വിക്കിപീഡിയ:പഞ്ചായത്ത് (എല്ലാ സഭകളും)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

വാർത്തകൾ

വിക്കിപീഡിയ പഞ്ചായത്ത്
വിക്കിപീഡിയ പഞ്ചായത്ത്
പഴയ വാർത്തകൾ
സംവാദ നിലവറ

വിക്കിപീഡിയ ജ്യോതിഷം (ഏപ്രിൽ 2018)

മാർച്ച് മാസം 840 പുതിയ താളുകൾ വന്ന മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ മാസാവസാനത്തോടുകൂടി 55,666 താളുകൾ ഉണ്ട്. ഡെപ്ത് 220 ആണ്.

മലയാളം വിക്കിപീഡിയിൽ ഓരോ മാസവും ചേർക്കപ്പെട്ട പുതിയ ലേഖനങ്ങളുടെ എണ്ണം

2018 മാർച്ച് മാസത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ട താളുകളും യാഥാർത്ഥ്യവും:

കഴിഞ്ഞ 3 മാസത്തെ വളർച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തെ വളർച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തെ വളർച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ 18 മാസത്തെ വളർച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ 24 മാസത്തെ വളർച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ യഥാർത്ഥം
55,567 55,224 55,196 55,674 55,723 55,666
ജ്യോതിഷം വാർത്തകളുടെ
പഴയ ലക്കങ്ങൾ
സംവാദ നിലവറ
മാസം കഴിഞ്ഞ 3 മാസത്തെ വളർച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടർന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തെ വളർച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടർന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തെ വളർച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടർന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 18 മാസത്തെ വളർച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടർന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 24 മാസത്തെ വളർച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടർന്നാൽ
ഏപ്രിൽ 2018 56,301 56,102 55,706 56,168 56,325
മേയ് 2018 57,073 56,808 56,146 56,683 56,928
ജൂൺ 2018 57,754 57,497 56,549 57,213 57,515
ജൂലൈ 2018 58,495 58,106 57,064 57,718 58,071
ഓഗസ്റ്റ് 2018 59,196 58,761 57,614 58,190 58,606
സെപ്റ്റംബർ 2018 59,924 59,374 58,151 58,633 59,155
ഒക്ടോബർ 2018 60,634 60,057 58,655 59,099 59,678
നവംബർ 2018 61,356 60,687 59,146 59,615 60,220
ഡിസംബർ 2018 62,070 61,322 59,608 60,114 60,777
ജനുവരി 2019 62,790 61,972 60,029 60,691 61,317
ഫെബ്രുവരി 2019 63,506 62,615 60,491 61,285 61,837
മാർച്ച് 2019 64,224 63,263 60,959 61,861 62,342

--ജേക്കബ് (സംവാദം) 03:46, 1 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)

Wiki Speaks Your Language

Wiki Speaks Your Language logo.svg

Hello all and sorry for writing this message in English. It is my pleasure to inform you about the launch of the Wiki Speaks Your Language initiative with the goal of enriching the Wikimedia projects with freely licenced audio (and video) files documenting spoken examples of every language, language variety and dialect in the world.

The idea originates from the curiosity of many readers viewing language articles not only to read about the language but also to hear how does it sound. In most of the cases, our language articles lack such files and readers usually end up searching videos on YouTube, notwithstanding that we have the capacity as a movement and the resources to meet their wish.

The initiative lists three possible ways of acquiring the freely licenced audio (and video) files: 1) by adapting existing audio and video files on Wikimedia Commons (mostly from the Spoken Wikipedia projects), 2) by liberating existing audio and video files from the repositories of GLAM and educational institutions, and 3) by engaging Wikimedia communities, GLAM and educational institutions in the recording of new audio and video files.

In the first phase of the initiative, the easiest way to start is by working with the resources we already have and therefore my proposal and kind request to the Malayalam Wikipedia community is to get involved in adapting existing videos from the Spoken Wikipedia project. There are some useful tips on what the existing files should be adapted to. The adapted files should be categorised under "Category:Wiki Speaks Malayalam", tagged with WSYL template and added to the list of languages.

Best regards.--Kiril Simeonovski (സംവാദം) 15:41, 15 ജനുവരി 2017 (UTC)

Invitation for Office Hours with WMF's Global Reach team

Hi,

On behalf of Wikimedia Foundation’s Global Reach Team, we would like to invite all the South Asian Wikimedia communities to our office hours to discuss our work in the region.

Meeting Details

Date: Thursday, 19th January 2017

Time: 16:00 UTC/21:30 IST

Duration: 1 hour

Language: English

Google Hangout Location:

https://hangouts.google.com/hangouts/_/ytl/w5sE6IZTXERWH0VvKtDRiAm9WE1eZ5mYcnQm0h7dHok=?hl=en_US&authuser=0

If you are not able to join the hangout, you can watch the live stream with a few seconds lag at

https://www.youtube.com/watch?v=qD-VCpQkVSk

Etherpad: https://etherpad.wikimedia.org/p/Global_Reach_South_Asia_Office_Hours

Agenda

 • Introduction of Global Reach Team and office hours
 • Research around New Readers and our partnership themes
 • Feedback for next office hours
 • Q&A

We plan to hold these office hours at regular intervals. FYI, office hours for South East Asia and Central Asia/Eastern Europe will be held separately; given the size of communities, we needed to break down the regions.

Please feel free to add your questions, comments, and expectations in the Etherpad document shared above. You can also reach out to sgupta@wikimedia.org and rayyakkannu@wikimedia.org for any clarification. Please help us translate and share this invitation in community social media channels to spread the word.

Thanks,

Ravishankar Ayyakkannu, Manager, Strategic Partnerships, Asia, Wikimedia Foundation --16:23, 17 ജനുവരി 2017 (UTC)

We thank everyone for participating in the Office hours with WMF's Global Reach team. Meeting notes can be found here. You can also watch the YouTube recording here.
--Ravishankar Ayyakkannu, Manager, Strategic Partnerships, Asia, Wikimedia Foundation. 10:16, 1 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)

Train-the-Trainer 2017: Invitation to participate

Sorry for writing in English, please translate this message to your language, if possible

Hello,
It gives us great pleasure to inform that the Train-the-Trainer (TTT) 2017 programme organised by CIS-A2K is going to be held from 20-22 February 2017.

What is TTT?
Train the Trainer or TTT is a residential training program. The program attempts to groom leadership skills among the Indian Wikimedia community members. Earlier TTT have been conducted in 2013, 2015 and 2016.

Who should join?

 • Any active Wikimedian contributing to any Indic language Wikimedia project is eligible to apply.
 • An editor must have 500+ edits.
 • Anyone who have already participated in an earlier iteration of TTT, can not apply.

Please see more about this program and apply to participate or encourage the deserving candidates from your community to do so: CIS-A2K/Events/Train the Trainer Program/2017

If you have any question, please let us know.
Regards. Tito Dutta (CIS-A2K) sent using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 05:35, 18 ജനുവരി 2017 (UTC)

MediaWiki Training 2017: Invitation to participate

MediaWiki logo 1.png

Hello,
We are glad to inform that MediaWiki Training or MWT 2017 is going to be conducted between 24-26 February 2017 at Bangalore.

MWT is a residential training workshop that attempts to groom technical leadership skills among the Indian Wikimedia community members. We invite active Indian Wikimedia community members to participate in this workshop.

Please find details about this event here.

Let us know if you have any question.
Regards. -- Tito Dutta (CIS-A2K) sent using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 03:25, 21 ജനുവരി 2017 (UTC)

Train-the-Trainer 2017 and Malayalam Wikipedia representation

Hello,
You may be aware that Train-the-Trainer (TTT) 2017 will be conducted between 20 and 23 February in Bangalore. TTT attempts to groom leadership skills among the Indian Wikimedia community members. We have received applications from all over India, and even from outside of the country. We are delighted to inform you that we have got a very good number of applications from Malayalam Wikipedia. As we have received a large number of good applications from the Malayalam Wikipedia, it is becoming difficult for us to select the best candidates. We think the experienced Wikipedians of this Wikipedia may help to select the best participants.

Therefore, we are requesting the active and experienced Wikipedians of this community to suggest two participants from the applicants' list below, who you think, should participate in TTT 2017. Please read this page for more details about requirement and event details.

We have received nominations from:

 1. User:Sidheeq
 2. User:Sugeesh
 3. User:Fotokannan
 4. User:Jithinrajtk
 5. User:Shagil Kannur
 6. User:Rajeshodayanchal
 7. User:Ovmanjusha
 8. User:Lalsinbox
 9. User:Bluemangoa2z

Please let us know if you have any question(s). --Tito Dutta (Talk) 18:48, 4 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)

If the applications from Malayalam Wikipedia community is larger than the decided list, you can just reject my application, all of the other persons from the applications are really best workers of the community, checking the edit history of person is the best way to select. Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 13:24, 5 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)
As per the same reason mentioned above you can reject my application too:- Manjusha | മഞ്ജുഷ (സംവാദം) 14:13, 5 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)
As I have been assaigned for SSLC public exam duty, I am not able to attend the workshop this time. - --കണ്ണൻഷൺമുഖം (സംവാദം) 15:47, 5 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC) User:Fotokannan

You can also reject my application as I am a beginner in this community. Shagil Kannur (സംവാദം) 12:25, 7 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)

 • Thanks for your comments. We appreciate your concerns, but looks like we could not decide the representatives from this community. It would be great if you can suggest two names to participate in the TTT soon. Regards. --Tito Dutta (Talk) 06:34, 12 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)
I thought that you may get the proper applications from the list itself now, you can easily check the editing history of person from the list and select according to the total edit counts, its better if more than two applications are there in the waiting list to select, or you can find the appropriate applications to ask malayalam wiki adimins mailing list, they will select two persons from the rest list. Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 01:00, 21 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)

Wikimedia Foundation is hiring community members as strategy coordinators

Hello all! At the moment, the Wikimedia Foundation is hiring 20 contractors - 17 strategy coordinators for specialized languages and 3 MetaWiki coordinators. I was am posting this on your noticeboard to reach out to any Malayam Wiki community members who would be both interested in being a part time contractor for us for three months and a good fit for the movement strategy facilitation roles. Even if you are not personally interested in the position, we would appreciate your assistance in encouraging community members to apply, either individually or with local wiki announcements. You can find the Job Description for the position at this page. There is a less-formal description of the tasks they would be working on here on Meta. Kbrown (WMF) (സംവാദം) 18:48, 6 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)

ഇന്ത്യ-സ്വീഡൻ തിരുത്തൽ യജ്ഞം

സുഹൃത്തുക്കളേ,
അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് 2017 മാർച്ച് 4 - ന് ഇന്ത്യ-സ്വീഡൻ തിരുത്തൽ യജ്ഞം നടത്തുന്നു. തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ മെറ്റ താൾ ഇവിടെ കാണാം. മലയാളം വിക്കിമീഡിയയിലെ എല്ലാ ഉപയോക്താക്കളെയും ഈ തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ലേഖനങ്ങൾ ഈ താളിലെ പട്ടികയിൽ ചേർക്കുമല്ലോ. നന്ദി. --നത (സംവാദം) 17:36, 19 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)

വിക്കിമീഡിയ സംരംഭങ്ങളുടെ ഭാവിപരിപാടികളെ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ

വിക്കിമീഡിയ സംരംഭങ്ങൾ പരിപാലിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടെഷൻ. വിക്കിമീഡിയ സംരംഭങ്ങളുടെ ഭാവി എന്തായിരിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അനേകം ചർച്ചകൾ പലയിടങ്ങളിലായി ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2017 മുതൽ 2030 വരെയുള്ള വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നടപ്പിലാക്കുക. വിക്കിമീഡിയ സംരംഭങ്ങളിലെ സന്നദ്ധസേവകരുടെയും വായനക്കാരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾക്കും, താല്പര്യങ്ങൾക്കുമനുസരിച്ചുള്ള ഭാവി തീരുമാനങ്ങളാകും വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ എടുക്കേണ്ടതെന്നതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വിലപ്പെട്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുവാനായി മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഒരു താൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ താളിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചയുടെ ഇംഗ്ലിഷ് സാരാംശം വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷനു കൈമാറാമെന്ന് ഞാൻ വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും കണ്ണി പിന്തുടർന്ന് വിക്കിമീഡിയ സംരംഭങ്ങളുടെ ഭാവിപരിപാടികളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. --നത (സംവാദം) 18:02, 11 മാർച്ച് 2017 (UTC)

CIS-A2Kയുടെ വരുംവർഷത്തിലെ പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിൽ മലയാളം വിക്കിസമൂഹത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതിനെപ്പറ്റി

മെറ്റാവിക്കിയിലെ ഈ താളിൽ ലോഗ് ഇൻ ചെയ്തു് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പിന്തുണയും പങ്കുചേർക്കുമല്ലോ.  വിശ്വപ്രഭ (സംവാദം) 02:54, 27 മാർച്ച് 2017 (UTC)

CIS-A2K Technical Wishes 2017 Announcement

Sorry for posting this message in English, please feel free to translate the message
CIS-A2K Events TechnicalWishes 2017 Logo.png

Greetings from CIS-A2K!

CIS-A2K is happy to announce the Technical Wishes Project beginning July 2017. We now welcome requests from Indic language communities on our Technical Request page. This project, inspired by WMDE, is an effort to document and hopefully resolve the technical issues that have long plagued Indian Wikimedians. For more details, please check our Technical Requests page. Please feel free to ask questions or contact us at tito@cis-india.org and manasa@cis-india.org. Regards. --MediaWiki message delivery (സംവാദം) 18:05, 1 ജൂലൈ 2017 (UTC)

വിക്കിപീഡിയ പഠന ശിബിരം വണ്ടൂരിൽ

മലപ്പുറം സ്വതന്ത്ര സോഫ്ട് വെയർ യൂസേഴ്സിൻറെയും ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് യുവസമിതി വണ്ടൂർ പ്രദേശിക ഘടകത്തിൻറെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ മാസം 23 ന് ( 2017 ജൂലൈ 23) മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വണ്ടൂരിൽ ഡെബിയൻ റിലീസ് പാർട്ടിയും മലയാളം വിക്കിപീഡിയ പഠന ശിബിരവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. വിക്കിപീഡിയ പഠന ശിബിരത്തിൻറെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്ത ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുമല്ലോ... കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്ത ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുമല്ലോ... https://ml.wikipedia.org/wiki/വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിപഠനശിബിരം/മലപ്പുറം_4 വണ്ടൂർ- കാളികാവ് റോഡിൽ ഏലാട്ട് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് പരിപാടി. ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.--Akbarali (സംവാദം) 18:40, 20 ജൂലൈ 2017 (UTC)

CIS-A2K Newsletter June 2017

Envelope alt font awesome.svg

Hello,
CIS-A2K has published their newsletter for the months of June 2017. The edition includes details about these topics:

 • Wikidata Workshop: South India
 • Tallapaka Pada Sahityam is now on Wikisource
 • Thematic Edit-a-thon at Yashawantrao Chavan Institute of Science, Satara
 • Asian Athletics Championships 2017 Edit-a-thon
Please read the complete newsletter here.
If you want to subscribe/unsubscribe this newsletter, click here. --MediaWiki message delivery (സംവാദം) 04:01, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2017 (UTC)

CIS-A2K Newsletter July 2017

Envelope alt font awesome.svg

Hello,
CIS-A2K has published their newsletter for the months of July 2017. The edition includes details about these topics:

 • Telugu Wikisource Workshop
 • Marathi Wikipedia Workshop in Sangli, Maharashtra
 • Tallapaka Pada Sahityam is now on Wikisource
 • Wikipedia Workshop on Template Creation and Modification Conducted in Bengaluru

Please read the complete newsletter here.
If you want to subscribe/unsubscribe this newsletter, click here. --MediaWiki message delivery (സംവാദം) 03:58, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2017 (UTC)

Wikidata Workshop in Kerala

Apologies for posting the message in English, please feel free to translate this message

Hello,
Asaf Bartov, Senior Program Officer, Wikimedia Foundation, will visit India this September, and conduct Wikidata workshops. In order to continue our collaboration with Malayalam Wikimedians, we have proposed a Wikidata workshop for Wikimedians in Kerala at Trivandrum or Ernakulam (or propose a city). We have proposed the dates 2 and 3 September. Asaf Bartov will conduct the event, and CIS-A2K will co-ordinate. Please share your views and opinion. --Tito Dutta (Talk) 12:45, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2017 (UTC)

Dear Tito Dutta, We are re-planning the dates to August 30 & 31, tentatively in Kochi (Ernakulam). Thanks for the announcement. വിശ്വപ്രഭ (സംവാദം) 15:26, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2017 (UTC)

വിക്കിഡാറ്റ പരിശീലനശിബിരം - 2017

ഈ പരിപാടിക്കു് തനതായ ഏകോപനതാൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശദവിവരങ്ങൾ കാണാനും പരിശീലനാർത്ഥിയായി പുതുതായി പേരു ചേർക്കാനും ഏകോപനതാൾ കാണുക.

വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ സീനിയർ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ അസഫ് ബാർട്ടോവ് നയിക്കുന്ന വിക്കിഡാറ്റ പരിശീലനശില്പശാല ആഗസ്റ്റ് 30, 31 തീയതികളിലായി കൊച്ചിയിൽ വെച്ചു് നടത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. മുഖ്യ പരിശീലകൻ ലളിതമായ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുക. വിക്കിമീഡിയ ഇന്ത്യ ചാപ്റ്റർ, ബാംഗളൂരിലെ CIS-A2K, IT@School പദ്ധതി, മലയാളം വിക്കിസമൂഹം എന്നിവരുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണു് ഈ ശില്പശാല നടത്തുന്നതു്. വിക്കിഡാറ്റ എന്ന ആശയം, വിക്കിഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിധം, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വിക്കിഡാറ്റയിൽ ചേർക്കുന്ന വിധം, മറ്റു വിക്കിപദ്ധതികളുമായി വിക്കിഡാറ്റ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന രീതി, വിക്കിക്വാറി, അനുബന്ധ എക്സ്റ്റെൻഷനുകൾ തുടങ്ങിയവയാണു് പരിശീലനത്തിലെ പ്രതിപാദ്യം.


പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരുടെ രെജിസ്ത്രേഷനുള്ള പട്ടികയും മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുടെ ആശംസകളും പരിപാടിയുടെ ഏകോപനതാളിലേക്കു മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഏകോപനതാൾ (Event page) കാണുക.


A Wikidata training workshop led by Asaf Bartov is planned to be conducted in Kochi during August 30 and 31. The lead trainer will be imparting the training in simple English. The program is coordinated by Wikimedia India Chapter, CIS-A2K (Bangalore), IT@School Project and Malayalam Wikimedia Community. Please see the event page for more details.

Wiki Loves Monuments 2017 in India

Greetings from Wikimedia India! Wiki Loves Monuments in India is an upcoming photo competition, part of the bigger Wiki Loves Monuments 2017. We welcome you all to be part of it, as participants and as volunteers. The aim of the contest is to ask the general public—readers and users of Wikipedia, photographers, hobbyists, etc.—to take pictures of cultural heritage monuments and upload them to Wikimedia Commons for use on Wikipedia and its sister projects. This in turn would lead to creation of new articles along with development of new articles in Indian languages.

We seek your support to make this event a grand success ! Please sign up here -- Suyash Dwivedi, sent using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 11:50, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2017 (UTC)

Wikidata Workshops in India in September 2017

Apologies for writing the message in English. Please feel free to translate the message to your language.
Wikidata-logo-en.svg

Hello,
We are glad to inform you that Asaf Bartov will visit India in the month of September, and will be conducting local workshops on Wikidata and other recent technologies and tools. You might be aware that Asaf is a promoter and trainer of Wikidata, and before and during this year's Wikimania, Indic Wikimedians from two communities requested Asaf to visit India to conduct more Wikidata workshops.
The workshop would include extensive Wikidata training, from absolute beginner level through querying and embedding Wikidata in Wikipedia (incl. infoboxes), as well as a general tools demonstration, including Quarry. Additionally, time would be made for general Q&A ("ask me anything") to let people use the opportunity to directly ask a WMF representative anything that they have on their mind.
Asaf would come to India on 29 August. Please see the detailed plan here. Please contact here or write to Asaf if you have any question. Regards. -- Titodutta, sent using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 13:37, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2017 (UTC)

Featured Wikimedian [September 2017]

Wikimedia India logo.svg

Greeting, on behalf of Wikimedia India, I, Krishna Chaitanya Velaga from the Executive Committee, introduce you to the Featured Wikimedian of the Month for September 2017, Swapnil Karambelkar.

Swapnil Karambelkar is one of the most active Wikimedians from the Hindi community. Swapnil hails from Bhopal, Madhya Pradesh, and by profession a Mechanical Engineering, who runs his own firm based on factory automation and education. Swapnil joined Wikipedia in August 2016, through "Wiki Loves Monuments". He initially started off with uploading images to Commons and then moved onto Hindi Wikipedia, contributing to culture and military topics. He also contributes to Hindi Wikibooks and Wikiversity. Soon after, he got extensively involved in various outreach activities. He co-organized "Hindi Wiki Conference" in January 2017, at Bhopal. He delivered various lectures on Wikimedia movement in various institutions like Atal Bihari Hindi University, Sanskrit Sansthanam and NIT Bhopal. Along with Suyash Dwivedi, Swapnil co-organized the first ever regular GLAM project in India at National Museum of Natural Heritage, Bhopal. Swapnil is an account creator on Hindi Wikipedia and is an admin on the beta version on Wikiversity. Swapnil has been instrumental in establishing the first Indic language version of Wikiversity, the Hindi Wikiversity. As asked regarding his motivation to contribute to the Wikimedia movement, Swapnil says, "It is the realization that though there is abundance of knowledge around us, but it is yet untapped and not documented".

Bhubaneswar Heritage Edit-a-thon 2017

Hello,
The Odia Wikimedia Community and CIS-A2K are happy to announce the "Bhubaneswar Heritage Edit-a-thon" between 12 October and 10 November 2017

This Bhubaneswar Heritage Edit-a-thon aims to create, expand, and improve articles related to monuments in the Indian city of Bhubaneswar.

Please see the event page here.

We invite you to participate in this edit-a-thon, please add your name to this list here.

You can find more details about the edit-a-thon and the list of articles to be improved here: here.

Please feel free to ask questions. -- User:Titodutta (sent using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 09:20, 4 ഒക്ടോബർ 2017 (UTC))

WP0 abusers attack at ml.wiki

(Sorry for using English) Dear Malai users, as you may know there's a project to deliver Wikipedia without any fee via mobile connection in some countries (Angola and Bangladesh for example). Several users actually exploit this possibility to use Wikipedia as a file sharing platform, choosing random wikis (fi.wiki, pt.wiki, etc.) to upload files to share via social networks. Starting from some days they started attacking ml.wiki. Deleting these files as soon as possible is important in order to discourage this kind of abuse. Ml.wiki sysops already deleted lots of files and I had to do the same some minutes ago. So, I want to inform you about this situation and ask if you're ok with stewards deleting these files since most of these vandalisms happens when it's night in Malaysia. --Vituzzu (സംവാദം) 20:02, 5 ഒക്ടോബർ 2017 (UTC)

CIS-A2K Newsletter August September 2017

Hello,
CIS-A2K has published their newsletter for the months of August and September 2017. Please find below details of our August and September newsletters:

August was a busy month with events across our Marathi and Kannada Focus Language Areas.

 1. Workshop on Wikimedia Projects at Ismailsaheb Mulla Law College, Satara
 2. Marathi Wikipedia Edit-a-thon at Dalit Mahila Vikas Mandal
 3. Marathi Wikipedia Workshop at MGM Trust's College of Journalism and Mass Communication, Aurangabad
 4. Orientation Program at Kannada University, Hampi

Please read our Meta newsletter here.

September consisted of Marathi language workshop as well as an online policy discussion on Telugu Wikipedia.

 1. Marathi Wikipedia Workshop at Solapur University
 2. Discussion on Creation of Social Media Guidelines & Strategy for Telugu Wikimedia

Please read our Meta newsletter here: here
If you want to subscribe/unsubscribe this newsletter, click here.

Sent using --MediaWiki message delivery (സംവാദം) 04:23, 6 നവംബർ 2017 (UTC)

Featured Wikimedian [November 2017]

Wikimedia India logo.svg

On behalf of Wikimedia India, I hereby announce the Featured Wikimedian for November 2017.

Balaji Jagadesh is one of the top contributors from the Tamil Wikimedia community. Though he started contributing since 2009, he was quite active after his participation in WikiConference India 2011. Initially he started contributing to Tamil Wikipedia, but was later attracted towards Tamil Wikisource, Tamil Wikitionary, and Wikidata. His global contributions count to whooping 2,50,000 edits. He is an admin on Tamil Wikitionary.

After his interaction with Mr. Loganathan (User:Info-farmer), Balaji was very much motivated to contribute to Wikimedia projects. He says, "When I was editing in Tamil Wikipedia, I used to translate science articles from English to Tamil. But faced problem in finding equivalent Tamil words. The English to Tamil dictionaries were inadequate. Hence I felt the need to work in the Tamil Wikitionary. After a while there was a collaboration with Tamil Wikisource and Tamil Nadu Government through Tamil Virtual University through 2000 CC0 books were uploaded".

As an active contributor to Wikidata, he says that the vision of Wikimedia movement is, "Imagine a world in which every single human being can freely share in the sum of all knowledge", but with Wikidata we can make it, "Imagine a world in which every single human being and every single machine can freely share in the sum of all knowledge". Apart from regular contributions, he also created templates to Tamil Wikimedia projects, and also maintains Tamil Wikisource's official Twitter handle.

Balaji hails from Coimbatore, Tamil Nadu, and is a post-graduate is Physics. He currently works as a Senior Geophysicist in Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC).

Any editor can propose a fellow to be a Featured Wikimedia at: http://wiki.wikimedia.in/Featured_Wikimedian/Nominations

MediaWiki message delivery (സംവാദം) 09:59, 10 നവംബർ 2017 (UTC)

Featured Wikimedian [December 2017]

Wikimedia India logo.svg

Greetings, on behalf of Wikimedia India, I, Krishna Chaitanya Velaga introduce you to the Featured Wikimedian of the Month for December 2017, Hrishikes Sen.

Hrishikes Sen is one of the most active contributors from the Bengali community. Though he started editing English and Bengali Wikipedia in 2007, he had to take a long break due to professional constraints. Later he started working on Bengali Wikisource from 2012, and ever since, he has been an active contributor, and expanded to English Wikisource as well. With more than 45,000 global edits, he is an admin on English Wikisource.

As a child, Hrishikes always found reading books as a fascinating task. He says that he finds reference books as interesting as mystery novels. That interest, over years motivated him to contribute to Wikisource. The journey and motivation behind his contributions to Wikisource can be read from a post on WMF's blog, Why I contribute to Wikisource?. He says that till date he's been only active online, but he plans to do outreach in the coming future. He hopes that attending the 10th Anniversary Celebratory Workshop of Bengali Wikisource in Kolkata on 10 December may be a harbinger to his future offline activities.

Hrishikes believes that Wikisource will one day emerge as of the top digital libraries in the world, and says that as a store-house for primary and secondary source materials for Wikipedia, the importance of Wikisource is steadily becoming invaluable. Much of his time, Hrishikes spends working around Indian works, with a special focus on the works of Bankim Chandra Chattopadhyay, Jagadish Chandra Bose, and Rabindranath Tagore. Apart from being a proofreader, he uploaded more than 750 books spreading over five languages to Wikimedia Commons.

Hrishikes hails from Kolkata, but is presently based in Lucknow. By profession, he is a doctor serving in paramilitary forces. To his Bengali friends, he welcomes them to contribute to Bengali Wikisource which has more than 676,000 that have completed Optical Character Recognition and are waiting to be proofread.

Nomination can be made at: http://wiki.wikimedia.in/Featured_Wikimedian/Nominations

MediaWiki message delivery (സംവാദം) 13:09, 1 ഡിസംബർ 2017 (UTC)

Train-the-Trainer 2018

Apologies for writing in English, please consider translating the message

Hello,

Train The Trainer 2018 logo version 01.jpg

We are delighted to inform that the Train-the-Trainer (TTT) 2018 programme organised by CIS-A2K will be held from 26-28 January 2018, in Mysore, Karnataka, India.

What is TTT? Train the Trainer or TTT is a residential training program. The program attempts to groom leadership skills among the Indian Wikimedia community (including English) members. Earlier TTT have been conducted in 2013, 2015, 2016 and 2017.

Who should join?

 • An editor who is interested to conduct real-life and online Wiki-events such as outreach, workshop, GLAM, edit-a-thon, photowalk etc.
 • Any active Wikimedian contributing to any Indic language Wikimedia project is eligible to apply.
 • The editor must have 500+ global edits before 1 November 2017
 • Anyone who has already participated in an earlier iteration of TTT, can not apply.

Please learn more about this program and apply to participate or encourage the deserving candidates from your community to do so. -- Titodutta using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 17:03, 1 ഡിസംബർ 2017 (UTC)

CIS-A2K Newsletter October 2017

Envelope alt font awesome.svg

Hello,
CIS-A2K has published their newsletter for the months of October 2017. The edition includes details about these topics:

 • Marathi Wikipedia - Vishwakosh Workshop for Science writers in IUCAA, Pune
 • Bhubaneswar Heritage Edit-a-thon
 • Odia Wikisource anniversary
 • CIS-A2K signs MoU with Telangana Government
 • Indian Women Bureaucrats: Wikipedia Edit-a-thon
 • Interview with Asaf Bartov

Please read the complete newsletter here.
If you want to subscribe/unsubscribe this newsletter, click here. Sent using --MediaWiki message delivery (സംവാദം) 05:43, 4 ഡിസംബർ 2017 (UTC)

Supporting Indian Language Wikipedias Program: Needs Assessment Survey

Please translate this message if possible
Wikipedia-logo-v2.svg

Hello,
We are extremely delighted to inform that the Wikimedia Foundation and CIS-A2K have come together in a partnership with Google to launch a pilot project Supporting Indian Language Wikipedias Program to address local online knowledge content gaps in India. In order to engage and support active Wikipedia volunteers to produce valuable new content in local Indian languages, we are conducting a needs assessment survey. The aim of this survey is to understand the needs of the Indic Wikimedia community and ascertaining their infrastructure requirements that we can fulfill during the course of this project.

Please help us by participating in the survey here.

Your opinion will help to make the program better. Kindly share this survey across your communities, user groups and network of fellow Indic Wikimedians. -- m:User:Titodutta, sent using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 08:51, 8 ഡിസംബർ 2017 (UTC)

Wikigraphists Bootcamp (2018 India)

Greetings,

It is being planned to organize Wikigraphists Bootcamp in India, please fill out the survey form to help the organizers. Your responses will help organizers understand what level of demand there is for the event (how many people in your community think it is important that the event happens). At the end of the day, the participants will turn out to have knowledge to create drawings, illustrations, diagrams, maps, graphs, bar charts etc. and get to know to how to tune the images to meet the QI and FP criteria. For more information and link to survey form, please visit Talk:Wikigraphists Bootcamp (2018 India). MediaWiki message delivery (സംവാദം) 12:43, 15 ജനുവരി 2018 (UTC)

Wikigraphists Bootcamp Survey Reminder

Greetings,

As it has already been notified about Wikigraphists Bootcamp in India, for training related to creation drawings, illustrations, diagrams, maps, graphs, bar charts etc. and to tune the images to meet the QI and FP criteria, please fill the survey form linked from Talk:Wikigraphists Bootcamp (2018 India). It'll help the organizers to assess the needs of the community, and plan accordingly. Please ignore if already done. Krishna Chaitanya Velaga 03:03, 21 ജനുവരി 2018 (UTC)

International Mother Langage Day and Open Data Day Wikidata Edit-a-thon

Wikidata-logo-v3.png
Please translate the message to your language, if applicable

Hello,
We are happy to inform you that a national level Wikidata editing campaign "IMLD-ODD 2018 Wikidata India Edit-a-thon" on content related to India is being organized from from 21 February 2018 to 3 March 2018. This edit-a-thon marks International Mother Language Day and Open Data Day.

Please learn more about this event: here.
Please consider participating in the event, by joining here.
You may get a list of suggested items to work on here.

Please let us know if you have question. -- Titodutta using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 07:12, 21 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)


ലാപ്ടോപ്പ്, ഇന്റർനെറ്റ് സ്റ്റൈപൻഡ് വിതരണം

ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലെ വിക്കിപീഡിയ സമൂഹങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി 2017-18 കാലയളവിൽ വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ, ഗൂഗിൾ, സെന്റർ ഫോർ ഇന്റർനെറ്റ് സൊസൈറ്റി (CIS), വിക്കിമീഡിയ ഇന്ത്യ ചാപ്റ്റർ (WMIN), ഉപയോക്തൃസംഘങ്ങൾ എന്നിവർ ചേർന്ന് ഒരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നു. പ്രോജക്ട് ടൈഗർ എന്നാണ് പദ്ധതിയുടെ പേര്. (പഞ്ചായത്ത് താളിലെ ഈ ഭാഗത്തും പരാമർശമുണ്ട്.)

ഇന്ത്യയിലെ വിക്കിപീഡിയ സമൂഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 50 പേർക്ക് ലാപ്ടോപ്പുകൾ (ACER Chromebooks), 100 പേർക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പണം എന്നിവ നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. ഇതിനായി ഇവിടെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷ നൽകാനുള്ള അവസാന തീയതി - 2018 ഫെബ്രുവരി 25. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നവരെ അതത് വിക്കിപീഡിയ സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്.--അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 00:39, 3 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്നുള്ള അപേക്ഷകർ

 1. Arunsunilkollam - മൊബൈലിലാണ് എഡിറ്റു ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിക്കിപീഡിയയ്ക്കു കൂടുതൽ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ കഴിയും. ഏവരുടെയും പിന്തുണ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ താളിലെ Community discussion and endorsements എന്ന ഭാഗത്ത് പിന്തുണ നൽകാം.--അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 00:39, 3 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)
 2. Akhiljaxxn -ഞാനും ഫോണിൽ നിന്നാണ് വിക്കിപീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലാപ്ടോപ്പ് ലഭിക്കുക ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വിക്കിപീഡിയയ്ക്കു കൂടുതൽ സംഭാവന നൽകാൻ എനിക്കു സാധിക്കുന്നതാണ്. എനിക്കുള്ള പിന്തുണ ഇവിടെനൽകാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു. Akhiljaxxn (സംവാദം) 05:39, 3 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)
 3. sidheeq - പിന്തുണ നൽകാനുള്ള താൾ ഇവിടെ
 4. Sairam. K - വിക്കിപീഡിയ പ്രചരണത്തിൽ തത്പരനാണ്. ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിക്കിപീഡിയയ്ക്കു കൂടുതൽ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ കഴിയും. ഏവരുടെയും പിന്തുണ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ താളിലെ Community discussion and endorsements എന്ന ഭാഗത്ത് പിന്തുണ നൽകാം. --Sai K shanmugam (സംവാദം) 16:56, 11 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)
 5. Faizy F Attingal - പിന്തുണ നൽകാൻ https://meta.wikimedia.org/wiki/Supporting_Indian_Language_Wikipedias_Program/Support/Faizy_F_Attingal
 6. അഭിജിത്ത്കെഎ - പിന്തുണക്കണേ. | ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Community discussion and endorsements എന്ന ഭാഗത്ത് പിന്തുണ നൽകാം (സംവാദം) 06:21, 13 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)
 7. Erfan Ebrahim Sait - കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അവിടുത്തെ ലൈബ്രറിയിലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നാണ് വിക്കിപീഡിയയിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. പഠനകാലം അവസാനിച്ചതോടെ ആ വഴിയും അടഞ്ഞു. ഇപ്പോ വല്ലപ്പോഴും മൊബൈലിൽ നിന്ന് തിരുത്തിയാൽ ആയി എന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഒരു ലാപ്പ് കിട്ടിയാൽ സംഭവം ഉഷാറാക്കാം. അതിന് എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്. പിന്തുണക്കുമല്ലോ..ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Community discussion and endorsements എന്ന ഭാഗത്ത് എന്നെ പിന്തുണ രേഖപ്പെടുത്തുമല്ലോ.. --ഇർഫാൻ ഇബ്രാഹിം സേട്ട് 10:21, 13 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)
 8. മഞ്ജുഷ - ഒരു ലാപ്‌ടോപ്പുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടുവർഷം മുമ്പ് കുഞ്ഞ് അത് നശിപ്പിച്ചതിനാൽ സ്വന്തമായൊരെണ്ണം ഇല്ലാതെയായി. ഭർത്താവിന്റെ ഓഫീസ് ലാപ്ടോപ്പിൽ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യാമെന്നായി പിന്നീട്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുവർഷത്തോളം ആ ലാപ്‌ടോപ്പ് കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും അത് ഓഫീസ് കാര്യങ്ങൾക്കുപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ പിന്നീട് ലഭ്യമല്ലാതായി. വിക്കിപീഡിയ എഡിറ്റിങ്സ് കാര്യമായി കുറഞ്ഞു. മൊബൈലിൽ വിക്കിപീഡിയയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതുവരെ ശ്രമിച്ചിട്ടുമില്ല. വിവിധ തിരുത്തൽ യജ്ഞങ്ങളിൽ ചേർന്ന് കൂടുതൽ ആക്ടീവാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്തുണ രേഖപ്പെടുത്താൽ തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുമല്ലോ. - Manjusha | മഞ്ജുഷ (സംവാദം) 04:37, 15 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)
 9. Arjunkmohan - കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി മൊബൈലിലാണ് എഡിറ്റു ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിക്കിപീഡിയയ്ക്കു കൂടുതൽ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ കഴിയും. ഏവരുടെയും പിന്തുണ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ താളിലെ Community discussion and endorsements എന്ന ഭാഗത്ത് പിന്തുണ നൽകാം.--Arjunkmohan (സംവാദം) 22:07, 16 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)
 10. Mpmanoj - എം.പി മനോജ്- [1] --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 08:46, 19 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)
 11. രാം ജെ ചന്ദ്രന്ൻറെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനെന്താ ആരും ഇതുവരെ പിന്തുണക്കാഞ്ഞതു്? :-( വിശ്വപ്രഭViswaPrabhaസംവാദം 17:04, 25 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)
 12. Sanu N
 13. Jameela P.
 14. Abhijith R Mohan
 15. Jinoytommanjaly
 16. Sugeesh

Wiki Advanced Training 2018

Please translate the message to your language, if applicable

Hello,
Wiki Advanced Training or WAT is a residential training workshop to be conducted on 29 June 2018 to 1 July 2018 (Friday to Sunday) at Ranchi, Jharkhand, India. Participants are expected to reach the venue at Ranchi by 28 June 2018 evening
The objectives of the events are:

 • To optimize contribution and increase skills of Indic Wikimedians
 • To introduce and initiate best practices across Indic Wikimedia projects with reference to Global projects
 • Raise awareness towards initiative such as #1Lib1Ref, TWL and use of scripts, gadgets, and Wikimedia tools.
 • Develop capacity across Indic Wikimedians to participate in events Global hackathon, Wikidatacon

Please read more about the workshop and participation process: Here.
The last date application is 9 June. Please us know if you have any questions.
Thanks
--Pavan Santhosh (CIS-A2K) (സംവാദം) 07:44, 6 ജൂൺ 2018 (UTC)

ഗവൺമെന്റ് ഓപ്പൺ ഡാറ്റ ലൈസൻസ് - ഇന്ത്യ

Advanced Air Defence interceptor test on 1 March 2017
Indian Air Force Relief and Rescue Op during Tamil Nadu Flood December 2015

ഭാരത സർക്കാർ 2017 ഫെബ്രുവരിയിൽ വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ഗവൺമെന്റ് ഓപ്പൺ ഡാറ്റ ലൈസൻസ് - ഇന്ത്യ കോമ്മൺസ് ഒരു അനുവദനീയമായ അനുമതിപത്രം ആയി അംഗീകരിച്ചു. ഭാരത സർക്കാരിന്റെയും ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കൈവശമുള്ള പൊതുമുതൽ ഉപയോഗിച്ചു ശേഖരിച്ച പങ്കുവെക്കാവുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഈ അനുമതിപത്രത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നു.

ഭാരത സർക്കാർ അവരുടെ വെബ്‌സൈറ്റുകൾ ഘടനയ്ക്കുമാറ്റമുണ്ടാവാത്ത തരത്തിൽ പരിപാലിക്കുന്നില്ലാത്തതിനാൽ കോമൺസിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഓരോ ഫയലുകളും രണ്ടാമതൊരു സന്നദ്ധപ്രവർത്തകൻ പരിശോധിച്ചുറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. അതുവരെ അവ c:Category:Unreviewed photos of GODL-India എന്ന സഞ്ചയത്തിൽ ആയിരിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ ധാരാളം ഫയലുകൾ ഇറക്കുമതിചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂടുതൽ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ License reviewers ആയി വരുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. പകർപ്പവകാശനിയമങ്ങളിൽ നല്ല ഗ്രാഹ്യവും കോമ്മൺസിൽ സജീവ പങ്കാളിത്തവും ഉള്ളവർക്ക് അതിന് ശ്രമിക്കാം. *.nic.in, *.gov.in എന്നിവ whitelist ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് കോമ്മൺസിൽ License review അവകാശമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനും കഴിയും. ജീ 04:18, 27 ജൂൺ 2018 (UTC)

വിക്കി അഡ്വാൻസ്ഡ് പരിശീലന പരിപാടി 2018

റാഞ്ചിയിൽ ഈ മാസം 29 മുതൽ ജൂലൈ 1 വരെ നടക്കുന്ന വിക്കി പരിശീലന പരിപാടിയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുനുണ്ട്. ഈ വർഷത്തെ വിക്കി നൂതന പരിശീലനത്തിനുള്ള തീം ഇന്ത്യൻ ഭാഷാ വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉടനീളം ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ട്ടിക്കുക, അതിനു വേണ്ട സഹായം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന എന്നതാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഇംഗ്ലീഷ് പോലെയുള്ള ആഗോള ഭാഷ കമ്യൂണിറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭാഷ കമ്യൂണിറ്റിയിൽ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ദി വിക്കിപീഡിയ ലൈബ്രറി ആണ് അതിൽ ഒന്ന്. വിക്കിപീഡിയയുടെ ലൈബ്രറി, സജീവ വിക്കിപീഡിയ എഡിറ്റർമാർക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പിന്തുണയ്ക്കാൻ വിശ്വസനീയമായ സ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് ആക്സസ് നേടുന്നതിന് ഒരു വിജ്ഞാനകോശം ആണ്. പല സേവനങ്ങളും വിക്കിപീഡിയ എഡിറ്റർമാർക്ക് ഇതിലൂടെ സൗജന്യമായി ഉപയോഗിച്ച് താളുകൾ വികസിപ്പിക്കുവാൻ, മെച്ചപ്പെട്ട അവലംബം നൽകാൻ സാധിക്കും എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയ ലൈബ്രറി നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും.

