Jump to content

വിക്കിപീഡിയ:നിയമപരമായ ഭീഷണികൾ അരുത് - കരട്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ഈ താളിന്റെ രത്നച്ചുരുക്കം: താങ്കൾക്ക് ഈ സമൂഹത്തോടോ അതിലെ അംഗങ്ങളോടോ തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ തർക്കപരിഹാരത്തിന് ശ്രമിക്കുക. തർക്കപരിഹാരത്തിനായി നിയമനടപടികളെടുത്താലോ നിയമനടപടിയെടുക്കുമെന്ന ഭീഷണി ഉയർത്തിയാലോ പ്രശ്നം തീർപ്പാക്കപ്പെടുന്നതുവരെ താങ്കളെ വിക്കിപീഡിയയിൽ തിരുത്തൽ നടത്തുവാനനുവദിക്കുന്നതല്ല. താങ്കളുടെ അക്കൗണ്ടോ ഐ.പി. വിലാസമോ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടേയ്ക്കാം. മാനഹാനിയോ പകർപ്പവകാശ ലംഘനമോ പോലെ ഒരു നിയമ പ്രശ്നം മാന്യമായ തരത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഭീഷണിയല്ല. അത്തരം പരാതികളിന്മേൽ പെട്ടെന്ന് നടപടിയെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.
നിയമപരമായ ഭീഷണികൾക്കു പകരം തർക്കപരിഹാരത്തിന്റെ വഴിതേടൂ

Rather than threatening to employ litigation, you should always first attempt to resolve disputes using Wikipedia's dispute resolution procedures.

If you must take legal action, we cannot prevent you from doing so. However, it is required that you do not edit Wikipedia until the legal matter has been resolved to ensure that all legal processes happen via proper legal channels. You should instead contact the person or people involved directly, by email or through any other contact methods the user provides. If your issue involves Wikipedia itself, you should contact Wikipedia's parent organization, the Wikimedia Foundation. Do not issue legal threats on Wikipedia pages.

If you make legal threats or take legal action over a Wikipedia dispute, you may be blocked from editing so that the matter is not exacerbated through other channels. Users who make legal threats will typically be blocked from editing while legal threats are outstanding.

Legal threats should be reported to Wikipedia:Administrators' noticeboard/Incidents or an administrator.

നിയമപരമായ ഭീഷണിയല്ലാത്തതെന്തൊക്കെയാണ്?

[തിരുത്തുക]

A polite, coherent complaint in cases of copyright infringement or attacks is not a "legal threat".

If you are the owner of copyrighted material which has been inappropriately added to Wikipedia, a clear statement about whether it is licensed for such use is welcome and appropriate. You may contact the information team, contact the Wikimedia Foundation's designated agent, or use the procedures at Wikipedia:Copyright problems.

Wikipedia's policy on defamation is to immediately delete libelous material when it has been identified. A discussion of whether material is libelous absent indication of intent to sue is not a legal threat. If you believe that you are the subject of a libelous statement on Wikipedia, please contact the information team at info-en@wikimedia.org.

നിയമപരമായ ഭീഷണിയാണെന്ന് ധരിക്കാനിടയുള്ളവ

[തിരുത്തുക]

It is important to refrain from making comments that others may reasonably understand as legal threats against them or against Wikipedia, even if the comments are not intended in that fashion. For example, if you repeatedly assert that another editor's comments are "defamatory" or "libelous", that editor might interpret this as a threat to sue for defamation, even if this is not intended. To avoid this frequent misunderstanding, use less charged wording (such as “That statement about me is not true and I hope it will be corrected for the following reasons...”) to avoid the perception that you are threatening legal action for defamation.

Rather than blocking immediately, administrators should seek to clarify the user's meaning and make sure that a mere misunderstanding is not involved. For example, a user might assert another editor's comments are "defamatory" because they are unaware of certain policies (such as harassment, personal attacks, incivility, etc.) and require assistance in dealing with such comments. While such comments may not be per se legal threats, they may fall under the scope of the aforementioned policies and repeated or disruptive usage can result in the user being blocked.

ഈ നയത്തിന്റെ ന്യായം

[തിരുത്തുക]

While you may sue in a court of law, Wikipedia is not the place for legal disputes. Making legal threats is uncivil and causes a number of serious problems:

  • It severely inhibits free editing of pages, a concept that is absolutely necessary to ensure that Wikipedia remains neutral. Without this freedom, we risk one side of a dispute intimidating the other, thus causing a systemic bias in our articles.
  • It creates bad feelings and a lack of trust amongst the community, damaging our ability to proceed quickly and efficiently with an assumption of mutual good faith.
  • We have had bad experiences with users who have made legal threats in the past. By making legal threats, you may damage your reputation on Wikipedia.

Attempting to resolve disputes using the dispute resolution procedures will often lead to a solution without resorting to the law. If the dispute resolution procedures do not resolve your problem, and you then choose to take legal action, you do so in the knowledge that you took all reasonable steps to resolve the situation amicably.

നിയമപരമായ ഭീഷണിയുടെ പരിസമാപ്തി

[തിരുത്തുക]

The Wikipedia community has a long-standing general principle that (almost) anyone is capable of reform. Accordingly, statements made in anger or misjudgment should not always be held against people for the rest of their lives once genuinely and credibly withdrawn.

This policy removes an editor who makes legal threats to prevent damage or deterioration to the project. The editor is not blocked just because "it's a legal threat", but rather because:

  1. It reduces scope for escalation of a bad situation,
  2. It reduces stress and administrative burden on the wiki,
  3. It reduces disruption to articles and the editorial environment,
  4. It prevents the difficult situation where a person is both seeking to be collaborative partner and also setting themselves up as litigious adversary (in general those two roles are mutually exclusive).

If these conflicts are in fact resolved (or a consensus is reached to test if they are resolved), then involved editors should be unblocked if there are no other issues that warrant a block.

Remember that a legal complainant may be someone who is genuinely hurt or upset. If someone is blocked for legal threats it is important to ensure that any possible factual basis for such a threat is not ignored or obscured. They should be instructed how to communicate with Wikipedia to correct errors, a link to Wikipedia:Contact us/Article problem/Factual error (from subject) may be appropriate. Blocking admins should watch (or get others to watch) the user's talk page and encourage the user to identify any specific, verifiable factual errors in any article at issue; assisting with such errors is part of the core mission of neutral point of view and does not equate to proxying for banned editors. Repeats of legal threats on the user's talk page have limited scope for disruption or chilling effect and the user should not be prevented from using their talk page for communication until reasonable attempts have been made to open a civil discussion. Remember that the aim of this policy is to contain the effects of legal threats, not to prevent article subjects or their representatives from having bad content fixed. As usual we assume good faith while containing disruption. As usual, the assumption of good faith is not a suicide pact and persistent or vexatious complaints may indeed lead to the user being banned and prevented from editing their talk page, but this is a last resort.

ഇതും കാണുക

[തിരുത്തുക]