വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങൾ/നിലവറ 9

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ചിത്രം:Orange seedless.jpg[തിരുത്തുക]

Orange seedless.jpg

തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--AneeshJose 12:20, 8 ജൂൺ 2010 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 15:30, 8 ജൂൺ 2010 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു - 1000 പിക്സലുകളില്ലല്ലോ? 999 × 664 അല്ലേ വലിപ്പം? മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിനാൽ ഒരിക്കൽ നിരാകരിച്ചതല്ലേ? --കിരൺ ഗോപി 17:56, 8 ജൂൺ 2010 (UTC)
☒N മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല --AneeshJose 12:15, 11 ജൂൺ 2010 (UTC)

ചിത്രം:Orchid(sonia).JPG[തിരുത്തുക]

പ്രമാണം:Orchid(sonia).JPG

തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--AneeshJose 12:17, 8 ജൂൺ 2010 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 17:55, 9 ജൂൺ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Vssun 18:01, 9 ജൂൺ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Yousefmadari 07:01, 10 ജൂൺ 2010 (UTC)
Yes check.svg 2010 ജൂൺ 11-14 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു ---AneeshJose 17:47, 10 ജൂൺ 2010 (UTC)

ചിത്രം:Pallanguzhi.JPG[തിരുത്തുക]

Pallanguzhi.JPG

വിജ്ഞാനമൂല്യത്തെ കണക്കിലെടുത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--Vssun 03:01, 1 ജൂൺ 2010 (UTC)

 • സംവാദം 1000 പിക്സൽ എന്ന നിബന്ധന പാലിക്കുന്നില്ലല്ലോ --Anoopan| അനൂപൻ 06:06, 3 ജൂൺ 2010 (UTC)
 • സംവാദം 2,466 × 1,284 ആണല്ലോ ഇതിന്റെ വലുപ്പം.--Vssun 06:59, 3 ജൂൺ 2010 (UTC)
 • സംവാദം ശ്ശെടാ.. ഇതെപ്പോഴാണു കൂടിയത്?? ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ 800*417 ആയിരുന്നല്ലോ??? വലുപ്പം താനേ കൂടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ അനുകൂലിക്കുന്നു. --Anoopan| അനൂപൻ 06:36, 7 ജൂൺ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Anoopan| അനൂപൻ 06:36, 7 ജൂൺ 2010 (UTC)
Yes check.svg 2010 ജൂൺ 8,9,10 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose 14:00, 7 ജൂൺ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Hillpalace.jpg[തിരുത്തുക]

പ്രമാണം:Hillpalace.jpg

ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ളതും, അത്യാവശ്യവുമായ ചിത്രം. വിജ്ഞാനമൂല്യം കണക്കിലെടുത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--Vssun 06:01, 28 മേയ് 2010 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --AneeshJose 08:00, 28 മേയ് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--കിരൺ ഗോപി 18:51, 28 മേയ് 2010 (UTC)
Yes check.svg 2010 മേയ് 31-ജൂൺ 2 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose 05:11, 31 മേയ് 2010 (UTC)

ചിത്രം:Daisy25.JPG[തിരുത്തുക]

പ്രമാണം:Daisy25.JPG

തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--AneeshJose 12:11, 26 മേയ് 2010 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു -- Binoy 12:57, 27 മേയ് 2010 (UTC) ക്ഷമിക്കുക ബിനോയിക്ക് 100 തിരുത്തലുകളില്ലാത്തതിനാൽ വോട്ട് അസാധു. --AneeshJose 07:59, 28 മേയ് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 16:19, 29 മേയ് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Anoopan| അനൂപൻ 06:04, 31 മേയ് 2010 (UTC)
Yes check.svg 2010 ജൂൺ 3-6 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose 04:35, 3 ജൂൺ 2010 (UTC)

ചിത്രം:Backer.jpg[തിരുത്തുക]

Backer.jpg

തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--Anoopan| അനൂപൻ 13:40, 18 മേയ് 2010 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Vssun 13:31, 22 മേയ് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Arayilpdas 02:24, 24 മേയ് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Yousefmadari 07:22, 24 മേയ് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു----Fotokannan 01:53, 25 മേയ് 2010 (UTC)
Yes check.svg 2010 മേയ് 25,26,27 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose 04:39, 25 മേയ് 2010 (UTC)

ചിത്രം:Kunchacko boban.JPG[തിരുത്തുക]

Kunchacko boban.JPG

തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--AneeshJose 13:49, 11 മേയ് 2010 (UTC)

 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു വ്യക്തിചിത്രങ്ങളുടെ വില മാനിക്കുന്നു. എങ്കിലും ലേഖനത്തിലെ പ്രധാന ചിത്രവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വിജ്ഞാനകോശനിലവാരം (വ്യക്തിയുടെ മുഖം മുഴുവനായി കാണാത്തതിനാൽ) ഈ ചിത്രത്തിന് കുറവാണ് എന്ന് കരുതുന്നു. --Vssun 15:31, 11 മേയ് 2010 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു - സുനിൽ പറഞ്ഞ അതേ കാരണം --Anoopan| അനൂപൻ 13:38, 18 മേയ് 2010 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു - സുനിൽ പറഞ്ഞ അതേ കാരണം --ഉപയോക്താവ്: Johnson aj 21 May 2010.
☒N അനുകൂലാഭിപ്രായം ഇല്ല --AneeshJose 12:00, 25 മേയ് 2010 (UTC)

ചിത്രം:Anchalpetty.jpg[തിരുത്തുക]

Anchalpetty.jpg

രാജഭരണത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രം. തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--Vssun 08:11, 9 മേയ് 2010 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--കിരൺ ഗോപി 15:33, 14 മേയ് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Yousefmadari 12:33, 15 മേയ് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Anoopan| അനൂപൻ 13:37, 18 മേയ് 2010 (UTC)
Yes check.svg 2010 മേയ് 22,23,24 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose 13:52, 20 മേയ് 2010 (UTC)

ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്ഥലം കൂടി കൊട്ത്താൽ നന്നായിരുന്നു -ഉപയോക്താവ്: Johnson aj , 21 May 2010


ചിത്രം:പാതാളക്കരണ്ടി.JPG[തിരുത്തുക]

പാതാളക്കരണ്ടി.JPG

എഴുതി ചേർക്കാവുന്ന വിവരങ്ങളേക്കാളും, സ്വയം വ്യക്തമാക്കുന്ന ചിത്രം. അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 06:07, 8 മേയ് 2010 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു പുതു തലമുറയ്ക്കിടയിൽ അപൂർവ വസ്തുവാണ് ഇത്. --Yousefmadari 14:19, 8 മേയ് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --കിരൺ ഗോപി 17:17, 8 മേയ് 2010 (UTC)
Yes check.svg 2010 മേയ് 19,20,21 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose 13:33, 18 മേയ് 2010 (UTC)

ചിത്രം:Hyder ali.jpg[തിരുത്തുക]

Hyder ali.jpg

ലയിച്ച് പാടുന്ന ഹൈദരാലി, അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 06:07, 8 മേയ് 2010 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു വ്യക്തിചിത്രങ്ങൾക്ക് ക്ഷാമമുള്ള മലയാളം വിക്കിപീഡിയക്ക് ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ മുതൽക്കൂട്ടാണ്. --Vssun 07:54, 8 മേയ് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--പ്രതീഷ്|s.pratheesh(സംവാദം) 08:08, 8 മേയ് 2010 (UTC)
Yes check.svg 2010 മേയ് 16,17,18 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose 12:02, 14 മേയ് 2010 (UTC)

ചിത്രം:അമൃത്.jpg[തിരുത്തുക]

അമൃത്.jpg

പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്കായി പ്രയത്നിച്ചുണ്ടാക്കിയ ചിത്രം. തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--Vssun 15:13, 3 മേയ് 2010 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു വൈഞ്ജാനികനിലവാരം കണക്കിലെടുത്ത് അനുകൂലം. (ചിത്രം മോശമെന്നല്ല!)--Rameshng:::Buzz me :) 15:25, 3 മേയ് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു വളരെ നന്ന്. ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ ഇനിയും വരട്ടെ -- റസിമാൻ ടി വി 16:50, 3 മേയ് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 13:18, 5 മേയ് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Anoopan| അനൂപൻ 14:08, 6 മേയ് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --സുഗീഷ് 14:48, 6 മേയ് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Yousefmadari 14:15, 8 മേയ് 2010 (UTC)
Yes check.svg 2010 മേയ് 13,14,15 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose 14:22, 12 മേയ് 2010 (UTC)

പൂവാം‌കുരുന്നൽ പൂവ്[തിരുത്തുക]

പൂവാം‌കുരുന്നലിന്റെ പൂവ്

ചള്ളിയാന്റെ ചിത്രം, അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുന്നു.