മലയാളത്തിലും വിക്കിപീഡിയ ലൈബ്രറി കൊണ്ടുവരുന്നതിന് കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുമലോ. പരിശീലന പരിപാടിയിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരമാണ് നൽകുന്നത്. --ജിനോയ്‌ ടോം ജേക്കബ് (സംവാദം) 10:41, 27 ജൂൺ 2018 (UTC)

വിക്കി അഡ്വാൻസ്ഡ് പരിശീലന പരിപാടി റിപ്പോർട്ട്

തലേദിവസം

തലേദിവസം വൈകുന്നേരം ഒരു 2 മണിക്കൂർ മീറ്റിംഗ് റൂമിൽ ഒത്തുകൂടി. 5 ടീമുകൾ ആയി തിരിച്ചു. എല്ലാവരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി. എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ വിക്കി പ്രവർത്തനത്തെയും താല്പര്യത്തെയും കുറിച്ച് പങ്കുവെച്ചു. ഇത് പരസ്പരം നന്നായി അറിയാൻ സഹായിച്ചു.

ഒന്നാം ദിവസം

പരിപാടിയുടെ ആദ്യദിവസം 10 മണിയോടെ ആരംഭിച്ചു. CIS-A2K ടീം നിന്ന് തൻവീറും, ടിറ്റോയും  ഈ വിക്കി പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും , പ്രചോദനവും, പ്രതീക്ഷിതമായ ഫലങ്ങളും പങ്കുവെച്ചു. പിന്നീട് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ്ബ് (WWW) / ഇന്റർനെറ്റ്, വിക്കിപീഡിയ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ചർച്ച ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനം ആയിരുന്നു. വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ പതിവായി വായിക്കുന്ന/നോക്കുന്ന വിവിധ ഉറവിടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പും തയ്യാറാക്കി. പിന്നീട് ബ്ലോഗുകൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, വാർത്താ ലേഖനങ്ങൾ, പത്രക്കുറിപ്പുകൾ.., പോലുള്ള വിവിധ സ്രോതസ്സുകളുടെ വിവരങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത സംബന്ധിച്ച ഒരു ചർച്ച നടത്തി. അതിനുശേഷം ഒരു ലേഖനത്തിലെ  വിവിധ ഘടകങ്ങലെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഒരു ലേഖനത്തിന്റെ ഘടന, സെക്ഷനിങ്, ലിങ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം, മീഡിയ ഫയലുകൾ എങ്ങനെ ചേർക്കാം, ഏറ്റവും മികച്ച സമ്പ്രദായങ്ങൾ, സാധാരണ ലേഖനങ്ങളിൽ വരുന്ന തെറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സ് ആയിരുന്നു. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഡി വിക്കിപീഡിയ ലൈബ്രറി (TWL) കുറിച്ച് കൃഷ്ണ ചൈതന്യ (ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കി), വിവരിച്ചു. അതിനുശേഷം ഫെലിക്സ്, ആരോൺ (ഗ്ലോബൽ കോഡിനേറ്റർമാർ, TWL) എന്നിവരുമായി വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് കോൾ നടത്തി. ഇന്ത്യയിൽ TWL പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിരവധി മാർഗങ്ങളും അവർ നിർദ്ദേശിച്ചു. വൈകുന്നേരം ഉപയോക്താവ്:Bhadani സാറിന്റെ വേർപാടിന്റെ അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മുതിർന്ന വിക്കിപീഡിൻസ് അനുഭവം പങ്കുവഹിച്ചു. അതിനു ശേഷം മുതിർന്ന വിക്കിപീഡിൻസിനെ ആദരിച്ചു.

രണ്ടാം ദിവസം

രണ്ടാം ദിവസം 9 മണിക്ക് ആരംഭിച്ചു. വിക്കിയിൽ ഉള്ളടക്ക സൃഷ്ടികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു ആദ്യം. വിക്കിയിൽ കഴിഞ മാസങ്ങളിൽ നടത്തിയ വിക്കിപീഡിയ  ഏഷ്യൻ മാസം, വിമൻസ് ഇൻ റെഡ്, പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർ, പഞ്ചാബ് എഡിറ്റ്-എ-ടൂൺ എന്നി മത്സരത്തിന്റെ ആവശ്യകത ചർച്ച ചെയ്‌തു. ഒടുവിൽ നടന്ന പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർ ലേഖന മത്സരത്തിന്റെ ഒരു അവലോകനം നടത്തി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലേഖനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച പഞ്ചാബ്, തമിഴ് വിക്കി സമൂഹത്തെ അനുമോദിച്ചു. ഗൂഗിൾ ‘ അഡ്വാൻസിഡ്‌ സെർച്ച് ’ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ച്  എങ്ങനെ റഫറൻസ് നോക്കാം എന്ന് ടിറ്റോ ക്ലാസ് എടുത്തു. തുടർന്ന്, പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കായി ഈ കോഡ്-വാക്കുകൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നറിയാൻ ഒരു സെഷൻ നടത്തി. കമ്മ്യൂണിറ്റി തലത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി നടത്തി. എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റികളും എങ്ങനെ വിക്കിയിൽ ലേഖനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ എന്നു അവതരിപ്പിച്ചു. ഞാനും തമിഴ് കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള വിക്കിപീഡിൻസ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യ അനുബന്ധ ലേഖനങ്ങൾ എങ്ങനെ കൂടുതൽ ഇൻഡിക് ഭാഷകളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നതിന്റെ കുറിച്ചാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായി പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് (Malayalam-Tamil Article Sharing) ലേഖനങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്ന് അവതരിപ്പിച്ചു. Copyvio ഡിറ്റക്റ്റർ, dupdet മുതലായ വിക്കി ടൂൾസ് പരിചയപ്പെടുത്തി. ഇവ എങ്ങനെ ഉപയോഗിയ്ക്കാം എന്ന് സുരേഷ്‌ ജി (മറാഠി വിക്കി) കാണിച്ചുതന്നു. വിക്കിയിലെ പുതിയ ബീറ്റ പതിപ്പായ stats.wikimedia.org പരിചയപ്പെടുത്തി. വിക്കിയിൽ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ കണ്ടെത്താൻ ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. ഈവനിംഗ് സെക്ഷനിൽ കൃഷ്ണ, ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിലുള്ള GAഉം , FAഉം എങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ഭാഷാ വിക്കിയിൽ വളർത്താൻ കഴിയും  എന്നതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്തു. ഫാബ്രിക്റ്റർ, ഉപയോക്തൃ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ, ബോട്ട്, Citoid,  ഗാഡ്ജറ്റുകൾ, മറ്റും  പ്രാദേശിക വിക്കികളിൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം എന്ന് ടിറ്റോയും, ജയപ്രകാശും ( ഹിന്ദി വിക്കി, ഫാബ്രിക്റ്റർ പ്രോഗ്രാമർ ) പറഞ്ഞുതന്നു.

മൂന്നാം ദിവസം

പരിശീലനത്തിന്റെ അവസാനദിനം ഉറവിടങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത സംബന്ധിച്ച ഒരു ചർച്ച നടത്തുകയുണ്ടായി. വിവിധ തരത്തിലുള്ള സ്രോതസ്സുകൾ, - പ്രാഥമിക, ദ്വിതീയ, ത്രിതീയ  സ്രോതസ്സുകൾ. ഇവ വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളിൽ എങ്ങനെ ആശ്രയിക്കാനാകും എന്നതിന്റെ ചർച്ച നടന്നു. അതിന് ശേഷം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനം നടത്തി. ജീവചരിത്രങ്ങൾ, ശാസ്ത്രം, സാങ്കേതികവിദ്യ, വർത്തമാനകാല സംഭവങ്ങൾ (കായിക-രാഷ്ട്രീയം), കല, സാഹിത്യം, ചരിത്രം എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്രോതസ്സുകൾ പട്ടികപ്പെടുത്തി അവതരിപ്പിച്ചു. ഏതൊക്കെ സ്രോതസ്സുകൾ ആണ് പരിഗണിക്കുന്നത് , പരിഗണിക്കാതെ ഉള്ളത് എന്നത് വേർതിരിച്ചു അവതരിപ്പിച്ചു.  വിക്കിപീഡിയയിലെ ‘ ശ്രദ്ധേയതയെ ‘ കുറിച്ച് ടിറ്റോ ക്ലാസ്സ് എടുത്തു. ഭാവിയിൽ വിക്കിപീഡിയ ഇന്ത്യയിൽ മുന്നോട്ട് കൊടുപോകുന്നത് ഉള്ള ഒരു  റോഡ് മാപ്പിങ് നടത്തി. ഇൻഡിക്-ഭാഷാ വിക്കിപീഡികൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പഠനം എങ്ങനെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോവണമെന്നു ചർച്ച ചെയ്തു. ചർച്ച നടത്തിയ ആശയത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇൻഡിക്-ഭാഷാ വിക്കിപീഡികൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വില്ലജ്-പമ്പ്‌/പഞ്ചായത്ത് മാതൃകയിൽ മെറ്റാ വിക്കിയിൽ ഒരു ടെക്‌നിക്കൽ പേജ് തുടങ്ങി ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളുടെ സഹകരണ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആരംഭിക്കും എന്ന് പറഞു. സമാപന വേളയിൽ പാലഗിരി സാറിന്റെ (തെലുങ്ക് വിക്കി) ജന്മദിനമാഘോഷിച്ചു. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുത്ത് പരിശീലന പരിപാടി സമാപിച്ചു.--ജിനോയ്‌ ടോം ജേക്കബ് (സംവാദം) 21:49, 6 ജൂലൈ 2018 (UTC)

പുകവലി (തിരുത്തൽ മായ്ച്ചു കളയൽ )

ഞാൻ പുകവലി  എന്ന താൾ തിരുത്തുമ്പോൾ ഒരു വിക്കിപീഡിയൻ അത് മായ്ച്ചുകളയുന്നു.കാരണം അറിയില്ല ! അതിന്റെ നാൾവഴികൾ കാണാൻ പുകവലി എന്ന താൾ സന്ദർശിക്കാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു . എന്റെ ഇതുവരെയുള്ള "പുകവലി"യെ പ്പറ്റിയുള്ള തിരുത്തലുകളും . ഞാൻ  ഇന്നലെ വിക്കി പഞ്ചായത്തിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ഇട്ട ഒരു comment കൂടി വായിക്കാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു . I request all wikkipedians to intervene on the issue.(Anjuravi (സംവാദം) 21:58, 26 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC))

വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബ്രാൻഡ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് കോർഡിനേറ്റർ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്നു

വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബ്രാൻഡ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ടീം കോർഡിനേറ്റർ സമീർ User:Selsharbaty_(WMF) ബാംഗ്ലൂർ വരുന്നുണ്ട്. സന്ദർശനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, വിക്കിപീഡിയയുടെ ബ്രാൻഡിംഗ് നിർദ്ദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഫീഡ്ബാക്ക് ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. (കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം). ഏപ്രിൽ 21 ന് സിഐഎസ് (CIS) ബംഗളൂരു ഓഫീസിൽ ഒരു യോഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഭാഷാ വിക്കിമീഡിയ പദ്ധതികളിൽ സംഭാവന ചെയ്യുന്നവർ, കോർഡിനേറ്റർമാർ/ഉപയോക്തൃ സംഘങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരെ ചർച്ചകൾക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുക. താമസ സൗകര്യവും യാത്ര സഹായവും ആവശ്യമുള്ള സജീവ ഉപയോക്താക്കൾ ദയവായി സിഐഎസ്സിലെ ഗോപാലയെ (സിഐഎസ് -എ2കെ) ഇമെയിൽ വഴി ബന്ധപ്പെടുക. -ജിനോയ്‌ ടോം ജേക്കബ് (സംവാദം) 15:46, 15 ഏപ്രിൽ 2019 (UTC)

Universal Code of Conduct consultation

(Apologies for writing this in English. Please consider translating this message in Malayalam. Thank you.)

Together we have imagined a world in which every single human being can freely share in the sum of all knowledge. Every single person associated with the Wikimedia movement is committed to this vision. The journey towards this enormous goal is not effortless. While we have always adhered to high standards of content policies on our projects, we have fallen considerably short in addressing challenges around maintaining civility. There have been numerous incidents where our contributors have faced abuse, harassment, or suffered from uncivil behaviours of others. Because of such an unfriendly atmosphere, many users have often refrained from contributing to Wikimedia projects, and thus, we have missed out on important knowledge on our platform. One of the many reasons for this has been a lack of behavioural guidelines in many of our projects. And, Universal Code of Conduct aims to cover such gaps.

The idea behind Universal Code of Conduct is to harmonize the already existing behavioural guidelines on various projects and collectively create a standard set of behavioural policies that are going to be binding throughout the movement. These will be equally applicable to all the projects, all the community members, and all the staff members. Everyone will be equally accountable for maintaining friendly and cordial behaviour towards others. This will help us collectively create an environment where free knowledge can be shared safely without fear.

This is an upcoming initiative and will be applicable to every single Wikimedia project. It is at an initial stage as of now. The Foundation has launched consultations on it on different language Wikimedia projects. My post here is an attempt in that direction. The project highly depends on ideas and feedback from the community. And thus we highly encourage community members to participate in the discussions. We have already started to individually reach out to members of Malayalam Wikipedia communities. However, we would welcome comments here as well.

We understand that it is extremely difficult to have a ‘universal’ set of values that are representative of all the cultures and communities, however, it is definitely possible to come up with the most basic set of guidelines that can ensure that we have a safe space for everyone to be able to contribute. This is your chance to influence the language and content of the code of conduct and contribute to leading the movement to become a harassment-free space.

More information on UCoC is available here. We look forward to your comments.

നയരൂപീകരണം

വിക്കിപീഡിയ പഞ്ചായത്ത്
വിക്കിപീഡിയ പഞ്ചായത്ത്
നയരൂപീകരണത്തിലെ
പഴയ സം‌വാദങ്ങൾ
സംവാദ നിലവറ

വിക്കിമീഡിയ-2030 - ആഗോളനയരൂപീകരണം

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ, വിക്കിമീഡിയ സംരംഭങ്ങളുടെ രൂപഭാവങ്ങളും വികാസവും 2030-ൽ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നും ലോകസമൂഹത്തിൽ അവയുടെ സ്വാധീനവും ഉപയുക്തതയും എത്ര മാത്രം വർദ്ധിപ്പിക്കാമെന്നുമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആഗോളതലത്തിൽ ചർച്ചയും നയരൂപീകരണവും നടന്നുവരുന്നതായി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. “അറിവ് നമുക്കെല്ലാർക്കും ഒരുപോലെ അവകാശപ്പെട്ടതാണു്” ("Knowledge belongs to all of us") എന്ന അടിസ്ഥാനവസ്തുതയിലൂന്നി, ഭാവിയിൽ ലഭ്യമാകാവുന്ന ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടേയും സാമൂഹികനീതിബോധത്തിന്റേയും ലോകതലത്തിൽ തന്നെ മാറിവരാവുന്ന വിദ്യാഭ്യാസപരിപാടികളുടേയും വെളിച്ചത്തിൽ വിക്കിപീഡിയയുടെ കർമ്മപദ്ധതികൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ പുനരാസൂത്രണം ചെയ്യണമെന്നു് നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു ദീർഘകാലവീക്ഷണനയം നിർമ്മിക്കുകയാണു് ഈ മഹായജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു് എല്ലാ വിക്കിസമൂഹങ്ങളേയും അനുബന്ധപ്രസ്ഥാനങ്ങളേയും സമാനമായ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മറ്റു സംഘടനകളേയും വിദ്യാഭ്യാസം, സംസ്കാരം, ചരിത്രം, ശാസ്ത്രം, സാങ്കേതികവിജ്ഞാനം, വാർത്താമാദ്ധ്യമങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മണ്ഡലങ്ങളിൽനിന്നുള്ള പ്രമുഖവ്യക്തികളേയും ഉൾപ്പെടുത്തി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചർച്ചായോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. അത്തരം ഒരു ചർച്ചായോഗം ഈ ജൂലൈ മാസം 20-ആം തീയതിയോടടുത്തു് തിരുവനന്തപുരത്തും സംഘടിപ്പിക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നു. കേരള സർവ്വകലാശാല, IT@school, മാദ്ധ്യമപ്രതിനിധികൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, സാംസ്കാരികം തുടങ്ങിയ സർക്കാർ പ്രതിനിധികൾ, മലയാളം വിക്കിമീഡിയ പദ്ധതികളിലെ സജീവപ്രവർത്തകർ എന്നിവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് അവരിൽ നിന്നുമുള്ള വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങൾ സമാഹരിക്കുന്നതു ലക്ഷ്യമാക്കി നടത്തുന്ന ഈ പരിപാടിക്കു് വേണ്ടിവരുന്ന സാമ്പത്തികച്ചെലവുകൾ അതിദ്രുത ഗ്രാന്റ് ആയി വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ അനുവദിക്കുന്നതാണു്.

ഈ ചർച്ചായോഗവും അതോടനുബന്ധിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള സർവ്വകലാശാലാവിദ്യാർത്ഥികളേയും തല്പരരായ മറ്റുള്ളവരേയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ഏകദിന വിക്കിപീഡിയ പരിശീലനശിബിരവും നടത്തുവാൻ എല്ലാ വിക്കിപീഡിയ ഉപയോക്താക്കളുടേയും പിന്തുണ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്കളുടെ പിന്തുണ അറിയിച്ചുകൊണ്ടു് താഴെ എത്രയും വേഗം ഒപ്പു ചേർക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. നന്ദി.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെറ്റാവിക്കിയിലെ കണ്ണികൾ
 1. https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2017
 2. https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2017/Process/Briefing
 3. https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2017/Cycle_2/Reach/Apply

പരിപാടിയുടെ ഏകോപനതാൾ

Brief translation in English

As part of the Global Wikimedia 2030 strategy development, the Malayalam Wkimedia Community is planning to conduct a consultation meet-up at Thiruvananthapuram tentatively around July 20th, in which prominent representatives from educational / GLAM institutions, academics, media and active Wikimedia communities are expected to participate. We are also looking at the possibility of conducting a whole day Wikipedia Workshop for interested senior students and research scholars from Kerala University and other potential future Wikimedians. Part of the expenses are expected to be reimbursed by Wikimedia Foundation by way of a Rapid financial Grant. All community members and active users are requested to endorse this event plan at the earliest. Thank you.

വിശ്വപ്രഭസംവാദം 04:51, 21 ജൂൺ 2017 (UTC)

പിന്തുണ

പങ്കെടുക്കുന്നവർ

വർഷം 2017 ലെ അഡ്മിൻ തിരുത്തലുകൾ

കാര്യനിർവാഹകരും ഒരു വർഷത്തെ (2017) പ്രവൃത്തികൾ
01) അഭിഷേക് 0 02) സുജിത് വക്കീൽ 22 03) ദീപു 0
04) അജയ് ഡോക്ടർ 8 05) എഴുത്തുകാരി (ശ്രീരജ്) 0 06) കണ്ണന്മാഷ് 76
07) ഇർവ്വിൻ 700 08) ജേക്കബ് ജോസ് 3496 09) ജിഗേഷ് 0
10) കിരൺ ഗോപി 1036 11) മനു എസ് പണിക്കർ 116 12) പ്രവീൺ പി 20
13) രമേശ് എൻ ജി 0 14) രഞ്ജിത് സിജി 292 15) റസിമാൻ 16
16) ശ്രീജിത്ത് 26 17) വിശ്വപ്രഭ 25 18) ബിപിൻ 148
 • മൊത്തം കാര്യ നിർവാഹകർ: 18 ആളുകൾ
 • ഇതിൽ ബ്യൂറോക്രാറ്റ് : ഒരാൾ
 • മൊത്തം കാര്യനിർവാഹകപ്രവൃത്തികളുടെ എണ്ണം 100 അധികം : 6 ആളുകൾ
 • മൊത്തം കാര്യനിർവാഹകപ്രവൃത്തികളുടെ എണ്ണം 50-തിൽ കുറവ്: 11 ആളുകൾ
 • ഇതിൽ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നവർ : 5 ആളുകൾ

ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 18 പേരാണ് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ നിലവിലെ കാര്യനിർവാഹകർ. വർഷം 2017 കഴിയുമ്പോൾ അഡ്മിൻ ലെവലിൽ ഒരാലോചന നടത്തുന്നത് നല്ലതാവും എന്നു കരുതുന്നു. വിക്കിപീഡിയരുടെ ഒരു സാദാ ഉപയോക്താവ് എന്ന നിലയിൽ വിക്കിപീഡിയയുടെ അഡ്മിൻസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അഡ്മിൻ ലെവലിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നറിയിക്കാൻ പറ്റിയാൽ നല്ലതായിരുന്നു. വേണമെങ്കിൽ പത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വമ്പൻ വാർത്തയുമാക്കാം. നല്ല പബ്ലിസിറ്റിക്ക് ഇതൊക്കെയാ മരുന്ന്... (വാർത്ത കൊടുക്കാൻ ഒരു കാരണം വേണമല്ലോ)

ഇതിപ്പോൾ പറയാൻ കാരണമുണ്ട്. പഴയകാലമല്ല ഇത്. നിരവധി ലേഖനങ്ങൾ ദിനം‌പ്രതി വരുന്നുണ്ട്, മാറ്റം വരുത്താൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വിക്കിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. സാദാ യൂസേർസിനേക്കാൾ അഡ്മിൻസിനാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ഏറെ പണിയെടുക്കേണ്ടത് എന്നു പലപ്പോഴും തോന്നിയിരുന്നു. വിവിധ സോഷ്യൽമീഡിയ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഇക്കാര്യം പലപ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നും കണ്ടില്ല.

 • അഡ്മിൻസ് എന്തു പറയുന്നു?
 • നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തികയാഞ്ഞിട്ടാണോ എനിക്കീ സംശയം ഉണ്ടായത്?
 • കൂടുതൽ അഡ്മിൻസിനെ ഈ അവസരത്തിൽ മലയാളത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടോ?
 • അതോ നിലവിൽ ഉള്ളവർ പണിയെടുക്കാതെ നടക്കുകയാണോ?
 • ഒരു വർഷം കൊണ്ട് 100 പേജെങ്കിലും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ ഉണ്ടോ?
 • 10 -ഇൽ അധികം പേജുകൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തവർ എത്രപേർ?
 • 10 -ഇൽ അധികം പേജുകൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തവർ എത്രപേർ?
 • 10 -ഇൽ അധികം പേജുകൾ റിസ്റ്റോർ ചെയ്തവർ എത്രപേർ?

അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പലതാണ്. അഡ്മിൻ പ്രവൃത്തിയുടെ എഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി കിട്ടിയാൽ ഓരോ സാദാവിക്കിപീഡിയർക്കും അതു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്.

കൃത്യമായ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കിട്ടിയാൽ വിവിധ വാർത്താമാധ്യമങ്ങളിൽ കൊടുത്ത് നല്ലൊരു വാർത്തയാക്കാവുന്നതാണ്.

അഡ്മിൻ പ്രവൃത്തികളുടെ ടോട്ടൽ എഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി തീർച്ചയായും 500 -നുമപ്പുറമായിരിക്കും എന്നറിയാം.

ഇതൊന്നുമല്ലാതെ, ടോട്ടൽ അഡ്മിൻ പരിപാലനം 100 ലോ 500 ലോ താഴെ വരുന്നവരൊക്കെ 2018 ഉഷാറാക്കമെന്നാണഗ്രഹം.

50 ഇൽ താഴെ ടോട്ടൽ അഡ്മിൻ പരിപാലനം ഉള്ളവരൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു പോവുക തന്നെ വേണം. വഴിമുടക്കികളായി ഒരു നല്ല പ്രസ്ഥാനത്തിനു വിലങ്ങുതടിയാവരുത്. പ്രാപ്തരായ നിരവധിപ്പേരുണ്ട് നമുക്ക്. അവർക്ക് താല്പര്യമെങ്കിൽ, അവരെ അഡ്മിന്മാരാക്കി വിക്കിപീഡിയയെ നന്നായി നയിക്കാൻ സാധ്യവുമാണല്ലോ.

ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അഡ്മിനായിരിക്കാം എന്നാരെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, 0 എഡിറ്റുകാരെയൊക്കെ പിടിച്ച് നിങ്ങൾ അഡ്മിൻസ് തന്നെ പുറത്താക്കണം. എന്ത് കാര്യത്തിനാ പിന്നെ ഇവരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്? ഇവരുടെ വേലത്തരങ്ങൾ വേണ്ടാന്നു തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. ഒരുകൊല്ലത്തേക്ക് മൊത്തം എഡിറ്റ്സ് എന്തായാലും 0 ആയിരിക്കില്ല, ഹിസ്റ്ററി നോക്കിയിട്ടുതന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ പത്തോ ഇരുപതോ ആക്കിക്കോളൂ.

ഇവിടെ അഡ്മിൻപ്രവൃത്തിയുടെ എഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി പറയുകയും എന്നേപോലുള്ള മറ്റു വിക്കന്മാരെ അത് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നുതന്നെ കരുതുന്നു...

വ്യക്തമായ മറുപടി ലഭിക്കുമെന്നു കരുതുന്നു.

- Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 17:02, 8 ജനുവരി 2018 (UTC)

Statistics => https://xtools.wmflabs.org/adminstats/ml.wikipedia.org/2017-01-01/2018-01-01 --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 18:33, 8 ജനുവരി 2018 (UTC)

ചർച്ച

ചുരുക്കം ചില മറുപടികൾ തരാം

 • അഡ്മിൻസ് എന്തു പറയുന്നു?

എന്ത് പറയുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ കണക്ക് എടുക്കാം സജീവം അല്ലാത്തവരെ മാറ്റി പുതിയ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് വരാം . ആറിൽ താഴെ മാത്രം ആണ് സജീവർ . നിർജീവമായവർ സ്വയം രാജി വെച്ച് പൊക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കണം , പോകാത്തവരെ വോട്ടിനിട്ട് പുറത്താക്കണം .

 • നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തികയാഞ്ഞിട്ടാണോ എനിക്കീ സംശയം ഉണ്ടായത്?

അഡ്മിൻസ് ആക്റ്റീവ് അല്ല എന്നത് തോന്നൽ അല്ല യാഥാർത്ഥം ആണ്.

 • കൂടുതൽ അഡ്മിൻസിനെ ഈ അവസരത്തിൽ മലയാളത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടോ?

കൂടുതൽ അഡ്മിൻസിനെ മലയാളത്തിന് ആവശ്യം ഉണ്ട് , തിരുത്തൽ യജ്ഞങ്ങൾ അനവധി ആണ് വരുന്ന ലേഖനങ്ങൾ നോക്കുവാനും മറ്റും നിലവിൽ ഉള്ള സജീവ അഡ്മിൻസ് പാടുപെടുന്നുണ്ട് , 2017 ൽ നടന്ന പുസ്തകദിന തിരുത്തൽ യജ്ഞം ഉദാഹരണം ആണ് അന്ന് ശ്രദ്ധ ഒന്ന് കുറഞ്ഞതിൽ വന്നു കയറിയ പാഴ് ലേഖനങ്ങൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ മൂന്ന് മാസത്തിൽ അധികം വേണ്ടി വന്നു എന്നത് മറക്കാൻ പാടില്ല .

 • അതോ നിലവിൽ ഉള്ളവർ പണിയെടുക്കാതെ നടക്കുകയാണോ?

അതെ ഒരു പണിയും എടുക്കാതെ നടക്കുന്നവർ നിരവധി ഉണ്ട് , സ്വയം മാറിനിൽക്കണോ തുടരണോ വേണ്ടയോ എന്ത് തികച്ചും വ്യക്തിപരം ആണ് . അമ്പതിൽ താഴെ തിരുത്തലുകൾ ഉള്ളവർ തൽകാലം സ്വയം മാറിനിൽക്കണം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം .

 • ഒരു വർഷം കൊണ്ട് 100 പേജെങ്കിലും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ ഉണ്ടോ?

പേജ് ഡിലീറ്റ് ചെയുന്നത് പോയിട്ട് , 100 അഡ്മിൻ തിരുത്തു നടത്താത്തവർ വരെ ഉണ്ട് .

 • 10 -ഇൽ അധികം പേജുകൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തവർ എത്രപേർ?

പേര് എടുത്തു പറയുന്നില്ല മുകളിൽ ശ്രീജിത്ത് ഇട്ട പട്ടിക കാണുക

 • 10 -ഇൽ അധികം പേജുകൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തവർ എത്രപേർ?

പേര് എടുത്തു പറയുന്നില്ല മുകളിൽ ശ്രീജിത്ത് ഇട്ട പട്ടിക കാണുക

 • 10 -ഇൽ അധികം പേജുകൾ റിസ്റ്റോർ ചെയ്തവർ എത്രപേർ?

പേര് എടുത്തു പറയുന്നില്ല മുകളിൽ ശ്രീജിത്ത് ഇട്ട പട്ടിക കാണുക


മുകളിൽ ശ്രീജിത്ത് ഇട്ട പട്ടികയിലെ കണക്കു പ്രകാരം

ഒരു അഡ്മിൻ തിരുത്തു പോലും കഴിഞ ഒരു കൊല്ലം ചെയ്യാത്ത അഡ്മിന്മാർ

 1. രമേശ് എൻ ജി
 2. ജിഗേഷ്
 3. എഴുത്തുകാരി (ശ്രീരജ്)
 4. ദീപു
 5. അഭിഷേക്

25 ഉം അതിൽ താഴെയും അഡ്മിൻ തിരുത്തുള്ളവർ

 1. വിശ്വപ്രഭ
 2. സുജിത് വക്കീൽ
 3. പി പ്രവീൺ
 4. റസിമാൻ
 5. അജയ് ഡോക്ടർ

തത്കാലം ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞവർ എങ്കിലും ഒരു പുനർചിന്തനം നടത്തണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു - ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 20:41, 8 ജനുവരി 2018 (UTC)

ഇത്രമാത്രം പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലാണു വിക്കിപീഡിയയുടെ പോക്കെന്നു കരുതിയിരുന്നില്ല. ശ്രീജിത്ത് മേൽകൊടുത്ത പട്ടികയിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തി 2012 ന്റെ അവസാനം മുതൽ 2018 തുടക്കം വരെ നോക്കി. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷങ്ങൾ. അത്ര ദീർഘകാലത്തെ കണക്കെടുത്തിട്ടുപോലും ടോട്ടൽ എഡിറ്റ്സ് കേവലം 150 പോലും തികയ്ക്കാത്തവർ നിരവധിയാണ്. അതു തികച്ചവർ 10 പേർ മാത്രമാണെന്നു കാണുന്നു. ഇങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടും മതിയായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കാതെ ഇവരെ നിർത്തേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നോ? നാൾക്കുനാൾ പുത്തൻ യജ്ഞപരിപാടികൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ കുമിഞ്ഞുകൂടുന്ന ലേഖനങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. "കേരളത്തിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട്" എന്നൊക്കെയുള്ള ഒറ്റവരി ലേഖനങ്ങൾ നിരവധിയായിരുന്നു.
അഡ്മിൻ ലെവലിൽ വിക്കിപീഡിയ നോക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും ഒരു ചട്ടവട്ടങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടതാണ്. ഒരുവർഷത്തേക്ക് അഡ്മിൻ ലെവലിലുള്ള എഡിറ്റുകൾ 500 എങ്കിലും വേണ്ടതുണ്ട്, മതിയായ കാരണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ വർഷാവസാനം മുതൽ തുടർന്നുവരുന്ന 4 മാസങ്ങളിൽ എങ്കിലും ആ നിലയിൽ എത്തിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ അഡ്മിൻ പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതാവും എന്ന നിലയിലായാൽ കേമം! 0 ത്തിനു 50 നു ഇടയിൽ ടോട്ടൽ എഡിറ്റ്സ് ഉള്ളവർ പഞ്ചായത്തിലെ ഈ ചർച്ച കാണുമെന്നു തന്നെ കരുതുന്നില്ല. ഈ വാർത്തയ്ക്ക് മറ്റ് ഓൺലൈൻ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നല്ലൊരു പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് അവരെ കാണിക്കാനുള്ള വഴി നോക്കാം. ഇത്തരം നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസ് പത്രക്കാർക്കൊക്കെ കിട്ടിയാൽ വിക്കിപീഡിയയുടെ അപജയം എന്നുപറഞ്ഞാവും വാർത്ത വരിക. തീർച്ചയായും ഇതു മാറ്റേണ്ടതാണ്. പുതിയ അഡ്മിൻസ് വരേണ്ടതണ്. ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ ആയാലും നല്ലതുതന്നെയാ. മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലെ അഡ്മിൻസിന്റെ എണ്ണവും, എഡിറ്റ്സും ഒന്നു ക്രമപ്പെടുത്തി നോക്കാവുന്നതല്ലേ.
കഴിഞ്ഞ 6 വർഷങ്ങളിലെ തമിഴ് വിക്കിപീഡിയയുടെ അഡ്മിൻ ലിസ്റ്റ് നോക്കി. 36 പേർ അഡ്മിൻസ് ആണ്. അതിൽ 23 പേർക്ക് 100 അധികം എഡിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. മലയാളത്തേക്കാൾ ഒരുവർഷം ഇളയതാണു തമിഴ്, മലയാളത്തിൽ ഉള്ളതിന്റെ ഇരട്ടി അഡ്മിൻസ് പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ടവിടെ ഉണ്ട്. ലേഖനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതുപോലെ ഉത്തരവാദിത്വബോധമുള്ളവരുടെ എണ്ണവും കൂടണം. നമുക്ക് മാത്രമെന്തിനാ ഈ ഗതികേട്. ശമ്പളമൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട പരിപാടിയല്ലല്ലോ ഇത്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അഡ്മിൻ ലെവലിൽ ഒരു മാനദണ്ഡമുണ്ടാക്കി കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യക്തത വരുത്തുക. 2018 ജനുവരിയിൽ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സ്ഥിരതവരുത്തണം എന്നഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
- Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 00:45, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)

അഡ്മിൻമാരാക്കാൻ നടത്തിയ വോട്ടെടുപ്പ് പോലെ ഒഴിവാക്കാനും സമവായ ചർച്ചകൾ നടക്കട്ടെ. നിശ്ചിത സമയം അഡ്മിൻമാർക്ക് സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകുക. ശേഷം മുൻകൂടി പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി വോട്ടിനിടുക. ഒപ്പം പുതിയ അഡ്മിൻമാർക്ക് വേണ്ടിയുളള നടപടികളും സ്വീകരിക്കുക. ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട പ്രശ്നം ന്യായമല്ലെന്ന് ലിസ്റ്റിലുള്ളവർ (അവരെന്ന് കാണും ആവോ) പറയാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നടപടിക്രമവുമായി മുന്നോട്ട് പോവട്ടെ Zuhairali (സംവാദം) 01:10, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)

മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയാണ്. തിരുത്തലുകൾ നടത്താത്ത ആളുകൾക്ക് ഒരു പുനർവിചിന്തനത്തിന് സമയം നൽകേണ്ടതാണ്. കഴിഞ്ഞവർഷം ഒരു അഡ്മിൻ പ്രവർത്തിപോലും ചെയ്യാത്ത ആളുകളെ ഉടനേതന്നെ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. മുകളിലെ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം 20 അഡ്മിൻ പ്രവർത്തിപോലും നടത്താത്ത എല്ലാവരെയും ഒഴിവാക്കാൻ സമ്മതം. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവീൺ ആണ് നമുക്ക് ആകെയുള്ള ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റ്. ഈ ചർച്ച പ്രകാരം ബ്യൂറോക്രാറ്റിന് എത്ര എഡിറ്റ് വേണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കൂടുതൽ ബ്യൂറോക്രാറ്റുകളും വരട്ടെ. --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 01:56, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)
ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 20 അഡ്മിൻ പ്രവൃത്തികൾ എന്നത് ഒരു മാസത്തേക്കാണോ?? ഒരു മാസത്തെ കണക്കെടുക്കരുത്. ഒരു വർഷമാവട്ടെ. ജനുവരി 1 2017 മുതൽ ഡിസംബർ 31 2018 വരെ ഉള്ള കാലാവധി. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ അഡ്മിൻ പ്രവൃത്തി എന്നത് ഒരുവർഷത്തേക്ക് വെറും 20 എന്നത് നാണം കെട്ട പരിപാടി ആയിപ്പോകും. അത് 100 എങ്കിലും ആക്കണം എന്നതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. 50 ആക്കി കുറയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടമൊന്നുമല്ല. എന്നാലും സമ്മതിക്കാമെന്നുണ്ട്. ഒന്നും വേണ്ട മര്യാദയോടെ വിക്കിയെ കാണുന്ന അഡ്മിൻസ് കാര്യങ്ങൾ അറീഞ്ഞ് ചെയ്യുമോ എന്നു നോക്കാം. അവർ സ്വയം ഒഴിവായി പോവുന്നെങ്കിൽ അതാവും നല്ലത്.
Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 04:04, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)
രഞ്ജിത്തേ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ അമ്പതിൽ കുറവ് തിരുത്തുള്ള അഡ്മിന്മാർ നിർജീവരാണ് എന്ന് നമ്മക്ക് നയം ഉള്ളതാണ് , പിന്നെ ഇപ്പോ 2൦ ആകേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ ? - ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 04:23, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)

ഒരു നല്ല അഡ്മിൻ കൂട്ടായ്മ ഇപ്പോൾ ആവശ്യമാണ്. മിനിയാന്ന് ഒരു പ്രൊഫസറുടെ ക്ലാസ്സ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ഗൂഗിൾ കീപ്പിൽ ഷോട്‌നോട്സ് പലതും എഴുതി എടുത്തിരുന്നു. വിശദീകരണത്തിനായി വിക്കി നോക്കിയപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള അബദ്ധങ്ങളുടെ ഒരു ഘോഷയാത്രയായിരുന്നു കണ്ടത്. ഇങ്ങനെ പറയുവാൻ ഇടയാക്കിയതിനു പ്രധാനകാരണം ഇതായിരുന്നു. അഡ്മിൻസിന്റെ ശ്രദ്ധകുറവായിരിക്കും എന്നായിരുന്നില്ല കരുതിയത്, ആൾക്കാരുടെ കുറവാകും എന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ, ശ്രീജിത്ത് ഇട്ടിരുന്ന ലിസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ വ്യക്തമായി. എന്തായാലും പെട്ടന്ന് നല്ലൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവണം. മാറ്റങ്ങൾ എന്നും അനിവാര്യമാണ്. റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭൂരിപക്ഷം അഡ്മിൻസ് മാത്രമായി വാട്സാപ്പിലോ ടെലഗ്രാമിലോ ഫെയ്സ്ബുക്കിലോ ഒത്തൊരുമിച്ച് ഒരു രഹസ്യകൂട്ടായ്മയും ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതും ഫലം ഏറെ ചെയ്യും. - Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 05:08, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)

നിർജ്ജീവ കാര്യനിർവാഹകരുടെ മാനദണ്ഡം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു നയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുറത്താക്കാൻ മാത്രമായി ഇവിടെ ചർച്ച ആവശ്യമില്ല. പുറത്താക്കാൻ മെറ്റായിൽ ഏതൊരു യൂസർക്കും നയം കാണിച്ച് റിക്വസ്റ്റ് ഇടാവുന്നതാണ്. പുനർവിചിന്തനം ആവശ്യമെങ്കിൽ ചർച്ച ആകാം.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 05:27, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)
നയം വ്യക്തമായി റോജീ,
 1. കഴിഞ്ഞ ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു തിരുത്തു പോലും നടത്തിയിട്ടില്ല.
 2. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അമ്പതു തിരുത്തുകൾ നടത്തിയിട്ടില്ല. നയമുണ്ടെന്നിരിക്കിൽ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത്, കാര്യക്ഷമായി നല്ലൊരു ടീമിനെ വാർത്തെടുക്കാൻ കഴിയണം. ഇനിയിപ്പോൾ ചുമ്മാ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ.
Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 05:56, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)
ഇവിടെ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 06:02, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)


ഇതിൽ 2017-ൽ തിരുത്തലുകൾ ഒന്നും നടത്താത്തവരും 25-ൽ കുറവു തിരുത്തൽ വരുത്തിയവരും ആയ പത്തോളം അഡ്മിന്മാരെ ലിസ്റ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ 2017-നു മുൻപ് വളരെയധികം തിരുത്തലുകൾ വരുത്തിയവരുമാകാം. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായി അഡ്മിൻ ശ്രേണിയിൽ തിരുത്തലുകൾ ഒന്നും വരുത്താത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ 150 തിരുത്തലുകൾ പോലും (ഒരു വർഷം 50 എണ്ണം വീതം) നടത്താത്തവരും അതിൽ കാണുമായിരിക്കാം. അവരെ അവരുടെ വഴിക്ക് വിടുക. ആർക്കും ആരെയും നിർബന്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന കാര്യം എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ്. മാത്രവുമല്ല അഡ്മിൻ അവകാശം വല്യ സംഭവമാണെന്നു തോന്നുന്ന ചിലർക്ക് ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ പ്രശ്നമായി തോന്നാനും സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. ആയതിനാൽ അവർ സ്വയം ചിന്തിക്കട്ടെ. അവർക്ക് സ്വയം അഡ്മിൻ പദവി മാറ്റാനുള്ള അവസരവും സജീവമാകാനുള്ള അവസരവും വിക്കിയിലുണ്ട്.
ഇനി ചെയ്യാനുള്ള സംഗതി പുതിയ കുറച്ചധികം അഡ്മിന്മാരെ (സ്വതേ റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവർ) എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും സജീവമായി നിലനിൽക്കുന്നവരിൽ നിന്നും അഡ്മിൻ പദവിയിൽ താത്പര്യമുള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നൊരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നു. --സുഗീഷ് (സംവാദം) 08:47, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)


ഒരു അഭിപ്രായം: നിലവിലുള്ള കാര്യനിർവാഹകൻ — ജേക്കബ് ജോസ്

രാജേഷ് മേൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ത്വരിതഗതിയിൽ വളർന്നു വരുന്ന മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ കൂടുതൽ സജീവ കാര്യനിർവാഹകരുടെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം. താത്പര്യമുള്ളവർ സ്വയമോ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യനിർവാഹക ഉത്തരവാദിത്വമേറ്റെടുക്കാൻ കെൽപ്പുണ്ടെന്ന് അറിയാവുന്ന മറ്റാരെയെങ്കിലുമോ നിർദേശിക്കാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നു. ദയവായി നിഷേധാത്മകമായ നിലപാടുകൾ ഒഴിവാക്കി പകരം നാമൊരുമിച്ചു വളർത്തിയെടുത്ത ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ കൂടുതൽ പേർക്ക് പ്രചോദനം നൽകാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നു.

