വിക്കിപീഡിയ:പഞ്ചായത്ത് (എല്ലാ സഭകളും)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഉള്ളടക്കം

വാർത്തകൾ

വിക്കിപീഡിയ പഞ്ചായത്ത്
വിക്കിപീഡിയ പഞ്ചായത്ത്
പഴയ വാർത്തകൾ
സംവാദ നിലവറ

വിക്കിപീഡിയ ജ്യോതിഷം (ഏപ്രിൽ 2018)

മാർച്ച് മാസം 840 പുതിയ താളുകൾ വന്ന മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ മാസാവസാനത്തോടുകൂടി 55,666 താളുകൾ ഉണ്ട്. ഡെപ്ത് 220 ആണ്.

മലയാളം വിക്കിപീഡിയിൽ ഓരോ മാസവും ചേർക്കപ്പെട്ട പുതിയ ലേഖനങ്ങളുടെ എണ്ണം

2018 മാർച്ച് മാസത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ട താളുകളും യാഥാർത്ഥ്യവും:

കഴിഞ്ഞ 3 മാസത്തെ വളർച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തെ വളർച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തെ വളർച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ 18 മാസത്തെ വളർച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ 24 മാസത്തെ വളർച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ യഥാർത്ഥം
55,567 55,224 55,196 55,674 55,723 55,666
ജ്യോതിഷം വാർത്തകളുടെ
പഴയ ലക്കങ്ങൾ
സംവാദ നിലവറ
മാസം കഴിഞ്ഞ 3 മാസത്തെ വളർച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടർന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തെ വളർച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടർന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തെ വളർച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടർന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 18 മാസത്തെ വളർച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടർന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 24 മാസത്തെ വളർച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടർന്നാൽ
ഏപ്രിൽ 2018 56,301 56,102 55,706 56,168 56,325
മേയ് 2018 57,073 56,808 56,146 56,683 56,928
ജൂൺ 2018 57,754 57,497 56,549 57,213 57,515
ജൂലൈ 2018 58,495 58,106 57,064 57,718 58,071
ഓഗസ്റ്റ് 2018 59,196 58,761 57,614 58,190 58,606
സെപ്റ്റംബർ 2018 59,924 59,374 58,151 58,633 59,155
ഒക്ടോബർ 2018 60,634 60,057 58,655 59,099 59,678
നവംബർ 2018 61,356 60,687 59,146 59,615 60,220
ഡിസംബർ 2018 62,070 61,322 59,608 60,114 60,777
ജനുവരി 2019 62,790 61,972 60,029 60,691 61,317
ഫെബ്രുവരി 2019 63,506 62,615 60,491 61,285 61,837
മാർച്ച് 2019 64,224 63,263 60,959 61,861 62,342

--ജേക്കബ് (സംവാദം) 03:46, 1 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)

Wiki Speaks Your Language

Wiki Speaks Your Language logo.svg

Hello all and sorry for writing this message in English. It is my pleasure to inform you about the launch of the Wiki Speaks Your Language initiative with the goal of enriching the Wikimedia projects with freely licenced audio (and video) files documenting spoken examples of every language, language variety and dialect in the world.

The idea originates from the curiosity of many readers viewing language articles not only to read about the language but also to hear how does it sound. In most of the cases, our language articles lack such files and readers usually end up searching videos on YouTube, notwithstanding that we have the capacity as a movement and the resources to meet their wish.

The initiative lists three possible ways of acquiring the freely licenced audio (and video) files: 1) by adapting existing audio and video files on Wikimedia Commons (mostly from the Spoken Wikipedia projects), 2) by liberating existing audio and video files from the repositories of GLAM and educational institutions, and 3) by engaging Wikimedia communities, GLAM and educational institutions in the recording of new audio and video files.

In the first phase of the initiative, the easiest way to start is by working with the resources we already have and therefore my proposal and kind request to the Malayalam Wikipedia community is to get involved in adapting existing videos from the Spoken Wikipedia project. There are some useful tips on what the existing files should be adapted to. The adapted files should be categorised under "Category:Wiki Speaks Malayalam", tagged with WSYL template and added to the list of languages.

Best regards.--Kiril Simeonovski (സംവാദം) 15:41, 15 ജനുവരി 2017 (UTC)

Invitation for Office Hours with WMF's Global Reach team

Hi,

On behalf of Wikimedia Foundation’s Global Reach Team, we would like to invite all the South Asian Wikimedia communities to our office hours to discuss our work in the region.

Meeting Details

Date: Thursday, 19th January 2017

Time: 16:00 UTC/21:30 IST

Duration: 1 hour

Language: English

Google Hangout Location:

https://hangouts.google.com/hangouts/_/ytl/w5sE6IZTXERWH0VvKtDRiAm9WE1eZ5mYcnQm0h7dHok=?hl=en_US&authuser=0

If you are not able to join the hangout, you can watch the live stream with a few seconds lag at

https://www.youtube.com/watch?v=qD-VCpQkVSk

Etherpad: https://etherpad.wikimedia.org/p/Global_Reach_South_Asia_Office_Hours

Agenda

 • Introduction of Global Reach Team and office hours
 • Research around New Readers and our partnership themes
 • Feedback for next office hours
 • Q&A

We plan to hold these office hours at regular intervals. FYI, office hours for South East Asia and Central Asia/Eastern Europe will be held separately; given the size of communities, we needed to break down the regions.

Please feel free to add your questions, comments, and expectations in the Etherpad document shared above. You can also reach out to sgupta@wikimedia.org and rayyakkannu@wikimedia.org for any clarification. Please help us translate and share this invitation in community social media channels to spread the word.

Thanks,

Ravishankar Ayyakkannu, Manager, Strategic Partnerships, Asia, Wikimedia Foundation --16:23, 17 ജനുവരി 2017 (UTC)

We thank everyone for participating in the Office hours with WMF's Global Reach team. Meeting notes can be found here. You can also watch the YouTube recording here.
--Ravishankar Ayyakkannu, Manager, Strategic Partnerships, Asia, Wikimedia Foundation. 10:16, 1 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)

Train-the-Trainer 2017: Invitation to participate

Sorry for writing in English, please translate this message to your language, if possible

Hello,
It gives us great pleasure to inform that the Train-the-Trainer (TTT) 2017 programme organised by CIS-A2K is going to be held from 20-22 February 2017.

What is TTT?
Train the Trainer or TTT is a residential training program. The program attempts to groom leadership skills among the Indian Wikimedia community members. Earlier TTT have been conducted in 2013, 2015 and 2016.

Who should join?

 • Any active Wikimedian contributing to any Indic language Wikimedia project is eligible to apply.
 • An editor must have 500+ edits.
 • Anyone who have already participated in an earlier iteration of TTT, can not apply.

Please see more about this program and apply to participate or encourage the deserving candidates from your community to do so: CIS-A2K/Events/Train the Trainer Program/2017

If you have any question, please let us know.
Regards. Tito Dutta (CIS-A2K) sent using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 05:35, 18 ജനുവരി 2017 (UTC)

MediaWiki Training 2017: Invitation to participate

MediaWiki logo 1.png

Hello,
We are glad to inform that MediaWiki Training or MWT 2017 is going to be conducted between 24-26 February 2017 at Bangalore.

MWT is a residential training workshop that attempts to groom technical leadership skills among the Indian Wikimedia community members. We invite active Indian Wikimedia community members to participate in this workshop.

Please find details about this event here.

Let us know if you have any question.
Regards. -- Tito Dutta (CIS-A2K) sent using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 03:25, 21 ജനുവരി 2017 (UTC)

Train-the-Trainer 2017 and Malayalam Wikipedia representation

Hello,
You may be aware that Train-the-Trainer (TTT) 2017 will be conducted between 20 and 23 February in Bangalore. TTT attempts to groom leadership skills among the Indian Wikimedia community members. We have received applications from all over India, and even from outside of the country. We are delighted to inform you that we have got a very good number of applications from Malayalam Wikipedia. As we have received a large number of good applications from the Malayalam Wikipedia, it is becoming difficult for us to select the best candidates. We think the experienced Wikipedians of this Wikipedia may help to select the best participants.

Therefore, we are requesting the active and experienced Wikipedians of this community to suggest two participants from the applicants' list below, who you think, should participate in TTT 2017. Please read this page for more details about requirement and event details.

We have received nominations from:

 1. User:Sidheeq
 2. User:Sugeesh
 3. User:Fotokannan
 4. User:Jithinrajtk
 5. User:Shagil Kannur
 6. User:Rajeshodayanchal
 7. User:Ovmanjusha
 8. User:Lalsinbox
 9. User:Bluemangoa2z

Please let us know if you have any question(s). --Tito Dutta (Talk) 18:48, 4 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)

If the applications from Malayalam Wikipedia community is larger than the decided list, you can just reject my application, all of the other persons from the applications are really best workers of the community, checking the edit history of person is the best way to select. Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 13:24, 5 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)
As per the same reason mentioned above you can reject my application too:- Manjusha | മഞ്ജുഷ (സംവാദം) 14:13, 5 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)
As I have been assaigned for SSLC public exam duty, I am not able to attend the workshop this time. - --കണ്ണൻഷൺമുഖം (സംവാദം) 15:47, 5 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC) User:Fotokannan

You can also reject my application as I am a beginner in this community. Shagil Kannur (സംവാദം) 12:25, 7 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)

 • Thanks for your comments. We appreciate your concerns, but looks like we could not decide the representatives from this community. It would be great if you can suggest two names to participate in the TTT soon. Regards. --Tito Dutta (Talk) 06:34, 12 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)
I thought that you may get the proper applications from the list itself now, you can easily check the editing history of person from the list and select according to the total edit counts, its better if more than two applications are there in the waiting list to select, or you can find the appropriate applications to ask malayalam wiki adimins mailing list, they will select two persons from the rest list. Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 01:00, 21 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)

Wikimedia Foundation is hiring community members as strategy coordinators

Hello all! At the moment, the Wikimedia Foundation is hiring 20 contractors - 17 strategy coordinators for specialized languages and 3 MetaWiki coordinators. I was am posting this on your noticeboard to reach out to any Malayam Wiki community members who would be both interested in being a part time contractor for us for three months and a good fit for the movement strategy facilitation roles. Even if you are not personally interested in the position, we would appreciate your assistance in encouraging community members to apply, either individually or with local wiki announcements. You can find the Job Description for the position at this page. There is a less-formal description of the tasks they would be working on here on Meta. Kbrown (WMF) (സംവാദം) 18:48, 6 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)

ഇന്ത്യ-സ്വീഡൻ തിരുത്തൽ യജ്ഞം

സുഹൃത്തുക്കളേ,
അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് 2017 മാർച്ച് 4 - ന് ഇന്ത്യ-സ്വീഡൻ തിരുത്തൽ യജ്ഞം നടത്തുന്നു. തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ മെറ്റ താൾ ഇവിടെ കാണാം. മലയാളം വിക്കിമീഡിയയിലെ എല്ലാ ഉപയോക്താക്കളെയും ഈ തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ലേഖനങ്ങൾ ഈ താളിലെ പട്ടികയിൽ ചേർക്കുമല്ലോ. നന്ദി. --നത (സംവാദം) 17:36, 19 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)

വിക്കിമീഡിയ സംരംഭങ്ങളുടെ ഭാവിപരിപാടികളെ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ

വിക്കിമീഡിയ സംരംഭങ്ങൾ പരിപാലിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടെഷൻ. വിക്കിമീഡിയ സംരംഭങ്ങളുടെ ഭാവി എന്തായിരിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അനേകം ചർച്ചകൾ പലയിടങ്ങളിലായി ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2017 മുതൽ 2030 വരെയുള്ള വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നടപ്പിലാക്കുക. വിക്കിമീഡിയ സംരംഭങ്ങളിലെ സന്നദ്ധസേവകരുടെയും വായനക്കാരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾക്കും, താല്പര്യങ്ങൾക്കുമനുസരിച്ചുള്ള ഭാവി തീരുമാനങ്ങളാകും വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ എടുക്കേണ്ടതെന്നതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വിലപ്പെട്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുവാനായി മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഒരു താൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ താളിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചയുടെ ഇംഗ്ലിഷ് സാരാംശം വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷനു കൈമാറാമെന്ന് ഞാൻ വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും കണ്ണി പിന്തുടർന്ന് വിക്കിമീഡിയ സംരംഭങ്ങളുടെ ഭാവിപരിപാടികളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. --നത (സംവാദം) 18:02, 11 മാർച്ച് 2017 (UTC)

CIS-A2Kയുടെ വരുംവർഷത്തിലെ പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിൽ മലയാളം വിക്കിസമൂഹത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതിനെപ്പറ്റി

മെറ്റാവിക്കിയിലെ ഈ താളിൽ ലോഗ് ഇൻ ചെയ്തു് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പിന്തുണയും പങ്കുചേർക്കുമല്ലോ.  വിശ്വപ്രഭViswaPrabhaസംവാദം 02:54, 27 മാർച്ച് 2017 (UTC)

CIS-A2K Technical Wishes 2017 Announcement

Sorry for posting this message in English, please feel free to translate the message
CIS-A2K Events TechnicalWishes 2017 Logo.png

Greetings from CIS-A2K!

CIS-A2K is happy to announce the Technical Wishes Project beginning July 2017. We now welcome requests from Indic language communities on our Technical Request page. This project, inspired by WMDE, is an effort to document and hopefully resolve the technical issues that have long plagued Indian Wikimedians. For more details, please check our Technical Requests page. Please feel free to ask questions or contact us at tito@cis-india.org and manasa@cis-india.org. Regards. --MediaWiki message delivery (സംവാദം) 18:05, 1 ജൂലൈ 2017 (UTC)

വിക്കിപീഡിയ പഠന ശിബിരം വണ്ടൂരിൽ

മലപ്പുറം സ്വതന്ത്ര സോഫ്ട് വെയർ യൂസേഴ്സിൻറെയും ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് യുവസമിതി വണ്ടൂർ പ്രദേശിക ഘടകത്തിൻറെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ മാസം 23 ന് ( 2017 ജൂലൈ 23) മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വണ്ടൂരിൽ ഡെബിയൻ റിലീസ് പാർട്ടിയും മലയാളം വിക്കിപീഡിയ പഠന ശിബിരവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. വിക്കിപീഡിയ പഠന ശിബിരത്തിൻറെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്ത ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുമല്ലോ... കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്ത ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുമല്ലോ... https://ml.wikipedia.org/wiki/വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിപഠനശിബിരം/മലപ്പുറം_4 വണ്ടൂർ- കാളികാവ് റോഡിൽ ഏലാട്ട് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് പരിപാടി. ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.--Akbarali (സംവാദം) 18:40, 20 ജൂലൈ 2017 (UTC)

CIS-A2K Newsletter June 2017

Envelope alt font awesome.svg

Hello,
CIS-A2K has published their newsletter for the months of June 2017. The edition includes details about these topics:

 • Wikidata Workshop: South India
 • Tallapaka Pada Sahityam is now on Wikisource
 • Thematic Edit-a-thon at Yashawantrao Chavan Institute of Science, Satara
 • Asian Athletics Championships 2017 Edit-a-thon
Please read the complete newsletter here.
If you want to subscribe/unsubscribe this newsletter, click here. --MediaWiki message delivery (സംവാദം) 04:01, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2017 (UTC)

CIS-A2K Newsletter July 2017

Envelope alt font awesome.svg

Hello,
CIS-A2K has published their newsletter for the months of July 2017. The edition includes details about these topics:

 • Telugu Wikisource Workshop
 • Marathi Wikipedia Workshop in Sangli, Maharashtra
 • Tallapaka Pada Sahityam is now on Wikisource
 • Wikipedia Workshop on Template Creation and Modification Conducted in Bengaluru

Please read the complete newsletter here.
If you want to subscribe/unsubscribe this newsletter, click here. --MediaWiki message delivery (സംവാദം) 03:58, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2017 (UTC)

Wikidata Workshop in Kerala

Apologies for posting the message in English, please feel free to translate this message

Hello,
Asaf Bartov, Senior Program Officer, Wikimedia Foundation, will visit India this September, and conduct Wikidata workshops. In order to continue our collaboration with Malayalam Wikimedians, we have proposed a Wikidata workshop for Wikimedians in Kerala at Trivandrum or Ernakulam (or propose a city). We have proposed the dates 2 and 3 September. Asaf Bartov will conduct the event, and CIS-A2K will co-ordinate. Please share your views and opinion. --Tito Dutta (Talk) 12:45, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2017 (UTC)

Dear Tito Dutta, We are re-planning the dates to August 30 & 31, tentatively in Kochi (Ernakulam). Thanks for the announcement. വിശ്വപ്രഭViswaPrabhaസംവാദം 15:26, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2017 (UTC)

വിക്കിഡാറ്റ പരിശീലനശിബിരം - 2017

ഈ പരിപാടിക്കു് തനതായ ഏകോപനതാൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശദവിവരങ്ങൾ കാണാനും പരിശീലനാർത്ഥിയായി പുതുതായി പേരു ചേർക്കാനും ഏകോപനതാൾ കാണുക.

വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ സീനിയർ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ അസഫ് ബാർട്ടോവ് നയിക്കുന്ന വിക്കിഡാറ്റ പരിശീലനശില്പശാല ആഗസ്റ്റ് 30, 31 തീയതികളിലായി കൊച്ചിയിൽ വെച്ചു് നടത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. മുഖ്യ പരിശീലകൻ ലളിതമായ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുക. വിക്കിമീഡിയ ഇന്ത്യ ചാപ്റ്റർ, ബാംഗളൂരിലെ CIS-A2K, IT@School പദ്ധതി, മലയാളം വിക്കിസമൂഹം എന്നിവരുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണു് ഈ ശില്പശാല നടത്തുന്നതു്. വിക്കിഡാറ്റ എന്ന ആശയം, വിക്കിഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിധം, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വിക്കിഡാറ്റയിൽ ചേർക്കുന്ന വിധം, മറ്റു വിക്കിപദ്ധതികളുമായി വിക്കിഡാറ്റ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന രീതി, വിക്കിക്വാറി, അനുബന്ധ എക്സ്റ്റെൻഷനുകൾ തുടങ്ങിയവയാണു് പരിശീലനത്തിലെ പ്രതിപാദ്യം.


പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരുടെ രെജിസ്ത്രേഷനുള്ള പട്ടികയും മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുടെ ആശംസകളും പരിപാടിയുടെ ഏകോപനതാളിലേക്കു മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഏകോപനതാൾ (Event page) കാണുക.


A Wikidata training workshop led by Asaf Bartov is planned to be conducted in Kochi during August 30 and 31. The lead trainer will be imparting the training in simple English. The program is coordinated by Wikimedia India Chapter, CIS-A2K (Bangalore), IT@School Project and Malayalam Wikimedia Community. Please see the event page for more details.

Wiki Loves Monuments 2017 in India

Greetings from Wikimedia India! Wiki Loves Monuments in India is an upcoming photo competition, part of the bigger Wiki Loves Monuments 2017. We welcome you all to be part of it, as participants and as volunteers. The aim of the contest is to ask the general public—readers and users of Wikipedia, photographers, hobbyists, etc.—to take pictures of cultural heritage monuments and upload them to Wikimedia Commons for use on Wikipedia and its sister projects. This in turn would lead to creation of new articles along with development of new articles in Indian languages.

We seek your support to make this event a grand success ! Please sign up here -- Suyash Dwivedi, sent using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 11:50, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2017 (UTC)

Wikidata Workshops in India in September 2017

Apologies for writing the message in English. Please feel free to translate the message to your language.
Wikidata-logo-en.svg

Hello,
We are glad to inform you that Asaf Bartov will visit India in the month of September, and will be conducting local workshops on Wikidata and other recent technologies and tools. You might be aware that Asaf is a promoter and trainer of Wikidata, and before and during this year's Wikimania, Indic Wikimedians from two communities requested Asaf to visit India to conduct more Wikidata workshops.
The workshop would include extensive Wikidata training, from absolute beginner level through querying and embedding Wikidata in Wikipedia (incl. infoboxes), as well as a general tools demonstration, including Quarry. Additionally, time would be made for general Q&A ("ask me anything") to let people use the opportunity to directly ask a WMF representative anything that they have on their mind.
Asaf would come to India on 29 August. Please see the detailed plan here. Please contact here or write to Asaf if you have any question. Regards. -- Titodutta, sent using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 13:37, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2017 (UTC)

Featured Wikimedian [September 2017]

Wikimedia India logo.svg

Greeting, on behalf of Wikimedia India, I, Krishna Chaitanya Velaga from the Executive Committee, introduce you to the Featured Wikimedian of the Month for September 2017, Swapnil Karambelkar.

Swapnil Karambelkar is one of the most active Wikimedians from the Hindi community. Swapnil hails from Bhopal, Madhya Pradesh, and by profession a Mechanical Engineering, who runs his own firm based on factory automation and education. Swapnil joined Wikipedia in August 2016, through "Wiki Loves Monuments". He initially started off with uploading images to Commons and then moved onto Hindi Wikipedia, contributing to culture and military topics. He also contributes to Hindi Wikibooks and Wikiversity. Soon after, he got extensively involved in various outreach activities. He co-organized "Hindi Wiki Conference" in January 2017, at Bhopal. He delivered various lectures on Wikimedia movement in various institutions like Atal Bihari Hindi University, Sanskrit Sansthanam and NIT Bhopal. Along with Suyash Dwivedi, Swapnil co-organized the first ever regular GLAM project in India at National Museum of Natural Heritage, Bhopal. Swapnil is an account creator on Hindi Wikipedia and is an admin on the beta version on Wikiversity. Swapnil has been instrumental in establishing the first Indic language version of Wikiversity, the Hindi Wikiversity. As asked regarding his motivation to contribute to the Wikimedia movement, Swapnil says, "It is the realization that though there is abundance of knowledge around us, but it is yet untapped and not documented".

Bhubaneswar Heritage Edit-a-thon 2017

Hello,
The Odia Wikimedia Community and CIS-A2K are happy to announce the "Bhubaneswar Heritage Edit-a-thon" between 12 October and 10 November 2017

This Bhubaneswar Heritage Edit-a-thon aims to create, expand, and improve articles related to monuments in the Indian city of Bhubaneswar.

Please see the event page here.

We invite you to participate in this edit-a-thon, please add your name to this list here.

You can find more details about the edit-a-thon and the list of articles to be improved here: here.

Please feel free to ask questions. -- User:Titodutta (sent using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 09:20, 4 ഒക്ടോബർ 2017 (UTC))

WP0 abusers attack at ml.wiki

(Sorry for using English) Dear Malai users, as you may know there's a project to deliver Wikipedia without any fee via mobile connection in some countries (Angola and Bangladesh for example). Several users actually exploit this possibility to use Wikipedia as a file sharing platform, choosing random wikis (fi.wiki, pt.wiki, etc.) to upload files to share via social networks. Starting from some days they started attacking ml.wiki. Deleting these files as soon as possible is important in order to discourage this kind of abuse. Ml.wiki sysops already deleted lots of files and I had to do the same some minutes ago. So, I want to inform you about this situation and ask if you're ok with stewards deleting these files since most of these vandalisms happens when it's night in Malaysia. --Vituzzu (സംവാദം) 20:02, 5 ഒക്ടോബർ 2017 (UTC)

CIS-A2K Newsletter August September 2017

Hello,
CIS-A2K has published their newsletter for the months of August and September 2017. Please find below details of our August and September newsletters:

August was a busy month with events across our Marathi and Kannada Focus Language Areas.

 1. Workshop on Wikimedia Projects at Ismailsaheb Mulla Law College, Satara
 2. Marathi Wikipedia Edit-a-thon at Dalit Mahila Vikas Mandal
 3. Marathi Wikipedia Workshop at MGM Trust's College of Journalism and Mass Communication, Aurangabad
 4. Orientation Program at Kannada University, Hampi

Please read our Meta newsletter here.

September consisted of Marathi language workshop as well as an online policy discussion on Telugu Wikipedia.

 1. Marathi Wikipedia Workshop at Solapur University
 2. Discussion on Creation of Social Media Guidelines & Strategy for Telugu Wikimedia

Please read our Meta newsletter here: here
If you want to subscribe/unsubscribe this newsletter, click here.

Sent using --MediaWiki message delivery (സംവാദം) 04:23, 6 നവംബർ 2017 (UTC)

Featured Wikimedian [November 2017]

Wikimedia India logo.svg

On behalf of Wikimedia India, I hereby announce the Featured Wikimedian for November 2017.

Balaji Jagadesh is one of the top contributors from the Tamil Wikimedia community. Though he started contributing since 2009, he was quite active after his participation in WikiConference India 2011. Initially he started contributing to Tamil Wikipedia, but was later attracted towards Tamil Wikisource, Tamil Wikitionary, and Wikidata. His global contributions count to whooping 2,50,000 edits. He is an admin on Tamil Wikitionary.

After his interaction with Mr. Loganathan (User:Info-farmer), Balaji was very much motivated to contribute to Wikimedia projects. He says, "When I was editing in Tamil Wikipedia, I used to translate science articles from English to Tamil. But faced problem in finding equivalent Tamil words. The English to Tamil dictionaries were inadequate. Hence I felt the need to work in the Tamil Wikitionary. After a while there was a collaboration with Tamil Wikisource and Tamil Nadu Government through Tamil Virtual University through 2000 CC0 books were uploaded".

As an active contributor to Wikidata, he says that the vision of Wikimedia movement is, "Imagine a world in which every single human being can freely share in the sum of all knowledge", but with Wikidata we can make it, "Imagine a world in which every single human being and every single machine can freely share in the sum of all knowledge". Apart from regular contributions, he also created templates to Tamil Wikimedia projects, and also maintains Tamil Wikisource's official Twitter handle.

Balaji hails from Coimbatore, Tamil Nadu, and is a post-graduate is Physics. He currently works as a Senior Geophysicist in Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC).

Any editor can propose a fellow to be a Featured Wikimedia at: http://wiki.wikimedia.in/Featured_Wikimedian/Nominations

MediaWiki message delivery (സംവാദം) 09:59, 10 നവംബർ 2017 (UTC)

Featured Wikimedian [December 2017]

Wikimedia India logo.svg

Greetings, on behalf of Wikimedia India, I, Krishna Chaitanya Velaga introduce you to the Featured Wikimedian of the Month for December 2017, Hrishikes Sen.

Hrishikes Sen is one of the most active contributors from the Bengali community. Though he started editing English and Bengali Wikipedia in 2007, he had to take a long break due to professional constraints. Later he started working on Bengali Wikisource from 2012, and ever since, he has been an active contributor, and expanded to English Wikisource as well. With more than 45,000 global edits, he is an admin on English Wikisource.

As a child, Hrishikes always found reading books as a fascinating task. He says that he finds reference books as interesting as mystery novels. That interest, over years motivated him to contribute to Wikisource. The journey and motivation behind his contributions to Wikisource can be read from a post on WMF's blog, Why I contribute to Wikisource?. He says that till date he's been only active online, but he plans to do outreach in the coming future. He hopes that attending the 10th Anniversary Celebratory Workshop of Bengali Wikisource in Kolkata on 10 December may be a harbinger to his future offline activities.

Hrishikes believes that Wikisource will one day emerge as of the top digital libraries in the world, and says that as a store-house for primary and secondary source materials for Wikipedia, the importance of Wikisource is steadily becoming invaluable. Much of his time, Hrishikes spends working around Indian works, with a special focus on the works of Bankim Chandra Chattopadhyay, Jagadish Chandra Bose, and Rabindranath Tagore. Apart from being a proofreader, he uploaded more than 750 books spreading over five languages to Wikimedia Commons.

Hrishikes hails from Kolkata, but is presently based in Lucknow. By profession, he is a doctor serving in paramilitary forces. To his Bengali friends, he welcomes them to contribute to Bengali Wikisource which has more than 676,000 that have completed Optical Character Recognition and are waiting to be proofread.

Nomination can be made at: http://wiki.wikimedia.in/Featured_Wikimedian/Nominations

MediaWiki message delivery (സംവാദം) 13:09, 1 ഡിസംബർ 2017 (UTC)

Train-the-Trainer 2018

Apologies for writing in English, please consider translating the message

Hello,

Train The Trainer 2018 logo version 01.jpg

We are delighted to inform that the Train-the-Trainer (TTT) 2018 programme organised by CIS-A2K will be held from 26-28 January 2018, in Mysore, Karnataka, India.

What is TTT? Train the Trainer or TTT is a residential training program. The program attempts to groom leadership skills among the Indian Wikimedia community (including English) members. Earlier TTT have been conducted in 2013, 2015, 2016 and 2017.

Who should join?

 • An editor who is interested to conduct real-life and online Wiki-events such as outreach, workshop, GLAM, edit-a-thon, photowalk etc.
 • Any active Wikimedian contributing to any Indic language Wikimedia project is eligible to apply.
 • The editor must have 500+ global edits before 1 November 2017
 • Anyone who has already participated in an earlier iteration of TTT, can not apply.

Please learn more about this program and apply to participate or encourage the deserving candidates from your community to do so. -- Titodutta using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 17:03, 1 ഡിസംബർ 2017 (UTC)

CIS-A2K Newsletter October 2017

Envelope alt font awesome.svg

Hello,
CIS-A2K has published their newsletter for the months of October 2017. The edition includes details about these topics:

 • Marathi Wikipedia - Vishwakosh Workshop for Science writers in IUCAA, Pune
 • Bhubaneswar Heritage Edit-a-thon
 • Odia Wikisource anniversary
 • CIS-A2K signs MoU with Telangana Government
 • Indian Women Bureaucrats: Wikipedia Edit-a-thon
 • Interview with Asaf Bartov

Please read the complete newsletter here.
If you want to subscribe/unsubscribe this newsletter, click here. Sent using --MediaWiki message delivery (സംവാദം) 05:43, 4 ഡിസംബർ 2017 (UTC)

Supporting Indian Language Wikipedias Program: Needs Assessment Survey

Please translate this message if possible
Wikipedia-logo-v2.svg

Hello,
We are extremely delighted to inform that the Wikimedia Foundation and CIS-A2K have come together in a partnership with Google to launch a pilot project Supporting Indian Language Wikipedias Program to address local online knowledge content gaps in India. In order to engage and support active Wikipedia volunteers to produce valuable new content in local Indian languages, we are conducting a needs assessment survey. The aim of this survey is to understand the needs of the Indic Wikimedia community and ascertaining their infrastructure requirements that we can fulfill during the course of this project.

Please help us by participating in the survey here.

Your opinion will help to make the program better. Kindly share this survey across your communities, user groups and network of fellow Indic Wikimedians. -- m:User:Titodutta, sent using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 08:51, 8 ഡിസംബർ 2017 (UTC)

Wikigraphists Bootcamp (2018 India)

Greetings,

It is being planned to organize Wikigraphists Bootcamp in India, please fill out the survey form to help the organizers. Your responses will help organizers understand what level of demand there is for the event (how many people in your community think it is important that the event happens). At the end of the day, the participants will turn out to have knowledge to create drawings, illustrations, diagrams, maps, graphs, bar charts etc. and get to know to how to tune the images to meet the QI and FP criteria. For more information and link to survey form, please visit Talk:Wikigraphists Bootcamp (2018 India). MediaWiki message delivery (സംവാദം) 12:43, 15 ജനുവരി 2018 (UTC)

Wikigraphists Bootcamp Survey Reminder

Greetings,

As it has already been notified about Wikigraphists Bootcamp in India, for training related to creation drawings, illustrations, diagrams, maps, graphs, bar charts etc. and to tune the images to meet the QI and FP criteria, please fill the survey form linked from Talk:Wikigraphists Bootcamp (2018 India). It'll help the organizers to assess the needs of the community, and plan accordingly. Please ignore if already done. Krishna Chaitanya Velaga 03:03, 21 ജനുവരി 2018 (UTC)

International Mother Langage Day and Open Data Day Wikidata Edit-a-thon

Wikidata-logo-v3.png
Please translate the message to your language, if applicable

Hello,
We are happy to inform you that a national level Wikidata editing campaign "IMLD-ODD 2018 Wikidata India Edit-a-thon" on content related to India is being organized from from 21 February 2018 to 3 March 2018. This edit-a-thon marks International Mother Language Day and Open Data Day.

Please learn more about this event: here.
Please consider participating in the event, by joining here.
You may get a list of suggested items to work on here.

Please let us know if you have question. -- Titodutta using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 07:12, 21 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)


ലാപ്ടോപ്പ്, ഇന്റർനെറ്റ് സ്റ്റൈപൻഡ് വിതരണം

ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലെ വിക്കിപീഡിയ സമൂഹങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി 2017-18 കാലയളവിൽ വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ, ഗൂഗിൾ, സെന്റർ ഫോർ ഇന്റർനെറ്റ് സൊസൈറ്റി (CIS), വിക്കിമീഡിയ ഇന്ത്യ ചാപ്റ്റർ (WMIN), ഉപയോക്തൃസംഘങ്ങൾ എന്നിവർ ചേർന്ന് ഒരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നു. പ്രോജക്ട് ടൈഗർ എന്നാണ് പദ്ധതിയുടെ പേര്. (പഞ്ചായത്ത് താളിലെ ഈ ഭാഗത്തും പരാമർശമുണ്ട്.)

ഇന്ത്യയിലെ വിക്കിപീഡിയ സമൂഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 50 പേർക്ക് ലാപ്ടോപ്പുകൾ (ACER Chromebooks), 100 പേർക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പണം എന്നിവ നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. ഇതിനായി ഇവിടെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷ നൽകാനുള്ള അവസാന തീയതി - 2018 ഫെബ്രുവരി 25. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നവരെ അതത് വിക്കിപീഡിയ സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്.--അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 00:39, 3 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്നുള്ള അപേക്ഷകർ

 1. Arunsunilkollam - മൊബൈലിലാണ് എഡിറ്റു ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിക്കിപീഡിയയ്ക്കു കൂടുതൽ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ കഴിയും. ഏവരുടെയും പിന്തുണ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ താളിലെ Community discussion and endorsements എന്ന ഭാഗത്ത് പിന്തുണ നൽകാം.--അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 00:39, 3 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)
 2. Akhiljaxxn -ഞാനും ഫോണിൽ നിന്നാണ് വിക്കിപീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലാപ്ടോപ്പ് ലഭിക്കുക ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വിക്കിപീഡിയയ്ക്കു കൂടുതൽ സംഭാവന നൽകാൻ എനിക്കു സാധിക്കുന്നതാണ്. എനിക്കുള്ള പിന്തുണ ഇവിടെനൽകാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു. Akhiljaxxn (സംവാദം) 05:39, 3 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)
 3. sidheeq - പിന്തുണ നൽകാനുള്ള താൾ ഇവിടെ
 4. Sairam. K - വിക്കിപീഡിയ പ്രചരണത്തിൽ തത്പരനാണ്. ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിക്കിപീഡിയയ്ക്കു കൂടുതൽ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ കഴിയും. ഏവരുടെയും പിന്തുണ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ താളിലെ Community discussion and endorsements എന്ന ഭാഗത്ത് പിന്തുണ നൽകാം. --Sai K shanmugam (സംവാദം) 16:56, 11 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)
 5. Faizy F Attingal - പിന്തുണ നൽകാൻ https://meta.wikimedia.org/wiki/Supporting_Indian_Language_Wikipedias_Program/Support/Faizy_F_Attingal
 6. അഭിജിത്ത്കെഎ - പിന്തുണക്കണേ. | ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Community discussion and endorsements എന്ന ഭാഗത്ത് പിന്തുണ നൽകാം (സംവാദം) 06:21, 13 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)
 7. Erfan Ebrahim Sait - കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അവിടുത്തെ ലൈബ്രറിയിലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നാണ് വിക്കിപീഡിയയിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. പഠനകാലം അവസാനിച്ചതോടെ ആ വഴിയും അടഞ്ഞു. ഇപ്പോ വല്ലപ്പോഴും മൊബൈലിൽ നിന്ന് തിരുത്തിയാൽ ആയി എന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഒരു ലാപ്പ് കിട്ടിയാൽ സംഭവം ഉഷാറാക്കാം. അതിന് എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്. പിന്തുണക്കുമല്ലോ..ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Community discussion and endorsements എന്ന ഭാഗത്ത് എന്നെ പിന്തുണ രേഖപ്പെടുത്തുമല്ലോ.. --ഇർഫാൻ ഇബ്രാഹിം സേട്ട് 10:21, 13 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)
 8. മഞ്ജുഷ - ഒരു ലാപ്‌ടോപ്പുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടുവർഷം മുമ്പ് കുഞ്ഞ് അത് നശിപ്പിച്ചതിനാൽ സ്വന്തമായൊരെണ്ണം ഇല്ലാതെയായി. ഭർത്താവിന്റെ ഓഫീസ് ലാപ്ടോപ്പിൽ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യാമെന്നായി പിന്നീട്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുവർഷത്തോളം ആ ലാപ്‌ടോപ്പ് കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും അത് ഓഫീസ് കാര്യങ്ങൾക്കുപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ പിന്നീട് ലഭ്യമല്ലാതായി. വിക്കിപീഡിയ എഡിറ്റിങ്സ് കാര്യമായി കുറഞ്ഞു. മൊബൈലിൽ വിക്കിപീഡിയയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതുവരെ ശ്രമിച്ചിട്ടുമില്ല. വിവിധ തിരുത്തൽ യജ്ഞങ്ങളിൽ ചേർന്ന് കൂടുതൽ ആക്ടീവാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്തുണ രേഖപ്പെടുത്താൽ തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുമല്ലോ. - Manjusha | മഞ്ജുഷ (സംവാദം) 04:37, 15 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)
 9. Arjunkmohan - കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി മൊബൈലിലാണ് എഡിറ്റു ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിക്കിപീഡിയയ്ക്കു കൂടുതൽ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ കഴിയും. ഏവരുടെയും പിന്തുണ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ താളിലെ Community discussion and endorsements എന്ന ഭാഗത്ത് പിന്തുണ നൽകാം.--Arjunkmohan (സംവാദം) 22:07, 16 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)
 10. Mpmanoj - എം.പി മനോജ്- [1] --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 08:46, 19 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)
 11. രാം ജെ ചന്ദ്രന്ൻറെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനെന്താ ആരും ഇതുവരെ പിന്തുണക്കാഞ്ഞതു്? :-( വിശ്വപ്രഭViswaPrabhaസംവാദം 17:04, 25 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)
 12. Sanu N
 13. Jameela P.
 14. Abhijith R Mohan
 15. Jinoytommanjaly
 16. Sugeesh

Wiki Advanced Training 2018

Please translate the message to your language, if applicable

Hello,
Wiki Advanced Training or WAT is a residential training workshop to be conducted on 29 June 2018 to 1 July 2018 (Friday to Sunday) at Ranchi, Jharkhand, India. Participants are expected to reach the venue at Ranchi by 28 June 2018 evening
The objectives of the events are:

 • To optimize contribution and increase skills of Indic Wikimedians
 • To introduce and initiate best practices across Indic Wikimedia projects with reference to Global projects
 • Raise awareness towards initiative such as #1Lib1Ref, TWL and use of scripts, gadgets, and Wikimedia tools.
 • Develop capacity across Indic Wikimedians to participate in events Global hackathon, Wikidatacon

Please read more about the workshop and participation process: Here.
The last date application is 9 June. Please us know if you have any questions.
Thanks
--Pavan Santhosh (CIS-A2K) (സംവാദം) 07:44, 6 ജൂൺ 2018 (UTC)

നയരൂപീകരണം

വിക്കിപീഡിയ പഞ്ചായത്ത്
വിക്കിപീഡിയ പഞ്ചായത്ത്
നയരൂപീകരണത്തിലെ
പഴയ സം‌വാദങ്ങൾ
സംവാദ നിലവറ

വിക്കിമീഡിയ-2030 - ആഗോളനയരൂപീകരണം

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ, വിക്കിമീഡിയ സംരംഭങ്ങളുടെ രൂപഭാവങ്ങളും വികാസവും 2030-ൽ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നും ലോകസമൂഹത്തിൽ അവയുടെ സ്വാധീനവും ഉപയുക്തതയും എത്ര മാത്രം വർദ്ധിപ്പിക്കാമെന്നുമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആഗോളതലത്തിൽ ചർച്ചയും നയരൂപീകരണവും നടന്നുവരുന്നതായി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. “അറിവ് നമുക്കെല്ലാർക്കും ഒരുപോലെ അവകാശപ്പെട്ടതാണു്” ("Knowledge belongs to all of us") എന്ന അടിസ്ഥാനവസ്തുതയിലൂന്നി, ഭാവിയിൽ ലഭ്യമാകാവുന്ന ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടേയും സാമൂഹികനീതിബോധത്തിന്റേയും ലോകതലത്തിൽ തന്നെ മാറിവരാവുന്ന വിദ്യാഭ്യാസപരിപാടികളുടേയും വെളിച്ചത്തിൽ വിക്കിപീഡിയയുടെ കർമ്മപദ്ധതികൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ പുനരാസൂത്രണം ചെയ്യണമെന്നു് നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു ദീർഘകാലവീക്ഷണനയം നിർമ്മിക്കുകയാണു് ഈ മഹായജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു് എല്ലാ വിക്കിസമൂഹങ്ങളേയും അനുബന്ധപ്രസ്ഥാനങ്ങളേയും സമാനമായ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മറ്റു സംഘടനകളേയും വിദ്യാഭ്യാസം, സംസ്കാരം, ചരിത്രം, ശാസ്ത്രം, സാങ്കേതികവിജ്ഞാനം, വാർത്താമാദ്ധ്യമങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മണ്ഡലങ്ങളിൽനിന്നുള്ള പ്രമുഖവ്യക്തികളേയും ഉൾപ്പെടുത്തി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചർച്ചായോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. അത്തരം ഒരു ചർച്ചായോഗം ഈ ജൂലൈ മാസം 20-ആം തീയതിയോടടുത്തു് തിരുവനന്തപുരത്തും സംഘടിപ്പിക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നു. കേരള സർവ്വകലാശാല, IT@school, മാദ്ധ്യമപ്രതിനിധികൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, സാംസ്കാരികം തുടങ്ങിയ സർക്കാർ പ്രതിനിധികൾ, മലയാളം വിക്കിമീഡിയ പദ്ധതികളിലെ സജീവപ്രവർത്തകർ എന്നിവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് അവരിൽ നിന്നുമുള്ള വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങൾ സമാഹരിക്കുന്നതു ലക്ഷ്യമാക്കി നടത്തുന്ന ഈ പരിപാടിക്കു് വേണ്ടിവരുന്ന സാമ്പത്തികച്ചെലവുകൾ അതിദ്രുത ഗ്രാന്റ് ആയി വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ അനുവദിക്കുന്നതാണു്.