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--സിദ്ധീഖ് | सिधीक|Sidheeq| صدّيق 18:34, 1 മേയ് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-നല്ല ചിത്രം--Yousefmadari 08:43, 3 മേയ് 2010 (UTC)
 • Symbol neutral vote.svg നിഷ്പക്ഷം വളരെ നല്ല ചിത്രം. ലേഖനം അല്പം വികസിപ്പിച്ചാൽ അനുകൂലമായി കണക്കാക്കാം. --Rameshng:::Buzz me :) 15:24, 3 മേയ് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 13:17, 5 മേയ് 2010 (UTC)
 • സംവാദം പഴയ ചർച്ചയിൽ ഇതു പൂവാം കുരുന്നൽ തന്നെ ആണോ എന്നൊരു ഉപയോക്താവ് സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. --Anoopan| അനൂപൻ 14:08, 6 മേയ് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-നല്ല ചിത്രം--ലേഖനം ശരിയാക്കാം - പൂവാംകുരുന്നൽ തന്നെ - പൂവ് ഉണങ്ങി അപ്പൂപ്പൻ താടി പോലെ പറക്കുവാൻ തയ്യാറായത് --Arayilpdas 18:06, 7 മേയ് 2010 (UTC)
Yes check.svg 2010 മേയ് 10,11,12 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose 13:34, 8 മേയ് 2010 (UTC)

ചേനയുടെ പൂവ്[തിരുത്തുക]

ചേനയുടെ പൂവ്

അപൂർ‌വ്വമായി മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു ചിത്രം. എല്ലാവരുടേയും അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു --സുഗീഷ് 14:58, 29 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു - തീർച്ചയായും തിരഞ്ഞെടുക്കാം വളരെ അപൂർവ്വമായ ചിത്രം --കിരൺ ഗോപി 15:00, 29 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Arayilpdas 16:41, 29 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു - Rajesh Odayanchal(രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ)‌‌
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Yousefmadari 07:48, 1 മേയ് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു---Rameshng:::Buzz me :) 15:24, 3 മേയ് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Vssun 16:06, 3 മേയ് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Anoopan| അനൂപൻ 16:17, 3 മേയ് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 13:16, 5 മേയ് 2010 (UTC)
Yes check.svg 2010 മേയ് 7,8,9 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose 14:09, 6 മേയ് 2010 (UTC)

ചിത്രം:Rasool.jpg[തിരുത്തുക]

Rasool.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Anoopan| അനൂപൻ 06:06, 21 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Yousefmadari 07:36, 21 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--പ്രതീഷ് ‌|pratheesh 08:27, 22 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--ഹരി 14:26, 22 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു -- കിടിലൻ ചിത്രം.. --സുഗീഷ് 14:32, 24 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Rameshng:::Buzz me :) 18:27, 27 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)
Yes check.svg 2010 മേയ് 4,5,6 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose 14:25, 3 മേയ് 2010 (UTC)

ചിത്രം:കച്ചോലം.jpg[തിരുത്തുക]

കച്ചോലം.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--AneeshJose 12:12, 20 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു - --സുഗീഷ് 12:16, 20 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Anoopan| അനൂപൻ 12:17, 20 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Rameshng:::Buzz me :) 13:01, 20 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 04:31, 21 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Yousefmadari 07:35, 21 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ഹരി 13:33, 23 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)
Yes check.svg 2010 മെയ് 1,2,3 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose 13:50, 30 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)

---

ചിത്രം:VadakkumnathanTemple.JPG[തിരുത്തുക]

VadakkumnathanTemple.JPG

വടക്കുന്നാഥൻ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുൻ‌വശം മാത്രമേ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളൂ--Vssun 18:06, 14 ജൂൺ 2010 (UTC)

Yes check.svg 2010 ജൂൺ 16-20 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു --AneeshJose 14:07, 15 ജൂൺ 2010 (UTC)

---

ചിത്രം:ചാക്യാർ കൂത്തിൽ മിഴാവു വായിക്കുന്ന കലാകാരൻ.jpg[തിരുത്തുക]

ചാക്യാർ കൂത്തിൽ മിഴാവു വായിക്കുന്ന കലാകാരൻ.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--AneeshJose 12:04, 20 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Rameshng:::Buzz me :) 13:01, 20 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 04:30, 21 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Yousefmadari 07:35, 21 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)
Yes check.svg 2010 ഏപ്രിൽ 27,28,29 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose 12:30, 23 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)

ചിത്രം:ഫെറാറി F430 സ്പൈഡർ.jpg[തിരുത്തുക]

പ്രമാണം:ഫെറാറി F430 സ്പൈഡർ.jpg
ഫെറാറി F430 സ്പൈഡർ.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--AneeshJose 11:16, 19 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)

 • സംവാദം -- ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഉറവിടം ചേർത്തിട്ടില്ല. തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ യോഗ്യമെന്നു കരുതുന്നില്ല. --Anoopan| അനൂപൻ 12:16, 20 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)
☒N മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല ---AneeshJose 12:19, 23 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)

ചിത്രം:കയ്യോന്നിയുടെ പൂവ്.jpg[തിരുത്തുക]

കയ്യോന്നിയുടെ പൂവ്.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--AneeshJose 08:35, 12 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)

Yes check.svg 2010 ഏപ്രിൽ 14,15,16 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose 13:15, 13 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)

ചിത്രം:രാമേശ്വരം ക്ഷേത്രകവാടം.jpg[തിരുത്തുക]

രാമേശ്വരം ക്ഷേത്രകവാടം.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--AneeshJose 08:34, 12 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)

 • ലേഖനങ്ങളിലൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലല്ലോ -- റസിമാൻ ടി വി 12:57, 12 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)
 • ശരിയാക്കി --AneeshJose 13:31, 12 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 08:43, 13 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)
 • സംവാദം ചിത്രം നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപേ ലേഖനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതായിരുന്നു. :)--Subeesh Talk‍ 08:43, 13 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Yousefmadari 08:31, 14 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)
Yes check.svg 2010 ഏപ്രിൽ 17,18,19,20 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose 11:40, 16 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)

ചിത്രം:പാമ്പൻ പാലം.jpg[തിരുത്തുക]

പാമ്പൻ പാലം.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--AneeshJose 08:33, 12 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)

 • പാമ്പൻ പാലത്തിന്റെ മറ്റൊരു ചിത്രം ഫീച്ചേർഡ് ആയതല്ലേ? -- റസിമാൻ ടി വി 12:57, 12 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു - നല്ല ചിത്രം.--Subeesh Talk‍ 08:41, 13 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Anoopan| അനൂപൻ 12:19, 20 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Rameshng:::Buzz me :) 13:00, 20 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)
Yes check.svg 2010 ഏപ്രിൽ 24,25,26 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose 12:18, 23 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)

ചിത്രം:Bridal Bouquet.JPG[തിരുത്തുക]

Bridal Bouquet.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--AneeshJose 08:32, 12 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)

☒N ഏതെങ്കിലും ലേഖനത്തിനോടു ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കണം എന്ന മാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ നാമനിർദ്ദേശം പിൻ വലിക്കുന്നു.--Subeesh Talk‍ 08:39, 13 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)

ചിത്രം:മാതളങ്ങൾ.JPG[തിരുത്തുക]

മാതളങ്ങൾ.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--AneeshJose 06:43, 8 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു - ആ നിഴലുകൾ മാറ്റി അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ 100% അനുകൂലം --Anoopan| അനൂപൻ 06:55, 8 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Yousefmadari 07:40, 8 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു---Arayilpdas 12:49, 8 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)
 • സംവാദം ചിത്രം കാണാനില്ലല്ലോ മാഷേ..--Subeesh Talk‍ 08:35, 13 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)
 ☒N ചിത്രം നിലവിലില്ല.--Subeesh Talk‍ 13:17, 13 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)

--Subeesh Talk‍ 04:33, 21 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)

കുറച്ച് ക്ഷമിക്കൂ. ചില്ല് പ്രശ്നം മൂലം കാണാതായതാണ്‌. അടുത്ത് ശരിയാകും -- റസിമാൻ ടി വി 15:22, 13 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു - ഛായാഗ്രഹണം എന്നാലേ നിഴലിന്റേയും വെളിച്ചത്തിന്റേയും കളിയല്ലേ അനൂപാ.. :) ..--സുഗീഷ് 12:18, 20 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)
Yes check.svg 2010 ഏപ്രിൽ 21,22,23 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose 12:31, 20 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)

ചിത്രം:Photu vandi.jpg[തിരുത്തുക]

Photu vandi.jpg

തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ‌noble 06:03, 20 മാർച്ച് 2010 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു---Subeesh Talk‍ 08:18, 22 മാർച്ച് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു അപൂർവ്വ ചിത്രം :) ---സുഗീഷ് 12:02, 22 മാർച്ച് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു -- ഹരി 10:11, 23 മാർച്ച് 2010 (UTC)
 • സംവാദം അനുമതിപത്രം ചേർത്തിട്ടില്ല, നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടും --ജുനൈദ് | Junaid (സം‌വാദം) 10:17, 23 മാർച്ച് 2010 (UTC)
 • സംവാദം Yes check.svgചേർത്തു--BlueMango ☪ 10:59, 23 മാർച്ച് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Yousefmadari 07:18, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC)
Yes check.svg 2010 ഏപ്രിൽ 4,5,6  തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose 12:44, 31 മാർച്ച് 2010 (UTC)