സജീവതാനയം സംബന്ധിച്ച വികാരനിർഭരമായ ചർച്ചകൾ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഇതാദ്യമല്ല. ഇപ്പോഴുള്ള ചർച്ചയിലെ കേന്ദ്ര കണ്ണിയായ ഈ ലിങ്കിലെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ പ്രകാരം മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ 2017ലെ ഏറ്റവും സജീവനായ കാര്യനിർവാഹകൻ എന്ന സവിശേഷ പട്ടം എനിക്കാണെന്നാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും വില കല്പിക്കും എന്നു കരുതുന്നു — ഇത്തരം സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ വച്ച് മാത്രം ഒരു അഡ്മിന്റെ സേവനങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നതിനോട് എനിക്ക് തെല്ലും യോജിപ്പില്ല. മാത്രവുമല്ല അതു തീർത്തും നിരുത്സാഹജനകവുമാണ് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം.

അഡ്മിൻ സജീവതാ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള വിശദമായ മൂന്നു നാലു ചർച്ചകളിൽ പ്രധാനമായ ഒന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അവിടെ താരതമ്യേന കാർക്കശ്യം കുറഞ്ഞ നിലവിലുള്ള നയത്തോടുതന്നെയുള്ള എന്റെ ശക്തമായ എതിർപ്പുകളൊക്കെ കാര്യകാരണസഹിതം ഞാൻ വിശദമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദയവായി പ്രസ്തുത ചർച്ചയും എന്റെ അഭിപ്രായവും വായിച്ചു നോക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അഡ്മിൻ സജീവതാ വിഷയത്തിൽ ഏഴു വർഷം മുമ്പ് (2010ൽ) സൂചിപ്പിച്ച അതേ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇന്നുമുള്ളത്.

റോജി മേൽസൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ നിലവിലുള്ള നയമനുസരിച്ച് നിർജ്ജീവകാര്യനിർവാഹകരെ നീക്കാൻ മെറ്റായിൽ ആർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി കൂടുതൽ പേർ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ നേതൃത്വമേറ്റെടുക്കാൻ സന്നധരായി കടന്നുവരും എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു. --ജേക്കബ് (സംവാദം) 06:07, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)

തീർച്ചയായും അതേ, കാര്യനിർവ്വാഹകരുടെ കുറവായിരിക്കണം ഒത്തിരി വീഴ്ചകൾ വരുന്നതായി കാണാൻ പറ്റിയത് എന്നായിരുന്നു കരുതിയത്. ശ്രീജിത്ത് ഇട്ട ലിങ്കിന്റെ കാര്യം അറിഞ്ഞതും വ്യക്തമായതും പിന്നീടായിരുന്നു. നല്ലരീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നടത്താനും മലയാളം വിക്കിപീഡിയയെ മുന്നോട്ടു നയിക്കാനും സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊരു ചർച്ച വന്നത് വലിയ പ്രശ്നമായി കാണുന്നവരുണ്ട്, അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇനിയൊരാൾ കാര്യനിർവാഹകനാവാൻ മുന്നോട്ടു വരുമോ എന്നതിലും സംശയമുണ്ട്. അങ്ങനെയൊരു പകരം വെയ്ക്കലായി കരുതാതെ വിക്കിപീഡിയയുടെ നല്ലൊരു യാത്രയ്ക്കുതകുന്ന കാര്യങ്ങളായി കണ്ട്, തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റിവെച്ചു തന്നെ മുന്നോട്ടു വരേണ്ടതുണ്ട്.
Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 07:15, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)

ഒരു അഭിപ്രായം കൂടി

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇരുനൂറോളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തവർ കേവലം നാലുപേർ. ഇരട്ടിയോളം കാര്യനിർവ്വാഹകർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കേവലം 8 പേരെങ്കിലും ആക്റ്റീവായി നിൽക്കുന്നതായി പരിഗണിക്കാവുന്നതല്ലേ. അഡ്മിൻ ടീംസിന്റെ എണ്ണം രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് 25 ആളുകൾ എന്നും ബ്യൂറോക്രാറ്റിന്റെ എണ്ണം 3 ഉം എന്ന് നിശ്ചയിച്ച് നമുക്ക് രണ്ടുവർഷത്തെ മാറ്റം നോക്കാവുന്നതാണോ? 28 പേരിൽ ഒരു പത്തുപേർ ആക്റ്റീവായിരുന്നാൽ അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടുമല്ലോ. പുതുരക്തം വിക്കി കാര്യനിർവ്വാഹകടീമിലേക്ക് വരട്ടെ. പഴയവരൊക്കെ വഴിമാറി നടന്നതു കണ്ടതല്ലേ. എണ്ണം തികയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടാവുന്നതിലല്ല യുക്തി. ഒരു വർഷത്തേക്കോ മറ്റോ ആക്ടീവാകാൻ പറ്റില്ല എന്ന അവസ്ഥ വന്നാൽ രാജിവെച്ച് പോവുക എന്നതാണു മര്യാദ. മറ്റുള്ളവർക്കത് ഒരു ഉണർവ്വും നന്നായി ആക്റ്റീവാകാനുള്ള പ്രേരണയും നൽകില്ലേ.

മറ്റൊന്ന്, ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡ്മിന്റെ കീഴിലായി ഒരു ചെറു ടീം എന്ന നിലയിൽ അഞ്ചാറു ചെറു ടീമുകളുണ്ടാവുന്നതാണ്. ഒരു ടീമിൽ 5 പേരെന്നോ മറ്റോ ഉള്ള നിലയിൽ ആവണം. ഹൈന്ദവ ബിംബങ്ങൾ, മുസ്ലീം ബിംബങ്ങൾ, ബുക്സ്, സിനിമ, വിദ്യാലയങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ലേഖന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നല്ലരീതിയിലുള്ള ക്രമപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യമാണ്. തെറ്റായതും മോശമായതും ആയ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഈ അഞ്ചുപേരുടെ ടീമിന് മീഡിയാവിക്കി റൈറ്റ്സ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അതാത് ലേഖനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ക്രമപ്പെടുത്തുക എന്നതുമാത്രം മതി. പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു ടോപ്പിക്കിട്ടിട്ട്, ഒരു ടീമിനെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഒരുമാസം ആക്റ്റീവായി ഒരാൾ മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി. മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും മീഡിയാവിക്കിസഹായവും ചെയ്യാൻ ഒരു അഡ്മിന്റെ സഹായവും ഒരു ടീമിനുണ്ടായാൽ നല്ലൊരു മാറ്റം വരില്ലേ? - Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 10:29, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)

മലയാളം വിക്കിപീഡിയക്ക് ഒരു സുവർണ്ണകാലം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ, കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് പല മാറ്റങ്ങളും വരണം. അഡ്മിൻ മാത്രമല്ല പല ഉപയോക്താക്കളും നിർജ്ജീവമാകുന്നുണ്ട്. വിക്കിപീഡിയയിൽ അങ്ങിനെയാണ്. പക്ഷേ പലരും നിർജ്ജീവമാകുന്നതിനനുസരിച്ച് പുതിയ ഉപയോക്താക്കൾ വരണം. അഡ്മിന്റെ കാര്യവും ഇത് തന്നെ.. അഡ്മിൻ ആയാൽ എന്തോ വല്യ നടത്തിപ്പുകാരൻ എന്നായി ഒരു ചിന്ത ഈ ചർച്ചയുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള സന്ദേശത്തിൽ ഉണ്ട്. അതേ സമയം മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ അഡ്മിൻ ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജും ഉണ്ട്. നിർജ്ജീവരായ ഉപയോക്താക്കളെയും, അഡ്മിനേയും തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരിക്, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഉപയോക്താവ്, അഡ്മിൻ എന്നിവരെ കൊണ്ടുവരിക്. ഇതിൽ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞതാണ് എളൂപ്പം. പഴയ അഡ്മിനുകളെ നീക്കണം എന്നുള്ളതിനു ഒരു വ്യക്തമായ നയം ഉണ്ടല്ലോ.. നല്ല ഉദ്ദേശമാണെങ്കിൽ അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്.. അവസാനം മലയാളം വിക്കിപീഡിയക്ക് നല്ല ഒരു കാര്യം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എന്തിനും ഞാൻ സപ്പോർട്ട്. --RameshngTalk to me 11:08, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)
കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി 50 ൽ കുറവ് അഡ്മിൻ പ്രവർത്തികൾ നടത്താത്തവരെ പുറത്താക്കി പുതിയ അഡ്മിൻമാരെ ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം എന്നു കരുതുന്നു. ഇതിനു പുറമെ തമിഴിലെ പോലെ അഡ്മിന്റെ എണ്ണം 30 എണ്ണം ആക്കുന്നതും നന്നായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും എല്ലാ മാസത്തിലും ഒരു തിരുത്തൽ യജ്ഞങ്ങൾ എങ്കിലും നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ. ലയിപ്പിക്കാനുള്ള ലേഖനങ്ങളും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലേഖനങ്ങൾ എന്നിവ കുറേ ഉണ്ട്.ഇതിനു പുറമെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ മാസാമാസങ്ങളി ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല.:കാര്യനിർവാഹകർക്കുള്ള നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ ഒരു പരാതി ഇട്ടാൽ പലപ്പോഴും ദിവസങ്ങൾ എടുക്കുന്നു ഒരു മറുപടിക്ക്. ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയും വരാറുണ്ട്. ഒരു സമയം ഒരു കാര്യനിർവാഹകനെങ്കിലും ഓൺലൈനിലുണ്ടായിരുന്നാൽ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് വിക്കിയിൽ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. നിലവിലെ നിർജീവ അഡ്മിൻ സിൽ ഒരാൾ പോലും സ്വയം ഒഴിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നില്ല. ആയതിനാൽ ആരെങ്കിലും മെറ്റയിൽ അപേക്ഷ ഇടാൻ മുൻകൈ എടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും.Akhiljaxxn (സംവാദം) 11:54, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)

തെറ്റിദ്ധാരണ നീക്കൽ

മുകളിലെ ചർച്ചയിൽ ഗുരുതരമായ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട്.

നയം

 1. കഴിഞ്ഞ ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു തിരുത്തു പോലും നടത്തിയിട്ടില്ല.
 2. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അമ്പതു തിരുത്തുകൾ നടത്തിയിട്ടില്ല.

ചർച്ചയിലെ പരാമർശം

ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്ന തിരുത്തലുകൾ അഡ്മിൻ പ്രവർത്തികളാണ് അല്ലാതെ വെറും തിരുത്തുകളല്ല (https://xtools.wmflabs.org/adminstats/ml.wikipedia.org/2017-01-01/2018-01-01). തിരുത്തുകൾ 50 നു മുകളിൽ കണ്ടേക്കാം നോക്കണം. 50 നുമുകളിൽ അഡ്മിൻ പ്രവർത്തികൾ നടത്തിയവർ വളരെ കുറച്ചേയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് 20 അഡ്മിൻ പ്രവ‍ൃത്തി എന്ന് മാനദണ്ഡം ഞാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത്. അതായത് നമ്മുടെ ബ്യൂറോക്രാറ്റിന് 20 അഡ്മിൻ പ്രവൃത്തിയേ ഉള്ളൂ. നയത്തിൽ 50 തിരുത്ത് മതി അഡ്മിൻ പ്രവൃത്തി വേണ്ട. ഇനി 50 അഡ്മിൻ പ്രവ‍ൃത്തി മാനദണ്ഡം വച്ചാൽ പുതിയ ബ്യൂറോക്രാറ്റിനെയും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിവരും.

പിന്നെ അഡ്മിനാവുന്നതേ ഡിലീറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നൊരു ധ്വനി മുകളിൽ കണ്ടു. എന്റെ വിശ്വാസം തിരിച്ചാണ്. അഡ്മിനായാൽ പരമാവധി ഡിലീറ്റാതിരിക്കാൻ നോക്കണം. കഴിവിന്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കണം. എന്നിട്ടും പറ്റിയില്ലെങ്കിലേ ഒഴിവാക്കാവൂ എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് 50 തിരുത്ത് മതിയോ 50 അ‍ഡ്മിൻ പ്രവൃത്തി വേണോ ? --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 12:52, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)

// ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്ന തിരുത്തലുകൾ അഡ്മിൻ പ്രവർത്തികളാണ് അല്ലാതെ വെറും തിരുത്തുകളല്ല // അങ്ങനെയല്ലല്ലൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വിക്കിയിലെ സാധാരണ എഡിറ്റുകൾ ആണ്. അതിനർഥം അഡ്മിന് സാധാരണം പ്രവർത്തികൾക്ക് പോലും നേരം ഇല്ലാ എന്നാണ്. അത്തരക്കാരുടെ പദവി കൊണ്ട് വിക്കിക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടോ?--റോജി പാലാ (സംവാദം) 13:41, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)
വീണ്ടും ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കരുത്. എക്സ് ടൂൾസിൽ പറയുന്നത് അഡ്മിൻ പ്രവർത്തികളാണ്. നയത്തിൽ പറയുന്നത് വെറും തിരുത്തുകളും. നയത്തിലെ മാനദണ്ഡം 50 തിരുത്താണ് അഡ്മിൻ പ്രവൃത്തികളല്ല. 50 താഴെ അഡ്മിൻപ്രവർത്തികളുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോ 50 നുമുകളിൽ എഡിറ്റുകാണും. മുകളിലെ ചർച്ചയിലുദ്ദേശിച്ചത് അഡ്മിൻ പ്രവൃത്തികളും --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 15:28, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)
റോജി പറഞ്ഞതാണ് ശരി. അഡ്‌മിൻ പ്രവൃത്തികളല്ല, സാദാ തിരുത്തലുകളാണ് നയത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം കണക്കുകളെ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകളിൽ സമയം വ്യർത്ഥമാക്കാതെ കാര്യനിർവാഹക സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് സ്വയം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കുറച്ചു പേരെ നിർദേശിക്കാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നു. --ജേക്കബ് (സംവാദം) 16:05, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)

ചർച്ചക്കുള്ള നിർദ്ദേശം

 • ഒരു അഡ്മിൻ പ്രവൃത്തിപോലും ചെയ്യാത്ത എല്ലാ അഡ്മിന്മാരെയും എത്രയും വേഗം അഡ്മിൻപദവിയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കണം. അവർ ഒരു നൂറ് തിരുത്തെങ്കിലും നടത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ വേറെ നടപടിക്രമമൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് തിരിച്ച് അഡ്മിൻമാരാക്കാം
 • 50 ൽ താഴെ അഡ്മിൻപ്രവൃത്തികൾ നടത്തിയവർക്ക് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് മാസം സമയം കൊടുക്കാം. ആ കാലയളവിൽ [ 50 അഡ്മിൻ പ്രവൃത്തികൾ, 100 നുമുകളിൽ എഡിറ്റുകൾ (ലേഖനങ്ങളിൽ), 10 പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ ] നടത്താത്തപക്ഷം അവരെയും ഒഴിവാക്കാം.
 • ബ്യൂറോക്രാറ്റിനെ ഒഴിവാക്കിയാൽ മറ്റ് രണ്ടുപേരെങ്കിലും ബ്യൂറോക്രാറ്റാകേണ്ടിവരും
 • ഒരു അഞ്ചുപുതിയ ആളുകളെയെങ്കിലും അഡ്മിൻമാരായി ഉടൻ തെരഞ്ഞെടുക്കണം. ഒരുമിച്ച് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യണം.

--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 15:45, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)

ശക്തമായി എതിർക്കുന്നു. കാരണങ്ങൾ മുൻപ് നടന്ന ചർച്ചകൾ മുതൽ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവയ്ക്കൊന്നും logical ആയ ഒരു എതിരഭിപ്രായം ഇവിടെ ഇതുവരെ ആരും നൽകിയിട്ടുമില്ല. പുറത്താക്കലുകളിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളലുകളിലേയ്ക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് ഞാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നത്. --ജേക്കബ് (സംവാദം) 16:08, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)
രൺജിത്ത് സിജീ, ഇത്തരം ബാലിശമായ നിലയിലേയ്ക്ക് അഡ്മിൻ പദവിയേകുറിച്ചുള്ള ചർച്ച പോകേണ്ടതില്ല. അതൊട്ടു വലിയ ചർച്ചയും ആക്കേണ്ടതില്ല. അവർക്ക് താത്പര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ സജീവമാകുകയോ അഡ്മിൻ പദവി ഒഴിയുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് അവരവരുടെ മാത്രം പ്രശ്നമായി ഒതുക്കിയേക്കുന്നതായിരിക്കും അഭികാമ്യം. ഇനി അതല്ല തലനാരുകീറി പരിശോധിച്ച് പുറത്താക്കണമെങ്കിൽ ആകാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മുകളിൽ അഡ്മിൻ എഡിറ്റുകളുടെ താളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു പ്രകാരം 50 തിരുത്തലുകളിൽ താഴെ തിരുത്തലുകളുള്ള എല്ലാ അഡ്മിൻമാരെയും നീക്കാവുന്നതുമാണ്. അതിന് വെറുതേ മിനക്കെടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാം എന്നതിന്റെ ഒരു ചെറിയ അഭിപ്രായം മുകളിൽ നൽകിയിരുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ! --സുഗീഷ് (സംവാദം) 16:38, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)

അഭിപ്രായം: പ്രവീൺ

 1. അമ്പത് കാര്യനിർവാഹക പ്രവൃത്തികൾ എന്നത് ഒന്നും ഒരു എണ്ണമല്ല. രണ്ടോ മൂന്നോ ഫലകങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്താൽ, ചിലപ്പോൾ അവയുടെ കാസ്കേഡഡ് താളുകളും ലുവ മോഡ്യൂളുകളുമായി പരമാവധി ഒരു മൂന്ന് ബട്ടൺ ക്ലിക്കുകൾ കൊണ്ടൊക്കെ "ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള അഡ്മിൻ പ്രവൃത്തികൾ" ചെയ്യാൻ പറ്റിയേക്കും. ഒരേ ഫലകവും അനുബന്ധതാളുകളും തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം തവണയും ഇറകുമതിചെയ്യാം. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിഭാഷകളോ, സജ്ജീകരണങ്ങളോ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയാൽ അത് തിരുത്തണം എന്ന് കരുതി മൂന്ന് ദിവസമിരുന്ന് നോക്കിയാലും നടക്കണമെന്നുമില്ല. ലുവ മാത്രമല്ല ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ഹുക്കുകൾ വരെ, സാങ്കേതിക നൈപുണ്യം വിക്കിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾ തീരെക്കുറവുള്ള ചെറിയവിക്കികളിൽ ഇത്തരം "കാര്യനിർവാഹക പ്രവൃത്തികൾ" ചെയ്യൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു. വിവിധ കാര്യനിർവാഹക പ്രവൃത്തികൾ താരതമ്യം ചെയ്യാനേ സാധിക്കുകയില്ല. പിന്നെങ്ങനെയാണ് ഒരു എണ്ണം വെക്കുക?
  (ഓ.ടോ.: നേരത്തെ ആരോ പറഞ്ഞ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ സുവർണകാലം അവസാനിക്കാൻ ഒരു കാരണമായതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്ന വെബ്‌ഫോണ്ട്സ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കൽ കഴിഞ്ഞ മാസം ആരുമറിയാതെ ഒഴിവാക്കി. ഒരുപാട് ഉപയോക്താക്കൾ കൊഴിഞ്ഞ് പോകാൻ കാരണമായ വെബ്‌ഫോണ്ട്സ് പെട്ടന്ന് ഒഴിവാക്കാനുണ്ടായ പുതിയ സാഹചര്യമെന്താണെന്ന് എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടും ഇതുവരെ ഒരു മറുപടിയും കിട്ടിയിട്ടില്ല. പണ്ടത്തെ നിലപാടിൽ നിന്നും ചെറിയ വിക്കിപീഡിയകളോടുള്ള സ്വയം പ്രഖ്യാപിത ബഡാ ഡവലപ്പർമാരുടെ സമീപനത്തിന് ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല.)
 2. തീർത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലാത്ത കാര്യനിർവാഹകരെ തത്കാലം മാറ്റിനിർത്താൻ നിലവിൽ നയമുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യനിർവാഹകർക്കും മാനസികമുരടിപ്പ് ഇല്ലാതെ ചെയ്യാനും മാത്രം ഉള്ളടക്കം ഇന്നിപ്പോൾ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. നിരന്തരമായി തിരുത്തേണ്ട സംരക്ഷിത താളുകളുടെ പരിപാലനം (സംരക്ഷിത താളുകളുടെ പുതുക്കൽ അഡ്മിൻ ആക്ടിവിട്ടിയായി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടോയെന്നറിയില്ല), ഒരാളും വളരെക്കാലം ചെയ്യാറില്ല. സ്വാഭാവികമായും താത്പര്യജനകങ്ങളായ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാർ നോക്കും. കുറച്ച് പേർ ബാക്കപ്പുകൾ ആണ്. മുമ്പ് ആൾക്കാരുടെ ഉപയോക്തൃഅവകാശങ്ങൾ മാറ്റിക്കളിച്ച് കാര്യനിർവാഹക പ്രവൃത്തികളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാറുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതല്ലല്ല്ലോ കാര്യനിർവാഹക ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. ആൾക്കാർ വിക്കിയിൽ അത്യാവശ്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതിയാവണം. ഒരുപയോക്താവിന്റെ സജീവത നിർണ്ണയിക്കാൻ വിക്കിതിരുത്തലുകൾ മാനദണ്ഡമായി എടുക്കാൻ കാരണമിതാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സ്സിലാകിയിട്ടുള്ളത്.
 3. ആഗോള തടയൽ വന്നതിൽ പിന്നെ വിക്കികളിൽ തടയൽ ഒരു പ്രവൃത്തിയേ അല്ല. അരിപ്പകൾ ഒട്ടുമിക്ക തരം നശീകരണങ്ങളും തടയാൻ പ്രാപ്തമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ താളുകൾ മായ്ക്കലും ആൾക്കാരെ തടയലുമാണ് പുരോഗതി എന്നെങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുക. ഉള്ളടക്കം വൃത്തിയായി ഇരിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം, നിർഭാഗ്യവശാൽ അതിനും കൂടെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ അതിനർത്ഥം മനുഷ്യരെ ആവശ്യമില്ലെന്നല്ല. എന്റെ മാടപ്രാവ് ബോട്ട് പിടിക്കുന്ന അക്ഷരത്തെറ്റുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടാൽ അത്ഭുതം തോന്നും. ഒരു വിക്കിപീഡിയെ സംബന്ധിച്ച് തീരെക്കുറവാണ്. ഉള്ളടക്കം വരാനുള്ള മാർഗ്ഗമാണ് നോക്കേണ്ടത്, തൊഴുത്തിൽ കുത്തുണ്ടാക്കി ഉള്ളവരെയും കൂടെ പുറത്താക്കലല്ല.
 4. മെയിലുകൾ വഴിയും ഐ.ആർ.സി.യിലും ഒക്കെ ഇടപെടുകയും ഫാബ്രിക്കേറ്ററിൽ നിന്നും മറ്റും വിവരങ്ങൾ കണ്ടെടുത്ത് പങ്ക് വെയ്ക്കുകയുംചെയ്യുന്ന കുറച്ചുപ്പേരുണ്ട് . വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പഴയ സജീവ ഉപയോക്താക്കളാണ്, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു തിരുത്തുപോലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അവരെയെങ്ങനെയാണ്, ഉപയോക്താക്കൾ അല്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച്, ഇവിടെ തിരുത്തുന്നവരാണ് ഉപയോക്താക്കൾ എന്ന് വിളംബരം ചെയ്യുമോ?
 5. വഴിമുടക്കി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തൊരു യാഥാർത്ഥ്യബോധമില്ലാത്ത പ്രയോഗമാണ്. ഒരു കാര്യനിർവാഹക(ൻ) എങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരാളുടെ വഴിമുടക്കുന്നത്. വികാരം കൊള്ളിപ്പിക്കലാണല്ലോ ഇപ്പോ പൊതു ട്രെൻഡ് അല്ലേ :-). അതുകൊണ്ട് ആർക്കാണ്ടോ ഉണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പെട്ടന്ന് വെളിപാട് വന്ന് ഞാനങ്ങ് കൊള്ളത്തില്ലാത്തവനായി എന്ന് പറഞ്ഞെന്നും കരുതി ഞാനങ്ങ് പോകാനൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അഡ്മിൻ ഇന്റർഫേസുകൾ ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വിധത്തിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. തീരെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ വോട്ടിനിട്ട് പുറത്താക്കിക്കൊള്ളുക. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊരു "ഗ്രൂപ്പി"ൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, മിക്കവാറും അതായിരിക്കും നടപ്പിൽ വരുത്താൻ എളുപ്പം. നന്ദി.:-)
[?) എന്റെ പേരിനെന്താണ് വേറൊരു നിറം? ഞാൻ കൂടുതൽ ആയി അപരാധമെന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? പേരാകട്ടെ പ്രവീൺ പി എന്നാണെന്നും ഓർക്കുമല്ലോ ;-)] --പ്രവീൺ:സം‌വാദം 16:16, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)
പ്രവീൺ, ജേക്കബ് float--സുഗീഷ് (സംവാദം) 16:42, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)
പ്രവീൺ, ഇടപെട്ടതിനു് നന്ദി! അഭിപ്രായത്തിനു് 100% പിന്തുണ, അഭിവാദ്യങ്ങൾ! float --- വിശ്വപ്രഭ സംവാദം 18:35, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)
ഇത്രയധികം അഡ്മിൻസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഇനിയും എന്തിനാ പുതിയ അഡ്മിൻസ് എന്നു കേൾക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു. പക്ഷേ, അഡ്മിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യറുള്ളവർക്ക് ഇവർ വിലങ്ങുതടിയായി നിൽക്കുന്നു എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത്. ഭാഷ വിക്കിക്ക് യോജ്യമാവില്ല, ഒരു വെളിപാടുപോലെ വാട്സാപ്പിൽ ഇട്ട കാസ്രോഡൻ ഭാഷയാണിത്. രാവിലെ വിശ്വേട്ടൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു ഇക്കാര്യം. രഞ്ജിത് പറഞ്ഞപ്പോൾ വാട്സാപ്പിൽ നിന്നും ഇവിടേക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. പ്രവീണിന്റെ പേരിനു കളർ കൊടുത്തതൊക്കെ ഇന്നു വൈകുന്നേരമാണ്. ഒരാൾ ബ്യൂറോക്രാറ്റ് എന്ന് താഴെ എഴുതിവെച്ചപ്പോൾ അതാരാണെന്ന സംശയം ചോദിച്ചിരുന്നു, അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. പി-യുടെ സ്ഥാനം മാറ്റാം. കാലാനുസൃതമായി നല്ലൊരു മാറ്റം ഈ രംഗത്ത് വേണ്ടതുണ്ട് എന്നതിലാണു കാര്യം. പ്രാപ്തിയുള്ളവരെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിലവിലെ എണ്ണം ഒരു പ്രശ്നമാവരുത്.
Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 16:59, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)
രാജേഷെ, ഇത്ര എണ്ണം അഡ്മിൻ വേണമെന്ന് നിബന്ധനകൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല. താത്പര്യമുള്ളവരെ എത്രപേരെ വേണമെങ്കിലും ആഡു ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്വതേ റോന്തുചുറ്റുന്നവർ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലെ താത്പര്യമുള്ള ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരെയാണ് നല്ലത് എന്ന ഒരു അഭിപ്രായം മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ. കാരണം, അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്രിയാത്മകമായി ഇടപെടാൻ അവരുടെ ഇത്രയും നാളത്തെ പ്രവർത്തനം സഹായിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു. --സുഗീഷ് (സംവാദം) 17:19, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)
ഒരാൾ സ്ഥാനമൊഴിയുന്നതായി ഇവിടെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു അഡ്മിൻ പ്രവൃത്തി പോലും ചെയ്യാതിരുന്ന 5 പേർ അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ല. പകരം അൽപമെങ്കിലും സജീവമായിരുന്ന ഒരു കാര്യനിർവാഹകനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു...--അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 02:42, 10 ജനുവരി 2018 (UTC)

പ്രശ്നങ്ങൾ

മലയാളം വിക്കിചില പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ചിലവ താഴെ.

 • ജാതി മത അനുബന്ധമായ താളുകളിലെ നിക്ഷ്പക്ഷത നഷ്ടപ്പെടുന്ന തിരുത്തലുകൾ കൂടിവരുന്നു. ലേഖനങ്ങൾ പക്ഷപാതപരമായിത്തീരുന്നു.
 • പരീക്ഷണതാളുകൾ, യാന്ത്രിക പരിഭാഷതാളുകൾ ഒഴിവാക്കാനും, തിരുത്തി നേരേയാക്കാനും സാധിക്കാതെ കിടക്കുന്നു.
 • താളുകളുടെ ലയനം നടത്തേണ്ട അനേകം താളുകൾ കിടക്കുന്നു.
 • തിരുത്തൽ യജ്ഞങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന താളുകളുടെ വിഷയാധിഷ്ഠിത പുനർവായന നടക്കുന്നില്ല.
 • പ്രധാന താളിലേക്ക് വിവരം നൽകുന്ന താളുകളുടെ പരിപാലനം നടക്കുന്നില്ല.

ഇവയെല്ലാം പരിഹരിക്കാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് ആളുകളോ അഡ്മിനുകളോ ഇടപെടുന്നില്ല.

ഒരു അഡ്മിനിനെയും പുറത്താക്കണമെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി അഭിപ്രായമില്ല. അഡ്മിനുകളുടെ എണ്ണം വിക്കിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിന് തടസ്സവുമല്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൂടുതൽ അഡ്മിൻമാർ വരണം. നിലവിലുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തനം കുറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ പേരെ നിയമിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകാൻ കഴിയണം. ഒരു അഞ്ചുപേരെയെങ്കിലും പുതിയതായി തിര‍ഞ്ഞെടുക്കണമെന്നാണെന്റെ അഭിപ്രായം. പഴയവർ പ്രവർത്തിക്കുകയോ വെറുതേയിരിക്കുകയോ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നമേയല്ല. അവർക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുള്ള വിവരവും അവർക്കുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിനായി എഡിറ്റ് എണ്ണം കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ട സ്ഥലമല്ലല്ലോ വിക്കി. ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ ന‍ടത്താൻ കൂടുതൽ ആളുകൾ വേണം. ഇല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അവതാളത്തിലാവും അത്രതന്നെ.

പുറത്താക്കലുകളിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളലുകളിലേയ്ക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് എനിക്കും താത്പര്യം. ഒരു തിരുത്തൽ യജ്ഞം കഴിഞ്ഞ് വെറും ശ്രദ്ധേയതയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് പലതും തെളിയിക്കാനുള്ള ചർച്ചയോ അതിനുള്ള സമയമോ നൽകാതെ കുറേയധികം താളുകൾ നീക്കം ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞവർഷം തന്നെയാണ്. അപ്പോ തീരുമാനിച്ചതാണ് ഇനി ഈ തിരുത്തൽ യജ്ഞപരിപാടിയേ വേണ്ട എന്ന് എന്റെ ടൂളും വേണ്ടെന്ന് വച്ചാലോന്നാലോചിച്ചതാണ്. പക്ഷെ ആത്യന്തികമായി പുതിയ തിരുത്തലുകളും ലേഖനങ്ങളും വരാത്ത ഒരു വിക്കിപീഡിയ എന്നത് അതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും തന്നെ മാറിപ്പോകുന്നതുകൊണ്ട് വീണ്ടും തുടരുന്നു.

വാചകമടിയും പരിപാടികളും നടത്തുകയും വിക്കിയിൽ തിരുത്തലുകൾ മാത്രം നടത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അംഗങ്ങളോടും എനിക്ക് വലിയ താത്പര്യമില്ല തന്നെ. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലേഖനം തിരുത്തുകയോ എഴുതുകയോ ചെയ്തിട്ടു പറയുക എന്നതുതന്നെയാണ് എന്റെ നിലപാട്. അതുകൊണ്ട് മുകളിൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഒരു പുതിയ ലേഖനം തുടങ്ങി അതിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഇടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ ചർച്ച കൊണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഗുണം വിക്കിയിലുണ്ടാവുമോ എന്ന് നോക്കാമല്ലോ. -- രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 03:11, 10 ജനുവരി 2018 (UTC)

സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ ചൊറിയൻ_പുഴു, ഉള്ളടക്കം കുറവാണ് ആധികാരികത, വിക്കിഫൈ ഫലകങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുമുണ്ട്. deepu (സംവാദം) 08:56, 10 ജനുവരി 2018 (UTC)


ഹമ്പടാ!! ഓണത്തിനിടയ്ക്ക് പുട്ടുകച്ചവടമോ!! ആദ്യം ഇതിനൊരു പരിഹാരം അല്ലേ നടക്കേണ്ടത്! അതല്ലേ വേണ്ടത്. ഇന്നല്പം അധികമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തു പറയാം. നിലവിലുള്ള കാര്യനിർവ്വാഹകരുടെ എണ്ണം മാത്രമേ ആക്റ്റിവായിട്ടുള്ളവർ നോക്കിയിരുന്നുള്ളൂ. അവർ കൃത്യമായി പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും ആരും ചികഞ്ഞ് നോക്കിയിരുന്നില്ല. ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റും എല്ലാം കൂടി 18 അഡ്മിന്മാരും മതിയല്ലോ, എനിക്കാണെങ്കിൽ തീരെ സമയവുമില്ല, വെറുതേ വലിഞ്ഞുകേറി നാശമാക്കേണ്ടല്ലോ എന്നാണു ചോദിച്ചവരിൽ മിക്കവരും പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ, അവരൊക്കെയും നിലവിലെ അഡ്മിന്മാരേക്കാൾ വിക്കിയിൽ ചെലവഴിച്ചതായാണു പിന്നീടു കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട്, എഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയേക്കാൾ, ആക്റ്റീവായി നിൽക്കുന്നവരുടെ ഒരു പടതന്നെ ഈ രംഗത്ത് വേണ്ടതുണ്ട് എന്നു കരുതുന്നു.
ഇങ്ങനെയൊരു കുറിപ്പിട്ടതിന് ഇന്നലെ വിശ്വേട്ടൻ വിളിച്ച് കുറേ തെറിപറഞ്ഞിരുന്നു. മറുപടി ഞാനും പറഞ്ഞിരുന്നു ;) എന്റെ ഭാഷ ശരിയില്ലാന്നും, വീട്ടിലും കാസർഗോഡും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ അതാതിടങ്ങളിൽ മാത്രം മതിയെന്നും മറ്റും. ഈ ചർച്ചയുടെ ബെയ്സ് കുറിപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ പഞ്ചായത്തിൽ ഇടാൻ എഴുതിയതായിരുന്നില്ല, വാട്സാപ്പിലേയും ടെലഗ്രാമിലേയും വിക്കന്മാർക്കു വേണ്ടിയായിരുന്നു. രഞ്ജിത് സിജി പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ വല്യ തിരുത്തലുകൾ ഇല്ലാതെ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട്, ഭാഷാഭേദം കണ്ട്, അത് ഭീഷണിയായൊന്നും കാണേണ്ടതില്ല - അതൊക്കെയൊരു കാസർഗോഡൻ സ്റ്റൈൽ എന്നു കരുതി കണ്ണടയ്ക്കുന്നതാവും ഉചിതം എന്നു തോന്നുന്നു.
ഞാൻ ആദ്യകുറിപ്പിൽ ബുള്ളറ്റിട്ട് പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല കാര്യനിർവാഹകരുടെ പണികൾ, അതിലും എത്രയോ അധികമുണ്ടെന്നും ഇന്റെർനാഷ്ണൽ ലെവലിൽ കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ആക്ടീവാണെന്നും ഒക്കെ വിശ്വേട്ടൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഞാൻ അതേ പറ്റി അജ്ഞനാണ് എന്നതൊരു കുറ്റമായി കാണുന്നു. ശ്രീജിത്ത് പിന്നീടിട്ട ലിങ്ക്സിൽ 0 എഡിറ്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോളും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തോന്നിയില്ല. എഡിറ്റ്സിലല്ലല്ലോ കാര്യം. രഞ്ജിത് പറഞ്ഞതുപോലെ അറിവുള്ളവരെ നീക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്, ഇന്നത്തെ അവസരത്തിൽ ആ ഗണത്തിലേക്ക് അല്പം അധികം ആളുകളെ എത്തിക്കുക എന്നതാണ്. പക്ഷേ, എണ്ണം കൂടിയാൽ അത്രയും നല്ലത് എന്നകാര്യം ആ കാര്യനിർവ്വാഹക പേജിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊന്നുമറിയാത്തവക്ക് അല്പം നല്ലതാവും എന്നു കരുതുന്നു. വിശ്വേട്ടൻ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം വിക്കിയിൽ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാത്തവൻ, വാട്സാപ്പ്, ടെലഗ്രാം പോലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി തോന്ന്യവാസങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കയ്യടി വാങ്ങിക്കുന്നത് നല്ല ഏർപ്പാടല്ല, വിക്കിയിൽ വല്ലപ്പോഴും കേറുക, വാട്സാപ്പും ടെലഗ്രാമും മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ ഔദ്യോഗിക കൂട്ടായ്മയല്ല, ഏതോ ഒരുത്തൻ എന്തിനോ വേണ്ടി തുടങ്ങി എന്നേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ. ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ വിശ്വേട്ടനും രജ്ഞിത്തും സുജിത് വക്കീലും കണ്ണന്മാഷും ഫുവദ് ഡോക്ടറും നതയും ഒക്കെയാണതിന്റെ അഡ്മിൻസ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ടുവർഷത്തിനിടയിൽ ലാലുവോ മറ്റോ ആണെന്നെ അതിലേക്ക് കയറ്റിയത്. തെറ്റിദ്ധാരണ അവിടേയും സംഭവിച്ചുപോയി.
ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇന്നുവന്നു വിശദീകരിക്കാനും കാരണമുണ്ട്. തൽക്കാലം അതു പറയുന്നില്ല. ഈ കുറിപ്പു മൊത്തത്തിൽ ഗുണകരമല്ലാതെ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളാണുണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഞാനിത് ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ പിൻവലിക്കുന്നു. കണ്ണന്മാഷിന്റെ ആ പിൻവലിക്കൽ നോട്ടീസ് സ്വീകരിക്കാതെ മാഷിനെ നിലനിർത്തണം എന്നു പ്രവീണിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞത് ഇതൊരു ആനക്കാര്യമായി എടുത്തതിനാലല്ല, തികച്ചും മര്യാദയുടെ പേരിൽ മാത്രമാണ്. അതിലുപരിയായി മറ്റുപലകാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. വാട്സാപ്പിലേയും ടെലഗ്രാമിലേയും അഡ്മിന്മാരിവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുകണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും പരിഞ്ഞുപോയവരെ കൂടി അതാതിടങ്ങളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക, അക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അശക്തനാണ്. ഒന്നൂടെ പറയുന്നു, ഈ ചർച്ച നിർഭാഗ്യകരമായിപ്പോയി എന്നുള്ളകാര്യം ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. മേൽ വിവരിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഒരു കാസർഗോഡൻ ജല്പനങ്ങളായി കണ്ട് തള്ളിക്കളയുക.
Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 04:22, 10 ജനുവരി 2018 (UTC)
ന്നാലും താങ്കളൊരു ലേഖനം തുടങ്ങൂല്ലല്ലേ ?? --- രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 04:58, 10 ജനുവരി 2018 (UTC)
കുത്തിപ്പിടിച്ചെഴുതാൻ ഞാനത്രവല്യ ഗ്രന്ഥശാലയൊന്നുമല്ലാന്നേ. എന്തെങ്കിലും കയ്യിൽ തടഞ്ഞാൽ തട്ടുന്നു എന്നല്ലാതെ എന്തെഴുതാനാണ്. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ഇട്ട തീയർ വേണേൽ കൂട്ടിക്കോ, അതാരോ വന്നിട്ട് നിന്റെയാ മറ്റേ പരിപാടിയിൽ കൂട്ടീട്ടുണ്ട്. ന്നാലും സാരമില്ല, ഇവിടേം കൂട്ടിക്കോ. അത്തരം കലാപരിപാടികളിൽ ഞാനില്ലാന്നേ. എന്തായാലും ആ വിഷയം അല്പം ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ള സംഗതിയാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല ലേഖനമായി മാറ്റാൻ പറ്റൂ എന്നു കരുതുന്നു. പിന്നെ അതിന്റെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ നടത്താൻ വല്ലതും കയ്യിൽ തടയണമല്ലോ, അതോണ്ട് ലേഖനം ഇപ്പോഴും എഡീറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ. എന്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് പുത്തകമേ ഉള്ളൂ. അത് ഇതുപോലെ ചുരുക്കാൻ തന്നെ ഒരുമാസത്തെ സമയം വേണ്ടി വരും. എനിക്ക് എഡിറ്റ്സ് ഇല്ലാന്നു വിലപിക്കുന്നവരും കാണുക. ആ ലേഖനം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒറ്റ എഡിറ്റ് കൗണ്ടിൽ വന്നത് 9,500 bytes ആണ്. ഒറ്റയടിക്കു വന്നതിനാൽ, എന്റെ എഡിറ്റ് കൗണ്ടിൽ 1 എഡിറ്റ് മാത്രം എന്നർത്ഥം. ലേഖനം എഴുതുന്നത് നോട്‌പാഡിലാണ്. ഒരു സ്ഥിരത വന്നാൽ വിക്കിയിൽ തട്ടുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. 9,500 bytesനെ എനിക്കൊരു 500 ഓ അതിൽ കൂടുതലോ എഡിറ്റ്സ് ആയി മാറ്റാൻ വല്യ പണിയൊന്നുമില്ല, ഓരോ ലൈൻ വീതം പതിയെ പതിയെ അരമണിക്കൂർ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം, ലേഖനത്തിന്റെ ഫോർമാറ്റിങ്, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ വഴിപോലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നതൊക്കെ ഉള്ളൂ പിന്നീടുള്ള എഡിറ്റിങ്സ്. എഡിറ്റ് കൗണ്ട് നോക്കി വാട്സാപ്പിലും ടെലഗ്രാമിലും ഫെയ്സ്ബുക്കിലും ലൈക്ക് കിട്ടാനാണു ശ്രമിക്കുന്നത് വിക്കിയിൽ ഒരു പുല്ലും ഇല്ലാ എന്നൊന്നും കരുതരുത്. - Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 05:15, 10 ജനുവരി 2018 (UTC)
മുകളിൽ രൺജിത് സിജി ഉന്നയിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളായി തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അതിൽ ഏതിലെങ്കിലും അഡ്മിൻ/സിസോപ് എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾ കൃത്യമായും ശ്രദ്ധനൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്നത് ഞാൻ അറിയേണ്ടുന്ന കാര്യമല്ല. പക്ഷേ, ആ കമന്റുകളിൽ അവസാനത്തെ ഖണ്ഡിക ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കുക. താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ നിലപാടുകൾ ഉണ്ടാകാം. അത് മറ്റെല്ലാരും അംഗീകരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധിക്കാനാവില്ലതന്നെ. സംവാദതാളുകളിൽ മര്യാദ പാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് തെറിവിളിയിൽ 1 മാസം ബ്ലോക്കായി നിന്ന ഞാൻ തന്നെയാണ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ഇതു ഭീഷണിയായി തോന്നി എങ്കിൽ താങ്കളുടെ നിലപാട് വീണ്ടും പരിശോധിക്കുക. പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ചർച്ചകളിൽ താങ്കൾക്ക് താത്പര്യമില്ല എങ്കിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കാം. ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് അഭിപ്രായം പറയാൻ താങ്കളെ താലപ്പൊലിയുമായി വന്നു ക്ഷണിച്ചാലേ വരൂ എന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു അഡ്മിൻ/സിസോപ്പിനു ചേർന്ന വാദമല്ല എന്നതും ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഒരു നല്ല വിക്കി അനുഭവം ആശംസിക്കുന്നു. സസ്നേഹം,--സുഗീഷ് (സംവാദം) 19:00, 10 ജനുവരി 2018 (UTC)
@ഉപയോക്താവ്:Rajeshodayanchal, സിസോപ് ഫ്ലാഗ് നീക്കം ചെയ്യാൻ ബ്യൂറോക്രാറ്റിന് കഴിയില്ല. അത് സ്റ്റ്യുവാർഡുകളാണ് ചെയ്യുക.--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 01:16, 11 ജനുവരി 2018 (UTC)

ലേഖനങ്ങൾ

++

ഈ വിഷയത്തിൽ മുമ്പ് ധാരാളം ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുള്ളതും അതിനനുസരിച്ച് നയം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതുമാണ്. ജേക്കബ് മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകൾ റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ചില കാര്യങ്ങൾ ചുരുക്കി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

 • വിക്കിപീഡിയയിൽ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നത് സ്വന്തം താൽപര്യത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അനുസരിച്ചാവണം. അതിൽ യാതൊരു നിബന്ധനകളോ നിർബന്ധങ്ങളോ പാടില്ല.
 • അഡ്മിൻ എന്ന ഫ്ലാഗ് ഒരു പദവിയോ ഉത്തരവാദിത്വമോ അല്ല. മറിച്ച് ഡിലിഷൻ, പ്രൊട്ടക്ഷൻ പോലെയുള്ള ചില ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുവാദമാണ്. ആ ഫ്ലാഗ് ഉള്ളവർ അത് ചെയ്യണമെന്നല്ല അതിനർത്ഥം, മറിച്ച് ആ ടൂൾസ് അവർ മികച്ച രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഉപയോക്താക്കൾ അവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതാണ്.
 • സജീവ അഡ്മിനുകളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള കുറവ് വിക്കിപീഡിയയിലെ പല വൃത്തിയാക്കൽ പ്രവൃത്തികളെയും ബാധിക്കും. അതിന് പരിഹാരം നിലവിലുള്ള അഡ്മിനുകളുടെ ഫ്ലാഗ് ഒഴിവാക്കുകയല്ല, മറിച്ച് കൂടുതൽ പേർക്ക് ആ ഫ്ലാഗ് നൽകുകയാണ് വേണ്ടത്. സജീവവും വിശ്വാസ്യതയുമുള്ള പരമാവധിപ്പേർക്ക് അഡ്മിൻ ഫ്ലാഗ് കൊടുക്കാൻ മുൻകൈയെടുക്കുക. ഇത്രപേർ മാത്രമേ അഡ്മിൻ ആയിരിക്കാവൂ എന്ന ലിമിറ്റൊന്നും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ പാടില്ല.
 • അഡ്മിനുകളെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വിക്കിപീഡിയയിലുള്ള നയം, ഒരു ശിക്ഷയായിട്ടല്ല, മറിച്ച് അഡ്മിൻ റൈറ്റ്സ് ഉള്ള നിർജ്ജീവമായ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ദുരുപയോഗം തടയുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തിൽ മാത്രമാണ്.

