വിക്കിപീഡിയ:ഗ്രാഫിക്ക് ശാല/വിക്കിഗ്രാഫിസ്റ്റുകൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഗ്രാഫിക്ക് ശാലയിലെ അപക്ഷേകൾ പ്രകാരം സചിത്ര പ്രമാണങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക, വെക്ടർ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് പരിവർത്തനം നടത്തുക, പുതിയ പ്രമാണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തങ്ങൾ നടത്തുന്ന വിക്കിപീഡിയർ ആണ്‌ വിക്കിഗ്രാഫിസ്റ്റുകൾ. ഗ്രാഫിക്ക് ശാലയിൽ അംഗങ്ങളായ വിക്കിഗ്രാഫിസ്റ്റുകളെ ഇവിടെ കാണാം. ഇത്തരം പ്രവർത്തങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ള വിക്കിപീഡിയർക്ക് അംഗങ്ങളാകുന്നതിന്‌ ഇവിടെ പേർ ചേർക്കാവുന്നതാണ്‌. കൂടെ അവരുടെ കഴിവുകളും.

എസ്.വി.ജി. യിലെ കഴിവുകൾ ഛായാപടങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവുകൾ
ഉപയോക്താവ് എസ്.വി.ജി. കഴിവുകൾ പശ്ചാത്തല സംശോധനം വസ്തുക്കളെ വേർതിരിക്കൽ നിറവിന്യാസം
ജുനൈദ് ഉയർന്ന പ്രാവീണ്യം
Check mark.svg
Check mark.svg
Check mark.svg
സുഗീഷ് ഉയർന്ന പ്രാവീണ്യം
Check mark.svg
Check mark.svg
Check mark.svg
പ്രതീഷ് അത്യാവശ്യം
Check mark.svg
Check mark.svg
Check mark.svg
ശ്രീധരൻ.ടി.പി ഉയർന്ന പ്രാവീണ്യം
Check mark.svg
Check mark.svg
Check mark.svg
മഹാരാജാവ് ഉയർന്ന പ്രാവീണ്യം
Check mark.svg
Check mark.svg
Check mark.svg