ചിത്രം:അറബിയിലുള്ള രാമായണം.JPG[തിരുത്തുക]

അറബിയിലുള്ള രാമായണം.JPG

അറബിയിലുള്ള രാമായാണം. തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--Vssun 14:31, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു ഇത് അറബിക് ലിപിയല്ല. ഉർദു ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. --Yousefmadari 09:11, 22 മാർച്ച് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു അറബിയോ ഉർദുവോ എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല :( ഏതിലായാലും സംഭവം കൊള്ളം, മൂല്യമുണ്ട് --ജുനൈദ് | Junaid (സം‌വാദം) 12:03, 22 മാർച്ച് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ഹരി 10:12, 23 മാർച്ച് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --സുഗീഷ് 12:54, 31 മാർച്ച് 2010 (UTC)
Yes check.svg 2010 ഏപ്രിൽ 7,8,9,10 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose 13:18, 6 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)

ചിത്രം:വേലകളി.jpg[തിരുത്തുക]

വേലകളി.jpg

ലേഖനത്തെ പൂർണ്ണമാക്കുന്ന ചിത്രം. തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.--Vssun 07:00, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--സുഗീഷ് 07:42, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Yousefmadari 09:17, 22 മാർച്ച് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു -- ഹരി 10:13, 23 മാർച്ച് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Anoopan| അനൂപൻ 13:39, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)
Yes check.svg 2010 മാർച്ച് 31- ഏപ്രിൽ 3 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose 13:23, 30 മാർച്ച് 2010 (UTC)

ചിത്രം:നാഗലാപുരം-ആന്ധ്രാപ്രദേശ്.jpg[തിരുത്തുക]

നാഗലാപുരം-ആന്ധ്രാപ്രദേശ്.jpg

ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്തെ മലനിരകളായ- നാഗലാപുരം മലകളുടെ ഒരു ദൃശ്യം. അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--സന്തോഷ് ജനാർദ്ദനൻ 04:40, 17 മാർച്ച് 2010 (UTC)

 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു - പോര --Anoopan| അനൂപൻ 08:15, 17 മാർച്ച് 2010 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു - ഹരി 09:57, 17 മാർച്ച് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ആന്ധ്രാപ്രദേശിലൂടെ ട്രെയിനിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രതീതി നൽകുന്നുണ്ട്. --Vssun 14:49, 17 മാർച്ച് 2010 (UTC)
 • സംവാദം പ്രതികൂലിക്കാൻ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് അതു തന്നെയായിരുന്നു. ട്രെയിനിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇരുവശങ്ങളിലും നന്നായി ഷേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് --ഹരി 10:12, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു---Subeesh Talk‍ 08:17, 22 മാർച്ച് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Yousefmadari 09:07, 22 മാർച്ച് 2010 (UTC)
Yes check.svg 2010 മാർച്ച് 28,29,30 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose 12:37, 26 മാർച്ച് 2010 (UTC)

ചിത്രം:Kj yesudas.jpg[തിരുത്തുക]

Kj yesudas.jpg

തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--ഉപയോക്താവ്:Aneezone 15:22, 16 മാർച്ച് 2010 (UTC)

 • സംവാദം മറ്റൊരു യേശുദാസ് ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തത് അടുത്തല്ലേ? -- റസിമാൻ ടി വി 14:17, 16 മാർച്ച് 2010 (UTC)
 • സംവാദം അതെ. യേശുദാസിന്റെ ഒരു ഛായാചിത്രമായിരുന്നു മാർച്ച് 11 -14 തിയതികളിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രം. ഈ ചിത്രം പിന്നീടൊരിക്കൽ പരിഗണിക്കാമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം --AneeshJose 14:22, 16 മാർച്ച് 2010 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു മിഴിവുറ്റതല്ല -- ഹരി 11:05, 17 മാർച്ച് 2010 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു പാട്ടുകാരൻ പ്രശസ്തനായത് കൊണ്ട് മാത്രം ചിത്രം വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതില്ല. --Yousefmadari 09:16, 22 മാർച്ച് 2010 (UTC)
☒N അനുകൂലാഭിപ്രായം ഇല്ല ---AneeshJose 12:37, 26 മാർച്ച് 2010 (UTC)

ചിത്രം:മഗ്റബി ലിപിയിലുള്ള ഖുർ‌ആൻ.JPG[തിരുത്തുക]

മഗ്റബി ലിപിയിലുള്ള ഖുർ‌ആൻ.JPG

ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള ചിത്രം. തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--Vssun 15:22, 15 മാർച്ച് 2010 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --AneeshJose 13:25, 16 മാർച്ച് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Anoopan| അനൂപൻ 08:15, 17 മാർച്ച് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു -- ഹരി 11:01, 17 മാർച്ച് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു കൊള്ളാം --സുഗീഷ് 07:41, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു - --Subeesh Talk‍ 08:46, 20 മാർച്ച് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Yousefmadari 09:05, 22 മാർച്ച് 2010 (UTC)
Yes check.svg 2010 മാർച്ച് 25,26,27 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose 13:30, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

ചിത്രം:Mathura thirumala naikar palace.JPG[തിരുത്തുക]

Mathura thirumala naikar palace.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--AneeshJose 07:56, 15 മാർച്ച് 2010 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Vssun 15:23, 15 മാർച്ച് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Anoopan| അനൂപൻ 08:14, 17 മാർച്ച് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു -- ഹരി 11:02, 17 മാർച്ച് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --സുഗീഷ് 07:41, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)
Yes check.svg 2010 മാർച്ച് 22,23,24 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു --AneeshJose 04:29, 22 മാർച്ച് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Yousefmadari 09:19, 22 മാർച്ച് 2010 (UTC)

File:Neelakurinji (Strobilanthes Kunthiana).jpg[തിരുത്തുക]

StrobilanthesKunthiana.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--AneeshJose 07:53, 15 മാർച്ച് 2010 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Vssun 15:24, 15 മാർച്ച് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Anoopan| അനൂപൻ 08:14, 17 മാർച്ച് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു -- ഹരി 11:02, 17 മാർച്ച് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--സുഗീഷ് 07:42, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)
Yes check.svg 2010 മാർച്ച് 19,20,21 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു --AneeshJose 13:17, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

ചിത്രം:കല്ലുരുക്കി.jpg[തിരുത്തുക]

കല്ലുരുക്കി.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--AneeshJose 12:47, 10 മാർച്ച് 2010 (UTC)

Yes check.svg 2010 മാർച്ച് 15-18 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു --AneeshJose 04:58, 15 മാർച്ച് 2010 (UTC)

ചിത്രം:K.J.Yesudas.jpg[തിരുത്തുക]

K.J.Yesudas.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--AneeshJose 04:15, 9 മാർച്ച് 2010 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു കിടിലം ചിത്രം :) --സുഗീഷ് 05:21, 9 മാർച്ച് 2010 (UTC)
Yes check.svg 2010 മാർച്ച് 11-14 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു --AneeshJose 13:33, 10 മാർച്ച് 2010 (UTC)

ചിത്രം:വാത്ത 0107.JPG[തിരുത്തുക]

വാത്ത 0107.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--AneeshJose 14:10, 4 മാർച്ച് 2010 (UTC)

 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു ചിത്രത്തിന് പൂർണ്ണത തോന്നുന്നില്ല. --Vssun 14:56, 4 മാർച്ച് 2010 (UTC)
 • സംവാദം ലേഖനങ്ങളിലൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലല്ലോ. സ്കോപ്പുണ്ടോ? -- റസിമാൻ ടി വി 16:47, 4 മാർച്ച് 2010 (UTC)
☒N നാമ നിർദ്ദേശം പിൻ‌വലിക്കുന്നു. മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല. --AneeshJose 05:59, 6 മാർച്ച് 2010 (UTC)

ചിത്രം:Buddha statue in Kerala.jpg[തിരുത്തുക]

കരുമാടിക്കുട്ടന്.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--AneeshJose 14:22, 1 മാർച്ച് 2010 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ ഭംഗിയേക്കാൽ പ്രാധാന്യത്തെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് --Vssun 14:53, 1 മാർച്ച് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു - --സുഗീഷ് 15:19, 1 മാർച്ച് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു - ചിത്രത്തിന്റെ വലതു വശത്തും അടിഭാഗത്തുമുള്ള ഫ്രയിം ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു. --ഹരി 09:15, 2 മാർച്ച് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Rameshng:::Buzz me :) 19:54, 3 മാർച്ച് 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Anoopan| അനൂപൻ 15:16, 4 മാർച്ച് 2010 (UTC)
Yes check.svg 2010 മാർച്ച് 7-10 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ----AneeshJose 17:49, 6 മാർച്ച് 2010 (UTC)