ഈ ചർച്ചായോഗവും അതോടനുബന്ധിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള സർവ്വകലാശാലാവിദ്യാർത്ഥികളേയും തല്പരരായ മറ്റുള്ളവരേയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ഏകദിന വിക്കിപീഡിയ പരിശീലനശിബിരവും നടത്തുവാൻ എല്ലാ വിക്കിപീഡിയ ഉപയോക്താക്കളുടേയും പിന്തുണ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്കളുടെ പിന്തുണ അറിയിച്ചുകൊണ്ടു് താഴെ എത്രയും വേഗം ഒപ്പു ചേർക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. നന്ദി.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെറ്റാവിക്കിയിലെ കണ്ണികൾ
 1. https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2017
 2. https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2017/Process/Briefing
 3. https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2017/Cycle_2/Reach/Apply

പരിപാടിയുടെ ഏകോപനതാൾ

Brief translation in English

As part of the Global Wikimedia 2030 strategy development, the Malayalam Wkimedia Community is planning to conduct a consultation meet-up at tentatively around July 20th, in which prominent representatives from educational / GLAM institutions, academics, media and active Wikimedia communities are expected to participate. We are also looking at the possibility of conducting a whole day Wikipedia Workshop for interested senior students and research scholars from Kerala University and other potential future Wikimedians. Part of the expenses are expected to be reimbursed by Wikimedia Foundation by way of a Rapid financial Grant. All community members and active users are requested to endorse this event plan at the earliest. Thank you.

വിശ്വപ്രഭViswaPrabhaസംവാദം 04:51, 21 ജൂൺ 2017 (UTC)

പിന്തുണ

പങ്കെടുക്കുന്നവർ

വർഷം 2017 ലെ അഡ്മിൻ തിരുത്തലുകൾ

കാര്യനിർവാഹകരും ഒരു വർഷത്തെ (2017) പ്രവൃത്തികളും
01) അഭിഷേക് 0 02) സുജിത് വക്കീൽ 22 03) ദീപു 0
04) അജയ് ഡോക്ടർ 8 05) എഴുത്തുകാരി (ശ്രീരജ്) 0 06) കണ്ണന്മാഷ് 76
07) ഇർവ്വിൻ 700 08) ജേക്കബ് ജോസ് 3496 09) ജിഗേഷ് 0
10) കിരൺ ഗോപി 1036 11) മനു എസ് പണിക്കർ 116 12) പ്രവീൺ പി 20
13) രമേശ് എൻ ജി 0 14) രഞ്ജിത് സിജി 292 15) റസിമാൻ 16
16) ശ്രീജിത്ത് 26 17) വിശ്വപ്രഭ 25 18) ബിപിൻ 148
 • മൊത്തം കാര്യ നിർവാഹകർ: 18 ആളുകൾ
 • ഇതിൽ ബ്യൂറോക്രാറ്റ് : ഒരാൾ
 • മൊത്തം കാര്യനിർവാഹകപ്രവൃത്തികളുടെ എണ്ണം 100 അധികം : 6 ആളുകൾ
 • മൊത്തം കാര്യനിർവാഹകപ്രവൃത്തികളുടെ എണ്ണം 50-തിൽ കുറവ്: 11 ആളുകൾ
 • ഇതിൽ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നവർ : 5 ആളുകൾ

ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 18 പേരാണ് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ നിലവിലെ കാര്യനിർവാഹകർ. വർഷം 2017 കഴിയുമ്പോൾ അഡ്മിൻ ലെവലിൽ ഒരാലോചന നടത്തുന്നത് നല്ലതാവും എന്നു കരുതുന്നു. വിക്കിപീഡിയരുടെ ഒരു സാദാ ഉപയോക്താവ് എന്ന നിലയിൽ വിക്കിപീഡിയയുടെ അഡ്മിൻസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അഡ്മിൻ ലെവലിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നറിയിക്കാൻ പറ്റിയാൽ നല്ലതായിരുന്നു. വേണമെങ്കിൽ പത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വമ്പൻ വാർത്തയുമാക്കാം. നല്ല പബ്ലിസിറ്റിക്ക് ഇതൊക്കെയാ മരുന്ന്... (വാർത്ത കൊടുക്കാൻ ഒരു കാരണം വേണമല്ലോ)

ഇതിപ്പോൾ പറയാൻ കാരണമുണ്ട്. പഴയകാലമല്ല ഇത്. നിരവധി ലേഖനങ്ങൾ ദിനം‌പ്രതി വരുന്നുണ്ട്, മാറ്റം വരുത്താൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വിക്കിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. സാദാ യൂസേർസിനേക്കാൾ അഡ്മിൻസിനാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ഏറെ പണിയെടുക്കേണ്ടത് എന്നു പലപ്പോഴും തോന്നിയിരുന്നു. വിവിധ സോഷ്യൽമീഡിയ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഇക്കാര്യം പലപ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നും കണ്ടില്ല.

 • അഡ്മിൻസ് എന്തു പറയുന്നു?
 • നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തികയാഞ്ഞിട്ടാണോ എനിക്കീ സംശയം ഉണ്ടായത്?
 • കൂടുതൽ അഡ്മിൻസിനെ ഈ അവസരത്തിൽ മലയാളത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടോ?
 • അതോ നിലവിൽ ഉള്ളവർ പണിയെടുക്കാതെ നടക്കുകയാണോ?
 • ഒരു വർഷം കൊണ്ട് 100 പേജെങ്കിലും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ ഉണ്ടോ?
 • 10 -ഇൽ അധികം പേജുകൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തവർ എത്രപേർ?
 • 10 -ഇൽ അധികം പേജുകൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തവർ എത്രപേർ?
 • 10 -ഇൽ അധികം പേജുകൾ റിസ്റ്റോർ ചെയ്തവർ എത്രപേർ?

അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പലതാണ്. അഡ്മിൻ പ്രവൃത്തിയുടെ എഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി കിട്ടിയാൽ ഓരോ സാദാവിക്കിപീഡിയർക്കും അതു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്.

കൃത്യമായ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കിട്ടിയാൽ വിവിധ വാർത്താമാധ്യമങ്ങളിൽ കൊടുത്ത് നല്ലൊരു വാർത്തയാക്കാവുന്നതാണ്.

അഡ്മിൻ പ്രവൃത്തികളുടെ ടോട്ടൽ എഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി തീർച്ചയായും 500 -നുമപ്പുറമായിരിക്കും എന്നറിയാം.

ഇതൊന്നുമല്ലാതെ, ടോട്ടൽ അഡ്മിൻ പരിപാലനം 100 ലോ 500 ലോ താഴെ വരുന്നവരൊക്കെ 2018 ഉഷാറാക്കമെന്നാണഗ്രഹം.

50 ഇൽ താഴെ ടോട്ടൽ അഡ്മിൻ പരിപാലനം ഉള്ളവരൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു പോവുക തന്നെ വേണം. വഴിമുടക്കികളായി ഒരു നല്ല പ്രസ്ഥാനത്തിനു വിലങ്ങുതടിയാവരുത്. പ്രാപ്തരായ നിരവധിപ്പേരുണ്ട് നമുക്ക്. അവർക്ക് താല്പര്യമെങ്കിൽ, അവരെ അഡ്മിന്മാരാക്കി വിക്കിപീഡിയയെ നന്നായി നയിക്കാൻ സാധ്യവുമാണല്ലോ.

ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അഡ്മിനായിരിക്കാം എന്നാരെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, 0 എഡിറ്റുകാരെയൊക്കെ പിടിച്ച് നിങ്ങൾ അഡ്മിൻസ് തന്നെ പുറത്താക്കണം. എന്ത് കാര്യത്തിനാ പിന്നെ ഇവരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്? ഇവരുടെ വേലത്തരങ്ങൾ വേണ്ടാന്നു തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. ഒരുകൊല്ലത്തേക്ക് മൊത്തം എഡിറ്റ്സ് എന്തായാലും 0 ആയിരിക്കില്ല, ഹിസ്റ്ററി നോക്കിയിട്ടുതന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ പത്തോ ഇരുപതോ ആക്കിക്കോളൂ.

ഇവിടെ അഡ്മിൻപ്രവൃത്തിയുടെ എഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി പറയുകയും എന്നേപോലുള്ള മറ്റു വിക്കന്മാരെ അത് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നുതന്നെ കരുതുന്നു...

വ്യക്തമായ മറുപടി ലഭിക്കുമെന്നു കരുതുന്നു.

- Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 17:02, 8 ജനുവരി 2018 (UTC)

Statistics => https://xtools.wmflabs.org/adminstats/ml.wikipedia.org/2017-01-01/2018-01-01 --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 18:33, 8 ജനുവരി 2018 (UTC)

ചർച്ച

ചുരുക്കം ചില മറുപടികൾ തരാം

 • അഡ്മിൻസ് എന്തു പറയുന്നു?

എന്ത് പറയുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ കണക്ക് എടുക്കാം സജീവം അല്ലാത്തവരെ മാറ്റി പുതിയ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് വരാം . ആറിൽ താഴെ മാത്രം ആണ് സജീവർ . നിർജീവമായവർ സ്വയം രാജി വെച്ച് പൊക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കണം , പോകാത്തവരെ വോട്ടിനിട്ട് പുറത്താക്കണം .

 • നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തികയാഞ്ഞിട്ടാണോ എനിക്കീ സംശയം ഉണ്ടായത്?

അഡ്മിൻസ് ആക്റ്റീവ് അല്ല എന്നത് തോന്നൽ അല്ല യാഥാർത്ഥം ആണ്.

 • കൂടുതൽ അഡ്മിൻസിനെ ഈ അവസരത്തിൽ മലയാളത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടോ?

കൂടുതൽ അഡ്മിൻസിനെ മലയാളത്തിന് ആവശ്യം ഉണ്ട് , തിരുത്തൽ യജ്ഞങ്ങൾ അനവധി ആണ് വരുന്ന ലേഖനങ്ങൾ നോക്കുവാനും മറ്റും നിലവിൽ ഉള്ള സജീവ അഡ്മിൻസ് പാടുപെടുന്നുണ്ട് , 2017 ൽ നടന്ന പുസ്തകദിന തിരുത്തൽ യജ്ഞം ഉദാഹരണം ആണ് അന്ന് ശ്രദ്ധ ഒന്ന് കുറഞ്ഞതിൽ വന്നു കയറിയ പാഴ് ലേഖനങ്ങൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ മൂന്ന് മാസത്തിൽ അധികം വേണ്ടി വന്നു എന്നത് മറക്കാൻ പാടില്ല .

 • അതോ നിലവിൽ ഉള്ളവർ പണിയെടുക്കാതെ നടക്കുകയാണോ?

അതെ ഒരു പണിയും എടുക്കാതെ നടക്കുന്നവർ നിരവധി ഉണ്ട് , സ്വയം മാറിനിൽക്കണോ തുടരണോ വേണ്ടയോ എന്ത് തികച്ചും വ്യക്തിപരം ആണ് . അമ്പതിൽ താഴെ തിരുത്തലുകൾ ഉള്ളവർ തൽകാലം സ്വയം മാറിനിൽക്കണം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം .

 • ഒരു വർഷം കൊണ്ട് 100 പേജെങ്കിലും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ ഉണ്ടോ?

പേജ് ഡിലീറ്റ് ചെയുന്നത് പോയിട്ട് , 100 അഡ്മിൻ തിരുത്തു നടത്താത്തവർ വരെ ഉണ്ട് .

 • 10 -ഇൽ അധികം പേജുകൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തവർ എത്രപേർ?

പേര് എടുത്തു പറയുന്നില്ല മുകളിൽ ശ്രീജിത്ത് ഇട്ട പട്ടിക കാണുക

 • 10 -ഇൽ അധികം പേജുകൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തവർ എത്രപേർ?

പേര് എടുത്തു പറയുന്നില്ല മുകളിൽ ശ്രീജിത്ത് ഇട്ട പട്ടിക കാണുക

 • 10 -ഇൽ അധികം പേജുകൾ റിസ്റ്റോർ ചെയ്തവർ എത്രപേർ?

പേര് എടുത്തു പറയുന്നില്ല മുകളിൽ ശ്രീജിത്ത് ഇട്ട പട്ടിക കാണുക


മുകളിൽ ശ്രീജിത്ത് ഇട്ട പട്ടികയിലെ കണക്കു പ്രകാരം

ഒരു അഡ്മിൻ തിരുത്തു പോലും കഴിഞ ഒരു കൊല്ലം ചെയ്യാത്ത അഡ്മിന്മാർ

 1. രമേശ് എൻ ജി
 2. ജിഗേഷ്
 3. എഴുത്തുകാരി (ശ്രീരജ്)
 4. ദീപു
 5. അഭിഷേക്

25 ഉം അതിൽ താഴെയും അഡ്മിൻ തിരുത്തുള്ളവർ

 1. വിശ്വപ്രഭ
 2. സുജിത് വക്കീൽ
 3. പി പ്രവീൺ
 4. റസിമാൻ
 5. അജയ് ഡോക്ടർ

തത്കാലം ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞവർ എങ്കിലും ഒരു പുനർചിന്തനം നടത്തണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു - ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 20:41, 8 ജനുവരി 2018 (UTC)

ഇത്രമാത്രം പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലാണു വിക്കിപീഡിയയുടെ പോക്കെന്നു കരുതിയിരുന്നില്ല. ശ്രീജിത്ത് മേൽകൊടുത്ത പട്ടികയിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തി 2012 ന്റെ അവസാനം മുതൽ 2018 തുടക്കം വരെ നോക്കി. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷങ്ങൾ. അത്ര ദീർഘകാലത്തെ കണക്കെടുത്തിട്ടുപോലും ടോട്ടൽ എഡിറ്റ്സ് കേവലം 150 പോലും തികയ്ക്കാത്തവർ നിരവധിയാണ്. അതു തികച്ചവർ 10 പേർ മാത്രമാണെന്നു കാണുന്നു. ഇങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടും മതിയായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കാതെ ഇവരെ നിർത്തേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നോ? നാൾക്കുനാൾ പുത്തൻ യജ്ഞപരിപാടികൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ കുമിഞ്ഞുകൂടുന്ന ലേഖനങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. "കേരളത്തിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട്" എന്നൊക്കെയുള്ള ഒറ്റവരി ലേഖനങ്ങൾ നിരവധിയായിരുന്നു.
അഡ്മിൻ ലെവലിൽ വിക്കിപീഡിയ നോക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും ഒരു ചട്ടവട്ടങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടതാണ്. ഒരുവർഷത്തേക്ക് അഡ്മിൻ ലെവലിലുള്ള എഡിറ്റുകൾ 500 എങ്കിലും വേണ്ടതുണ്ട്, മതിയായ കാരണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ വർഷാവസാനം മുതൽ തുടർന്നുവരുന്ന 4 മാസങ്ങളിൽ എങ്കിലും ആ നിലയിൽ എത്തിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ അഡ്മിൻ പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതാവും എന്ന നിലയിലായാൽ കേമം! 0 ത്തിനു 50 നു ഇടയിൽ ടോട്ടൽ എഡിറ്റ്സ് ഉള്ളവർ പഞ്ചായത്തിലെ ഈ ചർച്ച കാണുമെന്നു തന്നെ കരുതുന്നില്ല. ഈ വാർത്തയ്ക്ക് മറ്റ് ഓൺലൈൻ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നല്ലൊരു പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് അവരെ കാണിക്കാനുള്ള വഴി നോക്കാം. ഇത്തരം നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസ് പത്രക്കാർക്കൊക്കെ കിട്ടിയാൽ വിക്കിപീഡിയയുടെ അപജയം എന്നുപറഞ്ഞാവും വാർത്ത വരിക. തീർച്ചയായും ഇതു മാറ്റേണ്ടതാണ്. പുതിയ അഡ്മിൻസ് വരേണ്ടതണ്. ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ ആയാലും നല്ലതുതന്നെയാ. മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലെ അഡ്മിൻസിന്റെ എണ്ണവും, എഡിറ്റ്സും ഒന്നു ക്രമപ്പെടുത്തി നോക്കാവുന്നതല്ലേ.
കഴിഞ്ഞ 6 വർഷങ്ങളിലെ തമിഴ് വിക്കിപീഡിയയുടെ അഡ്മിൻ ലിസ്റ്റ് നോക്കി. 36 പേർ അഡ്മിൻസ് ആണ്. അതിൽ 23 പേർക്ക് 100 അധികം എഡിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. മലയാളത്തേക്കാൾ ഒരുവർഷം ഇളയതാണു തമിഴ്, മലയാളത്തിൽ ഉള്ളതിന്റെ ഇരട്ടി അഡ്മിൻസ് പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ടവിടെ ഉണ്ട്. ലേഖനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതുപോലെ ഉത്തരവാദിത്വബോധമുള്ളവരുടെ എണ്ണവും കൂടണം. നമുക്ക് മാത്രമെന്തിനാ ഈ ഗതികേട്. ശമ്പളമൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട പരിപാടിയല്ലല്ലോ ഇത്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അഡ്മിൻ ലെവലിൽ ഒരു മാനദണ്ഡമുണ്ടാക്കി കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യക്തത വരുത്തുക. 2018 ജനുവരിയിൽ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സ്ഥിരതവരുത്തണം എന്നഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
- Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 00:45, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)

അഡ്മിൻമാരാക്കാൻ നടത്തിയ വോട്ടെടുപ്പ് പോലെ ഒഴിവാക്കാനും സമവായ ചർച്ചകൾ നടക്കട്ടെ. നിശ്ചിത സമയം അഡ്മിൻമാർക്ക് സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകുക. ശേഷം മുൻകൂടി പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി വോട്ടിനിടുക. ഒപ്പം പുതിയ അഡ്മിൻമാർക്ക് വേണ്ടിയുളള നടപടികളും സ്വീകരിക്കുക. ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട പ്രശ്നം ന്യായമല്ലെന്ന് ലിസ്റ്റിലുള്ളവർ (അവരെന്ന് കാണും ആവോ) പറയാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നടപടിക്രമവുമായി മുന്നോട്ട് പോവട്ടെ Zuhairali (സംവാദം) 01:10, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)

മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയാണ്. തിരുത്തലുകൾ നടത്താത്ത ആളുകൾക്ക് ഒരു പുനർവിചിന്തനത്തിന് സമയം നൽകേണ്ടതാണ്. കഴിഞ്ഞവർഷം ഒരു അഡ്മിൻ പ്രവർത്തിപോലും ചെയ്യാത്ത ആളുകളെ ഉടനേതന്നെ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. മുകളിലെ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം 20 അഡ്മിൻ പ്രവർത്തിപോലും നടത്താത്ത എല്ലാവരെയും ഒഴിവാക്കാൻ സമ്മതം. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവീൺ ആണ് നമുക്ക് ആകെയുള്ള ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റ്. ഈ ചർച്ച പ്രകാരം ബ്യൂറോക്രാറ്റിന് എത്ര എഡിറ്റ് വേണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കൂടുതൽ ബ്യൂറോക്രാറ്റുകളും വരട്ടെ. --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 01:56, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)
ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 20 അഡ്മിൻ പ്രവൃത്തികൾ എന്നത് ഒരു മാസത്തേക്കാണോ?? ഒരു മാസത്തെ കണക്കെടുക്കരുത്. ഒരു വർഷമാവട്ടെ. ജനുവരി 1 2017 മുതൽ ഡിസംബർ 31 2018 വരെ ഉള്ള കാലാവധി. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ അഡ്മിൻ പ്രവൃത്തി എന്നത് ഒരുവർഷത്തേക്ക് വെറും 20 എന്നത് നാണം കെട്ട പരിപാടി ആയിപ്പോകും. അത് 100 എങ്കിലും ആക്കണം എന്നതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. 50 ആക്കി കുറയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടമൊന്നുമല്ല. എന്നാലും സമ്മതിക്കാമെന്നുണ്ട്. ഒന്നും വേണ്ട മര്യാദയോടെ വിക്കിയെ കാണുന്ന അഡ്മിൻസ് കാര്യങ്ങൾ അറീഞ്ഞ് ചെയ്യുമോ എന്നു നോക്കാം. അവർ സ്വയം ഒഴിവായി പോവുന്നെങ്കിൽ അതാവും നല്ലത്.
Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 04:04, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)
രഞ്ജിത്തേ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ അമ്പതിൽ കുറവ് തിരുത്തുള്ള അഡ്മിന്മാർ നിർജീവരാണ് എന്ന് നമ്മക്ക് നയം ഉള്ളതാണ് , പിന്നെ ഇപ്പോ 2൦ ആകേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ ? - ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 04:23, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)

ഒരു നല്ല അഡ്മിൻ കൂട്ടായ്മ ഇപ്പോൾ ആവശ്യമാണ്. മിനിയാന്ന് ഒരു പ്രൊഫസറുടെ ക്ലാസ്സ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ഗൂഗിൾ കീപ്പിൽ ഷോട്‌നോട്സ് പലതും എഴുതി എടുത്തിരുന്നു. വിശദീകരണത്തിനായി വിക്കി നോക്കിയപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള അബദ്ധങ്ങളുടെ ഒരു ഘോഷയാത്രയായിരുന്നു കണ്ടത്. ഇങ്ങനെ പറയുവാൻ ഇടയാക്കിയതിനു പ്രധാനകാരണം ഇതായിരുന്നു. അഡ്മിൻസിന്റെ ശ്രദ്ധകുറവായിരിക്കും എന്നായിരുന്നില്ല കരുതിയത്, ആൾക്കാരുടെ കുറവാകും എന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ, ശ്രീജിത്ത് ഇട്ടിരുന്ന ലിസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ വ്യക്തമായി. എന്തായാലും പെട്ടന്ന് നല്ലൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവണം. മാറ്റങ്ങൾ എന്നും അനിവാര്യമാണ്. റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭൂരിപക്ഷം അഡ്മിൻസ് മാത്രമായി വാട്സാപ്പിലോ ടെലഗ്രാമിലോ ഫെയ്സ്ബുക്കിലോ ഒത്തൊരുമിച്ച് ഒരു രഹസ്യകൂട്ടായ്മയും ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതും ഫലം ഏറെ ചെയ്യും. - Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 05:08, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)

നിർജ്ജീവ കാര്യനിർവാഹകരുടെ മാനദണ്ഡം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു നയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുറത്താക്കാൻ മാത്രമായി ഇവിടെ ചർച്ച ആവശ്യമില്ല. പുറത്താക്കാൻ മെറ്റായിൽ ഏതൊരു യൂസർക്കും നയം കാണിച്ച് റിക്വസ്റ്റ് ഇടാവുന്നതാണ്. പുനർവിചിന്തനം ആവശ്യമെങ്കിൽ ചർച്ച ആകാം.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 05:27, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)
നയം വ്യക്തമായി റോജീ,
 1. കഴിഞ്ഞ ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു തിരുത്തു പോലും നടത്തിയിട്ടില്ല.
 2. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അമ്പതു തിരുത്തുകൾ നടത്തിയിട്ടില്ല. നയമുണ്ടെന്നിരിക്കിൽ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത്, കാര്യക്ഷമായി നല്ലൊരു ടീമിനെ വാർത്തെടുക്കാൻ കഴിയണം. ഇനിയിപ്പോൾ ചുമ്മാ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ.
Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 05:56, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)
ഇവിടെ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 06:02, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)


ഇതിൽ 2017-ൽ തിരുത്തലുകൾ ഒന്നും നടത്താത്തവരും 25-ൽ കുറവു തിരുത്തൽ വരുത്തിയവരും ആയ പത്തോളം അഡ്മിന്മാരെ ലിസ്റ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ 2017-നു മുൻപ് വളരെയധികം തിരുത്തലുകൾ വരുത്തിയവരുമാകാം. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായി അഡ്മിൻ ശ്രേണിയിൽ തിരുത്തലുകൾ ഒന്നും വരുത്താത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ 150 തിരുത്തലുകൾ പോലും (ഒരു വർഷം 50 എണ്ണം വീതം) നടത്താത്തവരും അതിൽ കാണുമായിരിക്കാം. അവരെ അവരുടെ വഴിക്ക് വിടുക. ആർക്കും ആരെയും നിർബന്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന കാര്യം എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ്. മാത്രവുമല്ല അഡ്മിൻ അവകാശം വല്യ സംഭവമാണെന്നു തോന്നുന്ന ചിലർക്ക് ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ പ്രശ്നമായി തോന്നാനും സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. ആയതിനാൽ അവർ സ്വയം ചിന്തിക്കട്ടെ. അവർക്ക് സ്വയം അഡ്മിൻ പദവി മാറ്റാനുള്ള അവസരവും സജീവമാകാനുള്ള അവസരവും വിക്കിയിലുണ്ട്.
ഇനി ചെയ്യാനുള്ള സംഗതി പുതിയ കുറച്ചധികം അഡ്മിന്മാരെ (സ്വതേ റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവർ) എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും സജീവമായി നിലനിൽക്കുന്നവരിൽ നിന്നും അഡ്മിൻ പദവിയിൽ താത്പര്യമുള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നൊരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നു. --സുഗീഷ് (സംവാദം) 08:47, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)


ഒരു അഭിപ്രായം: നിലവിലുള്ള കാര്യനിർവാഹകൻ — ജേക്കബ് ജോസ്

രാജേഷ് മേൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ത്വരിതഗതിയിൽ വളർന്നു വരുന്ന മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ കൂടുതൽ സജീവ കാര്യനിർവാഹകരുടെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം. താത്പര്യമുള്ളവർ സ്വയമോ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യനിർവാഹക ഉത്തരവാദിത്വമേറ്റെടുക്കാൻ കെൽപ്പുണ്ടെന്ന് അറിയാവുന്ന മറ്റാരെയെങ്കിലുമോ നിർദേശിക്കാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നു. ദയവായി നിഷേധാത്മകമായ നിലപാടുകൾ ഒഴിവാക്കി പകരം നാമൊരുമിച്ചു വളർത്തിയെടുത്ത ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ കൂടുതൽ പേർക്ക് പ്രചോദനം നൽകാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നു.

സജീവതാനയം സംബന്ധിച്ച വികാരനിർഭരമായ ചർച്ചകൾ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഇതാദ്യമല്ല. ഇപ്പോഴുള്ള ചർച്ചയിലെ കേന്ദ്ര കണ്ണിയായ ഈ ലിങ്കിലെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ പ്രകാരം മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ 2017ലെ ഏറ്റവും സജീവനായ കാര്യനിർവാഹകൻ എന്ന സവിശേഷ പട്ടം എനിക്കാണെന്നാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും വില കല്പിക്കും എന്നു കരുതുന്നു — ഇത്തരം സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ വച്ച് മാത്രം ഒരു അഡ്മിന്റെ സേവനങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നതിനോട് എനിക്ക് തെല്ലും യോജിപ്പില്ല. മാത്രവുമല്ല അതു തീർത്തും നിരുത്സാഹജനകവുമാണ് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം.

അഡ്മിൻ സജീവതാ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള വിശദമായ മൂന്നു നാലു ചർച്ചകളിൽ പ്രധാനമായ ഒന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അവിടെ താരതമ്യേന കാർക്കശ്യം കുറഞ്ഞ നിലവിലുള്ള നയത്തോടുതന്നെയുള്ള എന്റെ ശക്തമായ എതിർപ്പുകളൊക്കെ കാര്യകാരണസഹിതം ഞാൻ വിശദമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദയവായി പ്രസ്തുത ചർച്ചയും എന്റെ അഭിപ്രായവും വായിച്ചു നോക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അഡ്മിൻ സജീവതാ വിഷയത്തിൽ ഏഴു വർഷം മുമ്പ് (2010ൽ) സൂചിപ്പിച്ച അതേ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇന്നുമുള്ളത്.

റോജി മേൽസൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ നിലവിലുള്ള നയമനുസരിച്ച് നിർജ്ജീവകാര്യനിർവാഹകരെ നീക്കാൻ മെറ്റായിൽ ആർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി കൂടുതൽ പേർ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ നേതൃത്വമേറ്റെടുക്കാൻ സന്നധരായി കടന്നുവരും എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു. --ജേക്കബ് (സംവാദം) 06:07, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)

തീർച്ചയായും അതേ, കാര്യനിർവ്വാഹകരുടെ കുറവായിരിക്കണം ഒത്തിരി വീഴ്ചകൾ വരുന്നതായി കാണാൻ പറ്റിയത് എന്നായിരുന്നു കരുതിയത്. ശ്രീജിത്ത് ഇട്ട ലിങ്കിന്റെ കാര്യം അറിഞ്ഞതും വ്യക്തമായതും പിന്നീടായിരുന്നു. നല്ലരീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നടത്താനും മലയാളം വിക്കിപീഡിയയെ മുന്നോട്ടു നയിക്കാനും സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊരു ചർച്ച വന്നത് വലിയ പ്രശ്നമായി കാണുന്നവരുണ്ട്, അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇനിയൊരാൾ കാര്യനിർവാഹകനാവാൻ മുന്നോട്ടു വരുമോ എന്നതിലും സംശയമുണ്ട്. അങ്ങനെയൊരു പകരം വെയ്ക്കലായി കരുതാതെ വിക്കിപീഡിയയുടെ നല്ലൊരു യാത്രയ്ക്കുതകുന്ന കാര്യങ്ങളായി കണ്ട്, തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റിവെച്ചു തന്നെ മുന്നോട്ടു വരേണ്ടതുണ്ട്.
Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 07:15, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)

ഒരു അഭിപ്രായം കൂടി

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇരുനൂറോളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തവർ കേവലം നാലുപേർ. ഇരട്ടിയോളം കാര്യനിർവ്വാഹകർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കേവലം 8 പേരെങ്കിലും ആക്റ്റീവായി നിൽക്കുന്നതായി പരിഗണിക്കാവുന്നതല്ലേ. അഡ്മിൻ ടീംസിന്റെ എണ്ണം രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് 25 ആളുകൾ എന്നും ബ്യൂറോക്രാറ്റിന്റെ എണ്ണം 3 ഉം എന്ന് നിശ്ചയിച്ച് നമുക്ക് രണ്ടുവർഷത്തെ മാറ്റം നോക്കാവുന്നതാണോ? 28 പേരിൽ ഒരു പത്തുപേർ ആക്റ്റീവായിരുന്നാൽ അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടുമല്ലോ. പുതുരക്തം വിക്കി കാര്യനിർവ്വാഹകടീമിലേക്ക് വരട്ടെ. പഴയവരൊക്കെ വഴിമാറി നടന്നതു കണ്ടതല്ലേ. എണ്ണം തികയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടാവുന്നതിലല്ല യുക്തി. ഒരു വർഷത്തേക്കോ മറ്റോ ആക്ടീവാകാൻ പറ്റില്ല എന്ന അവസ്ഥ വന്നാൽ രാജിവെച്ച് പോവുക എന്നതാണു മര്യാദ. മറ്റുള്ളവർക്കത് ഒരു ഉണർവ്വും നന്നായി ആക്റ്റീവാകാനുള്ള പ്രേരണയും നൽകില്ലേ.

മറ്റൊന്ന്, ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡ്മിന്റെ കീഴിലായി ഒരു ചെറു ടീം എന്ന നിലയിൽ അഞ്ചാറു ചെറു ടീമുകളുണ്ടാവുന്നതാണ്. ഒരു ടീമിൽ 5 പേരെന്നോ മറ്റോ ഉള്ള നിലയിൽ ആവണം. ഹൈന്ദവ ബിംബങ്ങൾ, മുസ്ലീം ബിംബങ്ങൾ, ബുക്സ്, സിനിമ, വിദ്യാലയങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ലേഖന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നല്ലരീതിയിലുള്ള ക്രമപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യമാണ്. തെറ്റായതും മോശമായതും ആയ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഈ അഞ്ചുപേരുടെ ടീമിന് മീഡിയാവിക്കി റൈറ്റ്സ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അതാത് ലേഖനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ക്രമപ്പെടുത്തുക എന്നതുമാത്രം മതി. പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു ടോപ്പിക്കിട്ടിട്ട്, ഒരു ടീമിനെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഒരുമാസം ആക്റ്റീവായി ഒരാൾ മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി. മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും മീഡിയാവിക്കിസഹായവും ചെയ്യാൻ ഒരു അഡ്മിന്റെ സഹായവും ഒരു ടീമിനുണ്ടായാൽ നല്ലൊരു മാറ്റം വരില്ലേ? - Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 10:29, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)

മലയാളം വിക്കിപീഡിയക്ക് ഒരു സുവർണ്ണകാലം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ, കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് പല മാറ്റങ്ങളും വരണം. അഡ്മിൻ മാത്രമല്ല പല ഉപയോക്താക്കളും നിർജ്ജീവമാകുന്നുണ്ട്. വിക്കിപീഡിയയിൽ അങ്ങിനെയാണ്. പക്ഷേ പലരും നിർജ്ജീവമാകുന്നതിനനുസരിച്ച് പുതിയ ഉപയോക്താക്കൾ വരണം. അഡ്മിന്റെ കാര്യവും ഇത് തന്നെ.. അഡ്മിൻ ആയാൽ എന്തോ വല്യ നടത്തിപ്പുകാരൻ എന്നായി ഒരു ചിന്ത ഈ ചർച്ചയുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള സന്ദേശത്തിൽ ഉണ്ട്. അതേ സമയം മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ അഡ്മിൻ ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജും ഉണ്ട്. നിർജ്ജീവരായ ഉപയോക്താക്കളെയും, അഡ്മിനേയും തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരിക്, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഉപയോക്താവ്, അഡ്മിൻ എന്നിവരെ കൊണ്ടുവരിക്. ഇതിൽ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞതാണ് എളൂപ്പം. പഴയ അഡ്മിനുകളെ നീക്കണം എന്നുള്ളതിനു ഒരു വ്യക്തമായ നയം ഉണ്ടല്ലോ.. നല്ല ഉദ്ദേശമാണെങ്കിൽ അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്.. അവസാനം മലയാളം വിക്കിപീഡിയക്ക് നല്ല ഒരു കാര്യം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എന്തിനും ഞാൻ സപ്പോർട്ട്. --RameshngTalk to me 11:08, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)
കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി 50 ൽ കുറവ് അഡ്മിൻ പ്രവർത്തികൾ നടത്താത്തവരെ പുറത്താക്കി പുതിയ അഡ്മിൻമാരെ ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം എന്നു കരുതുന്നു. ഇതിനു പുറമെ തമിഴിലെ പോലെ അഡ്മിന്റെ എണ്ണം 30 എണ്ണം ആക്കുന്നതും നന്നായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും എല്ലാ മാസത്തിലും ഒരു തിരുത്തൽ യജ്ഞങ്ങൾ എങ്കിലും നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ. ലയിപ്പിക്കാനുള്ള ലേഖനങ്ങളും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലേഖനങ്ങൾ എന്നിവ കുറേ ഉണ്ട്.ഇതിനു പുറമെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ മാസാമാസങ്ങളി ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല.:കാര്യനിർവാഹകർക്കുള്ള നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ ഒരു പരാതി ഇട്ടാൽ പലപ്പോഴും ദിവസങ്ങൾ എടുക്കുന്നു ഒരു മറുപടിക്ക്. ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയും വരാറുണ്ട്. ഒരു സമയം ഒരു കാര്യനിർവാഹകനെങ്കിലും ഓൺലൈനിലുണ്ടായിരുന്നാൽ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് വിക്കിയിൽ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. നിലവിലെ നിർജീവ അഡ്മിൻ സിൽ ഒരാൾ പോലും സ്വയം ഒഴിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നില്ല. ആയതിനാൽ ആരെങ്കിലും മെറ്റയിൽ അപേക്ഷ ഇടാൻ മുൻകൈ എടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും.Akhiljaxxn (സംവാദം) 11:54, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)

തെറ്റിദ്ധാരണ നീക്കൽ

മുകളിലെ ചർച്ചയിൽ ഗുരുതരമായ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട്.

നയം

 1. കഴിഞ്ഞ ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു തിരുത്തു പോലും നടത്തിയിട്ടില്ല.
 2. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അമ്പതു തിരുത്തുകൾ നടത്തിയിട്ടില്ല.

ചർച്ചയിലെ പരാമർശം

ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്ന തിരുത്തലുകൾ അഡ്മിൻ പ്രവർത്തികളാണ് അല്ലാതെ വെറും തിരുത്തുകളല്ല (https://xtools.wmflabs.org/adminstats/ml.wikipedia.org/2017-01-01/2018-01-01). തിരുത്തുകൾ 50 നു മുകളിൽ കണ്ടേക്കാം നോക്കണം. 50 നുമുകളിൽ അഡ്മിൻ പ്രവർത്തികൾ നടത്തിയവർ വളരെ കുറച്ചേയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് 20 അഡ്മിൻ പ്രവ‍ൃത്തി എന്ന് മാനദണ്ഡം ഞാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത്. അതായത് നമ്മുടെ ബ്യൂറോക്രാറ്റിന് 20 അഡ്മിൻ പ്രവൃത്തിയേ ഉള്ളൂ. നയത്തിൽ 50 തിരുത്ത് മതി അഡ്മിൻ പ്രവൃത്തി വേണ്ട. ഇനി 50 അഡ്മിൻ പ്രവ‍ൃത്തി മാനദണ്ഡം വച്ചാൽ പുതിയ ബ്യൂറോക്രാറ്റിനെയും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിവരും.

പിന്നെ അഡ്മിനാവുന്നതേ ഡിലീറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നൊരു ധ്വനി മുകളിൽ കണ്ടു. എന്റെ വിശ്വാസം തിരിച്ചാണ്. അഡ്മിനായാൽ പരമാവധി ഡിലീറ്റാതിരിക്കാൻ നോക്കണം. കഴിവിന്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കണം. എന്നിട്ടും പറ്റിയില്ലെങ്കിലേ ഒഴിവാക്കാവൂ എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് 50 തിരുത്ത് മതിയോ 50 അ‍ഡ്മിൻ പ്രവൃത്തി വേണോ ? --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 12:52, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)

// ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്ന തിരുത്തലുകൾ അഡ്മിൻ പ്രവർത്തികളാണ് അല്ലാതെ വെറും തിരുത്തുകളല്ല // അങ്ങനെയല്ലല്ലൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വിക്കിയിലെ സാധാരണ എഡിറ്റുകൾ ആണ്. അതിനർഥം അഡ്മിന് സാധാരണം പ്രവർത്തികൾക്ക് പോലും നേരം ഇല്ലാ എന്നാണ്. അത്തരക്കാരുടെ പദവി കൊണ്ട് വിക്കിക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടോ?--റോജി പാലാ (സംവാദം) 13:41, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)
വീണ്ടും ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കരുത്. എക്സ് ടൂൾസിൽ പറയുന്നത് അഡ്മിൻ പ്രവർത്തികളാണ്. നയത്തിൽ പറയുന്നത് വെറും തിരുത്തുകളും. നയത്തിലെ മാനദണ്ഡം 50 തിരുത്താണ് അഡ്മിൻ പ്രവൃത്തികളല്ല. 50 താഴെ അഡ്മിൻപ്രവർത്തികളുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോ 50 നുമുകളിൽ എഡിറ്റുകാണും. മുകളിലെ ചർച്ചയിലുദ്ദേശിച്ചത് അഡ്മിൻ പ്രവൃത്തികളും --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 15:28, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)
റോജി പറഞ്ഞതാണ് ശരി. അഡ്‌മിൻ പ്രവൃത്തികളല്ല, സാദാ തിരുത്തലുകളാണ് നയത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം കണക്കുകളെ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകളിൽ സമയം വ്യർത്ഥമാക്കാതെ കാര്യനിർവാഹക സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് സ്വയം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കുറച്ചു പേരെ നിർദേശിക്കാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നു. --ജേക്കബ് (സംവാദം) 16:05, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)

ചർച്ചക്കുള്ള നിർദ്ദേശം

 • ഒരു അഡ്മിൻ പ്രവൃത്തിപോലും ചെയ്യാത്ത എല്ലാ അഡ്മിന്മാരെയും എത്രയും വേഗം അഡ്മിൻപദവിയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കണം. അവർ ഒരു നൂറ് തിരുത്തെങ്കിലും നടത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ വേറെ നടപടിക്രമമൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് തിരിച്ച് അഡ്മിൻമാരാക്കാം
 • 50 ൽ താഴെ അഡ്മിൻപ്രവൃത്തികൾ നടത്തിയവർക്ക് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് മാസം സമയം കൊടുക്കാം. ആ കാലയളവിൽ [ 50 അഡ്മിൻ പ്രവൃത്തികൾ, 100 നുമുകളിൽ എഡിറ്റുകൾ (ലേഖനങ്ങളിൽ), 10 പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ ] നടത്താത്തപക്ഷം അവരെയും ഒഴിവാക്കാം.
 • ബ്യൂറോക്രാറ്റിനെ ഒഴിവാക്കിയാൽ മറ്റ് രണ്ടുപേരെങ്കിലും ബ്യൂറോക്രാറ്റാകേണ്ടിവരും
 • ഒരു അഞ്ചുപുതിയ ആളുകളെയെങ്കിലും അഡ്മിൻമാരായി ഉടൻ തെരഞ്ഞെടുക്കണം. ഒരുമിച്ച് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യണം.

