വിക്കിപീഡിയ:പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളുള്ള ഉപയോക്താക്കൾ (തത്സമയവിവരം)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളുള്ള ഉപയോക്താക്കൾ (തത്സമയവിവരം)

ബ്യൂറോക്രാറ്റുകൾ[തിരുത്തുക]

കാര്യനിർവ്വാഹകർ[തിരുത്തുക]

ചെൿ യൂസർമാർ[തിരുത്തുക]

യന്ത്രോപയോക്താക്കൾ[തിരുത്തുക]

ഇറക്കുമതി ചെയ്യാവുന്നവർ[തിരുത്തുക]

ഐ.പി. തടയൽ ബാധകമാവാത്തവർ[തിരുത്തുക]

മുൻപ്രാപനം ചെയ്യാവുന്നവർ[തിരുത്തുക]

റോന്തുചുറ്റാവുന്നവർ[തിരുത്തുക]

സ്വതേ റോന്തുചുറ്റാവുന്നവർ[തിരുത്തുക]