ചിത്രം:നീലത്തുമ്പി1.jpg[തിരുത്തുക]

നീലത്തുമ്പി1.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--AneeshJose 11:28, 23 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Rameshng:::Buzz me :) 06:25, 24 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-- noble 07:34, 24 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC) ഇതിനെ അടക്കി ഇരുത്തി ഒരു പടമെടുക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല.
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു നന്നായിട്ടുണ്ട് - ‌ഹരി 11:58, 26 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Anoopan| അനൂപൻ 06:24, 1 മാർച്ച് 2010 (UTC)
Yes check.svg 2010 മാർച്ച് 4,5,6 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു. --AneeshJose 14:13, 3 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:കടലാടി1.JPG[തിരുത്തുക]

പ്രമാണം:കടലാടി1.JPG

തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--Vssun 14:12, 22 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)

 • സംവാദം വീതി 992 ആണല്ലോ ക്രോപ്പ് ചെയ്തത് അല്പം കൂടിപ്പോയി, അത് ആയിരം കടത്തി അപ്ലോഡൂ :) --ജുനൈദ് | Junaid (സം‌വാദം) 11:46, 23 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)
 • സംവാദം അതിന്റെ അത്യാവശ്യമില്ലായിരുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ നീളമോ വീതിയോ കുറഞ്ഞത് 1000 പിക്സൽ എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നല്ലേ മാനദണ്ഡം?. --Vssun 14:59, 23 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)
 • സംവാദം ശരിയാണല്ലോ! നീളവും വീതിയും കുറഞ്ഞത് 1000 പിക്സൽ എന്നായിരുന്നു കരുതിയത്, വോട്ടുന്നു --ജുനൈദ് | Junaid (സം‌വാദം) 03:28, 24 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ജുനൈദ് | Junaid (സം‌വാദം) 03:28, 24 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Rameshng:::Buzz me :) 06:26, 24 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു നന്നായിട്ടുണ്ട് --ഹരി 12:08, 26 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)
Yes check.svg 2010 മാർച്ച് 1,2,3 തീയതികളിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി --AneeshJose 08:54, 27 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)

ചിത്രം:യൂഫോർബിയ.JPG[തിരുത്തുക]

യൂഫോർബിയ.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--AneeshJose 13:53, 19 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)

Yes check.svg 2010 ഫെബ്രുവരി 26,27,28 തീയതികളിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി --AneeshJose 12:44, 25 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)

ചിത്രം:എലിഫന്റ ഗുഹാകവാടം.jpg[തിരുത്തുക]

എലിഫന്റ ഗുഹാകവാടം.jpg

തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--Vssun 07:27, 6 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)

Yes check.svg 2010 ഫെബ്രുവരി 23,24,25 തീയതികളിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി --AneeshJose 13:59, 22 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Maramon Convention2009.JPG[തിരുത്തുക]

മാരാമൺ കൺ വൻഷൻ

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു-- noble 14:59, 5 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു നല്ല ചിത്രം -- --സുഗീഷ് 18:44, 5 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ഈ ചിത്രം കണ്ട് ഒരു ലേഖനം ഉണ്ടാക്കാം --Vssun 07:28, 6 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു നല്ല ചിത്രം -- ഹരി 13:56, 11 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു നല്ല ചിത്രം, നന്നായിരിക്കുന്നു --എഴുത്തുകാരി സം‌വദിക്കൂ‍ 16:50, 14 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)
Yes check.svg 2010 ഫെബ്രുവരി 20,21,22 തീയതികളിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി --AneeshJose 13:34, 19 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)

ചിത്രം:Ficus religiosa.JPG[തിരുത്തുക]

Ficus religiosa.JPG

തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്‌ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--തച്ചന്റെ മകൻ 06:52, 3 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)

 • സംവാദം ഇത് കോമൺസ് പടം ആണല്ലോ? മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത പടങ്ങൾ മാത്രമല്ലേ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കാവൂ--Anoopan| അനൂപൻ 07:08, 3 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)
 • സംവാദം ക്ഷമിക്കണം. ചള്ളിയാന്റെ ചിത്രമാണല്ലോ എന്നേ ഓർത്തുള്ളൂ. അദ്ദേഹം നേരിട്ട് ഇവിടേക്ക് അപ്ലോഡിയതാണെന്നു കരുതി.--തച്ചന്റെ മകൻ 07:18, 3 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)
☒N മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല.--തച്ചന്റെ മകൻ 07:18, 3 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)

ചിത്രം:സപ്പോട്ട .jpg[തിരുത്തുക]

സപ്പോട്ട .jpg

തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--Vssun 06:25, 2 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ജുനൈദ് | Junaid (സം‌വാദം) 06:51, 2 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Anoopan| അനൂപൻ 16:49, 2 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Irshadpp 18:23, 2 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു നല്ല ചിത്രം -- ഹരി 13:54, 11 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)
Yes check.svg 2010 ഫെബ്രുവരി 13-16 തീയതികളിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി -- റസിമാൻ ടി വി 04:50, 13 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)

ചിത്രം:മുയൽചെവിയന്റെ വിത്ത്.jpg[തിരുത്തുക]

മുയൽചെവിയന്റെ വിത്ത്.jpg

തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.--Vssun 06:12, 2 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)

Yes check.svg 2010 ഫെബ്രുവരി 9,10,11,12 തീയതികളിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി --AneeshJose 13:53, 8 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)

ചിത്രം:Anundshog stone ship1.JPG[തിരുത്തുക]

Anundshog stone ship1.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--റസിമാൻ ടി വി 16:17, 28 ജനുവരി 2010 (UTC)

 • സംവാദം ഇത് ഒരു ലേഖനത്തിലും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലല്ലോ?--Rameshng:::Buzz me :) 07:03, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)
സ്പെല്ലിങ്ങ് മിസ്റ്റേക്കാരുന്നു - ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് -- റസിമാൻ ടി വി 07:07, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ ഭംഗിയേക്കാൾ വിജ്ഞാനമൂല്യത്തിന് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നു. --Vssun 06:06, 2 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Anoopan| അനൂപൻ 16:46, 2 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --സുഗീഷ് 17:59, 2 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --തച്ചന്റെ മകൻ 06:52, 3 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)
Yes check.svg 2010 ഫെബ്രുവരി 5,6,7,8 തീയതികളിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി --AneeshJose 10:02, 4 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)

ചിത്രം:ഫ്ലൂറസന്റ് വിളക്ക് - അടിസ്ഥാന സർക്കീട്ട്.svg[തിരുത്തുക]

ഫ്ലൂറസന്റ് വിളക്ക് - അടിസ്ഥാന സർക്കീട്ട്.svg

രൂപരേഖകൾക്ക് പ്രോത്സാഹനമായി ഇതിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--Vssun 13:11, 21 ജനുവരി 2010 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു float --എഴുത്തുകാരി സം‌വദിക്കൂ‍ 10:36, 22 ജനുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ഫോട്ടോകൾ മാത്രമല്ല, ഇത്തരം രേഖാചിത്രങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്‌ -- റസിമാൻ ടി വി 11:26, 22 ജനുവരി 2010 (UTC)
 • സംവാദം -- ഓരോ ഭാഗത്തിനും നമ്പറുകൾ നൽകിയതു പോലെ അതിന്റെ വിവരണവും കൂടി ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായേനേ! ഇപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗവും എന്തെന്നു മനസിലാക്കുന്നതിനു ലേഖനത്തിൽ പോയി ചിത്രത്തിന്റെ വിവരണം പരിശോധിക്കേണ്ടി വരുന്നു. --Anoopan| അനൂപൻ 07:41, 27 ജനുവരി 2010 (UTC)
Yes check.svg 2010 ജനുവരി 28,29,30,31 തീയതികളിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി ---AneeshJose 17:03, 27 ജനുവരി 2010 (UTC)

ചിത്രം:Sculptures at brihadeswara temple tajore.jpg[തിരുത്തുക]

Sculptures at brihadeswara temple tajore.jpg

തിരഞ്ഞേടുക്കാനായി നാമനിർദ്ദേശം നടത്തുന്നു--Vssun 12:26, 21 ജനുവരി 2010 (UTC)

Yes check.svg 2010 ഫെബ്രുവരി 1,2,3,4 തീയതികളിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി
--AneeshJose 04:54, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)

ചിത്രം:Pigeons with baby.JPG[തിരുത്തുക]

Pigeons with baby.JPG

പ്രാവിന്റെ കുടുബം -- അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--എഴുത്തുകാരി സം‌വദിക്കൂ‍ 07:11, 15 ജനുവരി 2010 (UTC)