--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 15:45, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)

ശക്തമായി എതിർക്കുന്നു. കാരണങ്ങൾ മുൻപ് നടന്ന ചർച്ചകൾ മുതൽ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവയ്ക്കൊന്നും logical ആയ ഒരു എതിരഭിപ്രായം ഇവിടെ ഇതുവരെ ആരും നൽകിയിട്ടുമില്ല. പുറത്താക്കലുകളിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളലുകളിലേയ്ക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് ഞാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നത്. --ജേക്കബ് (സംവാദം) 16:08, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)
രൺജിത്ത് സിജീ, ഇത്തരം ബാലിശമായ നിലയിലേയ്ക്ക് അഡ്മിൻ പദവിയേകുറിച്ചുള്ള ചർച്ച പോകേണ്ടതില്ല. അതൊട്ടു വലിയ ചർച്ചയും ആക്കേണ്ടതില്ല. അവർക്ക് താത്പര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ സജീവമാകുകയോ അഡ്മിൻ പദവി ഒഴിയുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് അവരവരുടെ മാത്രം പ്രശ്നമായി ഒതുക്കിയേക്കുന്നതായിരിക്കും അഭികാമ്യം. ഇനി അതല്ല തലനാരുകീറി പരിശോധിച്ച് പുറത്താക്കണമെങ്കിൽ ആകാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മുകളിൽ അഡ്മിൻ എഡിറ്റുകളുടെ താളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു പ്രകാരം 50 തിരുത്തലുകളിൽ താഴെ തിരുത്തലുകളുള്ള എല്ലാ അഡ്മിൻമാരെയും നീക്കാവുന്നതുമാണ്. അതിന് വെറുതേ മിനക്കെടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാം എന്നതിന്റെ ഒരു ചെറിയ അഭിപ്രായം മുകളിൽ നൽകിയിരുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ! --സുഗീഷ് (സംവാദം) 16:38, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)

അഭിപ്രായം: പ്രവീൺ

 1. അമ്പത് കാര്യനിർവാഹക പ്രവൃത്തികൾ എന്നത് ഒന്നും ഒരു എണ്ണമല്ല. രണ്ടോ മൂന്നോ ഫലകങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്താൽ, ചിലപ്പോൾ അവയുടെ കാസ്കേഡഡ് താളുകളും ലുവ മോഡ്യൂളുകളുമായി പരമാവധി ഒരു മൂന്ന് ബട്ടൺ ക്ലിക്കുകൾ കൊണ്ടൊക്കെ "ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള അഡ്മിൻ പ്രവൃത്തികൾ" ചെയ്യാൻ പറ്റിയേക്കും. ഒരേ ഫലകവും അനുബന്ധതാളുകളും തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം തവണയും ഇറകുമതിചെയ്യാം. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിഭാഷകളോ, സജ്ജീകരണങ്ങളോ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയാൽ അത് തിരുത്തണം എന്ന് കരുതി മൂന്ന് ദിവസമിരുന്ന് നോക്കിയാലും നടക്കണമെന്നുമില്ല. ലുവ മാത്രമല്ല ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ഹുക്കുകൾ വരെ, സാങ്കേതിക നൈപുണ്യം വിക്കിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾ തീരെക്കുറവുള്ള ചെറിയവിക്കികളിൽ ഇത്തരം "കാര്യനിർവാഹക പ്രവൃത്തികൾ" ചെയ്യൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു. വിവിധ കാര്യനിർവാഹക പ്രവൃത്തികൾ താരതമ്യം ചെയ്യാനേ സാധിക്കുകയില്ല. പിന്നെങ്ങനെയാണ് ഒരു എണ്ണം വെക്കുക?
  (ഓ.ടോ.: നേരത്തെ ആരോ പറഞ്ഞ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ സുവർണകാലം അവസാനിക്കാൻ ഒരു കാരണമായതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്ന വെബ്‌ഫോണ്ട്സ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കൽ കഴിഞ്ഞ മാസം ആരുമറിയാതെ ഒഴിവാക്കി. ഒരുപാട് ഉപയോക്താക്കൾ കൊഴിഞ്ഞ് പോകാൻ കാരണമായ വെബ്‌ഫോണ്ട്സ് പെട്ടന്ന് ഒഴിവാക്കാനുണ്ടായ പുതിയ സാഹചര്യമെന്താണെന്ന് എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടും ഇതുവരെ ഒരു മറുപടിയും കിട്ടിയിട്ടില്ല. പണ്ടത്തെ നിലപാടിൽ നിന്നും ചെറിയ വിക്കിപീഡിയകളോടുള്ള സ്വയം പ്രഖ്യാപിത ബഡാ ഡവലപ്പർമാരുടെ സമീപനത്തിന് ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല.)
 2. തീർത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലാത്ത കാര്യനിർവാഹകരെ തത്കാലം മാറ്റിനിർത്താൻ നിലവിൽ നയമുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യനിർവാഹകർക്കും മാനസികമുരടിപ്പ് ഇല്ലാതെ ചെയ്യാനും മാത്രം ഉള്ളടക്കം ഇന്നിപ്പോൾ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. നിരന്തരമായി തിരുത്തേണ്ട സംരക്ഷിത താളുകളുടെ പരിപാലനം (സംരക്ഷിത താളുകളുടെ പുതുക്കൽ അഡ്മിൻ ആക്ടിവിട്ടിയായി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടോയെന്നറിയില്ല), ഒരാളും വളരെക്കാലം ചെയ്യാറില്ല. സ്വാഭാവികമായും താത്പര്യജനകങ്ങളായ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാർ നോക്കും. കുറച്ച് പേർ ബാക്കപ്പുകൾ ആണ്. മുമ്പ് ആൾക്കാരുടെ ഉപയോക്തൃഅവകാശങ്ങൾ മാറ്റിക്കളിച്ച് കാര്യനിർവാഹക പ്രവൃത്തികളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാറുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതല്ലല്ല്ലോ കാര്യനിർവാഹക ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. ആൾക്കാർ വിക്കിയിൽ അത്യാവശ്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതിയാവണം. ഒരുപയോക്താവിന്റെ സജീവത നിർണ്ണയിക്കാൻ വിക്കിതിരുത്തലുകൾ മാനദണ്ഡമായി എടുക്കാൻ കാരണമിതാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സ്സിലാകിയിട്ടുള്ളത്.
 3. ആഗോള തടയൽ വന്നതിൽ പിന്നെ വിക്കികളിൽ തടയൽ ഒരു പ്രവൃത്തിയേ അല്ല. അരിപ്പകൾ ഒട്ടുമിക്ക തരം നശീകരണങ്ങളും തടയാൻ പ്രാപ്തമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ താളുകൾ മായ്ക്കലും ആൾക്കാരെ തടയലുമാണ് പുരോഗതി എന്നെങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുക. ഉള്ളടക്കം വൃത്തിയായി ഇരിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം, നിർഭാഗ്യവശാൽ അതിനും കൂടെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ അതിനർത്ഥം മനുഷ്യരെ ആവശ്യമില്ലെന്നല്ല. എന്റെ മാടപ്രാവ് ബോട്ട് പിടിക്കുന്ന അക്ഷരത്തെറ്റുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടാൽ അത്ഭുതം തോന്നും. ഒരു വിക്കിപീഡിയെ സംബന്ധിച്ച് തീരെക്കുറവാണ്. ഉള്ളടക്കം വരാനുള്ള മാർഗ്ഗമാണ് നോക്കേണ്ടത്, തൊഴുത്തിൽ കുത്തുണ്ടാക്കി ഉള്ളവരെയും കൂടെ പുറത്താക്കലല്ല.
 4. മെയിലുകൾ വഴിയും ഐ.ആർ.സി.യിലും ഒക്കെ ഇടപെടുകയും ഫാബ്രിക്കേറ്ററിൽ നിന്നും മറ്റും വിവരങ്ങൾ കണ്ടെടുത്ത് പങ്ക് വെയ്ക്കുകയുംചെയ്യുന്ന കുറച്ചുപ്പേരുണ്ട് . വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പഴയ സജീവ ഉപയോക്താക്കളാണ്, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു തിരുത്തുപോലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അവരെയെങ്ങനെയാണ്, ഉപയോക്താക്കൾ അല്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച്, ഇവിടെ തിരുത്തുന്നവരാണ് ഉപയോക്താക്കൾ എന്ന് വിളംബരം ചെയ്യുമോ?
 5. വഴിമുടക്കി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തൊരു യാഥാർത്ഥ്യബോധമില്ലാത്ത പ്രയോഗമാണ്. ഒരു കാര്യനിർവാഹക(ൻ) എങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരാളുടെ വഴിമുടക്കുന്നത്. വികാരം കൊള്ളിപ്പിക്കലാണല്ലോ ഇപ്പോ പൊതു ട്രെൻഡ് അല്ലേ :-). അതുകൊണ്ട് ആർക്കാണ്ടോ ഉണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പെട്ടന്ന് വെളിപാട് വന്ന് ഞാനങ്ങ് കൊള്ളത്തില്ലാത്തവനായി എന്ന് പറഞ്ഞെന്നും കരുതി ഞാനങ്ങ് പോകാനൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അഡ്മിൻ ഇന്റർഫേസുകൾ ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വിധത്തിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. തീരെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ വോട്ടിനിട്ട് പുറത്താക്കിക്കൊള്ളുക. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊരു "ഗ്രൂപ്പി"ൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, മിക്കവാറും അതായിരിക്കും നടപ്പിൽ വരുത്താൻ എളുപ്പം. നന്ദി.:-)
[?) എന്റെ പേരിനെന്താണ് വേറൊരു നിറം? ഞാൻ കൂടുതൽ ആയി അപരാധമെന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? പേരാകട്ടെ പ്രവീൺ പി എന്നാണെന്നും ഓർക്കുമല്ലോ ;-)] --പ്രവീൺ:സം‌വാദം 16:16, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)
പ്രവീൺ, ജേക്കബ് float--സുഗീഷ് (സംവാദം) 16:42, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)
പ്രവീൺ, ഇടപെട്ടതിനു് നന്ദി! അഭിപ്രായത്തിനു് 100% പിന്തുണ, അഭിവാദ്യങ്ങൾ! float വിശ്വപ്രഭViswaPrabhaസംവാദം 18:35, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)
ഇത്രയധികം അഡ്മിൻസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഇനിയും എന്തിനാ പുതിയ അഡ്മിൻസ് എന്നു കേൾക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു. പക്ഷേ, അഡ്മിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യറുള്ളവർക്ക് ഇവർ വിലങ്ങുതടിയായി നിൽക്കുന്നു എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത്. ഭാഷ വിക്കിക്ക് യോജ്യമാവില്ല, ഒരു വെളിപാടുപോലെ വാട്സാപ്പിൽ ഇട്ട കാസ്രോഡൻ ഭാഷയാണിത്. രാവിലെ വിശ്വേട്ടൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു ഇക്കാര്യം. രഞ്ജിത് പറഞ്ഞപ്പോൾ വാട്സാപ്പിൽ നിന്നും ഇവിടേക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. പ്രവീണിന്റെ പേരിനു കളർ കൊടുത്തതൊക്കെ ഇന്നു വൈകുന്നേരമാണ്. ഒരാൾ ബ്യൂറോക്രാറ്റ് എന്ന് താഴെ എഴുതിവെച്ചപ്പോൾ അതാരാണെന്ന സംശയം ചോദിച്ചിരുന്നു, അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. പി-യുടെ സ്ഥാനം മാറ്റാം. കാലാനുസൃതമായി നല്ലൊരു മാറ്റം ഈ രംഗത്ത് വേണ്ടതുണ്ട് എന്നതിലാണു കാര്യം. പ്രാപ്തിയുള്ളവരെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിലവിലെ എണ്ണം ഒരു പ്രശ്നമാവരുത്.
Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 16:59, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)
രാജേഷെ, ഇത്ര എണ്ണം അഡ്മിൻ വേണമെന്ന് നിബന്ധനകൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല. താത്പര്യമുള്ളവരെ എത്രപേരെ വേണമെങ്കിലും ആഡു ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്വതേ റോന്തുചുറ്റുന്നവർ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലെ താത്പര്യമുള്ള ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരെയാണ് നല്ലത് എന്ന ഒരു അഭിപ്രായം മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ. കാരണം, അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്രിയാത്മകമായി ഇടപെടാൻ അവരുടെ ഇത്രയും നാളത്തെ പ്രവർത്തനം സഹായിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു. --സുഗീഷ് (സംവാദം) 17:19, 9 ജനുവരി 2018 (UTC)
ഒരാൾ സ്ഥാനമൊഴിയുന്നതായി ഇവിടെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു അഡ്മിൻ പ്രവൃത്തി പോലും ചെയ്യാതിരുന്ന 5 പേർ അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ല. പകരം അൽപമെങ്കിലും സജീവമായിരുന്ന ഒരു കാര്യനിർവാഹകനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു...--അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 02:42, 10 ജനുവരി 2018 (UTC)

പ്രശ്നങ്ങൾ

മലയാളം വിക്കിചില പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ചിലവ താഴെ.

 • ജാതി മത അനുബന്ധമായ താളുകളിലെ നിക്ഷ്പക്ഷത നഷ്ടപ്പെടുന്ന തിരുത്തലുകൾ കൂടിവരുന്നു. ലേഖനങ്ങൾ പക്ഷപാതപരമായിത്തീരുന്നു.
 • പരീക്ഷണതാളുകൾ, യാന്ത്രിക പരിഭാഷതാളുകൾ ഒഴിവാക്കാനും, തിരുത്തി നേരേയാക്കാനും സാധിക്കാതെ കിടക്കുന്നു.
 • താളുകളുടെ ലയനം നടത്തേണ്ട അനേകം താളുകൾ കിടക്കുന്നു.
 • തിരുത്തൽ യജ്ഞങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന താളുകളുടെ വിഷയാധിഷ്ഠിത പുനർവായന നടക്കുന്നില്ല.
 • പ്രധാന താളിലേക്ക് വിവരം നൽകുന്ന താളുകളുടെ പരിപാലനം നടക്കുന്നില്ല.

ഇവയെല്ലാം പരിഹരിക്കാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് ആളുകളോ അഡ്മിനുകളോ ഇടപെടുന്നില്ല.

ഒരു അഡ്മിനിനെയും പുറത്താക്കണമെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി അഭിപ്രായമില്ല. അഡ്മിനുകളുടെ എണ്ണം വിക്കിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിന് തടസ്സവുമല്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൂടുതൽ അഡ്മിൻമാർ വരണം. നിലവിലുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തനം കുറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ പേരെ നിയമിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകാൻ കഴിയണം. ഒരു അഞ്ചുപേരെയെങ്കിലും പുതിയതായി തിര‍ഞ്ഞെടുക്കണമെന്നാണെന്റെ അഭിപ്രായം. പഴയവർ പ്രവർത്തിക്കുകയോ വെറുതേയിരിക്കുകയോ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നമേയല്ല. അവർക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുള്ള വിവരവും അവർക്കുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിനായി എഡിറ്റ് എണ്ണം കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ട സ്ഥലമല്ലല്ലോ വിക്കി. ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ ന‍ടത്താൻ കൂടുതൽ ആളുകൾ വേണം. ഇല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അവതാളത്തിലാവും അത്രതന്നെ.

പുറത്താക്കലുകളിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളലുകളിലേയ്ക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് എനിക്കും താത്പര്യം. ഒരു തിരുത്തൽ യജ്ഞം കഴിഞ്ഞ് വെറും ശ്രദ്ധേയതയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് പലതും തെളിയിക്കാനുള്ള ചർച്ചയോ അതിനുള്ള സമയമോ നൽകാതെ കുറേയധികം താളുകൾ നീക്കം ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞവർഷം തന്നെയാണ്. അപ്പോ തീരുമാനിച്ചതാണ് ഇനി ഈ തിരുത്തൽ യജ്ഞപരിപാടിയേ വേണ്ട എന്ന് എന്റെ ടൂളും വേണ്ടെന്ന് വച്ചാലോന്നാലോചിച്ചതാണ്. പക്ഷെ ആത്യന്തികമായി പുതിയ തിരുത്തലുകളും ലേഖനങ്ങളും വരാത്ത ഒരു വിക്കിപീഡിയ എന്നത് അതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും തന്നെ മാറിപ്പോകുന്നതുകൊണ്ട് വീണ്ടും തുടരുന്നു.

വാചകമടിയും പരിപാടികളും നടത്തുകയും വിക്കിയിൽ തിരുത്തലുകൾ മാത്രം നടത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അംഗങ്ങളോടും എനിക്ക് വലിയ താത്പര്യമില്ല തന്നെ. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലേഖനം തിരുത്തുകയോ എഴുതുകയോ ചെയ്തിട്ടു പറയുക എന്നതുതന്നെയാണ് എന്റെ നിലപാട്. അതുകൊണ്ട് മുകളിൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഒരു പുതിയ ലേഖനം തുടങ്ങി അതിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഇടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ ചർച്ച കൊണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഗുണം വിക്കിയിലുണ്ടാവുമോ എന്ന് നോക്കാമല്ലോ. -- രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 03:11, 10 ജനുവരി 2018 (UTC)

സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ ചൊറിയൻ_പുഴു, ഉള്ളടക്കം കുറവാണ് ആധികാരികത, വിക്കിഫൈ ഫലകങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുമുണ്ട്. deepu (സംവാദം) 08:56, 10 ജനുവരി 2018 (UTC)


ഹമ്പടാ!! ഓണത്തിനിടയ്ക്ക് പുട്ടുകച്ചവടമോ!! ആദ്യം ഇതിനൊരു പരിഹാരം അല്ലേ നടക്കേണ്ടത്! അതല്ലേ വേണ്ടത്. ഇന്നല്പം അധികമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തു പറയാം. നിലവിലുള്ള കാര്യനിർവ്വാഹകരുടെ എണ്ണം മാത്രമേ ആക്റ്റിവായിട്ടുള്ളവർ നോക്കിയിരുന്നുള്ളൂ. അവർ കൃത്യമായി പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും ആരും ചികഞ്ഞ് നോക്കിയിരുന്നില്ല. ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റും എല്ലാം കൂടി 18 അഡ്മിന്മാരും മതിയല്ലോ, എനിക്കാണെങ്കിൽ തീരെ സമയവുമില്ല, വെറുതേ വലിഞ്ഞുകേറി നാശമാക്കേണ്ടല്ലോ എന്നാണു ചോദിച്ചവരിൽ മിക്കവരും പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ, അവരൊക്കെയും നിലവിലെ അഡ്മിന്മാരേക്കാൾ വിക്കിയിൽ ചെലവഴിച്ചതായാണു പിന്നീടു കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട്, എഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയേക്കാൾ, ആക്റ്റീവായി നിൽക്കുന്നവരുടെ ഒരു പടതന്നെ ഈ രംഗത്ത് വേണ്ടതുണ്ട് എന്നു കരുതുന്നു.
ഇങ്ങനെയൊരു കുറിപ്പിട്ടതിന് ഇന്നലെ വിശ്വേട്ടൻ വിളിച്ച് കുറേ തെറിപറഞ്ഞിരുന്നു. മറുപടി ഞാനും പറഞ്ഞിരുന്നു ;) എന്റെ ഭാഷ ശരിയില്ലാന്നും, വീട്ടിലും കാസർഗോഡും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ അതാതിടങ്ങളിൽ മാത്രം മതിയെന്നും മറ്റും. ഈ ചർച്ചയുടെ ബെയ്സ് കുറിപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ പഞ്ചായത്തിൽ ഇടാൻ എഴുതിയതായിരുന്നില്ല, വാട്സാപ്പിലേയും ടെലഗ്രാമിലേയും വിക്കന്മാർക്കു വേണ്ടിയായിരുന്നു. രഞ്ജിത് സിജി പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ വല്യ തിരുത്തലുകൾ ഇല്ലാതെ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട്, ഭാഷാഭേദം കണ്ട്, അത് ഭീഷണിയായൊന്നും കാണേണ്ടതില്ല - അതൊക്കെയൊരു കാസർഗോഡൻ സ്റ്റൈൽ എന്നു കരുതി കണ്ണടയ്ക്കുന്നതാവും ഉചിതം എന്നു തോന്നുന്നു.
ഞാൻ ആദ്യകുറിപ്പിൽ ബുള്ളറ്റിട്ട് പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല കാര്യനിർവാഹകരുടെ പണികൾ, അതിലും എത്രയോ അധികമുണ്ടെന്നും ഇന്റെർനാഷ്ണൽ ലെവലിൽ കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ആക്ടീവാണെന്നും ഒക്കെ വിശ്വേട്ടൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഞാൻ അതേ പറ്റി അജ്ഞനാണ് എന്നതൊരു കുറ്റമായി കാണുന്നു. ശ്രീജിത്ത് പിന്നീടിട്ട ലിങ്ക്സിൽ 0 എഡിറ്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോളും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തോന്നിയില്ല. എഡിറ്റ്സിലല്ലല്ലോ കാര്യം. രഞ്ജിത് പറഞ്ഞതുപോലെ അറിവുള്ളവരെ നീക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്, ഇന്നത്തെ അവസരത്തിൽ ആ ഗണത്തിലേക്ക് അല്പം അധികം ആളുകളെ എത്തിക്കുക എന്നതാണ്. പക്ഷേ, എണ്ണം കൂടിയാൽ അത്രയും നല്ലത് എന്നകാര്യം ആ കാര്യനിർവ്വാഹക പേജിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊന്നുമറിയാത്തവക്ക് അല്പം നല്ലതാവും എന്നു കരുതുന്നു. വിശ്വേട്ടൻ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം വിക്കിയിൽ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാത്തവൻ, വാട്സാപ്പ്, ടെലഗ്രാം പോലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി തോന്ന്യവാസങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കയ്യടി വാങ്ങിക്കുന്നത് നല്ല ഏർപ്പാടല്ല, വിക്കിയിൽ വല്ലപ്പോഴും കേറുക, വാട്സാപ്പും ടെലഗ്രാമും മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ ഔദ്യോഗിക കൂട്ടായ്മയല്ല, ഏതോ ഒരുത്തൻ എന്തിനോ വേണ്ടി തുടങ്ങി എന്നേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ. ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ വിശ്വേട്ടനും രജ്ഞിത്തും സുജിത് വക്കീലും കണ്ണന്മാഷും ഫുവദ് ഡോക്ടറും നതയും ഒക്കെയാണതിന്റെ അഡ്മിൻസ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ടുവർഷത്തിനിടയിൽ ലാലുവോ മറ്റോ ആണെന്നെ അതിലേക്ക് കയറ്റിയത്. തെറ്റിദ്ധാരണ അവിടേയും സംഭവിച്ചുപോയി.
ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇന്നുവന്നു വിശദീകരിക്കാനും കാരണമുണ്ട്. തൽക്കാലം അതു പറയുന്നില്ല. ഈ കുറിപ്പു മൊത്തത്തിൽ ഗുണകരമല്ലാതെ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളാണുണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഞാനിത് ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ പിൻവലിക്കുന്നു. കണ്ണന്മാഷിന്റെ ആ പിൻവലിക്കൽ നോട്ടീസ് സ്വീകരിക്കാതെ മാഷിനെ നിലനിർത്തണം എന്നു പ്രവീണിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞത് ഇതൊരു ആനക്കാര്യമായി എടുത്തതിനാലല്ല, തികച്ചും മര്യാദയുടെ പേരിൽ മാത്രമാണ്. അതിലുപരിയായി മറ്റുപലകാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. വാട്സാപ്പിലേയും ടെലഗ്രാമിലേയും അഡ്മിന്മാരിവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുകണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും പരിഞ്ഞുപോയവരെ കൂടി അതാതിടങ്ങളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക, അക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അശക്തനാണ്. ഒന്നൂടെ പറയുന്നു, ഈ ചർച്ച നിർഭാഗ്യകരമായിപ്പോയി എന്നുള്ളകാര്യം ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. മേൽ വിവരിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഒരു കാസർഗോഡൻ ജല്പനങ്ങളായി കണ്ട് തള്ളിക്കളയുക.
Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 04:22, 10 ജനുവരി 2018 (UTC)
ന്നാലും താങ്കളൊരു ലേഖനം തുടങ്ങൂല്ലല്ലേ ?? --- രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 04:58, 10 ജനുവരി 2018 (UTC)
കുത്തിപ്പിടിച്ചെഴുതാൻ ഞാനത്രവല്യ ഗ്രന്ഥശാലയൊന്നുമല്ലാന്നേ. എന്തെങ്കിലും കയ്യിൽ തടഞ്ഞാൽ തട്ടുന്നു എന്നല്ലാതെ എന്തെഴുതാനാണ്. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ഇട്ട തീയർ വേണേൽ കൂട്ടിക്കോ, അതാരോ വന്നിട്ട് നിന്റെയാ മറ്റേ പരിപാടിയിൽ കൂട്ടീട്ടുണ്ട്. ന്നാലും സാരമില്ല, ഇവിടേം കൂട്ടിക്കോ. അത്തരം കലാപരിപാടികളിൽ ഞാനില്ലാന്നേ. എന്തായാലും ആ വിഷയം അല്പം ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ള സംഗതിയാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല ലേഖനമായി മാറ്റാൻ പറ്റൂ എന്നു കരുതുന്നു. പിന്നെ അതിന്റെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ നടത്താൻ വല്ലതും കയ്യിൽ തടയണമല്ലോ, അതോണ്ട് ലേഖനം ഇപ്പോഴും എഡീറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ. എന്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് പുത്തകമേ ഉള്ളൂ. അത് ഇതുപോലെ ചുരുക്കാൻ തന്നെ ഒരുമാസത്തെ സമയം വേണ്ടി വരും. എനിക്ക് എഡിറ്റ്സ് ഇല്ലാന്നു വിലപിക്കുന്നവരും കാണുക. ആ ലേഖനം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒറ്റ എഡിറ്റ് കൗണ്ടിൽ വന്നത് 9,500 bytes ആണ്. ഒറ്റയടിക്കു വന്നതിനാൽ, എന്റെ എഡിറ്റ് കൗണ്ടിൽ 1 എഡിറ്റ് മാത്രം എന്നർത്ഥം. ലേഖനം എഴുതുന്നത് നോട്‌പാഡിലാണ്. ഒരു സ്ഥിരത വന്നാൽ വിക്കിയിൽ തട്ടുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. 9,500 bytesനെ എനിക്കൊരു 500 ഓ അതിൽ കൂടുതലോ എഡിറ്റ്സ് ആയി മാറ്റാൻ വല്യ പണിയൊന്നുമില്ല, ഓരോ ലൈൻ വീതം പതിയെ പതിയെ അരമണിക്കൂർ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം, ലേഖനത്തിന്റെ ഫോർമാറ്റിങ്, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ വഴിപോലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നതൊക്കെ ഉള്ളൂ പിന്നീടുള്ള എഡിറ്റിങ്സ്. എഡിറ്റ് കൗണ്ട് നോക്കി വാട്സാപ്പിലും ടെലഗ്രാമിലും ഫെയ്സ്ബുക്കിലും ലൈക്ക് കിട്ടാനാണു ശ്രമിക്കുന്നത് വിക്കിയിൽ ഒരു പുല്ലും ഇല്ലാ എന്നൊന്നും കരുതരുത്. - Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 05:15, 10 ജനുവരി 2018 (UTC)
മുകളിൽ രൺജിത് സിജി ഉന്നയിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളായി തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അതിൽ ഏതിലെങ്കിലും അഡ്മിൻ/സിസോപ് എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾ കൃത്യമായും ശ്രദ്ധനൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്നത് ഞാൻ അറിയേണ്ടുന്ന കാര്യമല്ല. പക്ഷേ, ആ കമന്റുകളിൽ അവസാനത്തെ ഖണ്ഡിക ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കുക. താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ നിലപാടുകൾ ഉണ്ടാകാം. അത് മറ്റെല്ലാരും അംഗീകരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധിക്കാനാവില്ലതന്നെ. സംവാദതാളുകളിൽ മര്യാദ പാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് തെറിവിളിയിൽ 1 മാസം ബ്ലോക്കായി നിന്ന ഞാൻ തന്നെയാണ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ഇതു ഭീഷണിയായി തോന്നി എങ്കിൽ താങ്കളുടെ നിലപാട് വീണ്ടും പരിശോധിക്കുക. പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ചർച്ചകളിൽ താങ്കൾക്ക് താത്പര്യമില്ല എങ്കിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കാം. ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് അഭിപ്രായം പറയാൻ താങ്കളെ താലപ്പൊലിയുമായി വന്നു ക്ഷണിച്ചാലേ വരൂ എന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു അഡ്മിൻ/സിസോപ്പിനു ചേർന്ന വാദമല്ല എന്നതും ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഒരു നല്ല വിക്കി അനുഭവം ആശംസിക്കുന്നു. സസ്നേഹം,--സുഗീഷ് (സംവാദം) 19:00, 10 ജനുവരി 2018 (UTC)
@ഉപയോക്താവ്:Rajeshodayanchal, സിസോപ് ഫ്ലാഗ് നീക്കം ചെയ്യാൻ ബ്യൂറോക്രാറ്റിന് കഴിയില്ല. അത് സ്റ്റ്യുവാർഡുകളാണ് ചെയ്യുക.--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 01:16, 11 ജനുവരി 2018 (UTC)

ലേഖനങ്ങൾ

++

ഈ വിഷയത്തിൽ മുമ്പ് ധാരാളം ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുള്ളതും അതിനനുസരിച്ച് നയം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതുമാണ്. ജേക്കബ് മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകൾ റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ചില കാര്യങ്ങൾ ചുരുക്കി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

 • വിക്കിപീഡിയയിൽ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നത് സ്വന്തം താൽപര്യത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അനുസരിച്ചാവണം. അതിൽ യാതൊരു നിബന്ധനകളോ നിർബന്ധങ്ങളോ പാടില്ല.
 • അഡ്മിൻ എന്ന ഫ്ലാഗ് ഒരു പദവിയോ ഉത്തരവാദിത്വമോ അല്ല. മറിച്ച് ഡിലിഷൻ, പ്രൊട്ടക്ഷൻ പോലെയുള്ള ചില ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുവാദമാണ്. ആ ഫ്ലാഗ് ഉള്ളവർ അത് ചെയ്യണമെന്നല്ല അതിനർത്ഥം, മറിച്ച് ആ ടൂൾസ് അവർ മികച്ച രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഉപയോക്താക്കൾ അവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതാണ്.
 • സജീവ അഡ്മിനുകളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള കുറവ് വിക്കിപീഡിയയിലെ പല വൃത്തിയാക്കൽ പ്രവൃത്തികളെയും ബാധിക്കും. അതിന് പരിഹാരം നിലവിലുള്ള അഡ്മിനുകളുടെ ഫ്ലാഗ് ഒഴിവാക്കുകയല്ല, മറിച്ച് കൂടുതൽ പേർക്ക് ആ ഫ്ലാഗ് നൽകുകയാണ് വേണ്ടത്. സജീവവും വിശ്വാസ്യതയുമുള്ള പരമാവധിപ്പേർക്ക് അഡ്മിൻ ഫ്ലാഗ് കൊടുക്കാൻ മുൻകൈയെടുക്കുക. ഇത്രപേർ മാത്രമേ അഡ്മിൻ ആയിരിക്കാവൂ എന്ന ലിമിറ്റൊന്നും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ പാടില്ല.
 • അഡ്മിനുകളെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വിക്കിപീഡിയയിലുള്ള നയം, ഒരു ശിക്ഷയായിട്ടല്ല, മറിച്ച് അഡ്മിൻ റൈറ്റ്സ് ഉള്ള നിർജ്ജീവമായ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ദുരുപയോഗം തടയുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തിൽ മാത്രമാണ്.

Vssun (സംവാദം) 01:36, 11 ജനുവരി 2018 (UTC)

ഇത്രയൊക്കെയേ ഞാനും കരുതിയിരുന്നുള്ളൂ സുനിൽ. മിഡീയവിക്കിയിലെ എക്സ്ട്രാ കണ്ട്രോൾ കിട്ടുന്ന ഒരാൾ എന്നതിനപ്പുറം എനിക്കിതെഴുതും വരെ മറ്റൊന്നായിരുന്നില്ല കാര്യനിർവ്വാഹകൻ. അന്താരാഷ്ട്രാ ഇടപാടുകളും പ്രവീൺ പറഞ്ഞ അഡ്മിൻ ടൂൾസ് ഒരു തരത്തിലും വേറേതോ തരത്തിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നു കേട്ടപ്പോൾ അല്പം അങ്കാലപ്പിലായി എന്നതു സത്യമാണ്. അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒന്നിനോടും കൂട്ടു നിൽക്കാത്ത ഞാൻ, രജ്ഞിത്തിന്റെ യജ്ഞ പരിപാടികളെ വരെ കണ്ടമാനം ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതേ വികാരം തന്നെ കാരണം. അഡ്മിനു കിട്ടുന്ന എക്സ്ട്രാ സംവിധാനങ്ങൾ കൃത്യമായി നോക്കാതെ, നമ്പറിൽ മാത്രമുള്ള വലിപ്പത്തെ മനസ്സിലാക്കി മിക്കവരും മാറി നിൽക്കുന്നത്. എന്താവുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ സജീവരായ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തി ഈ ഒരു സന്ദർഭം കൂടി അവർക്ക് കിട്ടിയാൽ ഒരു വർഷത്തേക്കെങ്കിലും ആ ഗുണം കിട്ടും - ഒരു ആരംഭശുരത്വം എന്ന പേരിലെങ്കിലും... അതു കഴിഞ്ഞ് അയാൾക്ക് ലീവെടുക്കാം മാറിനിൽക്കാം എന്നതൊക്കെ അവരവരുടെ ഒരു മര്യാദമാത്രമാ. ആൾകാർ കുറവാണല്ലോ ഈ രംഗത്ത്, എനിക്കും ആകാവുന്നതാണ് അഡ്മിൻ എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാക്കാനെങ്കിലും ഉപകരിക്കുമത് എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായിപ്പോയി, പുതിയ ആളുകളെ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയാൽ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയിൽ നടന്നേനെ. ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു കളയണം എന്നു പറയുന്നത്ര എളുപ്പമല്ലല്ലോ ഒരു ലേഖനം കളയുക എന്ന പ്രവൃത്തി. അഡ്മിൻമാർ എന്നത് ഒരു വല്യ ദൗത്യമായി കാണാതെതന്നെ ആക്ടീവായ ആൾക്കൾക്ക് അവസരം ഒരുക്കി കാലനുഗതമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ നല്ലത്. ഞാനീ ചർച്ചയ്ക്ക് മറ്റുപലതരത്തിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളാൽ ഒടുക്കം കുറിച്ചതാണ്. ഞാൻ അഡ്മിൻസിനെയാരെയും വ്യക്തിപരമായി തേജോവധം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരബദ്ധത്തിൽ പറ്റിപ്പോയി എന്നുണ്ടാവും.
Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 04:12, 11 ജനുവരി 2018 (UTC)

മനുവിന്റെ കാര്യം

എന്റെ പേരും കാര്യനിർവ്വാഹകരുടെ പട്ടികയിൽ ഉള്ളതിനാലും ഈയിടെയായി കാര്യമായി വിക്കിയിൽ ഇടപെടാൻ സാധിക്കാത്തതിനാലും, കാര്യനിർവ്വാഹകരുടെ എണ്ണം പുതിയ ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വിഘാതമായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പുതുരക്തങ്ങൾക്കായി സ്ഥാനമൊഴിയാൻ എന്നെയും കൂട്ടാം. (ചാടിക്കേറി റിക്വസ്റ്റാൻ മനസ്സുവരുന്നില്ല. ഇനിയും ബിരിയാണി വിളമ്പാൻ പറ്റിയാലോ) --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 07:50, 11 ജനുവരി 2018 (UTC)

വർഷങ്ങളായി നിർജീവമായി തുടരുന്ന കാര്യനിർവാഹകരെ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്. നിർജ്ജീവമായി കിടക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാൻ മാത്രമാണ് അവരെ അഡ്മിൻ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നത്. അവർ സജീവമായി തിരിച്ചുവന്നാൽ, അവരുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം വീണ്ടും അഡ്മിൻഷിപ്പ് നൽകാമല്ലോ.. സജീവമല്ലാതിരിക്കുന്ന മറ്റു കാര്യനിർവാഹകർ വീണ്ടും സജീവമാകുമെന്ന് കരുതാം. അവരെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് അഭിപ്രായമില്ല. അവരാരും തന്നെ സ്ഥാനമൊഴിയേണ്ട സാഹചര്യമില്ല. കാര്യനിർവാഹകരുടെ എണ്ണം നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പുതിയ കാര്യനിർവാഹകരെ കൂടി കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് എന്റെയും അഭിപ്രായം. പലരും ഇക്കാര്യം മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് (കൂടുതലായും

കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും ന്യായീകരണങ്ങളും കണ്ടതുകൊണ്ടാവാം). പൂർണ്ണമായും നിർജ്ജീവമായിരിക്കുന്ന കാര്യനിർവാഹകരെ ഒഴിവാക്കിയും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യനിർവാഹകരെയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടും പുതിയ കാര്യനിർവാഹകർക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്നാണ് അഭിപ്രായം. കാര്യനിർവാഹകരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതുകൊണ്ട് വിക്കിപീഡിയയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.--അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 09:45, 11 ജനുവരി 2018 (UTC)

പഴയ കാര്യനിർവാഹകരെ ഒഴിവാക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്നാണെന്റെ അഭിപ്രായം. അഡ്മിൻ ആവുന്നതു വരെ നിരവധി എഡിറ്റുകൾ നടത്തുകയും ശേഷം മഷിയിട്ടാൽ പോലും കാണാൻ പറ്റാത്തവിധത്തിൽ മറയുന്നവരാണ് മിക്കവരും. പണ്ടും ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നു തോന്നുന്നു. ഇവരെയൊക്കെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വിക്കിയിലെത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നറിയില്ല. ചിലർക്ക് മറ്റു തിരക്കുകൾ മൂലം എഡിറ്റാൻ പറ്റാത്തതുമാവാം. ഒരു നിശ്ചിത കാലാവധി അവധി നൽകാം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അതിനു ശേഷവും തിരിച്ചെത്താൻ കഴിയാത്തവരെ ഒഴിവാക്കാം.