Vssun (സംവാദം) 01:36, 11 ജനുവരി 2018 (UTC)

ഇത്രയൊക്കെയേ ഞാനും കരുതിയിരുന്നുള്ളൂ സുനിൽ. മിഡീയവിക്കിയിലെ എക്സ്ട്രാ കണ്ട്രോൾ കിട്ടുന്ന ഒരാൾ എന്നതിനപ്പുറം എനിക്കിതെഴുതും വരെ മറ്റൊന്നായിരുന്നില്ല കാര്യനിർവ്വാഹകൻ. അന്താരാഷ്ട്രാ ഇടപാടുകളും പ്രവീൺ പറഞ്ഞ അഡ്മിൻ ടൂൾസ് ഒരു തരത്തിലും വേറേതോ തരത്തിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നു കേട്ടപ്പോൾ അല്പം അങ്കാലപ്പിലായി എന്നതു സത്യമാണ്. അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒന്നിനോടും കൂട്ടു നിൽക്കാത്ത ഞാൻ, രജ്ഞിത്തിന്റെ യജ്ഞ പരിപാടികളെ വരെ കണ്ടമാനം ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതേ വികാരം തന്നെ കാരണം. അഡ്മിനു കിട്ടുന്ന എക്സ്ട്രാ സംവിധാനങ്ങൾ കൃത്യമായി നോക്കാതെ, നമ്പറിൽ മാത്രമുള്ള വലിപ്പത്തെ മനസ്സിലാക്കി മിക്കവരും മാറി നിൽക്കുന്നത്. എന്താവുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ സജീവരായ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തി ഈ ഒരു സന്ദർഭം കൂടി അവർക്ക് കിട്ടിയാൽ ഒരു വർഷത്തേക്കെങ്കിലും ആ ഗുണം കിട്ടും - ഒരു ആരംഭശുരത്വം എന്ന പേരിലെങ്കിലും... അതു കഴിഞ്ഞ് അയാൾക്ക് ലീവെടുക്കാം മാറിനിൽക്കാം എന്നതൊക്കെ അവരവരുടെ ഒരു മര്യാദമാത്രമാ. ആൾകാർ കുറവാണല്ലോ ഈ രംഗത്ത്, എനിക്കും ആകാവുന്നതാണ് അഡ്മിൻ എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാക്കാനെങ്കിലും ഉപകരിക്കുമത് എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായിപ്പോയി, പുതിയ ആളുകളെ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയാൽ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയിൽ നടന്നേനെ. ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു കളയണം എന്നു പറയുന്നത്ര എളുപ്പമല്ലല്ലോ ഒരു ലേഖനം കളയുക എന്ന പ്രവൃത്തി. അഡ്മിൻമാർ എന്നത് ഒരു വല്യ ദൗത്യമായി കാണാതെതന്നെ ആക്ടീവായ ആൾക്കൾക്ക് അവസരം ഒരുക്കി കാലനുഗതമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ നല്ലത്. ഞാനീ ചർച്ചയ്ക്ക് മറ്റുപലതരത്തിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളാൽ ഒടുക്കം കുറിച്ചതാണ്. ഞാൻ അഡ്മിൻസിനെയാരെയും വ്യക്തിപരമായി തേജോവധം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരബദ്ധത്തിൽ പറ്റിപ്പോയി എന്നുണ്ടാവും.
Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 04:12, 11 ജനുവരി 2018 (UTC)

മനുവിന്റെ കാര്യം

എന്റെ പേരും കാര്യനിർവ്വാഹകരുടെ പട്ടികയിൽ ഉള്ളതിനാലും ഈയിടെയായി കാര്യമായി വിക്കിയിൽ ഇടപെടാൻ സാധിക്കാത്തതിനാലും, കാര്യനിർവ്വാഹകരുടെ എണ്ണം പുതിയ ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വിഘാതമായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പുതുരക്തങ്ങൾക്കായി സ്ഥാനമൊഴിയാൻ എന്നെയും കൂട്ടാം. (ചാടിക്കേറി റിക്വസ്റ്റാൻ മനസ്സുവരുന്നില്ല. ഇനിയും ബിരിയാണി വിളമ്പാൻ പറ്റിയാലോ) --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 07:50, 11 ജനുവരി 2018 (UTC)

വർഷങ്ങളായി നിർജീവമായി തുടരുന്ന കാര്യനിർവാഹകരെ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്. നിർജ്ജീവമായി കിടക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാൻ മാത്രമാണ് അവരെ അഡ്മിൻ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നത്. അവർ സജീവമായി തിരിച്ചുവന്നാൽ, അവരുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം വീണ്ടും അഡ്മിൻഷിപ്പ് നൽകാമല്ലോ.. സജീവമല്ലാതിരിക്കുന്ന മറ്റു കാര്യനിർവാഹകർ വീണ്ടും സജീവമാകുമെന്ന് കരുതാം. അവരെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് അഭിപ്രായമില്ല. അവരാരും തന്നെ സ്ഥാനമൊഴിയേണ്ട സാഹചര്യമില്ല. കാര്യനിർവാഹകരുടെ എണ്ണം നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പുതിയ കാര്യനിർവാഹകരെ കൂടി കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് എന്റെയും അഭിപ്രായം. പലരും ഇക്കാര്യം മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് (കൂടുതലായും

കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും ന്യായീകരണങ്ങളും കണ്ടതുകൊണ്ടാവാം). പൂർണ്ണമായും നിർജ്ജീവമായിരിക്കുന്ന കാര്യനിർവാഹകരെ ഒഴിവാക്കിയും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യനിർവാഹകരെയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടും പുതിയ കാര്യനിർവാഹകർക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്നാണ് അഭിപ്രായം. കാര്യനിർവാഹകരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതുകൊണ്ട് വിക്കിപീഡിയയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.--അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 09:45, 11 ജനുവരി 2018 (UTC)

പഴയ കാര്യനിർവാഹകരെ ഒഴിവാക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്നാണെന്റെ അഭിപ്രായം. അഡ്മിൻ ആവുന്നതു വരെ നിരവധി എഡിറ്റുകൾ നടത്തുകയും ശേഷം മഷിയിട്ടാൽ പോലും കാണാൻ പറ്റാത്തവിധത്തിൽ മറയുന്നവരാണ് മിക്കവരും. പണ്ടും ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നു തോന്നുന്നു. ഇവരെയൊക്കെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വിക്കിയിലെത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നറിയില്ല. ചിലർക്ക് മറ്റു തിരക്കുകൾ മൂലം എഡിറ്റാൻ പറ്റാത്തതുമാവാം. ഒരു നിശ്ചിത കാലാവധി അവധി നൽകാം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അതിനു ശേഷവും തിരിച്ചെത്താൻ കഴിയാത്തവരെ ഒഴിവാക്കാം.

അതിനേക്കാൾ നല്ലത് കൂടുതൽ പുതിയ അഡ്മിന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാവും എന്ന് തോന്നുന്നു. സമയം പാഴാക്കാതെ അതിലേക്കു കടക്കാം --Challiovsky Talkies ♫♫ 17:24, 11 ജനുവരി 2018 (UTC)

ഇതും കാണുക. ഇതേ കാര്യത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ നടന്ന ചർച്ചയും തീരുമാനവും -> https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Village_pump_(proposals)/suspend_sysop_rights_of_inactive_admins --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 20:04, 11 ജനുവരി 2018 (UTC)
ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലെ sysop rights suspend ചെയ്യാനുള്ള ആ നയത്തിനു സമാനമായ നയമാണ് അത് നിലവിൽ വരുന്നതിന് ഒരു കൊല്ലം മുമ്പേ മുതൽ മലയാളം വിക്കിയിൽ നിലവിലുള്ളത് എന്നാണ് ശ്രീജിത്ത് മേൽ സൂചിപ്പിച്ച കണ്ണിയിൽനിന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. --ജേക്കബ് (സംവാദം) 23:05, 11 ജനുവരി 2018 (UTC)
മെറ്റയിൽ അഡ്മിൻ ഫ്ലാഗ് നീക്കം ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന ലിങ്ക് ഏതാണ് ? മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ലോക്കൽ ബ്യൂറൊക്രാറ്റുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ അതിനു മെറ്റയിൽ തന്നെ ചെയ്യണമോ? RameshngTalk to me 05:01, 15 ജനുവരി 2018 (UTC)
ഇവിടെത്തന്നെയാണ് ശരിയായ സ്ഥാനം. ബ്യൂറോക്രാറ്റുകൾക്ക് ഒരാളെ കാര്യനിർവാഹക ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കാനേ സാധിക്കൂ. പ്രസ്തുത അനുവാദങ്ങൾ എടുത്തുകളയാൻ അവകാശമില്ല. --ജേക്കബ് (സംവാദം) 06:19, 15 ജനുവരി 2018 (UTC)
നന്ദി, ജേക്കബ്..--RameshngTalk to me 13:54, 15 ജനുവരി 2018 (UTC)
Rameshng ഫ്ലാഗ് റിമൂവലിന് കുറിപ്പിട്ടു :-(--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 16:27, 15 ജനുവരി 2018 (UTC)

ചർച്ച

ഈ ചർച്ച തുടങ്ങിയതിനുശേഷം മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ 2 കാര്യനിർവാഹകർ സ്വയം അവരുടെ അഡ്മിൻ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും അവരുടെ നിലപാടിനെ മാനിക്കുന്നു. പുതിയ കാര്യനിർവാഹകരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ തീരുമാനം ഒന്നും കാണുന്നുമില്ല. സ്വതേ റോന്തുചുറ്റുന്നവർ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവർ എന്നിവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നോ മലയാളത്തിലെ മറ്റ് വിക്കി പദ്ധതികളിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്നോ ഈ പ്രവർത്തി ചെയ്യാൻ താത്പര്യമുള്ളവരുടെ പേരുകൾ നിർദ്ദേശീക്കുകയോ ആർക്കെങ്കിലും താത്പര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ സ്വയം മുന്നോട്ടു വരികയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. --സുഗീഷ് (സംവാദം) 07:39, 18 ജനുവരി 2018 (UTC)
ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചർച്ചയാണെങ്കിൽ ഒഴിവാകാം. തിരിച്ച് വന്ന പ്രവർത്തിക്കാൻ താല്പര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങിനെ വിട്ടു പോയത്. ഞാൻ സജീവമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും ലോഗിൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. മിക്ക അഡ്മിനും സമയാസമയത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൈ വെക്കാറില്ല. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തെ മാനിക്കാൻ തയ്യാറാണ്... --jigesh (സംവാദം) 03:53, 1 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

ഇതരഭാഷാവിക്കികളിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

ഇതു മുൻപ് ചർച്ച ചെയ്തു സമവായം ആയതാണ്. നിയമം

എങ്കിലും എൻറെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതു ഒന്നുകൂടി പരിഗണികതുണ്ട്. വിക്കിപീഡിയയുടെ ഫലകം {{ill}} ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയുന്നതാണ് ഉചിതം. ഈ ഫലകത്തിൽ ചുവന്ന കണ്ണിയും ഇതര ഭാഷാവിക്കിയിലേക്കുള്ള ഒരു ചെറിയ കണ്ണിയും ഉണ്ട്. (ഉദാഹരണം: യുറിക കോളേജ്‌ [en].) ഇതിൻറെ ഉപയോഗം ഇൻഫോബോക്സ്‌നു കൂടുതൽ വായനാക്ഷമത സമ്മാനിക്കും. --ഹങ്ങനോസ് 07:21, 3 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

float വിശ്വപ്രഭ സംവാദം 20:11, 3 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

ഈ നിർദ്ദേശത്തോടു യോജിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയൊരു ഫലകം ഇൻഫോബോക്സിൽ മാത്രമല്ല, ലേഖനത്തിലും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. (ഇനി അഥവാ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇൻഫോബോക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോടു യോജിക്കുന്നില്ല) മലയാളം ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കുന്നവർ ഇംഗ്ലീഷ് താളുകൾ തേടി പോകുവാൻ നമ്മൾ തന്നെ വഴിയൊരുക്കുന്നതിനോട് ശക്തമായി വിയോജിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ മലയാളം വിക്കിക്ക് എന്തു പ്രസക്തിയാണുള്ളത് ? ചുവന്ന കണ്ണികൾ കാണുന്നുവെങ്കിൽ അവയ്ക്കായി പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയോ അതിനെ ചുവപ്പായി തന്നെ തുടരാൻ അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ചുവന്ന കണ്ണികളോടൊപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കി ലിങ്ക് കൂടി നൽകിയാൽ വായനക്കാരൻ അതും വായിച്ചിട്ടങ്ങു പോകും. അതാണ് എളുപ്പവും. മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെയൊരു ലേഖനം തുടങ്ങാൻ അയാൾ ചിന്തിക്കുമോ എന്നുപോലും സംശയമാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഗൂഗിളിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് അവ കണ്ടെത്തിക്കൊള്ളും. അതുകൊണ്ട് നിലവിലെ നയം മാറ്റേണ്ടതോ ഭേദഗതി ചെയ്യേണ്ടതോ ആയ സാഹചര്യമില്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം.--അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 01:15, 4 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

Hangennosനോട് ഒരപേക്ഷ. നിലവിൽ നയമുള്ളതിനാൽ ചർച്ച സമവായത്തിലെത്താതെ ഫലകം ഉപയോഗിക്കരുത്. താങ്കളുടെ ഒപ്പിൽ ഉപയോക്തൃനാമവും താങ്കളുടെ സംവാദം താളും കണ്ണിയായി നൽകിയാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് mention ചെയ്യാനും താങ്കൾക്കു സന്ദേശം നൽകുവാനും എളുപ്പമായിരിക്കും.--അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 01:23, 4 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം നന്ദി. ഞാൻ ഒപ്പ് തിരുത്തി. താങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തോട് വിയോജിക്കുന്നു. ഫലകം ഫലകം {{ill}} ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടുന്ന ചുവന്ന കണ്ണിയും മറുഭാഷ വിക്കിയിലേക്കു പോകാൻ ഉള്ള വഴിയും ഉണ്ടങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും പരിഭാഷ എഴുതാൻ എളുപ്പം ആളാണ്. ഇതു കൂടുതൽ ചുവന്ന കണ്ണികളെ നീല ആക്കാൻ സഹായിക്കും.--ഹങ്ങനോസ് ❯❯❯ സംവാദം 07:40, 4 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

പരിഭാഷയെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പ്രധാനമായും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫലകം ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ പരിഭാഷകൾ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ.. --അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 07:59, 4 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

പരിഭാഷകൾ കൂടുതൽ നടക്കുമോ കുറച്ചു നടക്കുമോ എന്നത് വായിക്കുന്നവരെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. വിക്കിപീഡിയരല്ലാത്തവരും വായിക്കുവാൻ വരുമല്ലോ ? അവർ ഇംഗ്ലീഷ് താളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്ത് വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടു മടങ്ങുമോ അതോ ആ ലേഖനം മലയാളത്തിൽ പരിഭാഷ കൂടി ചെയ്തിട്ടു മടങ്ങുമോ ? മലയാളം ടൈപ്പുചെയ്യാൻ താൽപര്യമില്ലാത്തവരും വായിക്കുവാൻ വരുമെന്നോർക്കുക. വെറുതേ എന്തിനാ മലയാളം നോക്കുന്നത്, എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉണ്ടല്ലോ ? എന്ന ചിന്ത അവരിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയ്ക്കു ഗുണമാണോ ദോഷമാണോ ഉണ്ടാക്കുക ?--അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 08:12, 4 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

പരിഭാഷ നടന്ന ശേഷം ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഫലകം നീക്കം ചെയ്യാതിരുന്നാലോ ?? ലേഖനം ചെയ്യുന്നയാൾ ഓരോ ലേഖനത്തിലും കയറി ഫലകം നീക്കം ചെയ്യുമോ ?? അങ്ങനെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ നീലക്കണ്ണിയോടൊപ്പം ഫലകം വരും. എന്താ ശരിയല്ലേ ?? ചുവന്ന കണ്ണികളോടൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഫലകം നാളെ നീലക്കണ്ണികളോടൊപ്പം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാകില്ല.--അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 08:23, 4 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം , ഞാൻ വിക്കിപീഡിയകളിലെ ഒരു എഡിറ്റർ എന്ന നിലയേക്കാളും നൂറിരട്ടിയെങ്കിലും ഒരു വായനക്കാരനാണു്. കാര്യം സങ്കടകരമാണെങ്കിലും, എന്തെങ്കിലും കാര്യം വിശദമായും ആധികാരികമായും അറിയാൻ ഞാനിപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയെത്തന്നെയാണു് ആശ്രയിക്കുന്നതു്. അതുകൊണ്ടു് സ്വന്തം ജ്ഞാനതൃഷ്ണ ശമിപ്പിക്കാൻ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു വായനക്കാരനാണു ഞാനെന്നു് ഇപ്പോഴും പറയാൻ പറ്റില്ല.
വിക്കിപീഡിയയുടെ നയങ്ങൾ പലപ്പോഴും അതു രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട കാലത്തു് സജീവരായിരുന്ന ചിലർ തീരുമാനിച്ചുവെച്ചതാണു്. അവയെല്ലാം ശരിയായിരുന്നു എന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല. പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ഗുണകരമെന്നു തോന്നാവുന്ന പല നയങ്ങളും ആത്യന്തികമായി ദോഷകരമായേക്കാം. അങ്ങനെയൊന്നാണു് വർത്തമാനകാലവായനക്കാരേക്കാൾ ഭാവിവിക്കിപീഡിയ എന്ന ആശയത്തിനു കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്നതും. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വായനക്കാർ പ്രതീക്ഷയോടെ വന്നാലേ അവരിലാരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടെ വല്ലപ്പോഴുമെങ്കിലും പറ്റിക്കൂടുകയും അതിലൊരു ഭാഗം തിരുത്തുകാരായി മാറുകയുമുള്ളൂ. കുറേ റെഡ് ലിങ്കുകളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണു് മലയാളം വിക്കിപീഡിയ എന്നു മനസ്സിലുറച്ച, ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും ഒരേ പോലെ വായിക്കാനറിയാവുന്ന ആളുകൾ ഇതിന്റെ URL പോലും തിരിഞ്ഞുനോക്കില്ല. (അതുപോലെ, ഗൂഗിൾ പോലുള്ള സെർച്ച് എഞ്ചിനുകളും).
ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞൂന്നേള്ളൂ. ഈയിടെ, മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ ദീർഘകാലനയങ്ങളെപ്പറ്റി അത്ര സങ്കടമുള്ളവർ അധികമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അതിനാൽ, പറഞ്ഞതു കാര്യമാക്കണ്ട. Smiley.svg ---വിശ്വപ്രഭ സംവാദം 08:54, 4 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)
ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയ കണ്ണിക്ക് അത്ര പ്രാധാന്യം ഇല്ല. വേണമെങ്കിൽ വിക്കിഡേറ്റാ കണി (ഉദാ: യുറിക കോളേജ്‌ [wikidata]) പരിഗണിക്കാം. ജീ 06:27, 8 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത പട്ടിക (മാനദണ്ഡങ്ങൾ)

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Featured_list_criteria . ഇതേപോലെ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാവുന്ന പട്ടികകൾക്കായി വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത പട്ടിക (മാനദണ്ഡങ്ങൾ) എന്ന പേരിൽ ഒരു നയരൂപീകരണം നടത്തിയാലോ?. Akhiljaxxn (സംവാദം) 00:59, 10 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത പട്ടിക (മാനദണ്ഡങ്ങൾ) എന്ന പേരിൽ ഒരു താൾ തുടങ്ങാനും അതിനു വേണ്ടി നയരൂപീകരണം നടത്താനും അഭിപ്രായങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ആരും തന്നെ താൽപ്പര്യപ്പെട്ടു കണ്ടിരുന്നില്ല ആയതിനാൽ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയേ അനുകരിച്ച് ഉണ്ടാക്കിട്ടുണ്ട്.ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം അറിയാൻ താൽപര്യമുണ്ട്.നിർദേശങ്ങളും മറ്റും പ്രസ്തുത താളിന്റെ സംവാദം താളിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. Akhiljaxxn (സംവാദം) 08:59, 28 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

അവലംബ സൈറ്റ്

കുണ്ഡലിനി ശക്തി എന്ന താളിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന അവലംബങ്ങളിൽ ഒന്ന് sreyas.in എന്നൊരു സൈറ്റിൽ നിന്നാണ്. അത് വിശ്വാസയോഗ്യമായ സൈറ്റാണോ?--Vinayaraj (സംവാദം) 03:19, 17 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

കുണ്ഡലിനി ശക്തി

ഇവിടെ എഴുതിയത് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. --Vinayaraj (സംവാദം) 02:37, 18 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

Vinayaraj , മനു പറഞ്ഞത് പോലെ "വികാരാവേശമില്ലാത്ത വിജ്ഞാനകോശത്തിനുതകുന്ന" രീതിയിൽ മാറ്റി എഴുതണം എന്നാണ് എന്റെയും അഭിപ്രായം , കൂടുതൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു - ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 10:20, 28 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-- ജീ 14:42, 28 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

ഇന്ത്യൻ കറൻസി നോട്ടുകൾ

ഇന്ത്യയിലെ കറൻസി നോട്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങളുടെ തലക്കെട്ടിന് ഐക്യരൂപം കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ചില തലക്കെട്ടുകൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ഈ തലക്കെട്ടുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതും താഴെ നൽകുന്നു.

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലേതുപോലെ ഇവിടെയും അക്കങ്ങൾ നൽകിക്കൂടേ? ഉദാ:ഇന്ത്യൻ 100 രൂപാ നോട്ട്. അതോ മറ്റേതെങ്കിലും ശൈലി വേണോ? എന്തായാലും ഒരു ഏകീകൃത രൂപം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് താൽപര്യപ്പെടുന്നു. അതെങ്ങനെ വേണമെന്നു ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ ഏവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു.--അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 06:39, 10 മാർച്ച് 2018 (UTC)

ഇന്ത്യയിലെ 100 രൂപയുടെ നോട്ട് എന്ന താളിന് ഇന്ത്യൻ 100 രൂപ നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ നൂറ് രൂപ നോട്ട് എന്ന നാമമാണ് ഉത്തമം എന്നുളള ഉപയോക്താവ് ജിനോയ്‌ ടോം ജേക്കബിൻറെ അഭിപ്രായത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നു. സമാനമായ മറ്റു പേജുകളിലും ഈ മാറ്റം ആകാവുന്നതാണ്. മാളികവീട് (സംവാദം) 07:02, 10 മാർച്ച് 2018 (UTC)

ശൈലീപുസ്തകത്തിന്റെ സംവാദതാളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു ചർച്ച നടന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ തുടർന്നാൽ അത് കൃത്യമായും ശൈലീപുസ്തകത്തിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അവിടെയാണ് ചേർക്കേണ്ടതും --സുഗീഷ് (സംവാദം) 07:38, 10 മാർച്ച് 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-- ഒരു ഏകീകൃത രൂപം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് താനെ ആണ് അഭിപ്രായം.-ജിനോയ്‌ ടോം ജേക്കബ് (സംവാദം) 07:04, 10 മാർച്ച് 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--രാംജെചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 19:09, 10 മാർച്ച് 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു'ഇന്ത്യൻ 100 രൂപ നോട്ട്' അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ നൂറ് രൂപ നോട്ട് എന്ന തീരുമാനത്തോട് അനുകൂലിക്കുന്നു. Akhiljaxxn (സംവാദം) 13:57, 16 മാർച്ച് 2018 (UTC)

നയരൂപീകരണം

പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ വിക്കിയിലും  ( പൊതുവെ എല്ലാ വിക്കിയിലും ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുതിയതായി താളുകൾ സൃഷ്ടിക്കപെടുന്ന രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളാണ് അഭിനേതാക്കൾ എന്നതും ചലചിത്രങ്ങൾ എന്നതും.എന്നാൽ ഇവയ്ക്ക് രണ്ടിനും പൊതുവായി ശ്രദ്ധേയത തെളിയിക്കാൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് പലപ്പോഴും തർക്കങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാറുണ്ട്. ആയതിനാൽ നമ്മൾ ഇവയ്ക്ക് രണ്ടിനും പ്രത്യേകം നയം രൂപീകരികരിച്ച് വിക്കിപീഡിയ:ശ്രദ്ധേയത/ചലച്ചിത്ര അഭിനേതാക്കൾ,വിക്കിപീഡിയ:ശ്രദ്ധേയത(ചലച്ചിത്രങ്ങൾ), എന്നിവ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ഇനിയും വൈകിക്കൂടാ. ഇരു വിഭാഗത്തിന്റെയും ഇംഗ്ലീഷിലെ ശ്രദ്ധേയത തെളിയിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ മാനദണ്ഡം യഥാക്രമം താഴെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി ഒരു കരട് രൂപീകരിച്ച് നയ രൂപീകരണത്തിൽ പങ്കാളികളാവുക. Akhiljaxxn (സംവാദം) 14:00, 16 മാർച്ച് 2018 (UTC)

ചർച്ച (അഭിനേതാക്കൾ)

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലെ ശ്രദ്ധേയത മാനദണ്ഡങ്ങൾ ആണ്.ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളും പിന്തുടർന്നു കൊണ്ട് പോരുന്നത്. ഇത് കാലോചിതമായി വിപുലീകരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.Akhiljaxxn (സംവാദം) 14:16, 16 മാർച്ച് 2018 (UTC)

ചർച്ച (ചലച്ചിത്രം)

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലെ ചലചിത്രങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധേയത മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു.Akhiljaxxn (സംവാദം) 14:19, 16 മാർച്ച് 2018 (UTC)

ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധേയത ആവശ്യമുണ്ടോ.? ഒരു മലയാള ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം മാത്രം വിക്കിപീഡിയയിൽ ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ താൾ ചേർക്കുക ആവും ഉത്തമം എന്ന് കരുതുന്നു. കുറഞ്ഞ പക്ഷം (3നോ 4ലോ) അവലംബം.--ജിനോയ്‌ ടോം ജേക്കബ് (സംവാദം) 15:38, 17 മാർച്ച് 2018 (UTC)
സാധാരണ പുറത്തിറങ്ങാൻ പോകുന്ന സിനിമ, ആൽബം, ഗാനം, നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഗീത പര്യടനം, അതുപോലെ ഗ്രാമി ഓസ്കാർ തുടങ്ങി നിരവധി പുരസ്കാര ചടങ്ങുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയ്ക്ക് താളുകൾ ഉണ്ട്. അതിനായിട്ടുള്ള അവരുടെ നയത്തിൽ ഒന്ന് നമ്മളുപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ ശ്രദ്ധേയത നയമാണ്.
 1. പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്ന ചിത്രം
 2. നടക്കാതെ പോയ സംഗീതപര്യടനം
 3. പുറത്തിറങ്ങാത്ത മൈക്കൽ ജാക്സന്റെ ഗാനങ്ങളുടെ പട്ടിക നോക്കൂ ഇത് തിരെഞ്ഞെടുത്ത പട്ടിക എന്ന ഗണത്തിലുള്ളതാണ്

നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞില്ല, വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ല പുറത്തിറങ്ങിയില്ല എന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെ നയങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യരുത് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം Akhiljaxxn (സംവാദം) 01:43, 18 മാർച്ച് 2018 (UTC)

തലക്കെട്ടുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് - ലാറ്റിൻ -ലിപിയിൽ നൽകുന്നതിനേപ്പറ്റി

ലേഖനങ്ങളുടെ തലക്കെട്ടുകൾ ലാറ്റിൻ ലിപി (ഇംഗ്ലീഷ് ) യിൽ നൽകുന്നതിനെതിരേ എന്തെങ്കിലും നയം ഉണ്ടോ? പലപ്പോഴും കൃത്യമായ മലയാളപദം ലഭ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലും (ഫ്രഞ്ച് പോലുള്ള ) ചില ഭാഷകളിലെ ഉച്ചാരണങ്ങൾക്ക് തത്തുല്യമായ മലയാളം ലഭ്യമല്ലാത്ത ഇടങ്ങളിലും മലയാളത്തിൽ പേരില്ലാത്ത ജീവവർഗ്ഗങ്ങളുടെ ലേഖനങ്ങൾ വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോഴും ലാറ്റിൻ നാമങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്താൻ നയത്തിൽ യോജിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഈ കുറിപ്പ് - പല ഭാഷകളിലുള്ള വിക്കിപീഡിയകളിലും ഇതുപോലെ തലക്കെട്ടുകൾ ലാറ്റിനിൽ കാണാം. ഇങ്ങനെ അനുവദിച്ചാൽ ശങ്ക കൂടാതെ പല ലേഖനങ്ങളും വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ആത്മവിശ്വാസം തിരുത്തുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുകയും ധാരാളം ലേഖനങ്ങൾ മലയാളത്തിലേക്ക് എത്താൻ അത് സഹായകമാവുകയും ചെയ്യും--Vinayaraj (സംവാദം) 16:18, 26 മേയ് 2018 (UTC)

സംവാദം

തലക്കെട്ടു നൽകുന്നതിനു കൃത്യമായ മലയാള പദങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന കാരണത്താൽ ലേഖനം തുടങ്ങാൻ പലരും വിമുഖത കാണിക്കുന്നുവെന്നത് വാസ്തവമാണ്. കൃത്യമായ മലയാള പദങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാത്ത അവസരങ്ങളിൽ വിദേശ വാക്കുകൾ തലക്കെട്ടായി നൽകുന്നതിനു കാര്യമായ തടസ്സങ്ങളില്ലെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. വിക്കിപീഡിയ:ലേഖനങ്ങളുടെ തലക്കെട്ട്, വിക്കിപീഡിയ:ശൈലീപുസ്തകം#ടാക്സോബോക്സ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സ്വീകരിക്കാവുന്ന ശൈലി എന്നീ താളുകളിൽ ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വിദേശഭാഷാ തലക്കെട്ടുകൾ (അതെ ലിപിയിൽ തന്നെ) അനുവദിക്കുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ ലേഖനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെങ്കിൽ നിർദ്ദേശം സ്വാഗതാർഹമാണ്. പക്ഷേ, മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഇത്തരം തലക്കെട്ടുകൾ വ്യാപകമാകുന്നത് ഉചിതമല്ല എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരുടെ അഭിപ്രായം കൂടി അറിഞ്ഞ ശേഷം നടപ്പാക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്? ഇത്തരം തലക്കെട്ടുകൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം കൂടി വേണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഈ 'തലക്കെട്ടുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ മലയാളം പദങ്ങൾ സംവാദം താളിൽ നിർദ്ദേശിക്കുക' എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഫലകം ലേഖനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. വിക്കിപീഡിയ:കണ്ടെത്തലുകൾ അരുത് നയം പാലിച്ചുവേണം പേരുകൾ നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടതെന്നും ചർച്ചയില്ലാതെ തലക്കെട്ടുകൾ മാറ്റാൻ പാടില്ല എന്നും ഫലകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഫലകം ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലേഖനം [[വർഗ്ഗം:മലയാളം തലക്കെട്ട് നൽകുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങൾ]] എന്നതിലേക്കോ മറ്റോ വർഗ്ഗീകരിക്കപ്പെടണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇത്തരം തലക്കെട്ടുകളുള്ള ലേഖനങ്ങൾ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിൽക്കും. ഇതിലൂടെ ലേഖനങ്ങൾക്ക് ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയുമുണ്ടാകും. ഭാവിയിൽ അനുയോജ്യമായ തലക്കെട്ടുകൾ ഇവയ്ക്കു ലഭിച്ചെന്നും വരും.--അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 02:34, 28 മേയ് 2018 (UTC)

ലാറ്റിനിൽ മുഖ്യ തലക്കെട്ടു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ? ?... ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ തലക്കെട്ടും , pretty url (pu) ലാറ്റിനിലും കൊടുത്താൽ പോരേ , ഇതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ പൊതുവെ പിന്തുടരുന്ന നയം ഇത് മാറ്റണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ ? ? അഭിപ്രായങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു , എന്തായാലും കണ്ടുപിടുത്ത/ നേർ വിവർത്തന പേരുകൾ വേണ്ടാ - ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 16:11, 29 മേയ് 2018 (UTC)

മറ്റു ഭാഷകളിൽ ഉള്ള Proper names ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിലും അതാത് ലാറ്റിൻ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നൽകുന്നത്, വിവർത്തനമല്ല. ഉദാഹരണത്തിന് കാണുമല്ലോ--Vinayaraj (സംവാദം) 16:17, 29 മേയ് 2018 (UTC)

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ! മലയാളം വിക്കിക്ക് അതിന്റെതായ ശൈലി അല്ലേ നല്ലത് പേര് എങ്ങനെ ചേർക്കുന്നതിനോടും എനിക്ക് എതിരഭിപ്രായം ഒന്നും ഇല്ലാ ..... മുകളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്കിൽ അടുത്ത ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് ഇതാണ് عرفج കാരണം അറബി നാട്ടിൽ മാത്രം കാണുന്ന ചെടിയാണ് അപ്പോ മലയാളം പേരില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലെ പോലെ മറ്റു ഭാഷകളിലെ proper name കൊടുക്കാം ...ഇത്‌ പ്രവർത്തികമാക്കിയാൽ ഉള്ള ഉദാഹരണം ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് - ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 16:33, 29 മേയ് 2018 (UTC)

ശരി, ഇനി ഇതിനെ ഒന്നു മലയാളത്തിലാക്കൂ--Vinayaraj (സംവാദം) 16:40, 29 മേയ് 2018 (UTC)
 • "എഡ്വാർഡ് പ്ലാസിഡ് ഡച്ചസ്സായിങ്ങ് ഡി ഫോണ്ട്ബ്രിസ്വിൻ" എന്നെഴുതിയാൽ എന്താണു കുഴപ്പം?malikaveedu (സംവാദം) 14:22, 26 ജൂൺ 2018 (UTC)
സ്ഥലത്തിന്റെയോ ആളുകളുടെയോ പേരുകൾ ശരിയായ മലയാള ഉച്ചാരണം അറിയാമെങ്കിൽ പിന്നീട് അങ്ങനെയാക്കുന്നതിൽ വിരോധമില്ല. പക്ഷെ ശാസ്ത്രനാമങ്ങൾ (ഉദാ: Freyeria putli=ഫ്രയേറിയ പുറ്റ്ലി) അങ്ങനെതന്നെ മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്നതിനോട് യോജിപ്പില്ല. അതൊട്ടും ഉപകാരപ്രദമല്ല എന്നാണ് അഭിപ്രായം. ജീ 02:38, 30 മേയ് 2018 (UTC)

​​ ഇതിൽ ചെറിയ കല്ലുകടിയുണ്ട്. രണ്ടുവശത്തും. ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി വായിക്കാനറിയാത്ത മലയാളികളെയും പരിഗണിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇപ്പഴേ മലയാളം വിക്കിയിൽ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ അതിപ്രസരം കൂടുതലുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ തലക്കെട്ടും കൂടി ഇംഗ്ലീഷിലായാൽ ?? ഇനി മറുവശം ശരിക്ക് മലയാളത്തിലെഴുതാൻ കഴിയാത്ത അനേകം ഇഗ്ലീഷ് വാക്കുകളുണ്ടെന്നാണ്. അപ്പോഴെന്തുചെയ്യും. എന്റെ അഭിപ്രായം മലയാളത്തിലെഴുതുകയും ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പദം നൽകുകയും ചെയ്യാം എന്നാണ്. തലക്കെട്ടിന്റെ കാര്യത്തിന് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടല്ലോ. pretty url ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ. ഇത് സമ്മതിച്ചാൽ ഉറപ്പായും മലയാളം വിക്കിയിൽ മലയാളം തലക്കെട്ടുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് തലക്കെട്ടുകൾ വരും. ചുരുക്കത്തിൽ മലയാളം വിക്കി ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയുടെ ചെറുപതിപ്പുമാവും.-- രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 03:15, 7 ജൂൺ 2018 (UTC)

എതിർക്കുന്നു, മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ഇനി വളർച്ച മുരടിക്കുന്ന രീതിയിലാവും ഇങ്ങനെ പോയാൽ. നമുക്ക് കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്തുകളെപ്പറ്റിയും നമ്മുടെ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളെപ്പറ്റിയും എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതിയെങ്കിൽ ഓക്കെ. എനിക്ക് ഫ്രെഞ്ച് സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞരെപ്പറ്റി എഴുതണമെങ്കിൽ ഞാനെന്തുവേണം? മഡഗാസ്കറിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയെപ്പറ്റി എഴുതണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണം? ഒരുതരത്തിലും താങ്കൾക്ക് ആ പേരുകൾ മലയാളം ലിപിയിൽ ആക്കാനാവില്ല. ഇനി കഷ്ടപ്പെട്ട് ആക്കിയിട്ടും കാര്യമില്ല, ആ തെറ്റായ പേര് ആരും തെരയാൻ പോകുന്നില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് അടക്കം പല വിക്കിപീഡിയകൾക്കും അങ്ങനെയാകാമെങ്കിൽ മലയാളത്തിലും അതാവാം, വാശിപിടിച്ച് എല്ലാം മലയാളം ലിപിയിലാക്കിയാൽ ഒരർത്ഥവുമില്ലാത്ത കുറേ തലക്കെട്ടുകൾ വരുമെന്നേ ഉള്ളൂ.--Vinayaraj (സംവാദം) 03:29, 7 ജൂൺ 2018 (UTC)
ജാപ്പനീസ്, ചൈനീസ്, അറബിക്, ഉറുദു, സിംഹള, കന്നഡ, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഒഡിയ തുടങ്ങിയ മറ്റുഭാഷകൾക്കും ഇത് ബാധകമാണല്ലോ അല്ലേ? അതോ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാല ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷകൾക്ക് മാത്രമേ ഈ നിയമം ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളോ ? എല്ലാത്തിനും അങ്ങ് തീരുമാനിക്കണം എന്നാൽ നല്ല രസമായിരിക്കും. --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 04:42, 7 ജൂൺ 2018 (UTC)

മറ്റു ഭാഷകളിലെ ലേഖനങ്ങളുടെ തലക്കെട്ട് അതേ ഭാഷയിൽ തന്നെ നൽകണം എന്ന ആശയത്തോട് യോജിക്കാനാവില്ല. അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ മിക്കവാറും ലേഖനങ്ങളുടെ തലക്കെട്ടുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലൊ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഷയിലൊ വരുന്ന സ്ഥിതി സംജാതമാകും. അത് മലയാളം വിക്കിയെ വളർത്തുന്നതിന് പകരം അലങ്കോലമാക്കുമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം.