 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു - നയനാനന്ദകരമല്ല. --Anoopan| അനൂപൻ 07:21, 15 ജനുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു - നല്ല ചിത്രം -- റസിമാൻ ടി വി 09:46, 15 ജനുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു - കൊള്ളാം -- Irshadpp 10:28, 15 ജനുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു - ചുമരാണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. പ്രാവുകൾ കൊള്ളാം, പക്ഷെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കാൻ ഈ ചിത്രം യോഗ്യമല്ല. --ശ്രീജിത്ത് കെ 14:33, 15 ജനുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു കൊള്ളാം പ്രാവുകളെ നന്നായി പകർത്തിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ചുമരിന്റെ നിറം ഇവിടെ പ്രശ്നമാണ്‌ അതിനാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ കൊള്ളില്ല. --ജുനൈദ് | Junaid (സം‌വാദം) 04:50, 19 ജനുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു വ്യക്തതയുള്ള പടം,നയനാനന്ദകരം.--സിദ്ധീഖ് | सिधीक|Sidheeq| صدّيق 08:58, 28 ജനുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു --മിഥുൻ 19:56, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ചുവരിന്റേയോ പ്രാവുകളുടേയോ നിറം മാറ്റാൻ ഇനി സാധിക്കില്ലല്ലോ :) --സുഗീഷ് 18:01, 2 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Neon. 09:38, 11 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു നല്ല ചിത്രം, തങ്ങളുടെ നിറത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ആവാസകേന്ദ്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ജീവികളുടെ ലേഖനത്തിൽ (നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ) ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്‌. ഹരി 13:52, 11 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)
 • സംവാദം കുറച്ചായല്ലോ ഇതിങ്ങനെ കിടക്കുന്നു. ഒരാഴ്ചയിൽ കൂടുതലായതിനാൽ തീരുമാ‍നം ഉടൻ ആവാം --എഴുത്തുകാരി സം‌വദിക്കൂ‍ 18:24, 14 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)
Yes check.svg 2010 ഫെബ്രുവരി 17,18,19 തീയതികളിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി --AneeshJose 13:57, 16 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)

ചിത്രം:ധനുഷ്കോടി തീവണ്ടിയാപ്പീസ്.jpg[തിരുത്തുക]

ധനുഷ്കോടി തീവണ്ടിയാപ്പീസ്.jpg

തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--Vssun 13:02, 21 നവംബർ 2009 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--വിചാരം 15:46, 21 നവംബർ 2009 (UTC)
☒N മാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്നില്ല.--Subeesh Talk‍ 05:49, 23 നവംബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:Aanachuvadi flower.JPG[തിരുത്തുക]

Aanachuvadi flower.JPG

തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--Vssun 09:18, 8 നവംബർ 2009 (UTC)

☒N നാമനിർദ്ദേശം പിൻവലിക്കുന്നു. മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല.--Subeesh Talk‍ 06:25, 9 നവംബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:Coconut farm.jpg[തിരുത്തുക]

Coconut farm.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 05:52, 8 നവംബർ 2009 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--BlueMango ☪ 17:01, 13 നവംബർ 2009 (UTC)
 19,20,21 നവംബർ 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--Subeesh Talk‍ 14:44, 18 നവംബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:Aanachuvadi.jpg[തിരുത്തുക]

Aanachuvadi.jpg

വിജ്ഞാനമൂല്യമുള്ള ചിത്രം. തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--Vssun 09:55, 16 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 11:07, 16 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു--—ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് lee2008 12:30, 16 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol neutral vote.svg നിഷ്പക്ഷം--വിചാരം 13:46, 16 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol neutral vote.svg നിഷ്പക്ഷം--Neon. 12:04, 23 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Rameshng:::Buzz me :) 11:19, 29 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 15,16,17,18 നവംബർ 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--Subeesh Talk‍ 13:36, 5 നവംബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:Oriental Magpie Robin by Challiyan.jpg[തിരുത്തുക]

മണ്ണാത്തിപ്പുള്ള്.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 08:11, 16 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു- നല്ല ചിത്രം --Anoopan| അനൂപൻ 09:10, 16 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു--—ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് lee2008 12:31, 16 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--വിചാരം 13:33, 16 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--നല്ല ചിത്രം --Neon. 12:03, 23 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Rameshng:::Buzz me :) 11:19, 29 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 03,04,05 നവംബർ 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--Subeesh Talk‍ 06:06, 3 നവംബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:കുരങ്ങുകൾ.JPG[തിരുത്തുക]

കുരങ്ങുകൾ.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 11:55, 15 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ഫമിലി അല്ലേ ? --എഴുത്തുകാരി സം‌വദിക്കൂ‍ 11:58, 15 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു--—ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് lee2008 12:31, 16 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--വിചാരം 13:33, 16 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-- നല്ല ചിത്രം - --Neon. 12:03, 23 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Rameshng:::Buzz me :) 11:19, 29 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 12,13,14 നവംബർ 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--Subeesh Talk‍ 13:26, 5 നവംബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:ബോഗൺവില്ല.JPG[തിരുത്തുക]

ബോഗൺവില്ല.JPG

ബോഗൺവില്ല ചെടിയിൽ നിൽക്കുന്ന പൂവും അടർന്നു വീണ ഒരു പൂങ്കുലയും, അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--എഴുത്തുകാരി സം‌വദിക്കൂ‍ 09:33, 15 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു നന്നായിട്ടുണ്ട്.--Subeesh Talk‍ 09:40, 15 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)

-

 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു - ബോഗൺവില്ലയേക്കാൾ ബൊക്കെയെ ശ്രദ്ധിച്ചതുകാരണം പൂവിന്റെ ഭംഗി ചിത്രത്തിലില്ല. ആ ഇലകൾക്ക് പോലും പൂവിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം കിട്ടുന്നു. --ശ്രീജിത്ത് കെ 15:08, 15 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു--—ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് lee2008 12:31, 16 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--വിചാരം 13:34, 16 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--കുഴപ്പമില്ല - --Neon. 12:02, 23 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Rameshng:::Buzz me :) 11:19, 29 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 09,10,11 നവംബർ 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--Subeesh Talk‍ 13:19, 5 നവംബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:Carambola flower.jpg[തിരുത്തുക]

Carambola flower.jpg

തോടമ്പുളിയുടെ പൂവ്. തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--Vssun 11:37, 13 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)

--

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു - ചിത്രത്തിൽ നോയിസ് കൂടുതലാണ്. എന്നാലും പൂവിനു ഭംഗിയുണ്ട് --ശ്രീജിത്ത് കെ 15:10, 15 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--—ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് lee2008 12:32, 16 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol neutral vote.svg നിഷ്പക്ഷം--വിചാരം 13:39, 16 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Rameshng:::Buzz me :) 11:19, 29 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 06,07,08 നവംബർ 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--Subeesh Talk‍ 13:10, 5 നവംബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:ആഞ്ഞിലിപ്പഴം.jpg[തിരുത്തുക]

ആഞ്ഞിലിപ്പഴം.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 08:21, 12 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 10:16, 12 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ആഹാ, വായിൽ വെള്ളമൂറുന്നു --Arayilpdas 15:19, 12 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു - ആലിപ്പഴം ഫോക്കസ്സിൽ അല്ല, പിറകിലെ ചുമരിലാണ് ഫോക്കസ്സ്. നിഴലും ആസ്വാദനത്തിന് തടസ്സമാകുന്നു. എന്നാലും വായിൽ വെള്ളം ഊറുന്നുണ്ട് :) --ശ്രീജിത്ത് കെ 15:24, 12 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു പുറംഭാഗം(ചക്കമടൽ) കുറച്ചു വേണ്ടിയിരുന്നു. എങ്കിൽ നന്നായിരുന്നേനെ ! --എഴുത്തുകാരി സം‌വദിക്കൂ‍ 06:14, 15 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു ഫോക്കസ് ഇല്ല. --Anoopan| അനൂപൻ 06:16, 15 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--വിചാരം 13:40, 16 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Rameshng:::Buzz me :) 11:19, 29 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 31 ഒക്ടോബർ‍ 2009,01,02 നവംബർ 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--Subeesh Talk‍ 11:42, 29 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:തിരുച്ചിമലക്കോട്ട.jpg[തിരുത്തുക]

തിരുച്ചിമലക്കോട്ട.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--സന്തോഷ് ജനാർദ്ദനൻ 17:40, 17 ഡിസംബർ 2009 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Lijo 04:22, 18 ഡിസംബർ 2009 (UTC)
 • Symbol neutral vote.svg നിഷ്പക്ഷം-- വ്യക്തത കുറവും ചെരിവും ഉണ്ട്. --aneezone 11:14, 18 ഡിസംബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 09:33, 18 ഡിസംബർ 2009 (UTC)
Yes check.svg 26,27,28 ഡിസംബർ 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കുന്നു -- റസിമാൻ ടി വി 05:51, 26 ഡിസംബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:മരം കൊത്തി.jpg[തിരുത്തുക]

മരം കൊത്തി.jpg

തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--Vssun 09:24, 9 ഡിസംബർ 2009 (UTC)

