വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ/15-02-2020

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
വയൽത്തുമ്പി

ശുദ്ധജലാശയങ്ങൾക്കു സമീപത്തായി സാധാരണ കാണപ്പെടുന്ന ഒരിനം കല്ലൻ തുമ്പിയാണ് വയൽത്തുമ്പി. മിക്ക ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ഇവയെ കാണാം. വയൽത്തുമ്പികളിൽ ആണും പെണ്ണും കാഴ്ച്ചയിൽ വ്യത്യസ്തരാണ്, ആൺതുമ്പികൾക്ക് കടുത്ത ചുവപ്പുനിറവും പെൺതുമ്പികൾക്കു മഞ്ഞനിറവുമാണ്. കേരളത്തിൽ സുലഭമായി കാണപ്പെടുന്ന വയൽത്തുമ്പികളെ കുളങ്ങൾ, ചെറിയ വെള്ളക്കെട്ടുകൾ, പുഴയോരങ്ങൾ, കിണറുകൾ, ടാങ്കുകൾ, നെൽപ്പാടങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം കാണാം.

ഛായാഗ്രഹണം: ജീവൻ ജോസ്