വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങൾ/നിലവറ 22

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

നീലക്കുടുക്ക[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Sreenandhini (സംവാദം) 06:35, 21 മാർച്ച് 2019 (UTC)


നാട്ടുപൂത്താലി ആൺതുമ്പി[തിരുത്തുക]

വരുന്ന ആഴ്ചത്തേക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥികളില്ലാത്തതിനാൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, വോട്ടായി കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല.--റസിമാൻ ടി വി 14:39, 20 മാർച്ച് 2019 (UTC)


ചെമ്പരപ്പൻ[തിരുത്തുക]

വരുന്ന ആഴ്ചത്തേക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥികളില്ലാത്തതിനാൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, വോട്ടായി കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല.--റസിമാൻ ടി വി 13:34, 20 മാർച്ച് 2019 (UTC)


മേധ പാട്കർ[തിരുത്തുക]

വരുന്ന ആഴ്ചത്തേക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥികളില്ലാത്തതിനാൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, വോട്ടായി കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല.--റസിമാൻ ടി വി 13:26, 20 മാർച്ച് 2019 (UTC)


ചെന്തുരുണിയുടെ ഇലകൾ[തിരുത്തുക]

വരുന്ന ആഴ്ചത്തേക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥികളില്ലാത്തതിനാൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, വോട്ടായി കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല.--റസിമാൻ ടി വി 13:09, 20 മാർച്ച് 2019 (UTC)


ഇരട്ടത്തലച്ചിയും കുഞ്ഞും[തിരുത്തുക]

ചിത്രം:Red-Whiskered Bulbul with Chick.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Pradeep717 (സംവാദം) 10:02, 12 മാർച്ച് 2019 (UTC)


ചിത്രം:Karen Sandler - Swathanthra 2017 - DSC 9737.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 11:50, 6 മാർച്ച് 2019 (UTC)

 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു -- വ്യക്തിക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ടെങ്കിലും ചിത്രത്തിന് ഗുണനിലവാരമില്ല. Shagil Kannur (സംവാദം) 19:19, 7 മാർച്ച് 2019 (UTC)

അമ്മൂമ്മപ്പഴത്തിൻറെ പൂവ്[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Sreenandhini (സംവാദം) 04:13, 16 ഫെബ്രുവരി 2019 (UTC)


കാർഷിക കോളേജ്, വെള്ളായണി[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. N Sanu / എൻ സാനു / एन सानू (സംവാദം) 10:33, 5 ഫെബ്രുവരി 2019 (UTC)പുനരുപയോഗം[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. N Sanu / എൻ സാനു / एन सानू (സംവാദം) 07:38, 5 ഫെബ്രുവരി 2019 (UTC)

ഇലയോകാർപസ്[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Sreenandhini (സംവാദം) 05:26, 24 ജനുവരി 2019 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു
തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ട്.N Sanu / എൻ സാനു / एन सानू 05:41, 24 ജനുവരി 2019 (UTC)

ചെറുമുണ്ടി[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Pradeep717 (സംവാദം) 04:51, 24 ജനുവരി 2019 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു
തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ട്. N Sanu / എൻ സാനു / एन सानू 05:40, 24 ജനുവരി 2019 (UTC)

പാളയം ജുമാമസ്ജിദ്[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 11:36, 17 ജനുവരി 2019 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 14:58, 21 ജനുവരി 2019 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Malikaveedu (സംവാദം) 15:06, 21 ജനുവരി 2019 (UTC)
 • Symbol neutral vote.svg നിഷ്പക്ഷം-- ചിത്രം വിഷയത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകാതെ പ്രകൃതി ദൃശ്യത്തെയാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദൃശ്യഭംഗി മാത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ യോഗ്യതയായി കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് അഭിപ്രായം. N Sanu / എൻ സാനു / एन सानू 05:37, 24 ജനുവരി 2019 (UTC)