 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു പോര, തെങ്ങിന്റെ ഓലയും മടലുമൊക്കെ കയറിവന്നു --ജുനൈദ് | Junaid (സം‌വാദം) 09:49, 9 ഡിസംബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു - എന്നാലും കാണാൻ ഒരു ചന്തമുണ്ട്.--Subeesh Talk‍ 09:55, 9 ഡിസംബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 00:19, 10 ഡിസംബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Rameshng:::Buzz me :) 05:23, 10 ഡിസംബർ 2009 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു - മതിയോ?--തച്ചന്റെ മകൻ 10:33, 10 ഡിസംബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Anoopan| അനൂപൻ 04:53, 15 ഡിസംബർ 2009 (UTC)
Yes check.svg22,23,24 ഡിസംബർ 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--Anoopan| അനൂപൻ 07:14, 22 ഡിസംബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:കാവ്2.jpg[തിരുത്തുക]

കാവ്2.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 11:39, 8 ഡിസംബർ 2009 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ക്രോപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു എങ്കിലും --Vssun 11:59, 8 ഡിസംബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 15:08, 8 ഡിസംബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--ജുനൈദ് | Junaid (സം‌വാദം) 03:37, 9 ഡിസംബർ 2009 (UTC)
 • Symbol neutral vote.svg നിഷ്പക്ഷം-- ശുഷ്കമായ ലേഖനം. ലേഖനം വികസിപ്പിച്ചാൽ അനുകൂലമായി കണക്കാക്കാം. --Anoopan| അനൂപൻ 05:50, 9 ഡിസംബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Rameshng:::Buzz me :) 05:23, 10 ഡിസംബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ലേഖനം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ചിത്രം നല്ല വിശദീകരണമാകുന്നുണ്ട് --തച്ചന്റെ മകൻ 10:33, 10 ഡിസംബർ 2009 (UTC)
Yes check.svg16,17,18 ഡിസംബർ എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി -- റസിമാൻ ടി വി 06:37, 16 ഡിസംബർ 2009 (UTC)

പ്രമാണം:ഞാറുനടീൽ.jpg[തിരുത്തുക]

പ്രമാണം:ഞാറുനടീൽ.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 11:39, 8 ഡിസംബർ 2009 (UTC)

 19,20,21 ഡിസംബർ‍ 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--Subeesh Talk‍ 09:52, 18 ഡിസംബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:Mysore kottaram.jpg[തിരുത്തുക]

Mysore kottaram.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 11:21, 8 ഡിസംബർ 2009 (UTC)

 12,13,14, 15 ഡിസംബർ‍ 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--Subeesh Talk‍ 14:04, 11 ഡിസംബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:Jeddah flood.jpg[തിരുത്തുക]

Jeddah flood.jpg

തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--Vssun 14:26, 6 ഡിസംബർ 2009 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു - ഭയങ്കരം.--Subeesh Talk‍ 05:41, 7 ഡിസംബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു -- റസിമാൻ ടി വി 10:07, 7 ഡിസംബർ 2009 (UTC)

float

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു.. -- --mjithin 19:04, 7 ഡിസംബർ 2009 (UTC)
  ക്ഷമിക്കണം ജിതിൻ താങ്കൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല.--Subeesh Talk‍ 06:27, 8 ഡിസംബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--വിചാരം 19:06, 7 ഡിസംബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--ജുനൈദ് | Junaid (സം‌വാദം) 03:32, 8 ഡിസംബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-കേരളം അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിച്ച നാട് തന്നെ.ഖൈറുല്ല--BlueMango ☪ 04:48, 8 ഡിസംബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Yousefmadari 10:17, 8 ഡിസംബർ 2009 (UTC)
 09,10,11 ഡിസംബർ‍ 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--Subeesh Talk‍ 11:06, 8 ഡിസംബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:തെങ്ങിൻ പൂക്കുല.jpg[തിരുത്തുക]

തെങ്ങിൻ പൂക്കുല.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു --ജുനൈദ് | Junaid (സം‌വാദം) 03:52, 1 ഡിസംബർ 2009 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 06:32, 1 ഡിസംബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --AneeshJose 10:49, 1 ഡിസംബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Neon. 15:41, 2 ഡിസംബർ 2009 (UTC)
 05,06,07,08 ഡിസംബർ‍ 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--Subeesh Talk‍ 12:18, 4 ഡിസംബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:ദ്വാരമില്ലാത്ത വെളുത്ത ശംഖ്.jpg[തിരുത്തുക]

ദ്വാരമില്ലാത്ത വെളുത്ത ശംഖ്.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 09:27, 25 നവംബർ 2009 (UTC)

 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു - ലേഖനം ശൂന്യം. ചിത്രമാകെപ്പാടെ വെള്ള മയം --Anoopan| അനൂപൻ 15:10, 25 നവംബർ 2009 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു ലേഖനം നന്നാക്കണം. ചെറിയ ലേഖനം. --Neon. 07:00, 26 നവംബർ 2009 (UTC)
☒N അനുകൂലാഭിപ്രായം ഇല്ല.--Subeesh Talk‍ 11:58, 4 ഡിസംബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:താമര-പൂജാദ്രവ്യം.jpg[തിരുത്തുക]

താമര-പൂജാദ്രവ്യം.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 09:27, 25 നവംബർ 2009 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 14:26, 25 നവംബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു നല്ല ചിത്രം. നല്ല കളർ കോമ്പിനേഷൻ --Anoopan| അനൂപൻ 15:08, 25 നവംബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നുAneeshJose 04:10, 26 നവംബർ 2009 (UTC)
 01,02,03,04 ഡിസംബർ‍ 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--Subeesh Talk‍ 14:54, 30 നവംബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:പാമ്പൻ തീവണ്ടിപ്പാലം.jpg[തിരുത്തുക]

പാമ്പൻ തീവണ്ടിപ്പാലം.jpg

തിരഞ്ഞെറ്റുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--Vssun 12:52, 21 നവംബർ 2009 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു (horizon tilted :( )--Arayilpdas 13:02, 21 നവംബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--വിചാരം 15:47, 21 നവംബർ 2009 (UTC)
 22,23,24 നവംബർ 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 08:26, 22 നവംബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:ചുക്ക്.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 05:52, 8 നവംബർ 2009 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു -- ഹരി 08:33, 20 നവംബർ 2009 (UTC) വോട്ട് അസാധു. 100 തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല. 69 എണ്ണം മാത്രം --Anoopan| അനൂപൻ 12:33, 24 നവംബർ 2009 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു--ചുക്ക് ഉണക്കുന്ന സ്ത്രീ എന്നതായിരിക്കും ഇതിന്‌ ചേരുന്ന പേര്‌.--വിചാരം 13:06, 20 നവംബർ 2009 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു - പോര --Anoopan| അനൂപൻ 12:34, 24 നവംബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു കുഴപ്പമില്ല. നല്ല ചിത്രം --Neon. 06:58, 26 നവംബർ 2009 (UTC)
 28,29,30 നവംബർ 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--Subeesh Talk‍ 09:13, 27 നവംബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:Med college thrissur admin block.jpg[തിരുത്തുക]

Med college thrissur admin block.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 05:47, 8 നവംബർ 2009 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു - പനോരമ വ്യൂ ആണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്താമായിരുന്നു. ‌ഹരി 09:03, 19 നവംബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Rameshng:::Buzz me :) 09:28, 19 നവംബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--ശ്രീജിത്ത് കെ 14:55, 23 നവംബർ 2009 (UTC)
 25,26,27 നവംബർ 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--Subeesh Talk‍ 12:30, 24 നവംബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:Cellular jail or kaalaapani.jpg[തിരുത്തുക]

Cellular jail or kaalaapani.jpg

തിരഞ്ഞെടുക്കാനായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നു--Vssun 14:29, 11 ജനുവരി 2010 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--വിചാരം 14:38, 11 ജനുവരി 2010 (UTC)
Yes check.svg20,21,22 ജനുവരി 2010 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.
--AneeshJose 14:30, 19 ജനുവരി 2010 (UTC)

ചിത്രം:വാഴപ്പള്ളി മഹാദേവനടയിലെ ധ്വജസ്തംഭം.JPG[തിരുത്തുക]

വാഴപ്പള്ളി മഹാദേവനടയിലെ ധ്വജസ്തംഭം.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--AneeshJose 14:15, 9 ജനുവരി 2010 (UTC)

 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു - ഭാഗികമായി കാണുന്ന അമ്പലത്തിന്റെ ഭാഗം തികഞ്ഞ ഒരു "ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ" ആണ്‌. മാത്രമല്ല, ധ്വജ സ്ഥംബം ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ അതിനൊരു പ്രാധാന്യം കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. സന്തോഷ് ജനാർദ്ദനൻ 18:16, 10 ജനുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു - ഇതൊരു സാധാരണ ചിത്രം മാത്രം. --ശ്രീജിത്ത് കെ 16:08, 11 ജനുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ --എഴുത്തുകാരി സം‌വദിക്കൂ‍ 08:21, 12 ജനുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു - float --Anoopan| അനൂപൻ 07:27, 13 ജനുവരി 2010 (UTC)
☒N അനുകൂല വോട്ടുകൾ ഇല്ല --AneeshJose 13:56, 19 ജനുവരി 2010 (UTC)

