine Liberation Organization--അജയ് (സംവാദം) 10:29, 31 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ഓസ്ലോ ഉടമ്പടി[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Oslo Accords--അജയ് (സംവാദം) 10:31, 31 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ബ്രിട്ടീഷ് വിർജിൻ ദ്വീപുകൾ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  British Virgin Islands--അജയ് (സംവാദം) 10:36, 31 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ലേഖനം തുടങ്ങി. Saul0fTarsus (സംവാദം) 19:37, 27 മേയ് 2019 (UTC)

മലായ് ഉപദ്വീപ്[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Malay Peninsula--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:31, 31 ജൂലൈ 2014 (UTC)

Vulgar Latin[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Vulgar Latin--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:19, 31 ജൂലൈ 2014 (UTC)

Maghreb[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Maghreb--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:46, 31 ജൂലൈ 2014 (UTC)

Ageing[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Ageing--Arjunkmohan (സംവാദം) 11:45, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Election[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Election--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:38, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ജീവിതശൈലീരോഗങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Lifestyle disease--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:38, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Detritivore[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Detritivore--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:54, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ജന്തുജാലം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Fauna--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:21, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

സസ്യജാലം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  flora--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:21, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ഗാനരചയിതാവ്[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Songwriter--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:57, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Scientific misconduct[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Scientific misconduct--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:13, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

സൈപ്രസ് തർക്കം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Cyprus dispute--അജയ് (സംവാദം) 07:52, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ദേശീയ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  National language--അജയ് (സംവാദം) 07:53, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ന്യൂനപക്ഷ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Minority language--അജയ് (സംവാദം) 07:53, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Youth[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Youth--Arjunkmohan (സംവാദം) 10:23, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ധർമ്മയുദ്ധ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Dharmayuddha--Arjunkmohan (സംവാദം) 10:28, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Nationality[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Nationality— ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Arjunkmohan (സംവാദംസംഭാവനകൾ)

ഇതുമായി ബന്ധമുള്ള ദേശീയത എന്ന താൾ കണ്ടു കിട്ടിയുണ്ട്. ആംഗലം en:Nationalism ആയാണ് കാണുന്നത്.--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:34, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ഫെഡറേഷൻ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Federation--അജയ് (സംവാദം) 18:10, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

അതിർത്തിത്തർക്കങ്ങളുടെ പട്ടിക[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  List of territorial disputes--അജയ് (സംവാദം) 18:11, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

സൂക്ഷ്മരാജ്യം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Micronation--അജയ് (സംവാദം) 18:12, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ഡൈട്ടൺ ഉടമ്പടി[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Dayton Agreement--അജയ് (സംവാദം) 18:28, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ദേശം/നേഷൻ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Nation--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:43, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ആശ്രിതപ്രദേശം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Dependent territory--അജയ് (സംവാദം) 05:58, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

വിശ്വാസം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Faith--Arjunkmohan (സംവാദം) 17:26, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Boatmail Express[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Boatmail Express--Arjunkmohan അവ (സംവാദം) 18:09, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

വാണിജ്യം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  trade--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:34, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

നിലവിലുള്ള ലേഖനം ബിസിനസ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് താളുമായി ലിങ്ക് ചെതിട്ടുള്ളതാണ്. ട്രേഡ് എന്ന ലേഖനവുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ലേഖനം മലയാളത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. --അജയ് (സംവാദം) 05:45, 20 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)

കച്ചവടം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Marketing--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:41, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

നിലവിലുള്ള ലേഖനം ബിസിനസ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനവുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനവുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യാവുന്ന ലേഖനം മലയാളത്തിൽ ആകാവുന്നതാണ്. --അജയ് (സംവാദം) 05:46, 20 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC) വിപണനം എന്ന ഒരു ലേഖനം ഉണ്ടല്ലോ. അതിനെ വികസിപ്പിച്ചാൽ പോരെ--ദിനേശ് വെള്ളക്കാട്ട്:സം‌വാദം 18:47, 25 ജൂൺ 2018 (UTC)

Economy[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Economy--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:58, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ അല്ലേ - Irvin Calicut....ഇർവിനോട് സംവദിക്കാൻ 09:02, 22 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)

Parenting[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Parenting--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:18, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

കീടം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Pest--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:48, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

pest എന്നതിന്റെ മലയാളം ക്ഷുദ്രജീവി എന്നാണോ?