കൂടാതെ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാല ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷകൾ മാത്രമെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനാകൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉള്ള താളിന്റെ തലക്കെട്ടിന്റെ ഉച്ചാരണത്തിനനുസരിച്ച് പേര് നൽകുന്നതാകും ഉചിതം. ഈ സമയത്ത് കണ്ടെത്തൽ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതുമായിട്ടുണ്ട്.
വിനയ രാജ് സുചിപ്പിച്ച തരം താളുകളിൽ മിക്കതും ആളുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ നിന്നുള്ള ലിങ്കിൽ നിന്നാകും മലയാളം വിക്കിയിലേക്കു വരിക. ഇംഗ്ലീഷ്  അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഭാഷാ തലക്കെട്ടുകൾ pretty url  ആയി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളം വിക്കിയിൽ അത്തരം താളുകൾ തിരയുന്നവർക്കും സഹായകമാകും. Akhiljaxxn (സംവാദം) 06:46, 7 ജൂൺ 2018 (UTC)

മുകളിൽ വിനയരാജ് ചോദിച്ച Édouard Placide Duchassaing de Fontbressin പോലുള്ളവയുടെ മലയാളം ഉച്ചാരണം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും? അതുവരെ അങ്ങനെ എഴുതട്ടെ. ജീ 07:37, 7 ജൂൺ 2018 (UTC)
അതിപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രമിച്ചുനോക്കാവുന്നതാണ്.. അല്ലാതെ ഇംഗ്ലീഷിലും വായിക്കാൻ വിഷമമായ ഒരു പേര് അങ്ങനെതന്നെ മലയാളം വിക്കിയിൽ എഴുതിവച്ചതുകൊണ്ടെന്തുകാര്യം. (en:Jean Valjean ഇത് വളരെ പ്രശസ്തമായ പ്രശ്നമാണ് ഇതിപ്പോ ജീൻ വാൽ ജീൻ എന്ന് വായിക്കണോ ഴാങ്ങ് വാങ്ങ് ഴാങ്ങ് എന്ന് വായിക്കണോ അതോ മറ്റുവല്ലതും വായിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചപോലെയേ ഉള്ളൂ. മറ്റനേകം ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാനും കഴിയും (ലെഷാണ്ട്രെ - ലെജെന്റർ) മുതലായവ). മിനിമം തലക്കെട്ട് വായിക്കാവുന്ന മലയാളത്തിലെങ്കിലുമെഴുതാമല്ലോ. പിന്നെ prettyurl കൊടുത്താൽപോരേ ? തീരെ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ നേരിട്ട് ഒരു ലേഖനമൊക്കെയാകാമെന്നേയുള്ളൂ. നയമാക്കിയാൽ പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു റാലിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പരമാധി പറ്റാവുന്നിടത്തോളം മലയാളം തലക്കെട്ടുതന്നെ വേണം. അത് മലയാളം വായിക്കാനറിയാവുന്നവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാനറിയാത്തവർക്കും വേണ്ടിക്കൂടിയാണ്. --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 15:45, 7 ജൂൺ 2018 (UTC)
മറ്റുഭാഷകളിലുള്ള ഉച്ചരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലിലേക്ക് മാറ്റിയെഴുതുന്ന ഒരു രീതി പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് തിരുവനത്തപുരം ട്രിവാൻഡ്രവും കണ്ണൂർ കാനന്നൂരുമൊക്കെയായത്. ദക്ഷിണ ആഫിക്കയിലെ എല്ലാ സ്ഥലപ്പേരുകളും അവർ ആംഗലവൽക്കരിച്ചു. എന്നാൽ ഇന്നാ രീതിയില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് ഉച്ചാരണം സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ഭാഷയിൽത്തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത്. വിനയരാജ് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കുക. അതുകൊണ്ട് മലയാളം ഉച്ചാരണം വ്യക്തമല്ലെങ്കിൽ വികൃതമായി എഴുതുന്നതിലും നല്ലത് മൂലഭാഷയിൽത്തന്നെ എഴുതുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ശരിയായ ഉച്ചാരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംവാദം താളിൽ ഒരു സമവായത്തിൽ എത്തിയശേഷം മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം അനിഷ്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം. ജീ 02:41, 8 ജൂൺ 2018 (UTC)
അതു വളരെ ശരിയാണ്. വികൃതമായ രീതിയിലുള്ള മലയാള പദം വേണ്ട എന്നത് ശരി. യഥാർത്ഥ ഭാഷയിൽ എഴുതുന്നു എന്നുപറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷും ഇംഗ്ലീഷ്, ലാറ്റിൻ അക്ഷരമാല ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളും അല്ലല്ലോ എല്ലാ ഭാഷക്കും അത് ബാധകമാകേണ്ടതല്ലേ? അപ്പോ عرفج ഇതുപോലുള്ള ലേഖനങ്ങളും അനുവദനീയമാണെന്നുവരും. ഈ ലേഖനത്തിലേക്ക് എത്താനായി മിനിമം ഇംഗ്ലീഷ് തലക്കെട്ടും വേണ്ടിവരും. മൂലഭാഷയിലെഴുതുന്നതിൽ ഇത്തിരി സാങ്കേതികപ്രശ്നവും കടന്നുവരും അതായത് ലോകത്തിലെ എല്ലാഭാഷയിലെയും ഫോണ്ടുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ഫോണിലോ കണ്ടെന്നുവരില്ല അപ്പോ കുറേ ചതുരം മാത്രമേ കാണൂ. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തലക്കെട്ട് പരമാവധി മലയാളത്തിലാക്കണം. തീരെ നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ ചില സ്പെഷ്യൽ കേസൊക്കെയാകാം. അങ്ങനെ ഒരു ലേഖനം തുടങ്ങിയാൽ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ചേർത്ത് അത് പ്രത്യേക വർഗ്ഗത്തിലാക്കണം. പരമാവധി മലയാളത്തിലുമാക്കി എഴുതാൻ ശ്രമിക്കണം. --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 03:00, 8 ജൂൺ 2018 (UTC)
വിക്കിപ്പീഡിയ അലങ്കോലപ്പെടുത്താൻ ആരാണ് ഒരു അഡ്‌മിന് അധികാരം നൽകിയത്?--Vinayaraj (സംവാദം) 15:01, 7 ജൂൺ 2018 (UTC)

ഇതിനൊരു തീരുമാനമാവുന്നതുവരെ തലക്കെട്ടുമാറ്റൽ നിർത്തിവയ്ക്കണം. --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 16:00, 7 ജൂൺ 2018 (UTC) ഇതിൽ എന്താണ് അലങ്കോലമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്? ആദ്യ തവണ പേരു മാറ്റം നടത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയതല്ല താളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്.നിലവിൽ തലക്കെട്ട് മലയാളത്തിൽ മാത്രം എന്ന് നയം ഉള്ളപ്പോൾ ആ നയത്തിൽ ഒരു ഭേദഗതി വരുത്താതെ കുറെയധികം താളുകൾ വ്യത്യസ്ത ഭാഷാ തലക്കെട്ടുകളിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ട് ഇനി അവയുടെ തലക്കെട്ട് മാറ്റം ചെയ്യരുത് എന്നു പറയുന്നതിന്റെ യുക്തി എന്താണ്? .ഇക്കാര്യത്തിൽ Ranjithsijiയും ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ ഉം ഇതിന്റെ അപ്രായോഗ്യത വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ പക്ഷം. എങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമാകുന്നതുവരെ മറ്റു ഭാഷാ തലക്കെട്ടുകളോടു കൂടിയുള്ള ലേഖന നിർമ്മാണവും നിർത്തിവെക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം.Akhiljaxxn (സംവാദം) 04:47, 8 ജൂൺ 2018 (UTC)

മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ആയതുകൊണ്ടും അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനത്തിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടും ഇംഗ്ലീഷിൽ വീണ്ടും എഴുതേണ്ട ആവശ്യകത വരുന്നില്ലല്ലോ. മലയാളം തലക്കെട്ട് ഉച്ചാരണത്തിൽ സംശയമുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനം നോക്കി മനസിലാക്കാനുള്ള സാധ്യതയും അവിടെയുള്ളതിനാൽ മലയാളത്തിൽ തന്നെ തലക്കെട്ട് മതിയാകും എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. --Mujeebcpy (സംവാദം) 06:28, 8 ജൂൺ 2018 (UTC)

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ തലക്കെട്ടുകൾ മലയാളത്തിൽ മതി എന്നു തോന്നുന്നു. Édouard Placide Duchassaing de Fontbressin എന്നതിനെ എഡ്വേർഡ് പ്ലാസിഡ് ഡച്ചസ്സായിങ്ങ് ദെ ഫോണ്ട്ബ്രസിൻ എന്നെഴുതിയാലെന്താ കുഴപ്പം?--Fotokannan (സംവാദം) 02:01, 10 ജൂൺ 2018 (UTC)

:English Wikipedia has this norm when Deciding on an article title:

 • Recognizability (The title is a name or description of the subject that someone familiar with, although not necessarily an expert in, the subject area will recognize.) - Édouard Placide Duchassaing de Fontbressin എന്നതിനെ എഡ്വേർഡ് പ്ലാസിഡ് ഡച്ചസ്സായിങ്ങ് ദെ ഫോണ്ട്ബ്രസിൻ എന്നെഴുതിയാൽ ആർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല, പിന്നെ ഇത് Original research (മറ്റെവിടെയും ഉപയോഗിക്കാത്തത്) ആണെന്നും പറയാം.
 • Naturalness - (The title is one that readers are likely to look or search for and that editors would naturally use to link to the article from other articles) എഡ്വേർഡ് പ്ലാസിഡ് ഡച്ചസ്സായിങ്ങ് ദെ ഫോണ്ട്ബ്രസിൻ എന്നത് Natural ആണോ എന്നും സംശയം. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും തിരയാൻ സാധ്യതയുമില്ല.
 • Precision - കൃത്യത ഉണ്ടോ എന്നും സംശയം, കാരണം ഇത് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിൽ പലതായും മാറ്റിയെഴുതാം. Édouard എന്നത് ഇദ്‌വാ എന്നാണത്രേ വായിക്കേണ്ടത്.
 • Conciseness - അതും
 • Consistency - പലരും പലതരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം.

നാളെ മുതൽ എല്ലാ തലക്കെട്ടുകളും ലാറ്റിൻ ലിപിയിൽ ആക്കണമെന്നല്ല ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത, മലയാളലിപികളിലേക്ക് നേരെ ആക്കാൻ പറ്റാത്ത, Proper name -കൾ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പേരുകൾ (ലോകത്തേവരും ഉപയോഗിക്കുന്നവ), പുസ്തകങ്ങളുടെ പേരുകൾ, ചിത്രങ്ങളുടെ പേരുകൾ എന്നിവ അർത്ഥരഹിതമായ രീതിയിൽ Original research ഉപയോഗിച്ച് മലയാളം ലിപികളിലേക്കു മാറ്റുന്നതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഈ ചർച്ച. ആവുന്നത്ര മലയാളത്തിൽ തന്നെ വേണം ആവണം, പക്ഷേ ആ വാശിയിൽ എന്തെല്ലാമൊക്കെയോ തലക്കെട്ടുകൾ ആയിപ്പോകരുതെന്നാണ് ആഗ്രഹം.--Vinayaraj (സംവാദം) 02:59, 10 ജൂൺ 2018 (UTC)

അതുശരിയാണ് അങ്ങനെ വേണ്ടതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ പ്രശ്നം ലാറ്റിൻ പദങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാല അല്ലെങ്കിൽ ആസ്കിയിലുണ്ടായിരുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ അതിലെ proper name കൾ നേരിട്ട് മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒന്നുരണ്ടു ചോദ്യത്തിനുത്തരം കിട്ടണം. ഒന്ന് ലാറ്റിൻ വിക്കികളിലല്ലാതെ (ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാല ഉപയോഗിക്കുന്ന വിക്കികളിൽ) തനതായ ലിപിയുള്ള വിക്കികളിലെവിടെയെങ്കിലും തലക്കെട്ട് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു കാണുന്നുണ്ടോ? അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ ലാറ്റിൻ അക്ഷരമല്ലാതെ മറ്റു തനതുലിപികൾ അനുവദനീയമാണോ? ഇതുകൂടാതെ മലയാളത്തിലെ എല്ലാതാളിനും നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പേരുമുള്ള താളുമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് സെർച്ചിന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തേത് Original Research അതിന്റെ പരിഹാരം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മറ്റുഭാഷപേര് മലയാളം അക്ഷരമുപയോഗിച്ച് എഴുതിയാൽ മതിയെന്നാണ്. എന്റെ ഒന്നിലധികം ലേഖനം original research ന്റെ പേരിൽ തലക്കെട്ട് മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ original research ന്റെ പരിഹാരം തന്നെ പ്രശ്നമായാൽ പറ്റില്ല. മൂന്നാമത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ശരിക്ക് വായിക്കാനറിയാത്ത മലയാളം വായിക്കുന്നവരെ എങ്ങനെ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ എങ്ങനെ പരിഗണിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ മിനിമം ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് മലയാളത്തിലെങ്കിലും വായിക്കാം. ആവുന്നത്ര മലയാളത്തിൽ തന്നെ വേണം ആവണം അതുതന്നെയാണ് എനിക്കും തോന്നുന്നത്. ചില പ്രത്യേക കേസുകൾ കണ്ടേക്കാം അവയ്ക്ക് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്നൊരു ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരാം. പക്ഷെ അതിന് ചില നിബന്ധനകൾ വയ്ക്കണം. അവ എന്താണെന്ന് തീരുമാനിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തുപറയുന്നു? --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 13:13, 12 ജൂൺ 2018 (UTC)
മലയാളം വിക്കിയിൽ തലക്കെട്ട് മലയാളം ഉചിതം. തർജ്ജിമ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള താളിന്റെ കാര്യമല്ലെ പ്രശ്നമായി നിലനിൽക്കുകയുള്ളു. എന്തായാലും ഏതു ലിപി ആയാലും അതിനെ വിവിധ ഭാഷയിൽ ഉള്ളവർ വിവിധ രീതിയിൽ ആയിരിക്കും ഉച്ചരിക്കുക. അത് നിലവിൽ മലയാളത്തിലെക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ നിന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയനാമങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണത്തിലും പലരിലും വ്യത്യസ്തമാകാം. പിന്നെ അതും ഇംഗ്ലീഷിൽ മതി എന്ന് കടും‌പിടുത്തം വരാം. ലാറ്റിൻ ആയതുകൊണ്ട് ഉച്ചാരണം ഇല്ലാതെ വരികയില്ലല്ലൊ? പലരും പല രീതിയിൽ ഉച്ചരിക്കുന്നു. മലയാളം വിക്കിയിലെ മലയാളം തലക്കെട്ടുകൾ മലയാളം അറിയുന്നവരും മലയാളം കുറച്ച് അറിയുന്നവരും ഒക്കെ ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ വ്യത്യാസം വരില്ലേ? ലാറ്റിൻ ലിപിയിൽ തലക്കെട്ട് ഇടുന്നവർ ഇടട്ടെ ഉച്ചാരണം അനുസരിച്ച് മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ. അതിൽ തന്നെ പല തരം തിരിച്ചുവിടലുകളും വരാം.
/ /ഇങ്ങനെ അനുവദിച്ചാൽ ശങ്ക കൂടാതെ പല ലേഖനങ്ങളും വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ആത്മവിശ്വാസം തിരുത്തുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുകയും ധാരാളം ലേഖനങ്ങൾ മലയാളത്തിലേക്ക് എത്താൻ അത് സഹായകമാവുകയും ചെയ്യും/ /
ഈ പരാമർശം തികച്ചും വ്യക്തിപരം എന്നു കരുതുന്നു.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 12:39, 13 ജൂൺ 2018 (UTC)
സ്വർണ്ണ മന്ദാരിൻ മീൻ, ഇത്തരം തലക്കെട്ടുകളും മൊഴിമാറ്റങ്ങളും വരുന്നതാണ് യഥാർഥ തർജ്ജമ പ്രശ്നം.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 10:24, 14 ജൂൺ 2018 (UTC)
ഇത് മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് :) --Vinayaraj (സംവാദം) 01:45, 26 ജൂൺ 2018 (UTC)
ലേഖന നിർമ്മാതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടതു പ്രകാരം അവർക്ക് പുനർനാമകരണം നടത്താൻ സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ അവർ നൽകിയ അതേ തലക്കെട്ടു തന്നെയാണ് നൽകിയത്. കേവലം ഫ്രഞ്ച് ആംഗലേയ തലക്കെട്ടുകൾ അതേപടി പകർത്തി എഴുതുന്നതിലും മനോഹരമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെയും അഭിപ്രായം ഇത് ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാരനു ഉച്ചരിക്കാനെങ്കിലും ഉതകുന്ന രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട്. Akhiljaxxn (സംവാദം) 04:00, 26 ജൂൺ 2018 (UTC)

സ്വർണ്ണ മന്ദാരിൻ മീൻ വളരെ നല്ല തലക്കെട്ടുതന്നെ...malikaveedu (സംവാദം) 05:37, 26 ജൂൺ 2018 (UTC)

ഏതൊരു തീരുമാനം എടുക്കാനും ആളുകൾ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിയ്ക്കും എന്ന് നോക്കി ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. വിക്കിപീഡിയയിലേക്കുള്ള മിയ്ക്കവാറും എൻട്രി സെർച്ച് എൻജിനിൽ നിന്നാകും. അവിടെ ഇത്തരം കട്ട സാധനങ്ങളുടെ മലയാളം ലിപി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ആരും സെർച്ച് ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ദാ കിടക്കുന്നു ഇന്നലെ കണ്ട ഒരു ടൈറ്റിൽ ("ദ ലാമെന്റേബിൾ ജേർണി ഓഫ് ഒമഹ ബിഗെലോ ഇൻ ടു ദ ഇമ്പേനട്രബിൾ ലോയിസെയിഡ ജംഗിൾ"). ഇത് ആരെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഗൂഗിളിൽ തിരയുമോ? അതിനാൽ ഇത്തരം കടുകട്ടി/നീളൻ തലക്കെട്ടുകൾ ബേസിക് ലാറ്റിൻ-1 കാരക്ടർ സെറ്റിൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ആവശ്യമുള്ളവർ അവർക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ വായിച്ചെടുക്കട്ടെ. ഇതിലെ ഓരോ വാക്കിന്റെയും ഉച്ചാരണം കണ്ടെത്താൻ കുറെ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടു ഏതാണ്ട് 10 മിനിറ്റ് പരിശ്രമിച്ചു. സ്പാനിഷ് ഒരു പിടിയുമില്ല.

മറ്റു ഭാഷകളിൽ നിന്ന് ലിപിമാറ്റം നടത്തുമ്പോൾ വേറെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രശ്നം കൂടെ ഉണ്ട്. "Kurt Gödel" ഉദാഹരണമായി എടുക്കുക. ഇതിന്റെ (ഒരുവിധം) ശരിയായ ജർമൻ ഉച്ചാരണം "കുർട് ഗ്വോഡെൽ" എന്നാണ്. (ഇതിന്റെ ഉച്ചാരണത്തിന്റെ pedantry'ലേയ്ക്ക് പോയാൽ അതിലും പണിയാകും. ഇത് മലയാളത്തിലേയ്ക്ക് മാറ്റാനേ പറ്റില്ല!! ഇത്തരം സ്വരങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ഇല്ല തന്നെ. ആ പ്രശ്നം അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഹൈലൈറ് ചെയ്യുന്നത്.) ജർമൻ അറിയാത്ത ഒരാൾ ഇതിനെ "കർട് ഗോഡെൽ" എന്നോ "കുർട് ഗോഡൽ" എന്നോ പല തരത്തിൽ എഴുതും. ശരിയായ ഉച്ചാരണം അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതെന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ അല്പം വിഷമിയ്ക്കണം. ഇത് പ്രശ്നത്തിന്റെ ഒരു വശം മാത്രം. ഇനി ജർമൻ അറിയുന്ന ഒരാൾ ഇതിനെ "കുർട് ഗ്വോഡെൽ" എന്ന് തന്നെ എഴുതി എന്ന് വെയ്ക്കുക. ജർമൻ അറിയാത്ത ആളുകളായിരിയ്ക്കും മലയാളികളിൽ 99 ശതമാനവും. ഈ എഴുതിയത് എന്ത് കുന്തമാണോ എന്തോ എന്നാണ് ഇത് വായിയ്ക്കാൻ എത്തിയ ഭൂരിഭാഗം പേരും ആലോചിയ്ക്കുക. ഇങ്ങനെ അന്യഭാഷാ ടൈറ്റിലുകൾ മലയാളീകരിയ്ക്കുമ്പോൾ എനിയ്ക്കുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ആ ഭാഷയോട് നീതി പുലർത്തണോ അതോ ഇത് വായിയ്ക്കാൻ പോണ മലയാളികളോട് നീതി പുലർത്തണോന്ന്.

ചുരുക്കത്തിൽ ഇവിടെ മലയാളീകരിച്ചാലും പണിയാണ്, അല്ലെങ്കിലും പണിയാണ്. എന്നാ പിന്നെ ഈ പണിയ്ക്ക് പോകാതിരുന്നാൽ പോരേ? ചുമ്മാ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി വെയ്‌ക്കെന്നേ.. ആരെങ്കിലും ഇതൊക്കെ വായിയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ (!!!!!!) അവർക്ക് വേണ്ട പോലെ വായിച്ചെടുക്കട്ടെ.

നബി : ഇതൊക്കെ ഇത്ര ഡീറ്റൈൽഡ് ആയിട്ട് അടി കൂടാൻ പറ്റിയ വിഷയമാണോ ആവോ? ആയിരക്കണക്കിന് സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കുകൾക്ക്'ന് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ലേഖനങ്ങൾ ഇല്ല/ഉള്ളത് തത്തറ ആണ്. ഞാൻ ആണെങ്കിൽ തോന്നിയ പോലെ ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിലോ എഴുതും. ഇതൊരു യൂസർ-എഡിറ്റബിൾ സ്പേസ് അല്ലെ. എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ എനിയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഓണർഷിപ് ഒന്നും ഇല്ല. ടൈറ്റിൽ ശരിയല്ല എന്ന് വ്യക്തമായ അഭിപ്രായം ഉള്ളവർക്ക് അത് മാറ്റുകയോ മാറ്റാതിരിയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. കൊണ്ടെന്റിൽ ആണ് കാര്യം. Ukri82 (സംവാദം) 08:53, 26 ജൂൺ 2018 (UTC)

ഇത്തരം താളുകൾ മിക്കവാറും ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച് സ്പാനിഷ് താളുകൾ വിവർത്തനം ചെയ്താണ് വരുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ അന്യഭാഷാ തലക്കെട്ട് മലയാളം വിക്കിയിൽ സെർച്ച് ചെയ്താലും അവ ഈ താളുകളിലേക്ക് റീ ഡയറക്ട് ചെയ്യപ്പെടും കൂടാതെ prettyurl കൂടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി അന്യ ഭാഷാ താളുകളിൽ മാത്രം തലക്കെട്ടുനൽക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ എത്ര ഭാഷയിലെ തലക്കെട്ടുകൾ അതുപോലെ നൽകാനാവും? ആകെ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫ ബെറ്റു ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷകൾക്കു മാത്രമേ ഇതു സാധ്യമാകൂ. മറ്റു ഭാഷകളായ ജാപ്പനീസ് ചൈനീസ് ഭാഷകൾ അറബിക് പേർഷ്യൻ  കന്നട തെലുങ്ക് തമിഴ് ജോർജിയൻ സെർബിയൻ കൊറിയൻ ഗ്രീക്ക് അർമേനിയൻ ഭാഷകൾ  തലക്കെട്ടുകൾ ഉച്ചരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് അതേ രൂപത്തിൽ കൊടുത്താൽ മതിയൊ? അങ്ങനെ എങ്കിൽ തലക്കെട്ടുകൾ കേവലം ബോക്സുകൾ മാത്രമായി മാറില്ലെ? ഇനി അന്യഭാഷയിൽ തന്നെ കൊടുത്തു എന്നു കരുതുക നിങ്ങൾ ആ തലക്കെട്ട് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ അത് എത് ഭാഷയിലെ വിക്കിപീഡിയയിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ എത്തിക്കുക?. എന്തായാലും മലയാളത്തിലേക്കാവില്ലെന്ന് എന്തായാലും ഉറപ്പാണ്.Akhiljaxxn (സംവാദം) 09:57, 26 ജൂൺ 2018 (UTC)
>> "മറ്റു ഭാഷകളായ ജാപ്പനീസ് ചൈനീസ് ഭാഷകൾ അറബിക് പേർഷ്യൻ കന്നട തെലുങ്ക് തമിഴ് ജോർജിയൻ സെർബിയൻ കൊറിയൻ ഗ്രീക്ക് അർമേനിയൻ ഭാഷകൾ തലക്കെട്ടുകൾ ഉച്ചരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് അതേ രൂപത്തിൽ കൊടുത്താൽ മതിയൊ?"
ഇതൊക്കെ അവസാനം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ്യത്തിൽ നിന്നും ആണല്ലോ തർജമ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. (ഈ ഭാഷകളിൽ നിന്നും നേരിട്ട് തർജമ ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാകും എന്ന അസ്സംഷനിൽ. If that is wrong, this argument is void). അപ്പൊ ആ ടൈറ്റിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നും അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കുക. മൂലഭാഷയിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷിലേയ്ക്കുള്ള തർജ്ജമയിൽ തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അവിടെ തീരുമല്ലോ. ഇനി അത് മലയാളത്തിലേയ്ക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ വേറെ ഒരു റൌണ്ട് തെറ്റുകൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടല്ലോ.
(കോൺക്രീറ്റ് എക്സാമ്പിൾ: "Qixi Festival". ഇത് ചൈനീസ്'ൽ ഏതാണ്ട് 'ചിസി' എന്നാണ് ഉച്ചരിയ്ക്കുക എന്ന് ഞാൻ സന്ദർഭികമായി കണ്ടെത്തി. ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് തർജമ ചെയ്തയാൾ അതിനെ 'ക്വിക്‌സി' എന്നാണ് വിളിച്ചത്. ഇംഗ്ലീഷിലേയ്ക്കുള്ള ആദ്യ തർജ്ജമയിൽത്തന്നെ വന്ന "തെറ്റ്" നമ്മൾ മലയാളത്തിലും ഏറ്റെടുത്തു. ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ തെറ്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇംഗ്ലീഷിൽ കെട്ടിവെച്ച് ചുമ്മാ അതെടുത്താൽ പോരേ? (കൂടുതൽ സ്പിരിറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് അതിന്റെ ചൈനീസ് ഉച്ചാരണം കണ്ടെത്തി അതിനെ കൂടുതൽ കൃത്യമായി മലയാളീകരിയ്ക്കാം. പക്ഷെ ഞാൻ ആവറേജ് എഴുത്തുകാരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. എന്നാലും അവിടെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം നിലനിൽക്കും. ചിലപ്പോ ഭൂരിഭാഗം മലയാളികളും "ക്വിക്‌സി" എന്നായിരിയ്ക്കും കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അവിടെ "ചിസി" ആണ് ശരിയെന്ന് വിക്കിപീഡിയ എഴുത്തുകാരി പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഏൽക്കില്ല)).
<note to self>പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഒരു റൂൾ ആയി വരേണ്ട കാര്യം ഇല്ല. പറ്റാവുന്നത് മലയാളീകരിയ്ക്കുക. പറ്റാത്തത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക. ആർക്കെങ്കിലും അതിഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനെ സ്വന്തമായി മലയാളീകരിയ്ക്കുക. ഇതൊരു വിക്കി അല്ലേ? എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ വരണം എന്ന തരം നിയമങ്ങൾ എന്തിനാണ്?</note to self>Ukri82 (സംവാദം) 12:05, 26 ജൂൺ 2018 (UTC)
 • ഉഛാരണവും എഴുത്തും തമ്മിൽ ആനയും ആടും പോലെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അന്യഭാഷകളിൽ ഉഛരിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ മലയാളം വിക്കിയിലും എഴുതണമെന്നുള്ള നിർബന്ധബുദ്ധിതന്നെ ശരിയല്ല. അച്ചടിച്ചുവരുന്നത് എങ്ങനെയായാലും ഉദാഹരണത്തിന് "ക്വിക്സി" എന്നതിന്റ ശരിയായ ഉഛാരണമായ (ചിസി) പോലെ സാമാന്യബുദ്ധിയുള്ള മലയാളി വായനക്കാരൻ അത് വേണ്ടരീതിയിൽ വായിച്ചെടുത്തുകൊള്ളുന്നതാണ്. മറ്റുഭാഷകളിൽ തലക്കെട്ടു നൽകാനാണെങ്കിൽ മലയാളം വിക്കി എന്ന പേരു മാറ്റേണ്ടിവരുമെന്നാണു തോന്നുന്നത്. സ്പെയിനിലും ഇറ്റലിയിലും ഫ്രാൻസിലുമുള്ളവർ അവരുടെ നാട്ടുനടപ്പുപോലെ ഉച്ഛരിക്കുകയോ എഴുതുകയോ ചെയ്യട്ടെ. മലയാളത്തിലെഴുതുമ്പോൾ ഉഛാരണം അന്യ ഭാഷയിലെ അതേ രീതിയിലേ പാടുള്ള എന്ന ആശയമേ ശരിയല്ല. പലപ്പോഴും അതു പിന്തുടരാൻ സാധിക്കുകയുമില്ല. മലയാളീകരിക്കുമ്പോൾ ഉഛാരണവും അൽ‌പസ്വൽപം മാറ്റുന്നതിൽ ഒട്ടും അപാകതയില്ല എന്നുതോന്നുന്നു.ലേഖനത്തിൻറെ ഉള്ളടക്കം ആണു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇംഗ്ലീഷിലെ തലക്കെട്ടു നൽകൂ എന്നുമാത്രം നിർബന്ധമുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ. ഗദച്ചുണ്ടൻ എന്ന താൾ നോക്കൂ.. എത്ര സുന്ദരവും അർത്ഥവത്തായതുമായി തലക്കെട്ട്..

ഉഛാരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമായി va, ja, la, ba എന്നിവ സ്പാനിഷിൽ ബ, ഹ, യ, വ എന്നിങ്ങനെ ഉഛരിക്കുന്നുവെന്നു വച്ച് അതു മലയാള ഭാഷയിൽ പിന്തുടരുന്നതു പറയുന്നതു ശരിയല്ല. സാധാരണ മലയാളി "va"എന്നുകണ്ടാൽ "വ"എന്നു മാത്രമേ വായിക്കൂ, അല്ലാതെ "ബ" എന്നു വായിക്കാറില്ല. ഇനി വിദേശ ഭാഷകൾ അരച്ചുകലക്കി കുടിച്ചവർ അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ. അതുപോലെതന്നെയാണു തലക്കെട്ടിൻറെ കാര്യവും. കഴിവതും ഇംഗ്ലീഷ് ലിപി ഒഴിവാക്കി മലയാളം ലിപി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സാമാന്യബുദ്ധിക്കു നിരക്കുന്ന കാര്യം. malikaveedu (സംവാദം) 14:05, 26 ജൂൺ 2018 (UTC)

>> "*ഉഛാരണവും എഴുത്തും തമ്മിൽ ആനയും ആടും പോലെ വ്യത്യാസമുണ്ട്." => മലയാളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റ് ആണ്. മലയാളം സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫോണെമിക് ആണ്.[1] ഫോണെമിക് ഓർത്തോഗ്രാഫിയിൽ നിന്നും => "In linguistics, a phonemic orthography is an orthography (system for writing a language) in which the graphemes (written symbols) correspond to the phonemes (significant spoken sounds) of the language. ".
>> "ലേഖനത്തിൻറെ ഉള്ളടക്കം ആണു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇംഗ്ലീഷിലെ തലക്കെട്ടു നൽകൂ എന്നുമാത്രം നിർബന്ധമുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ." => ഇതാണ് എന്റെയും അഭിപ്രായം.
>> "എത്ര സുന്ദരവും അർത്ഥവത്തായതുമായി തലക്കെട്ട്" => പക്ഷേ ടൈറ്റിലിനു ഭംഗി ഉണ്ടായിട്ടു എന്തു കാര്യം? അതെന്തിനെക്കുറിച്ചാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലായാൽ അല്ലേ കാര്യമുള്ളൂ?Ukri82 (സംവാദം) 15:28, 26 ജൂൺ 2018 (UTC)
Ukri82 ഇതൊക്കെ അവസാനം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ്യത്തിൽ നിന്നും ആണല്ലോ തർജമ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. (ഈ ഭാഷകളിൽ നിന്നും നേരിട്ട് തർജമ ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാകും എന്ന അസ്സംഷനിൽ. If that is wrong, this argument is void). അപ്പൊ ആ ടൈറ്റിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നും അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കുക.. നോക്കൂ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയ്ക്ക് ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിലുള്ള ഒരു തലക്കെട്ട് അതേ പോലെ കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല കാരണം രണ്ടിനും ഒരേ അക്ഷരങ്ങളാണ്. മുകളിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ഭാഷകളിലുള്ള തലക്കെട്ടുകൾ അവർ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ ചേർക്കുന്നത്. കാരണം അവ അതേ പോലെ നൽകിയാൽ ആർക്കും ഉപകാരപെടില്ല.

പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഒരു റൂൾ ആയി വരേണ്ട കാര്യം ഇല്ല. പറ്റാവുന്നത് മലയാളീകരിയ്ക്കുക. പറ്റാത്തത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക. ആർക്കെങ്കിലും അതിഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനെ സ്വന്തമായി മലയാളീകരിയ്ക്കുക. ഇതൊരു വിക്കി അല്ലേ? എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ വരണം എന്ന തരം നിയമങ്ങൾ എന്തിനാണ്? ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ നയങ്ങൾ ഇല്ല എങ്കിൽ എല്ലാം തോന്നിയ പടിയാകും ദയവായി വിക്കിപീഡിയ എന്തൊക്കെയല്ല കാണുക.ഇക്കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിക്കിപീഡിയക്ക് ചില  നയങ്ങളും മാർഗ്ഗരേഖകളും ഉണ്ട് എല്ലാ വിക്കിപീഡിയക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്.അങ്ങനെ ഒരു നയം ഇക്കാര്യത്തിൽ രൂപീകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണിവിടെ ഈ ചർച്ച.Akhiljaxxn (സംവാദം) 15:09, 26 ജൂൺ 2018 (UTC)

വിക്കിപീഡിയയെക്കുറിച്ചു അത്രയൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ ഇതുകൂടി വായിക്കുക. ഓരോരുത്തരുമും അവരവർക്ക് പറ്റുന്നതും താൽപ്പര്യയമുള്ളതും ലഭ്യമായ സമയമാനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചെയ്തുതുടങ്ങിയതൊന്നും പൂർത്തിയാക്കാനോ തെറ്റുതിരുത്താനോ ഒന്നും ആർക്കും യാതൊരു നിർബന്ധ ഉത്തരവാദിത്വവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങളുടെ തലക്കെട്ടുകളോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റിയെഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുചെയ്യുക. അതിനു മനസില്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതുവരെ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു തടസ്സമാകാതെയിരിക്കുക. (ഉദാ: "ആയതിനാൽ ഇനിയും ഇത്തരത്തിൽ ലേഖന നിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് മലയാള വിക്കിപീഡിയ അലങ്കോലപ്പെടുതുന്നതിന് തുല്യമായികാണേണ്ടതാണ്.") "നായ ഒട്ടു പുല്ലു തിന്നുകയുമില്ല; പശുവിനെക്കൊണ്ട് തീറ്റിക്കുകയുമില്ല" എന്ന ചൊല്ല് ഓർക്കുക. "മലയാളം വിക്കിപീഡിയൻസ് ഒന്നും ചെയ്യുകയുമില്ല; ആരെങ്കിലും അതിനുശ്രമിച്ചാൽ എങ്ങനെയും അത് കുളമാക്കും" എന്ന് ഏറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്; ഇപ്പോൾ അത് ബോധ്യമായി. എന്റെ എഴുത്തിന് ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യനിർവാഹകാർക്ക് എന്റെ താളിൽവന്നു എഴുത്തുനിർത്താൻ പറയാവുന്നതാണ്. ജീ 02:17, 27 ജൂൺ 2018 (UTC)
നിങ്ങൾ ഒരു ലേഖനം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ആ ലേഖനം തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങളുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും കുറഞ്ഞത് ആ ലേഖനത്തിന് കൃത്യമായി സാധാരണക്കാരന് വായിക്കാനുതകുന്നതായ തലക്കെട്ടു നൽകുവാനും ഏത് വിഷയത്തേക്കുറിച്ചാണൊ ലേഖനം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന വിവരങ്ങൾ സംക്ഷിപ്‌തംമായി നൽക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട്.ഇവ പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ New Page Reviewers nu CSD പ്രകാരം SD/PRod/Afd യ്ക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. നോക്കു എത്രത്തോളം താളുകളുടെ തലക്കെട്ടുകളാണ് അന്യഭാഷയിലെന്ന് [3] [4].തലക്കെട്ട് മാറ്റാൻ മുതിർന്നാൽ അതിനാൽ എത്തിർത്തവരും [5] അതിനെ പരിഹസിച്ചവരുമുണ്ട്  [6] .ഇവരെ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ "'നായ ഒട്ടു പുല്ലു തിന്നുകയുമില്ല; പശുവിനെക്കൊണ്ട് തീറ്റിക്കുകയുമില്ല.മലയാളം വിക്കിപീഡിയൻസ് ഒന്നും ചെയ്യുകയുമില്ല; ആരെങ്കിലും അതിനുശ്രമിച്ചാൽ എങ്ങനെയും അത് കുളമാക്കും"'എന്ന  ഈ ഗണത്തിൽപ്പെടുത്താമൊ?.Akhiljaxxn (സംവാദം) 04:47, 27 ജൂൺ 2018 (UTC)
അഖിലിന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസിലാകുന്നില്ലെന്നു തോന്നുന്നു. ഞാൻ തുടങ്ങിവച്ച താളുകളിൽ ആരെങ്കിലും തിടുത്തലുകൾ വരുത്തുന്നതിന് എന്റെ അനുവാദമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലെ AFD ഒന്നും ശിക്ഷയ്‌ക്കുള്ള വേദിയല്ല. ആദ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാൻ അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. "ഈ ലേഖനത്തിലെ ഖണ്ഡികയോ, ലേഖനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമോ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്." എങ്കിൽ {{TranslatePassage}} ആണ് ചേർക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ എല്ലാം ശരിയെങ്കിൽ മാത്രം താളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയെന്ന് പറയുകയല്ല വേണ്ടത്. ജീ 06:00, 27 ജൂൺ 2018 (UTC)
Peter Simon Pallas, Charles Proteus Steinmetz, Friedrich Gustav Jakob Henle, Marc Seguin = തലക്കെട്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പോലും ചില ഉദാഹരണങ്ങളായി ഈ ലേഖനങ്ങൾ കാണുക. താളുകൾ ഇനിയും ഉണ്ട്. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അന്യഭാഷകളാണ് കൂടാതെ ഉള്ളടക്കം ഇല്ലാതെ ശൂന്യതലക്കെട്ടുകളും നിരവധി. ഇത്തരത്തിൽ വൃത്തി ഇല്ലാതെ ലേഖനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും. ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വൃത്തി ആയി ചെയ്യുന്നത് നല്ല കാര്യം തന്നെ. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുന്നതുകൊണ്ട് ആർക്കാണ് സുഖം കിട്ടുക. വിക്കിക്കൊരു ശൈലി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. എല്ലാവരും സ്വന്തമായി തലക്കെട്ടുകൾ പുതിയ പദങ്ങൾ വരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സഹതാപം മാത്രം.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:49, 27 ജൂൺ 2018 (UTC)
They are drafts. They should be created under user subpages (eg: ഉപയോക്താവ്:Vinayaraj/Marc Seguin) and moved to main-space after completion. ജീ 05:14, 27 ജൂൺ 2018 (UTC)
ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിലും അധികം ലേഖനങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ വിധത്തിൽ!!!--റോജി പാലാ (സംവാദം) 07:30, 27 ജൂൺ 2018 (UTC)

ഈ പറഞ്ഞ കര്യത്തിന് നയത്തിന്റെ ആവശ്യം പോലും ഇല്ല. ലേഖനം എഴുതുന്നവർക്ക് തലക്കെട്ട് മലയാളത്തിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവർ ആ തലക്കെട്ട് മറ്റു ഭാഷയിൽ സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം ഉള്ളടക്കം മലയാളത്തിൽ ആക്കണം. അതു നിർബന്ധമാണ്. മലയാള മാധ്യമങ്ങളിൽ പോലും അന്യഭാഷയിലെ തർജ്ജിമകൾ വിവിധ ഉച്ചാരണ രീതികളിലും എഴുത്തു രീതികളിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായല്ലേ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഭാഷയ്ക്കും എന്തായാലും ഉച്ചാരണം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കം ഉണ്ടാകില്ല. എന്തിനു നമ്മുടെ ഫെബ്രുവരി/ഫിബ്രവരി എന്നെഴുതുന്നു. അതിനാൽ ഇവിടെയും അത്തരം തർജ്ജമ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം. എന്നിരുന്നാലും ഉള്ളടക്കം മലയാളമല്ലാതെ ആകുന്നത് ശരിയല്ല. ബുക്കുകൾ,....... ഒക്കെ പേരുകൾ നമ്മൾ തർജ്ജമ ചെയ്തു തന്നെയാണ് എന്നും ചേർത്തിരുന്നത്. ലേഖനത്തിലെ നോട്ടുകളും അവലംബങ്ങളും മാത്രമാണ് അന്യഭാഷയിൽ ആയിരുന്നത്. ഇത് ലേഖനങ്ങൾ അരോചകം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ നന്നായി സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ എങ്ങനെ കുളമാക്കാം എന്നല്ല. മക്കൾ കുറേ ഉണ്ടായാലും എല്ലാം തലതിരിഞ്ഞതാണെങ്കിൽ എന്തു കാര്യം, ഇവിടെ വൃത്തിയല്ലാത്ത ലേഖനങ്ങൾ അല്ലാതെ കുറേ ഉണ്ടായിട്ടെന്തു കാര്യം. അതും മുൻപരിചയം ഇല്ലാത്ത ഉപയോക്താക്കളല്ലല്ലൊ എന്നതാണ് അശ്ചര്യം!--റോജി പാലാ (സംവാദം) 07:41, 27 ജൂൺ 2018 (UTC)