ചിത്രം:Jebel Hafeet Mountain Al Ain UAE.jpg[തിരുത്തുക]

Jebel Hafeet Mountain Al Ain UAE.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Anoopan| അനൂപൻ 14:11, 4 ജനുവരി 2010 (UTC)

Yes check.svg17,18,19 ജനുവരി 2010 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--AneeshJose 10:57, 15 ജനുവരി 2010 (UTC) ചിത്രം:അതിരപ്പിള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ താഴെ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം.jpg[തിരുത്തുക]

അതിരപ്പിള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ താഴെ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Anoopan| അനൂപൻ 14:11, 4 ജനുവരി 2010 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു നന്നായിരിക്കുന്നു. എഴുത്തുകാരി സം‌വദിക്കൂ‍ 19:58, 4 ജനുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നുകലാപരമായി ഒരു മേന്മയുമില്ലാത്ത, വമ്പൻ പിക്സലുകൾ നിറഞ്ഞ ഈ ചിത്രം എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു നിർദ്ദേശിച്ചു എന്ന് അദ്ഭുതം! --തച്ചന്റെ മകൻ 17:34, 5 ജനുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു---വിചാരം 17:39, 5 ജനുവരി 2010 (UTC)

 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു --തമ്പ്നെയിലായി കാണുമ്പോൾ ഭംഗി ഉണ്ട്. പക്ഷെ വലുതാക്കി കാണുമ്പോൾ നിറവുമില്ല, വ്യക്തതയുമില്ല, വെളിച്ചവുമില്ല. അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഭംഗി കാണണമെങ്കിൽ നേരെ മുന്നിൽ നിന്ന് ചിത്രമെടുക്കണം, ഒരു വശത്ത് നിന്നല്ല. --ശ്രീജിത്ത് കെ 21:22, 8 ജനുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു - വ്യക്തത ഇല്ല സന്തോഷ് ജനാർദ്ദനൻ 18:13, 10 ജനുവരി 2010 (UTC)
 • സംവാദം - ചിത്രം തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ അഭിപ്രായം മാറ്റുന്നു. --ശ്രീജിത്ത് കെ 18:52, 10 ജനുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു Irshadpp 19:04, 11 ജനുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Rameshng:::Buzz me :) 09:04, 13 ജനുവരി 2010 (UTC)
Yes check.svg14,15,16 ജനുവരി 2010 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി. --AneeshJose 04:29, 14 ജനുവരി 2010 (UTC)

ചിത്രം:With poykkannu.JPG[തിരുത്തുക]

With poykkannu.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--റസിമാൻ ടി വി 11:27, 30 ഡിസംബർ 2009 (UTC)

 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു-പോരല്ലോ. പരിസരം അനാവശ്യം. വെളിച്ചം ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല.കളർ കരക്ഷനും ചെയ്തിട്ടില്ല. തെയ്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണരൂപപോർട്രേറ്റാണ്‌ വിശദീകരണത്തിന്‌ ആവശ്യം --തച്ചന്റെ മകൻ 11:44, 30 ഡിസംബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു - ചിത്രത്തിന്റെ കളരും എക്സ്പോഷറും തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. --ശ്രീജിത്ത് കെ 17:37, 2 ജനുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Neon. 06:28, 3 ജനുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു കുഴപ്പമില്ല--Anoopan| അനൂപൻ 14:02, 4 ജനുവരി 2010 (UTC)
Yes check.svg11,12,13 ജനുവരി 2010 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി. --AneeshJose 13:05, 9 ജനുവരി 2010 (UTC)

ചിത്രം:Dv1.jpg[തിരുത്തുക]

Dv1.jpg

മലയാളം വിക്കിയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതായിക്കണ്ട മികച്ച വ്യക്തിചിത്രങ്ങളിലൊന്ന്. അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--റസിമാൻ ടി വി 10:56, 30 ഡിസംബർ 2009 (UTC)

 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു ചിത്രം മികച്ചതൊന്നുമല്ല. തമ്മിൽ ഭേദമായിരിക്കാം :)--തച്ചന്റെ മകൻ 11:32, 30 ഡിസംബർ 2009 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു - ചിത്രം അത്ര മികച്ചതായൊന്നും തോന്നുന്നില്ല --Anoopan| അനൂപൻ 14:00, 4 ജനുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol neutral vote.svg നിഷ്പക്ഷം--വിചാരം 17:41, 5 ജനുവരി 2010 (UTC)
☒N അനുകൂല വോട്ടുകൾ ഇല്ല ---AneeshJose 12:44, 9 ജനുവരി 2010 (UTC)

ചിത്രം:Areca farm.jpg[തിരുത്തുക]

Areca farm.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--റസിമാൻ ടി വി 10:51, 30 ഡിസംബർ 2009 (UTC)

 8,9,10 ജനുവരി 2010 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി. --AneeshJose 07:06, 7 ജനുവരി 2010 (UTC)

ചിത്രം:രാജമല്ലി പുക്കളിൽ നിന്നും തേൻ നുകരുന്ന ശലഭം.jpg[തിരുത്തുക]

രാജമല്ലി പുക്കളിൽ നിന്നും തേൻ നുകരുന്ന ശലഭം .jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Anoopan| അനൂപൻ 09:38, 29 ഡിസംബർ 2009 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു -തലക്കെട്ടിൽ അക്ഷരത്തെറ്റുണ്ടല്ലോ :-/ചിത്രം നന്നായിരിക്കുന്നു--തച്ചന്റെ മകൻ 11:29, 30 ഡിസംബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു - നല്ല ചിത്രം -- റസിമാൻ ടി വി 04:48, 31 ഡിസംബർ 2009 (UTC)
 നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഒരാഴ്ചയായി. പ്രതികൂലമായ വോട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ 
5,6,7 ജനുവരി 2010 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കുന്നു.
---AneeshJose 04:17, 31 ഡിസംബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:ധനുഷ്കോടി_തീവണ്ടിയാപ്പീസ്.jpg[തിരുത്തുക]

ധനുഷ്കോടി_തീവണ്ടിയാപ്പീസ്.jpg

മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല എന്ന കാരണത്താൽ ഒരു തവണ നാമനിർദ്ദേശം പിൻവലിച്ചതാണ്‌. റെസല്യൂഷൻ 705x945 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എങ്കിലും ചിത്രത്തിന്റെ മൂല്യം കണക്കിലെടുത്ത് മാനദണ്ഡത്തിൽ അല്പം ഇളവ് നൽകാമെന്ന് കരുതുന്നു--റസിമാൻ ടി വി 09:36, 29 ഡിസംബർ 2009 (UTC)

ഉപയോക്താവ് ഉയർന്ന റസല്യൂഷനിലുള്ള ചിത്രം അപ്‌ലോഡിയിട്ടുണ്ട്. (2,448 × 3,264) --ജുനൈദ് | Junaid (സം‌വാദം) 07:58, 30 ഡിസംബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Vssun 04:47, 30 ഡിസംബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ലിജോ 05:06, 30 ഡിസംബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ജുനൈദ് | Junaid (സം‌വാദം) 05:32, 30 ഡിസംബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --AneeshJose 05:41, 30 ഡിസംബർ 2009 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു-- മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല. എത്ര മൂല്യമുള്ള ചിത്രമായാലും മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവ തിരഞ്ഞെടുക്കരുത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്രവണതയാകും. --Anoopan| അനൂപൻ 07:10, 30 ഡിസംബർ 2009 (UTC)
 • സംവാദം--അനൂപനോട് യോജിക്കുന്നു. പൂർണ്ണറെസലൂഷൻ അപ്ലോഡിയിട്ടുണ്ട്.--തച്ചന്റെ മകൻ 07:42, 30 ഡിസംബർ 2009 (UTC)
 • സംവാദംഅനൂപനോട് യോജിക്കുന്നു. മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ മാത്രം പരിഗണിച്ചാൽ മതിയാകും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ അതൊരു പ്രവണതയാകും. ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടില്ല എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. വോട്ട് പിൻ‌വലിക്കാനിരിക്കയായിരുന്നു. പൂർണ്ണ റെസല്യൂഷൻ അപ്ലോഡിയതിനാൽ നിലനിർത്തുന്നു. --ജുനൈദ് | Junaid (സം‌വാദം) 07:58, 30 ഡിസംബർ 2009 (UTC)
 1,2,3 ജനുവരി 2010 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി. ---AneeshJose 04:17, 31 ഡിസംബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:കൊടൈക്കനാലിലെ ഗോപുരം.JPG[തിരുത്തുക]

കൊടൈക്കനാലിലെ ഗോപുരം.JPG

കൊടൈക്കനാലിലെ ഗോപുരം - അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--എഴുത്തുകാരി സം‌വദിക്കൂ‍ 11:04, 19 ജനുവരി 2010 (UTC)

