വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.


നേരത്തേ നടന്ന
തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ
സംവാദ നിലവറ

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24


പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്‌ക്ക്:

  1. ചിത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗണത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനായുള്ള അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി ഇവിടെ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്‌.
  2. ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനു മുൻപ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക.
  3. ഇതുവരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

നടപടിക്രമം

  1. മികച്ച ചിത്രമായി തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചിത്രം അവ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
  2. നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ താളിൽ {{FPC}} എന്ന ഫലകം ചേർക്കുക.
  3. തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയുടെ തിരുത്തുക എന്ന കണ്ണിയിൽ ഞെക്കി {{subst:തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രം|''ചിത്രത്തിന്റെ പേർ''|''അഭിപ്രായം''}} എന്ന് ഏറ്റവും മുകളിലായി ചേർത്ത് സേവ് ചെയ്യുക.
    ഉദാ: {{subst:തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രം|ആമ്പൽ.jpg|അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു}}

നാമനിർദ്ദേശം നടത്താനും വോട്ടു ചെയ്യാനും വേണ്ട കുറഞ്ഞ മാനദണ്ഡം

  1. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ അംഗത്വമെടുത്തിട്ട് കുറഞ്ഞത് 30 ദിവസം എങ്കിലും ആയിരിക്കണം.
  2. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ മൊത്തം 100 തിരുത്തലുകൾ എങ്കിലും നടത്തിയിരിക്കണം.
തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടിക

കേരളനടനം

കേരളനടനം

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Shagil Kannur | ഷഗിൽ കണ്ണൂർ (സംവാദം) 07:00, 5 ഏപ്രിൽ 2024 (UTC)[മറുപടി]


കരി ആള

കരി ആള

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 05:37, 17 മാർച്ച് 2024 (UTC)[മറുപടി]


വിറയൻപുള്ള്

വിറയൻപുള്ള്

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 05:36, 17 മാർച്ച് 2024 (UTC)[മറുപടി]


വിൻചാറ്റ്

വിൻചാറ്റ്

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 05:30, 17 മാർച്ച് 2024 (UTC)[മറുപടി]


ചോരക്കാലി ആള/കാക്ക

ചോരക്കാലി ആള/ കാക്ക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 05:29, 17 മാർച്ച് 2024 (UTC)[മറുപടി]


നങ്ങ്യാർക്കൂത്ത്

നങ്ങ്യാർക്കൂത്ത്

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു-- Shagil Kannur | ഷഗിൽ കണ്ണൂർ (സംവാദം) 10:24, 4 ഒക്ടോബർ 2023 (UTC)[മറുപടി]


കാട്ടുചേന - ഫലം

കാട്ടുചേന

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു-- Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 04:37, 13 സെപ്റ്റംബർ 2023 (UTC)[മറുപടി]


കണ്ടൽക്കാട്

കണ്ടൽക്കാട്

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Shagil Kannur | ഷഗിൽ കണ്ണൂർ (സംവാദം) 12:53, 27 ജൂലൈ 2023 (UTC)[മറുപടി]


രാമചന്ദ്ര പുലവർ

രാമചന്ദ്ര പുലവർ

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 07:51, 25 ജൂലൈ 2023 (UTC))[മറുപടി]


ചെറിയ കടൽകാക്ക

ചെറിയ കടൽകാക്ക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 16:06, 17 ജൂലൈ 2023 (UTC)[മറുപടി]


വിളനോക്കി

വിളനോക്കി

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 16:04, 17 ജൂലൈ 2023 (UTC)[മറുപടി]


ശരപ്പക്ഷി

ശരപ്പക്ഷി

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 16:02, 17 ജൂലൈ 2023 (UTC)[മറുപടി]