"ലേഖനം എഴുതുന്നവർക്ക് തലക്കെട്ട് മലയാളത്തിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവർ ആ തലക്കെട്ട് മറ്റു ഭാഷയിൽ സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം ഉള്ളടക്കം മലയാളത്തിൽ ആക്കണം." -യോജിക്കുന്നു. അത്തരം താളുകളിൽ {{TranslatePassage}} എന്ന ഫലകം ചേർക്കുകയോ സൃഷ്ടിച്ച ആളുടെ യൂസർസ്‌പേസിലേക്കു മാറ്റിയിടുകയോ ചെയ്യുക. അതുവഴി അത്തരം താളുകൾ ഗൂഗിൾ ഇൻഡക്സ് ചെയ്യുന്നതും ഒഴിവാക്കാം. ജീ 08:00, 27 ജൂൺ 2018 (UTC)
ഇത് 1851-ലെ മലയാളം ലിത്തൊഗ്രാഫി പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുമാണ്. അതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പർവ്വതങ്ങളുടെയും സ്ഥലങ്ങളുടെയും പേരുകൾ വായിക്കുക. അവർ പോലും അതിനെ അതിന്റെ ഭാഷയിൽ എഴുതാതെ മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ അന്ന് പോലും തയ്യാറായി. ഇപ്പോൾ 2018-ൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു!--റോജി പാലാ (സംവാദം) 12:08, 2 ജൂലൈ 2018 (UTC)
I understand what you are saying. Now try writing an article about Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz! Or try Donaudampfschiffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellschaft.
ഉപയോക്താവ്:Ukri82 ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുറിപ്പിൽ ഒപ്പ് വെയ്ക്കുക എന്ന സാമാന്യ മര്യാദ കാണിക്കുക. പിന്നെ സംവാദം മലയാളത്തിൽ ആയാൽ നന്നായിരുന്നു.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 07:43, 3 ജൂലൈ 2018 (UTC)
മലയാളം വിക്കി നോക്കുന്നവരുടെ ആവശ്യം മലയാളത്തിൽ വായിക്കുക എന്നത് അല്ലെ. എന്റെ അഭിപ്രായം തലകെട്ട് മലയാളത്തിലെഴുതുകയും ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പദം നൽകുകയും ചെയ്യാം എന്നാണ് തന്നെ ആണ്. മലയാള വിക്കിയിൽ ലേഖനങ്ങൾ മലയാളീകരിയ്ക്കരികയാൻ ശ്രമിക്കുക. മറ്റു ഭാഷ തലകെട്ടുകൾ ഉള്ള ലേഖനങ്ങൾ ഒന്നോ, രണ്ടോ വരികൾ മാത്രമാണ് മലയാളത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് (1000 ബൈറ്റ്ൽ താഴെ മാത്രം). ഒന്നോ, രണ്ടോ വരികൾ മാത്രം മലയാളത്തിൽ ബാക്കി ഓക്കേ ഇംഗ്ലീഷിലോ മറ്റു ഭാഷകളിലായി ലേഖനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടോ.? ഉപയോക്താവ്:Ukri82 മുകളിൽ പറഞ്ഞ ലേഖനം Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz, അതിന്റെ ഹിന്ദി താൾ रिंडफ्लाइशएटिकेटियरुंग्सउइबरवाखुंग्सआउफगाबेनउइबरट्रागुंग्सगेजेत्स ആണ് ഇത്. മറ്റു ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ (തമിഴ്,കന്നഡ തുടങ്ങി..) ഇങ്ങനെഉള്ള വാക്കുകൾ ഉച്ചാരണം/ ഫോനെറ്റിക്‌സ് നോക്കി ആണ് തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ലേഖനം ഭൂരിഭാഗവും മലയാളത്തിൽ എഴുത്തി, തലക്കെട്ട് മാത്രം മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത പക്ഷം തലക്കെട്ട് ആ ഭാഷയിൽ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക. ഇനി ലേഖനങ്ങൾ എഴുത്തുബോൾ അത്തരം താളുകളുടെ മുകളിൽ {{TranslateHeading}} എന്ന ഫലകം ചേർക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുമലോ. ഈ ഫലകം ചേർത്താൽ ലേഖനം വർഗ്ഗം:തലകെട്ട് വിവർത്തനം ചെയ്യേണ്ട ലേഖനങ്ങൾ എന്നതിൽ ഉൾപ്പെടും. ഇത് പിന്നീട് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും.--ജിനോയ്‌ ടോം ജേക്കബ് (സംവാദം) 09:24, 4 ജൂലൈ 2018 (UTC)


മലയാളത്തിലെ ഒരു ലേഖനം തിരയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ തലക്കെട്ടിലെ ഒരു അക്ഷരം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും തിരഞ്ഞാൽ ലഭിക്കില്ല. കാരണം പലരുടെയും തർജ്ജമ പലരീതിയിലാണ്. ഒരു ഏകീകൃതസ്വഭാവമില്ല. പിന്നെ ഒരേ ഒരു വഴി ഏകീകൃതസ്വഭാവമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ആശ്രയിക്കുക തന്നെ. മലയാളഭാഷയിൽ തിരയുന്നതിനെക്കാൾ സമയലാഭം ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് നേരെ മലയാളത്തിലേയ്ക്ക് വരികയെന്നതാണ്. ഞാൻ ലേഖനം തിരയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേയ്ക്ക് എന്ന രീതിയാണ് അവലംബിക്കുന്നത്. എങ്കിലെ ഒരു മലയാളലേഖനം കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ലേഖനങ്ങൾ സ്വയം പരിശോധിച്ചുനോക്കുക. കാര്യനിർവ്വാഹകർ എന്നു ലേബലൊട്ടിച്ചവരുടെ യോഗ്യതകൾ. ഒരിക്കൽ ഞാൻ മണ്ടന്മാർ എന്നുവിളിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് അസ്ഥാനത്തുള്ള വാക്കുകളുടെ പ്രയോഗവും ഇരുട്ടി നേരം വെളുക്കുംമുമ്പെ അതെല്ലാം മായ്ച്ചുകളഞ്ഞ കാര്യനിർവ്വാഹകരുടെ ജാലവിദ്യയും ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. മലയാളത്തിൽ നല്ലരീതിയിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതികൊണ്ടിരുന്ന മാളികവീട്, ജീവൻ, വിനയരാജ് (കൂട്ടത്തിൽ ഭേദം എന്ന് തോന്നിയവർ) എല്ലാവരും മതിയാക്കി പോയിരിക്കുന്നു. ബാക്കി ഒരുവണ്ടിയിൽ കെട്ടാൻ കൊള്ളാവുന്നവർ എപ്പോഴാണ് എന്നെ കുരിശിൽ തറയ്ക്കാൻ വരുന്നതെന്ന ഊഴം കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ. പ്രത്യേകിച്ച് വിക്കിപീഡിയയിൽ (ഒരുകൂട്ടം ഒരു ഗുണവുമില്ലാത്ത കാര്യനിർവ്വാഹകരുടെ ഭരണം നടക്കുന്നിടത്തോളം കാലം) എഴുതാനൊട്ടഭിമാനവുമില്ല. വിക്കിപീഡിയയ്ക്ക് ശൈശവദശയായിരിക്കും ഫലം. വിക്കിപീഡിയയിലെ നിയമങ്ങളൊന്നും തന്നെ മാറ്റാനാകാത്തവിധം ശിലയിൽ കൊത്തിയിട്ടുള്ളതല്ല. മാറ്റത്തിന്റെ തീജ്വാലകളുമായി വരുന്ന ജ്വാലമുഖികളെ തകർക്കാൻ കച്ചകെട്ടിയിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യനിർവ്വാഹകരെ നിങ്ങളോർക്കുക വിക്കിപീഡിയയുടെ ശാപം നിങ്ങളാണ്. കാര്യനിർവ്വാഹകർ എന്ന പദവിയില്ലാതെ ഏറ്റവും നല്ല ലേഖനങ്ങളെഴുതുന്ന സമത്വപൂർണ്ണമായ ഒരുകൂട്ടം ഖേഖകർ പിറവിയെടുക്കുന്ന ഒരു പുതിയ വിക്കിപീഡിയൻ സമൂഹത്തെ ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നു. --Meenakshi nandhini (സംവാദം) 09:55, 4 ജൂലൈ 2018 (UTC) ജിനോയ്‌ ടോം ജേക്കബ് : അതൊരു ക്രിയാത്മകമായ നിർദ്ദേശമാണ്. താങ്ക് യു.

>> ഒന്നോ, രണ്ടോ വരികൾ മാത്രം മലയാളത്തിൽ ബാക്കി ഓക്കേ ഇംഗ്ലീഷിലോ മറ്റു ഭാഷകളിലായി ലേഖനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടോ.?

എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇല്ല. അത്തരം ലേഖനങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മാറ്റി എഴുതണം. പക്ഷേ ഇതൊരു ലഘുവായ പ്രശ്നമല്ല. അവിടെ രണ്ടു വ്യത്യസ്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട്. 1. അലസമായി ഒരാൾ ലേഖനം മലയാളീകരിയ്ക്കുന്നതു കൊണ്ട് വലിയ ഉപകാരം ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ ലേഖനം ഇല്ല എന്ന ശൂന്യാവസ്ഥയിൽ നിന്നും പോസിറ്റീവ് ദിശയിലേക്കുള്ള ഏതൊരു ചലനവും പ്രോത്സാഹിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ തുടങ്ങിവെച്ചാൽ (അതെത്ര അലസമായാലും) അത് മറ്റൊരാൾക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതാണ് വിക്കിപീഡിയയുടെ സ്പിരിറ്റ്. ആദ്യം എഴുതിയ ആളുടെ സ്വത്ത് ഒന്നുമല്ല ആ ലേഖനം. 2. ചില ലേഖനങ്ങളിൽ മലയാളത്തിലേയ്ക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത, മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഉപകാരവുമില്ലാത്ത കുറെ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഉദാഹരണം : താണു പദ്മനാഭൻ പേജ് കാണുക. ഇവിടെ പുള്ളി എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളും പ്രബന്ധങ്ങളും അവയുടെ തലക്കെട്ടുമെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിൽ ആണ്. ഈ തലക്കെട്ടുകളെയെല്ലാം മാറ്റി മലയാളത്തിൽ ആക്കിയത് കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗം ഉണ്ടോ? അതിന് ചെലവഴിയ്ക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ കുത്തിയിരുന്ന് പുള്ളി എന്താണ് ഇതിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിയ്ക്കുന്നതെന്ന് തപ്പിപ്പിടിച്ച് സംഗ്രഹിയ്ക്കുകയായിരുന്നു. (അതൊന്നും ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനത്തിലും ഇല്ല). അത് മാത്രമല്ല ഇത്തരം തർജമ/ട്രാൻസ്ലിറ്ററേഷൻ കൊണ്ട് ഉപദ്രവമേ ഉണ്ടാകൂ. പുള്ളിടെ ഏതെങ്കിലും പ്രബന്ധത്തെപ്പറ്റി ആർക്കെങ്കിലും കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ, അത് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ചെയ്യണം. ഇത്തരം പല പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും.

ജനറൽ കമന്റ്: ഇതെല്ലാം കാണാതെ "മലയാളം വിക്കിപീഡിയ => എല്ലാം മലയാളത്തിൽ കാണണം" എന്ന ഏകമാനമായ ചിന്താഗതി വിവരത്തിന്റെ ഉറവിടം എന്ന വിക്കിപീഡിയയുടെ സ്പിരിറ്റിനെ ഭാഷയുടെ സംരക്ഷണം എന്ന സ്പിരിറ്റ് ആക്കി മാറ്റുക മാത്രമേ ചെയ്യൂ. വിവരം എന്നത് ഒരു ദ്വീപ് അല്ല. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഭാഷ സംസാരിയ്ക്കുന്നവർ ശാസ്ത്രസാങ്കേതികസാഹിത്യസാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ ലോകത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവന നാമമാത്രമായിരിയ്ക്കുമ്പോൾ. ഏല്ലാ ഭാഷകളുമായി യോജിച്ചു മാത്രമേ ഒരു സമൂഹത്തിന് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റൂ. അങ്ങനെ യോജിയ്ക്കണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഭാഷകളെ അവയ്ക്ക് അർഹമായ സ്ഥാനം നൽകി സ്വീകരിയ്ക്കേണ്ടി വരും. എല്ലാ ഭാഷകൾക്കും മറ്റെല്ലാ ഭാഷകളിലെയും എല്ലാ പ്രത്യേകതകളെയും പൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല (Expressiveness limitations). നമുക്കറിയാത്ത നൂറായിരം അവസ്ഥകൾ ലോകത്തിന്റെ പലഭാഗത്തും ഉണ്ട്.(ഉദാ : പൂർവേഷ്യൻ ഭാഷകളുടെ ടോണാലിറ്റി) അങ്ങനെ പറ്റണം എന്ന് ശഠിയ്ക്കുന്നത് ഒരുതരം മൗലികവാദമാണ്. വിക്കിപീഡിയയിൽ ഭാഷയല്ല പ്രിയോറിറ്റി; വിവരം ആണ്.

NB: "Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz" നെ => ഉച്ചാരണം നോക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ "റിൻഡ്ഫ്ളൈഷെടിക്കെറ്റീയെറുങ്സ്യൂബർവാഹുങ്സ്ഔഫ്‌ഗാബെൻയൂബർട്രാഗുങ്സ്ഗെസെറ്റ്സ്" എഴുതാം. നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ വൈദ്യുതാഗമനബഹിർഗമനനിയന്ത്രണയന്ത്രം പോലെ പലവാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഒരു വാക്കാണിത്. Rindfleische tikettierungs überwachungs aufgaben übertragungs gesetz എന്നീ ആറു വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണിത്. ചുമ്മാ ഒരു ചാലെഞ്ച് ആയി എടുത്ത് ഉടനെ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു മലയാളം ലേഖനം എഴുതൂ :)

ലോജിക്കൽ എക്സ്ട്രീം ഫലസി ഉപയോഗിച്ചതിന് സോറി.Ukri82 (സംവാദം) 13:00, 4 ജൂലൈ 2018 (UTC)

പ്രിയ സുഹൃത്തെ, മലയാള ഭാഷ പരീക്ഷയിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി 10 മാർക്ക് ചോദ്യത്തിന് ഒരു വാക്ക് മാത്രം മലയാളത്തിൽ ബാക്കി ഉത്തരം ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുത്തി. ഇംഗ്ലീഷിൽ ആ ഉത്തരം ശരിയാണെന്നു വെച്ച് മലയാളത്തിൽ അതിന് അദ്ധ്യാപകൻ മാർക്ക് കൊടുക്കുമോ. 'വൈദ്യുതാഗമനബഹിർഗമനനിയന്ത്രണയന്ത്രം' എന്തിന് 'സ്വിച്ച്' എന്നു എഴുത്തിയാൽ മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ 'Switch' എന്ന് എഴുത്തി മാർക്ക് കിട്ടണം എന്നു വാശിപിടിച്ചാൽ മാർക്ക് കിട്ടുമോ. ഭൂരിഭാഗവും ഇംഗ്ലീഷിൽ വിക്കിയിലെ പോലെ എഴുത്തിയാൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയും മലയാള വിക്കിയും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം.
 • ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ഒരുമാസമായി ഇംഗ്ലീഷ്/മറ്റു ഭാഷ തലകെട്ടിൽ തുടങ്ങിയവെച്ച കുറച്ച് (50+) ലേഖനങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും വർഗ്ഗം:തലകെട്ട് വിവർത്തനം ചെയ്യേണ്ട ലേഖനങ്ങൾ. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഒറ്റ വരി മാത്രം ആണ് മലയാളത്തിൽ ഉള്ളത്.
 • ഇനി താങ്കൾ പറഞപോലെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ തുടങ്ങിവെച്ചാൽ (അതെത്ര അലസമായാലും) അത് മറ്റൊരാൾക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് ഇവിടെ ഒറ്റവരി ലേഖനങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. 2009 മുതൽ ഉള്ള ലേഖനങ്ങൾ ഇപ്പോളും ഒറ്റ വരി ലേഖനങ്ങൾ ആയി താനെ തുടരുന്നത്. ഈ ലേഖനങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒത്തൊരിമിച്ചാൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ലെ? പേരിന് മാത്രം ഒരു ലേഖനം തുടങ്ങാത്തെ ഉള്ള ലേഖനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അലെ നോക്കേണ്ടത്. ഇത് ഒരു ചാലെഞ്ച് ആയി താങ്കൾ എതെത്തടുക്കാം എങ്കിൽ ഞാനും ഒപ്പം ഉണ്ടാകും.-ജിനോയ്‌ ടോം ജേക്കബ് (സംവാദം) 15:35, 4 ജൂലൈ 2018 (UTC)
ജിനോയ്‌ ടോം ജേക്കബ് : "ഈ ലേഖനങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒത്തൊരിമിച്ചാൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ലെ?" => തീർച്ചയായും. ഇതു തന്നെയാണ് ഞാൻ മുകളിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ("ഇതൊക്കെ ഇത്ര ഡീറ്റൈൽഡ് ആയിട്ട് അടി കൂടാൻ പറ്റിയ വിഷയമാണോ ആവോ? ആയിരക്കണക്കിന് സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കുകൾക്ക്'ന് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ലേഖനങ്ങൾ ഇല്ല/ഉള്ളത് തത്തറ ആണ്.").

ഞാൻ സ്വന്തമായി ഒറ്റവരി ലേഖനം ഒന്നും എഴുതാറില്ല, അത് മാത്രമല്ല മാക്സിമം മലയാളത്തിൽ തന്നെ എഴുതുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. കൂടുതലും കണക്ക്/ഭൗതികം തുടങ്ങിയവയുടെ അടിസ്ഥാനലേഖനങ്ങളാണ് എഴുതാൻ ശ്രമിയ്ക്കാറ്. എണ്ണത്തിൽ താല്പര്യമൊട്ടില്ലത്താനും. പക്ഷേ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് എനിയ്ക്ക് വാശി പിടിയ്ക്കാൻ സാധിയ്ക്കില്ല. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ താല്പര്യവും സ്കില്ലും ആയിരിയ്ക്കും. ഒരു വിധം ജനറൽ നിയമങ്ങൾ ആകാം. ഓരോന്നിനും വ്യക്തമായ റാഷണൽ വേണം. ഈ നിയമങ്ങൾ എപ്പോൾ ലംഘിയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നും വേണം. ഇല്ലെങ്കിൽ സന്നദ്ധപ്രവർത്തനത്തിന് വരുന്ന മറ്റുള്ളവരെ ഓടിയ്ക്കാൻ കൊള്ളാം. Ukri82 (സംവാദം) 19:37, 4 ജൂലൈ 2018 (UTC)


@Meenakshi nandhini കൂടാതെ എല്ലാവർക്കും,

 • മലയാളത്തിലെ ഒരു ലേഖനം തിരയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ തലക്കെട്ടിലെ ഒരു അക്ഷരം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും തിരഞ്ഞാൽ ലഭിക്കില്ല. കാരണം പലരുടെയും തർജ്ജമ പലരീതിയിലാണ്. ഒരു ഏകീകൃതസ്വഭാവമില്ല. പിന്നെ ഒരേ ഒരു വഴി ഏകീകൃതസ്വഭാവമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ആശ്രയിക്കുക തന്നെ. - അതിനാണു സുഹൃത്തേ പ്രെറ്റി യു.ആർ.എൽ. എന്ന പരിപാടി ഉള്ളത്. അതും മതിയാകുന്നില്ലെങ്കിൽ എത്ര തലക്കെട്ടുകൾ വേണമെങ്കിലും സൃഷ്ടിച്ച് നിലവിലെ ലേഖനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടാം.
 • കാര്യനിർവ്വാഹകർ എന്നു ലേബലൊട്ടിച്ചവരുടെ യോഗ്യതകൾ. - ആർക്കും കാര്യനിർവാഹകർ ആകാം താങ്കൾക്കും ആകാം.
 • മലയാളത്തിൽ നല്ലരീതിയിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതികൊണ്ടിരുന്ന മാളികവീട്, ജീവൻ, വിനയരാജ് (കൂട്ടത്തിൽ ഭേദം എന്ന് തോന്നിയവർ) എല്ലാവരും മതിയാക്കി പോയിരിക്കുന്നു. - ഇവർ പോയതായി ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? വിക്കിയിൽ ആരും സ്ഥിരമായി ഉണ്ടാകില്ല. നിരവധി ആളുകൾ വരും പോകും. അതൊക്കെ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ. അവരെയൊ എന്നെയൊ നിങ്ങളെയൊ മാത്രം ആശ്രയിച്ചൊ ഇന്നൊരു ദിവസത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടോ അല്ലാ ഈ സൈറ്റ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നും രാജി വെച്ചു പോയവർ നിരവധി ഉണ്ട് കൂടാതെ പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരും അനവധി ഉണ്ട്. ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ ഇവിടെ നിന്നും സ്വയം പുറത്തുപോയത് ഈ വിക്കിയുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ചേർത്തതിൽ പ്രതിക്ഷേധിച്ചാണ്. അതിനു ശേഷം നിങ്ങളൊക്കെ വന്നില്ലേ. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിക്കി. അതിനു പരിഭവിച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല. മുകളിലെ ഒരു ഉപയോക്താവ് ഇതിനു മുൻപും രാജി വെച്ചു പോയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം തിരക്കു കാരണം ആയിരിക്കാം മാറി നിൽക്കുന്നത്.
 • വിക്കിപീഡിയയിലെ നിയമങ്ങളൊന്നും തന്നെ മാറ്റാനാകാത്തവിധം ശിലയിൽ കൊത്തിയിട്ടുള്ളതല്ല. - ഈ വാക്ക് സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപയോക്താവ് നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ട്. അതു ശരി തന്നെയാണ്. അതിനായി ഭൂരിപക്ഷം സമ്മതം അറിയിക്കണമെന്നെ ഉള്ളു. അല്ലാതെ തീജ്വാലകൊണ്ടും ജ്വാലമുഖികൊണ്ടും കാര്യമില്ല.
 • കാര്യനിർവ്വാഹകരെ നിങ്ങളോർക്കുക വിക്കിപീഡിയയുടെ ശാപം നിങ്ങളാണ്. - ഇതൊക്കെ താങ്കൾ വിക്കിയിൽ ഉപയോക്താക്കൾക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വാക്കുകളാണ്. താങ്കൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കാര്യനിർവാഹരോ/മറ്റുപയോക്താക്കളോ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നു വിചാരിക്കുന്നത് ധാരാളിത്തമാണ്. ഒപ്പം കാര്യനിർവാഹകൻ എന്നാൽ എന്തെന്നു താങ്കൾക്ക് ഇനിയും മനസിലായില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നു നോക്കുക. നന്ദി.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 09:46, 5 ജൂലൈ 2018 (UTC)

@Meenakshi nandhini ,Ukri82 താളുകൾ തിരയുമ്പോൾ അക്ഷര പിശകുമൂലം താളുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് prettyurl ചേർക്കുന്നത് ഇക്കാര്യം മുകളിൽ വിവിധ ഉപയോക്താക്കൾ പല തവണയായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദയവായി ഇക്കാര്യം വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കരുത് . ഇനി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന താളുകൾക്കുള്ള പ്രകാരമുള്ള തലക്കെട്ടാണ് എന്ന് കരുതുക ഇത്തരം താളുകൾ  തിരയുമ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് സ്പെല്ലിംങ്ങ് തെറ്റാതെ എഴുതാൻ സാധിക്കും?. നിലവിൽ അറുപതിൽ അധികം ലേഖനങ്ങൾ അന്യ ഭാഷാ തലക്കെട്ടിൽ ഉണ്ട്. അവയിൽ ചിലതിന്റെ ലിങ്കും അവ മലയാളത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവ നിർമ്മിച്ച ഉപയോക്താക്കൾ അവയെ എതിർക്കുകയും അവയെ പരിഹസിച്ചതിന്റെ ലിങ്കും മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ലേഖനത്തിന് മലയാളം വിക്കിയിലും ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലും ഒരേ തലക്കെട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും അവ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലേക്കാണ് പോകുക. അതു കൊണ്ടു ഇംഗ്ലീഷ് വശമില്ലാത്ത മലയാളികൾക്ക് എന്തുപകാരമാണുള്ളത്?. ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്തവർക്കു വേണ്ടിയാണ് പ്രദേശിക ഭാഷകളിൽ വിക്കിപീഡിയ അവിടെയും ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? ഈ സ്ഥിതി തുടർന്നാൽ ഇനി ഇത്തരം താളുകളുടെ തലക്കെട്ട് മാറുന്നതിനായി ഒറ്റവരി ലേഖനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ നടത്തിയ യജ്ഞം പോലെ തലക്കെട്ട് മാറ്റാനും ഒരു യജ്ഞം നടത്തേണ്ടി വരേണ്ട ഗതിയാകും.

ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാല ഉപയോഗിക്കത്ത ഭാഷകളിലെ (അവയിൽ ചിലത് മുകളിലെ സംവാദങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്)  തലക്കെട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ ഒരു ലേഖനം നിർമ്മിക്കൂ.അവരത് പെട്ടന്നു തന്നെ നീക്കം ചെയ്യും. നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഇത് ആവർത്തിക്കുക ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അവർ ബ്ലോക്കും ചെയ്തേക്കും. Akhiljaxxn (സംവാദം) 12:30, 5 ജൂലൈ 2018 (UTC)

@Akhiljaxxn, ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്തവർക്കു വേണ്ടിയാണ് പ്രദേശിക ഭാഷകളിൽ വിക്കിപീഡിയ --- float--റോജി പാലാ (സംവാദം) 13:42, 5 ജൂലൈ 2018 (UTC)
ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന്, നാല് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 14:29, 5 ജൂലൈ 2018 (UTC)

അനുകൂലം/പ്രതികൂലം

നിലവിലെ രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട ലേഖനങ്ങളിൽ ചിലത്

മേലെ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങൾ വെച്ച് മിക്കവരുടേയും ലേഖനങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ തോന്നി. വിനയേട്ടന്റെ ലേഖനങ്ങൾ ആയിരുന്നു ആദ്യം നോക്കിയത്. അവസാനകാലത്ത് എഴുതിയ നിരവധി ലേഖങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് തലക്കെട്ടുകൾ ആണു കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. പലതിനും മലയാളത്തിൽ തത്തുല്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നല്ല പണിയുള്ളതുമാണ്. അതൊക്കെയും Bench, jeep, color, pen എന്നതൊക്കെ ബെഞ്ച്, ജീപ്പ്, കളർ, പെൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതുന്നതു പോലെ മലയാളം തലക്കെട്ടു നൽകുകയും, അതാത് ഇംഗ്ലീഷ്, അല്ലെങ്കിൽ അന്യദേശഭാഷാ വാക്കുകൾ അതേ രീതിയിൽ കൊടുത്ത്, പ്രധാന ലേഖനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുകയും ചെയ്യണം, നല്ലൊരു പ്രെറ്റി യു.ആർ.എല്ലും ആ തിരിച്ചുവിടലുകളിൽ നിന്നും കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്തായാലും ചർച്ച അധികം നീട്ടാതെ ഈ ലേഖനങ്ങൾ പൂർണമായും മലയാളത്തിലേക്കു മാറ്റുവാൻ ഇവിടെ കൂടിയ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക. ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ ലേഖനങ്ങളും കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യണം.

മാറ്റം വരുത്തണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്
Andranotsimisiamalona River Bernard d'Abrera
Tsiroanomandidy John Nevill Eliot
Erdenetsogt Charles Thomas Bingham
Cha'gyüngoinba Thomas Reid Davys Bell
Bushêngcaka Edward Hamilton Aitken
Ottignies-Louvain-la-Neuve Homeopathy Central Council Act, 1973
Carlos Ghosn Central Council of Homeopathy
Edmond de Sélys Longchamps Charles Swinhoe
Bácsszentgyörgy James Wood-Mason
Raufarhólshellir Arthur Gardiner Butler
Blossfeldia liliputiana Alois Friedrich Rogenhofer
Crepidiastrixeris denticulatoplatyphylla Rudolf Felder
Ornithogalum adseptentrionesvergentulum Baron Cajetan von Felder
Äteritsiputeritsipuolilautatsijänkä William Chapman Hewitson
Char­gogg­a­gogg­man­chaugg­a­gogg­chau­bun­a­gung­a­maugg തടാകം Edward Doubleday
Jászszentlászló Adolphe Delessert
Máire Charles von Hügel
Császártöltés Achille Guenée
Parastratiosphecomyia stratiosphecomyioides Jean Baptiste Boisduval
Kiskunfélegyháza Caspar Stoll
Zhivopisny പാലം Franz Steindachner
Björk Guðmundsdóttir & tríó Guðmundar Ingólfssonar Cheomseongdae
Vigdís Finnbogadóttir Pieter Cramer
Frank Fortescue Laidlaw John O. Westwood
The Fauna of British India, Including Ceylon and Burma Dru Drury
Hans Rosling Tarucus nara
Chișinău Tarucus callinara
Svalbarðsstrandarhreppur Nacaduba calauria
Seyðisfjörður Acranthera
Kjósarhreppur Freyeria putli
Ásgeir Börkur Ásgeirsson Mycalesis orcha
Konstantin Mereschkowski Mycalesis igilia
Þorvaldur Thoroddsen Ólafur Ragnar Grímsson
Guðni Th. Jóhannesson Franz Steindachner
Cheomseongdae António de Araújo e Azevedo, 1st Count of Barca
Musidora: The Bather 'At the Doubtful Breeze Alarmed' The Destroying Angel and Daemons of Evil Interrupting the Orgies of the Vicious and Intemperate
George Shaw Mýrdalsjökull
Eyjafjallajökull Llanfairpwllgwyngyll
Eberhard August Wilhelm von Zimmermann Pierre Nicolas Camille Jacquelin du Val
Marc Seguin Johann Karl Wilhelm Illiger
Marie Stopes Married Love
Peter Simon Pallas Anders Celsius
Charles Proteus Steinmetz Rudolf Peierls
Friedrich Gustav Jakob Henle Jean Guillaume Bruguière
Louis Jean Pierre Vieillot Tableau encyclopédique et méthodique
Pierre Joseph Bonnaterre Jean Charles Galissard de Marignac
Paul-Émile Lecoq de Boisbaudran Louis-Marie Aubert du Petit-Thouars
Alexandre Noël Charles Acloque Édouard Placide Duchassaing de Fontbressin
Père Jean Marie Delavay Otto Stapf
Cornelis Eliza Bertus Bremekamp

---Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 13:49, 5 ജൂലൈ 2018 (UTC)

Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ -എന്താണ് പ്രൊപോസൽ? ഞാൻ ഒരെണ്ണം ചെയ്തു നോക്കാം എന്ന് കരുതി ഏറ്റവും സിമ്പിൾ എന്ന് തോന്നിയ "Marc Seguin" എടുത്തു. 10 മിനിറ്റ് ഇരുന്നു ശ്രമിച്ചു പരാജയപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിപത്രങ്ങളിലെ സ്വ.ലെ കൾ എഴുതുന്ന പോലെ "മാർക് സെഗ്വിൻ" എന്നെഴുതണോ അതോ ഇതിന്റെ ശരിയായ ഫ്രഞ്ച് ഉച്ചാരണത്തെ മലയാളീകരിയ്ക്കാണോ? ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങേരുടെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ഒക്കെ പേര് ഇതുപോലെ ഫ്രഞ്ചിൽ തന്നെയാണ്. ഫ്രഞ്ച്/മലയാളം ഭാഷകളോട് നീതി പുലർത്തണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ പോലെ വേണം. റോമൻ ലിപി കണ്ടാൽ കലി വരുന്ന പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എഴുതി വെയ്ക്കാം. എന്താണെങ്കിലും എനിയ്ക്ക് കുഴപ്പമില്ല. പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യം ഒന്നുമില്ല. കൂടുതൽ ഡിസ്കഷൻ വേണ്ട എന്ന അഭിപ്രായത്തോട് യോജിയ്ക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി.Ukri82 (സംവാദം) 19:40, 5 ജൂലൈ 2018 (UTC)
ഇംഗ്ലീഷും ഫ്രഞ്ചും ഒന്നും വേണ്ട എന്നല്ല, പകരം ലേഖനവും തലക്കെട്ടും പ്രധാനമായും മലയാളത്തിൽ ആക്കുക. "മോഹൻലാൽ ഒരു ഫിലിം ആക്ടർ (en: Film Actor, fr: Acteur de Cinéma) ആണ്." ഈ രീതിയാണു നല്ലത് എന്നാണു പറഞ്ഞത്. കൂടെ ഫിലിം ആക്ടർ എന്നാണ് ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ടെങ്കിൽ Acteur de Cinéma എന്നും Film Actor എന്നുമൊക്കെ പേജുകളുണ്ടാക്കി ഫിലിം ആക്ടർ എന്ന പ്രധാന ലേഖനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുകയും നല്ല ഒരു വാക്കു തന്നെ പ്രെട്ടി യു ആർ എൽ ആക്കുകയും ചെയ്യാം. ടൈഗർ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി എഴുതുതിയ ഈഡിത്ത് റബേക്ക സോണ്ടേഴ്സ് എന്ന ലേഖനം കാണുക. ഇതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പേരുകൾ ഒക്കെയുണ്ട്.
മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളിൽ പലതിനും ഇക്കാര്യം ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാവും. എങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു ശീലം വളർത്തിയെടുത്താൽ മലയാളം വിക്കിക്ക് ഏറെ നല്ലതായിരിക്കുമെന്നു കരുതുന്നു. Acteur de Cinéma, Film Actor എന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും സേർച്ച് ചെയ്താൽ പോലും കൃത്യമായ വിവരം ഏതൊരാൾക്കും ലഭ്യമാവും എന്നുള്ളപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ.
നിർബന്ധ ബുദ്ധിയൊന്നുമില്ല. പലപാടും ഭാഷകൾ മിക്സ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതാണു നല്ലതെങ്കിൽ അതുമാവാം. ചില ലേഖനങ്ങളിൽ പാരാഗ്രാഫുകൾ തന്നെയുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ കിടക്കുന്നു! ---Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 23:50, 5 ജൂലൈ 2018 (UTC)

വിക്കി ഒപ്പ്

ആരുടെയോ കമ്പ്യൂട്ടറിനു മര്യാദയുടെ ഭാഷയിൽ നിരയ്ക്കാത്ത ഒപ്പാണെന്നു തോന്നുന്നു വിക്കി പേജിങ്ങനെ വൃത്തികേടാക്കിയത്. എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഒപ്പിടൽ കർമ്മം ന്യായമായ ഭാഷയിൽ എഴുതിവെച്ചാൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാമായിരുന്നു. -Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 14:02, 5 ജൂലൈ 2018 (UTC)

പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർ

പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർ കഴിഞ്ഞിട്ടു കാലമേറെയായി. മാർക്കിടാതെ ഇനിയും 132 ലേഖനങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. പ്രോജക്റ്റിന്റെ മലയാളം വേർഷനിലെ നേതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. 132 എണ്ണം ലേഖനങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയോ ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യുക.

കൂടെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നു. പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർ നല്ലൊരു പദ്ധതി ആയിരുന്നു. പദ്ധതി ആയിട്ടല്ലെങ്കിലും, പുതിയ ലേഖന നിർമ്മാണ വേളയിൽ ഇതിൽ അനുവർത്തിച്ചു വന്ന കടമകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതാണെന്നു കരുതുന്നു. മിനിമം 300 വാക്കുകൾ + മതിയായ അവലംബങ്ങൾ ഇതു രണ്ടെണ്ണമെങ്കിലും കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ചേർക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അതായിരിക്കും ഗുണകരം. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളിൽ പലതും ഒറ്റവരി ലേഖനങ്ങളും അവയിൽ തന്നെ തലക്കെട്ടും വിവരങ്ങൾ പകുതിയോളവും ഇംഗ്ലീഷിൽ ആണെന്നും കാണാം. മിനിമം 300 വാക്കുകൾ എങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതു നല്ലൊരു വിവരശേഖരണം ആയി മാറുമല്ലോ. അല്ലാതെ ഒറ്റവരിയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന Kjósarhreppur എന്ന ലേഖനത്തെ പോലെ ഉള്ളവയൊക്കെ വിക്കിനിഘണ്ടുവിൽ ഒതുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിർബന്ധപൂർവ്വം 300 വാക്കുകൾ വേണമെന്നു പറയുകയല്ല വേണ്ടത്, ചുരുങ്ങിയത് അത്ര വാക്കുകൾ എങ്കിലും വേണമെന്നു കരുതുന്നു എന്നൊരു അഭിപ്രായം എഴുതുന്നവരെ അറിയിക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ മതി. പലകാര്യങ്ങളും 300 വാക്കുകളിൽ എത്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ലല്ലോ.

ലേഖനങ്ങളുടെ തലക്കെട്ട് തുടങ്ങിയുള്ള വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ പേജുകളിലും കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകി, അപരമൂർത്തികളുടെ ശ്രദ്ധേയത കൂടി ഉറപ്പു വരുത്തി മുന്നോട്ടു നിങ്ങുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ഇന്ത്യൻ വിക്കികൾ അതുല്യമായ സ്ഥാനത്തെത്തുമെന്നു കരുതുന്നു. വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ആലോചിക്കുക. - Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 01:01, 10 ജൂലൈ 2018 (UTC)

കുറിപ്പുകൾ

 1. Mohanan, K. P. (1996). "Malayalam Writing" (PDF). എന്നതിൽ Daniels, Peter T. & Bright, William (eds.). The World's Writing Systems. New York: Oxford University Press.

സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകർ

ഈ പുതിയ ഉപയോക്തൃസംഘത്തെ കുറിച്ച് ഏതാനം കാര്യങ്ങൾ നയരൂപീകരണം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. തുടക്കം എന്ന നിലക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു. ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഏകദേശരൂപമായാൽ വോട്ടിനിട്ടോ മറ്റോ നയമാക്കണം എന്നെന്റെ അഭിപ്രായം

 1. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ലളിതമാക്കണം.
  • കാര്യനിർവാഹക പദവികൾ ഒന്നും വഹിക്കാത്ത ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മാത്രം മതി 7 ദിവസം ഉപയോഗിച്ചുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
  • നിലവിലെ കാര്യനിർവാഹകർക്ക് ഒരു അഭ്യർത്ഥനയിലോ മറ്റോ തിരുത്താനുള്ള അവകാശം നൽകണം
  • ഒരു സുരക്ഷാപ്രശ്നമുണ്ടാകാനുള്ള സാദ്ധ്യതയും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കാര്യനിർവാഹകരിൽ തിരുത്താൻ ഉദ്ദേശം ഉള്ളവർ മാത്രമേ ഇതുപയോഗിക്കാവൂ. "പദവി" ഒന്നുമല്ലെന്ന ബോദ്ധ്യം കാര്യനിർവാഹകർക്കെങ്കിലും വേണം.
  • അടിയന്തരസന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉത്തമബോദ്ധ്യമുള്ള കാര്യനിർവാഹകർ അല്ലാത്ത ഉപയോക്താക്കൾക്കും പെട്ടന്ന് സമ്പർക്കമുഖ ഘടകങ്ങൾ തിരുത്താനുള്ള അവകാശം ലഭിക്കണം. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ വേണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് കാലഹരണപ്പെടുന്ന രീതി ഉപയോഗിക്കാം.
  • ഇത് ബ്യൂറോക്രാറ്റുകൾക്ക് പ്രാദേശികമായി ഒഴിവാക്കാനും കഴിയുന്ന അവകാശമാണ്. ആവശ്യമില്ലാത്തവർ/ഉപയോഗിക്കാത്തവർ സമയബന്ധിതമായി ഒഴിയേണ്ടതാണ്.
 2. എഡിറ്റിങ് സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം
  • സ്ക്രിപ്റ്റുകളും മറ്റും മറ്റ് സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് ലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് മറ്റ് വിക്കിമീഡിയ സൈറ്റുകളിലെ പ്രമുഖമായവ (സുരക്ഷാ പ്രശ്നമില്ലാത്തവയെന്ന് സാമാന്യബോദ്ധ്യമുള്ളവ) ആയിരിക്കണം.
  • കുറഞ്ഞത് ഇവിടെ വരുത്തിയ മാറ്റം എന്താണെന്ന ബോദ്ധ്യം ചെയ്തവർക്കുണ്ടാകണം.

--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 13:53, 1 ഡിസംബർ 2018 (UTC)

ഇന്ന ആവശ്യത്തിന് (ഇന്ന താളുകൾ തിരുത്താൻ) ഇത്ര ദിവസത്തേക്ക് അവകാശം വേണം എന്ന റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ട് ബോട്ട് റിക്വസ്റ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുപോലെ ചെയ്താൽ പോരേ? -- റസിമാൻ ടി വി 17:03, 16 ഡിസംബർ 2018 (UTC)
മതിയാവും--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 23:06, 16 ഡിസംബർ 2018 (UTC)
എങ്കിൽ ബോട്ട് റിക്വസ്റ്റ് താൾ പോലൊരു താൾ തുടങ്ങാം. ഒരു ദിവസമായിട്ടും ആരും ഒബ്ജെക്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് അവകാശം നൽകുന്നത് പോലെ ചെയ്യാം -- റസിമാൻ ടി വി 01:48, 17 ഡിസംബർ 2018 (UTC)
വളരെ നല്ലകാര്യം. ഇതാണ് വേണ്ടത് --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 03:36, 5 ജനുവരി 2019 (UTC)

ഇമ്പോർട്ട് അവകാശം

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നും ഫലകങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഇപ്പോൾ കാര്യനിർവ്വാഹകർക്കു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ജീവശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം മുതലായ വിഷയങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പുതിയ ലേഖനങ്ങളെഴുതുന്നവർക്ക് പലപ്പോഴും നിലവിലില്ലാത്ത ഫലകങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിലെ നിലവിലെ ഫലകം ഇവിടേക്ക് പകർത്തുകയാണ് പലരും ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തിടെ ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഫലകങ്ങളാണ് പട്ടികയിൽ കൂടുതലും. നാൾവഴിയുടെ പകർപ്പ് ലഭിക്കാത്ത പ്രശ്നം ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകാം.ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നും പല സമയത്ത് പകർത്തിയ ഫലകങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ഇത് വിഷമമുണ്ടാക്കുന്നു. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവർ കാര്യനിർവാഹകരെ ആശ്രയിക്കണം.

താളുകൾ മായ്ക്കുകയോ ഉപയോക്താക്കളെ തടയുകയോ പോലത്തെ ഒരു വിവാദസാധ്യതയുള്ള പ്രവൃത്തിയല്ലാത്തതിനാൽ വിശ്വസ്ത ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇമ്പോർട്ട് അവകാശം നൽകാമെന്ന് കരുതുന്നു. കൃത്യമായ സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല, പക്ഷെ Importers/Transwiki importers ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയാകും (@Praveenp:ക്ക് കൂടുതൽ അറിയാമായിരിക്കും). കലുഷിത ചർച്ചകളിൽ ഇടപെടാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തതിനാൽ കാര്യനിർവാഹകസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെടാത്തവർക്കും അത്തരം അവസരങ്ങളിൽ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും പൊതുവെ വിക്കി സമൂഹം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും ഇത്തരമൊരു അവകാശം നൽകുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ലെന്നു കരുതുന്നു. ഇതിനും തിരഞ്ഞെടുപ്പു വേണമെങ്കിൽ ആകാം, പക്ഷെ ബ്യൂറോക്രാറ്റിന് സ്വന്തം വിവേചനപ്രകാരം ഫ്ലാഗ് നൽകാവുന്നതാണ് എന്നാണ് വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം.