അതിനേക്കാൾ നല്ലത് കൂടുതൽ പുതിയ അഡ്മിന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാവും എന്ന് തോന്നുന്നു. സമയം പാഴാക്കാതെ അതിലേക്കു കടക്കാം --Challiovsky Talkies ♫♫ 17:24, 11 ജനുവരി 2018 (UTC)

ഇതും കാണുക. ഇതേ കാര്യത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ നടന്ന ചർച്ചയും തീരുമാനവും -> https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Village_pump_(proposals)/suspend_sysop_rights_of_inactive_admins --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 20:04, 11 ജനുവരി 2018 (UTC)
ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലെ sysop rights suspend ചെയ്യാനുള്ള ആ നയത്തിനു സമാനമായ നയമാണ് അത് നിലവിൽ വരുന്നതിന് ഒരു കൊല്ലം മുമ്പേ മുതൽ മലയാളം വിക്കിയിൽ നിലവിലുള്ളത് എന്നാണ് ശ്രീജിത്ത് മേൽ സൂചിപ്പിച്ച കണ്ണിയിൽനിന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. --ജേക്കബ് (സംവാദം) 23:05, 11 ജനുവരി 2018 (UTC)
മെറ്റയിൽ അഡ്മിൻ ഫ്ലാഗ് നീക്കം ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന ലിങ്ക് ഏതാണ് ? മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ലോക്കൽ ബ്യൂറൊക്രാറ്റുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ അതിനു മെറ്റയിൽ തന്നെ ചെയ്യണമോ? RameshngTalk to me 05:01, 15 ജനുവരി 2018 (UTC)
ഇവിടെത്തന്നെയാണ് ശരിയായ സ്ഥാനം. ബ്യൂറോക്രാറ്റുകൾക്ക് ഒരാളെ കാര്യനിർവാഹക ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കാനേ സാധിക്കൂ. പ്രസ്തുത അനുവാദങ്ങൾ എടുത്തുകളയാൻ അവകാശമില്ല. --ജേക്കബ് (സംവാദം) 06:19, 15 ജനുവരി 2018 (UTC)
നന്ദി, ജേക്കബ്..--RameshngTalk to me 13:54, 15 ജനുവരി 2018 (UTC)
Rameshng ഫ്ലാഗ് റിമൂവലിന് കുറിപ്പിട്ടു :-(--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 16:27, 15 ജനുവരി 2018 (UTC)

ചർച്ച

ഈ ചർച്ച തുടങ്ങിയതിനുശേഷം മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ 2 കാര്യനിർവാഹകർ സ്വയം അവരുടെ അഡ്മിൻ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും അവരുടെ നിലപാടിനെ മാനിക്കുന്നു. പുതിയ കാര്യനിർവാഹകരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ തീരുമാനം ഒന്നും കാണുന്നുമില്ല. സ്വതേ റോന്തുചുറ്റുന്നവർ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവർ എന്നിവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നോ മലയാളത്തിലെ മറ്റ് വിക്കി പദ്ധതികളിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്നോ ഈ പ്രവർത്തി ചെയ്യാൻ താത്പര്യമുള്ളവരുടെ പേരുകൾ നിർദ്ദേശീക്കുകയോ ആർക്കെങ്കിലും താത്പര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ സ്വയം മുന്നോട്ടു വരികയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. --സുഗീഷ് (സംവാദം) 07:39, 18 ജനുവരി 2018 (UTC)
ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചർച്ചയാണെങ്കിൽ ഒഴിവാകാം. തിരിച്ച് വന്ന പ്രവർത്തിക്കാൻ താല്പര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങിനെ വിട്ടു പോയത്. ഞാൻ സജീവമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും ലോഗിൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. മിക്ക അഡ്മിനും സമയാസമയത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൈ വെക്കാറില്ല. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തെ മാനിക്കാൻ തയ്യാറാണ്... --jigesh (സംവാദം) 03:53, 1 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

ഇതരഭാഷാവിക്കികളിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

ഇതു മുൻപ് ചർച്ച ചെയ്തു സമവായം ആയതാണ്. നിയമം

എങ്കിലും എൻറെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതു ഒന്നുകൂടി പരിഗണികതുണ്ട്. വിക്കിപീഡിയയുടെ ഫലകം {{ill}} ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയുന്നതാണ് ഉചിതം. ഈ ഫലകത്തിൽ ചുവന്ന കണ്ണിയും ഇതര ഭാഷാവിക്കിയിലേക്കുള്ള ഒരു ചെറിയ കണ്ണിയും ഉണ്ട്. (ഉദാഹരണം: യുറിക കോളേജ്‌ (en).) ഇതിൻറെ ഉപയോഗം ഇൻഫോബോക്സ്‌നു കൂടുതൽ വായനാക്ഷമത സമ്മാനിക്കും. --ഹങ്ങനോസ് 07:21, 3 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

float വിശ്വപ്രഭViswaPrabhaസംവാദം 20:11, 3 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

ഈ നിർദ്ദേശത്തോടു യോജിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയൊരു ഫലകം ഇൻഫോബോക്സിൽ മാത്രമല്ല, ലേഖനത്തിലും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. (ഇനി അഥവാ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇൻഫോബോക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോടു യോജിക്കുന്നില്ല) മലയാളം ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കുന്നവർ ഇംഗ്ലീഷ് താളുകൾ തേടി പോകുവാൻ നമ്മൾ തന്നെ വഴിയൊരുക്കുന്നതിനോട് ശക്തമായി വിയോജിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ മലയാളം വിക്കിക്ക് എന്തു പ്രസക്തിയാണുള്ളത് ? ചുവന്ന കണ്ണികൾ കാണുന്നുവെങ്കിൽ അവയ്ക്കായി പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയോ അതിനെ ചുവപ്പായി തന്നെ തുടരാൻ അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ചുവന്ന കണ്ണികളോടൊപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കി ലിങ്ക് കൂടി നൽകിയാൽ വായനക്കാരൻ അതും വായിച്ചിട്ടങ്ങു പോകും. അതാണ് എളുപ്പവും. മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെയൊരു ലേഖനം തുടങ്ങാൻ അയാൾ ചിന്തിക്കുമോ എന്നുപോലും സംശയമാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഗൂഗിളിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് അവ കണ്ടെത്തിക്കൊള്ളും. അതുകൊണ്ട് നിലവിലെ നയം മാറ്റേണ്ടതോ ഭേദഗതി ചെയ്യേണ്ടതോ ആയ സാഹചര്യമില്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം.--അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 01:15, 4 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

Hangennosനോട് ഒരപേക്ഷ. നിലവിൽ നയമുള്ളതിനാൽ ചർച്ച സമവായത്തിലെത്താതെ ഫലകം ഉപയോഗിക്കരുത്. താങ്കളുടെ ഒപ്പിൽ ഉപയോക്തൃനാമവും താങ്കളുടെ സംവാദം താളും കണ്ണിയായി നൽകിയാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് mention ചെയ്യാനും താങ്കൾക്കു സന്ദേശം നൽകുവാനും എളുപ്പമായിരിക്കും.--അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 01:23, 4 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം നന്ദി. ഞാൻ ഒപ്പ് തിരുത്തി. താങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തോട് വിയോജിക്കുന്നു. ഫലകം ഫലകം {{ill}} ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടുന്ന ചുവന്ന കണ്ണിയും മറുഭാഷ വിക്കിയിലേക്കു പോകാൻ ഉള്ള വഴിയും ഉണ്ടങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും പരിഭാഷ എഴുതാൻ എളുപ്പം ആളാണ്. ഇതു കൂടുതൽ ചുവന്ന കണ്ണികളെ നീല ആക്കാൻ സഹായിക്കും.--ഹങ്ങനോസ് ❯❯❯ സംവാദം 07:40, 4 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

പരിഭാഷയെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പ്രധാനമായും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫലകം ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ പരിഭാഷകൾ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ.. --അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 07:59, 4 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

പരിഭാഷകൾ കൂടുതൽ നടക്കുമോ കുറച്ചു നടക്കുമോ എന്നത് വായിക്കുന്നവരെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. വിക്കിപീഡിയരല്ലാത്തവരും വായിക്കുവാൻ വരുമല്ലോ ? അവർ ഇംഗ്ലീഷ് താളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്ത് വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടു മടങ്ങുമോ അതോ ആ ലേഖനം മലയാളത്തിൽ പരിഭാഷ കൂടി ചെയ്തിട്ടു മടങ്ങുമോ ? മലയാളം ടൈപ്പുചെയ്യാൻ താൽപര്യമില്ലാത്തവരും വായിക്കുവാൻ വരുമെന്നോർക്കുക. വെറുതേ എന്തിനാ മലയാളം നോക്കുന്നത്, എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉണ്ടല്ലോ ? എന്ന ചിന്ത അവരിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയ്ക്കു ഗുണമാണോ ദോഷമാണോ ഉണ്ടാക്കുക ?--അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 08:12, 4 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

പരിഭാഷ നടന്ന ശേഷം ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഫലകം നീക്കം ചെയ്യാതിരുന്നാലോ ?? ലേഖനം ചെയ്യുന്നയാൾ ഓരോ ലേഖനത്തിലും കയറി ഫലകം നീക്കം ചെയ്യുമോ ?? അങ്ങനെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ നീലക്കണ്ണിയോടൊപ്പം ഫലകം വരും. എന്താ ശരിയല്ലേ ?? ചുവന്ന കണ്ണികളോടൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഫലകം നാളെ നീലക്കണ്ണികളോടൊപ്പം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാകില്ല.--അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 08:23, 4 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം , ഞാൻ വിക്കിപീഡിയകളിലെ ഒരു എഡിറ്റർ എന്ന നിലയേക്കാളും നൂറിരട്ടിയെങ്കിലും ഒരു വായനക്കാരനാണു്. കാര്യം സങ്കടകരമാണെങ്കിലും, എന്തെങ്കിലും കാര്യം വിശദമായും ആധികാരികമായും അറിയാൻ ഞാനിപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയെത്തന്നെയാണു് ആശ്രയിക്കുന്നതു്. അതുകൊണ്ടു് സ്വന്തം ജ്ഞാനതൃഷ്ണ ശമിപ്പിക്കാൻ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു വായനക്കാരനാണു ഞാനെന്നു് ഇപ്പോഴും പറയാൻ പറ്റില്ല.
വിക്കിപീഡിയയുടെ നയങ്ങൾ പലപ്പോഴും അതു രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട കാലത്തു് സജീവരായിരുന്ന ചിലർ തീരുമാനിച്ചുവെച്ചതാണു്. അവയെല്ലാം ശരിയായിരുന്നു എന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല. പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ഗുണകരമെന്നു തോന്നാവുന്ന പല നയങ്ങളും ആത്യന്തികമായി ദോഷകരമായേക്കാം. അങ്ങനെയൊന്നാണു് വർത്തമാനകാലവായനക്കാരേക്കാൾ ഭാവിവിക്കിപീഡിയ എന്ന ആശയത്തിനു കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്നതും. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വായനക്കാർ പ്രതീക്ഷയോടെ വന്നാലേ അവരിലാരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടെ വല്ലപ്പോഴുമെങ്കിലും പറ്റിക്കൂടുകയും അതിലൊരു ഭാഗം തിരുത്തുകാരായി മാറുകയുമുള്ളൂ. കുറേ റെഡ് ലിങ്കുകളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണു് മലയാളം വിക്കിപീഡിയ എന്നു മനസ്സിലുറച്ച, ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും ഒരേ പോലെ വായിക്കാനറിയാവുന്ന ആളുകൾ ഇതിന്റെ URL പോലും തിരിഞ്ഞുനോക്കില്ല. (അതുപോലെ, ഗൂഗിൾ പോലുള്ള സെർച്ച് എഞ്ചിനുകളും).
ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞൂന്നേള്ളൂ. ഈയിടെ, മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ ദീർഘകാലനയങ്ങളെപ്പറ്റി അത്ര സങ്കടമുള്ളവർ അധികമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അതിനാൽ, പറഞ്ഞതു കാര്യമാക്കണ്ട. Smiley.svg വിശ്വപ്രഭViswaPrabhaസംവാദം 08:54, 4 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)
ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയ കണ്ണിക്ക് അത്ര പ്രാധാന്യം ഇല്ല. വേണമെങ്കിൽ വിക്കിഡേറ്റാ കണി (ഉദാ: യുറിക കോളേജ്‌ (wikidata)) പരിഗണിക്കാം. ജീ 06:27, 8 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത പട്ടിക (മാനദണ്ഡങ്ങൾ)

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Featured_list_criteria . ഇതേപോലെ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാവുന്ന പട്ടികകൾക്കായി വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത പട്ടിക (മാനദണ്ഡങ്ങൾ) എന്ന പേരിൽ ഒരു നയരൂപീകരണം നടത്തിയാലോ?. Akhiljaxxn (സംവാദം) 00:59, 10 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത പട്ടിക (മാനദണ്ഡങ്ങൾ) എന്ന പേരിൽ ഒരു താൾ തുടങ്ങാനും അതിനു വേണ്ടി നയരൂപീകരണം നടത്താനും അഭിപ്രായങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ആരും തന്നെ താൽപ്പര്യപ്പെട്ടു കണ്ടിരുന്നില്ല ആയതിനാൽ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയേ അനുകരിച്ച് ഉണ്ടാക്കിട്ടുണ്ട്.ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം അറിയാൻ താൽപര്യമുണ്ട്.നിർദേശങ്ങളും മറ്റും പ്രസ്തുത താളിന്റെ സംവാദം താളിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. Akhiljaxxn (സംവാദം) 08:59, 28 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

അവലംബ സൈറ്റ്

കുണ്ഡലിനി ശക്തി എന്ന താളിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന അവലംബങ്ങളിൽ ഒന്ന് sreyas.in എന്നൊരു സൈറ്റിൽ നിന്നാണ്. അത് വിശ്വാസയോഗ്യമായ സൈറ്റാണോ?--Vinayaraj (സംവാദം) 03:19, 17 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

കുണ്ഡലിനി ശക്തി

ഇവിടെ എഴുതിയത് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. --Vinayaraj (സംവാദം) 02:37, 18 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

Vinayaraj , മനു പറഞ്ഞത് പോലെ "വികാരാവേശമില്ലാത്ത വിജ്ഞാനകോശത്തിനുതകുന്ന" രീതിയിൽ മാറ്റി എഴുതണം എന്നാണ് എന്റെയും അഭിപ്രായം , കൂടുതൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു - ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 10:20, 28 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-- ജീ 14:42, 28 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

ഇന്ത്യൻ കറൻസി നോട്ടുകൾ

ഇന്ത്യയിലെ കറൻസി നോട്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങളുടെ തലക്കെട്ടിന് ഐക്യരൂപം കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ചില തലക്കെട്ടുകൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ഈ തലക്കെട്ടുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതും താഴെ നൽകുന്നു.

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലേതുപോലെ ഇവിടെയും അക്കങ്ങൾ നൽകിക്കൂടേ? ഉദാ:ഇന്ത്യൻ 100 രൂപാ നോട്ട്. അതോ മറ്റേതെങ്കിലും ശൈലി വേണോ? എന്തായാലും ഒരു ഏകീകൃത രൂപം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് താൽപര്യപ്പെടുന്നു. അതെങ്ങനെ വേണമെന്നു ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ ഏവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു.--അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 06:39, 10 മാർച്ച് 2018 (UTC)

ഇന്ത്യയിലെ 100 രൂപയുടെ നോട്ട് എന്ന താളിന് ഇന്ത്യൻ 100 രൂപ നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ നൂറ് രൂപ നോട്ട് എന്ന നാമമാണ് ഉത്തമം എന്നുളള ഉപയോക്താവ് ജിനോയ്‌ ടോം ജേക്കബിൻറെ അഭിപ്രായത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നു. സമാനമായ മറ്റു പേജുകളിലും ഈ മാറ്റം ആകാവുന്നതാണ്. മാളികവീട് (സംവാദം) 07:02, 10 മാർച്ച് 2018 (UTC)

ശൈലീപുസ്തകത്തിന്റെ സംവാദതാളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു ചർച്ച നടന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ തുടർന്നാൽ അത് കൃത്യമായും ശൈലീപുസ്തകത്തിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അവിടെയാണ് ചേർക്കേണ്ടതും --സുഗീഷ് (സംവാദം) 07:38, 10 മാർച്ച് 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-- ഒരു ഏകീകൃത രൂപം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് താനെ ആണ് അഭിപ്രായം.-ജിനോയ്‌ ടോം ജേക്കബ് (സംവാദം) 07:04, 10 മാർച്ച് 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--രാംജെചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 19:09, 10 മാർച്ച് 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു'ഇന്ത്യൻ 100 രൂപ നോട്ട്' അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ നൂറ് രൂപ നോട്ട് എന്ന തീരുമാനത്തോട് അനുകൂലിക്കുന്നു. Akhiljaxxn (സംവാദം) 13:57, 16 മാർച്ച് 2018 (UTC)

നയരൂപീകരണം

പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ വിക്കിയിലും  ( പൊതുവെ എല്ലാ വിക്കിയിലും ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുതിയതായി താളുകൾ സൃഷ്ടിക്കപെടുന്ന രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളാണ് അഭിനേതാക്കൾ എന്നതും ചലചിത്രങ്ങൾ എന്നതും.എന്നാൽ ഇവയ്ക്ക് രണ്ടിനും പൊതുവായി ശ്രദ്ധേയത തെളിയിക്കാൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് പലപ്പോഴും തർക്കങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാറുണ്ട്. ആയതിനാൽ നമ്മൾ ഇവയ്ക്ക് രണ്ടിനും പ്രത്യേകം നയം രൂപീകരികരിച്ച് വിക്കിപീഡിയ:ശ്രദ്ധേയത/ചലച്ചിത്ര അഭിനേതാക്കൾ,വിക്കിപീഡിയ:ശ്രദ്ധേയത(ചലച്ചിത്രങ്ങൾ), എന്നിവ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ഇനിയും വൈകിക്കൂടാ. ഇരു വിഭാഗത്തിന്റെയും ഇംഗ്ലീഷിലെ ശ്രദ്ധേയത തെളിയിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ മാനദണ്ഡം യഥാക്രമം താഴെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി ഒരു കരട് രൂപീകരിച്ച് നയ രൂപീകരണത്തിൽ പങ്കാളികളാവുക. Akhiljaxxn (സംവാദം) 14:00, 16 മാർച്ച് 2018 (UTC)

ചർച്ച (അഭിനേതാക്കൾ)

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലെ ശ്രദ്ധേയത മാനദണ്ഡങ്ങൾ ആണ്.ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളും പിന്തുടർന്നു കൊണ്ട് പോരുന്നത്. ഇത് കാലോചിതമായി വിപുലീകരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.Akhiljaxxn (സംവാദം) 14:16, 16 മാർച്ച് 2018 (UTC)

ചർച്ച (ചലച്ചിത്രം)

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലെ ചലചിത്രങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധേയത മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു.Akhiljaxxn (സംവാദം) 14:19, 16 മാർച്ച് 2018 (UTC)

ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധേയത ആവശ്യമുണ്ടോ.? ഒരു മലയാള ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം മാത്രം വിക്കിപീഡിയയിൽ ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ താൾ ചേർക്കുക ആവും ഉത്തമം എന്ന് കരുതുന്നു. കുറഞ്ഞ പക്ഷം (3നോ 4ലോ) അവലംബം.--ജിനോയ്‌ ടോം ജേക്കബ് (സംവാദം) 15:38, 17 മാർച്ച് 2018 (UTC)
സാധാരണ പുറത്തിറങ്ങാൻ പോകുന്ന സിനിമ, ആൽബം, ഗാനം, നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഗീത പര്യടനം, അതുപോലെ ഗ്രാമി ഓസ്കാർ തുടങ്ങി നിരവധി പുരസ്കാര ചടങ്ങുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയ്ക്ക് താളുകൾ ഉണ്ട്. അതിനായിട്ടുള്ള അവരുടെ നയത്തിൽ ഒന്ന് നമ്മളുപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ ശ്രദ്ധേയത നയമാണ്.
 1. പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്ന ചിത്രം
 2. നടക്കാതെ പോയ സംഗീതപര്യടനം
 3. പുറത്തിറങ്ങാത്ത മൈക്കൽ ജാക്സന്റെ ഗാനങ്ങളുടെ പട്ടിക നോക്കൂ ഇത് തിരെഞ്ഞെടുത്ത പട്ടിക എന്ന ഗണത്തിലുള്ളതാണ്

നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞില്ല, വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ല പുറത്തിറങ്ങിയില്ല എന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെ നയങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യരുത് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം Akhiljaxxn (സംവാദം) 01:43, 18 മാർച്ച് 2018 (UTC)

തലക്കെട്ടുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് - ലാറ്റിൻ -ലിപിയിൽ നൽകുന്നതിനേപ്പറ്റി

ലേഖനങ്ങളുടെ തലക്കെട്ടുകൾ ലാറ്റിൻ ലിപി (ഇംഗ്ലീഷ് ) യിൽ നൽകുന്നതിനെതിരേ എന്തെങ്കിലും നയം ഉണ്ടോ? പലപ്പോഴും കൃത്യമായ മലയാളപദം ലഭ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലും (ഫ്രഞ്ച് പോലുള്ള ) ചില ഭാഷകളിലെ ഉച്ചാരണങ്ങൾക്ക് തത്തുല്യമായ മലയാളം ലഭ്യമല്ലാത്ത ഇടങ്ങളിലും മലയാളത്തിൽ പേരില്ലാത്ത ജീവവർഗ്ഗങ്ങളുടെ ലേഖനങ്ങൾ വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോഴും ലാറ്റിൻ നാമങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്താൻ നയത്തിൽ യോജിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഈ കുറിപ്പ് - പല ഭാഷകളിലുള്ള വിക്കിപീഡിയകളിലും ഇതുപോലെ തലക്കെട്ടുകൾ ലാറ്റിനിൽ കാണാം. ഇങ്ങനെ അനുവദിച്ചാൽ ശങ്ക കൂടാതെ പല ലേഖനങ്ങളും വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ആത്മവിശ്വാസം തിരുത്തുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുകയും ധാരാളം ലേഖനങ്ങൾ മലയാളത്തിലേക്ക് എത്താൻ അത് സഹായകമാവുകയും ചെയ്യും--Vinayaraj (സംവാദം) 16:18, 26 മേയ് 2018 (UTC)

സംവാദം

തലക്കെട്ടു നൽകുന്നതിനു കൃത്യമായ മലയാള പദങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന കാരണത്താൽ ലേഖനം തുടങ്ങാൻ പലരും വിമുഖത കാണിക്കുന്നുവെന്നത് വാസ്തവമാണ്. കൃത്യമായ മലയാള പദങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാത്ത അവസരങ്ങളിൽ വിദേശ വാക്കുകൾ തലക്കെട്ടായി നൽകുന്നതിനു കാര്യമായ തടസ്സങ്ങളില്ലെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. വിക്കിപീഡിയ:ലേഖനങ്ങളുടെ തലക്കെട്ട്, വിക്കിപീഡിയ:ശൈലീപുസ്തകം#ടാക്സോബോക്സ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സ്വീകരിക്കാവുന്ന ശൈലി എന്നീ താളുകളിൽ ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വിദേശഭാഷാ തലക്കെട്ടുകൾ (അതെ ലിപിയിൽ തന്നെ) അനുവദിക്കുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ ലേഖനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെങ്കിൽ നിർദ്ദേശം സ്വാഗതാർഹമാണ്. പക്ഷേ, മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഇത്തരം തലക്കെട്ടുകൾ വ്യാപകമാകുന്നത് ഉചിതമല്ല എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരുടെ അഭിപ്രായം കൂടി അറിഞ്ഞ ശേഷം നടപ്പാക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്? ഇത്തരം തലക്കെട്ടുകൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം കൂടി വേണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഈ 'തലക്കെട്ടുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ മലയാളം പദങ്ങൾ സംവാദം താളിൽ നിർദ്ദേശിക്കുക' എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഫലകം ലേഖനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. വിക്കിപീഡിയ:കണ്ടെത്തലുകൾ അരുത് നയം പാലിച്ചുവേണം പേരുകൾ നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടതെന്നും ചർച്ചയില്ലാതെ തലക്കെട്ടുകൾ മാറ്റാൻ പാടില്ല എന്നും ഫലകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഫലകം ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലേഖനം [[വർഗ്ഗം:മലയാളം തലക്കെട്ട് നൽകുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങൾ]] എന്നതിലേക്കോ മറ്റോ വർഗ്ഗീകരിക്കപ്പെടണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇത്തരം തലക്കെട്ടുകളുള്ള ലേഖനങ്ങൾ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിൽക്കും. ഇതിലൂടെ ലേഖനങ്ങൾക്ക് ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയുമുണ്ടാകും. ഭാവിയിൽ അനുയോജ്യമായ തലക്കെട്ടുകൾ ഇവയ്ക്കു ലഭിച്ചെന്നും വരും.--അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 02:34, 28 മേയ് 2018 (UTC)

ലാറ്റിനിൽ മുഖ്യ തലക്കെട്ടു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ? ?... ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ തലക്കെട്ടും , pretty url (pu) ലാറ്റിനിലും കൊടുത്താൽ പോരേ , ഇതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ പൊതുവെ പിന്തുടരുന്ന നയം ഇത് മാറ്റണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ ? ? അഭിപ്രായങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു , എന്തായാലും കണ്ടുപിടുത്ത/ നേർ വിവർത്തന പേരുകൾ വേണ്ടാ - ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 16:11, 29 മേയ് 2018 (UTC)

മറ്റു ഭാഷകളിൽ ഉള്ള Proper names ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിലും അതാത് ലാറ്റിൻ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നൽകുന്നത്, വിവർത്തനമല്ല. ഉദാഹരണത്തിന് കാണുമല്ലോ--Vinayaraj (സംവാദം) 16:17, 29 മേയ് 2018 (UTC)

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ! മലയാളം വിക്കിക്ക് അതിന്റെതായ ശൈലി അല്ലേ നല്ലത് പേര് എങ്ങനെ ചേർക്കുന്നതിനോടും എനിക്ക് എതിരഭിപ്രായം ഒന്നും ഇല്ലാ ..... മുകളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്കിൽ അടുത്ത ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് ഇതാണ് عرفج കാരണം അറബി നാട്ടിൽ മാത്രം കാണുന്ന ചെടിയാണ് അപ്പോ മലയാളം പേരില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലെ പോലെ മറ്റു ഭാഷകളിലെ proper name കൊടുക്കാം ...ഇത്‌ പ്രവർത്തികമാക്കിയാൽ ഉള്ള ഉദാഹരണം ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് - ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 16:33, 29 മേയ് 2018 (UTC)

ശരി, ഇനി ഇതിനെ ഒന്നു മലയാളത്തിലാക്കൂ--Vinayaraj (സംവാദം) 16:40, 29 മേയ് 2018 (UTC)
സ്ഥലത്തിന്റെയോ ആളുകളുടെയോ പേരുകൾ ശരിയായ മലയാള ഉച്ചാരണം അറിയാമെങ്കിൽ പിന്നീട് അങ്ങനെയാക്കുന്നതിൽ വിരോധമില്ല. പക്ഷെ ശാസ്ത്രനാമങ്ങൾ (ഉദാ: Freyeria putli=ഫ്രയേറിയ പുറ്റ്ലി) അങ്ങനെതന്നെ മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്നതിനോട് യോജിപ്പില്ല. അതൊട്ടും ഉപകാരപ്രദമല്ല എന്നാണ് അഭിപ്രായം. ജീ 02:38, 30 മേയ് 2018 (UTC)

​​ ഇതിൽ ചെറിയ കല്ലുകടിയുണ്ട്. രണ്ടുവശത്തും. ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി വായിക്കാനറിയാത്ത മലയാളികളെയും പരിഗണിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇപ്പഴേ മലയാളം വിക്കിയിൽ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ അതിപ്രസരം കൂടുതലുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ തലക്കെട്ടും കൂടി ഇംഗ്ലീഷിലായാൽ ?? ഇനി മറുവശം ശരിക്ക് മലയാളത്തിലെഴുതാൻ കഴിയാത്ത അനേകം ഇഗ്ലീഷ് വാക്കുകളുണ്ടെന്നാണ്. അപ്പോഴെന്തുചെയ്യും. എന്റെ അഭിപ്രായം മലയാളത്തിലെഴുതുകയും ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പദം നൽകുകയും ചെയ്യാം എന്നാണ്. തലക്കെട്ടിന്റെ കാര്യത്തിന് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടല്ലോ. pretty url ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ. ഇത് സമ്മതിച്ചാൽ ഉറപ്പായും മലയാളം വിക്കിയിൽ മലയാളം തലക്കെട്ടുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് തലക്കെട്ടുകൾ വരും. ചുരുക്കത്തിൽ മലയാളം വിക്കി ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയുടെ ചെറുപതിപ്പുമാവും.-- രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 03:15, 7 ജൂൺ 2018 (UTC)

എതിർക്കുന്നു, മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ഇനി വളർച്ച മുരടിക്കുന്ന രീതിയിലാവും ഇങ്ങനെ പോയാൽ. നമുക്ക് കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്തുകളെപ്പറ്റിയും നമ്മുടെ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളെപ്പറ്റിയും എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതിയെങ്കിൽ ഓക്കെ. എനിക്ക് ഫ്രെഞ്ച് സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞരെപ്പറ്റി എഴുതണമെങ്കിൽ ഞാനെന്തുവേണം? മഡഗാസ്കറിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയെപ്പറ്റി എഴുതണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണം? ഒരുതരത്തിലും താങ്കൾക്ക് ആ പേരുകൾ മലയാളം ലിപിയിൽ ആക്കാനാവില്ല. ഇനി കഷ്ടപ്പെട്ട് ആക്കിയിട്ടും കാര്യമില്ല, ആ തെറ്റായ പേര് ആരും തെരയാൻ പോകുന്നില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് അടക്കം പല വിക്കിപീഡിയകൾക്കും അങ്ങനെയാകാമെങ്കിൽ മലയാളത്തിലും അതാവാം, വാശിപിടിച്ച് എല്ലാം മലയാളം ലിപിയിലാക്കിയാൽ ഒരർത്ഥവുമില്ലാത്ത കുറേ തലക്കെട്ടുകൾ വരുമെന്നേ ഉള്ളൂ.--Vinayaraj (സംവാദം) 03:29, 7 ജൂൺ 2018 (UTC)
ജാപ്പനീസ്, ചൈനീസ്, അറബിക്, ഉറുദു, സിംഹള, കന്നഡ, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഒഡിയ തുടങ്ങിയ മറ്റുഭാഷകൾക്കും ഇത് ബാധകമാണല്ലോ അല്ലേ? അതോ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാല ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷകൾക്ക് മാത്രമേ ഈ നിയമം ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളോ ? എല്ലാത്തിനും അങ്ങ് തീരുമാനിക്കണം എന്നാൽ നല്ല രസമായിരിക്കും. --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 04:42, 7 ജൂൺ 2018 (UTC)

മറ്റു ഭാഷകളിലെ ലേഖനങ്ങളുടെ തലക്കെട്ട് അതേ ഭാഷയിൽ തന്നെ നൽകണം എന്ന ആശയത്തോട് യോജിക്കാനാവില്ല. അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ മിക്കവാറും ലേഖനങ്ങളുടെ തലക്കെട്ടുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലൊ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഷയിലൊ വരുന്ന സ്ഥിതി സംജാതമാകും. അത് മലയാളം വിക്കിയെ വളർത്തുന്നതിന് പകരം അലങ്കോലമാക്കുമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം.

കൂടാതെ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാല ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷകൾ മാത്രമെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനാകൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉള്ള താളിന്റെ തലക്കെട്ടിന്റെ ഉച്ചാരണത്തിനനുസരിച്ച് പേര് നൽകുന്നതാകും ഉചിതം. ഈ സമയത്ത് കണ്ടെത്തൽ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതുമായിട്ടുണ്ട്.
വിനയ രാജ് സുചിപ്പിച്ച തരം താളുകളിൽ മിക്കതും ആളുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ നിന്നുള്ള ലിങ്കിൽ നിന്നാകും മലയാളം വിക്കിയിലേക്കു വരിക. ഇംഗ്ലീഷ്  അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഭാഷാ തലക്കെട്ടുകൾ pretty url  ആയി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളം വിക്കിയിൽ അത്തരം താളുകൾ തിരയുന്നവർക്കും സഹായകമാകും. Akhiljaxxn (സംവാദം) 06:46, 7 ജൂൺ 2018 (UTC)

മുകളിൽ വിനയരാജ് ചോദിച്ച Édouard Placide Duchassaing de Fontbressin പോലുള്ളവയുടെ മലയാളം ഉച്ചാരണം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും? അതുവരെ അങ്ങനെ എഴുതട്ടെ. ജീ 07:37, 7 ജൂൺ 2018 (UTC)
അതിപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രമിച്ചുനോക്കാവുന്നതാണ്.. അല്ലാതെ ഇംഗ്ലീഷിലും വായിക്കാൻ വിഷമമായ ഒരു പേര് അങ്ങനെതന്നെ മലയാളം വിക്കിയിൽ എഴുതിവച്ചതുകൊണ്ടെന്തുകാര്യം. (en:Jean Valjean ഇത് വളരെ പ്രശസ്തമായ പ്രശ്നമാണ് ഇതിപ്പോ ജീൻ വാൽ ജീൻ എന്ന് വായിക്കണോ ഴാങ്ങ് വാങ്ങ് ഴാങ്ങ് എന്ന് വായിക്കണോ അതോ മറ്റുവല്ലതും വായിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചപോലെയേ ഉള്ളൂ. മറ്റനേകം ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാനും കഴിയും (ലെഷാണ്ട്രെ - ലെജെന്റർ) മുതലായവ). മിനിമം തലക്കെട്ട് വായിക്കാവുന്ന മലയാളത്തിലെങ്കിലുമെഴുതാമല്ലോ. പിന്നെ prettyurl കൊടുത്താൽപോരേ ? തീരെ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ നേരിട്ട് ഒരു ലേഖനമൊക്കെയാകാമെന്നേയുള്ളൂ. നയമാക്കിയാൽ പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു റാലിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പരമാധി പറ്റാവുന്നിടത്തോളം മലയാളം തലക്കെട്ടുതന്നെ വേണം. അത് മലയാളം വായിക്കാനറിയാവുന്നവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാനറിയാത്തവർക്കും വേണ്ടിക്കൂടിയാണ്. --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 15:45, 7 ജൂൺ 2018 (UTC)
മറ്റുഭാഷകളിലുള്ള ഉച്ചരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലിലേക്ക് മാറ്റിയെഴുതുന്ന ഒരു രീതി പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് തിരുവനത്തപുരം ട്രിവാൻഡ്രവും കണ്ണൂർ കാനന്നൂരുമൊക്കെയായത്. ദക്ഷിണ ആഫിക്കയിലെ എല്ലാ സ്ഥലപ്പേരുകളും അവർ ആംഗലവൽക്കരിച്ചു. എന്നാൽ ഇന്നാ രീതിയില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് ഉച്ചാരണം സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ഭാഷയിൽത്തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത്. വിനയരാജ് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കുക. അതുകൊണ്ട് മലയാളം ഉച്ചാരണം വ്യക്തമല്ലെങ്കിൽ വികൃതമായി എഴുതുന്നതിലും നല്ലത് മൂലഭാഷയിൽത്തന്നെ എഴുതുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ശരിയായ ഉച്ചാരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംവാദം താളിൽ ഒരു സമവായത്തിൽ എത്തിയശേഷം മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം അനിഷ്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം. ജീ 02:41, 8 ജൂൺ 2018 (UTC)
അതു വളരെ ശരിയാണ്. വികൃതമായ രീതിയിലുള്ള മലയാള പദം വേണ്ട എന്നത് ശരി. യഥാർത്ഥ ഭാഷയിൽ എഴുതുന്നു എന്നുപറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷും ഇംഗ്ലീഷ്, ലാറ്റിൻ അക്ഷരമാല ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളും അല്ലല്ലോ എല്ലാ ഭാഷക്കും അത് ബാധകമാകേണ്ടതല്ലേ? അപ്പോ عرفج ഇതുപോലുള്ള ലേഖനങ്ങളും അനുവദനീയമാണെന്നുവരും. ഈ ലേഖനത്തിലേക്ക് എത്താനായി മിനിമം ഇംഗ്ലീഷ് തലക്കെട്ടും വേണ്ടിവരും. മൂലഭാഷയിലെഴുതുന്നതിൽ ഇത്തിരി സാങ്കേതികപ്രശ്നവും കടന്നുവരും അതായത് ലോകത്തിലെ എല്ലാഭാഷയിലെയും ഫോണ്ടുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ഫോണിലോ കണ്ടെന്നുവരില്ല അപ്പോ കുറേ ചതുരം മാത്രമേ കാണൂ. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തലക്കെട്ട് പരമാവധി മലയാളത്തിലാക്കണം. തീരെ നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ ചില സ്പെഷ്യൽ കേസൊക്കെയാകാം. അങ്ങനെ ഒരു ലേഖനം തുടങ്ങിയാൽ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ചേർത്ത് അത് പ്രത്യേക വർഗ്ഗത്തിലാക്കണം. പരമാവധി മലയാളത്തിലുമാക്കി എഴുതാൻ ശ്രമിക്കണം. --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 03:00, 8 ജൂൺ 2018 (UTC)
വിക്കിപ്പീഡിയ അലങ്കോലപ്പെടുത്താൻ ആരാണ് ഒരു അഡ്‌മിന് അധികാരം നൽകിയത്?--Vinayaraj (സംവാദം) 15:01, 7 ജൂൺ 2018 (UTC)

ഇതിനൊരു തീരുമാനമാവുന്നതുവരെ തലക്കെട്ടുമാറ്റൽ നിർത്തിവയ്ക്കണം. --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 16:00, 7 ജൂൺ 2018 (UTC) ഇതിൽ എന്താണ് അലങ്കോലമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്? ആദ്യ തവണ പേരു മാറ്റം നടത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയതല്ല താളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്.നിലവിൽ തലക്കെട്ട് മലയാളത്തിൽ മാത്രം എന്ന് നയം ഉള്ളപ്പോൾ ആ നയത്തിൽ ഒരു ഭേദഗതി വരുത്താതെ കുറെയധികം താളുകൾ വ്യത്യസ്ത ഭാഷാ തലക്കെട്ടുകളിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ട് ഇനി അവയുടെ തലക്കെട്ട് മാറ്റം ചെയ്യരുത് എന്നു പറയുന്നതിന്റെ യുക്തി എന്താണ്? .ഇക്കാര്യത്തിൽ Ranjithsijiയും ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ ഉം ഇതിന്റെ അപ്രായോഗ്യത വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ പക്ഷം. എങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമാകുന്നതുവരെ മറ്റു ഭാഷാ തലക്കെട്ടുകളോടു കൂടിയുള്ള ലേഖന നിർമ്മാണവും നിർത്തിവെക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം.Akhiljaxxn (സംവാദം) 04:47, 8 ജൂൺ 2018 (UTC)

മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ആയതുകൊണ്ടും അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനത്തിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടും ഇംഗ്ലീഷിൽ വീണ്ടും എഴുതേണ്ട ആവശ്യകത വരുന്നില്ലല്ലോ. മലയാളം തലക്കെട്ട് ഉച്ചാരണത്തിൽ സംശയമുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനം നോക്കി മനസിലാക്കാനുള്ള സാധ്യതയും അവിടെയുള്ളതിനാൽ മലയാളത്തിൽ തന്നെ തലക്കെട്ട് മതിയാകും എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. --Mujeebcpy (സംവാദം) 06:28, 8 ജൂൺ 2018 (UTC)

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ തലക്കെട്ടുകൾ മലയാളത്തിൽ മതി എന്നു തോന്നുന്നു. Édouard Placide Duchassaing de Fontbressin എന്നതിനെ എഡ്വേർഡ് പ്ലാസിഡ് ഡച്ചസ്സായിങ്ങ് ദെ ഫോണ്ട്ബ്രസിൻ എന്നെഴുതിയാലെന്താ കുഴപ്പം?--Fotokannan (സംവാദം) 02:01, 10 ജൂൺ 2018 (UTC)

:English Wikipedia has this norm when Deciding on an article title:

 • Recognizability (The title is a name or description of the subject that someone familiar with, although not necessarily an expert in, the subject area will recognize.) - Édouard Placide Duchassaing de Fontbressin എന്നതിനെ എഡ്വേർഡ് പ്ലാസിഡ് ഡച്ചസ്സായിങ്ങ് ദെ ഫോണ്ട്ബ്രസിൻ എന്നെഴുതിയാൽ ആർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല, പിന്നെ ഇത് Original research (മറ്റെവിടെയും ഉപയോഗിക്കാത്തത്) ആണെന്നും പറയാം.
 • Naturalness - (The title is one that readers are likely to look or search for and that editors would naturally use to link to the article from other articles) എഡ്വേർഡ് പ്ലാസിഡ് ഡച്ചസ്സായിങ്ങ് ദെ ഫോണ്ട്ബ്രസിൻ എന്നത് Natural ആണോ എന്നും സംശയം. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും തിരയാൻ സാധ്യതയുമില്ല.
 • Precision - കൃത്യത ഉണ്ടോ എന്നും സംശയം, കാരണം ഇത് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിൽ പലതായും മാറ്റിയെഴുതാം. Édouard എന്നത് ഇദ്‌വാ എന്നാണത്രേ വായിക്കേണ്ടത്.
 • Conciseness - അതും
 • Consistency - പലരും പലതരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം.

നാളെ മുതൽ എല്ലാ തലക്കെട്ടുകളും ലാറ്റിൻ ലിപിയിൽ ആക്കണമെന്നല്ല ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത, മലയാളലിപികളിലേക്ക് നേരെ ആക്കാൻ പറ്റാത്ത, Proper name -കൾ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പേരുകൾ (ലോകത്തേവരും ഉപയോഗിക്കുന്നവ), പുസ്തകങ്ങളുടെ പേരുകൾ, ചിത്രങ്ങളുടെ പേരുകൾ എന്നിവ അർത്ഥരഹിതമായ രീതിയിൽ Original research ഉപയോഗിച്ച് മലയാളം ലിപികളിലേക്കു മാറ്റുന്നതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഈ ചർച്ച. ആവുന്നത്ര മലയാളത്തിൽ തന്നെ വേണം ആവണം, പക്ഷേ ആ വാശിയിൽ എന്തെല്ലാമൊക്കെയോ തലക്കെട്ടുകൾ ആയിപ്പോകരുതെന്നാണ് ആഗ്രഹം.--Vinayaraj (സംവാദം) 02:59, 10 ജൂൺ 2018 (UTC)

അതുശരിയാണ് അങ്ങനെ വേണ്ടതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ പ്രശ്നം ലാറ്റിൻ പദങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാല അല്ലെങ്കിൽ ആസ്കിയിലുണ്ടായിരുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ അതിലെ proper name കൾ നേരിട്ട് മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒന്നുരണ്ടു ചോദ്യത്തിനുത്തരം കിട്ടണം. ഒന്ന് ലാറ്റിൻ വിക്കികളിലല്ലാതെ (ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാല ഉപയോഗിക്കുന്ന വിക്കികളിൽ) തനതായ ലിപിയുള്ള വിക്കികളിലെവിടെയെങ്കിലും തലക്കെട്ട് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു കാണുന്നുണ്ടോ? അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ ലാറ്റിൻ അക്ഷരമല്ലാതെ മറ്റു തനതുലിപികൾ അനുവദനീയമാണോ? ഇതുകൂടാതെ മലയാളത്തിലെ എല്ലാതാളിനും നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പേരുമുള്ള താളുമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് സെർച്ചിന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തേത് Original Research അതിന്റെ പരിഹാരം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മറ്റുഭാഷപേര് മലയാളം അക്ഷരമുപയോഗിച്ച് എഴുതിയാൽ മതിയെന്നാണ്. എന്റെ ഒന്നിലധികം ലേഖനം original research ന്റെ പേരിൽ തലക്കെട്ട് മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ original research ന്റെ പരിഹാരം തന്നെ പ്രശ്നമായാൽ പറ്റില്ല. മൂന്നാമത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ശരിക്ക് വായിക്കാനറിയാത്ത മലയാളം വായിക്കുന്നവരെ എങ്ങനെ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ എങ്ങനെ പരിഗണിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ മിനിമം ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് മലയാളത്തിലെങ്കിലും വായിക്കാം. ആവുന്നത്ര മലയാളത്തിൽ തന്നെ വേണം ആവണം അതുതന്നെയാണ് എനിക്കും തോന്നുന്നത്. ചില പ്രത്യേക കേസുകൾ കണ്ടേക്കാം അവയ്ക്ക് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്നൊരു ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരാം. പക്ഷെ അതിന് ചില നിബന്ധനകൾ വയ്ക്കണം. അവ എന്താണെന്ന് തീരുമാനിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തുപറയുന്നു? --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 13:13, 12 ജൂൺ 2018 (UTC)
മലയാളം വിക്കിയിൽ തലക്കെട്ട് മലയാളം ഉചിതം. തർജ്ജിമ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള താളിന്റെ കാര്യമല്ലെ പ്രശ്നമായി നിലനിൽക്കുകയുള്ളു. എന്തായാലും ഏതു ലിപി ആയാലും അതിനെ വിവിധ ഭാഷയിൽ ഉള്ളവർ വിവിധ രീതിയിൽ ആയിരിക്കും ഉച്ചരിക്കുക. അത് നിലവിൽ മലയാളത്തിലെക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ നിന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയനാമങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണത്തിലും പലരിലും വ്യത്യസ്തമാകാം. പിന്നെ അതും ഇംഗ്ലീഷിൽ മതി എന്ന് കടും‌പിടുത്തം വരാം. ലാറ്റിൻ ആയതുകൊണ്ട് ഉച്ചാരണം ഇല്ലാതെ വരികയില്ലല്ലൊ? പലരും പല രീതിയിൽ ഉച്ചരിക്കുന്നു. മലയാളം വിക്കിയിലെ മലയാളം തലക്കെട്ടുകൾ മലയാളം അറിയുന്നവരും മലയാളം കുറച്ച് അറിയുന്നവരും ഒക്കെ ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ വ്യത്യാസം വരില്ലേ? ലാറ്റിൻ ലിപിയിൽ തലക്കെട്ട് ഇടുന്നവർ ഇടട്ടെ ഉച്ചാരണം അനുസരിച്ച് മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ. അതിൽ തന്നെ പല തരം തിരിച്ചുവിടലുകളും വരാം.
/ /ഇങ്ങനെ അനുവദിച്ചാൽ ശങ്ക കൂടാതെ പല ലേഖനങ്ങളും വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ആത്മവിശ്വാസം തിരുത്തുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുകയും ധാരാളം ലേഖനങ്ങൾ മലയാളത്തിലേക്ക് എത്താൻ അത് സഹായകമാവുകയും ചെയ്യും/ /
ഈ പരാമർശം തികച്ചും വ്യക്തിപരം എന്നു കരുതുന്നു.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 12:39, 13 ജൂൺ 2018 (UTC)
സ്വർണ്ണ മന്ദാരിൻ മീൻ, ഇത്തരം തലക്കെട്ടുകളും മൊഴിമാറ്റങ്ങളും വരുന്നതാണ് യഥാർഥ തർജ്ജമ പ്രശ്നം.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 10:24, 14 ജൂൺ 2018 (UTC)

അനുകൂലം/പ്രതികൂലം

സാങ്കേതികം

വിക്കിപീഡിയ പഞ്ചായത്ത്
വിക്കിപീഡിയ പഞ്ചായത്ത്
സാങ്കേതികവിഭാഗത്തിലെ
പഴയ സം‌വാദങ്ങൾ
സംവാദ നിലവറ


Infobox Monarch

Infobox Monarch - ൽ Spouse എന്നത് - ഭാര്യ എന്നാണ് വരുന്നത്. രാജ്ഞിയുടെ Spouse -ഉം ഭാര്യയാണെന്ന്. ഉദാഹരണം ഇവിടെ--Vinayaraj (സംവാദം) 16:45, 25 ജനുവരി 2015 (UTC)

ഇവിടെ തിരുത്തിയാൽ മതി. --അഖിലൻ 16:51, 25 ജനുവരി 2015 (UTC)::
നന്രി--Vinayaraj (സംവാദം) 04:25, 26 ജനുവരി 2015 (UTC)

സംഭാവനകളുടെ സംഗ്രഹം

ഇത് ഇവിടെ ചെർക്കെണ്ടാതാണോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല..

