വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ/ഡിസംബർ 2009

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
<< ഡിസംബർ 2009 >>
ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം വെള്ളി ശനി
Indian lotus flowers.jpg
01
Indian lotus flowers.jpg
02
Indian lotus flowers.jpg
03
Indian lotus flowers.jpg
04
തെങ്ങിൻ പൂക്കുല.jpg
05
തെങ്ങിൻ പൂക്കുല.jpg
06
തെങ്ങിൻ പൂക്കുല.jpg
07
തെങ്ങിൻ പൂക്കുല.jpg
08
Jeddah flood.jpg
09
Jeddah flood.jpg
10
Jeddah flood.jpg
11
Mysore kottaram.jpg
12
Mysore kottaram.jpg
13
Mysore kottaram.jpg
14
Mysore kottaram.jpg
15
കാവ്2.jpg
16
കാവ്2.jpg
17
കാവ്2.jpg
18
ഞാറുനടീൽ.jpg
19
ഞാറുനടീൽ.jpg
20
ഞാറുനടീൽ.jpg
21
മരം കൊത്തി.jpg
22
മരം കൊത്തി.jpg
23
മരം കൊത്തി.jpg
24
മരം കൊത്തി.jpg
25
തിരുച്ചിമലക്കോട്ട.jpg
26
തിരുച്ചിമലക്കോട്ട.jpg
27
തിരുച്ചിമലക്കോട്ട.jpg
28
തിരുച്ചിമലക്കോട്ട.jpg
29
തിരുച്ചിമലക്കോട്ട.jpg
30
തിരുച്ചിമലക്കോട്ട.jpg
31