അഭിപ്രായങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു -- റസിമാൻ ടി വി 16:47, 16 ഡിസംബർ 2018 (UTC)

നാൾവഴി അടക്കം ഒരു താൾ വിക്കിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള മാർഗ്ഗമെന്നേയുള്ളു ഇറക്കുമതി. വേറെ സങ്കീർണ്ണത ഒന്നുമുള്ളതായി തോന്നുന്നില്ല.--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 23:11, 16 ഡിസംബർ 2018 (UTC)

അഭിപ്രായങ്ങൾ

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Vinayaraj (സംവാദം) 16:59, 16 ഡിസംബർ 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 17:20, 16 ഡിസംബർ 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 00:41, 17 ഡിസംബർ 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-- Akhiljaxxn (സംവാദം) 00:42, 17 ഡിസംബർ 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Malikaveedu (സംവാദം) 04:12, 17 ഡിസംബർ 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു'-- KG' (കിരൺ) 04:47, 17 ഡിസംബർ 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--BlueMango ☪ (സംവാദം) 06:41, 17 ഡിസംബർ 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-- ‌‌Hrishi (സംവാദം) 11:29, 17 ഡിസംബർ 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-- ലേഖനങ്ങൾ കൂടുതലും തർജമ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇമ്പോർട്ട് അവകാശം വളരെ ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് കരുതുന്നു.-ജിനോയ്‌ ടോം ജേക്കബ് (സംവാദം) 14:12, 17 ഡിസംബർ 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--N Sanu / എൻ സാനു / एन सानू 15:28, 17 ഡിസംബർ 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Fotokannan (സംവാദം) 16:11, 17 ഡിസംബർ 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Shajiarikkad (സംവാദം) 15:36, 18 ഡിസംബർ 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു അനുബന്ധ ഫലകങ്ങൾ കൂടി ഇറക്കുമതി ചെയ്യാതെ ഫലകങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്താൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ debug ചെയ്യാനുള്ള പ്രയാസം ചില്ലറയൊന്നുമല്ല. എന്നാൽ അനുബന്ധ ഫലകങ്ങൾ എല്ലാം അശ്രദ്ധമായി ഇറക്കുമതി ചെയ്താൽ ഭാഷാ വിവർത്തനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഒന്നു രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇതിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രവീൺ പലപ്പോഴും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഒന്നു രണ്ട് മാസം മുമ്പ് വരെ ആവശ്യമായ ഫലകങ്ങൾ എല്ലാം പട്ടിക നോക്കി systematic ആയി ഞാൻ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല എന്ന് വച്ച് ഇത് trivial ആയ ഒരു പ്രവൃത്തി ആയി തെറ്റിധരിക്കരുത്. ചുരുക്കത്തിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കുളമാക്കാൻ ഒറ്റ ഇറക്കുമതി പിശകുകൊണ്ട് സാധിക്കും. പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണമെന്നുമില്ല. എന്റെ മറു നിർദേശം ഇറക്കുമതി അനുമതി നൽകാൻ മാത്രം വിശ്വസ്തതയും കാര്യപ്രാപ്തിയും ഉള്ളവരെ കാര്യനിർവാഹക പദവിയിലേയ്ക്ക് നിർദേശിക്കണം എന്നാണ്. --ജേക്കബ് (സംവാദം) 16:14, 20 ഡിസംബർ 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അക്ബറലി{Akbarali} (സംവാദം) 12:12, 1 ജനുവരി 2019 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-- ഭാഷാ വിവർത്തനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാൻ വിക്കിഡാറ്റ ഫലകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം വിവർത്തനം വിക്കിഡാറ്റയിൽചെയ്യാം എല്ലാ ഫലക വേര്യബിളുകളും വിക്കിഡാറ്റയിൽ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നതാണ്. അതുവരെ ഫലകങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കിടന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാ ഫലകങ്ങളും വിക്കിഡാറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥവരും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്തെല്ലാം ഫലകം ഇറക്കുമതിചെയ്താലും തത്കാലത്തേക്കുള്ള സംഗതിതന്നെയാണ്. ഇനി ഇവിടെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അതുപറ്റില്ല വിക്കിഡാറ്റ ഫലകം മലയാളത്തിൽ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വല്ലനിയമവുമുണ്ടാക്കിയാൽ പിന്നെ രക്ഷയില്ലതന്നെ. പിന്നെ ഇറക്കുമതി ഇത്തിരി ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള പണിയാണ്. ചില ബഗ്ഗുകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടിവന്നേക്കാം. എന്നാലും കുറച്ചുപേർക്ക് ഇറക്കുമതി നൽകുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നാണെനിക്ക് തോന്നുന്നത്. --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 03:34, 5 ജനുവരി 2019 (UTC)

പൂർണ്ണവിരാമത്തിനുശേഷമുള്ള സ്പെയ്സ്

എല്ലായിടത്തും, എല്ലാ വിക്കിപീഡിയകളിലും പൂർണ്ണവിരാമത്തിനുശേഷം ഒരു സ്പെയിസ് ഇടുക എന്നത് ഒരു അംഗീകൃതനിയമമാണ്, മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഒഴികെ. ഇതുമാറ്റി പൊതുരൂപത്തിൽ ആക്കേണ്ടതില്ലേ? (ഉദാഹരണം H. G. Wells എല്ലാ വിക്കിപീഡിയകളിലും H<point><space>G<point><space>Wells

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ എച്ച്.ജി. വെൽസ് എച്ച്<point>ജി<point><space>വെൽസ്--Vinayaraj (സംവാദം) 16:57, 5 ജനുവരി 2019 (UTC)

മലയാളത്തിലെ പൊതു ശൈലി ഇടയിൽ സ്പേസില്ലാതെയുള്ളതാണോ? ഇവിടെയൊക്കെ അവസാന അക്ഷരത്തിനുശേഷമുള്ള ബിന്ദുവിനു ശേഷമേ സ്പേസുള്ളൂ. മറ്റു വിക്കിപീഡിയകളിലെ ശൈലി ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ പിന്തുടരേണ്ടതില്ലെന്നാണ് വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം. പൊതുവിൽ മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ എഴുതുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ശൈലിയുണ്ടാക്കാം -- റസിമാൻ ടി വി 17:11, 5 ജനുവരി 2019 (UTC)
ഇതും കാണുക -- റസിമാൻ ടി വി 17:14, 5 ജനുവരി 2019 (UTC)

യാന്ത്രികവിവർത്തനം

ഈയിടെയായി സൃഷ്ടിക്കുന്ന പലതാളുകളിലെയും ഉള്ളടക്കം മലയാളം അക്ഷരങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെടുന്നവയാണെന്നല്ലാതെ വായിച്ചുമനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത്ര യാന്ത്രികഭാഷയായി കാണപ്പെടുന്നു. വ്യാകരണമോ വാക്കുകളുടെ വിതരണമോ ഒന്നും മലയാളഭാഷയുടെ പ്രയോഗങ്ങളുടെ ഭംഗി ഉൾക്കൊള്ളുന്നവയല്ലെന്ന് ഖേദത്തോടെ പറയേണ്ടിവരും. ലേഖനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അവയുടെ പിന്നാലെ നടന്ന് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയാൽ കൊള്ളാം. വിക്കിപീഡിയ ഉപയോഗിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്നവർ ഇതിൽ നിന്നും അകന്നുപോകാൻ തക്ക ദുരൂഹമാണ് പലയിടത്തും കാര്യങ്ങൾ.--Vinayaraj (സംവാദം) 03:06, 11 മാർച്ച് 2019 (UTC)

വിക്കിപീഡിയ:പഞ്ചായത്ത്_(നിർദ്ദേശങ്ങൾ) താളിൽ ചർച്ച തുടങ്ങി എവിടെയും എത്തിയില്ലായിരുന്നു -- റസിമാൻ ടി വി 10:25, 11 മാർച്ച് 2019 (UTC)

വായിക്കപ്പെടുന്ന ലേഖനങ്ങളെ കളിയാക്കി ചിരിച്ച് തിരിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പല പരിഭാഷാ ലേഖനങ്ങളും മലയാളം വിക്കിപീഡിയയെ കൊണ്ട് പോകുന്നത്. ദയവ് ചെയ്ത്, ലേഖനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാനുള്ള ഈ തട്ടുപൊളിപ്പൻ പാരിപാടി കാഴിയാവുന്നതും കുറയ്‌ക്കാൻ നോക്കിക്കൂടേ? Ranjith-chemmad (സംവാദം) 15:38, 26 ഏപ്രിൽ 2020 (UTC)

ട്രാൻസ്ലേഷൻ ടൂളിൽ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ലഭ്യമായതുമുതൽ . ഇതുപയോഗിച്ച് നിരവധി ലേഖനങ്ങളാണ് മലയാളത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ മൊഴിമാറ്റത്തിന് ഗുരുതരമായ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല തിരുത്തലും പുനർവായനയും ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഇവചെയ്യാതെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വികലമായ ലേഖനങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാൻ വളരെ സമയം ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവ വൃത്തിയാക്കാനും നീക്കം ചെയ്യാനും ഒരു പദ്ധതിയോ നയമോ ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നിയതിനാൽ . ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ വേഗം തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഒരു ചർച്ച തുടങ്ങിയിരുന്നു പിന്നീട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുതന്നെയുള്ള ചർച്ച ഈ പേജിൽ തന്നെ തുടങ്ങിയെങ്കിലും എവിടെയും എത്തിയില്ല. അതിനാൽ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ഒരു കരട് രൂപീകരിക്കാനായി എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. Akhiljaxxn (സംവാദം) 09:06, 12 മേയ് 2020 (UTC)
ഈ ഒരു പ്രവണത തടയണം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് , നയമായാൽ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കും , ഇവരുടെ ശ്രദ്ധ കൂടെ ഇങ്ങോട്ടു ക്ഷണിക്കുന്നു  ഉപയോക്താവ്:Malikaveedu , ഉപയോക്താവ്:Manuspanicker - ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 10:40, 12 മേയ് 2020 (UTC)


യാന്ത്രിക വിവർത്തനത്തിലൂടെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഇത്തരം അബദ്ധ ജഢിലവും അസംബന്ധങ്ങൾ നിറഞ്ഞതുമായ വലിയ ലേഖനങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നത് പലപ്പോഴും ശ്രമകരവും മടുപ്പുളവാക്കുന്നതുമായ ഒന്നാണ്. മുമ്പില്ലാത്ത വിധം ഈയടുത്ത കാലത്ത് ഇത്തരം ലേഖനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നു. താളുകൾ സൃഷ്ടിച്ചുവിടാനല്ലാതെ അവയിലെയ്ക്കൊന്നു പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കുവാനോ തിരുത്തുവാനോ വാചക ഘടന ശരിയാക്കാക്കുവാനോ ഇത്തരം ലേഖകർ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. വായനക്കാർക്കിടയിൽ വിക്കിപീഡിയയെക്കുറിച്ച് അവമതിപ്പുണ്ടാക്കുന്നവയാണ് സമീപകാലത്തെ പല ലേഖനങ്ങളും. ഇത്തരം താളുകൾക്കു പുറകേ നടന്നു തിരുത്തിയെഴുതുവാൻ മാത്രമായി ആർക്കെങ്കിലും സമയമുണ്ടാകുമോ എന്നതും സംശയമാണ്. ഇത്തരം ലേഖനങ്ങൾ ഉടനടി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇത്തരം ലേഖനങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാക്കൾക്ക് താക്കീത് നൽകുന്നതോടൊപ്പം ഭാവിയിൽ ഇത്തരം ലേഖനങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി ഒരു പരിധിവരെ തടയാൻ സാധിക്കുമെന്നും തോന്നുന്നു.

Malikaveedu (സംവാദം) 09:53, 13 മേയ് 2020 (UTC)

കരട് രൂപീകരണ ചർച്ച

 • ട്രാൻസലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ച ചെറിയ ലേഖങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാം എന്ന് കരുതുന്നു,  എന്നാൽ നെടുനീളേ വലിയ ലേഖനങ്ങളിൽ  അർത്ഥമില്ലാത്ത വാചകങ്ങൾ ആണ് മിക്കതും, ഇങ്ങനെ അർത്ഥമില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം വാചകങ്ങൾ നിലനിർത്തേണ്ട കാര്യമില്ല , ഈ ഒരു പ്രവണത തടയാൻ ഇത്തരം ലേഖനങ്ങൾ ലേഖനം ഉടൻ നീക്കംചെയ്യണം എന്ന്ആണ് അഭിപ്രായം - ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 10:36, 12 മേയ് 2020 (UTC)
 • ചെറിയ ലേഖനങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം; വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കേണ്ട പരിഭാഷാ ലേഖനം എന്നൊരു ബാനറെങ്കിലും ലേഖനത്തിന് മുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. അസംബന്ധിയായ നെടുനീളൻ വാചകചട്ടക്കൂടുകളെ ഒഴിവാക്കുകയാവും നല്ലത്. Ranjith-chemmad (സംവാദം) 13:47, 12 മേയ് 2020 (UTC)
 • ചെറുലേഖനങ്ങളെ ഒഴിച്ചുനിർത്തി ഇത്തരം വലിയ ലേഖനങ്ങൾ ഉടനെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള ഒരു കരട് നയരൂപീകരണത്തെ ശക്തമായി പിന്തുണച്ചുകൊള്ളുന്നു.

Malikaveedu (സംവാദം) 09:54, 13 മേയ് 2020 (UTC)

 • ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്, ഇതുപോലെ വെറുതേ ഓരോ ലേഖനങ്ങൾ തർജ്ജിമച്ചിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പോകുന്നവരിൽ കൂടുതലും പുതിയ ഉപയോക്താക്കളായിരിക്കും എന്നാണ്. ആ ലേഖനങ്ങളെ വെറുതേ ഒറ്റയടിക്ക് നീക്കുന്നത്, അവരുടെ ശ്രമദാനത്തെ നമ്മൾ അവഗണിക്കുന്നതായും - നാം തിണ്ണമിടുക്ക് കാണിക്കുന്നതായും പരിഗണിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മളുടെ വിജ്ഞാനകോശത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പിനെ ബാധിക്കാത്തരീതിയിൽ പുത്തൻ ഉപയോക്താക്കളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അഡ്വഞ്ചറുകളുടെ എങ്ങനെ പരിപോഷിപ്പിച്ച്/നിയന്ത്രിച്ച് അവരെയും ഇവിടുത്തെ രീതി-മര്യാദകൾ പഠിപ്പിച്ച് എങ്ങനെ നാട്ടാനയാക്കാം എന്നതും കൂടിയായിരിക്കണം നമ്മുടെ നയം. എന്നാൽ ഒരു രീതിയിലും വഴങ്ങാത്തവരുടെ പുളുക്കുകളെ നീക്കം ചെയ്യാനും ഉള്ള പ്രൊവിഷനുകൾ നയത്തിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. പുതിയ ആൾക്കാരുടെ വിവർത്തങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തുകയും, ലേഖകരെ അതു ശരിയാക്കാൻ നാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും, പ്രശ്നക്കാരായവരുടെ ലേഖനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുകയും, അങ്ങനെയുള്ളവരെ വിലക്കാനും ഉള്ള ശക്തിയും, നയങ്ങൾക്കുണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 16:36, 13 മേയ് 2020 (UTC)

കരട്

 • ചെറിയ ലേഖനങ്ങളെ വൃത്തിയാക്കൽ ഫലകം ചേർത്ത് നിലനിർത്തുക.
 • യാന്ത്രിക വിവർത്തങ്ങൾ അടങ്ങിയ വലിയ ലേഖനങ്ങൾ, ഫലകം:നിർമ്മാണത്തിലാണ് പോലെയുള്ള ടാഗുകൾ ഇല്ലാത്ത പക്ഷം അവ പെട്ടന്ന് തന്നെ നീക്കം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

കാര്യനിർവ്വാഹകരുടെ കാലാവധി

ഒരു ഉപയോക്താവ് കാര്യനിർവ്വാഹകനായാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം സ്വന്തമായി കുറിപ്പിട്ട് രാജിവെക്കുന്നതു വരെ കാര്യനിർവ്വാഹകനായി തുടരുന്ന നിലയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നിലവിലിള്ളത്. അതുമൂലം എന്നെപ്പോലുള്ളവർ കാര്യനിർവ്വാഹക ചുമതല ഏറ്റെടുത്തെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്യാതെ കറങ്ങിനടക്കുന്നത് പതിവായി തോന്നുന്നു. ഇതേ കാര്യം മൂലം പലതവണ ചർച്ചകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായി കാര്യനിർവ്വാഹകപദവി ഒരു നിശ്ചിത കാലാവധിയിലേക്ക് നിജപ്പെടുത്തിക്കൂടേ? പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യരീതിയിൽ ഒരിക്കൽ തിരഞ്ഞെടുത്താലും ഒരിടവേളയിൽ മറ്റുപയോക്താക്കളെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയും തന്റെ പദവി നീട്ടിയെടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൂടെ? ഇതുമൂലം നിർജ്ജീവ കാര്യനിർവ്വാഹകരെന്ന പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മുന്നേ ആൾക്കാർ ഇതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിരിക്കാം, എതിരഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ ഇതിനെ തള്ളുകയോ കൊള്ളുകയോ ചെയ്യാം. കരട് ഞാൻ ഇവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വെക്കുന്നു--:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 10:21, 27 മേയ് 2020 (UTC)

കരട്

 • കാര്യനിർവ്വാഹക പദവി ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് നിജപ്പെടുത്തുക.
  • കാലാവധി : 2 വർഷം
 • കാലാവധിയുടെ നില പരിശോധിക്കാവുന്ന ഒരു താൾ ഉണ്ടാക്കുക, ഓരോകാര്യനിർവ്വാഹകർക്കും എത്ര നാൾ ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് കൃത്യമായി കാണാൻ കഴിയണം.
 • നിശ്ചിതകാലാവധിയുടെ അന്ത്യത്തിൽ സ്വയം കാലാവധി നീട്ടാൻ ഒരു നിർദ്ദേശം ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുക.
 • മറ്റുള്ളവർക്ക് എതിരഭിപ്രായം ഇല്ലെങ്കിൽ വോട്ടെടുപ്പില്ലാതെ തന്നെ കാലാവധി നീട്ടിക്കൊടുക്കുക.
 • എന്തെങ്കിലും എതിരഭിപ്രായം വരുകയാണെങ്കിൽ വോട്ടെടുപ്പോടെ കാലാവധി നീട്ടലിൽ തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്യുക.
 • കാലാവധി തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ബ്യൂറോക്രാറ്റുകൾ കാര്യനിർവ്വാഹക സ്ഥാനം നീക്കം ചെയ്യണം.

 • നിർജ്ജീവ കാര്യനിർവ്വാഹകരുടെ അവസ്ഥ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ബ്യോറോക്രാറ്റുകൾ പരിശോധിക്കുകയും അതിനനുസരണമായ മാറ്റങ്ങൾ കാര്യനിർവ്വാഹകരുടെ അവകാശങ്ങളിൽ വരുത്തുകയും വേണം

ചർച്ച

ഇവിടെ ഉന്നയിച്ച കരട് രൂപരേഖയോട് പൂർണമായും യോജിക്കുന്നു. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ - ഈ കാലാവധി ഒരു വർഷമായി കുറച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. കൂടാതെ എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സാധാരണ രേഖപ്പെടുത്തുക തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയാണ്. ആയതിനാൽ കാലാവധി തീരുമ്പോൾ ഏത് തരം അഭിപ്രായം ആയാലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക. Adithyak1997 (സംവാദം) 10:37, 27 മേയ് 2020 (UTC)

രണ്ടു വർഷം എന്നത് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കാനും കൃത്യമായ ഇടപെടലുകളെ ആവൃത്തികളിലൂടെ പരിശീലിക്കാനുമുള്ള കാലയളവായി ഞാൻ കാണുന്നു. മുതിർന്ന കാര്യനിർവ്വാഹകരുടെ കർമ്മകുശലതയെയോ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിനെയോ പെട്ടന്ന് മാറ്റിവെയ്ക്കാനാവില്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 10:44, 27 മേയ് 2020 (UTC)
ക്ഷമിക്കണം. യോജിക്കുന്നു. Adithyak1997 (സംവാദം) 10:57, 27 മേയ് 2020 (UTC)
നിശ്ചിതകാലാവധിയുടെ അന്ത്യത്തിൽ സ്വയം കാലാവധി നീട്ടാൻ ഒരു നിർദ്ദേശം ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുക.

മറ്റുള്ളവർക്ക് എതിരഭിപ്രായം ഇല്ലെങ്കിൽ വോട്ടെടുപ്പില്ലാതെ തന്നെ കാലാവധി നീട്ടിക്കൊടുക്കുക.'' ഈ രണ്ട് വ്യവസ്ഥകളും ജനാധിപത്യസംസ്കാരത്തിന് എതിരായവയാണ്. ശക്തമായി വിയോജിക്കുന്നു.  മംഗലാട്ട്  ►സന്ദേശങ്ങൾ  14:26, 27 മേയ് 2020 (UTC)

നിലവിലെ കാര്യനിർവ്വാഹകർക്കും ബ്യൂറോക്രാറ്റുകൾക്കും നിശ്ചിത കാലാവധി നിശ്ചയിക്കുന്നതിനു പകരം നിലവിൽ തികച്ചും നിർജ്ജീവരായവരെ ഒഴിവാക്കുകയും (വോട്ടെടുപ്പ് അനിവാര്യം) ഒപ്പം താൽപര്യമില്ലാത്തവർക്ക് സ്വയം മാറി നിൽക്കുന്നതിനും അവസരം ഒരുക്കേണ്ടതാണ്. തീർത്തും നിർജ്ജീവരായ കാര്യനിർവാഹകരെ തൽക്കാലത്തേയ്ക്കു മാറ്റിനിർത്താൻ നിലവിൽത്തന്നെ നയമുണ്ടല്ലോ. നിലവിലുള്ളവരോടൊപ്പം മലയാളത്തിനു കൂടുതൾ സജീവരായ കാര്യനിർവ്വാഹകരെ ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ പ്രവർത്തന സജ്ജരായ കാര്യനിർവ്വാഹകരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നനേക്കുറിച്ചും (കൂടുതൽപേരേ ഉൾക്കൊള്ളുകയും വേണം. ആകെ എണ്ണം 30 പേരെങ്കിലും ആകാവുന്നതാണ്) ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിലേയ്ക്ക് സ്വയം മുന്നോട്ടുവരാൻ എത്രപേർ തയ്യാറാകും? അതുപോലെതന്നെ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ പുതിയ കാര്യനിർവ്വാഹകരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് തൃപ്തികരമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്യൂറോക്രാറ്റുകൾക്ക് വോട്ടെടുപ്പില്ലാതെതന്നെ അവരെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് അവസരം കൊടുക്കുന്നതിനേക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാം. പകരമായി അത്രയും പേരേ ഉടനടി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുകയോ സ്വയം മുന്നോട്ടുവരുവാനോ അവസരവും നൽകണം. നിലവിലെ അവസ്ഥയിൽ പ്രവർത്തന പരിചയമുള്ളവരെ പുറത്താക്കുന്നത് ഗുണത്തിനു പകരം ദോഷമായിത്തീരുകയും ചെയ്യാം. അവരുടെ പരിചയവും മേൽനോട്ടവും മലയാളം വിക്കിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. നിലവിൽ നടക്കുന്ന ചില വോട്ടെടുപ്പുകൾ നിരീക്ഷിച്ചാലറിയാം ആളുകളുടെ വോട്ടു ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിമുഖത. അതിനാൽ അനവസരത്തിലുള്ള വോട്ടെടുപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമാണ്. മലയാളം വിക്കിയിൽ അഡ്മിൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം തികച്ചും പരിമിതമാണ്. നാൾക്കുനാൾ കുമിഞ്ഞുകൂടുന്ന ലേഖനങ്ങൾ നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ജാതി മത, വർഗ്ഗ, രാഷ്ട്രീയപരമായ താളുകളിൽ നിക്ഷ്പക്ഷത നഷ്ടപ്പെടുന്ന തിരുത്തലുകൾ ഏറി വരുന്നു, പരീക്ഷണാത്മകമായ ലേഖനങ്ങളും തികച്ചും യാന്ത്രികമായ പരിഭാഷാ ലേഖനങ്ങളും, ഒഴിവാക്കാനും, തിരുത്തി നേരേയാക്കാനും സാധിക്കാതെ കിടക്കുന്നു, പുനർവായന നടക്കാത്ത തിരുത്തൽ യജ്ഞ ലേഖനങ്ങളും ലയന താളുകളും ഒട്ടനവധിയുണ്ട! അതൊക്കെ ശരിയാക്കി എടുക്കുന്നതിനു നിലവിലുള്ളവർ മതിയാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഇക്കാലത്തെ പല ലേഖനങ്ങളിലും അബദ്ധങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്രതന്നെ കാണാവുന്നതാണ്.

അതുപോലെ നിർജ്ജീവരായ അഡ്മിനുകൾക്ക് ഒരു പുനർവിചിന്തനത്തിനും അവസരം നൽകേണ്ടതാണ്. കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ മതിയായ തിരുത്തുകൾ നടത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിലവിലെ നയപ്രകാരം ഒഴിവാക്കാനുള്ള നടപടികാളും ആകാമല്ലോ. പക്ഷേ പകരം ഉടനടി ഏതാനും പേരേ നിർദ്ദേശിക്കുകയോ താൽപര്യമുള്ളവർ സ്വയം മുന്നോട്ടുവരുകയും ചെയ്യേണ്ടതുമുണ്ട്. (നിലവിലുള്ള നയങ്ങൾതന്നെ കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിക്കുന്നതും ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്). Malikaveedu (സംവാദം) 17:33, 27 മേയ് 2020 (UTC)

കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ മതിയായ തിരുത്തുകൾ നടത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിലവിലെ നയപ്രകാരം ഒഴിവാക്കാനുള്ള നടപടികാളും ആകാമല്ലോ. എന്റെ അറിവിൽ ഇവരെയൊക്കെ തന്നെ തൽസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കിയിട്ടുണ്ട് (താൽകാലികമായി).
നിലവിലുള്ളവരോടൊപ്പം മലയാളത്തിനു കൂടുതൾ സജീവരായ കാര്യനിർവ്വാഹകരെ ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ പ്രവർത്തന സജ്ജരായ കാര്യനിർവ്വാഹകരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നനേക്കുറിച്ചും ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്. കുറച്ച് കൂടി നല്ലത് ഒരു ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് അല്ലെ? Adithyak1997 (സംവാദം) 17:55, 27 മേയ് 2020 (UTC)
 • അഡ്മിൻസിനു ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ കാലയളവ് നിശ്ചയിക്കുന്നതിനെ ഞാൻ എതിർക്കുന്നു. കാരണം വിക്കിപീഡിയ ഒരു ജനാധിപത്യമല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ അഡ്മിൻസിനെ നിർജ്ജീവ അഡ്മിനായി കണക്കാക്കുന്നതിന്റെ കാലയളവ് ആറുമാസം എന്നുളത് മൂന്ന് മാസം എന്നാക്കി കുറക്കുന്നതിനോ അതല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു തിരുത്തു പോലും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞ ആറു മാസത്തിൽ ഒരു അഡ്മിൻ പ്രവർത്തി പോലും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നോ ആക്കി മാറ്റുന്നതിനോടോ യോജിപ്പാണ്. Akhiljaxxn (സംവാദം) 06:23, 30 മേയ് 2020 (UTC)


കാലയളവ് നിശ്ചയിക്കുന്നതിനെ ഞാൻ എതിർക്കുന്നു, തീർത്തും നിർജ്ജീവരായ കാര്യനിർവാഹകരെ തൽക്കാലത്തേയ്ക്കു മാറ്റിനിർത്താൻ നിലവിൽത്തന്നെ ഉള്ള നിയമങ്ങൾ സജീവമാകുകയാണ് വേണ്ടത്.
 1. കഴിഞ്ഞ ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു തിരുത്തു പോലും നടത്തിയിട്ടില്ല.
 2. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അമ്പതു തിരുത്തുകൾ നടത്തിയിട്ടില്ല.

ഇത് രണ്ടും പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചാൽ മതി (6 മാസം = 3 മാസം , 50 തിരുത്തു = 100 തിരുത്തു ) എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. --- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 10:35, 30 മേയ് 2020 (UTC)

https://xtools.wmflabs.org/adminstats/ml.wikipedia.org/2019-05-01/2020-05-01 , കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലം അഡ്മിന്മാർ നടത്തിയ പ്രവർത്തി പട്ടികയാണ് , ഇതിൽ നിന്നും സജീവമായി അഡ്മിൻ പ്രവർത്തി നടത്താത്തവരെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 10:48, 30 മേയ് 2020 (UTC)

ഇർവിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു. കാലയളവ് പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ഇവിടെ വൃത്തിയാക്കൽ പണി കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. കൂടാതെ പുതിയ അഡ്മിൻസിന് ഒരു സ്വാഗത കോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നകാര്യം ആലോചിക്കണം. അഡ്മിൻ ജോലികളെന്തെല്ലാം. ചെയ്യുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട കീഴ്വഴക്കങ്ങളെന്തെല്ലാം. ഉദാ:ലേഖന ലയനം,താൾ മായ്ക്കൽ തുടങ്ങിയവ. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സ്വയം പഠിക്കാൻ വിടാതെ ആദ്യം ഒരു ധാരണയുണ്ടാക്കുന്നതരത്തിൽ ശരിയാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. (6 മാസം = 3 മാസം , 50 തിരുത്തു = 100 തിരുത്തു )  പൂർണ്ണമായി പിൻതുണയ്ക്കുന്നു. എല്ലാവർഷത്തിന്റെയും അവസാനം അഡ്മിൻമാരെപ്പറ്റി ഒരു അവലോകനം നടത്തുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അതുപോലെ അടുത്തവർഷം ചെയ്യാനുദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രവർത്തികൾ എന്തെല്ലാം. അപ്പോൾ ഒഴിവാകാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അത് ആകാമല്ലോ. --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 12:06, 30 മേയ് 2020 (UTC)

അഡ്മിൻസിനു ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ കാലയളവ് നിശ്ചയിക്കുന്നതിനെ ഞാനും എതിർക്കുന്നു. ആത്മാർത്ഥമായി കാര്യനിർവ്വഹണം നടത്തുന്ന ഒരു കാര്യനിർവ്വാഹകനെ അധികാര കാലത്തിന് സമയപരിധി വച്ച് വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തി പുനരധികാരപ്പെടുത്തുന്നതും പുറത്താക്കുന്നതും നല്ല പ്രവണത ആയി തോന്നുന്നില്ല. വിട്ടുവീഴ്ചാ മനോഭാവമില്ലാതെ വിക്കിവൽക്കരണത്തിന് മാത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യനിർവ്വാഹകന് ഒരു പക്ഷെ സ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാരിൽ നിന്ന് എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ഇത്തരം വോട്ടെടുപ്പുകൾ അനുകൂലമാക്കാനും പ്രതികൂലമാക്കാനും ചില കോക്കസ്സുകൾക്ക് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. (മലയാളം വിക്കിയിൽ ഉണ്ടെന്നല്ല) അത് കൊണ്ട് തന്നെ നിർജ്ജീവാവസ്ഥയെ ആസ്പദമാക്കിയായിരിക്കണം താൽക്കാലത്തേയ്ക്ക് മാറ്റി നിർത്തിപ്പെടേണ്ടത്. അത് മൂന്ന് മാസമോ ആറ് മാസമോ ആക്കി നിജപ്പെടുത്താമെന്നുള്ളത് സമവായത്തിലൂടെ തീരുമാനിക്കാം. Ranjith-chemmad (സംവാദം) 16:17, 30 മേയ് 2020 (UTC)

Manuspanicker, മംഗലാട്ട്, Malikaveedu, Akhiljaxxn, ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌, Ranjithsiji, Ranjith-chemmad ഈ ചർച്ചയിൽ നിന്നും ഒരു നയം രൂപീകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Adithyak1997 (സംവാദം) 09:45, 25 ജൂൺ 2020 (UTC)
കരടിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല.--KG (കിരൺ) 04:29, 26 ജൂൺ 2020 (UTC)
കരടിനോടുള്ള വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. Malikaveedu (സംവാദം) 10:44, 26 ജൂൺ 2020 (UTC)
പൊതുവായി കരടിനോട് വിയോജിപ്പ് ഉള്ളതിനാൽ ഈ കരടിനെ ഞാൻ പിൻവലിക്കുന്നു. പക്ഷേ നിർജ്ജീവ കാര്യനിർവ്വാഹകരുണ്ടാകുന്നു എന്നത് വലിയ ഒരു പ്രശനമായി എനിക്കും തോന്നുന്നതിനാൽ, നിർജ്ജീവ കാര്യനിർവ്വാഹകരുടെ അവസ്ഥ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പരിശോധിക്കുകയും അതിനനുസരണമായ മാറ്റങ്ങൾ കാര്യനിർവ്വാഹകരുടെ അവകാശങ്ങളിൽ വരുത്തുകയും വേണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇല്ലാതെയായാൽ വീണ്ടും മുൻപുണ്ടായിട്ടുള്ളതുപോലെ കാര്യനിർവ്വാഹകരിലെ നിർജ്ജീവത്തം മറ്റുപയോക്താക്കളിൽ അസ്വസ്ഥത പടർത്താനിടവരുകയും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന ചർച്ചകൾ നമ്മുടെ ഉപയോക്തൃ സമൂഹത്തെ മൊത്തമായും നിരാശപ്പെടുത്താൻ ഇടവരുകയും ചെയ്യും.--:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 16:37, 30 ജൂൺ 2020 (UTC)

മുകളിൽ നടന്ന ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും നിർജ്ജീവ അട്മിന്സിന്റെ എണ്ണം കൂടി വരുന്ന അവസരത്തിലും കാലാവധി പുതുക്കി നിർണയിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് എല്ലാവരും അഭിപ്രായപെടുന്നതിനാലും മുകളിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ ഒരിത്തിരിഞ്ഞ സമവായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശം പുതിയ കരടായി താഴെ സമർപ്പിക്കുന്നു. എതിരഭിപ്രായമില്ലെങ്കിൽ നിലവിലെ നയത്തിൽ ഇതു പ്രകാരം ഭേദഗതി വരുത്താവുന്നതാണ്. Akhiljaxxn (സംവാദം) 17:36, 30 ജൂൺ 2020 (UTC)

പുതുക്കിയ കരട്

 1. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു തിരുത്തു പോലും നടത്തിയിട്ടില്ല.
 2. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നൂറ് തിരുത്തുകൾ നടത്തിയിട്ടില്ല.
 3. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു അഡ്മിൻ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തിയിട്ടില്ല.

മുകളിൽ പറഞ്ഞ മൂന്ന് നിബന്ധനകളും പാലിക്കാത്തപക്ഷ്കം കാര്യനിർവാഹകരെ പ്രസ്തുത പദവിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. നിർജ്ജീവമായവർ ഒരു മാസത്തിനു(കുറഞ്ഞത് ഒരുമാസത്തെ തിരുത്തലുകൾ വേണം, ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് 100 തിരുത്തലുകൾ നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല) ശേഷം ആക്ടീവാകുന്നപക്ഷ്കം കുറഞ്ഞത് 100 തിരുത്തലുകളെങ്കിലും നടത്തിയാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടാതെ ടൂളുകൾ തിരികെ നൽകാവുന്നതാണ്.--KG (കിരൺ) 04:23, 1 ജൂലൈ 2020 (UTC)

ചർച്ച

അഭിപ്രായം

തിരുത്തലുകൾക്കുപരി അഡ്മിൻ പ്രവൃത്തികൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉചിതം. അതുകൂടി കരടിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം, കഴിഞ്ഞ മൂന്നുമാസത്തിനുള്ളിൽ കുറഞ്ഞത് അഞ്ചോ പത്തോ അഡ്മിൻ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് നിഷ്കർഷിക്കാവുന്നതാണ്. തിരുത്തലുകൾ മാത്രം ചെയ്യുന്നവർക്ക് അഡ്മിൻ ടൂളുകൾ ആവശ്യമില്ലന്ന് കരുതുന്നു നിർജ്ജീവമായവർ ഒരു മാസത്തിനു ശേഷം ആക്ടീവാകുന്നപക്ഷ്കം ടൂളുകൾ തിരികെ നൽകാവുന്നതാണ്, കുറഞ്ഞത് 100 തിരുത്തലുകളെങ്കിലും വേണമന്നോ മറ്റോ നിബന്ധന വയ്ക്കാം.--KG (കിരൺ) 03:58, 1 ജൂലൈ 2020 (UTC)

മുകളിലെ അഭിപ്രായത്തോടു യോജിക്കുന്നു. പുതുക്കിയ കരടിൽ ഇതുകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാവും ഉചിതമെന്നു കരുതുന്നു. Malikaveedu (സംവാദം) 04:08, 1 ജൂലൈ 2020 (UTC)
വോട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അഡ്മിൻ പ്രവൃത്തികൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി, അതു പോലെ വ്യക്തതവരുത്തുന്നതിനായി മൂന്ന് നിബന്ധനകളും പാലിക്കണം എന്നുകൂടി ചേർത്തു.--KG (കിരൺ) 04:17, 1 ജൂലൈ 2020 (UTC)

സാങ്കേതികം

വിക്കിപീഡിയ പഞ്ചായത്ത്
വിക്കിപീഡിയ പഞ്ചായത്ത്
സാങ്കേതികവിഭാഗത്തിലെ
പഴയ സം‌വാദങ്ങൾ
സംവാദ നിലവറ


Infobox Monarch

Infobox Monarch - ൽ Spouse എന്നത് - ഭാര്യ എന്നാണ് വരുന്നത്. രാജ്ഞിയുടെ Spouse -ഉം ഭാര്യയാണെന്ന്. ഉദാഹരണം ഇവിടെ--Vinayaraj (സംവാദം) 16:45, 25 ജനുവരി 2015 (UTC)

ഇവിടെ തിരുത്തിയാൽ മതി. --അഖിലൻ 16:51, 25 ജനുവരി 2015 (UTC)::
നന്രി--Vinayaraj (സംവാദം) 04:25, 26 ജനുവരി 2015 (UTC)

സംഭാവനകളുടെ സംഗ്രഹം

ഇത് ഇവിടെ ചെർക്കെണ്ടാതാണോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല..

ഉപയോക്താവിന്റെ സംഭാവനകൾ എന്ന പേജിനു അടിയിൽ ഉള്ള " സംഭാവനകളുടെ സംഗ്രഹം " എന്ന കണ്ണി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലല്ലോ..— ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Pranchiyettan (സംവാദംസംഭാവനകൾ)

ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു 30 സെക്കന്റ്‌ കാത്തിരിക്കു , " സംഭാവനകളുടെ സംഗ്രഹം " എന്ന കണ്ണി/പേജ് താനേ ഇങ്ങോട്ട് [7] റീ ഡയറക്റ്റ് ആക്കും - Irvin Calicut....ഇർവിനോട് സംവദിക്കാൻ 11:31, 3 മാർച്ച് 2015 (UTC)
ഈ കാത്തിരിപ്പ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അതൊഴിവാക്കി നേരിട്ട് കണ്ണി കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാത്തിരിപ്പൊഴിവാക്കാമല്ലോ. --വിക്കിറൈറ്റർ : സംവാദം 22:16, 3 മാർച്ച് 2015 (UTC)
Yes check.svg ചെയ്തു--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 03:27, 4 മാർച്ച് 2015 (UTC)

float- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് സംവദിക്കാൻ 08:42, 4 മാർച്ച് 2015 (UTC) float --വിക്കിറൈറ്റർ : സംവാദം 22:58, 4 മാർച്ച് 2015 (UTC)

ഇപ്പൊ ശരിയായി float - Pranchiyettan|പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ (സംവാദം) 12:14, 10 മാർച്ച് 2015 (UTC)

നാൾവഴിയിലെ ഉപകരണക്കണ്ണികൾ

ഒരു താളിന്റെ നാൾവഴിയിലെ ഉപകരണങ്ങളുടെ കണ്ണികൾക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അവ ഒന്നു നോക്കൂ: ഇവിടെ

 • നാൾവഴി സ്ഥിതിവിവരണക്കണക്കുകൾ എന്ന കണ്ണി തൊട്ടു മുമ്പുള്ള സംഭാവനകളുടെ സംഗ്രഹം എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞതു പോലെ കുറച്ച് സമയം കാത്തിരുന്ന ശേഷം തിരിച്ചുവിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊഴിവാക്കാമോ?
 • ലേഖകർ എന്ന കണ്ണിയും മുകളിൽ പറഞ്ഞ പോലെത്തന്നെ. ഇവ രണ്ടും ഒരേ താളിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് കരുതുന്നു. രണ്ടും ഒരേ താളിലേക്കാണെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ണികളുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ?
 • ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകളിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയവർ എന്ന കണ്ണി പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഒരു ഉപകരണത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതിനാവശ്യമായ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണം വല്ലതുമുണ്ടോ?

--വിക്കിറൈറ്റർ : സംവാദം 06:09, 6 മാർച്ച് 2015 (UTC)

Please test VisualEditor in your language!

VisualEditor-logo.svg

It is very important to us at the Editing Department that VisualEditor works in every language, for every user.

VisualEditor's editing environment is a browser ContentEditable element. This means that your input method editor (IME) should already know how to work with it. However, to make VisualEditor correctly edit wiki pages, we have to stop browsers in lots of ways from breaking the page.

Sometimes this can interfere with IMEs. To make sure we work in your IME, we need your help: please see wikimedia.github.io/VisualEditor/demos/ve/desktop-dist.html#!pages/simple.html. This is the core system inside VisualEditor which lets you write and edit. It is different from the full editor, and some of the tools you are used to will be missing.

We're interested in particular in whether you can write text at all, what happens when you select different candidate texts, and how VisualEditor behaves in general.

More details, and some early test results, are provided here: mediawiki.org/wiki/VisualEditor/IME_Testing#What_to_test.

We would love to hear from every language, and especially languages which use IMEs, like Japanese, Korean, Indic languages, Arabic and others. Thank you for your help.

Yours,

James Forrester (talk) 07:41, 22 ഏപ്രിൽ 2015 (UTC)

Please join the 2nd edition of the VisualEditor Translathon

VisualEditor-logo-pacifico.svg

Hello!

I'm pleased to announce the 2nd edition of the VisualEditor Translathon.

It is a translation rally, focused on interface messages and help pages related to VisualEditor. In order to participate, you need to sign up on the Translathon page on TranslateWiki.

The top 3 contributors will each win a Wikipedia t-shirt of their choice from the Wikipedia store[1]. Translations made between July 15th and July 19th (CDT time zone) qualify[2].

If you are at Wikimania Mexico this year, you are also welcome to join a related sprint during the hackathon in Workplace 1 - Don Américo, Thursday 16 July at 4pm (CDT) at the conference venue, so you can meet other fellow translators and get support if you need some.

Interface messages have the priority. You will need to create an account at translatewiki.net in order to work on them, if you don't have one. It is recommended to create the account ASAP, so that it can be confirmed in time.

You can also help translate documentation pages about VisualEditor on mediawiki.org. You can use your Wikipedia account to work there.

You will find instructions, links and other details on the Translathon page.

Thanks for your attention, and happy translating!
Elitre (WMF) 21:00, 13 ജൂലൈ 2015 (UTC)

 1. You can choose between any short-sleeve shirt, or other items for the same value.
 2. This means both new translations, and updates for messages in the "Outdated" tab of the translation interface.

