വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ/ഒക്ടോബർ 2011

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
<< ഒക്ടോബർ 2011 >>
ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം വെള്ളി ശനി
Common kingfisher.jpg
01
Common kingfisher.jpg
02
Common kingfisher.jpg
03
Blue water lilly.jpg
04
Blue water lilly.jpg
05
Blue water lilly.jpg
06
Gloriosa superba 8962.jpg
07
Gloriosa superba 8962.jpg
08
Gloriosa superba 8962.jpg
09
Trithemis pallidinervis.jpg
10
Trithemis pallidinervis.jpg
11
Trithemis pallidinervis.jpg
12
Balamaniamma.jpg
13
Balamaniamma.jpg
14
Balamaniamma.jpg
15
Variable Flutterer(Rhyothemis variegata) Male 9318.jpg
16
Variable Flutterer(Rhyothemis variegata) Male 9318.jpg
17
Variable Flutterer(Rhyothemis variegata) Male 9318.jpg
18
ഇടയ്ക്ക.JPG
19
ഇടയ്ക്ക.JPG
20
ഇടയ്ക്ക.JPG
21
വിട്ടിൽ‌പ്പത.jpg
22
വിട്ടിൽ‌പ്പത.jpg
23
വിട്ടിൽ‌പ്പത.jpg
24
കരുമാടിക്കുട്ടൻ.jpg
25
കരുമാടിക്കുട്ടൻ.jpg
26
കരുമാടിക്കുട്ടൻ.jpg
27
Pallathuruthi bridge pano small.jpg
28
Pallathuruthi bridge pano small.jpg
29
Pallathuruthi bridge pano small.jpg
30
Pallathuruthi bridge pano small.jpg
31