കേപ് ടൗൺ[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 01:39, 17 ജനുവരി 2019 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 02:36, 17 ജനുവരി 2019 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Malikaveedu (സംവാദം) 02:38, 17 ജനുവരി 2019 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു--പ്രാധാന്യമില്ല. യൂറോപ്പിലൊക്കെ മിക്ക നഗരങ്ങളിലും സിറ്റി സൈറ്റ്സീയിങിന്റെ ഹോപ്പ്-ഓൺ ഹോപ്പ് ഓഫ് ബസ്സ് ഇങ്ങനെത്തന്നെയാണ്, കേപ്പ് ടൗൺ എന്ന ലേഖനത്തിന് പ്രത്യേകമായി ഒന്നും ഉണ്ടെന്ന് കരുതുന്നില്ല. en:City Sightseeing പോലൊരു ലേഖനം മലയാളത്തിൽ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അനുകൂലം -- റസിമാൻ ടി വി 10:22, 17 ജനുവരി 2019 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു--
 • തെരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാകാൻ തക്ക പ്രാധാന്യം, അതു ചേർത്തിട്ടുള്ള ലേഖനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണുന്നില്ല.
 • ചിത്രത്തിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ നിലവാരമില്ല.
N Sanu / എൻ സാനു / एन सानू 05:22, 24 ജനുവരി 2019 (UTC)

കേരള ലൈംഗിക സ്വാഭിമാന ഘോഷയാത്ര[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 06:31, 15 ജനുവരി 2019 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Malikaveedu (സംവാദം) 07:35, 15 ജനുവരി 2019 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--
ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുമ്പോൾ ആളുകളുടെ പൂർണ്ണ ചിത്രം ലഭിക്കത്തക്കവിധം കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും എന്നൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട്.
N Sanu / എൻ സാനു / एन सानू 05:25, 24 ജനുവരി 2019 (UTC)

വട്ടക്കാക്കക്കൊടി[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 02:23, 14 ജനുവരി 2019 (UTC)


ഓറഞ്ച് നിറമുള്ള കൂൺ[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Sreenandhini (സംവാദം) 06:17, 28 ഡിസംബർ 2018 (UTC)


☒N നാമനിർദ്ദേശം അസാധു. മിനിമം പിക്സൽ മാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്നില്ല. 1000 പിക്സലെങ്കിലും വേണം --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 02:57, 31 ഡിസംബർ 2018 (UTC)


കളിയാട്ടം[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു-- Shagil Kannur (സംവാദം) 13:18, 14 ഡിസംബർ 2018 (UTC)


ആപ്രിക്കോട്ട് നിറമുള്ള മഞ്ഞരളി പൂവ്[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--N Sanu / എൻ സാനു / एन सानू 06:23, 9 ഡിസംബർ 2018 (UTC)


ഇരിങ്ങോൾ കാവ്[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 10:50, 5 ഡിസംബർ 2018 (UTC)

 • Symbol neutral vote.svg നിഷ്പക്ഷം (വോട്ടായി പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല) മുകളിലെ വെളിച്ചം വല്ലാതെ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നതുപോലെ, ക്രോപ്പ് ചെയ്താൽ നന്നാവില്ലേ? -- റസിമാൻ ടി വി 10:59, 5 ഡിസംബർ 2018 (UTC)
അത് രാവിലത്തെ മഞ്ഞാണ്. ക്രോപ്പ് ചെയ്താൽ ആ മഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെടും. --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 16:22, 5 ഡിസംബർ 2018 (UTC)

മോഹൻലാൽ[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു

--N Sanu / എൻ സാനു / एन सानू 07:53, 5 ഡിസംബർ 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു ആളിന്റെ മുഖം ക്യാമറയിലേക്കല്ല. പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ ആക്കാൻ പറ്റില്ല. --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 10:55, 5 ഡിസംബർ 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു-- മോശം വൈറ്റ്ബാലൻസ് Shagil Kannur (സംവാദം) 14:12, 11 ഡിസംബർ 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു-- Malikaveedu (സംവാദം) 17:07, 11 ഡിസംബർ 2018 (UTC)