  1. ref-ക്ഷുദ്രജീവനാശിനി--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:05, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

നിലവിലുള്ള മലയാളം തിരിച്ചുവിടൽ പ്രാണി എന്ന ലേഖനത്തിലേയ്ക്കാണ്. ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഇൻസെക്റ്റ് എന്ന താളുമായാണ് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ്:  Pest (organism) എന്ന ലേഖനവുമായി കീടം എന്ന താൾ ഉണ്ടാക്കി ലിങ്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. --അജയ് (സംവാദം) 05:49, 20 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)

Supercontinent[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Supercontinent--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:17, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

സോവറൈൻ മിലിറ്ററി ഓർഡർ ഓഫ് മാൾട്ട[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Sovereign Military Order of Malta--അജയ് (സംവാദം) 18:47, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ഡാനിഷ് സാമ്രാജ്യം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Rigsfællesskabet--അജയ് (സംവാദം) 18:49, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Marathi people[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Marathi people--Arjunkmohan (സംവാദം) 06:20, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Winter War[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Winter War--Arjunkmohan (സംവാദം) 08:46, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)


ഫ്രാൻസ്-പാകിസ്താൻ ആണവോർജ പദ്ധതി[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  France–Pakistan Atomic Energy Framework--Arjunkmohan (സംവാദം) 09:00, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Eighty Years' War[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Eighty Years' War--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:52, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

French Revolutionary Wars[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  French Revolutionary Wars--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:53, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Napoleonic Wars[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Napoleonic Wars--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:54, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Nine Years' War[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Nine Years' War--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:00, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Seven Years' War[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Seven Years' War--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:01, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

World war[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  World war--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:02, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

World War III[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  World War III--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:04, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ശാസ്ത്രജ്ഞൻ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Scientist--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:38, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന ഭരണകൂടങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Government in exile--അജയ് (സംവാദം) 14:48, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

തലക്കെട്ട് പ്രവാസഭരണകൂടങ്ങൾ എന്നുവേണോ? --അജയ് (സംവാദം) 05:06, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Communist Party of China--അജയ് (സംവാദം) 16:02, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Presidencies and provinces of British India[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Presidencies and provinces of British India--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:19, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Colony of Aden[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Colony of Aden--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:40, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ബർമ്മയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  British rule in Burma--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:43, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

തൃക്കാർത്തിക[തിരുത്തുക]

--ദിനേശ് വെള്ളക്കാട്ട്:സം‌വാദം 07:04, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

പരിമിതമായ അംഗീകാരം മാത്രമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  List of states with limited recognition--അജയ് (സംവാദം) 12:22, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള പ്രദേശങ്ങളുടെ രാജ്യം തിരിച്ചുള്ള പട്ടിക[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  List of autonomous areas by country--അജയ് (സംവാദം) 12:26, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ഇന്ത്യയുടെ പേരുകൾ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Names of India--Arjunkmohan (സംവാദം) 13:30, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Indies[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Indies--Arjunkmohan (സംവാദം) 13:31, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Fast food[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Fast food--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:51, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

പപ്സ്[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Curry puff--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:07, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ഇന്ത്യൻ ഓംലെറ്റ്[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Indian omelette--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:45, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ടിൻഡൗഫ്[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Tindouf--അജയ് (സംവാദം) 16:30, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

List of Indian snack foods[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  List of Indian snack foods--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:48, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിംപിക് കമ്മിറ്റി[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  International Olympic Committee--അജയ് (സംവാദം) 05:28, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ചൈനീസ് തായ്പേയ്[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Chinese Taipei--അജയ് (സംവാദം) 05:29, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Hill station[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Hill station--Arjunkmohan (സംവാദം) 08:42, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

പ്രവാസം‍[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Immigration--Arjunkmohan (സംവാദം) 09:27, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Provinces of China[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Provinces of China--Arjunkmohan (സംവാദം) 09:37, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Central Tibetan Administration[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Central Tibetan Administration--Arjunkmohan (സംവാദം) 09:40, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Tibetan Plateau[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Tibetan Plateau--Arjunkmohan (സംവാദം) 09:42, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Tibetan Empire[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Tibetan Empire--Arjunkmohan (സംവാദം) 09:43, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Yunnan[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Yunnan--Arjunkmohan (സംവാദം) 09:45, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Standard language[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Standard language--Arjunkmohan (സംവാദം) 13:37, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Malayic languages[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Malayic languages--Arjunkmohan (സംവാദം) 13:40, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Austronesian languages[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Austronesian languages--Arjunkmohan (സംവാദം) 13:43, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

മാൾട്ടീസ് ഭാഷ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Maltese language--അജയ് (സംവാദം) 13:41, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Austronesia[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Austronesia--Arjunkmohan (സംവാദം) 13:46, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