ഉപയോക്താവിന്റെ സംഭാവനകൾ എന്ന പേജിനു അടിയിൽ ഉള്ള " സംഭാവനകളുടെ സംഗ്രഹം " എന്ന കണ്ണി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലല്ലോ..—ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Pranchiyettan (സം‌വാദംസംഭാവനകൾ)

ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു 30 സെക്കന്റ്‌ കാത്തിരിക്കു , " സംഭാവനകളുടെ സംഗ്രഹം " എന്ന കണ്ണി/പേജ് താനേ ഇങ്ങോട്ട് [3] റീ ഡയറക്റ്റ് ആക്കും - Irvin Calicut....ഇർവിനോട് സംവദിക്കാൻ 11:31, 3 മാർച്ച് 2015 (UTC)
ഈ കാത്തിരിപ്പ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അതൊഴിവാക്കി നേരിട്ട് കണ്ണി കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാത്തിരിപ്പൊഴിവാക്കാമല്ലോ. --വിക്കിറൈറ്റർ : സംവാദം 22:16, 3 മാർച്ച് 2015 (UTC)
Yes check.svg ചെയ്തു--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 03:27, 4 മാർച്ച് 2015 (UTC)

float- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് സംവദിക്കാൻ 08:42, 4 മാർച്ച് 2015 (UTC) float --വിക്കിറൈറ്റർ : സംവാദം 22:58, 4 മാർച്ച് 2015 (UTC)

ഇപ്പൊ ശരിയായി float - Pranchiyettan|പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ (സംവാദം) 12:14, 10 മാർച്ച് 2015 (UTC)

നാൾവഴിയിലെ ഉപകരണക്കണ്ണികൾ

ഒരു താളിന്റെ നാൾവഴിയിലെ ഉപകരണങ്ങളുടെ കണ്ണികൾക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അവ ഒന്നു നോക്കൂ: ഇവിടെ

 • നാൾവഴി സ്ഥിതിവിവരണക്കണക്കുകൾ എന്ന കണ്ണി തൊട്ടു മുമ്പുള്ള സംഭാവനകളുടെ സംഗ്രഹം എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞതു പോലെ കുറച്ച് സമയം കാത്തിരുന്ന ശേഷം തിരിച്ചുവിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊഴിവാക്കാമോ?
 • ലേഖകർ എന്ന കണ്ണിയും മുകളിൽ പറഞ്ഞ പോലെത്തന്നെ. ഇവ രണ്ടും ഒരേ താളിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് കരുതുന്നു. രണ്ടും ഒരേ താളിലേക്കാണെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ണികളുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ?
 • ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകളിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയവർ എന്ന കണ്ണി പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഒരു ഉപകരണത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതിനാവശ്യമായ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണം വല്ലതുമുണ്ടോ?

--വിക്കിറൈറ്റർ : സംവാദം 06:09, 6 മാർച്ച് 2015 (UTC)

Please test VisualEditor in your language!

VisualEditor-logo.svg

It is very important to us at the Editing Department that VisualEditor works in every language, for every user.

VisualEditor's editing environment is a browser ContentEditable element. This means that your input method editor (IME) should already know how to work with it. However, to make VisualEditor correctly edit wiki pages, we have to stop browsers in lots of ways from breaking the page.

Sometimes this can interfere with IMEs. To make sure we work in your IME, we need your help: please see wikimedia.github.io/VisualEditor/demos/ve/desktop-dist.html#!pages/simple.html. This is the core system inside VisualEditor which lets you write and edit. It is different from the full editor, and some of the tools you are used to will be missing.

We're interested in particular in whether you can write text at all, what happens when you select different candidate texts, and how VisualEditor behaves in general.

More details, and some early test results, are provided here: mediawiki.org/wiki/VisualEditor/IME_Testing#What_to_test.

We would love to hear from every language, and especially languages which use IMEs, like Japanese, Korean, Indic languages, Arabic and others. Thank you for your help.

Yours,

James Forrester (talk) 07:41, 22 ഏപ്രിൽ 2015 (UTC)

Please join the 2nd edition of the VisualEditor Translathon

VisualEditor-logo-pacifico.svg

Hello!

I'm pleased to announce the 2nd edition of the VisualEditor Translathon.

It is a translation rally, focused on interface messages and help pages related to VisualEditor. In order to participate, you need to sign up on the Translathon page on TranslateWiki.

The top 3 contributors will each win a Wikipedia t-shirt of their choice from the Wikipedia store[1]. Translations made between July 15th and July 19th (CDT time zone) qualify[2].

If you are at Wikimania Mexico this year, you are also welcome to join a related sprint during the hackathon in Workplace 1 - Don Américo, Thursday 16 July at 4pm (CDT) at the conference venue, so you can meet other fellow translators and get support if you need some.

Interface messages have the priority. You will need to create an account at translatewiki.net in order to work on them, if you don't have one. It is recommended to create the account ASAP, so that it can be confirmed in time.

You can also help translate documentation pages about VisualEditor on mediawiki.org. You can use your Wikipedia account to work there.

You will find instructions, links and other details on the Translathon page.

Thanks for your attention, and happy translating!
Elitre (WMF) 21:00, 13 ജൂലൈ 2015 (UTC)

 1. You can choose between any short-sleeve shirt, or other items for the same value.
 2. This means both new translations, and updates for messages in the "Outdated" tab of the translation interface.

ഇംഗ്ലീഷ് വിലാസം

ലേഖനത്തിൽ prettyurl ചേർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാണിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വിലാസം എന്ന ലിങ്കിൽന്റെ ആവശ്യമെന്താണിപ്പോൾ? അതു ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു സെക്കന്റ് സമയത്തേക്ക് യൂ.ആർ.എല്ലിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിലസം വന്നു പോവുന്നു എന്നല്ലാതെ അതവിടെ നിന്നും കോപ്പി ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല; തിരിച്ച് മലയാളം വിലാസം തന്നെ വരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് വിലാസം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ യു.ആർ.എൽ മാറുന്ന പഴയ രീതി പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. -Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 04:27, 21 സെപ്റ്റംബർ 2015 (UTC)

വേണ്ടതാണ്. വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലെ ലേഖനത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഈ രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ പല സ്ഥലത്തും ഷെയർ ചെയ്യാനായി എളുപ്പമാണ്. വേഗം ചെയ്യണം. ആരെങ്കിലും നോക്കൂമോ ഇത്???? --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 05:20, 21 സെപ്റ്റംബർ 2015 (UTC)
[പ്രദർശിപ്പിക്കുക] എന്ന ഓപ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്നും കോപ്പി ചെയ്യാം.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 05:33, 21 സെപ്റ്റംബർ 2015 (UTC)
ബ്രൗസറിന്റെ റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ ലഭിക്കുന്ന 'Copy Link Address' ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരേ -അഖിലൻ 11:55, 21 സെപ്റ്റംബർ 2015 (UTC)

മലയാളം വിക്കി മൊബൈലിൽ

മലയാളം വിക്കിപീഡിയ മൊബൈലിൽ ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഇന്റർഫേസ് സ്വതേ ലോഡ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ! മറ്റു ഭാഷകളിലൊക്കെ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുമുണ്ട്. മൊബൈലിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗം കൂടിയ ഇക്കാലത്ത് ഇതൊന്ന് പരിഹരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും മുൻകൈ എടുക്കുമോ ? --106.216.164.197 12:03, 10 ഒക്ടോബർ 2015 (UTC)

ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രശ്നം മലയാളം വിക്കിയിൽ മാത്രമായിരുന്നില്ല. m എന്ന അക്ഷരത്തിൽ ലാംഗ്വേജ് കോഡ് തുടങ്ങുന്ന എല്ലാ വിക്കികളിലും ഈ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു. വാർണിഷ് പ്രോക്സി സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലെ ഒരു ബഗ്ഗായിരുന്നു കാരണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ --Anoopan (സംവാദം) 05:21, 14 ഒക്ടോബർ 2015 (UTC)

അക്ഷരത്തെറ്റ് തിരുത്തൽ യന്ത്രം

ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി ഞാൻ മാടപ്രാവിനെ ഒന്ന് പറത്തി. ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവ Mad-a-prav/user-fixes.py എന്ന താളിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഇതുവരെ ചെയ്ത തിരുത്തുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. കൂടുതൽ പദങ്ങൾ ചേർക്കാനോ, ഉള്ള പദങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനോ, മറ്റ് അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാടപ്രാവിന്റെ സംവാദത്താളിൽ അറിയിക്കുമല്ലോ. ഒരു മൂന്നുമാസത്തിലൊന്ന് വെച്ച് ഓടിക്കാനാണ് തീരുമാനം.--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 15:07, 3 ഡിസംബർ 2015 (UTC)

float--Adv.tksujith (സംവാദം) 08:57, 23 ഡിസംബർ 2015 (UTC)

ഒപ്പുകണ്ണി

ഉപയോക്തൃതാളിൽ ഒപ്പു കണ്ണികൾ കാനുന്നില്ലല്ലോ?? ഉല്ലാസത്തിന്റെ അനുബന്ധ സംഗതിയാണോ??--സുഗീഷ് (സംവാദം) 07:19, 23 ഡിസംബർ 2015 (UTC)

സ്വന്തം പുരയ്ക്കകത്തെന്തിനാ തെളിവ്. നിർബന്ധമെങ്കിൽ കീബോർഡ് ഉപയോഗിക്ക്. ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമാന്നു തോന്നുന്നു. ഇംഗ്ലിഷ് വിക്കിയിലും ഇല്ലാ. --റോജി പാലാ (സംവാദം) 08:44, 23 ഡിസംബർ 2015 (UTC)
അതും അവിടെ വർക്കുന്നില്ല.. --സുഗീഷ് (സംവാദം) 10:17, 23 ഡിസംബർ 2015 (UTC)
@സുഗീഷ്, --~~~~ ഈ സാധനം വർക്കുന്നില്ലെന്നോ?--റോജി പാലാ (സംവാദം) 10:59, 23 ഡിസംബർ 2015 (UTC)
@സുഗീഷ് ചേട്ടാ, ഉപയോക്തൃതാളിൽ കൊടുക്കാതെ താരകം ആളോൾടെ സംവാദം താളിൽ കൊടുക്കെന്നേ... ഉപയോക്തൃതാളിൽ താരകം വയ്കാൻ പുഛമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിലോ Face-wink.svg--Adv.tksujith (സംവാദം) 11:16, 23 ഡിസംബർ 2015 (UTC)

The visual editor is coming to this wiki

Norwegian-road-sign-110.0 (fluorescent).svg

Hello. Please excuse the English. Please help translate to your language. നന്ദി!

Hi everybody,

My name is Erica, and I am a Community Liaison at the Wikimedia Foundation. I'm here to let you know that the visual editor is coming to editors at this Wikipedia soon. It allows people to edit Wikipedia articles as if they were using word processing software.

You don't have to wait until the deployment to test it; you can test the visual editor right now. To turn it on, select "ബീറ്റ" in your preferences. Choose "കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം" and click save. When it is enabled, you will press the "തിരുത്തുക" button to edit an article in the new software. To use the wikitext editor, you can press "മൂലരൂപം തിരുത്തുക".

After the deployment, everyone will automatically have the option to use either the visual editor or the current wikitext editor. For more information about how to use the visual editor, see mw:Help:VisualEditor/User guide.

More information about preparing for the visual editor is posted here.

Thank you, and happy editing! --Elitre (WMF) (talk) 18:29, 5 ഫെബ്രുവരി 2016 (UTC)

Reminder: the visual editor is coming to this wiki soon

Twemoji 23f0.svg

Hello again. Please excuse the English. Please help translate to your language. നന്ദി!

This is a reminder that the visual editor is coming to all editors at this Wikipedia soon. As of this writing, the team is not aware of any issues specific to this language that should prevent the new software to be deployed here; therefore, please do let us know if you find any problems instead. You can report issues in Phabricator, the new bug tracking system or on the central feedback page on MediaWiki.org. There is a short guide at mediawiki.org that you can follow (as if it was a "checklist") to learn about the community work necessary to adapt the visual editor, and its referencing system in particular, to your community's needs.

If you can translate from English into this wiki's language, or know anyone who can, please follow the links below; just a little effort is required to make this language progress toward translations' completion! You'll help your community get the best possible experience when it comes to interface messages and documentation related to the visual editor. After you click on any links, your language should be available from the drop-down menu on the right. Once you've selected it, you'll see the document in English side by side with any translation work already done in your language. You can add new translations or modify existing ones. The interface is hosted at https://translatewiki.net; you'll need an account if you never translated there before. The other pages are at Mediawiki.org, for which you can use your regular Wikipedia account. You're welcome to contact me personally whenever you need help.

Thank you for your cooperation, and happy editing! --Elitre (WMF) (talk) 16:35, 26 ഫെബ്രുവരി 2016 (UTC)

Main -ഉം പ്രലേ-യും

ഘടകം:Main എന്നതും ഫലകം:പ്രലേ എന്നതും ഒന്നു തന്നെയല്ലേ? ആദ്യത്തേതിനു പകരമായി രണ്ടാമത്തേത് ഉപയോഗിച്ചാൽ കാഴ്ചയിൽ Main article: എന്നതിനു പകരം പ്രധാന ലേഖനം: എന്നു തന്നെ കാണാൻ കഴിയും. ഒന്നാക്കുകയോ, തിരിച്ചുവിടുകയോ ചെയ്യാമോ?--Vinayaraj (സംവാദം) 01:39, 14 ഏപ്രിൽ 2016 (UTC)

Announcement

Hello. Please review my announcement about the upcoming deployment of the visual editor on this wiki. Thank you! --Elitre (WMF) (സംവാദം) 12:37, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2016 (UTC)

Speciesbox ഉം Automatic taxobox ഉം

Speciesbox ഉം Automatic taxobox ഉം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതു വേണ്ടരീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജനുസുകളെയും സ്പീഷിസുകളെയും പറ്റിയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ജോലി ഏറെ എളുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.--Vinayaraj (സംവാദം) 02:03, 2 സെപ്റ്റംബർ 2016 (UTC)

സാങ്കേതികത അറിയുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ?--Vinayaraj (സംവാദം) 01:28, 26 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)

രാമേശ്വരം അലങ്കാരച്ചിലന്തി ഇതായിരുന്നുവോ പ്രശ്‍നം . ഫലകം ഇറക്കുമതി ചെയ്തു പരിഹരിച്ചിരുണ്ട് . സാങ്കേതികത വല്യ പിടിയില്ല , ഇനി ഇത് നേരയാക്കിയപ്പോ വേറെ ഏതേലും പ്രശനം ആയോ എന്നും അറിയില്ല .Vinayaraj ദയവായി നോക്കിയിട്ട് പറയൂ --- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 06:48, 26 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)

The Wikimedia Developer Summit wants you

The Wikimedia Developer Summit is the annual meeting to push the evolution of MediaWiki and other technologies supporting the Wikimedia movement. The next edition will be held in San Francisco on January 9–11, 2017.

We welcome all Wikimedia technical contributors, third party developers, and users of MediaWiki and the Wikimedia APIs. We specifically want to increase the participation of volunteer developers and other contributors dealing with extensions, apps, tools, bots, gadgets, and templates.

Important deadlines:

 • Monday, October 24: last day to request travel sponsorship. Applying takes less than five minutes.
 • Monday, October 31: last day to propose an activity. Bring the topics you care about!

More information: https://www.mediawiki.org/wiki/Wikimedia_Developer_Summit

Subscribe to weekly updates: https://www.mediawiki.org/wiki/Topic:Td5wfd70vptn8eu4

MKramer (WMF) (talk) 19:07, 14 ഒക്ടോബർ 2016 (UTC)

Editing news n.3-2016

Sorry for the delay in delivering this newsletter!


Read this in another languageSubscription list for this multilingual newsletter

VisualEditor
Did you know?
Did you know that you can easily re-arrange columns and rows in the visual editor?
Screenshot showing a dropdown menu with options for editing the table structure


Select a cell in the column or row that you want to move. Click the arrow at the start of that row or column to open the dropdown menu (shown). Choose either "Move before" or "Move after" to move the column, or "Move above" or "Move below" to move the row.

You can read and help translate the user guide, which has more information about how to use the visual editor.

Since the last newsletter, the VisualEditor Team has mainly worked on a new wikitext editor. They have also released some small features and the new map editing tool. Their workboard is available in Phabricator. You can find links to the list of work finished each week at mw:VisualEditor/Weekly triage meetings. Their current priorities are fixing bugs, releasing the 2017 wikitext editor as a beta feature, and improving language support.

Recent changes

 • You can now set text as small or big.[4]
 • Invisible templates have been shown as a puzzle icon. Now, the name of the invisible template is displayed next to the puzzle icon.[5] A similar feature will display the first part of hidden HTML comments.[6]
 • Categories are displayed at the bottom of each page. If you click on the categories, the dialog for editing categories will open.[7]
 • At many wikis, you can now add maps to pages. Go to the Insert menu and choose the "Maps" item. The Discovery department is adding more features to this area, like geoshapes. You can read more at mediawiki.org.[8]
 • The "Save" button now says "Save page" when you create a page, and "Save changes" when you change an existing page.[9] In the future, the "താൾ സേവ് ചെയ്യുക" button will say "താൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക". This will affect both the visual and wikitext editing systems. More information is available on Meta.
 • Image galleries now use a visual mode for editing. You can see thumbnails of the images, add new files, remove unwanted images, rearrange the images by dragging and dropping, and add captions for each image. Use the "Options" tab to set the gallery's display mode, image sizes, and add a title for the gallery.[10]

Future changes

The visual editor will be offered to all editors at the remaining 10 "Phase 6" Wikipedias during the next month. The developers want to know whether typing in your language feels natural in the visual editor. Please post your comments and the language(s) that you tested at the feedback thread on mediawiki.org. This will affect several languages, including Thai, Burmese and Aramaic.

The team is working on a modern wikitext editor. The 2017 wikitext editor will look like the visual editor and be able to use the citoid service and other modern tools. This new editing system may become available as a Beta Feature on desktop devices in October 2016. You can read about this project in a general status update on the Wikimedia mailing list.

Let's work together

 • If you aren't reading this in your preferred language, then please help us with translations! Subscribe to the Translators mailing list or contact us directly, so that we can notify you when the next issue is ready. നന്ദി!

Elitre (WMF) 21:08, 17 ഒക്ടോബർ 2016 (UTC)

Developer Wishlist Survey: propose your ideas

At the Wikimedia Developer Summit, we decided to organize a Developer Wishlist Survey, and here we go:

https://www.mediawiki.org/wiki/Developer_Wishlist

The Wikimedia technical community seeks input from developers for developers, to create a high-profile list of desired improvements. The scope of the survey includes the MediaWiki platform (core software, APIs, developer environment, enablers for extensions, gadgets, templates, bots, dumps), the Wikimedia server infrastructure, the contribution process, and documentation.

The best part: we want to have the results published by Wednesday, February 15. Yes, in a month, to have a higher chance to influence the Wikimedia Foundation annual plan FY 2017-18.

There's no time to lose. Propose your ideas before the end of January, either by pushing existing tasks in Phabricator or by creating new ones. You can find instructions on the wiki page. Questions and feedback are welcome especially on the related Talk page.

The voting phase is expected to start on February 6 (tentative). Watch this space (or even better, the wiki page) - SSethi_(WMF) January 21st, 2017 3:07 AM (UTC)

Developer Wishlist Survey: Vote for Proposals

Almost two weeks ago, the Technical Collaboration team invited proposals for the first edition of the Developer Wishlist survey!

We collected around 77 proposals that were marked as suitable for the developer wishlist and met the defined scope and criteria. These proposals fall into the following nine categories: Frontend, Backend, Code Contribution (Process, Guidelines), Extensions, Technical Debt, Developer Environment, Documentation, Tools (Phabricator, Gerrit) and Community Engagement.

Voting phase starts now and will run until February 14th, 23:59 UTC. Click here on a category and show support for the proposals you care for most. Use the 'Vote' and 'Endorse' buttons next to a proposal to do so.

What happens next?
Proposals that will gather most votes will be included in the final results which will be published on Wednesday, February 15th. These proposals will also be considered in the Wikimedia Foundation’s annual plan FY 2017-18 - SSethi_(WMF) (talk) 04:41, 6 February 2017 (UTC)

വിക്കിപീഡിയ പുതിയ പേജ് റോന്തചുറ്റൽ

New Pages Feed Screenshot-Aug 10 2012

പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളേ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലേക്ക് പേജ് ക്യൂറേഷൻ എന്ന എക്സ്റ്റെൻഷൻ ചേർത്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു പേജ് കിട്ടും. അതായത് സമീപ കാല മാറ്റങ്ങൾ കാണാനും അതിലെ ലേഖനങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും കൂടാതെ പ്രശ്നമുള്ള ലേഖനങ്ങളിൽ ടാഗുകൾ ചേർക്കാനും എളുപ്പമായിരിക്കും. വിശദവിവരങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ഒന്നു ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. ----രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 16:47, 18 ഏപ്രിൽ 2017 (UTC)

float- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 14:36, 19 ഏപ്രിൽ 2017 (UTC)
float - Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 15:03, 19 ഏപ്രിൽ 2017 (UTC)
float --Manjusha | മഞ്ജുഷ (സംവാദം) 15:08, 19 ഏപ്രിൽ 2017 (UTC)

ചർച്ച

@മാഷേ ഇതിന്റെ മലയാളം ആയിരിക്കുമോ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത്, അതോ ഇനി നമ്മൾ തർജ്ജിമ ശരിയാക്കേണ്ടിവരുമോ? --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 13:58, 20 ഏപ്രിൽ 2017 (UTC)
@പ്രിയ മനൂ ഇതിന്റെ മലയാളം പതിപ്പ് കിട്ടും.പക്ഷേ ടൂൾ നമ്മൾ തർജ്ജമ ചെയ്യേണ്ടിവരും. രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 05:58, 24 ഏപ്രിൽ 2017 (UTC)

Editing News #1—2017

18:05, 12 മേയ് 2017 (UTC)

New notification when a page is connected to Wikidata

Hello all,

(Please help translate to your language)

The Wikidata development team is about to deploy a new feature on all Wikipedias. It is a new type of notification (via Echo, the notification system you see at the top right of your wiki when you are logged in), that will inform the creator of a page, when this page is connected to a Wikidata item.

You may know that Wikidata provides a centralized system for all the interwikilinks. When a new page is created, it should be connected to the corresponding Wikidata item, by modifying this Wikidata item. With this new notification, editors creating pages will be informed when another editor connects this page to Wikidata.

Screenshot Echo Wikibase notification.png

This feature will be deployed on May 30th on all the Wikipedias, excepting English, French and German. This feature will be disable by default for existing editors, and enabled by default for new editors.

This is the first step of the deployments, the Wikipedias and other Wikimedia projects will follow in the next months.

If you have any question, suggestion, please let me know by pinging me. You can also follow and leave a comment on the Phabricator ticket.

Thanks go to Matěj Suchánek who developed this feature!

നന്ദി! Lea Lacroix (WMDE) (talk)

ഉപയോക്തൃ സംവാദം

ചില വിഷയങ്ങളിൽ ഉപയോക്താക്കളുടെ സംവാദതാളുകളിൽ നൽകുന്ന കുറിപ്പുകൾക്ക് കൃത്യമായി മറുപടി നൽകുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദതാളിൽ നൽകുന്നത് അവർ കൃത്യമായി കാണാത്തതിനാലോ അവർക്ക് അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാത്തതോ ആയിരിക്കാം കാരണം. അതിനാൽ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതു പോലെ താങ്കൾക്ക് പുതിയ സന്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന തരത്തിൽ ഒരു പോപ്‌അപ് / നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നൽകണമെന്ന് താത്പര്യപ്പെടുന്നു.. ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നിത് എത്രത്തോളം പ്രായോഗികതയുണ്ട് എന്നറിയില്ല എങ്കിലും ഇത്തരം സംഗതികൾ ചേർക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൻ അവർക്ക് അവരുടെ സംവാദ താളുകളിൽ നൽകുന്ന കുറിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാനും അതുവഴി കുറച്ചധികം മെച്ചപ്പെട്ട തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും എന്ന് കരുതുന്നു. --സുഗീഷ് (സംവാദം) 10:04, 17 മേയ് 2017 (UTC)

ശരിയാണ് ഇത് അത്യാവശ്യമായി വേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ പുതിയ സന്ദേശമുണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞനിറത്തിൽമുകളിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പോപ് അപ് കൂടി വേണമെങ്കിൽ നൽകാം --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 15:35, 17 മേയ് 2017 (UTC)

ഒരു ഐ.പി. വിലാസം ഉപയോക്താവിന് 'താൾ നീക്കം ചെയ്യൽ ഫലകം' ഉപയോഗിക്കാൻ അധികാരമുണ്ടോ?

അംഗത്വം എടുത്ത് ലൊഗിൻ ചെയ്യാതെ വെറും ഒരു ഐ.പി. വിലാസം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപയോക്താവിന് മറ്റൊരു ഉപയോക്താവ് സൃഷ്ട്ടിച്ച ഒരു താളിൽ 'താൾ നീക്കം ചെയ്യൽ ഫലകം' ഉപയോഗിക്കാൻ അധികാരമുണ്ടോ? ഇപ്രകാരം വരുന്ന ഫലകങ്ങൾക്ക് സാധുതയുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ, ഇത്തരം ഫലകങ്ങൾ പ്രസ്തുത താൾ തയ്യാറാക്കിയ ഉപയോക്താവിന് സ്വയം നീക്കം ചെയ്യാമോ..? മേൽവിലാസം ശരിയാണ് (സംവാദം) 15:18, 5 ജൂൺ 2017 (UTC)

Wikidata changes now also appear in enhanced recent changes

Hello, and sorry to write this message in English. You can help translating it.

Starting from today, you will be able to display Wikidata changes in both modes of the recent changes and the watchlist.

Read and translate the full message

നന്ദി! Lea Lacroix (WMDE) 08:33, 29 ജൂൺ 2017 (UTC)

(wrong target page? you can fix it here)

Improvements coming soon to Recent Changes

Rc-beta-tour-welcome-ltr.gif

Hello

Sorry to use English. Please help translate to your language! Thank you.

In short: starting on 26 September, New Filters for Edit Review (now in Beta) will become standard on Recent Changes. They provide an array of new tools and an improved interface. If you prefer the current page you will be able to opt out. Learn more about the New Filters.

What is this feature again?

This feature improves Special:RecentChanges and Special:RecentChangesLinked (and soon, Special:Watchlist – see below).

Based on a new design, it adds new features that ease vandalism tracking and support of newcomers:

 • Filtering - filter recent changes with easy-to-use and powerful filters combinations, including filtering by namespace or tagged edits.
 • Highlighting - add a colored background to the different changes you are monitoring. It helps quick identification of changes that matter to you.
 • Bookmarking to keep your favorite configurations of filters ready to be used.
 • Quality and Intent Filters - those filters use ORES predictions. They identify real vandalism or good faith intent contributions that need help. They are not available on all wikis.

You can know more about this project by visiting the quick tour help page.

Concerning RecentChanges

Starting on 26 September, New Filters for Edit Review will become standard on Recent Changes. We have decided to do this release because of a long and successful Beta test phase, positive feedback from various users and positive user testing.

Some features will remain as Beta features and will be added later. Learn more about those different features.

If your community has specific concerns about this deployment or internal discussion, it can request to have the deployment to their wikis delayed to October 1, if they have sensible, consistent with the project, actionable, realistic feedback to oppose (at the development team's appreciation).

You will also be able to opt-out this change in your preferences.

Concerning Watchlists

Starting on September 19, the Beta feature will have a new option. Watchlists will have all filters available now on the Beta Recent Changes improvements.

If you have already activated the Beta feature "തിരുത്ത് സംശോധനത്തിനായി പുതിയ അരിപ്പകൾ", you have no action to take. If you haven't activated the Beta feature "തിരുത്ത് സംശോധനത്തിനായി പുതിയ അരിപ്പകൾ" and you want to try the filters on Watchlists, please go to your Beta preferences on September 19.

How to be ready

Please share this announcement!

Do you use Gadgets that change things on your RecentChanges or Watchlist pages, or have you customized them with scripts or CSS? You may have to make some changes to your configuration. Despite the fact that we have tried to take most cases into consideration, some configurations may break. The Beta phase is a great opportunity to have a look at local scripts and gadgets: some of them may be replaced by native features from the Beta feature.

Please ping me if you have questions.

On behalf of the Global Collaboration team, Trizek (WMF) 15:27, 14 സെപ്റ്റംബർ 2017 (UTC)

Purge

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉള്ള Purge സംവിധാനം മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലും ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ലേ? സഹായം:Purge എന്നൊരു താൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ കൂടുതൽ എന്നുള്ള മെനുവിൽ Purge (ശുദ്ധിയാക്കുക?) ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ നന്നായിരുന്നു. --ജോസഫ് 08:26, 12 ജനുവരി 2018 (UTC)

@ജോ, എനിക്കും അതേ അഭിപ്രായമാണുള്ളത്. പക്ഷേ അതെങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നമുക്കു ചോദിച്ചുനോക്കാം. ഇനി ഈ purge ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. ഏതെങ്കിലും താൾ തിരുത്താൻ എടുത്തിട്ട് (https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%B8%E0%B4%B9%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B4%82:Purge&action=edit) ആ ലിങ്കിൽ edit എന്ന ആക്ഷൻ മാറ്റി purge എന്നു കൊടുക്കും(https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%B8%E0%B4%B9%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B4%82:Purge&action=purge) ഇത് കൊടുത്താൽ ആ താൾ പർജാകും. ആ ഒപ്ഷൻ നിലവിൽ വരുന്നവരെ ഇങ്ങനെ ശ്രമിക്കാം. --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 09:03, 12 ജനുവരി 2018 (UTC)
നന്ദി മനു ചേട്ടാ. ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത് അത്യാവശ്യമായി വരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതരഭാഷകളിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ ചേർത്തുകഴിയുമ്പോൾ. --ജോസഫ് 09:13, 12 ജനുവരി 2018 (UTC)
പർജ്ജ് എന്ന ഗാഡ്ജറ്റ് ക്രമീകരണങ്ങളിൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. (തിരുത്ത്). അത് മലയാളത്തിലാക്കാൻ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട്. മീഡിയവിക്കി:Gadget-purgetab, മീഡിയവിക്കി:Gadget-purgetab.js എന്നിവ കാണുക --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 17:15, 2 മാർച്ച് 2018 (UTC)

Cite Web ബട്ടൺ പ്രവർതികുന്നില്ല

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ Cite Web ബട്ടൻ ശരിക്ക് പ്രവർതികുന്നില്ല. ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയ പോലെ അവലംബം പൂരിപിക്കാൻ നിവർത്തി ഇല്ല. --ഹങ്ങനോസ് 05:17, 31 ജനുവരി 2018 (UTC)

Global preferences available for testing

Apologies for writing in English. Please help translate to your language.

Greetings,

Global preferences, a highly request feature in the 2016 Community Wishlist, is available for testing.

 1. Read over the help page, it is brief and has screenshots
 2. Login or register an account on Beta English Wikipedia
 3. Visit Global Preferences and try enabling and disabling some settings
 4. Visit some other language and project test wikis such as English Wikivoyage, the Hebrew Wikipedia and test the settings
 5. Report your findings, experience, bugs, and other observations

Once the team has feedback on design issues, bugs, and other things that might need worked out, the problems will be addressed and global preferences will be sent to the wikis.

Please let me know if you have any questions. Thanks! --Keegan (WMF) (talk) 00:24, 27 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

Editing News #1—2018

20:56, 2 മാർച്ച് 2018 (UTC)

Notification from edit summary

ലഭ്യമായ എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും മാറ്റം വരുത്തുന്നത്

Hook.f. എന്ന് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലായിടത്തും Hook.f. എന്ന് മാറ്റിച്ചേർക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?--Vinayaraj (സംവാദം) 02:56, 25 മാർച്ച് 2018 (UTC)

 1. . [https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പ്രത്യേകം:അന്വേഷണം&limit=1000&offset=0&profile=default&search=Hook.f. ഇങ്ങനെ എല്ലാ താളുകളും കണ്ടെത്തി ഓരോ താളിലും Find & Replace ചെയ്യാം. പക്ഷേ സസ്യനാമങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമായി വരുന്നിടത്ത് ഇങ്ങനെ ഹുക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണു് നല്ലതും ശരിയും. അങ്ങനെയല്ലാത്ത ഇടങ്ങളുടേങ്കിൽ അവിടെ മാത്രം മാറ്റാം.
 2. . മാടപ്രാവിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ ചേർക്കാം. പക്ഷേ, അതെപ്പോഴും സുരക്ഷിതമായിരിക്കണമെന്നില്ല. കൂടാതെ, ഇതൊരു ഒറ്റത്തവണ ജോലിയാണു്.
 3. . ഇന്നു രാത്രിയോ ഉടനെയോ ഞാൻ ചെയ്യാം.
വിശ്വപ്രഭViswaPrabhaസംവാദം 07:00, 25 മാർച്ച് 2018 (UTC)
I checked all 143 or so instances where his string appears. Most,if not all, are part of a plant name. It is not suggestible to directly hyperlink them to Hoo.f.. വിശ്വപ്രഭViswaPrabhaസംവാദം 09:57, 25 മാർച്ച് 2018 (UTC)
നന്ദി--Vinayaraj (സംവാദം) 15:00, 25 മാർച്ച് 2018 (UTC)

We need your feedback to improve Lua functions

Time to bring embedded maps (‘mapframe’) to most Wikipedias

CKoerner (WMF) (talk) 21:38, 24 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)

ഫലകം ഇറക്കുമതി

ഫലകങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ അവ വികിഡാറ്റയിലേക്ക് തനിയെ കണ്ണി ചേർക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നു തോന്നുന്നു. അവ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്.--Vinayaraj (സംവാദം) 01:53, 28 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)

Wikitext highlighting out of beta

18:55, 4 മേയ് 2018 (UTC)

എക്കോയുടെ പരിഭാഷ

എക്കോ എക്സ്റ്റെൻഷൻ മൂന്നു തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളാണ് തരുന്നത്: notices, notifications, alerts. ഇവ മൂന്നിനും കൃത്യമായ പരിഭാഷയേതെന്ന് ചർച്ച മുമ്പെവിടോ നടന്നിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ അർത്ഥത്തിന് കൃത്യമായ അതിർവരമ്പുള്ള പദം ഉണ്ടാകില്ല എന്നോ മറ്റോ ആണ് അതിൽ പൊതുവായുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വികാരം എന്നാണോർമ്മ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളതിന് പരക്കെ വിജ്ഞാപനം എന്നുപയോഗിച്ച് വരുന്നതിനാൽ പദങ്ങൾ അങ്ങനെ മാറ്റുന്നു.--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 13:05, 23 മേയ് 2018 (UTC)

Improvements coming soon on Watchlists

Rc-beta-tour-welcome-ltr.gif

Hello

Sorry to use English. Please help translate to your language! Thank you.

In short: starting on June 18, New Filters for Edit Review (now in Beta) will become standard on Watchlists. They provide an array of new tools and an improved interface. If you prefer the current page you will be able to opt out. Learn more about the New Filters.

What is this feature again?

This feature is used by default on Special:RecentChanges, Special:RecentChangesLinked and as a Beta feature on Special:Watchlist.

Based on a new design, that feature adds new functions to those pages, to ease vandalism tracking and support of newcomers:

 • Filtering - filter recent changes with easy-to-use and powerful filters combinations, including filtering by namespace or tagged edits.
 • Highlighting - add a colored background to the different changes you are monitoring. It helps quick identification of changes that matter to you.
 • Bookmarking to keep your favorite configurations of filters ready to be used.
 • Quality and Intent Filters - those filters use ORES predictions. They identify real vandalism or good faith intent contributions that need help. They are not available on all wikis.

You can know more about this project by visiting the quick tour help page.

About the release on Watchlists

Over 70,000 people have activated the New Filters beta, which has been in testing on Watchlist for more than eight months. We feel confident that the features are stable and effective, but if you have thoughts about these tools or the beta graduation, please let us know on the project talk page. In particular, tell us if you know of a special incompatibility or other issue that makes the New Filters problematic on your wiki. We’ll examine the blocker and may delay release on your wiki until the issue can be addressed.

The deployment will start on June 18 or on June 25, depending on the wiki (check the list). After the deployment, you will also be able to opt-out this change directly from the Watchlist page and also in your preferences.

How to be ready?

Please share this announcement!

If you use local Gadgets that change things on your Watchlist pages, or have a customized scripts or CSS, be ready. You may have to make some changes to your configuration. Despite the fact that we have tried to take most cases into consideration, some configurations may break. The Beta phase is a great opportunity to have a look at local scripts and gadgets: some of them may be replaced by native features from the Beta feature.

Please share your questions and comments on the feedback page.

On behalf of the Collaboration team, Trizek (WMF) 13:15, 7 ജൂൺ 2018 (UTC)

Update on page issues on mobile web

CKoerner (WMF) (talk) 20:58, 12 ജൂൺ 2018 (UTC)


നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ പഞ്ചായത്ത്
വിക്കിപീഡിയ പഞ്ചായത്ത്
നിർദ്ദേശക വിഭാഗത്തിലെ
പഴയ സം‌വാദങ്ങൾ
സംവാദ നിലവറ

ഭാഷാശുദ്ധി

വിക്കിപീഡിയയെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു ലേഖനം ആരംഭിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കാനായി എഴുതിത്തുടങ്ങിയതാണ് ചോക്ക് എന്ന ലേഖനം. പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ വൈകാതെ രണ്ട് ഫലകങ്ങൾ വന്നു. ആധികാരികത, വെടിപ്പാക്കൽ എന്നിവയാണ് ഫലകങ്ങൾ.

വെടിപ്പാക്കൽ ഫലകത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു: വിക്കിപീഡിയയുടെ ഗുണനിലവാരത്തിലും, മാനദണ്ഡത്തിലും എത്തിച്ചേരാൻ ....

ഈ വാക്യഖണ്ഡത്തിൽ എത്ര തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കാണുക. 1. സമുച്ചയത്തിന് ശേഷം കോമ ചിഹ്നം ഇടരുത്. ഇടുന്നത് തെറ്റാണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ andന് ശേഷം ആ ചിഹ്നം ഉപയോഗിക്കില്ലല്ലോ. 2. അന്വയപ്പിഴവ്: എത്തിച്ചേരുക എന്നത് ഗുണനിലവാരത്തിലും മാനദണ്ഡത്തിലും എന്നിവയോട് അന്വയിക്കേണ്ടതാണ്. ഗുണനിലവാരത്തോട് അത് അന്വയിക്കാം. പക്ഷെ മാനദണ്ഡത്തിലും എന്നതിനോട് അന്വയിക്കുവാനാവില്ല. അത് തെറ്റാണ്.

കൌതുകകരം, വെടിപ്പായി മലയാളം എഴുതാനറിയാത്തവരാണ് ഈ വെടിപ്പാക്കൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ആളുകൾ എന്നതാണ്. ഏറെക്കാലത്തിന് ശേഷമാണ് വിക്കിപീഡിയയിൽ വരുന്നത്. മടുപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് ഇതിലേ വരുന്നതിൽ താല്പര്യമില്ലാതാക്കിയത്. ഇത്തരം അർദ്ധസാക്ഷരമലയാളം സഹിക്കുകകൂടി വേണമെന്നാണെങ്കിൽ അതിലും പ്രയാസമാവും.

മംഗലാട്ട് (സംവാദം) 16:06, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2017 (UTC)

ഒരു തെറ്റ് മറ്റൊരു തെറ്റിനെ ന്യായീകരിക്കുകയില്ലല്ലോ. ഫലകത്തിലെ തെറ്റ് പഞ്ചായത്തിൽ ചർച്ചക്കിടുകയായിരുന്നില്ലേ ശരിയായ രീതി? തെറ്റുകൾ ചോദ്യം ചെയ്യാനും പരിഹരിക്കാനുമുള്ള വഴികൾ വിക്കിപ്പീഡിയ അടക്കുന്നില്ലല്ലോ. Shajiarikkad (സംവാദം) 15:06, 7 മാർച്ച് 2018 (UTC)

മംഗലാട്ട് മാഷു പറഞ്ഞതുപോലെ ആധികാരികമായി മാറ്റേണ്ട പലകാര്യങ്ങൾ വിക്കിയിൽ ഉണ്ട്. 15 വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും വിക്കിപീഡിയയ്ക്ക് നല്ലൊരു സ്ഥാനം പൊതുസമൂഹത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് വിക്കിപീഡിയരുടെ കടമ തന്നെയാണ്. നല്ലൊരു നേതൃനിരയുടെ ഗണ്യമായ പരിശ്രമം കൂടിയേ തീരൂ എന്നു തോന്നിയിരുന്നു. - Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 15:28, 7 മാർച്ച് 2018 (UTC)

മുകളിൽ ശ്രീ രാജേഷ് ഒടയഞ്ചാൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങളോടു പൂർണ്ണമായും യോജിക്കുന്നു. കൂട്ടായ പരിശ്രമങ്ങളിലൂടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ മറികടക്കാവുന്നതാണെന്നു തോന്നുന്നു. മാളികവീട് (സംവാദം) 15:35, 7 മാർച്ച് 2018 (UTC)

presenting the project Wikipedia Cultural Diversity Observatory and asking for a vounteer in Malayalam Wikipedia

Hello everyone, My name is Marc Miquel and I am a researcher from Barcelona (Universitat Pompeu Fabra). While I was doing my PhD I studied whether an identity-based motivation could be important for editor participation and I analyzed content representing the editors' cultural context in 40 Wikipedia language editions. Few months later, I propose creating the Wikipedia Cultural Diversity Observatory in order to raise awareness on Wikipedia’s current state of cultural diversity, providing datasets, visualizations and statistics, and pointing out solutions to improve intercultural coverage.

