വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ/07-09-2011

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
അഞ്ചൽ‌പ്പെട്ടി

തിരുവിതാംകൂർ രാജഭരണകാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തപാൽപെട്ടിയാണ് അഞ്ചൽപ്പെട്ടി. അഞ്ച് അടിയോളം ഉയരമുള്ള ഉരുക്കിൽ തീർത്ത പെട്ടിയാണു സാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ആധുനിക തപാലാപ്പീസുകളുടെ വരവോടെയാണ് അഞ്ചൽപ്പെട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കാതെയായത്.

ഛായാഗ്രഹണം: വിപിൻ

തിരുത്തുക