മാർഷലീസ് ഭാഷ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Marshallese language--അജയ് (സംവാദം) 13:54, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Purnima (day)[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Purnima (day)--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:51, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Hindu calendar[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Hindu calendar--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:58, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

മൗറീഷ്യൻ ക്രിയോൾ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Mauritian Creole--അജയ് (സംവാദം) 10:13, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

മൊനേഗാസ്ക് ഡയലക്റ്റ്[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Monegasque dialect--അജയ് (സംവാദം) 10:16, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

യാൻബിൻ കൊറിയൻ സ്വയംഭരണ പ്രിഫക്ചർ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Yanbian Korean Autonomous Prefecture--Arjunkmohan (സംവാദം) 17:07, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Javanese script[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Javanese script--Arjunkmohan (സംവാദം) 17:32, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Āryāvarta[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Āryāvarta--Arjunkmohan (സംവാദം) 10:49, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Slavic languages[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Slavic languages--Arjunkmohan (സംവാദം) 17:22, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

East Slavic languages[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  East Slavic languages--Arjunkmohan (സംവാദം) 17:22, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Bantu peoples[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Bantu peoples--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:02, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Ethnic group[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Ethnic group--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:03, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Politician[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Politician--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:17, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Predation[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Predation--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:31, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Ether[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Ether--Arjunkmohan (സംവാദം) 08:54, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC) ‌

Southern Africa[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Southern Africa--Arjunkmohan (സംവാദം) 07:17, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Principality of Catalonia[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Principality of Catalonia--Arjunkmohan (സംവാദം) 08:36, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Mediterranean Basin[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Mediterranean Basin--Arjunkmohan (സംവാദം) 09:24, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

British Indian Ocean Territory[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  British Indian Ocean Territory--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:13, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ജീവജാലം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Biota (ecology)--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:32, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

പ്രതിഭാസം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Phenomenon----Arjunkmohan (സംവാദം) 19:38, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

സ്റ്റാലക്റ്റൈറ്റ്[തിരുത്തുക]

അഭിഷേക് ദാസ്.ജി.എച്ച്. ( സംവാദം ) 09:51, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ഇംഗ്ലീഷ്:  Stalactite അല്ലേ--Arjunkmohan (സംവാദം) 10:47, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ഇന്ത്യയിലെ ജൂതന്മാരുടെ ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  History of the Jews in India--Arjunkmohan (സംവാദം) 12:02, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ധാന്യപ്പൊടി[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Flour--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:22, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Hindi languages[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Hindi languages--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:53, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Community[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Community--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:01, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Supervolcano[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Supervolcano--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:36, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

സിന്ധി ജനത[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Sindhi people--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:59, 1 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Economic planning--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:53, 2 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

മോണ്ടനെഗ്രിൻ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Montenegrin language--അജയ് (സംവാദം) 16:09, 2 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

ഹ്രസ്വചലച്ചിത്രം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Short film--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:29, 2 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

ഡോക്യുമെന്ററി ചലച്ചിത്രം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Documentary film--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:33, 2 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

Bengali people[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Bengali people--Arjunkmohan (സംവാദം) 10:42, 3 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

കീർത്തി മന്ദിർ, പോർബന്തർ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Kirti Mandir, Porbandar--Arjunkmohan (സംവാദം) 11:11, 3 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

അഭിമുഖം [തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Interview--Arjunkmohan (സംവാദം) 11:38, 3 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

Population[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Population--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:41, 3 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

Demon[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Demon--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:47, 10 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

Dermatophytosis[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Dermatophytosis--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:05, 10 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

Islam and animals[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Islam and animals--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:34, 10 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTCUTC)

Flightless bird[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Flightless bird--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:53, 14 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

തെരുവ് [തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Street--Arjunkmohan (സംവാദം) 20:49, 14 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

ചുവന്ന പന[തിരുത്തുക]

(സിർട്ടോസ്റ്റാക്കിസ് റെൻഡ)--Apnarahman 03:16, 25 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

Ketone[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Ketone--Arjunkmohan (സംവാദം) 03:48, 25 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

വിസർജ്ജനം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Excretion--Arjunkmohan (സംവാദം) 01:34, 16 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)

Organic compound[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Organic compound--Arjunkmohan (സംവാദം) 01:42, 16 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)

Seven Sister States[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Seven Sister States --Arjunkmohan (സംവാദം) 13:02, 29 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)

Neighbourhood[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Neighbourhood--Arjunkmohan (സംവാദം) 03:58, 22 നവംബർ 2014 (UTC)