 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു--Vssun 12:24, 21 ജനുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു - പോര --Anoopan| അനൂപൻ 07:41, 27 ജനുവരി 2010 (UTC)
☒N അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല -- റസിമാൻ ടി വി 09:07, 27 ജനുവരി 2010 (UTC)

ചിത്രം:മഞ്ഞൾ-പൂവ്.JPG[തിരുത്തുക]

മഞ്ഞൾ-പൂവ്.JPG

മഞ്ഞളിന്റെ പൂവ് അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--എഴുത്തുകാരി സം‌വദിക്കൂ‍ 08:54, 18 ജനുവരി 2010 (UTC)

 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു "ഫോട്ടോഗ്രാഫി ദ ആർട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ്" എന്നാണല്ലോ. നിഴലെത്തെടുത്ത ചിത്രം പൂവിന്റെയും ഇലകളുടേയും യഥാർത്ഥ നിറം ശരിക്ക് പതിഞ്ഞില്ല, മങ്ങിയിരിക്കുന്നു. --ജുനൈദ് | Junaid (സം‌വാദം) 04:55, 19 ജനുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു - ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊള്ളില്ല. പൂവിനെക്കുറിച്ച് മുഴുവനായി ഒരു ധാരണ തരാൻ ചിത്രത്തിനു കഴിയുന്നില്ല. --ശ്രീജിത്ത് കെ
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു - പോര --Anoopan| അനൂപൻ 08:50, 20 ജനുവരി 2010 (UTC)
☒N അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല -- റസിമാൻ ടി വി 09:07, 27 ജനുവരി 2010 (UTC)


ചിത്രം:തോട്ടപ്പള്ളിസ്പിൽ‌വേ.jpg[തിരുത്തുക]

തോട്ടപ്പള്ളിസ്പിൽ‌വേ.jpg

തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽ‌വേ -- അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--എഴുത്തുകാരി സം‌വദിക്കൂ‍ 05:58, 15 ജനുവരി 2010 (UTC)

 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു - ചിത്രത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട വസ്തുവിനു തീരെ ഫോക്കസ് ഇല്ല. ഫോക്കസ് മുഴുവൻ വെള്ളത്തിന്‌ --Anoopan| അനൂപൻ 07:19, 15 ജനുവരി 2010 (UTC)
 • സംവാദം ചിത്രത്തിന്റെ നടുഭാഗം തൊട്ട് താഴോട്ടുള്ള ഭാഗം മുറിച്ച് കളഞ്ഞാൽ അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്യാം :) --ശ്രീജിത്ത് കെ 14:29, 15 ജനുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു --ജുനൈദ് | Junaid (സം‌വാദം) 04:47, 19 ജനുവരി 2010 (UTC)
☒N അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല -- റസിമാൻ ടി വി 05:17, 24 ജനുവരി 2010 (UTC)

ചിത്രം:Yellow labrador retr.JPG[തിരുത്തുക]

Yellow labrador retr.JPG

ലാബ്രഡോർ റിട്രീവർ -- അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--എഴുത്തുകാരി സം‌വദിക്കൂ‍ 19:27, 14 ജനുവരി 2010 (UTC) -

 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു- നല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചിത്രം ആകർഷണീയമാകുമായിരുന്നു. --ശ്രീജിത്ത് കെ 03:57, 15 ജനുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു-കൊള്ളില്ല--തച്ചന്റെ മകൻ 04:40, 15 ജനുവരി 2010 (UTC)
 • സംവാദം- സ്വയം നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെങ്കിലും പ്രോത്സാഹ്യമെന്നുതോന്നുന്നില്ല. എടുത്ത ചിത്രത്തെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി വിലയിരുത്താൻ എത്രയായായാലും സ്രഷ്ടാവിന്‌ ആവില്ലല്ലോ. നല്ല ചിത്രമെങ്കിൽ എന്നെങ്കിലും സഹപീഡിയർ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കും. --തച്ചന്റെ മകൻ 04:40, 15 ജനുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു പോര --Anoopan| അനൂപൻ 07:18, 15 ജനുവരി 2010 (UTC)
 • സംവാദംസ്വയം നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നില്ല. നല്ല ചിത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഛായാഗ്രാഹകൻ തന്നെയാകുന്നതിൽ എന്താണ്‌ തെറ്റ്? -- റസിമാൻ ടി വി 09:45, 15 ജനുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു - ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തിരുത്തിയപ്പോൾ ചിത്രം അടിപൊളിയായി. --ശ്രീജിത്ത് കെ 04:37, 18 ജനുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ മാത്രം ആകർഷണീയതയില്ല --ജുനൈദ് | Junaid (സം‌വാദം) 04:44, 19 ജനുവരി 2010 (UTC)
☒N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായം ഇല്ല - --AneeshJose 16:45, 27 ജനുവരി 2010 (UTC)

ചിത്രം:അത്യാഹിതമുനമ്പ്‌‌കൊടൈക്കനാൽ.JPG[തിരുത്തുക]

അത്യാഹിതമുനമ്പ്‌‌കൊടൈക്കനാൽ.JPG

അത്യാഹിത മുനമ്പ്‌‌ കൊടൈക്കനാൽ -- അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--എഴുത്തുകാരി സം‌വദിക്കൂ‍ 19:23, 14 ജനുവരി 2010 (UTC)

☒N അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല -- റസിമാൻ ടി വി 05:11, 24 ജനുവരി 2010 (UTC)

ചിത്രം:തുമ്പി മുകൾഭാഗം.JPG[തിരുത്തുക]

തുമ്പി മുകൾഭാഗം.JPG

തുമ്പിയുടെ ചിറകുകൾ, മുകൾഭാഗത്തുനിന്നുള്ള് ചിത്രം -- അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--എഴുത്തുകാരി സം‌വദിക്കൂ‍ 19:14, 14 ജനുവരി 2010 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു Irshadpp 19:44, 14 ജനുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു - തുമ്പിയുടെ നല്ലൊരു ചിത്രം. ചിത്രം കുറച്ചുകൂടി കോർപ്പ് ചെയ്ത് മുകളിൽ വെറുതേ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം കളഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായേനെ. കൂടാതെ നിഴലുകളും വേണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം. --ശ്രീജിത്ത് കെ 04:05, 15 ജനുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു നല്ല ചിത്രം + float@ശ്രിജിത്ത് --Vssun 05:09, 15 ജനുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു - ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചെയ്താൽ കൂടുതൽ നന്നായേനെ! --Anoopan| അനൂപൻ 07:15, 15 ജനുവരി 2010 (UTC)
 • അഭിപ്രായം മാനിച്ച് ചിത്രത്തിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ് അപ്‌ലോഡിയിരിക്കുന്നു. --എഴുത്തുകാരി സം‌വദിക്കൂ‍ 08:04, 15 ജനുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നുഅടിപൊളി ചിത്രം. നിയലൊഴിവാക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും ശ്രമിക്കാമോ? -- റസിമാൻ ടി വി 09:43, 15 ജനുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു നന്നായിരിക്കുന്നു --ജുനൈദ് | Junaid (സം‌വാദം) 03:59, 16 ജനുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു അടിപൊളി ചിത്രം --സുഗീഷ് 00:34, 21 ജനുവരി 2010 (UTC)
Yes check.svg 2010 ജനുവരി 24-27 തീയതികളിൽ പ്രധാന താളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു -- റസിമാൻ ടി വി 05:16, 24 ജനുവരി 2010 (UTC)

ചിത്രം:Madhura meenakshi temple 1000 piller.JPG[തിരുത്തുക]

Madhura meenakshi temple 1000 piller.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--AneeshJose 04:23, 13 ജനുവരി 2010 (UTC)

 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു - നയനാനന്ദകരമല്ല --Anoopan| അനൂപൻ 07:34, 13 ജനുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു - അല്ലാ ആയിരം തൂണുകൾ ഒരു വലിയ നിരയായി ആണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കുമല്ലോ... --എഴുത്തുകാരി സം‌വദിക്കൂ‍ 07:55, 13 ജനുവരി 2010 (UTC)
☒N അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല -- റസിമാൻ ടി വി 11:23, 22 ജനുവരി 2010 (UTC)

ചിത്രം:Keralasahithyaacademi tcr.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--AneeshJose 12:29, 12 ജനുവരി 2010 (UTC)

 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു - സാധാരണ ചിത്രം--Anoopan| അനൂപൻ 07:34, 13 ജനുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു - തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്‌ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞുവരുന്നു. നല്ല ചിത്രങ്ങൾ കുറവായിട്ടാണോ?--തച്ചന്റെ മകൻ 10:39, 13 ജനുവരി 2010 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു --എഴുത്തുകാരി സം‌വദിക്കൂ‍ 10:35, 22 ജനുവരി 2010 (UTC)
☒N അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല -- റസിമാൻ ടി വി 11:23, 22 ജനുവരി 2010 (UTC)