I am presenting this project to a grant and I expect that the site becomes a useful tool to help communities create more multicultural encyclopaedias and bridge the content culture gap that exists across language editions (one particular type of systemic bias). For instance, this would help spreading cultural content local to Malayalam Wikipedia into the rest of Wikipedia language editions, and viceversa, make Malayalam Wikipedia much more multicultural. Here is the link of the project proposal: https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Project/Wikipedia_Cultural_Diversity_Observatory_(WCDO)

I am searching for a volunteer in each language community: I still need one for the Malayalam Wikipedia. If you feel like it, you can contact me at: marcmiquel *at* gmail.com I need a contact in your every community who can (1) check the quality of the cultural context article list I generate to be imported-exported to other language editions, (2) test the interface/data visualizations in their language, and (3) communicate the existance of the tool/site when ready to the language community and especially to those editors involved in projects which could use it or be aligned with it. Communicating it might not be a lot of work, but it will surely have a greater impact if done in native language! :). If you like the project, I'd ask you to endorse it in the page I provided. In any case, I will appreciate any feedback, comments,... Thanks in advance for your time! Best regards, --Marcmiquel (സംവാദം) 14:38, 10 ഒക്ടോബർ 2017 (UTC) Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

സഹായം

വിക്കിപീഡിയ പഞ്ചായത്ത്
വിക്കിപീഡിയ പഞ്ചായത്ത്
സാങ്കേതികവിഭാഗത്തിലെ
പഴയ സം‌വാദങ്ങൾ
സംവാദ നിലവറ

ഗൂഢഗുൽഫൻ

ഫ എന്ന അക്ഷരം pha എന്നാണു വായിക്കേണ്ടതെന്നും fa എന്നല്ല എന്നും fa എന്ന അക്ഷരം മലയാളത്തിലില്ല എന്നും നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും അറിയാമെന്നു വിചാരിക്കുന്നു.അത് ഇംഗ്ലീഷിലെ fan പൊലുള്ള പദങ്ങൽ ഉച്ചരിക്കാൻ വേറേ വഴിയില്ലാത്തതിനാൽ താൽകാലികമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.ആ ഉച്ചാരണം വച്ചൊരു വാക്ക് മലയാളത്തിലില്ല തന്നെ. എന്നാൽ അത് സംസ്കൃതത്തിൽ ഉണ്ടോ??ചോദിക്കാൻ കാരണം ഗൂഢഗുൽഫായ ന:മ എന്ന് ഗണേശസഹസ്രനാമത്തിലുണ്ടെന്നാണേന്റെ അറിവ്. മാത്രവുമല്ല ഒരു ഹിന്ദി ഗണേശ സ്തോത്രത്തിലും(ഗണേശായ ധീമഹി:)ഇങ്ങ്നെ കേട്ടു. ഈ വാക്കിന്റെ ഉച്ചാരണമെന്ത്?pha ആണോ faആണോ?ആദ്യത്തേതെങ്കിൽ അങ്ങനൊന്ന് സംസൃതത്തിലുണ്ടോ?--വിഷ്ണു നാരായണൻ 14:37, 15 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC) ഉത്തരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു.--വിഷ്ണു നാരായണൻ 16:46, 15 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)

ആ ഉത്തരം എന്തായിരുന്നു? --ViswaPrabha (വിശ്വപ്രഭ) 00:19, 30 ഡിസംബർ 2010 (UTC)

ചിഹ്നം ഉപയോഗിക്കുന്നതെങനേ?

ചർച്ചകളുടെയും നിർദേശങളുടേയും കൂടെ ചിഹ്നം ഉപയോഗിക്കുന്നതെങനേ എന്നറിയണം! ഒന്ന് സഹായിക്കാമോ? എന്ന് - അഭി--Abhiabhi.abhilash7 17:35, 19 മാർച്ച് 2011 (UTC)

ഒപ്പാണോ അഭി ഉദ്ദേശിച്ചത്?--Vssun (സുനിൽ) 08:52, 12 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)


അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ചിത്രം എവിടെ കണും?

വിക്കിയിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ചിത്രം എവിടെ കണും?. ഈ ലിസ്റ്റ് ഒന്നു കാണുന്നത് എനിക്കുപകാരമായിരുന്നു. ഇതിൽ നിന്നും ചിത്രത്തിന്റെ പേരിനെ കൊപ്യ് ചെയ്തിട്ടാണു പ്രമാണം:ഉദാഹരണം.jpg ഇതിലെ ഉദാഹരണം എന്ന ഭാഗത്ത് ചേർക്കേന്ദതെന്ന് തോന്നുന്നു. ശരിയാണോ ആവോ? എനിക്ക് ഉപദേശം തരാൻ ആരെങ്കിലും മനസ്സു കാട്ടണേ! എന്ന് അഭിലാഷ്.കെ.കെ --Abhiabhi.abhilash7 09:21, 25 മാർച്ച് 2011 (UTC)

Yes check.svg ഉത്തരം നൽകി.--റോജി പാലാ 05:10, 26 മാർച്ച് 2011 (UTC)

ഇമെയിൽ സ്ഥിരീകരണം

എന്റെ ഇ മെയിൽ സ്തിതീകരണ കോഡുമായി ബന്തപ്പെട്ട് വിക്കിയിൽ നിന്നും എനിക്കയച്ച ഇ-മെയിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ദിച്ചില്ല.ഞാൻ മെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു.അതുകൊണ്ട് വിക്കിപീഡിയ സം‌രംഭത്തിൽ ഇമെയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുവാനും ഇമെയിൽ സ്തിതീകരണം നടത്താനും എനിക്കാവുന്നില്ല. ഇനി ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം.നിലവിലുള്ള എന്റെ വിക്കി ഉപഭോത്കൃത നാമം നഷ്ടമാകാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.എന്നേ സഹായിക്കുമോ? എന്ന് അഭി --Abhiabhi.abhilash7 14:22, 31 മാർച്ച് 2011 (UTC)

ക്രമീകരണങ്ങളിൽ ഇമെയിൽ ഒഴിവാക്കി സേവ് ചെയ്തതിനു ശേഷം, രണ്ടാമതും ഇമെയിൽ ചേർത്ത് സേവ് ചെയ്യുക. --Vssun (സുനിൽ) 09:06, 12 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)

കാര്യനിർവ്വാഹക പദവിയിൽ നീന്നും നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ശുപാർശ

കാംഫർ ആക്ടിവേറ്റഡ് മൈലേജ് ബൂസ്റ്റർ എന്ന ലേഖനം നീക്കം ചെയ്യാൻ ശുപാർശ ചെയ്തതിനാലും വിൻഡോസ് 8 എന്ന ലേഖനത്തിലെ തിരുത്തലുകളെ അപ്പാടെ മറച്ചതിനാലും Razimantv എന്ന വിക്കിപീഡിയനെ കാര്യനിർവ്വാഹക പദവിയിൽ നീന്നും നീക്കം ചെയ്യാൻ ശുപാർശ ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ ഉടൻ തുടർനടപടി എടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.--സലീഷ് (സംവാദം) 02:55, 28 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)

കാംഫർ ആക്ടിവേറ്റഡ് മൈലേജ് ബൂസ്റ്റർ എന്ന ലേഖനം നീക്കം ചെയ്യാൻ ശുപാർശ ചെയ്തതും, വിൻഡോസ് 8 എന്ന ലേഖനത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ തിരസ്കരിച്ചതും അവ പകർപ്പവകാശമുള്ള ലേഖനത്തിൽ നിന്നു പകർത്തിയെഴുതിയതിനാലാണു്. ആദ്യ ലേഖനം http://www.mathrubhumi.com/online/malayalam/news/story/1906072/2012-10-27/kerala എന്ന ലേഖനത്തിന്റെയും രണ്ടാമത്തെത് http://www.mathrubhumi.com/tech/microsoft-windows-8-os-windows-rt-surface-tablet-computers-312356.html എന്ന ലേഖനത്തിന്റെയും തനി പകർപ്പുകളാണു്. പകർപ്പവകാശമുള്ളയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വിക്കിപീഡിയയിലേക്ക് ഒരിക്കലും പകർത്തരുത്. കാര്യനിർവ്വാഹക പദവിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു കാര്യവും റസിമാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ല. --Anoop | അനൂപ് (സംവാദം) 08:17, 28 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)

ആരോപണം പിൻ‌വലിക്കുന്നു.--സലീഷ് (സംവാദം) 09:59, 29 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)

"പാലയൂർ"" എന്ന താളിൽ ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്തീയ ദൈവാലയം എന്നത് തിരുത്തി കാണുന്നു എന്താണി

"പാലയൂർ"" എന്ന താളിൽ ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്തീയ ദൈവാലയം എന്നത് തിരുത്തി കാണുന്നു എന്താണിതിൻ കാരണം ? —ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് ‎Vjjoshy (സം‌വാദംസംഭാവനകൾ)

ലേഖനത്തിന്റെ സംവാദത്താൾ നോക്കൂ. ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ദേവാലയം എന്നത് സംശയമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പരാമർശം നീക്കിയത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെഴുതുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് വിശ്വസിനീയമായ അവലംബങ്ങൾ തെളിവായി നൽകണം, അല്ലാത്തപക്ഷം അവ ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കപ്പെടും -- റസിമാൻ ടി വി 21:00, 8 നവംബർ 2012 (UTC)

ക്രിസ്തുഷിശ്യനായ തോമാസ് ശ്ലീഹ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സ്ഥാപിച്ച പള്ളിയാണ് പാലയൂരുള്ളത് ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ഒരാൾ . ക്രിസ്തുവിനു ശേഷം ആണല്ലോ ക്രിസ്തീയ ദൈവാലയം ഉണ്ടായത് ? ഏഷ്യയിൽ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് തോമസ്‌ ശ്ലീഹ ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ക്രിസ്തീയ ദൈവാലയവും അത് തന്നെ . അതിനുള്ള തെളിവ് എൻറെ കയ്യിലില്ല . ഈ സംവാദത്തിൽ എങ്ങിനെ മറുപടി പറയണം എന്നറിയാത്തതു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ലേഖനം തിരുത്തിയത് . ആ ലേഖനം മാട്ടാതിരിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം എന്ന് തോനുന്നു .

എന്റെ സംവാദത്താൾ മാറ്റംവരുത്താൻ പാടില്ലല്ലോ

എന്റെ സംവാദത്താൾ മാറ്റംവരുത്താൻ പാടില്ലല്ലോ. പക്ഷേ മിക്കവരിലും ആ പേജ് കൂടുതൽ വ്രുത്തിയായിക്കാണുന്നു. അത് ശരിയാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടോ?--സന്തോഷ് (സംവാദം) 17:56, 20 നവംബർ 2012 (UTC)--

സംവാദങ്ങൾ നീക്കരുതെന്നേ ഉള്ളൂ. കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ സംവാദങ്ങൾ നിലവറയിലേക്ക് മാറ്റാം. ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Santhoshnta/നിലവറ എന്നിങ്ങനെ ഒരു താളുണ്ടാക്കി പഴയ സംവാദങ്ങളെല്ലാം അങ്ങോട്ട് നീക്കിയാൽ മതി -- റസിമാൻ ടി വി 18:51, 20 നവംബർ 2012 (UTC)

നാഡീയപ്രേഷകം

നാഡീയപ്രേഷകം എന്നാൽ എന്താണ്? പ്രസ്തുത താളിൽനിന്ന് വ്യക്തമല്ല, ഇത് ന്യൂറോട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണോ? ന്യൂറോട്രാൻസ്മിഷൻ ആണോ? ലേഖനം വിപുലീകരിക്കാമോ? --ജേക്കബ് (സംവാദം) 04:47, 18 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

ആഗോള അംഗത്വം

ഞാൻ വിക്കിപ്പീടിയയിൽ ചേർന്ന തീയതി ഡിസംബർ-2005 ആണ്. http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Sahirshah&action=history എന്റ ആഗോള അംഗത്വം കാണിക്കുന്ന ചേർക്കപ്പെട്ട തീയതി ജൂൺ - 2012 ആണ്. http://en.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAuth/Sahirshah . വാട്ട് കുഡ് ബി ദി റീസൺ ഫൊർ ദിസ് ? Sahir 15:07, 16 ജനുവരി 2013 (UTC)

റീനെയിം ചെയ്തിരുന്നില്ലേ?--റോജി പാലാ (സംവാദം) 15:18, 16 ജനുവരി 2013 (UTC)
മനസ്സിലായില്ല -- Sahir 15:28, 16 ജനുവരി 2013 (UTC)
അക്കാലത്ത് ആഗോള അംഗത്വം എന്ന പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് 2012-ലാണ് ആ അക്കൗണ്ട് ആഗോള അംഗത്വമായി മാറിയത്. --Vssun (സംവാദം) 17:39, 16 ജനുവരി 2013 (UTC)

ഹിന്ദി

ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും ഹിന്ദി വായിക്കാൻ അറിയാമോ? എനിക്ക് കുറേശ്ശെയെ അറിയൂ. എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും അറിയില്ല ഈ കാണുന്നതിന്റെ ऋण ഉച്ചാരണം ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരുമോ? --സാഹിർ 11:57, 23 ജനുവരി 2013 (UTC)

"ഋൺ" -- റസിമാൻ ടി വി 12:02, 23 ജനുവരി 2013 (UTC)
Thanks. അപ്പോ negative numbers എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഋണമൂല്യം എന്നു പറയാമോ ? --സാഹിർ 12:21, 23 ജനുവരി 2013 (UTC)
ഋണസംഖ്യകൾ എന്നത് മലയാളത്തിൽ negative numbers ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പേരുതന്നെയാണ് -- റസിമാൻ ടി വി 12:35, 23

ജനുവരി 2013 (UTC)

float നന്ദി. ഈ വാക്ക് व्यवकलन subtraction വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാമോ. അതോ അതിന് വേറേ വാക്കുണ്ടോ --സാഹിർ 04:15, 24 ജനുവരി 2013 (UTC)
വ്യവകലനം എന്നത് subtraction തന്നെ ആണ്. ഇത്തരം വാക്കുകളൊക്കെ കാണാൻ സാങ്കേതികപദസൂചി കാണൂ -- റസിമാൻ ടി വി 05:25, 24 ജനുവരി 2013 (UTC)

കാണുന്നില്ല

സമകാലികം താളിൽ കുറച്ചു പുതിയ വാർത്തകൾ ചേർത്തു. പക്ഷേ അത് കാണുന്നില്ല. വീണ്ടും തിരുത്തുവാനായ് താളെടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത തിരുത്തലുകൾ അവിടെയുണ്ട്. പക്ഷേ പുറത്തേയ്ക്ക് കാണുന്നില്ല. ഒന്നു നോക്കൂ...--സലീഷ് (സംവാദം) 11:15, 25 ജനുവരി 2013 (UTC)

എനിക്കു കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. Cache bypass ചെയ്താൽ മതി. ശരിയാകും. --Jairodz (സംവാദം) 11:40, 25 ജനുവരി 2013 (UTC)

വാച് ലിസ്റ്റിൽ കാണുന്നില്ല

ഞാൻ ഇന്നലെ (02.03.2013) സിഗരറ്റ് എന്ന താളിന്റെ അവലംബത്തെപ്പറ്റി അതിൻറെ സംവാദം താളിൽ ഒരു സംശയം/അഭിപ്രായം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അത് എൻറെ contributions -ൽ കാണുന്നു പക്ഷെ watchlist -ൽ കാണുന്നില്ല. എന്താണ് കാരണം ? അതിൻറെ feed back watchlist -ൽ കാണാൻ എന്താണൊരു വഴി  ?--Raveendrankp (സംവാദം) 06:08, 3 മാർച്ച് 2013 (UTC)

താങ്കളുടെ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ "ഞാൻ തിരുത്തുന്ന താളുകളും പ്രമാണങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകളുടെ പട്ടികയിൽ ചേർക്കുക" എന്ന ഭാഗം ചെക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാൽ താങ്കൾ തിരുത്തുന്ന താളുകളെല്ലാം താനേ വാച്ച്ലിസ്റ്റിൽ വന്നോളും -- റസിമാൻ ടി വി 09:47, 3 മാർച്ച് 2013 (UTC)

പണിയായുധങ്ങൾ

ഇവിടെ ഉപയോക്താവ്:AswiniKP ഇങ്ങനെയൊരു പ്രസ്താവന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു 99% വിക്കി ഉപയോക്താകൾക്കും വിക്കിയിലെ "പണിയായുധ"ങ്ങളെപ്പറ്റി അറിയില്ല. അതിനാൽ വിക്കിപീഡിയ:പണിയായുധങ്ങൾ എന്നൊരു താൾ ഉണ്ടാക്കി വിക്കിപീഡിയിലെ എല്ലാ സാങ്കേതിക (താൾ, ഉപതാൾ) പണിയായുധങ്ങൾ ഉള്ളപ്പെടുത്തിയാൽ നന്നായിരുന്നു

. ആവശ്യം സാധാരണ താളിനുവേണ്ടിയല്ലാത്തതിനാൽ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുന്നതാവും നല്ലത് എന്ന് തോന്നുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 11:08, 31 മാർച്ച് 2013 (UTC)

ഓർത്തഡോക്സ് സഭ

ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ഇതിനും ഓർത്തഡോക്സ്‌ സുറിയാനി സഭ ഇതിനും ഒരേ ഇതരഭാഷാ കണ്ണികളാണല്ലോ വരുന്നത്, ഇത് ആരേതൊക്കെയാണെന്നറിയുന്ന ആരെങ്കിലും തിരുത്തുമോ? വിക്കിഡാറ്റാ കണ്ണികൾ വരുന്നതുമില്ല. --Manuspanicker (സംവാദം) 09:12, 2 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

എഴുത്തുപകരണം

വിക്കിപ്പീഡിയയുടെ എഴുത്തുപകരണം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ഞാനിത് ഗൂഗിൾ എഴുത്തുപകരണം ഉപയോഗിച്ചാണ് എഴുതുന്നത്. എന്താണ് പ്രശ്നം ? -ബി. സ്വാമി (സംവാദം) 16:58, 30 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

എഴുത്തുപകരണം മാത്രമല്ല. പല സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ലോഡാകാത്ത പ്രശ്നം ഈയിടെയായി വളരെ കൂടിയിരിക്കുന്നു. പുതിയ മാറ്റങ്ങളിലെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തുള്ള പ്രദർശനവും അവതാളത്തിലാണ്. --Vssun (സംവാദം) 08:15, 1 മേയ് 2013 (UTC)

വിക്കിപ്പീഡിയയുടെ എഴുത്തുപകരണം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.--Apnarahman (സംവാദം) 01:35, 22 ജനുവരി 2014 (UTC)

മാതൃഭൂമിയുടെ പകർപ്പവകാശ ലംഘനം

കഴിഞ്ഞ മാസം, മാതൃഭൂമി ദിനപത്രം, ഞാൻ വിക്കി കോമണിൽ ഇട്ട ഒരു കഥകളി ചിത്രം , എനിക്കോ വിക്കിക്കോ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് പോലും കൊടുക്കാതെ ഒരു സപ്ലിമെന്റിന്റെ ഭാഗമായി പത്രത്തിൽ കൊടുത്തത് ഞാൻ ഗൂഗിൾ പ്ലസ് / ഫേസ്ബുക്ക് എന്നിവയിൽ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്തിരുന്നു. പോസ്റ്റ്‌ ലിങ്ക് > https://plus.google.com/u/0/115119554946690374199/posts/7pmpSqf7fEk .

ഈ മോഷണ രീതി ശരിയായ നടപടിയല്ല എന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് മാതൃഭൂമിയുടെ തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് എഡിഷനിലേക്കും ചീഫ് എഡിറ്റർക്കും മെയിൽ അയച്ചിരുന്നു എങ്കിലും പത്രത്തോടൊപ്പം സംസ്ക്കാരം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ വീമ്പിളക്കുന്ന മാതൃഭൂമിയുടെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകളിൽ നിന്ന്, മാസം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു മറുപടിപോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ.

( കഴിഞ്ഞ മെയ്‌ 26ന് ഞാൻ മാതൃഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ച മെയിൽ

മാതൃഭൂമി ദിനപത്രത്തിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക്,

_മാതൃഭൂമിയുടെ തിരുവനന്തപുരം എഡിഷനിലെ നഗരം സപ്ലിമെന്റിൽ വന്ന ഓച്ചിറ ശങ്കരൻകുട്ടിയെകുറിച്ചുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ. ലിങ്ക് > http://digitalpaper.mathrubhumi.com/c/1117655 ഓച്ചിറ ശങ്കരൻ കുട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ലേഖനത്തിൽ കൊടുത്ത , ഗോപിയാശാന്റെ നളന്റെ വേഷത്തിലുള്ള ഫോട്ടോ , പാലക്കാട് കഥകളി ട്രസ്റ്റിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാനെടുത്തതാണ്. അത് വിക്കി കോമണിൽ അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്തിരുന്നു._

പ്രസ്തുത ചിത്രത്തിന്റെ വിക്കി കോമൺ ലിങ്ക് > http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kalamandalam_Gopi_as_Nalan.jpg

ഇത്തരം ഒരു ലേഖനത്തിന് വേണ്ടി ഓച്ചിറ ശങ്കരൻ കുട്ടിയുടെ പടം കിട്ടാഞ്ഞാണോ ഈ ഫോട്ടോ ഉപയോഗിച്ചത്. കഥകളിയെ കുറിച്ചോ കലാമണ്ഡലം ഗോപി എന്ന കലാകാരനെ കുറിച്ചോ അറിയാത്ത വായനക്കാർ അത് ഓച്ചിറ ശങ്കരൻ കുട്ടിയുടെ കഥകളി വേഷം ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കും എന്നത് ഒരു വശം.

സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച പ്രധാന കാര്യം അതല്ല. ഇത്തരം മുഴുനീള പേജ് ലേഖനത്തിന് ഇത്രേം വലിപ്പത്തിൽ ആ പടം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വിക്കിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പടം എടുത്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്കോ ഒരു ക്രെഡിറ്റ്‌ വെക്കുകയോ , അല്ലെങ്കിൽ വിക്കിക്ക് കോര്ട്ടസി വെക്കുകയോ ചെയ്യാനുള്ള മര്യാദ മാതൃഭൂമി കാണിച്ചില്ല എന്നതിനാലാണ് ഇങ്ങിനെ ഒരു എഴുത്ത് എഴുതുന്നത്‌. നെറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചിത്രങ്ങൾ എല്ലാം, ഒരു ക്രെഡിറ്റ് പോലും വെക്കാതെ സൌകര്യംപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ശരിയായ രീതിയാണോ? പടം തലതിരിച്ച് കളർ കൂട്ടിയാൽ മാതൃഭൂമിയുടെ സ്വന്തം ആകുമോ?

മലയാള മാധ്യമങ്ങൾ വളരെ കാലമായി തുടരുന്ന ഈ രീതി പല വട്ടം പലയിടത്തും ശ്രധയിൽ പെട്ടതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചു എന്നേയുള്ളൂ. സംഭവിച്ചത് ഡിസൈനറുടെയോ മറ്റു ആരുടെയെന്കിലുമോ അബദ്ധമായിരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു. എങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാന്യമായ, പാലിക്കേണ്ടാതായ ചില രീതികൾ മെലിലെങ്കിലും മാതൃഭൂമി പിന്തുടരും എന്ന് കരുതുന്നു. )

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ഇപ്പോഴിതാ അവിചാരിതമായി ഫേസ്ബുക്കിലെ കഥകളി ഗ്ഗ്രൂപ്പിൽ കേറിയപ്പോൾ , മാതൃഭൂമി അന്ന് വിക്കിയിൽ നിന്ന് കട്ടെടുത്ത, എന്റെ അതേ പടം വച്ച് മാതൃഭൂമിയുടെ മുംബൈ എഡിഷനിൽ, പ്രസ്തുത ചിത്രത്തിന് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് പോലും വെക്കാതെ പിന്നേം ഒരു സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ലിങ്ക് : http://digitalpaper.mathrubhumi.com/127539/Mahanagaram/22-June-2013#page/1/1

മേൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ടു സപ്ലിമെന്റിലെയും ലേഖനങ്ങളിൽ കൊടുത്ത, ഗോപിയാശാന്റെ നളന്റെ വേഷത്തിലുള്ള ഫോട്ടോ , പാലക്കാട് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാനെടുത്തതാണ്. അത് വിക്കി കോമണിൽ അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്തിരുന്നു.

പ്രസ്തുത ചിത്രത്തിന്റെ വിക്കി കോമൺ ലിങ്ക് > http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kalamandalam_Gopi_as_Nalan.jpg

പത്രത്തോടൊപ്പം സംസ്ക്കാരം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന മാതൃഭൂമിക്ക് , ആ പടം പബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ വിക്കിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്കോ ഒരു ക്രെഡിറ്റ്‌ കൊടുക്കാൻ പോലുമുള്ള സംസ്ക്കാരം ഇല്ലാതെ പോയതിലുള്ള സങ്കടം പങ്കുവെക്കുന്നു. മുൻപ് പറ്റിയത് അബദ്ധം ആണെന്ന് കരുതാൻ നിർവാഹമില്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ സംഭവം. വല്ലതും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? —ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Mullookkaaran (സം‌വാദംസംഭാവനകൾ) 1 ജൂലൈ 2013‎

കാവൻഡിഷ്

കാവൻഡിഷിനു വേണ്ടി വിവക്ഷാ താൾ നിർമിക്കണോ?

ബ്രിട്ടീഷ് രസതന്ത്രജ്ഞനും ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ ഹെൻ‌റി കാവൻഡിഷ്
വാഴയിനമായ കാവൻഡിഷ്‌

വാഴയുടെ താളിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞനിലേക്ക് കണ്ണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.--പ്രശാന്ത് ആർ (സംവാദം) 18:31, 11 ജൂലൈ 2013 (UTC)

പ്രശാന്ത് ഇത് വായിച്ചിട്ട് ചെയ്തോളൂ... --Adv.tksujith (സംവാദം) 18:35, 11 ജൂലൈ 2013 (UTC)

അരുവിക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം (പത്തനംതിട്ട)

പത്തനംതിട്ടയിലുള്ള അരുവിക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇങ്ക്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിലെ ലേഖനം നീക്കം ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നു തീരുമാനികുന്നതിന് സഹായം ആവശ്യമാണ്. ദയവായി en:Wikipedia:Articles for deletion/Aruvikkuzhy Falls കാണുക. (ഇങ്ക്ലീഷ് സ്പെല്ലിങിനെക്കുറിച്ചും, അവലംബനത്തിനായുള്ള സ്രോതസുകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ്). വളരെയധികം നന്ദി.Vanischenu (സംവാദം|സംഭാവനകൾ) 19:11, 4 സെപ്റ്റംബർ 2013 (UTC)

എന്റെ ഉപയോക്തൃതാൾ കാണുന്നില്ല.

എന്റെ ഉപയോക്തൃതാൾ കാണുന്നില്ല.--Ramjchandran (സംവാദം) 14:50, 14 ജനുവരി 2014 (UTC)

താങ്കളുടെ താൾ ഇദ്ദേഹം മായ്ച്ചതാ. താങ്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാ മായ്ച്ചത് എന്ന് അതിൽ കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചാൽ മറുപടി തരും--Roshan (സംവാദം) 15:03, 14 ജനുവരി 2014 (UTC)

പ്രിയ Ramjchandran അത് മറ്റൊരു ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഒരു പിഴവ് തിരുത്താനായി മായിച്ചതാണ്. ആ താൾ അവിടെ തന്നെയുണ്ട്. താങ്കൾ അതിൽ ഒന്നും എഴുതിയിരുന്നില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് താങ്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും അവിടെ നിന്നും മായിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അതുസംബന്ധമായി താങ്കൾ അയച്ച മെയിലിൽ ഉപയോക്തൃതാൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ. താങ്കൾക്ക് അത് സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യത്തിനായിട്ടാണ് മായിച്ചത്. ധൈര്യപൂർവ്വം പുതിയ താള് സൃഷ്ടിച്ചോളൂ. താൾ സൃഷ്ടിക്കാനായി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന വാണിംഗ് മെസേജ് അവഗണിച്ച് വേണ്ട വിവരങ്ങൾ എഴുതി ചേർത്തോളൂ. --Adv.tksujith (സംവാദം) 17:16, 14 ജനുവരി 2014 (UTC)

കാര്യനിർവാഹരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്.

എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മലയാളം എഴുതുന്നതിനുള്ള സവിധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്താണു കാരണം എന്നറിയില്ല. കാര്യനിർവാഹകർ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ.--Babug** (സംവാദം) 15:26, 26 ജനുവരി 2014 (UTC)

വിക്കിപീഡിയ:പഞ്ചായത്ത്_(സാങ്കേതികം)#malayalam_type കാണുമല്ലോ.--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 18:39, 26 ജനുവരി 2014 (UTC)

പ്രോഗ്രസ്സ് or പ്രോഗ്രസ്?

en:Progress Publishers-നെ മലയാളത്തിൽ പ്രോഗ്രസ്സ് പബ്ലിഷേഴ്സ് എന്നാണോ പ്രോഗ്രസ് പബ്ലിഷേഴ്സ് എന്നാണോ എഴുതേണ്ടത്, ഇത് എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്? Vanischenu (സംവാദം|സംഭാവനകൾ) 00:07, 14 ഏപ്രിൽ 2014 (UTC)

ചൈൽഡ് ലൈൻ

ചൈൽഡ് ലൈൻ എന്നതിന് മലയാളം നിർദേശിക്കാമോ Akbarali 14:44, 22 ജൂൺ 2014 (UTC)

ചിത്രങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയയിൽ ചിത്രങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ചിത്രം കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈയിടെയായി ചില ചിത്രങ്ങളൊന്നും വിക്കിപീഡിയയിൽ വരുന്നില്ല. അത് മലയാളമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചില്ലക്ഷരങ്ങളുെട പ്രശ്നവുമില്ല. എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്.വരി വര (സംവാദം) 04:44, 27 സെപ്റ്റംബർ 2015 (UTC)

ഫുട്ബോൾ

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ക്രിക്കറ്റിനായി വിക്കിപദ്ധതി നിലവിലുള്ളതായി അറിവുണ്ട്. എന്നാൽ ഫുട്ബോളിനായി ഒരു വിക്കിപദ്ധതി ഉള്ളതായി കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല. എനിക്ക് തെറ്റിയതാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. പുതുതായി തുടങ്ങേണ്ടതാണെങ്കിൽ തുടങ്ങുവാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. താളുകൾ തിരുത്തി പരിചയമുണ്ട്. എന്നാൽ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് ധാരണ ഇല്ല. സാങ്കേതിക സഹായങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. - ‌‌‌അതി‌‌‌ഭീകരൻ (സംവാദം) 15:21, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2016 (UTC)

അതി‌‌‌ഭീകരാ, ക്രിക്കറ്റിനോട് താത്പര്യമുള്ള ഒരു കൂട്ടം ഉപയോക്താക്കളുള്ളതിനാലാണു ക്രിക്കറ്റ് വിക്കിപദ്ധതി നിർമ്മിച്ചതും, പരിപാലിച്ചതും. ധൈര്യമായ് തുടങ്ങിക്കോളൂ. സാങ്കേതികകമായി എന്തുസഹായം വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ മടിക്കണ്ട. സസ്നേഹം --അഖിലൻ 11:05, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2016 (UTC)

Che Guevara

Che Guevara എന്നതിന്റെ ഉച്ചാരണം ചെ ഗെവാര അല്ലെങ്കിൽ ചെ ഗെവാറ എന്നായിട്ടാണ് [28], [29] ഇവിടെങ്ങളിൽ കാണിക്കുന്നത് രണ്ടു ഉപയോക്താക്കൾ ഈ കാര്യം സംവാദം:ചെ ഗുവേരയിൽ മുൻപ് ചൂണ്ടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ട്വിറ്ററിൽ നടന്ന ഒരു സംവാദമാണിത്. എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക.Akhiljaxxn (സംവാദം) 11:05, 23 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

Commons link

ഉലട്ടി എന്ന ലേഖനത്തിൽ താഴെ കോമൺസിലേക്ക് കണ്ണി കാണാം, എന്നാൽ ലേഖനത്തിൽ തിരുത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചേർത്തതുകൊണ്ടാണ് (ഏതു വരി കാരണമാണ്) ആ കണ്ണി ലഭ്യമായതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, പുതിയ ഫീച്ചർ വല്ലതുമാണോ?--Vinayaraj (സംവാദം) 02:03, 26 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

[[:വർഗ്ഗം:അലങ്കാര വൃക്ഷങ്ങൾ]] എന്നു വേണ്ടിടത്തു് {{:വർഗ്ഗം:അലങ്കാര വൃക്ഷങ്ങൾ}} എന്നു പലകയാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പലകക്കുള്ളിലുള്ള ഒരു അടിപ്പലകയാണു് അങ്ങനെ കോമൺസിലേക്കു കൊളുത്തിയിരുന്നതു്. വർഗ്ഗം:അലങ്കാര_വൃക്ഷങ്ങൾ തുറന്നുനോക്കിയാൽ അതു കാണാം. തൽക്കാലം ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ ഈ വർഗ്ഗീകരണം മൊത്തത്തിൽ ഒന്നു പുനരവലോകനം ചെയ്യാനുണ്ടു്. വിശ്വപ്രഭViswaPrabhaസംവാദം 04:20, 26 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)
വിനയേട്ടാ, പുറത്തേക്കുള്ള‌ കണ്ണികൾ എന്ന ഭാഗത്ത് {{Commons-inline|Caryota mitis|''Caryota mitis''}} എന്ന ഫലകം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. സാധാരണഫലകമായി {{Commons|Caryota mitis}} ഇങ്ങനെയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് പുതിയ ഫലകമാകാം.—ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Sugeesh (സം‌വാദംസംഭാവനകൾ) 04:35, 26 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)
(ഇതാരപ്പാ വിനയേട്ടാ-ന്ന് വിളിക്കണത്?) - അതിരിക്കട്ടെ, ആ Commons-inline ഞാൻ ചേർത്തതല്ല, അതായിരുന്നില്ല പ്രശ്നം. മുകളിൽ വിശ്വേട്ടൻ പറഞ്ഞതാവണം--Vinayaraj (സംവാദം) 15:06, 26 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)
ഏതോ കാരണത്താൽ ഒപ്പിടാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. ഞാൻ കരുതിയത് ആ ഇൻലൈൻ ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നായിരുന്നു. ഒപ്പുചേർത്ത അരുണിന് നന്ദി.--സുഗീഷ് (സംവാദം) 18:43, 26 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

കേരളത്തിലെ ചിത്രശലഭങ്ങൾ

We were trying to improve the accuracy of the List of butterflies of Kerala in English Wikipedia for the last few months. For that purpose, we cross checked every species with available credible lists like R.K., Varshney; Smetacek, Peter (2015). A Synoptic Catalogue of the Butterflies of India, R. Nitin et al. (2018) Larval host plants of the buterfies of the Western Ghats, India, Kehimkar, Isaac (2016). Butterflies of India, and several other resources that are mentioned in the reference section of the Wikipedia page.

For original descriptions, we refer Linnaeus (1758). Systema Naturæ, Drury(1973) Illustrations of Exotic Entomology, Fabricius (1775). Systema Entomologiæ, Cramer (1775) De uitlandsche kapellen, to Marshall & Nicéville (1882) The butterflies of India, Burmah and Ceylon, Moore & Swinhoe (1890–1913) Lepidoptera Indica (10 volumes), Watson (1891) Hesperiidae Indicae, Bingham (1905-1907) The Fauna of British India, Bell (1909–1927) The Common Butterflies of the Plains of India, Evans (1932) The Identification of Indian Butterflies, Talbot (1939-1947) The Fauna of British India, Evans (1949) A Catalogue of the Hesperiidae from Europe, Asia, and Australia in the British Museum, Wynter-Blyth (1957). Butterflies of the Indian Region, Larsen (1987–88) The butterflies of the Nilgiri Mountains, to name a few. We also tried to refer openly accessible journals and literature for the recent updates.

All the species pages included in this list are improved with best photographs available; including life cycle images. Lot of images recently contributed by Balakrishnan Valappil, Haneesh K M and VKC make this task easier. Description, common names, subspecies, range, habitat and related information are added or updated with due references.

The next step is to improve the related list and species pages in Malayalam Wikipedia. We need more helping hands for it. ജീ 10:31, 15 മേയ് 2018 (UTC)

പലവക

വിക്കിപീഡിയ പഞ്ചായത്ത്
വിക്കിപീഡിയ പഞ്ചായത്ത്
പലവക വിഭാഗത്തിലെ
പഴയ സം‌വാദങ്ങൾ
സംവാദ നിലവറ

Languages in censuses

Hello, Dear wikipedians. I invite you to edit and improve this article and to add information about your and other country.--Kaiyr (സംവാദം) 11:07, 31 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)

വലിപ്പം ആണൊ വലുപ്പം ആണൊ ശരി ?

വലിപ്പം ആണൊ വലുപ്പം ആണൊ ശരി ?—ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Sahirshah (സം‌വാദംസംഭാവനകൾ)

വലിപ്പം --Jairodz (സംവാദം) 18:06, 25 ജൂൺ 2012 (UTC)

അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ പറ്റുമോ? തിരഞ്ഞെടുപ്പ്/തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലെ പല സ്പെല്ലിങ്ങ് ഉള്ള ഒരു വാക്കല്ലേ ഇതും?--ഷിജു അലക്സ് (സംവാദം) 04:04, 26 ജൂൺ 2012 (UTC)

വലുപ്പം ആണെന്ന് എന്റെ മലയാളം ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വേറെ തെളിവൊന്നും ഇല്ല. --അൽഫാസ് എസ് ടിസംവാദം 13:05, 24 ജൂലൈ 2012 (UTC)

വലുപ്പം ആണ് (ഞാൻ) ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. വലിയത്->വലുത്->വലുപ്പം --Vssun (സംവാദം) 02:55, 25 ജൂലൈ 2012 (UTC)

തെക്കുള്ളവർക്ക് വലിപ്പം ചേരും,വടക്കുള്ളവർക്ക് വലുപ്പവും.നിരുക്തി നോക്കിയാൽ വലുപ്പമാണ് ചേരുന്നത്(വലു്-ആണ് ധാതു) ബിനു (സംവാദം) 05:44, 6 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)

വേണ്ടലിസം (vandalism)

ഇവിടെ വേണ്ടലിസം കാണാനേ ഇല്ല. വേണ്ടലിസം ഒരു ശല്യമാണെങ്കിലും വേണ്ടലിസത്തിന്റെ പൂർണ അഭാവവും പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം.

 • മലയാളികൾ പൊതുവെ ഭയങ്കര മര്യാദക്കാരും സിവിൿ സെൻസ് ഉള്ളവരുമാണ് .
 • ഇവിടെ വരുന്നത് കൂടുതലും എഡിറ്റർ മാർ മാത്രമാണ് വായനക്കാർ ഒട്ടും ഇല്ല. ഒരു പക്ഷെ വിജ്ജാനകോശം ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രവണത ഉള്ള മലയാളികൾ കൂടുതലും ബ്രിട്ടാനിക്ക, ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപ്പീഡിയ എന്നിത്യാദികളായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

അപ്പൊ പിന്നെ ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്നതൊക്കെ വെറുതെയാണോ ? Sahir 12:01, 13 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC) രണ്ടാമതു പറഞ്ഞതാകും കാരണം;എന്നുകരുതി നിരാശവേണ്ട. ഒരുനാൾ വരും-- --ബിനു (സംവാദം) 12:14, 13 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)

പേജ് വ്യൂ സ്റ്റാറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു സൈറ്റ് കണ്ടു. http://www.medianama.com/2011/12/223-wikipedia-indic-language-stats-43-5-million-pageviews-in-oct-2011-131-mobile-growth-yoy/ ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ മോശമല്ലാത്ത പേജ് വ്യൂ ഉണ്ട്. Sahir 12:22, 13 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ആവശ്യമുള്ളത്ര വേണ്ടലിസം തൽക്കാലം ഇല്ലാത്തതിൽ അതിശയിക്കാനൊന്നുമില്ല. ധാരാളം ആളുകൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് വഴി എത്തി പേജുകളിൽ വെറുതെ എത്തിപ്പെടുകയോ അവ വായിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. അതിൽ മലയാളം യുണികോഡ് ടൈപ്പു ചെയ്തു കയറ്റാനറിയുന്നവരോ അങ്ങനെ തിരുത്താൻ പറ്റുമെന്നറിയുന്നവരോ കുറവായിരിക്കാം. അഥവാ അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ തന്നെ നല്ലൊരു വിഭാഗം (കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മലയാളം ഉപയോഗിക്കാൻ ക്ലേശിച്ചു പഠിച്ചവർ / അത്തരം സുഹൃദ്‌വലയങ്ങളിലൂടെ മലയാളം വൃത്തങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെട്ടവർ) വിക്കിപീഡിയ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ ആദരിക്കുന്നവരോ വേണ്ടലിസം നടത്തിയാൽ തന്നെ അവയ്ക്കു് അധികം നിലനിൽപ്പില്ലെന്നു കരുതുന്നവരോ ആവാം. കൂടാതെ, ഐ.പി. അഡ്രസ്സ് കാണപ്പെടും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടു് വേറെ വല്ല പുലിവാലുമുണ്ടാവുമോ എന്നും നല്ലൊരു വിഭാഗം വാണ്ടലിസ്റ്റുകൾ പേടിക്കുന്നുണ്ടാവാം. :)

വേണ്ടലിസം ഒട്ടുമില്ലെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷേ, വിക്കിപീഡിയയ്ക്കുവേണ്ടി സ്വന്തം ഊണും ഉറക്കവും പോലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു ജീവിക്കുന്ന ചില അഡ്മിനുകൾ അത്തരം കീടബാധകൾ ഉടനെത്തന്നെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതു കാണാറുണ്ടു്. വിശ്വപ്രഭ ViswaPrabha Talk 23:26, 28 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

മലയാളം സർവ്വകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ കെ. ജയകുമാറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച

നവംബർ രണ്ടാം വാരം തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകേണ്ടി വന്നപ്പോൾ മലയാളം സർവ്വകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ കെ. ജയകുമാറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച തരപ്പെടുമോ എന്ന് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. പലർ വഴിയായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ കിട്ടി. അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചപ്പോൾ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദെഹം കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് സമ്മതം തന്നു. അദ്ദേഹം തന്നെ മാസ്കറ്റ് ഹൊട്ടലിന്റെ ലോബിയിൽ വെച്ച് കാണാം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.


ഞാൻ 10 പണിയൊടെ മാസ്കോട്ട് ഹോട്ടലിലിൽ എത്തി. അദ്ദേഹം മറ്റൊരു പ്രധാന മീറ്റിങ്ങിനു പുറപ്പെട്ട വഴിക്ക് മാസ്കോ ഹോട്ടലിൽ വന്നു. ഞങ്ങൾ ലോബിയിൽ വെച്ച് കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ ചന്ദനലേപ സുഗന്ധം എന്ന ഗാനമാണ് എന്റ മനസ്സിലൂടെ പൊയത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയം വളരെ വിലപ്പെട്ടതായതിനാൽ ആ വിധ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് സമയം കളയാൻ ഞാൻ നിന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിനു വളരെ തിരക്കുതന്നെയാണ്. മലയാളം സർവ്വകലാശാല. ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന 45 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ കുറഞ്ഞത് 4-5 ഫോൺ കോളെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനു വന്നു. അതിനാൽ തന്നെ മറ്റ് കുശലാന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തുനിഞ്ഞില്ല.

ചെറിയ പരിചപ്പെടുത്തലിനു ശേഷം ഞാൻ നേരിട്ട് മലയാളം വിക്കി സംരംഭങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആരംഭിച്ചു. എന്റെ ലാപ്‌ടൊപ്പിൽ നിന്നു തന്നെ നേരിട്ട് സംഗതികൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്.

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റ് ഇന്ത്യൻ വിക്കിപീഡിയകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വിവിധ ഗുണനിലവാരമാനകങ്ങളിൽ മലയാളം മുൻപന്തിയിൽ നിൻക്കുന്ന കാര്യം അദ്ദെഹം കെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. ഒപ്പം മലയാളം വിക്കിപീഡിയയ്ക് പ്രതിമാസം 25 ലക്ഷത്തിനടുത്ത് പേജ് വ്യൂ ഉണ്ട് എന്ന കാര്യവും അദ്ദേഹത്തിനറിയാം എന്നത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി.