Suburb[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Suburb--Arjunkmohan (സംവാദം) 03:58, 22 നവംബർ 2014 (UTC)

Edible mushroom[തിരുത്തുക]

--117.216.84.14 15:28, 7 ഡിസംബർ 2014 (UTC)

Bodoland[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Bodoland--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:23, 16 ഡിസംബർ 2014 (UTC)

Chromecast[തിരുത്തുക]

--Vinayaraj (സംവാദം) 02:09, 23 ഡിസംബർ 2014 (UTC)

മാതൃദായക്രമം[തിരുത്തുക]

en:Matriarchy

ആസ്തി - ബാദ്ധ്യതാ പട്ടിക[തിരുത്തുക]

സഹായ മേശയിൽ വന്നത് : meaning of profit and loss account and balancesheet — ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Binuprakash (സംവാദംസംഭാവനകൾ) --Adv.tksujith (സംവാദം) 02:10, 31 മേയ് 2015 (UTC)

This means Assets and Liabilities [Not P & L account] Shaheer Mannil [shaheerkerrala@gmail.com]

Neomura[തിരുത്തുക]

en:Neomura-- 117.203.91.244 17:07, 21 ജൂലൈ 2015 (UTC)

കൊണ്ടാട്ടം[തിരുത്തുക]

മുളകും പാവക്കയും മറ്റും കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന കൊണ്ടാട്ടം

കൊണ്ടാട്ടം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും വിശദമാക്കുക --സുഗീഷ് (സംവാദം) 19:36, 2 മാർച്ച് 2018 (UTC)

ആയുർവേദത്തിലെ വാക്കുകൾ[തിരുത്തുക]

അറിവുള്ളവർ ആരെങ്കിലും കൈവയ്ക്കുമോ, മിക്ക ഔഷധസസ്യലേഖനങ്ങളിലും ആവർത്തിക്കുന്ന വാക്കുകൾ.--Vinayaraj (സംവാദം) 02:10, 22 ജനുവരി 2016 (UTC) രസം
ഗുണം
വീര്യം
വിപാകം
കടു
തിക്തം
രൂക്ഷം
കഘു
തീക്ഷ്ണം
ഉഷ്ണം
കഷായം

നിക്കാഹ് മിസ്യാർ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനം w:en:Nikah Misyar

അധ്യാപക പരിശീലന കോഴ്സുകൾ[തിരുത്തുക]

  1. ഡിപ്ലോമ ഇൻ എജ്യുക്കേഷൻ - ഡിഎഡ്

ഉപകരണങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  1. ഫ്ലിപ്പ് ചാർട്ട്
  2. മൈൻഡ് മാപ്പ്
  3. വെള്ള ബോർഡ്

ഇംഗ്ലീഷ് വ്യാകരണം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിന്റെ വ്യാകരണത്തെപ്പറ്റി ഒരു ലേഖനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്‌. (തീരെ ചെറിയ ലേഖനം അല്ല. അത്യാവശ്യം വിവരങ്ങൾ ഉള്ളത്.) English grammar (ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയ). അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 11:49, 18 ഫെബ്രുവരി 2016 (UTC)

ബകൻ[തിരുത്തുക]

Bakasura--117.216.82.207 04:34, 24 ജൂലൈ 2016 (UTC)

സോണ[തിരുത്തുക]

ഫിന്നിക് പാരമ്പര്യ ചികിത്സാരീതി Sauna --59.97.201.214 05:28, 27 ജൂലൈ 2016 (UTC)

ബഹുകോശജീവികൾ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Multicellular organism--117.221.146.111 04:38, 28 ജൂലൈ 2016 (UTC

ഏകകോശജീവികൾ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Unicellular organism--117.221.146.111 04:40, 28 ജൂലൈ 2016 (UTC)

Non-vascular plant[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Non-vascular plant--117.221.146.111 04:46, 28 ജൂലൈ 2016 (UTC)

ഹരിത ആൽഗ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Green algae--117.221.146.111 04:51, 28 ജൂലൈ 2016 (UTC)

ജഡ്ജി[തിരുത്തുക]

Judge--59.97.202.68 12:06, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2016 (UTC)

ക്യൂൻ ഓഫ് ആൻറീസ് (Puya raimondii)[തിരുത്തുക]

Request[തിരുത്തുക]

Greetings.

Could you create the articles [ ടി രാമചന്ദ്രൻ(കഥാകൃത്ത്)] in Malayalam?