ഇംഗ്ലീഷ് വിലാസം

ലേഖനത്തിൽ prettyurl ചേർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാണിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വിലാസം എന്ന ലിങ്കിൽന്റെ ആവശ്യമെന്താണിപ്പോൾ? അതു ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു സെക്കന്റ് സമയത്തേക്ക് യൂ.ആർ.എല്ലിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിലസം വന്നു പോവുന്നു എന്നല്ലാതെ അതവിടെ നിന്നും കോപ്പി ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല; തിരിച്ച് മലയാളം വിലാസം തന്നെ വരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് വിലാസം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ യു.ആർ.എൽ മാറുന്ന പഴയ രീതി പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. -Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 04:27, 21 സെപ്റ്റംബർ 2015 (UTC)

വേണ്ടതാണ്. വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലെ ലേഖനത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഈ രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ പല സ്ഥലത്തും ഷെയർ ചെയ്യാനായി എളുപ്പമാണ്. വേഗം ചെയ്യണം. ആരെങ്കിലും നോക്കൂമോ ഇത്???? --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 05:20, 21 സെപ്റ്റംബർ 2015 (UTC)
[പ്രദർശിപ്പിക്കുക] എന്ന ഓപ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്നും കോപ്പി ചെയ്യാം.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 05:33, 21 സെപ്റ്റംബർ 2015 (UTC)
ബ്രൗസറിന്റെ റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ ലഭിക്കുന്ന 'Copy Link Address' ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരേ -അഖിലൻ 11:55, 21 സെപ്റ്റംബർ 2015 (UTC)

മലയാളം വിക്കി മൊബൈലിൽ

മലയാളം വിക്കിപീഡിയ മൊബൈലിൽ ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഇന്റർഫേസ് സ്വതേ ലോഡ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ! മറ്റു ഭാഷകളിലൊക്കെ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുമുണ്ട്. മൊബൈലിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗം കൂടിയ ഇക്കാലത്ത് ഇതൊന്ന് പരിഹരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും മുൻകൈ എടുക്കുമോ ? --106.216.164.197 12:03, 10 ഒക്ടോബർ 2015 (UTC)

ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രശ്നം മലയാളം വിക്കിയിൽ മാത്രമായിരുന്നില്ല. m എന്ന അക്ഷരത്തിൽ ലാംഗ്വേജ് കോഡ് തുടങ്ങുന്ന എല്ലാ വിക്കികളിലും ഈ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു. വാർണിഷ് പ്രോക്സി സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലെ ഒരു ബഗ്ഗായിരുന്നു കാരണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ --Anoopan (സംവാദം) 05:21, 14 ഒക്ടോബർ 2015 (UTC)

അക്ഷരത്തെറ്റ് തിരുത്തൽ യന്ത്രം

ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി ഞാൻ മാടപ്രാവിനെ ഒന്ന് പറത്തി. ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവ Mad-a-prav/user-fixes.py എന്ന താളിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഇതുവരെ ചെയ്ത തിരുത്തുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. കൂടുതൽ പദങ്ങൾ ചേർക്കാനോ, ഉള്ള പദങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനോ, മറ്റ് അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാടപ്രാവിന്റെ സംവാദത്താളിൽ അറിയിക്കുമല്ലോ. ഒരു മൂന്നുമാസത്തിലൊന്ന് വെച്ച് ഓടിക്കാനാണ് തീരുമാനം.--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 15:07, 3 ഡിസംബർ 2015 (UTC)

float--Adv.tksujith (സംവാദം) 08:57, 23 ഡിസംബർ 2015 (UTC)

ഒപ്പുകണ്ണി

ഉപയോക്തൃതാളിൽ ഒപ്പു കണ്ണികൾ കാനുന്നില്ലല്ലോ?? ഉല്ലാസത്തിന്റെ അനുബന്ധ സംഗതിയാണോ??--സുഗീഷ് (സംവാദം) 07:19, 23 ഡിസംബർ 2015 (UTC)

സ്വന്തം പുരയ്ക്കകത്തെന്തിനാ തെളിവ്. നിർബന്ധമെങ്കിൽ കീബോർഡ് ഉപയോഗിക്ക്. ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമാന്നു തോന്നുന്നു. ഇംഗ്ലിഷ് വിക്കിയിലും ഇല്ലാ. --റോജി പാലാ (സംവാദം) 08:44, 23 ഡിസംബർ 2015 (UTC)
അതും അവിടെ വർക്കുന്നില്ല.. --സുഗീഷ് (സംവാദം) 10:17, 23 ഡിസംബർ 2015 (UTC)
@സുഗീഷ്, --~~~~ ഈ സാധനം വർക്കുന്നില്ലെന്നോ?--റോജി പാലാ (സംവാദം) 10:59, 23 ഡിസംബർ 2015 (UTC)
@സുഗീഷ് ചേട്ടാ, ഉപയോക്തൃതാളിൽ കൊടുക്കാതെ താരകം ആളോൾടെ സംവാദം താളിൽ കൊടുക്കെന്നേ... ഉപയോക്തൃതാളിൽ താരകം വയ്കാൻ പുഛമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിലോ Face-wink.svg--Adv.tksujith (സംവാദം) 11:16, 23 ഡിസംബർ 2015 (UTC)

The visual editor is coming to this wiki

Norwegian-road-sign-110.0 (fluorescent).svg

Hello. Please excuse the English. Please help translate to your language. നന്ദി!

Hi everybody,

My name is Erica, and I am a Community Liaison at the Wikimedia Foundation. I'm here to let you know that the visual editor is coming to editors at this Wikipedia soon. It allows people to edit Wikipedia articles as if they were using word processing software.

You don't have to wait until the deployment to test it; you can test the visual editor right now. To turn it on, select "ബീറ്റ" in your preferences. Choose "കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം" and click save. When it is enabled, you will press the "തിരുത്തുക" button to edit an article in the new software. To use the wikitext editor, you can press "മൂലരൂപം തിരുത്തുക".

After the deployment, everyone will automatically have the option to use either the visual editor or the current wikitext editor. For more information about how to use the visual editor, see mw:Help:VisualEditor/User guide.

More information about preparing for the visual editor is posted here.

Thank you, and happy editing! --Elitre (WMF) (talk) 18:29, 5 ഫെബ്രുവരി 2016 (UTC)

Reminder: the visual editor is coming to this wiki soon

Twemoji 23f0.svg

Hello again. Please excuse the English. Please help translate to your language. നന്ദി!

This is a reminder that the visual editor is coming to all editors at this Wikipedia soon. As of this writing, the team is not aware of any issues specific to this language that should prevent the new software to be deployed here; therefore, please do let us know if you find any problems instead. You can report issues in Phabricator, the new bug tracking system or on the central feedback page on MediaWiki.org. There is a short guide at mediawiki.org that you can follow (as if it was a "checklist") to learn about the community work necessary to adapt the visual editor, and its referencing system in particular, to your community's needs.

If you can translate from English into this wiki's language, or know anyone who can, please follow the links below; just a little effort is required to make this language progress toward translations' completion! You'll help your community get the best possible experience when it comes to interface messages and documentation related to the visual editor. After you click on any links, your language should be available from the drop-down menu on the right. Once you've selected it, you'll see the document in English side by side with any translation work already done in your language. You can add new translations or modify existing ones. The interface is hosted at https://translatewiki.net; you'll need an account if you never translated there before. The other pages are at Mediawiki.org, for which you can use your regular Wikipedia account. You're welcome to contact me personally whenever you need help.

Thank you for your cooperation, and happy editing! --Elitre (WMF) (talk) 16:35, 26 ഫെബ്രുവരി 2016 (UTC)

Main -ഉം പ്രലേ-യും

ഘടകം:Main എന്നതും ഫലകം:പ്രലേ എന്നതും ഒന്നു തന്നെയല്ലേ? ആദ്യത്തേതിനു പകരമായി രണ്ടാമത്തേത് ഉപയോഗിച്ചാൽ കാഴ്ചയിൽ Main article: എന്നതിനു പകരം പ്രധാന ലേഖനം: എന്നു തന്നെ കാണാൻ കഴിയും. ഒന്നാക്കുകയോ, തിരിച്ചുവിടുകയോ ചെയ്യാമോ?--Vinayaraj (സംവാദം) 01:39, 14 ഏപ്രിൽ 2016 (UTC)

Announcement

Hello. Please review my announcement about the upcoming deployment of the visual editor on this wiki. Thank you! --Elitre (WMF) (സംവാദം) 12:37, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2016 (UTC)

Speciesbox ഉം Automatic taxobox ഉം

Speciesbox ഉം Automatic taxobox ഉം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതു വേണ്ടരീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജനുസുകളെയും സ്പീഷിസുകളെയും പറ്റിയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ജോലി ഏറെ എളുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.--Vinayaraj (സംവാദം) 02:03, 2 സെപ്റ്റംബർ 2016 (UTC)

സാങ്കേതികത അറിയുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ?--Vinayaraj (സംവാദം) 01:28, 26 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)

രാമേശ്വരം അലങ്കാരച്ചിലന്തി ഇതായിരുന്നുവോ പ്രശ്‍നം . ഫലകം ഇറക്കുമതി ചെയ്തു പരിഹരിച്ചിരുണ്ട് . സാങ്കേതികത വല്യ പിടിയില്ല , ഇനി ഇത് നേരയാക്കിയപ്പോ വേറെ ഏതേലും പ്രശനം ആയോ എന്നും അറിയില്ല .Vinayaraj ദയവായി നോക്കിയിട്ട് പറയൂ --- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 06:48, 26 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)

The Wikimedia Developer Summit wants you

The Wikimedia Developer Summit is the annual meeting to push the evolution of MediaWiki and other technologies supporting the Wikimedia movement. The next edition will be held in San Francisco on January 9–11, 2017.

We welcome all Wikimedia technical contributors, third party developers, and users of MediaWiki and the Wikimedia APIs. We specifically want to increase the participation of volunteer developers and other contributors dealing with extensions, apps, tools, bots, gadgets, and templates.

Important deadlines:

 • Monday, October 24: last day to request travel sponsorship. Applying takes less than five minutes.
 • Monday, October 31: last day to propose an activity. Bring the topics you care about!

More information: https://www.mediawiki.org/wiki/Wikimedia_Developer_Summit

Subscribe to weekly updates: https://www.mediawiki.org/wiki/Topic:Td5wfd70vptn8eu4

MKramer (WMF) (talk) 19:07, 14 ഒക്ടോബർ 2016 (UTC)

Editing news n.3-2016

Sorry for the delay in delivering this newsletter!


Read this in another languageSubscription list for this multilingual newsletter

VisualEditor
Did you know?
Did you know that you can easily re-arrange columns and rows in the visual editor?
Screenshot showing a dropdown menu with options for editing the table structure


Select a cell in the column or row that you want to move. Click the arrow at the start of that row or column to open the dropdown menu (shown). Choose either "Move before" or "Move after" to move the column, or "Move above" or "Move below" to move the row.

You can read and help translate the user guide, which has more information about how to use the visual editor.

Since the last newsletter, the VisualEditor Team has mainly worked on a new wikitext editor. They have also released some small features and the new map editing tool. Their workboard is available in Phabricator. You can find links to the list of work finished each week at mw:VisualEditor/Weekly triage meetings. Their current priorities are fixing bugs, releasing the 2017 wikitext editor as a beta feature, and improving language support.

Recent changes

 • You can now set text as small or big.[8]
 • Invisible templates have been shown as a puzzle icon. Now, the name of the invisible template is displayed next to the puzzle icon.[9] A similar feature will display the first part of hidden HTML comments.[10]
 • Categories are displayed at the bottom of each page. If you click on the categories, the dialog for editing categories will open.[11]
 • At many wikis, you can now add maps to pages. Go to the Insert menu and choose the "Maps" item. The Discovery department is adding more features to this area, like geoshapes. You can read more at mediawiki.org.[12]
 • The "Save" button now says "Save page" when you create a page, and "Save changes" when you change an existing page.[13] In the future, the "താൾ സേവ് ചെയ്യുക" button will say "താൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക". This will affect both the visual and wikitext editing systems. More information is available on Meta.
 • Image galleries now use a visual mode for editing. You can see thumbnails of the images, add new files, remove unwanted images, rearrange the images by dragging and dropping, and add captions for each image. Use the "Options" tab to set the gallery's display mode, image sizes, and add a title for the gallery.[14]

Future changes

The visual editor will be offered to all editors at the remaining 10 "Phase 6" Wikipedias during the next month. The developers want to know whether typing in your language feels natural in the visual editor. Please post your comments and the language(s) that you tested at the feedback thread on mediawiki.org. This will affect several languages, including Thai, Burmese and Aramaic.

The team is working on a modern wikitext editor. The 2017 wikitext editor will look like the visual editor and be able to use the citoid service and other modern tools. This new editing system may become available as a Beta Feature on desktop devices in October 2016. You can read about this project in a general status update on the Wikimedia mailing list.

Let's work together

 • If you aren't reading this in your preferred language, then please help us with translations! Subscribe to the Translators mailing list or contact us directly, so that we can notify you when the next issue is ready. നന്ദി!

Elitre (WMF) 21:08, 17 ഒക്ടോബർ 2016 (UTC)

Developer Wishlist Survey: propose your ideas

At the Wikimedia Developer Summit, we decided to organize a Developer Wishlist Survey, and here we go:

https://www.mediawiki.org/wiki/Developer_Wishlist

The Wikimedia technical community seeks input from developers for developers, to create a high-profile list of desired improvements. The scope of the survey includes the MediaWiki platform (core software, APIs, developer environment, enablers for extensions, gadgets, templates, bots, dumps), the Wikimedia server infrastructure, the contribution process, and documentation.

The best part: we want to have the results published by Wednesday, February 15. Yes, in a month, to have a higher chance to influence the Wikimedia Foundation annual plan FY 2017-18.

There's no time to lose. Propose your ideas before the end of January, either by pushing existing tasks in Phabricator or by creating new ones. You can find instructions on the wiki page. Questions and feedback are welcome especially on the related Talk page.

The voting phase is expected to start on February 6 (tentative). Watch this space (or even better, the wiki page) - SSethi_(WMF) January 21st, 2017 3:07 AM (UTC)

Developer Wishlist Survey: Vote for Proposals

Almost two weeks ago, the Technical Collaboration team invited proposals for the first edition of the Developer Wishlist survey!

We collected around 77 proposals that were marked as suitable for the developer wishlist and met the defined scope and criteria. These proposals fall into the following nine categories: Frontend, Backend, Code Contribution (Process, Guidelines), Extensions, Technical Debt, Developer Environment, Documentation, Tools (Phabricator, Gerrit) and Community Engagement.

Voting phase starts now and will run until February 14th, 23:59 UTC. Click here on a category and show support for the proposals you care for most. Use the 'Vote' and 'Endorse' buttons next to a proposal to do so.

What happens next?
Proposals that will gather most votes will be included in the final results which will be published on Wednesday, February 15th. These proposals will also be considered in the Wikimedia Foundation’s annual plan FY 2017-18 - SSethi_(WMF) (talk) 04:41, 6 February 2017 (UTC)

വിക്കിപീഡിയ പുതിയ പേജ് റോന്തചുറ്റൽ

New Pages Feed Screenshot-Aug 10 2012

പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളേ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലേക്ക് പേജ് ക്യൂറേഷൻ എന്ന എക്സ്റ്റെൻഷൻ ചേർത്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു പേജ് കിട്ടും. അതായത് സമീപ കാല മാറ്റങ്ങൾ കാണാനും അതിലെ ലേഖനങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും കൂടാതെ പ്രശ്നമുള്ള ലേഖനങ്ങളിൽ ടാഗുകൾ ചേർക്കാനും എളുപ്പമായിരിക്കും. വിശദവിവരങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ഒന്നു ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. ----രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 16:47, 18 ഏപ്രിൽ 2017 (UTC)

float- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 14:36, 19 ഏപ്രിൽ 2017 (UTC)
float - Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 15:03, 19 ഏപ്രിൽ 2017 (UTC)
float --Manjusha | മഞ്ജുഷ (സംവാദം) 15:08, 19 ഏപ്രിൽ 2017 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ---- KG (കിരൺ) 16:47, 25 ജൂലൈ 2018 (UTC)

ചർച്ച

@മാഷേ ഇതിന്റെ മലയാളം ആയിരിക്കുമോ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത്, അതോ ഇനി നമ്മൾ തർജ്ജിമ ശരിയാക്കേണ്ടിവരുമോ? --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 13:58, 20 ഏപ്രിൽ 2017 (UTC)
@പ്രിയ മനൂ ഇതിന്റെ മലയാളം പതിപ്പ് കിട്ടും.പക്ഷേ ടൂൾ നമ്മൾ തർജ്ജമ ചെയ്യേണ്ടിവരും. രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 05:58, 24 ഏപ്രിൽ 2017 (UTC)

Editing News #1—2017

18:05, 12 മേയ് 2017 (UTC)

New notification when a page is connected to Wikidata

Hello all,

(Please help translate to your language)

The Wikidata development team is about to deploy a new feature on all Wikipedias. It is a new type of notification (via Echo, the notification system you see at the top right of your wiki when you are logged in), that will inform the creator of a page, when this page is connected to a Wikidata item.

You may know that Wikidata provides a centralized system for all the interwikilinks. When a new page is created, it should be connected to the corresponding Wikidata item, by modifying this Wikidata item. With this new notification, editors creating pages will be informed when another editor connects this page to Wikidata.

Screenshot Echo Wikibase notification.png

This feature will be deployed on May 30th on all the Wikipedias, excepting English, French and German. This feature will be disable by default for existing editors, and enabled by default for new editors.

This is the first step of the deployments, the Wikipedias and other Wikimedia projects will follow in the next months.

If you have any question, suggestion, please let me know by pinging me. You can also follow and leave a comment on the Phabricator ticket.

Thanks go to Matěj Suchánek who developed this feature!

നന്ദി! Lea Lacroix (WMDE) (talk)

ഉപയോക്തൃ സംവാദം

ചില വിഷയങ്ങളിൽ ഉപയോക്താക്കളുടെ സംവാദതാളുകളിൽ നൽകുന്ന കുറിപ്പുകൾക്ക് കൃത്യമായി മറുപടി നൽകുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദതാളിൽ നൽകുന്നത് അവർ കൃത്യമായി കാണാത്തതിനാലോ അവർക്ക് അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാത്തതോ ആയിരിക്കാം കാരണം. അതിനാൽ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതു പോലെ താങ്കൾക്ക് പുതിയ സന്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന തരത്തിൽ ഒരു പോപ്‌അപ് / നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നൽകണമെന്ന് താത്പര്യപ്പെടുന്നു.. ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നിത് എത്രത്തോളം പ്രായോഗികതയുണ്ട് എന്നറിയില്ല എങ്കിലും ഇത്തരം സംഗതികൾ ചേർക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൻ അവർക്ക് അവരുടെ സംവാദ താളുകളിൽ നൽകുന്ന കുറിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാനും അതുവഴി കുറച്ചധികം മെച്ചപ്പെട്ട തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും എന്ന് കരുതുന്നു. --സുഗീഷ് (സംവാദം) 10:04, 17 മേയ് 2017 (UTC)

ശരിയാണ് ഇത് അത്യാവശ്യമായി വേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ പുതിയ സന്ദേശമുണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞനിറത്തിൽമുകളിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പോപ് അപ് കൂടി വേണമെങ്കിൽ നൽകാം --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 15:35, 17 മേയ് 2017 (UTC)

ഒരു ഐ.പി. വിലാസം ഉപയോക്താവിന് 'താൾ നീക്കം ചെയ്യൽ ഫലകം' ഉപയോഗിക്കാൻ അധികാരമുണ്ടോ?

അംഗത്വം എടുത്ത് ലൊഗിൻ ചെയ്യാതെ വെറും ഒരു ഐ.പി. വിലാസം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപയോക്താവിന് മറ്റൊരു ഉപയോക്താവ് സൃഷ്ട്ടിച്ച ഒരു താളിൽ 'താൾ നീക്കം ചെയ്യൽ ഫലകം' ഉപയോഗിക്കാൻ അധികാരമുണ്ടോ? ഇപ്രകാരം വരുന്ന ഫലകങ്ങൾക്ക് സാധുതയുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ, ഇത്തരം ഫലകങ്ങൾ പ്രസ്തുത താൾ തയ്യാറാക്കിയ ഉപയോക്താവിന് സ്വയം നീക്കം ചെയ്യാമോ..? മേൽവിലാസം ശരിയാണ് (സംവാദം) 15:18, 5 ജൂൺ 2017 (UTC)

Wikidata changes now also appear in enhanced recent changes

Hello, and sorry to write this message in English. You can help translating it.

Starting from today, you will be able to display Wikidata changes in both modes of the recent changes and the watchlist.

Read and translate the full message

നന്ദി! Lea Lacroix (WMDE) 08:33, 29 ജൂൺ 2017 (UTC)

(wrong target page? you can fix it here)

Improvements coming soon to Recent Changes

Rc-beta-tour-welcome-ltr.gif

Hello

Sorry to use English. Please help translate to your language! Thank you.

In short: starting on 26 September, New Filters for Edit Review (now in Beta) will become standard on Recent Changes. They provide an array of new tools and an improved interface. If you prefer the current page you will be able to opt out. Learn more about the New Filters.

What is this feature again?

This feature improves Special:RecentChanges and Special:RecentChangesLinked (and soon, Special:Watchlist – see below).

Based on a new design, it adds new features that ease vandalism tracking and support of newcomers:

 • Filtering - filter recent changes with easy-to-use and powerful filters combinations, including filtering by namespace or tagged edits.
 • Highlighting - add a colored background to the different changes you are monitoring. It helps quick identification of changes that matter to you.
 • Bookmarking to keep your favorite configurations of filters ready to be used.
 • Quality and Intent Filters - those filters use ORES predictions. They identify real vandalism or good faith intent contributions that need help. They are not available on all wikis.

You can know more about this project by visiting the quick tour help page.

Concerning RecentChanges

Starting on 26 September, New Filters for Edit Review will become standard on Recent Changes. We have decided to do this release because of a long and successful Beta test phase, positive feedback from various users and positive user testing.

Some features will remain as Beta features and will be added later. Learn more about those different features.

If your community has specific concerns about this deployment or internal discussion, it can request to have the deployment to their wikis delayed to October 1, if they have sensible, consistent with the project, actionable, realistic feedback to oppose (at the development team's appreciation).

You will also be able to opt-out this change in your preferences.

Concerning Watchlists

Starting on September 19, the Beta feature will have a new option. Watchlists will have all filters available now on the Beta Recent Changes improvements.

If you have already activated the Beta feature "⧼eri-rcfilters-beta-label⧽", you have no action to take. If you haven't activated the Beta feature "⧼eri-rcfilters-beta-label⧽" and you want to try the filters on Watchlists, please go to your Beta preferences on September 19.

How to be ready

Please share this announcement!

Do you use Gadgets that change things on your RecentChanges or Watchlist pages, or have you customized them with scripts or CSS? You may have to make some changes to your configuration. Despite the fact that we have tried to take most cases into consideration, some configurations may break. The Beta phase is a great opportunity to have a look at local scripts and gadgets: some of them may be replaced by native features from the Beta feature.

Please ping me if you have questions.

On behalf of the Global Collaboration team, Trizek (WMF) 15:27, 14 സെപ്റ്റംബർ 2017 (UTC)

Purge

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉള്ള Purge സംവിധാനം മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലും ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ലേ? സഹായം:Purge എന്നൊരു താൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ കൂടുതൽ എന്നുള്ള മെനുവിൽ Purge (ശുദ്ധിയാക്കുക?) ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ നന്നായിരുന്നു. --ജോസഫ് 08:26, 12 ജനുവരി 2018 (UTC)

@ജോ, എനിക്കും അതേ അഭിപ്രായമാണുള്ളത്. പക്ഷേ അതെങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നമുക്കു ചോദിച്ചുനോക്കാം. ഇനി ഈ purge ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. ഏതെങ്കിലും താൾ തിരുത്താൻ എടുത്തിട്ട് (https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%B8%E0%B4%B9%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B4%82:Purge&action=edit) ആ ലിങ്കിൽ edit എന്ന ആക്ഷൻ മാറ്റി purge എന്നു കൊടുക്കും(https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%B8%E0%B4%B9%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B4%82:Purge&action=purge) ഇത് കൊടുത്താൽ ആ താൾ പർജാകും. ആ ഒപ്ഷൻ നിലവിൽ വരുന്നവരെ ഇങ്ങനെ ശ്രമിക്കാം. --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 09:03, 12 ജനുവരി 2018 (UTC)
നന്ദി മനു ചേട്ടാ. ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത് അത്യാവശ്യമായി വരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതരഭാഷകളിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ ചേർത്തുകഴിയുമ്പോൾ. --ജോസഫ് 09:13, 12 ജനുവരി 2018 (UTC)
പർജ്ജ് എന്ന ഗാഡ്ജറ്റ് ക്രമീകരണങ്ങളിൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. (തിരുത്ത്). അത് മലയാളത്തിലാക്കാൻ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട്. മീഡിയവിക്കി:Gadget-purgetab, മീഡിയവിക്കി:Gadget-purgetab.js എന്നിവ കാണുക --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 17:15, 2 മാർച്ച് 2018 (UTC)

Cite Web ബട്ടൺ പ്രവർതികുന്നില്ല

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ Cite Web ബട്ടൻ ശരിക്ക് പ്രവർതികുന്നില്ല. ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയ പോലെ അവലംബം പൂരിപിക്കാൻ നിവർത്തി ഇല്ല. --ഹങ്ങനോസ് 05:17, 31 ജനുവരി 2018 (UTC)

Global preferences available for testing

Apologies for writing in English. Please help translate to your language.

Greetings,

Global preferences, a highly request feature in the 2016 Community Wishlist, is available for testing.

 1. Read over the help page, it is brief and has screenshots
 2. Login or register an account on Beta English Wikipedia
 3. Visit Global Preferences and try enabling and disabling some settings
 4. Visit some other language and project test wikis such as English Wikivoyage, the Hebrew Wikipedia and test the settings
 5. Report your findings, experience, bugs, and other observations

Once the team has feedback on design issues, bugs, and other things that might need worked out, the problems will be addressed and global preferences will be sent to the wikis.

Please let me know if you have any questions. Thanks! --Keegan (WMF) (talk) 00:24, 27 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

Editing News #1—2018

20:56, 2 മാർച്ച് 2018 (UTC)

Notification from edit summary

ലഭ്യമായ എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും മാറ്റം വരുത്തുന്നത്

Hook.f. എന്ന് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലായിടത്തും Hook.f. എന്ന് മാറ്റിച്ചേർക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?--Vinayaraj (സംവാദം) 02:56, 25 മാർച്ച് 2018 (UTC)

 1. . [https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പ്രത്യേകം:അന്വേഷണം&limit=1000&offset=0&profile=default&search=Hook.f. ഇങ്ങനെ എല്ലാ താളുകളും കണ്ടെത്തി ഓരോ താളിലും Find & Replace ചെയ്യാം. പക്ഷേ സസ്യനാമങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമായി വരുന്നിടത്ത് ഇങ്ങനെ ഹുക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണു് നല്ലതും ശരിയും. അങ്ങനെയല്ലാത്ത ഇടങ്ങളുടേങ്കിൽ അവിടെ മാത്രം മാറ്റാം.
 2. . മാടപ്രാവിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ ചേർക്കാം. പക്ഷേ, അതെപ്പോഴും സുരക്ഷിതമായിരിക്കണമെന്നില്ല. കൂടാതെ, ഇതൊരു ഒറ്റത്തവണ ജോലിയാണു്.
 3. . ഇന്നു രാത്രിയോ ഉടനെയോ ഞാൻ ചെയ്യാം.
വിശ്വപ്രഭ സംവാദം 07:00, 25 മാർച്ച് 2018 (UTC)
I checked all 143 or so instances where his string appears. Most,if not all, are part of a plant name. It is not suggestible to directly hyperlink them to Hoo.f.. വിശ്വപ്രഭ സംവാദം 09:57, 25 മാർച്ച് 2018 (UTC)
നന്ദി--Vinayaraj (സംവാദം) 15:00, 25 മാർച്ച് 2018 (UTC)

We need your feedback to improve Lua functions

Time to bring embedded maps (‘mapframe’) to most Wikipedias

CKoerner (WMF) (talk) 21:38, 24 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)

ഫലകം ഇറക്കുമതി

ഫലകങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ അവ വികിഡാറ്റയിലേക്ക് തനിയെ കണ്ണി ചേർക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നു തോന്നുന്നു. അവ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്.--Vinayaraj (സംവാദം) 01:53, 28 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)

Wikitext highlighting out of beta

18:55, 4 മേയ് 2018 (UTC)

എക്കോയുടെ പരിഭാഷ

എക്കോ എക്സ്റ്റെൻഷൻ മൂന്നു തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളാണ് തരുന്നത്: notices, notifications, alerts. ഇവ മൂന്നിനും കൃത്യമായ പരിഭാഷയേതെന്ന് ചർച്ച മുമ്പെവിടോ നടന്നിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ അർത്ഥത്തിന് കൃത്യമായ അതിർവരമ്പുള്ള പദം ഉണ്ടാകില്ല എന്നോ മറ്റോ ആണ് അതിൽ പൊതുവായുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വികാരം എന്നാണോർമ്മ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളതിന് പരക്കെ വിജ്ഞാപനം എന്നുപയോഗിച്ച് വരുന്നതിനാൽ പദങ്ങൾ അങ്ങനെ മാറ്റുന്നു.--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 13:05, 23 മേയ് 2018 (UTC)

Improvements coming soon on Watchlists

Rc-beta-tour-welcome-ltr.gif

Hello

Sorry to use English. Please help translate to your language! Thank you.

In short: starting on June 18, New Filters for Edit Review (now in Beta) will become standard on Watchlists. They provide an array of new tools and an improved interface. If you prefer the current page you will be able to opt out. Learn more about the New Filters.

What is this feature again?

This feature is used by default on Special:RecentChanges, Special:RecentChangesLinked and as a Beta feature on Special:Watchlist.

Based on a new design, that feature adds new functions to those pages, to ease vandalism tracking and support of newcomers:

 • Filtering - filter recent changes with easy-to-use and powerful filters combinations, including filtering by namespace or tagged edits.
 • Highlighting - add a colored background to the different changes you are monitoring. It helps quick identification of changes that matter to you.
 • Bookmarking to keep your favorite configurations of filters ready to be used.
 • Quality and Intent Filters - those filters use ORES predictions. They identify real vandalism or good faith intent contributions that need help. They are not available on all wikis.

You can know more about this project by visiting the quick tour help page.

About the release on Watchlists

Over 70,000 people have activated the New Filters beta, which has been in testing on Watchlist for more than eight months. We feel confident that the features are stable and effective, but if you have thoughts about these tools or the beta graduation, please let us know on the project talk page. In particular, tell us if you know of a special incompatibility or other issue that makes the New Filters problematic on your wiki. We’ll examine the blocker and may delay release on your wiki until the issue can be addressed.

The deployment will start on June 18 or on June 25, depending on the wiki (check the list). After the deployment, you will also be able to opt-out this change directly from the Watchlist page and also in your preferences.

How to be ready?

Please share this announcement!

If you use local Gadgets that change things on your Watchlist pages, or have a customized scripts or CSS, be ready. You may have to make some changes to your configuration. Despite the fact that we have tried to take most cases into consideration, some configurations may break. The Beta phase is a great opportunity to have a look at local scripts and gadgets: some of them may be replaced by native features from the Beta feature.

Please share your questions and comments on the feedback page.

On behalf of the Collaboration team, Trizek (WMF) 13:15, 7 ജൂൺ 2018 (UTC)

Update on page issues on mobile web

CKoerner (WMF) (talk) 20:58, 12 ജൂൺ 2018 (UTC)

Tidy to RemexHtml

m:User:Elitre (WMF) 14:38, 2 ജൂലൈ 2018 (UTC)

Consultation on the creation of a separate user group for editing sitewide CSS/JS

ട്വിങ്കിൾ വഴി നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ

ട്വിങ്കിൾ വളരെ നല്ലൊരു ഗാഡ്ജറ്റാണ്. ഈ ഗാഡ്ജറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ലേഖനം നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നീക്കം ചെയ്യാണ്ട ലേഖനം വിക്കിപീഡിയ:Articles for deletion/ലേഖനം എന്ന രീതിയിലാണ് വർഗ്ഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇത് മാറ്റി വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ/ലേഖനം എന്നതിലേക്ക് ആക്കിയാൽ നന്നായിരുന്നു. ഒഴിവാക്കൽ നിർദ്ദേശം വരുന്ന താളിലും എന്തോ പ്രശനമുണ്ട്. (ഉദാഹരണം). ഇതും കൂടി പരിഹരിക്കുമല്ലോ...--അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 11:36, 19 ജൂലൈ 2018 (UTC)

 • Symbol comment vote.svg അഭിപ്രായം നിലവിൽ ട്വിങ്കിൾ ഗാഡ്ജറ്റ് മലയാള വിക്കിയിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആണ് കാണുന്നത്‌. ഇത് ഉപയോഗിക്കുബോൾ കൂടുതലും ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ ഉള്ള error കോഡുകൾ ആണ് കാണുന്നത്. പല ഫലകങ്ങളും മലയാളത്തിൽ ഇല്ല. ഇതിലെ കുറച്ചു ടാഗ്ഗുകൾ മാത്രമാണ് നിലവിൽ മലയാളത്തിൽ ഉള്ളു. മുകളിൽ ശ്രീമാൻ @അരുൺ സുനിൽ പറഞ്ഞപോലെ ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ ട്വിങ്കിൾ വഴി നിർദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ (ലുവ പിഴവ് package.lua-ൽ 80 വരിയിൽ : module 'Module:Find sources/config' not found) എന്ന പിശകുള്ള കോഡ് ആണ് ലേഖനത്തിൽ കാണിക്കുന്നത്. ട്വിങ്കിൾ ഗാഡ്ജറ്റ് ഇറക്കുമതി ചെയ്‌ത ഇവിടെ [[32]] ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലേക്കുള്ള തിരുച്ചുവിടൽ ആണ് കാണുന്നത്. ഇത് [[33]] തർജമ ചെയ്ത് മലയാളത്തിൽ ലഭ്യമാക്കികൂടെ.-ജിനോയ്‌ ടോം ജേക്കബ് (സംവാദം) 13:00, 20 ജൂലൈ 2018 (UTC)
ശരിയാണ്. ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ആരെങ്കിലും ഒന്നു ശരിയാക്കാമോ?--അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 14:27, 20 ജൂലൈ 2018 (UTC)
ഇവിടെ മലയാള ട്വിങ്കിൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് താളിൽ ചുവപ്പ്‌-പിങ്ക് നിറത്തിൽ കാണുന്ന വാക്യങ്ങൾ തർജമ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ ഈ AFD യ്ക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുബോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം മാറ്റാൻ സാധിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിൽ 'Wikipedia:Articles for deletion/' എന്നത് 'വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ' എന്നാകിയാൽ ഈ പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും.-ജിനോയ്‌ ടോം ജേക്കബ് (സംവാദം) 19:52, 22 ജൂലൈ 2018 (UTC)
Find sources ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മീഡിയാവിക്കി എന്തോ bug മൂലം ചില താളുകൾ ഘടകം namespaceലെ താൾ ആയി recognize ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നതായിരുന്നു പ്രശ്നം. മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? --ജേക്കബ് (സംവാദം) 19:53, 24 ജൂലൈ 2018 (UTC)

Enabling a helpful feature for Template editors

CKoerner (WMF) (talk) 21:28, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)

പേരുമാറ്റൽ ഫലകം

ലേഖനങ്ങളുടെ തലക്കെട്ട് മാറ്റുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന {{rename}} ഫലകം ഇപ്പോൾ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. എത്രയും വേഗം ശരിയാക്കിയാൽ നന്നായിരുന്നു.--അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 05:41, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)

@അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം, njan kurach divasam munp aa template inte doc file um athupole aa module um update cheythirunnu. Latest edit prakaaram rename ennathinu pakaram requested move/dated|കിർഗിസ്താൻ|reason = സംവാദം കാണുക ennaanu upayogikkendath. Athupole aa oru sentence article page il support cheyyilla. Pakaram ath Discussion page il maathrame upayogikkan paadullu. For example, കിർഗ്ഗിസ്ഥാൻ ennathinte discussion page onn nokkuka. Sorry for delay in replying. Adithyak1997 (സംവാദം) 19:14, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)

@Adithyak1997, പണ്ട് അത് ലേഖനത്തിൽ തന്നെ കാണിക്കുമായിരുന്നു. അത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. കാരണം ലേഖനമാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുവാൻ കഴിയും. സംവാദം താളുകൾ പൊതുവെ ലേഖനം എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ മാത്രമായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുകൊണ്ട് പഴയ രീതി തന്നെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു--അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 00:22, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC) @അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം, Pakshe angane pazhaya reethi kodukkumbol aa module engane update cheyyum? Athaayath English wikipedia prakaaram aanu njan aa oru redirect(from Rename->Requested Move) nadathiyath. Ningal paranhath pole oru change nadathanamengil athinu aa specific module swantham reethiyil update cheyyendi varum. Ath enikk ariyilla. So ath venamengil matt admins or module editors nadathendi varum. Adithyak1997 (സംവാദം) 03:02, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)

ലേഖനങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യൽ

ഞാനെഴുതിയ ഒരു ലേഖനം എൻറെ മെയിലിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കൂടാതെ അത് വിക്കിപീഡിയയിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാനും !ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ആണ്.ഫോണിൽ എം എസ് വേർഡ്-എക്സൽ ആപ്പുകൾ ഇല്ല. ഏകദേശം 8, 9 പേജുകളും എക്സലിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചാർട്ടും ഉണ്ട് ലേഖനത്തിന് ! എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കാമോ? (Anjuravi (സംവാദം) 05:03, 1 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC))

@Anjuravi, ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ സാധാരണ അങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നം കാണിക്കാറില്ല. താങ്കൾ മെയിലിൽ തന്നെയാണോ ലേഖനം തയ്യാറാക്കിയത്? വിക്കിപീഡിയയിൽ തന്നെ നേരിട്ട് ടൈപ്പുചെയ്യുന്നതാണ് എളുപ്പം. ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ആപ്പുകളിൽ (ഉദാ:കളർനോട്ട്, മെമ്മോ, നോട്ടപാഡ്) ടൈപ്പുചെയ്താലും മതി. അത് കോപ്പി ചെയ്ത് വിക്കിപീഡിയയിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. വിക്കിപീഡിയയിൽ പുതിയ ഉപയോക്താക്കൾക്കു മുന്നിൽ വരുന്നത് കണ്ടുതിരുത്തൽ ദൃശ്യരൂപമാണ്. ഇത് ഫോണിൽ ടൈപ്പുചെയ്യുന്നവർക്ക് അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല. വിക്കിപീഡിയയിൽ ടൈപ്പുചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലത്തിനു മുകളിലുള്ള പെൻസിൽ ചിഹ്നത്തിൽ ക്ലിക്കുചെയ്ത് 'കണ്ടുതിരുത്തൽ' ദൃശ്യരൂപം മാറ്റി മൂലരൂപം തിരുത്തൽ രീതി എന്നതു സജ്ജമാക്കുക. പിന്നെ എഡിറ്റിംഗ് എളുപ്പമാകും. ഞാനും ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലാണ് ഇത്രയും നാൾ ലേഖനങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ ഒപ്പേറ മിനി ബ്രൗസറിൽ വിക്കിപീഡിയ ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമായിരിക്കും. (വിക്കിപീഡിയയുടെ ഔദ്യോഗിക ആപ്പും ഉപയോഗപ്രദമാണ്). ഇനിയും എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ സംവാദം താളിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. പട്ടിക നിർമ്മിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി സഹായം:പട്ടിക എന്ന താളിലും മറ്റ് അലങ്കാരപ്പണികളെപ്പറ്റി സഹായം:തിരുത്തൽ വഴികാട്ടി എന്ന താളിലും വിശദാംശങ്ങളുണ്ട്.--അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 08:36, 1 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)

User page create ചെയ്യുമ്പോൾ

പുതുതായി User page create ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനു ശേഷവും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ? ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ?(Anjuravi (സംവാദം) 06:07, 1 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC))

ഇമെയിൽ നൽകുക, യൂസർപേജ് നിർമ്മിക്കുക ഇവയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇമെയിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യുക. --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 06:16, 1 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)

നന്ദി Ranjith ! (Anjuravi (സംവാദം) 10:22, 10 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC))

പുതുതായി യൂസർ പേജ് (പ്രൊഫൈൽ പേജ് അഥവാ Anjuraviയെക്കുറിച്ചുള്ള പേജ്) നിർമ്മിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണോ അന്വേഷിച്ചത്? അതിനായി വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്തൃതാൾ കാണുക.--അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 08:45, 1 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)

ലേഖനങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യൽ

ഞാൻ 01 Aug 2018 ൽ വിക്കിപീഡിയ പഞ്ചായത്തിൽ ചോദിച്ച സംശയവും അതിന്റെ മറുപടികളും ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല.അത് കാണാൻ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? പിന്നെ എന്റെ ഉപയോക്തൃ താൾ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ഠിക്കേണ്ടത് ? അതിന് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ?(() (സംവാദം) 11:11, 3 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC))

താങ്കളുടെ സംഭാവനകൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. താങ്കളുടെ ഉപയോക്തൃ താൾ ഈ താൾ തിരുത്തി സൃഷ്ഠിക്കുവാ.-ജിനോയ്‌ ടോം ജേക്കബ് (സംവാദം) 13:57, 3 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)

സഹായം

ഞാൻ ഇന്ന് സഹായമേശയിൽ ഒരു സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല! വിക്കിപീഡിയയിൽ എവിടെ തപ്പിയാലാണ് കാണാൻ കഴിയുക ? (() (സംവാദം) 01:31, 4 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC))

@Anjuravi, സഹായമേശയിൽ തന്നെ തപ്പുക. അവിടെത്തന്നെയുണ്ടല്ലോ... ദാ നോക്കൂ. താങ്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രൗസറിന്റെ പ്രശ്നമാകാം. വിക്കിപീഡിയ കഴിവതും ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ദൃശ്യരൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. -- അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 07:53, 4 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)

സൈബർ കുറ്റകൃത്യം

ഇന്ന് സൃഷ്‌ടിച്ച സൈബർ എന്ന താൾ "സൈബർ കുറ്റകൃത്യം " എന്ന ഫലകത്തിൽ മൂലരൂപത്തിന്റെ കൂടെ കാണുന്നില്ല ! രണ്ടും ഒന്നിച്ചാക്കാൻ പറ്റില്ലേ ?(Anjuravi 09:08, 7 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC))

താങ്കൾ സൃഷ്ടിച്ച സൈബർ എന്ന ലേഖനത്തിലെ ഉള്ളടക്കം സൈബർ കുറ്റകൃത്യം എന്ന നിലവിലുള്ള താളിലെ ഉള്ളടക്കവും സമാനമായതിനാൽ നിലവിലുള്ള താളായ സൈബർ കുറ്റകൃത്യം ത്തിലെക്ക് സൈബർ എന്ന താൾ തിരിച്ചുവിട്ടിട്ടുണ