ഗ്രന്ഥശാലയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അത്യധികം സന്തൊഷത്തൊടെയാണ് അദ്ദേഹം കേട്ടത്. ഇതിനകം അതിൽ ചെർത്ത കൃതികളുടെ പട്ടിക കാണിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഒപ്പം തന്നെ ഒരിക്കൽ സേർച്ച് വഴി ഗ്രന്ഥശാലയിലെ ധർമ്മരാജ എന്ന കൃതിയിൽ എത്തപ്പെട്ട കാര്യം അദ്ദെഹം സൂചിപ്പിച്ചു (അദ്ദേഹം അതിനായി ഉപയോഗിച്ച തിരച്ചിൽ പദം ഊഹിച്ചു ഞാനും അത്ഭുതപ്പെട്ടു). ഒപ്പം ഗ്രന്ഥശാലയിൽ ചേർക്കാവുന്ന കൃതികളുടെ ലൈസൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ കൃതികൾ സ്വതന്ത്രലൈസൻസിൽ ആക്കിയാൽ വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിൽ ചെർക്കാമല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്തു. (അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും കൃതി അങ്ങനെ മാറ്റാമോ എന്ന് ചൊദിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു :))

അതേ പോലെ വിക്കിനിഘണ്ടുവിൽ ബഹുഭാഷകളുടെ ഉപയോഗവും അദ്ദേഹത്തെ ആകർഷിച്ചു.

വിക്കിപീഡിയ, വിക്കിഗ്രന്ഥശാല, വിക്കി നിഘണ്ടു, വിക്കിചൊല്ലുകൾ, വിക്കിപാഠശാല, ഇനി തുടങ്ങാനിരിക്കുന്ന മലയാളം വിക്കി വോയേജ് ഇതിനെകുറിച്ചൊകെയും മലയാളത്തിൽ അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും അദ്ദേഹത്തിനു മനസ്സിലായി.

എനിക്ക് ലഭിച്ച മുക്കാൽമണിക്കൂർ സമയം ഉപയൊഗിച്ച് വിവിധ മലയാളം വിക്കിസംരംഭങ്ങളുടെ ചെറിയ ഒരു ആമുഖം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. ഒപ്പം പുതുതായി തുടങ്ങുന്ന മലയാളം സർവ്വകലാശാലയുടെ വിവിധ പ്രവർത്തങ്ങളിൽ എവിടെയൊക്കെ മലയാളം വിക്കിസംരംഭങ്ങളെ ഉൾപ്പെത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് നോക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു.

അതിനുശെഷം രണ്ട് മൂന്നു തവണ ഫൊണിലും മെയിൽ വഴിയും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പത്താം വാർഷികത്തിനു 23നു എറണാകുളത്ത് പങ്കെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു.

അദ്ദേഹവുമായി ഇതിനകം സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നും മറ്റും മനസ്സിലാകുന്നത് കെ. ജയകുമാറിനു മലയാളം വിക്കിസംരംഭങ്ങളെകുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമികമായ അറിവൊക്കെയുണ്ട് എന്നാണ്. ഇനി അത് അടുത്ത തലത്തിലേക്കും സഹകരണത്തിലേക്കും കൊണ്ടു പോകേണ്ടത് എറണാകുളത്ത് 23നു അദ്ദേഹവുമായി നടക്കുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചകളിൽ ആണ്. അതിനു എറണാകുളത്ത് അദ്ദെഹവുമായി സംവദിക്കുന്നവർക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.

ഓഫ്: കൂടിക്കാഴ്ച ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം എനിക്ക് നിരാശ തോന്നി. അത്രയ്ക്ക് അടുത്ത്കിട്ടിയിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ കെ. ജയകുമാർ എന്ന ലേഖനത്തിൽ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രമില്ല. അത് എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന ഒരു വീഴ്ച ആയി പോയി. --ഷിജു അലക്സ് (സംവാദം) 10:55, 16 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

It was great Shiju. I appreciate you for your sincere efforts.--Raveendrankp (സംവാദം) 03:00, 9 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

പുതിയ ഉപയോക്താക്കൾ

വൈതൽ മല എന്ന ലേഖനത്തിൽ വിക്കിപീഡിയ അഡ്മിനായ റോജിപാല നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ പുതിയ ഉപയോക്താക്കളെ വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തുന്നതിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്നു ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. അതിനു റോജി എനിക്കു നൽകിയ മറൂപടി അത്ര ആശാവഹമായി തോന്നിയില്ല; മാത്രമല്ല അതല്പം നിരുത്തരവാദപരമായിപ്പോയി എന്ന ആക്ഷേപമുണ്ട്. കാരണം റോജി വിക്കിപീഡിയയുടെ ഒരു കാര്യനിർവ്വാഹകനാണ് , പത്താം വാർഷികം പ്രമാണിച്ച് മാക്സിമം ആൾക്കാരെ വിക്കിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനായി ശ്രമിക്കുന്ന വേളയിലാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതും. ഒരു പുതിയ ഉപയോക്താവ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിക്കിപീഡിയയിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തുക എന്ന് ഇത്രയും പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ള റോജിക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ, പകരം അവരെ പുതിയ ഉപയോക്താവ് എന്ന നിലയിൽ കാണാനാവില്ല എന്നു പറയുന്നത് തികഞ്ഞ കാടത്തമായി കരുതുന്നു. ഇത് വിക്കിപീഡിയയെ മുന്നോട്ടല്ല, പിന്നോട്ടാണു നടത്തുക. മാത്രമല്ല എഴുതാപുറങ്ങൾ വായിച്ച് അനർത്ഥങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് റോജി എന്റെ സംവാദത്താളിൽ ചെയ്തതും. Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 09:39, 24 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

പുതിയ ഉപയോക്താക്കളുടെ തിരുത്തലുകൾ പുതുമുഖ ലേഖനം എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാണേണ്ടത്. രാജേഷിന്റെ അഭിപ്രായം റോജിയുടെ സംവാദ താലിൽ നിന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ റോജിയുടെ അഭിപ്രായം അല്പം ബാലിശമല്ലേ എന്നു തോന്നുന്നു. കാരണം ഇവിടെ ഇന്ന് സജീവമായി പലരും നിലനിൽക്കുന്നത് അവർ വിക്കിപീഡിയർ ആയ സമയത്ത് - അതായത് തീർത്തും പുതുമുഖങ്ങൾ- ഉണ്ടായിരുന്ന സജീവ വിക്കിപീഡിയരുടെ ആത്മാർത്ഥതയും സ്നേഹവും ഒക്കെ കൊണ്ടുതന്നെയാണ്. റോജി വന്നപ്പോഴും ആരും ഇത്തരം ബാലിശമായ കമന്റുകൾ /തിരുത്തൽ യുദ്ധങ്ങൾ താങ്കൾ തുടങ്ങിയ താളിൽ നടത്തിക്കാണില്ല. അങ്ങനെ താങ്കളേ ഒരു പുതുമുഖമായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല; താങ്കളുടെ തിരുത്തലുകൾ റിവർട്ടു ചെയ്യുകയോ മറ്റോ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ താങ്കളും ഇവിടെ സജീവമാകുമായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കഴിവതും പുതുമുഖങ്ങളോട് അനുഭാവപൂർവ്വം ഇടപെടുക. കാരണം നമ്മൾ ജനങ്ങളെ വിക്കിമീഡിയയിലേയ്ക്ക് ആകർഷിക്കാൻ അനേകം പരിപാടികൾ -സംഗമോത്സവം, പഠനശിബിരം, വാർഷികം, മലയാളം വിക്കിമീഡിയയേ സ്നേഹിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ പരിപാടികൾ - നടത്തിവരികയാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും ഇതിലേയ്ക്ക് വരുന്ന വ്യക്തികൾ വളരെ കുറവാണ്. ആ കുറഞ്ഞ എണ്ണത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒരു കാര്യനിർവ്വാഹകന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളായി താരതമ്യം ചെയ്ത് വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്നും അകറ്റരുത്..--സുഗീഷ് (സംവാദം) 11:50, 24 ഡിസംബർ 2012 (UTC)
പുതിയ ഉപയോക്താവിനോട് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം വ്യക്തമാക്കുക?--റോജി പാലാ (സംവാദം) 13:05, 24 ഡിസംബർ 2012 (UTC)
വൈതൽ മലയുടെ താളിൽ റോജിയുടെ തിരുത്തുകളിൽ തെറ്റൊന്നും കാണുന്നില്ല. സംവാദത്താളിലെ പരാമർശങ്ങളാണ് രാജേഷ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതെന്ന് കരുതുന്നു. സംവാദത്തിൽ തലക്കെട്ടിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാഗത്തുള്ള റോജിയുടെ ചില അഭിപ്രായങ്ങളിൽ സൗമ്യത വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിലും അത് നിർബന്ധിക്കാനാവില്ല. (ഉദാഹരണത്തിന് പ്രായോഗികം!!! എന്നെഴുതി നിർത്തുന്നതിനുപകരം കുറച്ചുകൂടി വിശദമായ മറുപടിയായിരിക്കാം ഞാൻ എഴുതുമായിരുന്നത്). മൊത്തത്തിൽ ഫലദായകമായ സംവാദത്താളാണതെന്നും കരുതുന്നു. --Vssun (സംവാദം) 17:00, 24 ഡിസംബർ 2012 (UTC)
താളിൽ ഞാൻ എഴുതിയ കാര്യത്തിനു അനൂപൻ തെളിവു ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ നൽകി. അതിനെ റസിമാൻ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ നൽകിയ കമന്റ് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടില്ല (കമന്റ്:ഹ ഹ ഹ!). ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്നു പറഞ്ഞാൽ മറുപടി ഒരു കളിയാക്കൽ ശൈലിയിലാണ് എനിക്കു മനസിലായത്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്നോടു ചോദിച്ചതിന് അങ്ങനെ മറുപടി പറയേണ്ടിവന്നത്. കാര്യനിർവ്വാഹകനും സാധാരണ ഉപയോക്താവു തന്നെയാണ്. പുതിയ ഉപയോക്താവിനോട് എനിക്കൊരു വൈരാഗ്യവും ഇല്ല. വൈതൽമലയുടെ താളിൽ ചെടിയെക്കുറിച്ചും ഐതിഹ്യത്തെക്കുറിച്ചും ഞാൻ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ച് എഴുതിയതാണ്. പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല ഇവിടെ ആരും പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നു പ്രത്യേകം വ്യക്തമാക്കണ്ടല്ലോ? വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മറുപടി സംവാദം:വൈതൽ മല എന്ന താളിൽ നൽകാം.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 05:14, 26 ഡിസംബർ 2012 (UTC)
മാർച്ചിനു മുമ്പ് നടന്ന സംവാദങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടോ, അതിന്റെ നാൾവഴിയിൽ ആരൊക്കെ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ആരൊക്കെ അവലംബം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊന്നും നോക്കിയല്ല ഞാൻ ചിരിച്ചതും കമന്റിട്ടതും, വെറുതേ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയയെ അവലംബമായി കൊടുത്തത് റസിമാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ അതിനുള്ള മറുപടിയായിട്ടാണു ഞാനവിടെ പറഞ്ഞത്. അവലംബം റോജിയാണ് അവിടെ കൊടുത്തത് എന്നു ഞാനറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. റോജിയെ കളിയാക്കാനായി എഴുതിയതാണെന്ന തോന്നലൊക്കെ ഒരുതരം കോമ്പ്ലക്സാണ്... എനിക്ക് റോജിയെ ഒരുതരത്തിലും പരിചയമില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ വ്യക്തിപരമായി കളിയാക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല. ഇത്തരം തിരുത്തുകൾ പുതിയ ഉപയോക്താവ് എന്ന നിലയിൽ എനിക്കു കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന റോജിയുടെ പിടിവാശി ശരിയല്ല, അതുപോലെ പുതിയ എഡിറ്റേർസിനെ ലേഖനം എഴുതി മുഴുമിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഫലകങ്ങൾ ചേർക്കുന്ന എർപ്പാടും, റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റോജിക്കുണ്ട്, മുകളിൽ പറഞ്ഞതു പോലുള്ള ദാർഷ്ട്യം നിറഞ്ഞ മറൂപടി പറയുന്ന ഏർപ്പാടും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ എഴുത്തുകാർ വിക്കിപീഡിയയിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്നാണ് റോജി പറയുന്നത്? അവർ പലരീതിയിലും എഡിറ്റ് ചെയ്തെന്നു വരും, അതിനെ നയത്തിൽ സമീപിച്ച് അവരെ തിരുത്തുകയാണു വേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഞാൻ വലിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററാണെന്ന ധിക്കാരത്തിൽ പെരുമാറുന്നത് ഭൂഷണമല്ല. Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 05:47, 26 ഡിസംബർ 2012 (UTC)
കുറ്റപ്പെടുത്താൻ എല്ലാവർക്കും വളരെ എളുപ്പമാണ്! കാര്യനിർവാഹകനാണെന്ന അഹങ്കാരമാണെങ്കിൽ എനിക്കീ സ്ഥാനം ആവശ്യമേയില്ല. ഒരു തവണ ഉപേഷിച്ചതാണ്. സുനിൽ ജോണിനോട് സ്ഥാനം ഏൽക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ജോണിനു സമയക്കുറവാണെന്നു പറഞ്ഞതിനാലാണ് ഞാൻ വീണ്ടും സ്വയം ഏറ്റെടുത്തത്. പിന്നെ താങ്കൾ ചിരിച്ചത് നാൾവഴികണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ വഴിയില്ല. പുതിയ ഉപയോക്താവ് എന്ന നിലയിൽ എനിക്കു കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നു ഞാൻ താങ്കളോട് മാത്രമായി പറഞ്ഞതാണ്. പുതിയ ഉപയോക്താവിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പുതിയ ഉപയോക്താക്കളോടുള്ള എന്റെ പെരുമാറ്റം താങ്കൾ അടച്ചുപറയാതെ ഒരു കണക്കു പറഞ്ഞാൽ നന്നാകും. ഒപ്പം പുതിയ ഉപയോക്താവാണ് ഒരു താളിൽ തെറ്റായ വിവരമോ മറ്റോ ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം അദ്ദേഹം തിരുത്ത് പഠിക്കുവാണെന്നു കരുതി ലേഖനത്തെ വെറുതെ വിടണോ? പിന്നെ ഇതിനായി ഒരു ഫയലിൽ ലേഖനത്തിന്റെ പേരും ദിവസവും സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കണോ? അതോ ഓർത്തുവയ്ക്കാൻ വേറെ വഴിയുണ്ടോ? ലേഖനം പഴയ പടിയാക്കാൻ എന്താ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത്? പുതിയ എത്ര ഉപയോക്താക്കളെ താങ്കൾ സഹായിച്ചുവെന്ന് ഒരു വർഷത്തെ കണക്കു നോക്കിയാൽ ഇവിടെ കാണാം. തല്ലുപിടിച്ച് സമയം കളയുന്ന നേരം ഒരു പുതിയ ഉപയോക്താവിനെയെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വിക്കിക്കതൊരു മുതൽക്കൂട്ടാകും. ഞാൻ അഡ്മിൻ സ്ഥാനം ഉപേക്ഷിക്കണമെങ്കിലോ ഇവിടെ നിന്ന് രാജി വയ്ക്കണമെങ്കിലോ എന്റെ സംവാദതാളിൽ കുറിപ്പിട്ടാൽ മതി. എന്റെ ഉപയോക്തൃതാളിൽ നിന്നും കാര്യനിർവാഹകൻ എന്ന വർഗ്ഗം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി, അഡ്മിൻ പദവി എടുത്തുകളയാൻ കാര്യനിർവാഹകർക്കുള്ള നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ കുറിപ്പിട്ടാലും മതി.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 10:15, 26 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

"അതുപോലെ പുതിയ എഡിറ്റേർസിനെ ലേഖനം എഴുതി മുഴുമിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഫലകങ്ങൾ ചേർക്കുന്ന എർപ്പാടും, റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റോജിക്കുണ്ട്," - ഇത് തികച്ചും തെറ്റായ ആരോപണമാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. പുതിയ ഉപയോക്താക്കളുടെ ലേഖനങ്ങളിൽ പരിപാലനഫലകങ്ങൾ ചേർത്ത് അവരെ പേടിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വർഗ്ഗം:പുതുമുഖലേഖനം എന്ന വർഗ്ഗം ചേർക്കുന്ന രീതിയാണ് അനുവർത്തിച്ചുവരുന്നത്. --Vssun (സംവാദം) 18:09, 26 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

റോജി കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നു കരുതാൻ വയ്യ. താങ്കളുടെ പ്രവർത്തിയെ മോശമായി ഇവിടെ ആരും കാണുന്നുമില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഒരു പുതിയ ഉപയോക്താവിന്റെ തിരുത്തലിനെ അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന താങ്കളുടെ മറുപടിയെയാണ് ഇവിടെ പരാമർശിച്ചത്. അതിനു പകരമായി മറ്റൊരാളുടെ സംഭാവനകളോ തിരുത്തലുകളോ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യവുമില്ല. ഇവിടെ ആർക്കും ആരെയും ഒന്നിനും നിർബന്ധിക്കാനാവില്ല. അവർ സ്വയം ചെയ്യുകയാണ് നല്ലത്. കൂടാതെ റോജിയുടെ ഇത്രയും നാളത്തെ സംഭാവനകളിൽ ഇതുവരെ താങ്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയോ നിയന്ത്രിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ആരും തന്നെ പെരുമാറിയിട്ടില്ല. താങ്കളൂടെ ഇതുവരെയുള്ള സംഭാവനകൾ ആരും തന്നെ കുറച്ചു കാണുന്നുമില്ല. പക്ഷേ താങ്കളെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിച്ചതിന് കാര്യ നിർവ്വാഹകൻ എന്ന വർഗ്ഗം നീക്കം ചെയ്താലോ കാര്യനിർവ്വാഹക സ്ഥാനം തന്നെ രാജി വച്ചാലോ ആർക്കും ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരാൾ പോയാൽ വേറൊരാൾ .. അത്രമാത്രം.. എന്നിരുന്നാലും ഒന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നു ആർക്കും ആരോടും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ ഓരോ കാര്യത്തിലും അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും എന്നു തന്നെ കരുതുന്നു. ആനന്ദപ്രദമായ തിരുത്തൽ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് സസ്നേഹം,--സുഗീഷ് (സംവാദം) 20:41, 26 ഡിസംബർ 2012 (UTC)
സുനിലു പറയുന്നതു കണ്ടാൽ തോന്നും ആകപ്പാടെ ഒമ്പതു ലേഖനങ്ങളേ പുതുമുഖങ്ങളുടെതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന്.

float സുഗീഷ്, -Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 00:20, 27 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

അങ്ങനെയല്ല. പുതുമുഖലേഖനം എന്ന വർഗ്ഗം ചേർക്കപ്പെടുന്ന ലേഖനങ്ങൾ, ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ റിവ്യൂ ചെയ്യുകയും ആവശ്യമനുസരിച്ച് പരിപാലനഫലകങ്ങൾ ചേർക്കുകയുമാണ് പതിവ്. നേരിട്ട്, പരിപാലനഫലകങ്ങൾ പുതുമുഖങ്ങളുടെ ലേഖനങ്ങളിൽ ചേർക്കാറില്ലെന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചത്.
കാര്യനിർവാഹകരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ വിലയിരുത്തുന്നത്, പദ്ധതിക്ക് വളരെ ഗുണകരമാണ്. മെറ്റയിലെ സ്റ്റീവാഡുകളെ വർഷാവർഷം വിലയിരുത്തുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെയും ഉള്ളത് നന്നായിരിക്കും. തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കാൻ അത് ഗുണം ചെയ്യും. പ്രവർത്തനത്തിലെ പോരായ്മകളെന്തെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ വികാരവിവശനാകുന്നതിനുപകരം വസ്തുതകൾകൊണ്ടും പ്രവൃത്തികൊണ്ടും അവയെ ഖണ്ഡിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് കാര്യനിർവാഹകൻ ചെയ്യേണ്ടത്. --Vssun (സംവാദം) 03:06, 27 ഡിസംബർ 2012 (UTC)
ഹ ഹ ഹ! :) എന്റെ എഡിറ്റിങ് കൗണ്ടുകൾ കാണിച്ച് റോജി അവയെ ഖണ്ഡിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതു കണ്ടു... അതും ഒരു വസ്തുതയായിരുന്നല്ലോ! (ഇതിലുള്ള സ്മൈലി റോജിയെ കളിയാക്കിയതല്ല സുനിലിനെ കളിയാക്കിയതാണ്) -Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 03:16, 27 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

@സുഗീഷ്. ഒരു പുതിയ ഉപയോക്താവിന്റെ തിരുത്തലിനെ അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നതിനു രാജേഷിനു ഞാൻ മറുപടി നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. (പുതിയ ഉപയോക്താവിനോട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രം താങ്കൾ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചാൽ മതി) മുകളിലെ സംവാദം മുഴുവൻ വായിക്കാതെ വെറുതെ തലയിടല്ലേ. ഇവിടെ ആർക്കും ആരെയും ഒന്നിനും നിർബന്ധിക്കാനാവില്ല. എന്നും താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങൾ എന്ന പദ്ധതിയിൽ നിന്നും താങ്കൾ വഴക്കിട്ടു പോന്ന കാര്യം മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഇവിടെ ആർക്കും ആരെയും ഒന്നിനും നിർബന്ധിക്കാനാവില്ല എന്നത് ആവർത്തിക്കുന്നു.

ഞാൻ രാജിവെച്ചാൽ സെർവർ അടിച്ചുപോകുമൊന്നുമില്ലായിരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ പ്രവർത്തി ശരിയല്ലെങ്കിൽ അതാവശ്യപ്പെടാമെന്നാണ്. അല്ലാതെ വെറുതെ കാടുകയറിയിട്ട് കാര്യമില്ല. കാര്യനിർവാഹകൻ എന്ന വർഗ്ഗം ഒഴിവാക്കിയത് രാജേഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ പുതിയ ഉപയോക്താവ് എന്റെ ഉപയോക്തൃതാളിലെ കാര്യനിർവാഹകൻ എന്ന വർഗ്ഗം കണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നു കരുതിയാണ്.

സുനിലു പറയുന്നതു കണ്ടാൽ തോന്നും ആകപ്പാടെ ഒമ്പതു ലേഖനങ്ങളേ പുതുമുഖങ്ങളുടെതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന്. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ധാരണയില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ടിവന്നത് അതിനു സഹതാപം മാത്രം.

റോജി കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നു കരുതാൻ വയ്യ. എന്റെ കമന്റുകൾക്കു മറുപടി നൽകാതെ വീണ്ടും അതുതന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നു. ഒപ്പം പുതിയ ഉപയോക്താവാണ് ഒരു താളിൽ തെറ്റായ വിവരമോ മറ്റോ ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം അദ്ദേഹം തിരുത്ത് പഠിക്കുവാണെന്നു കരുതി ലേഖനത്തെ വെറുതെ വിടണോ? പിന്നെ ഇതിനായി ഒരു ഫയലിൽ ലേഖനത്തിന്റെ പേരും ദിവസവും സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കണോ? അതോ ഓർത്തുവയ്ക്കാൻ വേറെ വഴിയുണ്ടോ? ലേഖനം പഴയ പടിയാക്കാൻ എന്താ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതിനും മറുപടി ലഭിച്ചില്ല. ഇതിപ്പോ തിന്നുകയുമില്ല ഒട്ടു തീറ്റിക്കുകയുമില്ല.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 05:13, 27 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

വാക്യങ്ങൾ അടർത്തിമാറ്റി അതുമിതും പറഞ്ഞു വെറുതേ കലഹിക്കേണ്ടതില്ല, ലേഖനങ്ങൾ പുതിയ പേജിൽ ഇട്ട് സൂക്ഷിച്ചുവെയ്ക്കുകയോ ഡേറ്റ് ഓർത്തു വെക്കുകയോ മൊബൈലിൽ റിമൻഡർ വെയ്ക്കുകയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും നൂതന വഴികൾ ആലോചിക്കുകയോ ആവാം - അതിനാണിവിടെ പഞ്ചായത്തും പാർലിമെന്റും ഒക്കെ. ഈ നിഷേധഭാവം കളഞ്ഞ് അല്പം സൗമ്യനായിക്കൂടേ റോജീ? -Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 05:24, 27 ഡിസംബർ 2012 (UTC)
ഞാൻ പുതിയ ഉപയോക്താവിനോട് എന്തു തെറ്റാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഇതു വരെ വ്യക്തമാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. --റോജി പാലാ (സംവാദം) 05:27, 27 ഡിസംബർ 2012 (UTC)
പുതിയ ഉപയോക്താക്കളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്പം മയത്തിലും സ്നേഹത്തിലും ആവാം, പുതിയ ലേഖനത്തിൽ അവരുടെ എഡിറ്റിങ് കഴിയുന്നതുവരെ (ഒരു അഞ്ചുമിനിറ്റെങ്കിലും) കാത്തിരിക്കുക, എഡിറ്റിങിൽ തെറ്റായവിവരങ്ങളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതവരെ കൊണ്ടുതന്നെ തിരുത്തിച്ചാൽ അവരിലുളവാകുന്ന നിഷേധചിന്ത മാറും. ഷാജിയുടെ കാര്യത്തിൽ അത് റോജിക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്നു കരുതുന്നു. പിന്നെ ചർച്ചകളിൽ റോജി കാണിക്കുന്ന ഈ മനോഭാവവും ഒന്നു മയപ്പെടുത്തി സൗഹൃദപരമാക്കുക. ഞാനൊരു സ്മൈലി ഇവിടെ ഇട്ടോട്ടെ?ആല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട!! - Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 05:42, 27 ഡിസംബർ 2012 (UTC)


സുനിലിന്, പുതുമുഖലേഖനം എന്ന വർഗ്ഗം ചേർക്കപ്പെടുന്ന ലേഖനങ്ങൾ, ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ റിവ്യൂ ചെയ്യുകയും ആവശ്യമനുസരിച്ച് പരിപാലനഫലകങ്ങൾ ചേർക്കുകയുമാണ് പതിവ്. നേരിട്ട്, പരിപാലനഫലകങ്ങൾ പുതുമുഖങ്ങളുടെ ലേഖനങ്ങളിൽ ചേർക്കാറില്ലെന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചത്. ഇങ്ങനെതന്നെയാണോ നടക്കുന്നത് എന്ന് ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി; പ്രവർത്തിയിൽ ഇത്തരം പിശകുകൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്നത് ഓരോ സീസോപ്പും ബ്യൂറോക്രാറ്റും സ്വയം പരിശോധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് വിവാരം തോന്നാൻ ഇടവരില്ല എന്നു കരുതുന്നു.

റോജിക്ക്, മറുപടി അക്കമിട്ടു നൽകുന്നു.
 1. @സുഗീഷ്. ഒരു പുതിയ ഉപയോക്താവിന്റെ തിരുത്തലിനെ അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നതിനു രാജേഷിനു ഞാൻ മറുപടി നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. (പുതിയ ഉപയോക്താവിനോട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രം താങ്കൾ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചാൽ മതി) താങ്കൾക്ക് അത് രാജേഷിനോട് മാത്രമായി പറയുവാനായിരുന്നെങ്കിൽ വിക്കിപീഡിയയിൽ ഇമെയിൽ സൗകര്യം ഉണ്ടല്ലോ? അതു വഴി നൽകിയാൽ മതിയാകുമായിരുന്നു. അതല്ല സംവാദതാളിലാണ് നൽകുന്നതെങ്കിൽ അത് ആരൊക്കെ കാണണം എന്നു തീരുമാനിക്കാൻ താങ്കൾക്ക് തത്കാലം കഴിയില്ല. കാരണം ഉപയോക്താവിന്റെ താൾ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ സംഗതികളും എല്ലാവർക്കും കാണാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും ചില പ്രത്യേക താളുകൾ ബ്യൂറോക്രാറ്റുകൾക്കു സിസോപ്പുകൾക്കുമായി മാത്രം കാണുന്നതിനും സാധിക്കും. മാത്രവുമല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞതിൽ പ്രകാരം ആണ് വിക്കിമീഡിയ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഒരു ഉപയോക്താവിനാവശ്യമുള്ള സഹായം എന്റെ താളിൽ വന്നില്ല എന്ന കാരണത്താൽ എനിക്ക് നൽകാതിരിക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ? അത് വിക്കിപീഡിയയുടേ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച നടപടി അല്ല എന്നു കൂടി അറിയിക്കുന്നു.
 2. മുകളിലെ സംവാദം മുഴുവൻ വായിക്കാതെ വെറുതെ തലയിടല്ലേ. അതിനുള്ള മറുപടി അടുത്ത വരിയിൽ താങ്കൾ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
 3. തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങൾ എന്ന പദ്ധതിയിൽ നിന്നും താങ്കൾ വഴക്കിട്ടു പോന്ന കാര്യം മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഇതെന്താ എന്നെ വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്നും ആട്ടിയിറക്കി എന്ന ഒരു ധ്വനിയുണ്ടല്ലോ ഈ വാചകങ്ങളിൽ. അങ്ങനെ ഞാൻ മാറി നിന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതിനാൽ തന്നെ അതിനുശേഷം ഇതുവരെ ഒരു ചിത്രത്തിനു പോലും ഞാൻ വോട്ടു ചെയ്തില്ലല്ലോ?? പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് അവരവരുടെ സ്ഥിതിക്കനുസരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നൽകിയതിനാൽ രണ്ട് മാസക്കാലം ഞാൻ വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്നും മാത്രം പുറത്തായിട്ടുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ തത്കാലം ചെല്ലുന്നില്ല എന്നതാണ് എന്റെ കൃത്യമായ മറുപടി.
 4. പുതിയ ഉപയോക്താവാണ് ഒരു താളിൽ തെറ്റായ വിവരമോ മറ്റോ ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം അദ്ദേഹം തിരുത്ത് പഠിക്കുവാണെന്നു കരുതി ലേഖനത്തെ വെറുതെ വിടണോ? പിന്നെ ഇതിനായി ഒരു ഫയലിൽ ലേഖനത്തിന്റെ പേരും ദിവസവും സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കണോ? അതോ ഓർത്തുവയ്ക്കാൻ വേറെ വഴിയുണ്ടോ? ലേഖനം പഴയ പടിയാക്കാൻ എന്താ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതിനു കൃത്യാമായ മറുപടി കാത്തിരിക്കുക എന്നതു തന്നെയാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം ഇതിന്റെ തുടക്കം നോക്കുക. അതായത് ഒരു പുതിയ ഉപയോക്താവ ഒരു ലേഖനം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സമയം നൽകുക. അവരും തിരുത്തൽ വരുത്തട്ടെ. അതല്ല അതു നീക്കം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെൻനു തന്നെ മാറ്റം വരുത്തണം എന്നൊക്കെ നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ആ ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദതാലിൽ ഒരു കുറിപ്പു നൽകുക. അതിന്റെ മറുപടി അദ്ദേഹം ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ലഭിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുക.
 5. ഇതിപ്പോ തിന്നുകയുമില്ല ഒട്ടു തീറ്റിക്കുകയുമില്ല. ഇതിപ്പോ തിന്നുന്നവരല്ലേ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തു തിന്നണം എന്നത്. വല്ലവനും തിന്നുകൊണ്ടിരുക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ നിന്നും തന്നെ കൈയ്യിട്ടു വാരണമോ എന്ന കാര്യം കൂടി അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഓർക്കുക.
രാജേഷിന്, ലേഖനങ്ങൾ പുതിയ പേജിൽ ഇട്ട് സൂക്ഷിച്ചുവെയ്ക്കുകയോ ഇതിനുള്ള ഒറ്റവഴിയാണ് പുതുഖലേഖനം എന്ന വർഗ്ഗം. ഇപ്പോൾ വർഗ്ഗം ചേർക്കുന്നത് താൾ തിരുത്തി അല്ല എന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പുതിയ ഉപയോക്താവിന്റെ തിരുത്തലുകളെ ബാധിക്കാറില്ല എന്നു തന്നെ കരുതുന്നു.
 1. ഞാൻ പുതിയ ഉപയോക്താവിനോട് എന്തു തെറ്റാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഇതു വരെ വ്യക്തമാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിനുള്ള മറുപടിയാണ് മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു പാതകമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്പം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നു മാത്രം.. എന്നിട്ടും മനസ്സിലായില്ല എങ്കിൽ .... താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാം. സസ്നേഹം,--സുഗീഷ് (സംവാദം) 19:46, 27 ഡിസംബർ 2012 (UTC)


"സുനിലിന്, പുതുമുഖലേഖനം എന്ന വർഗ്ഗം ചേർക്കപ്പെടുന്ന ലേഖനങ്ങൾ, ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ റിവ്യൂ ചെയ്യുകയും ആവശ്യമനുസരിച്ച് പരിപാലനഫലകങ്ങൾ ചേർക്കുകയുമാണ് പതിവ്. നേരിട്ട്, പരിപാലനഫലകങ്ങൾ പുതുമുഖങ്ങളുടെ ലേഖനങ്ങളിൽ ചേർക്കാറില്ലെന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചത്. ഇങ്ങനെതന്നെയാണോ നടക്കുന്നത് എന്ന് ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും." - അല്ലാത്തവ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. പോരായ്മകളെന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്താൻ തയാറാണ്.
നിലവിലുള്ള ലേഖനത്തിൽ പുതുമുഖം നടത്തുന്ന, തികച്ചും ഒഴിവാക്കേണ്ടുന്ന തിരുത്തുകളെ കാത്തിരിക്കാതെ അപ്പോൾത്തന്നെ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. പുതുമുഖം വീണ്ടും മാറ്റത്തിനു ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ സംവാദം താളിലൂടെ ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യം വിശദീകരിക്കാം. നിലവിൽ പുതുമുഖലേഖനം എന്ന വർഗ്ഗം പുതിയ ലേഖനങ്ങൾക്കു മാത്രമേ നൽകുന്നുള്ളൂ. --Vssun (സംവാദം) 01:43, 28 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

@സുഗീഷ് & ഒടയഞ്ചാൽ float. ഞാൻ ഈ സംവാദം ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, but I felt the same thing. Smiley.svg --Sahir 07:25, 18 ജനുവരി 2013 (UTC)

What can we do in protecting our environment?

It can be seen in Kerala that a lot of people are engaged in exploiting our natural resources in an unethical manner.They believe in the money in their hand can gift them the ownership of anything in this nature like rocks,sand rivers and water, may be the ownership of oxygen in future.How can we sensitize these people about their wrongdoings? —ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് ‎Akgsreeg (സം‌വാദംസംഭാവനകൾ)

പ്രിയ സുഹൃത്തേ, വിക്കിപീഡിയ സാമൂഹ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ചർച്ചാവേദിയല്ല. ദയവായി വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിപീഡിയ എന്തൊക്കെയല്ല എന്ന താൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. --ജേക്കബ് (സംവാദം) 17:26, 24 ഡിസംബർ 2012 (UTC)
ഞാൻ കാര്യമായും മൂന്നു വർഷമായി ഉത്സാഹിക്കുന്നത് പുതിയ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാനാണ്..കണ്ണൂരിൽ നടത്തിയ ശില്പശാലകളും..കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിലെ ക്ലാസ്സുകളിലും..കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കൽ..കുറേക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉൺറ്റാകും എന്നാൽഉം..ചർച്ചകൾ കുറച്ചുകൂടി മയപ്പെടുത്തിക്കൂടെ..എല്ലാവരും..--Vijayakumarblathur (സംവാദം) 02:03, 7 ജനുവരി 2013 (UTC)

GFDL ലൈസൻസും സർവ്വവിജ്ഞാനകോശവും മലയാളം വിക്കിപീഡിയയും

2 മാസം മുൻപ് വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടെഷന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ എറിക് മുള്ളർ (http://wikimediafoundation.org/wiki/User:Eloquence ) ബാംഗ്ലൂരിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹവുമായി ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. പല വിഷയങ്ങൾ സംസാരിച്ചതിൽ ഒന്ന് മലയാളം സർവ്വവിജ്ഞാനകോശത്തിന്റെ ലൈസൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ളതായിരുന്നു. ചർച്ച നടത്തി വിക്കിപീഡിയയുടെ ലൈസൻസും സർവ്വവിജ്ഞാനകോശത്തിന്റെ ലൈസൻസും വിശകലനം ചെയ്തപ്പോൾ ഗുരുതരമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നു. അത് ഇവിടെ പങ്ക് വെക്കുന്നു.

പശ്ചാത്തലം

കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള സർ‌വ്വവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ ഒന്നായ മലയാളം സർ‌വ്വവിജ്ഞാനകോശത്തിലെ ലേഖനങ്ങൾ മൊത്തമായി മലയാളം വിക്കിപീഡിയക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നു എന്ന് 2008 നവംബറിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ കോൺഫറൻസിനോട് അനുബന്ധച്ച് അന്നത്തെ സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി എം.എ. ബേബി പ്രസ്താവിക്കയുണ്ടായി (http://lists.wikimedia.org/pipermail/wikiml-l/2008-November/000310.html). ഇതു് സംബന്ധിച്ച് മലയാളം വിക്കിപീഡിയരുമായി ആരും ചർച്ചയൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, എന്താണ്‌ ഈ വാർത്തയുടെ നിജസ്ഥിതി എന്ന് 2008 ഡിസംബറിൽ തിരുവനനന്തപുരത്ത് നടന്ന ഫ്രീ സൊഫ്റ്റ്‌വെയർ കോൺ‌ഫറൻസിൽ പങ്കെടുത്ത മലയാളം വിക്കിപീഡിയ പ്രവർത്തകർ സർ‌വ്വവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടർ പാപ്പുട്ടി മാഷോട് ആരായുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴാണ്‌ സർ‌വ്വവിജ്ഞാനകോശത്തിലെ ലേഖനങ്ങൾ മൊത്തമായി മലയാളം വിക്കിപീഡിയക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുകയല്ല, സർ‌വ്വവിജ്ഞാനകോശത്തിന്റെ ലൈസൻസ് GFDL ആക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഒരു വിധത്തിൽ മലയാളം വിക്കിപീഡിയ്ക്ക് ലേഖനങ്ങൾ തന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്‌ അത്. കാരണം ലൈസൻസ് compatible ആയി. അതോടെ സർ‌വ്വവിജ്ഞാനകോശലേഖനങ്ങൾ വിക്കിപീഡിയക്ക് യോജിച്ച വിധത്തിൽ മാറ്റിയെഴുതി വിക്കിപീഡിയയിലെക്ക് ലയിപ്പിക്കുക എന്നത് സാദ്ധ്യമായി. ഇത് ഒരു വിക്കിപദ്ധതിയായി നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ താൾ ഇവിടെ.

സർവ്വവിജ്ഞാനകോശത്തിന്റെ ലൈസൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചവർ പറഞ്ഞത് വിക്കിപീഡിയയുടെ അതെ ലൈസൻസ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം ചെയ്തത്. അല്ലാത് മറ്റുള്ള ലൈസൻസ് സങ്കീർണ്ണതിയിലേക്ക് അവർ ആരും പോയില്ല.

GFDL ലൈസൻസിൽ മാറ്റങ്ങൾ

2008-ൽ വിക്കിപീഡിയയും GFDL-ൽ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് 2009ൽ വിക്കിപീഡിയ CC-BY-SA ലൈസൻസിലേക്ക് മാറി. അതിലെ ഒരു കാരണം GFDL ലൈസൻസിൽ വന്ന ഒരു മാറ്റം ആന്ന്.

GFDL ലൈസൻസിന്റെ ഒരു ക്ലോസിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html

11. RELICENSING

"Massive Multiauthor Collaboration Site" (or "MMC Site") means any World Wide Web server that publishes copyrightable works and also provides prominent facilities for anybody to edit those works. A public wiki that anybody can edit is an example of such a server. A "Massive Multiauthor Collaboration" (or "MMC") contained in the site means any set of copyrightable works thus published on the MMC site.

"CC-BY-SA" means the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 license published by Creative Commons Corporation, a not-for-profit corporation with a principal place of business in San Francisco, California, as well as future copyleft versions of that license published by that same organization.

"Incorporate" means to publish or republish a Document, in whole or in part, as part of another Document.

An MMC is "eligible for relicensing" if it is licensed under this License, and if all works that were first published under this License somewhere other than this MMC, and subsequently incorporated in whole or in part into the MMC, (1) had no cover texts or invariant sections, and (2) were thus incorporated prior to November 1, 2008.

The operator of an MMC Site may republish an MMC contained in the site under CC-BY-SA on the same site at any time before August 1, 2009, provided the MMC is eligible for relicensing.


ഇതിലെ അവസാനത്തെ 2 ഖണ്ഡികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.


ഇനി വിക്കിപീഡിയയുടെ പോളിസി പേജിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:FAQ/Copyright#Can_I_add_something_to_Wikipedia_that_I_got_from_somewhere_else.3F

Only text that is licensed compatibly with the Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported License (CC-BY-SA) or in the public domain can be freely copied onto Wikipedia. (If copyright of the previously published text belongs exclusively to you, it must also be licensed under GNU Free Documentation License to comply with our Terms of Use. The Creative Commons Attribution/Share-Alike License is not necessarily compatible with other copyleft licenses. An incomplete table of licenses compatible or not with Wikipedia is shown below. Remember that inputs of Creative Commons licensed text may require attribution - point to the source in your edit summary and, if necessary, with attribution on the article's face.


License Compatibility with Wikipedia
Licenses compatible with Wikipedia Licenses not compatible with Wikipedia
Creative Commons Licenses
CC-By 2.0, 2.5, 3.0 CC-By-NC
CC-By-SA 1.0, 2.0, 2.5, 3.0 CC-By-NC-ND
CC-By-US 3.0 CC-By-ND
CC-By-NC-SA
Other Licenses
GFDL & CC-By or CC-By-SA Any GNU only license


അതിനു പുറമേ [വേറൊരിടത്ത് ഇങ്ങനെ കാണുന്നു].

With the transition, the Wikipedia community will now be allowed to import CC-BY-SA text from external sources into articles. If you do this, the origin of the material and its license should be explicitly noted in the edit summary. If the source text is dual- or multi-licensed, it is only necessary that at least one of the licenses is compatible with CC-BY-SA. It is not necessary that external content be dual licensed under the GFDL.

Allowing CC-BY-SA text comes at a price however. Wikipedians may no longer import text from GFDL-only sources. Any text copied from a non-Wikimedia GFDL-only resource and added to Wikipedia on or after Nov. 1, 2008 should be removed as a copyright violation. This may be avoided if the external site is capable of allowing permission for use of its content under the CC-BY-SA license; however, this requires the permission of all authors since the GFDL clause allowing the re-licensing to occur has now expired. Category:Attribution templates may be useful in identifying GFDL source texts in actual use on Wikipedia.