Thank you.— ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് 31.200.17.200 (സംവാദംസംഭാവനകൾ) 15:20, ഒക്ടോബർ 11, 2016 (UTC) (പകർത്തിയൊട്ടിച്ചത്) --Arjunkmohan (സംവാദം) 12:22, 11 ഒക്ടോബർ 2016 (UTC)

പാർലമെന്റ് ശീതകാല സമ്മേളനം[തിരുത്തുക]

പാർലമെന്റ് ശീതകാലസമ്മേളനം നടക്കുന്നുണ്ട് നവംബർ 16 തുടക്കമെന്ന് അറിയുന്നു. ആയതിനെകുറിച്ച് അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചരിത്രം ഉൾപ്പെടെ--— ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് എലവഞ്ചേരി സഖാവ് (സംവാദംസംഭാവനകൾ)

വിക്കിട്രിബ്യൂൺ[തിരുത്തുക]

നല്ല തുടക്കമാണ്ടാകട്ടെ. Shagil Kannur (സംവാദം) 06:52, 4 മേയ് 2017 (UTC)

ലേഖനം ആരംഭിച്ചു.-ജിനോയ്‌ ടോം ജേക്കബ് (സംവാദം) 14:14, 26 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)

ചെർപ്ലേരി ശിവക്ഷേത്രം പുഞ്ചപ്പ്‍ാടം പാലക്കാട്

മാമ്പള്ളി[തിരുത്തുക]

മാമ്പള്ളി പട്ടയം എന്ന പേരിൽ ലേഖനം നിലവിലുണ്ട്. എന്നാൽ മാമ്പള്ളി എന്ന പേരിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളെപ്പറ്റി ഒന്നും എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. Sahrudayan (സംവാദം) 00:52, 13 ഡിസംബർ 2017 (UTC)

Noor Inayat Khan[തിരുത്തുക]

Noor Inayat Khan --Vinayaraj (സംവാദം) 15:38, 11 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

വീരാളിപ്പട്ട്[തിരുത്തുക]

വീരാളിപ്പട്ട് --Deepa Chandran2014 (സംവാദം) 08:22, 17 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC) ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ഇതേ പേരിലുള്ള മലയാള സിനിമയുടെ പേജാണ്.

പകർച്ചവ്യാധി[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Epidemicപകർച്ചവ്യാധി എന്ന തിരച്ചിൽ സാംക്രമികരോഗവിജ്ഞാനീയം എന്ന പേജിലാണ് എത്തിക്കുന്നത്. ഇത് epidemiology ആണ്. --Deepa Chandran2014 (സംവാദം) 09:25, 17 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

North Sentinel Island in malayalam

മോസി-ഓയ-തുന്യ ദേശീയോദ്യാനം[തിരുത്തുക]

Mosi-oa-Tunya National Park -- മാളികവീട് (സംവാദം) 09:49, 23 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

ജടാമാഞ്ചി[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Lavender--Meldort (സംവാദം) 18:17, 12 മാർച്ച് 2018 (UTC)

കുരിശിങ്കൽ ഓമനപ്പിള്ള[തിരുത്തുക]

മലയോരഹൈവേ[തിരുത്തുക]

നിറയെ വാർത്തകളിൽ കാണാം, വിക്കിപീഡിയയിൽ ലേഖനമില്ല--Vinayaraj (സംവാദം) 11:31, 10 മാർച്ച് 2019 (UTC) [1] [2] [3] [4]

- 03:53, 28 നവംബർ 2018 (UTC)

Reiwa Era&Mode Gakuen Cocoon Tower[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Reiwa&ഇംഗ്ലീഷ്:  Mode Gakuen Cocoon Tower--オムジー (സംവാദം) 28 May 2019

ബി.കെ. പൊറ്റക്കാട്[തിരുത്തുക]

പഴയകാല മലയാള ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം ഒട്ടനവധി ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്യുകയും ഐ.വി. ശശിയുടെ ഇണ പോലെയുള്ള ചില ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വിക്കിപീഡിയയിൽ ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിലോ ലേഖനമില്ല. Malikaveedu (സംവാദം) 06:15, 16 ഒക്ടോബർ 2019 (UTC)

ലേഖനം ആരംഭിച്ചു.-❙❚❚❙❙ ജിനോയ് ❚❙❚❙❙ 12:18, 13 ജനുവരി 2020 (UTC)

സുന്നത്ത് മാസിക[തിരുത്തുക]

അക്ബറലി{Akbarali} (സംവാദം) 06:16, 12 ജനുവരി 2020 (UTC)

  1. thahleel