ഹരിഹരൻ[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--N Sanu / എൻ സാനു / एन सानू 07:40, 5 ഡിസംബർ 2018 (UTC)


ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 16:41, 3 ഡിസംബർ 2018 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു -- N Sanu / എൻ സാനു / एन सानू 07:18, 5 ഡിസംബർ 2018 (UTC)

ഇരിങ്ങോൾ കാവ്[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 16:34, 3 ഡിസംബർ 2018 (UTC)

 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു വ്യക്തതയില്ല, കാവിനെ പൂർണ്ണമായും പ്രതിനിധീകിരിക്കുന്നില്ല. -- N Sanu / എൻ സാനു / एन सानू 07:18, 5 ഡിസംബർ 2018 (UTC)

ചിത്രം:Victoria Jubilee Town Hall Thiruvananthapuram.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 17:29, 12 നവംബർ 2018 (UTC)

2018 (UTC)


ചിത്രം:Sakthan_Thampuran_palace.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--കണ്ണൻ സംവാദം 06:14, 23 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)

{{#ifeq: വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങൾ/നിലവറ 22|ഫലകം:തീരുമാനം||


ചിത്രം:Evening sight of Bharathappuzha.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--ജിനോയ്‌ ടോം ജേക്കബ് (സംവാദം) 12:53, 20 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)


തേയില[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 07:13, 22 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)

{{#ifeq: വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങൾ/നിലവറ 22|ഫലകം:തീരുമാനം||


പയർ[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 07:10, 22 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)


പാവൽ[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 07:08, 22 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)


പുള്ളിക്കാടക്കൊക്ക്[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 06:57, 22 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)


കാലിമുണ്ടി[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 06:53, 22 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)


ആറ്റക്കറുപ്പൻ[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു-- Shagil Kannur (സംവാദം) 05:49, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)


ഗോൾ ലൈൻ ടെക്നോളജി[തിരുത്തുക]

ഞാൻ ഇങ്ക്സ്കേപ് ഉപയോഗിച്ച് വരച്ച ചിത്രം. അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 16:33, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)


രക്തചന്ദ്രൻ[തിരുത്തുക]

സാധാരണയായി ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളാണ് തെരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കാറുള്ളത്. ഗ്രാഫിക്സും പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--N Sanu / എൻ സാനു / एन सानू 13:56, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)


കമ്പിവാലൻ കത്രിക[തിരുത്തുക]

കോമൺസിലെ പിക്ചർ ഓഫ് ദ ഇയർ മത്സരത്തിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ ചിത്രം. Manojiritty എടുത്ത ചിത്രം അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 11:39, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)


ചിത്രം:Kottapadi stadium 2.jpg[തിരുത്തുക]

സ്ക്കൂൾ വിക്കിയിലെ അഡ്മിനായിരുന്ന ശബരീഷ് മാഷിന്റെ ചിത്രം അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 11:34, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)


ആറ്റക്കുരുവി[തിരുത്തുക]

ശ്രീ. അജിത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പകർത്തിയ ചിത്രം. അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു-- Shagil Kannur (സംവാദം) 07:19, 31 ജൂലൈ 2018 (UTC)


പുളിയുറുമ്പ്[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു-- - ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 16:39, 19 ജൂലൈ 2018 (UTC)


നേപ്പാളിലെ ഫേവ തടാകത്തിൽ നിന്നുള്ള അസ്തമയ ദൃശ്യം[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--N Sanu / എൻ സാനു / एन सानू 10:00, 13 ജൂലൈ 2018 (UTC)


സർപ്പശലഭ പുഴു[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ജീ 02:48, 27 ജൂൺ 2018 (UTC)