ഇതിന്റെ അനന്തരഫലം

ചുരുക്കത്തിൽ GFDL-ൽ മാത്രം (അതു GNU only license ആയത് കൊണ്ട്) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഇടത്ത് നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഇൻകോമ്പാറ്റിബിൾ ആണ്. മുകളിലെ GFDL പോളിസി പ്രകാരം Nov. 1, 2008നു മുൻപ് വിക്കിപീഡിയയിലേക്ക് പകർത്തപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ സ്വതന്ത്രമാകൂ.


നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള വഴികൾ

സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ സൈറ്റിന്റെ ലൈസൻസ് വിക്കിപീഡിയ പോലെ ഡുവൽ ലൈസൻസ് (GFDL & CC-BY-SA)ആക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക.അതാലുള്ള എല്ലാ പകർത്തലും ലൈസൻസ് ഇൻകോമ്പാറ്റിബിൾ ആയതിനാൽ നിയമവിരുദ്ധമാണ്.


ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കണ്ണികൾ

സർവ്വവിജ്ഞാനകോശത്തിന്റെ ലൈസൻസ് ഡുവൽ ലൈസൻസ് (GFDL & CC-BY-SA)ആക്കുക അല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. എല്ലാവരുടേയും അഭിപ്രായം ആരായുന്നു. --ഷിജു അലക്സ് (സംവാദം) 08:40, 14 ജനുവരി 2013 (UTC)

ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉടനടി ചെയ്യാവുന്നത്, ഒരു വ്യക്തമായ തീരുമാനമുണ്ടാകുന്നതു വരെ സർവ്വവിജ്ഞാനകോശത്തിൽ നിന്നു പകർത്തി വിക്കിപീഡിയയിൽ ചേർക്കുന്നത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തണം എന്നതാണു്. --Anoop | അനൂപ് (സംവാദം) 07:10, 18 ജനുവരി 2013 (UTC)

പകർത്തൽ നിർത്തിവക്കുന്നതിന് പദ്ധതി താളിൽ നോട്ടീസിട്ടിട്ടുണ്ട്. --Vssun (സംവാദം) 10:02, 7 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

ലൈസൻസ് മാറ്റം വന്ന ശേഷം പകർത്തിയവ എന്തു ചെയ്യും?--റോജി പാലാ (സംവാദം) 10:24, 7 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

മാറ്റിയെഴുതുക എന്നതാണ് പ്രതിവിധി. --Vssun (സംവാദം) 14:56, 7 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

Daredevil Duckling എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ ഐതിഹ്യസംബന്ധമായ ലേഖനങ്ങളിലെ തിരുത്തുകൾ

ചേരാനല്ലൂർ കുഞ്ചുക്കർത്താവ് എന്ന ലേഖനത്തിൽ Daredevil Duckling എന്ന ഉപയോക്താവ് ഈ തിരുത്ത് വരുത്തിയിരുന്നു. "ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള ഐതിഹ്യം ഇതാണ്" എന്നാണ് തിരുത്തൽ സംഗ്രഹം നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഐതിഹ്യമാല പിന്നീട് അവലംബമാക്കിയപ്പോൾ ലേഖനത്തിന്റെ പഴയ രൂപമാണ് ശരിയെന്ന് കണ്ടത്. ഇതുപോലെ മറ്റിടങ്ങളിലും (1, 2) ഉപയോക്താവ് ഇത്തരത്തിൽ അവലംബമില്ലാതെ ഐതിഹ്യസംബധിയായ തിരുത്തുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ റോഷൻ എന്ന യൂസർ Daredevil Duckling ന്റെ തിരുത്തുകൾ വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലെന്നും അക്കാരണത്താൽ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. Daredevil Duckling ന്റെ ഐതിഹ്യസംബന്ധിയായ തിരുത്തുകൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാനും ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തുചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാനും ഇവിടെ ചർച്ചയാരംഭിക്കുന്നു -- റസിമാൻ ടി വി 08:54, 15 ജനുവരി 2013 (UTC)

ഡെവിളിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ സമയത്ത് സജീവമായിരുന്ന ഉപയോക്താക്കൾ കണ്ടതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ദുരുദ്ദേശപരമായേ കാണാൻ സാധിക്കൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ മാത്രം പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം പൊട്ടിമുളച്ചാണ് ഈ തിരുത്തെല്ലാം വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംശയമുള്ള തിരുത്തുകളെല്ലാം ഇനിയുമുണ്ടെങ്കിൽ പഴയപടിയാക്കണം. --Roshan (സംവാദം) 09:07, 15 ജനുവരി 2013 (UTC)

ഡെവിളിന്റെ തിരുത്തലുകൾ മിക്കതും നിർഭാഗ്യവശാൽ ദുരുദ്ദേശത്തോടെയുള്ളതാണെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് എന്റേത്.സംശയമുള്ളത് പഴയപടിയാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

ബിനു (സംവാദം) 09:11, 15 ജനുവരി 2013 (UTC)

നല്ല നർമ്മബോധമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ട ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മിക്ക തിരുത്തലുകളും പേര് പോലെ അതിസാഹസികമായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐതിഹ്യസംബന്ധിയായ തിരുത്തുകൾ ശുദ്ധ തെമ്മാടിത്തരമാണെന്ന് പറയാതെ വയ്യ.--♤♠ℕւեիᎥդ էիᎥԼαϗ♠♤ സം‌വാദം 09:24, 15 ജനുവരി 2013 (UTC)

ഇവിടെ വിശദീകരണങ്ങളൊന്നും നൽകാൻ ഉപയോക്താവ് തയാറാവാത്തതുകൊണ്ട് ലേഖനങ്ങളെ പഴയപടിയാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. --Vssun (സംവാദം) 09:41, 7 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

നങ്ങ്യാർകുളങ്ങര, മറവങ്കോട് യക്ഷി, ചേരാനല്ലൂർ കുഞ്ചുക്കപ്യാർ എന്ന ലേഖനങ്ങളിലെ എഡിറ്റുകൾ നീക്കി. ഏതെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. ഐതിഹ്യസംബന്ധിയല്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിലെ തിരുത്തുകളധികവും സോഴ്സ് ചെയ്ത് എഴുതിയവ തന്നെയാണ്. "Disrupting wikipedia to prove a point" ആണ് ഐതിഹ്യലേഖനങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് -- റസിമാൻ ടി വി 08:00, 8 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

ഇങ്ങനെപോയാൽ ഡെക്ലിംഗിന്റെ മൂടുപടം ആരെങ്കിലും പൊക്കി നോക്കാൻ തുനിഞ്ഞേക്കും :) --Adv.tksujith (സംവാദം) 14:30, 15 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

സർക്കാർ ജീവനക്കാർ

കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ഇപ്പോൾ എത്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ഉണ്ടെന്നു വിക്കിപീഡിയയിൽ തപ്പിയാൽ കാണുന്നില്ല. കാരണം  ? —ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Raveendrankp (സം‌വാദംസംഭാവനകൾ)

അങ്ങനെയൊരു വിവരം ഇതുവരെ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നതു തന്നെ കാരണം. ധൈര്യമായി ഈ വിവരങ്ങൾ കേരള സർക്കാർ ജീവനക്കാർ എന്നൊരു താൾ തുടങ്ങി അതിൽ കൃത്യമായ അവലംബത്തോടെ രേഖപ്പെടുത്തൂ. --Anoop | അനൂപ് (സംവാദം) 10:30, 20 ജനുവരി 2013 (UTC)

ശ്രീ അനൂപ്‌ , നെറ്റിൽ അപ്പാടെ പരതി - 2011-ലെ census അടക്കം . ഈ വിഷയത്തിൽ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് ഓരോ ജാതിയിലും മതത്തിലുമുള്ള Govt employees ഇന്ത്യയിൽ എത്രയുണ്ടെന്ന് അറിയാനാണ് . കേരളത്തിൽ ഓരോ വകുപ്പിലും എത്ര Govt employees (ജാതി , മതം ഇല്ലാതെ തന്നെ ) ഉണ്ടെന്നു കൂടി അറിയാൻ പറ്റിയില്ല !!!--Raveendrankp (സംവാദം) 02:19, 4 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

അങ്ങനെ ഒരു കണക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണോ എന്നറിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കണക്ക് ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ വിവരാവകാശനിയമ പ്രകാരം ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനു അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടി വരും. ( ഇതിനു വിക്കിപീഡിയയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നു കൂടി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ) --Anoop | അനൂപ് (സംവാദം) 09:48, 7 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

എന്നാലും കിട്ടുകയില്ല എന്നാണു തോന്നുന്നത്. കാരണം അങ്ങനെയൊന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ തരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ! --Raveendrankp (സംവാദം) 10:43, 7 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

അങ്ങനെ സർക്കാരിന്റെ കയ്യിലുണ്ടാവേണ്ട കണക്ക് സർക്കാരിന്റെ കയ്യിൽ പോലും കാണില്ല എന്ന് ധാരണയുള്ള ഒരു വിവരമാണോ താങ്കൾ വിക്കിപ്പീഡിയയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.--Vinayaraj (സംവാദം) 09:00, 8 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

വിനയരാജേ, അങ്ങനെയൊരു മുൻവിധി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. മിക്ക സർക്കാർ site -കളും സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത്. പിന്നെ സർക്കാരിന്റെ കയ്യിലില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു അത് വേറെ എവിടെയും കാണില്ല എന്ന അഭിപ്രായവും എനിക്കില്ല. --Raveendrankp (സംവാദം) 14:08, 8 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

ഫണ്ട്‌ സ്വരൂപിക്കൽ

മലയാളം വിക്കിപീടിയയ്ക്ക് സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കാനാവശ്യമായ ഫണ്ട്‌ സ്വരൂപിക്കാൻ ജില്ലാതലത്തിലും സംസ്ഥാനതലത്തിലും ഒരു volleyball മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ സാങ്കേതികമായി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ? എൻറെ മനസ്സിലുള്ളത് ഓരോ ജില്ലയിലും വാടകയ്ക്കാണെന്കിലും ഒരു മുറിയോ വീടോ , അവിടെ ഒരു laptop/copmputer -ഉം net connection - ഉം പിന്നെ ഇതിൻറെ publicity -യും ആണ്.

ഇതിനു ആർക്കെങ്കിലും സമ്മതം ഉണ്ടായാൽപോലും എല്ലാ നിയമവശങ്ങളും taxation മുതലായ സങ്കീർണ പ്രശ്നങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കേണ്ടി വരും .--Raveendrankp (സംവാദം) 02:03, 10 മാർച്ച് 2013 (UTC)

വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇന്ത്യൻ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. --Vssun (സംവാദം) 03:07, 10 മാർച്ച് 2013 (UTC)

പാനീയങ്ങൾ എന്ന വർഗ്ഗവും ഇന്ത്യയിലെ പാനീയങ്ങൾ എന്ന പട്ടികയും

എല്ലാ പാനീയങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെ പാനീയങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കൊടുത്താൽ പോരെ ? അതിനായി പാനീയങ്ങൾ എന്ന വർഗ്ഗം പ്രത്യേകം വേണോ ? അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള പാനീയങ്ങൾ എന്ന പട്ടിക എടുത്തുകളഞ്ഞ് പാനീയങ്ങൾ എന്ന വർഗ്ഗം നിലനിർത്തി ഒരേ വിഷയത്തിലുള്ള ആവർത്തനം ഒഴിവാക്കുക. ഒരേ വിഷയത്തിനു രണ്ടു താളുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള എല്ലാ പാനീയങ്ങളുടെയും പേരുകൾ രണ്ടു താളുകളിലും കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ലേ ?--Raveendrankp (സംവാദം) 14:07, 12 മാർച്ച് 2013 (UTC)

ബജ്ജി

പത്രമാദ്ധ്യമങ്ങൾ ഈ വിഭവത്തിനെ പൊതുവിൽ ബജ്ജി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. വിക്കിപീഡിയയിൽ ബജി, ബാജി എന്നീ പ്രയോഗങ്ങളും (ബജ്ജി കൂടാതെ) നിലവിലുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഉറപ്പിക്കാമോ? --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 04:40, 23 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

ബജ്ജി എന്നതാണ് ശരിയെന്നു തോന്നുന്നു. ബാജി മറ്റൊരു ആഹാരപദാർത്ഥമാണെന്നാണ് അറിവ്. ബിപിൻ (സംവാദം) 04:44, 23 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

ലേഖനത്തിന്റെ സംവാദത്താളിലല്ലേ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത്? --Vssun (സംവാദം) 11:09, 23 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമാണ് ശരി, മറ്റുള്ളവ തെറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംവാദം താളിൽ ചർച്ച ചെയ്യാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ബജിയും ബജ്ജിയും ഒരേ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ബാജി മറ്റൊരർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കാണുന്നത്. ഇതിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ശൈലി വേണോ എന്ന സംശയം കാരണമാണ് ഇവിടെ ഇട്ടത്. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 12:01, 23 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
ഇപ്പോൾ എന്തും ഏതും നയരൂപീകരണ താളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നത് ശീലമായി വരുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ലേഖനത്തിന്റെ സംവാദത്താളിലോ കൂടിയാൽ പഞ്ചായത്തിലെ പലവക താളിലോ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും നയരൂപീകരണ താളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഭൂഷണമല്ല. --Anoop | അനൂപ് (സംവാദം) 12:29, 23 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
അനൂപൻ പറഞ്ഞതുമാതിരി പലവക താളിലേയ്ക്ക് മാറ്റുന്നു. വാക്കുകളുടെ ശൈലികൾ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ പലവക താളിൽ നട‌ത്തിയാൽ മതിയോ? --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 13:26, 25 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

നാളുകളും നക്ഷത്രങ്ങളും

കുറച്ചധികം താളുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംവാദം:നക്ഷത്രം (ജ്യോതിഷം)#നാളുകളും നക്ഷത്രങ്ങളും എന്ന താളിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അഭിപ്രായം പറയുക. --Vssun (സംവാദം) 07:52, 27 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

സംവാദം താളിലെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നു.

ഒറ്റയ്ക്കു നിൽക്കാൻ വേണ്ടത്ര വിവരങ്ങളില്ലാത്ത പല താളുകളുടെ കാര്യത്തിലും ഇത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ചില സ്ഥലങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള താളുകൾ ഉദാഹരണം. ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെപ്പറ്റിയുള്ള താളിൽ ആവശ്യമുള്ള വിവരങ്ങൾ കണ്ടെന്നിരിക്കാം. പക്ഷേ ആ പഞ്ചായത്തിലെ പല വാർഡുക‌ളെപ്പറ്റിയും ഇപ്പോൾ താളുകളുണ്ട്. മിക്കവയും ശുഷ്കമാണ്. ഇവയിൽ പലതും പഞ്ചായത്തിൽ ലയിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഭാവിയിൽ ആവശ്യത്തിനു വിവരങ്ങൾ വന്നാൽ വിഭജിക്കുകയുമാവാം. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 13:47, 28 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

x (നാൾ) എന്ന താളുകളിൽ നിലവിലുള്ള നാൾവഴികൾ x (നക്ഷത്രം) എന്ന താളുകളിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഈ പണി തീർന്നതിനുശേഷം ഇവിടെ കുറിപ്പിടുന്നതാണ്. അതുകഴിഞ്ഞ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ മതിയാകും. --Vssun (സംവാദം) 11:40, 14 മേയ് 2013 (UTC)
ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്നു താളുകൾ പേരുമാറ്റിയാൽ ഈ പദ്ധതി പൂർത്തിയാകും. --Vssun (സംവാദം) 08:49, 20 മേയ് 2013 (UTC)
പൂർത്തിയായോ? --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 14:32, 20 മേയ് 2013 (UTC)

മേൽപ്പടി മൂന്നു താളുകൾ കൂടി പേരുമാറ്റിയാൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ കരുതുന്നത്, ഈ താളുകൾക്കൊന്നും ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടതേയില്ല എന്നാണ്. --Vssun (സംവാദം) 17:46, 20 മേയ് 2013 (UTC)

Vssunനു് ഒരു float. അശ്വതി, കാർത്തിക, രോഹിണി, ചിത്ര എന്നീ നാലു പേരുകളിൽ മാത്രമാണു് പ്രതിപാദ്യസന്ദേഹം ഉണ്ടാവുക. അവയിലും താരങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ തന്നെ. വിശ്വപ്രഭViswaPrabhaസംവാദം 19:41, 20 മേയ് 2013 (UTC)
പേരുമാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സുനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി വലയമില്ലാതെയാക്കണോ? --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 04:03, 21 മേയ് 2013 (UTC)
ഇപ്പോൾ നക്ഷത്രം എന്ന് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവ ഒറ്റയൊറ്റ നക്ഷത്രങ്ങളാണോയെന്ന് സംശയമുണ്ടാകും. ഇതൊഴിവാക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. --Vssun (സംവാദം) 08:29, 21 മേയ് 2013 (UTC)
"X (നക്ഷത്രം)" എന്ന തലക്കെട്ട് "X" എന്നതിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചുവിടലോടെ മാറ്റിയാൽ മതിയാകുമോ? --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 08:35, 21 മേയ് 2013 (UTC)

തിരക്കടിക്കേണ്ട. ഇതൊരു നിർദ്ദേശമായി ഇവിടെക്കിടക്കട്ടെ. വിഷയത്തിൽ താൽപര്യമുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായത്തിനുകൂടി കാക്കാം. --Vssun (സംവാദം) 08:58, 21 മേയ് 2013 (UTC)

ശരി. :) --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 10:57, 21 മേയ് 2013 (UTC)

വിക്കിപീഡിയയിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ പദവി ലഭിക്കാൻ

ചിലവ്യക്തികൾ നടത്തുന്ന മൊഴിമാറ്റങ്ങൾ (ഉദാ: സനാതന ശ്വാസതടസ്സരോഗം, ഊതകസംയോജ്യ സംശ്ലിഷ്ടം, പ്രതിജനകാവതരണം ) അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും പ്രശംസിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മൊഴിമാറ്റങ്ങൾ (ഉദാ: സനാതനദാരിദ്ര്യഗവേഷണകേന്ദ്രം, സാർവ്വലൗകികാനുക്രമവാഹകം, സനാതനധർമ്മപരമായ വയറുവേദന) റിവർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും വാണിംഗ് തരുകയും ചെയ്യുന്നതെന്തുകൊണ്ടാണ് ? വിക്കിപീഡിയയിൽ ലേഖനങ്ങളുടെ തലക്കെട്ടുകൾ ഇംഗ്ലീഷിൽനിന്ന് മലയാളത്തിലേയ്ക്ക് മൊഴിമാറ്റാൻ ആരെയെങ്കിലും പ്രത്യേകമായി അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ? വിക്കിപീഡിയയിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ പദവി ലഭിക്കാൻ എവിടെയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ? ഏതൊക്കെ കാര്യനിർവാഹകരെയാണ് വേണ്ടപോലെ കാണേണ്ടത് ? --Princeps Mattheus പ്രീൻകെപ്സ് മത്തേവൂസ് 09:37, 4 ജൂൺ 2013 (UTC)

അങ്ങനെയൊരു പോസ്റ്റ് ഉള്ളതായി അറിവില്ല. മലയാളത്തെ നന്നായി സ്നേഹിക്കാം. എന്നാലും വിക്കിപീഡിയയ്ക്ക് പുറത്തില്ലാത്ത വാക്കുകൾ സ്വന്തമായി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെ എതിർക്കുന്നു. മേൽപറഞ്ഞ താളുകളിൽ സംവാദം നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നടത്താവുന്നതാണ്. --റോജി പാലാ (സംവാദം) 09:49, 4 ജൂൺ 2013 (UTC)

ട്രാൻസലേറ്റർ എന്നൊരു പദവി വിക്കിമീഡിയ സമൂഹത്തിൽ എന്റെ അറിവനുസരിച്ച് നിലവിലില്ല. താങ്കൾ ആദ്യം തന്ന ഉദാഹരണങ്ങളിലെ തലക്കെട്ടു മാറ്റം നടത്തിയത് ആ ലേഖനം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ തന്നെയായിരുന്നു. അതായത് 2010 ഓഗസ്തിൽ. അതിനു ശേഷം അതാരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ കിടന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയം വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നത് താങ്കൾ തന്നെ ആരംഭിച്ച വിക്കിപീഡിയ:പഞ്ചായത്ത് (നയരൂപീകരണം)#ലേഖനത്തിന്റെ പേരിനും വേണം അവലംബം എന്ന നയരൂപീകരണ ചർച്ചയോടെ ആണല്ലോ. അതിൽ തീരുമാനമാകുന്നതിനു മുൻപെ സ്വയം തീരുമാനിച്ച രീതിയിൽ തലക്കെട്ട് ആരു മാറ്റിയാലും അതു ശരിയല്ല. ഇതിൽ ഒരു തീരുമാനമാകുന്നതു വരെ നിലവിലുള്ള തലക്കെട്ട് അതു പോലെ തുടരട്ടെ എന്നാണെന്റെ അഭിപ്രായം. --Anoop | അനൂപ് (സംവാദം) 10:08, 4 ജൂൺ 2013 (UTC)
ഇതറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കഴിയുന്നത്ര മൊഴിമാറ്റങ്ങളും പദസൃഷ്ടികളും നടത്തിയതിനുശേഷമേ ഞാൻ ചർച്ച തുടങ്ങുമായിരുന്നുള്ളൂ. എന്തുചെയ്യാം, പോട്ടെ....ഇനി ലോകാവസാനനാളിൽ ആ ചർച്ച തീരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കുകതന്നെ. --Princeps Mattheus പ്രീൻകെപ്സ് മത്തേവൂസ് 10:24, 4 ജൂൺ 2013 (UTC)

ചില സംശയങ്ങൾ

എങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരം വേണം. വേറെ ആർക്കുവേണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് വേണം. നാലഞ്ചുവർഷമായി വിക്കിയിൽ നിരങ്ങുന്നതിന്റെ തഴമ്പ് കുണ്ടിയിലുള്ളതിനാൽ അതെന്റെ ഒരു അവകാശം കൂടിയായി കരുതുന്നു.

സമകാലിക മലയാളം വാരികയിൽ 2013 ജൂൺ 21 നു് ശ്രീ ഹുസൈൻ മാഷിനെ ഒരു ലേഖനം കാണാനിടയായി. അതിൽ പറയുന്നത് അവരുടെ മാത്രം കാര്യമായി കണക്കാക്കാമെങ്കിലും അതിൽ ഒരു വരി മലയാളം വിക്കിപീഡിയയെ സംബന്ധിക്കുന്നതാകയാൽ ഇവിടെ പോസ്റ്റുന്നു. അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്
യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളേക്കാൾ പേജ് ഡെപ്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മലയാളം വിക്കിപീഡിയ സ്വന്തം അക്ഷരങ്ങളായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിന്റെ തനതു ലിപിയാണ്. രചനയും മീരയുമാണ് അതിന്റെ 'ഡിഫാൾട്ട് ഫോണ്ടുകൾ'....

എന്നുമുതലാണ് രചനയും മീരയും വിക്കിപീഡിയയുടെ ഡിഫാൾട്ട് ഫോണ്ട് ആക്കിയത് എന്നറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. എന്തായാലും ഹുസൈൻ മാഷ് ഇത്തരത്തിൽ വങ്കത്തരം എഴുതിചേർക്കുമെന്ന് കരുതാനാവില്ല. അപ്പോൾ ആരു തീരുമാനിച്ചു? എപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചു? തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ആരാഞ്ഞുകൊണ്ട് തല്ലുനടക്കുന്നതിനിടയിൽ മെയിൽ ലിസ്റ്റിലേയ്ക്കും മറ്റു പലരുടേയും മെയിലിലേയ്ക്കും മെയിൽ ചെയ്തിരുന്നു. ആരും കൃത്യമായും ഉത്തരം നൽകിയില്ല. ആ ചോദ്യം തന്നെ ഇവിടേയും ആവർത്തിക്കുന്നു. ഇതാണ് ലിങ്ക് സംശയമുള്ളവർക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. മറുപടി നൽകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ,--സുഗീഷ് (സംവാദം) 07:08, 29 ജൂൺ 2013 (UTC)

രചന എവിടെനിന്ന് വന്നു? യു.എൽ.എസിൽ മീരയും അഞ്ജലിയുമാണുള്ളത്. ഉല്ലാസ് വരുന്നതിനു മുൻപ് നമുക്കൊരു ഡിഫോൾട്ട് ഫോണ്ടുണ്ടായിരുന്നോ? സിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ള ഫോണ്ടനുസരിച്ചല്ലേ ഉല്ലാസിനു മുൻപ് വിക്കിപീഡിയ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്? അതിലെന്ത് ഡിഫോൾട്ട്? സുഗീഷ് ഉദ്ധരിച്ച ഹുസൈൻ മാഷുടെ പ്രസ്താവന സത്യമാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. (ഇതെപ്പറ്റി അധികം വിവരമില്ലാത്തതിനാൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം). --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 08:01, 29 ജൂൺ 2013 (UTC)

1. ULS അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനുമുമ്പ് വിക്കിപീഡിയ സർവ്വറുകൾക്കു് മലയാളം ഫോണ്ടുകളുടെ ഉപയോക്തൃസന്നിവേശത്തിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പങ്കുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉപയോക്താവു് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനു് (അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ) ബ്രൗസറിനുവേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഫോണ്ട് (അതായത് so called "സിസ്റ്റം ഫോണ്ട്") ആയിരുന്നു ഏതു സാഹചര്യത്തിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക.

2. ആ ലേഖനത്തിൽ വാസ്തവവിരുദ്ധമെന്നോ അത്യുക്തി എന്നോ പറയാവുന്ന പരാമർശങ്ങളുണ്ടു്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ലോകത്തു് ഒരു പക്ഷേ കാർത്തികയ്ക്കു പുറമേ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഉപയോഗിക്കുന്ന അഞ്ജലിഓൾഡ്ലിപി എന്ന ഫോണ്ടിനെ (വിക്കിപീഡിയയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയായാലും അല്ലെങ്കിലും) മനഃപൂർവ്വം പൂർണ്ണമായും തമസ്കരിക്കുവാൻ ആ ലേഖനം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വിശ്വപ്രഭViswaPrabhaസംവാദം 08:11, 29 ജൂൺ 2013 (UTC)

@ഡോക്റ്ററെ, പ്രസ്താവന ശരിയാണ്. പക്ഷേ, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല എന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽത്തന്നെ ഇവിടെ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നു തന്നെ കരുതുന്നു.
@വിശ്വേട്ടാ, ആ ലേഖനത്തിൽ വാസ്തവവിരുദ്ധമെന്നോ അത്യുക്തി എന്നോ പറയാവുന്ന പരാമർശങ്ങളുണ്ടു്. തീർച്ചയായും അങ്ങനെ പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതൊന്നും വിക്കിപീഡിയയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് എടുത്ത് എഴുതാഞ്ഞത്. --സുഗീഷ് (സംവാദം) 04:36, 30 ജൂൺ 2013 (UTC)

Malayalam typing

Now I could not type Malayalam in Wikipedia. ie, Malayalam is not enabled even after pressing control+ M. Why this happen ? Whether it is due to any problem in my computer ? —ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Reji Jacob (സം‌വാദംസംഭാവനകൾ)

വിക്കിപീഡിയ:പഞ്ചായത്ത്_(സാങ്കേതികം)#malayalam_type കാണുമല്ലോ. --പ്രവീൺ:സം‌വാദം 01:11, 31 ജനുവരി 2014 (UTC)

ഐതിഹ്യമാല - അവലംബമായി കൊടുക്കുന്നത്

അവലംബമായി ഐതിഹ്യമാല നൽകുന്നത് എത്രത്തോളം വിശ്വാസ്യമാണ്. ഐതിഹ്യം എന്ന രീതിയിൽ കുഴപ്പമില്ല, എന്നാൽ വസ്തുത എന്ന രീതിയിൽ ആയാലോ? "ഈ ലേഖനം ഐതിഹ്യമാണ്, വസ്തുത ആവണമെന്നില്ല" എന്ന ഫലകം വല്ലതുമുണ്ടോ ചേർക്കാൻ?--Vinayaraj (സംവാദം) 15:44, 5 മേയ് 2014 (UTC)

ഈ വാദത്തിന് - ഇപ്പോഴുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖനത്തിൽ ഐതിഹ്യം എന്ന തലക്കെട്ടിൽ കീഴിൽ നിലനിർത്തുന്നതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് അർത്ഥം ഉണ്ട്. ഇതേ വാദം നമുക്ക് ഒരു ഐതിഹ്യജീവിയെ പറ്റി എഴുതുമ്പോൾ അവലംബിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ! നാറാണത്തു ഭ്രാന്തനെയോ, ജിബ്രാൽ/ഗബ്റിയേൽ മാലാഖയേയോ അതു പോലുള്ള വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചെഴുതുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള അവലംബങ്ങളല്ലേ കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ? പുരാണങ്ങളിലോ ബൈബിളിലോ ഖുറാനിലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ അവലംബമാക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴും ഇതേ പ്രശ്നം വരില്ലേ? --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 16:12, 5 മേയ് 2014 (UTC)
ഇത് ഐതിഹ്യമാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള ഫലകം (spoiler alert) കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നും ഒരു ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വസ്തുതയല്ല (വിശ്വാസം മാത്രമാണ്) എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലേഖനത്തിൽ തന്നെ പ്രസ്താവിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും പണ്ട് രണ്ട് ചർച്ചകളിൽ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നോർക്കുന്നു. ഐതിഹ്യമാലയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെപ്പറ്റി വിക്കിപീഡിയ ലേഖനം ആകാവുന്നതുമാണ് --അജയ് (സംവാദം) 17:04, 5 മേയ് 2014 (UTC)

ഹ്രസ്വ ചലച്ചിത്രങ്ങൾ

ഹ്രസ്വ ചലച്ചിത്രങ്ങൾ നിരവധിയായി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇവയ്ക്ക് വിക്കിപീഡിയയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും നയങ്ങളുണ്ടോ. സിനിമകളുടെ അതേ നയമാണോ ഇവയ്ക്കും? തട്ടുമ്പൊറത്തപ്പൻ എന്ന പേരിൽ ഒന്നിതാ ഇവിടെ കാണുന്നു. Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 04:41, 21 ജൂലൈ 2014 (UTC)

Please test VisualEditor in your language!

VisualEditor-logo.svg

It is very important to us at the Editing Department that VisualEditor works in every language, for every user.

VisualEditor's editing environment is a browser ContentEditable element. This means that your input method editor (IME) should already know how to work with it. However, to make VisualEditor correctly edit wiki pages, we have to stop browsers in lots of ways from breaking the page.

Sometimes this can interfere with IMEs. To make sure we work in your IME, we need your help: please see wikimedia.github.io/VisualEditor/demos/ve/desktop-dist.html#!pages/simple.html. This is the core system inside VisualEditor which lets you write and edit. It is different from the full editor, and some of the tools you are used to will be missing.

We're interested in particular in whether you can write text at all, what happens when you select different candidate texts, and how VisualEditor behaves in general.

More details, and some early test results, are provided here: mediawiki.org/wiki/VisualEditor/IME_Testing#What_to_test.

We would love to hear from every language, and especially languages which use IMEs, like Japanese, Korean, Indic languages, Arabic and others. Thank you for your help.

Yours,

James Forrester (talk) 07:41, 22 ഏപ്രിൽ 2015 (UTC)

Wikimania 2015 - India Booth

Hi Wikimedians,

Apologies for posting this text in English.

As you people might be aware, Wikimania 2015 which is going to be held in Mexico from July 14th to 19th. We, the Indian attendees at Wikimania, would like to represent Wiki Indic Community booth in the same. We are creating Leaflets and Posters for the community village at Wikimania 2015 to display in Wikimania 2015. We would like to invite you to gather the content and design(optional) for posters (Sample) and leaflets (Sample) about the Indic language project of your choice. We will take care of printing and displaying the posters/leaflets.

The maximum dimensions for your poster are 36 x 48 in (91.44 x 121.92 cm). We suggest using the A0 paper size, which is 33.11 x 46.81 in (~84 x 118 cm). The contents of the poster has to be in English. Posters and leaflets based on all Indic language Wikimedia projects are welcome. The design should be a media file uploaded to Wikimedia Commons. Please post the link to your content/design file on http://wiki.wikimedia.in/Wikimania_2015/Booth/Posters_Leaflets before 25th of June. In case if you face any issues please reachout to Dineshkumar Ponnusamy or Netha Hussain.

For guidelines regarding creating posters, please have a look at this link : https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Learning_patterns/Posters_that_work

We look forward to receiving your posters/leaflets and displaying them while at Wikimania 2015!
Note: This is not a competition or contest, we expect at most 1 poster and 1 leaflet from each Community.

Thanks,
Indian Wikimania 2015 Participants

Please join the 2nd edition of the VisualEditor Translathon

VisualEditor-logo-pacifico.svg

Hello!

I'm pleased to announce the 2nd edition of the VisualEditor Translathon.

It is a translation rally, focused on interface messages and help pages related to VisualEditor. In order to participate, you need to sign up on the Translathon page on TranslateWiki.

The top 3 contributors will each win a Wikipedia t-shirt of their choice from the Wikipedia store[1]. Translations made between July 15th and July 19th (CDT time zone) qualify[2].

If you are at Wikimania Mexico this year, you are also welcome to join a related sprint during the hackathon in Workplace 1 - Don Américo, Thursday 16 July at 4pm (CDT) at the conference venue, so you can meet other fellow translators and get support if you need some.

Interface messages have the priority. You will need to create an account at translatewiki.net in order to work on them, if you don't have one. It is recommended to create the account ASAP, so that it can be confirmed in time.

You can also help translate documentation pages about VisualEditor on mediawiki.org. You can use your Wikipedia account to work there.

You will find instructions, links and other details on the Translathon page.

Thanks for your attention, and happy translating!
Elitre (WMF) 21:00, 13 ജൂലൈ 2015 (UTC)

 1. You can choose between any short-sleeve shirt, or other items for the same value.
 2. This means both new translations, and updates for messages in the "Outdated" tab of the translation interface.

GI edit-a-thon update

Geographical Indications in India Edit-a-thon has started, and it will continue till 31 January. If you have not signed up still, please consider joining now.

GI edit-a-thon language ambassadors needed

If you are an experienced editor, become an ambassador. Ambassadors are community representatives and they will review articles created during this edit-a-thon, and perform a few other administrative tasks.

Translate the Meta event page

Please translate (or at least) start translating this event page into your own language. Event page has been started in Bengali, English and Telugu, please start a similar page on your event page too.

Ideas
Updates

Here are a few updates:

 1. More than 80 Wikipedians have joined this edit-a-thon
 2. More than 20 articles have been created/expanded already (this may not be the exact number, see "Idea" section #1 below)
 3. Template:Infobox geographical indication has been started on English Wikipedia, see it here. You may help to create a similar template for on your Wikipedia.
Further updates

Please keep checking the Meta-Wiki event page for latest updates. --Tito Dutta (Talk) 08:42, 27 ജനുവരി 2016 (UTC)

The visual editor is coming to this wiki

Norwegian-road-sign-110.0 (fluorescent).svg

Hello. Please excuse the English. Please help translate to your language. നന്ദി!

Hi everybody,

My name is Erica, and I am a Community Liaison at the Wikimedia Foundation. I'm here to let you know that the visual editor is coming to editors at this Wikipedia soon. It allows people to edit Wikipedia articles as if they were using word processing software.

You don't have to wait until the deployment to test it; you can test the visual editor right now. To turn it on, select "ബീറ്റ" in your preferences. Choose "കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം" and click save. When it is enabled, you will press the "തിരുത്തുക" button to edit an article in the new software. To use the wikitext editor, you can press "മൂലരൂപം തിരുത്തുക".

After the deployment, everyone will automatically have the option to use either the visual editor or the current wikitext editor. For more information about how to use the visual editor, see mw:Help:VisualEditor/User guide.

More information about preparing for the visual editor is posted here.

Thank you, and happy editing! --Elitre (WMF) (talk) 18:29, 5 ഫെബ്രുവരി 2016 (UTC)

Reminder: the visual editor is coming to this wiki soon

Twemoji 23f0.svg

Hello again. Please excuse the English. Please help translate to your language. നന്ദി!

This is a reminder that the visual editor is coming to all editors at this Wikipedia soon. As of this writing, the team is not aware of any issues specific to this language that should prevent the new software to be deployed here; therefore, please do let us know if you find any problems instead. You can report issues in Phabricator, the new bug tracking system or on the central feedback page on MediaWiki.org. There is a short guide at mediawiki.org that you can follow (as if it was a "checklist") to learn about the community work necessary to adapt the visual editor, and its referencing system in particular, to your community's needs.

If you can translate from English into this wiki's language, or know anyone who can, please follow the links below; just a little effort is required to make this language progress toward translations' completion! You'll help your community get the best possible experience when it comes to interface messages and documentation related to the visual editor. After you click on any links, your language should be available from the drop-down menu on the right. Once you've selected it, you'll see the document in English side by side with any translation work already done in your language. You can add new translations or modify existing ones. The interface is hosted at https://translatewiki.net; you'll need an account if you never translated there before. The other pages are at Mediawiki.org, for which you can use your regular Wikipedia account. You're welcome to contact me personally whenever you need help.

Thank you for your cooperation, and happy editing! --Elitre (WMF) (talk) 16:35, 26 ഫെബ്രുവരി 2016 (UTC)

The visual editor will be enabled on this wiki in some days

Hello again. Please excuse the English. Please help translate to your language. നന്ദി!

As per previous announcements earlier this year, the visual editor (കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം) will be enabled at this Wikipedia in some days. It allows people to edit articles as if they were using a typical word processor. Here's a quick explanation of what is going to happen: you can find a more detailed one, with pictures, at mediawiki.org.

Side by side screenshots, showing the visual appearance of both editing systems
What's changing?
In the new system, you get a single edit tab which follows your preferences, and that therefore will launch the wikitext editor or the visual editor depending on which one you opened the last (ഞാൻ അവസാനം ഉപയോഗിച്ച തിരുത്തൽ സൗകര്യം ഓർത്തുവെക്കുക).
This applies to everyone who edited recently, including anonymous users.
How do I switch to the other editor then?
Buttons on the toolbars of both editors were added months ago so that you can switch from one to the other every time you want to, without losing your changes and without having to save first.
The button, located on the right side of the toolbar, looks like square brackets ([[ ]]) in the visual editor, and like a pencil (OOjs UI icon edit-ltr.svg) in the wikitext editor.
Are there other options available?
Yes. You can choose whether you want:
 • സാദ്ധ്യമെങ്കിൽ എപ്പോഴും കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം തരിക (if you temporarily switch to the wikitext editor through the button on the toolbar, the system won't remember it; also, it only applies to namespaces where the visual editor is available).
 • എപ്പോഴും മൂലരൂപം തിരുത്തൽ തരിക (if you temporarily switch to the visual editor through the button on the toolbar, the system won't remember it)
 • എന്നെ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള തിരുത്തൽ ടാബുകളും കാണിക്കുക (a system in place at multiple wikis since 2013. You are familiar with this option if you have been using the visual editor here.)
  • Please note: all the users will always have the opportunity to switch to the other editor via buttons on the toolbars, for occasional edits.
How do I set my preference?
 • If you want to try or to stay in the new system: you don't need to do anything.
 • If you had explicitly disabled the visual editor in the past and want to keep it disabled: you don't need to do anything.
 • All the registered users have a dropdown menu in the Editing tab of their Preferences (തിരുത്തൽ --> തിരുത്തൽ രീതി:), where they can choose from. This only needs to be done once. Don't forget to save ;)
  • Users with the visual editor disabled need to re-enable it if they're interested in accessing that menu!
 • People who use the visual editor regularly will see a pop-up (only once after the single edit tab system is introduced), and they can choose their favorite setting there. Of course, they can change their mind at any time just like the others, and pick a different setting from their Preferences.
  • Anonymous users who have used the visual editor recently will also be able to choose which editor they want to edit with.
  • Reminder: all the users will always have the opportunity to switch to the other editor via buttons on the toolbars, for occasional edits.
Final remarks
 • Please spread the word about this major change in any way that you deem appropriate for this community, by linking to this announcement elsewhere, putting up a site notice, etc. Please note it will affect all the registered users at first, and after some days it will reach logged-out contributors as well if no major technical issues have arisen.

Manojk, Netha, Irvin calicut, Jameela_P. : given your experience with this language and this community, I appreciate your support in making sure everyone here is aware of this change. Don't hesitate to ask questions, I'll be around for a while to help!

 • Please do let us know about any anomalies you think you're experiencing, and do post any other feedback below. I'd like to thank everyone who works to make the transition easier for this community, and whoever will help me processing feedback in your language.
 • You can learn more about optimizing the visual editor experience here by reading a guide on mediawiki.org.

Thank you! --Elitre (WMF) (സംവാദം) 12:36, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2016 (UTC)

The visual editor is now active here

Hello again. This message is only available in English at this time: Please help translate to your language. നന്ദി!

As some of you have noticed, this Wikipedia now has the visual editor (കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം) enabled for all registered users. The rollout to logged-out users will likely happen in a week or so.

For an explanation of how the editing system now works and how to choose/go back to your favorite setting, please see my previous announcement above. If you wish to change your editing system preferences now, this can be done from this link to your Preferences --> തിരുത്തൽ --> തിരുത്തൽ രീതി:.

All edits using the visual editor will be tagged with "കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം" in recent changes, watchlists, and page histories. To access the User Guide for the visual editor, click on the "(?)" icon in its toolbar.

Please let us know if you find any problems. You can report issues directly in Phabricator, the new bug tracking system or on at mw:VisualEditor/Feedback; by all means, feel free to also ping or contact me directly if you prefer. In case of emergency (like an unexpected bug causing widespread problems), please contact James Forrester, the product manager, at jforrester@wikimedia.org or on IRC in the #mediawiki-visualeditor channel.

Happy editing! Respectfully, Elitre (WMF) 19:00, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2016 (UTC)

PS: Are you seeing interface messages that are not in this wiki's language? Please fix this by providing translations here. Translations may be also provided for the user guide. Please contact me if you want guidance in contributing translations!

the visual editor / കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം മലയാളം വിക്കിയിൽ പ്രവത്തനക്ഷമമായി . ഈ സൗകര്യത്തെ കുറിച്ച് എന്തെക്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെകിൽ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് . നന്ദി ശ്രീ എലീറ്ററി mw:User talk:Elitre (WMF) --- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 10:14, 5 സെപ്റ്റംബർ 2016 (UTC)
Just a heads-up that rollout of the visual editor on this wiki is now complete. Please refer to my previous messages for