വിക്കിപീഡിയ:കാര്യനിർവാഹകർക്കുള്ള നോട്ടീസ് ബോർഡ്/യാന്ത്രിക വിവർത്തനങ്ങൾ/Ajeeshkumar4u

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search


ലേഖനം പ്രശ്നമുണ്ടോ തീരുമാനം/സംശോധനം ചെയ്ത ഉപയോക്താവ് കുറിപ്പ്
ലെമൺ (ജ്യാമിതി)
ഡിഗ്രി (താപനില)
ഡിഗ്രി
ഡിഗ്രി (കോൺ)
ലെൻസ് (ജ്യാമിതി)
ലെൻസ് (വിവക്ഷകൾ)
ലെൻസ് (ചെടി)
ഫച്സ് സ്പോട്ട്
കഫീനിസം
മാക്യുലാർ എഡീമ
കഫീൻ ആസക്തി
കണ്ടിന്യുവസ് വൂണ്ട് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ
ജനറൽ അനസ്തീസിയ
റെറ്റിനൽ റീജനറേഷൻ
ഫോട്ടോഫോബിയ
തൊണ്ട
ടോപിക്കൽ അനസ്തെറ്റിക്
ലോക്കൽ അനസ്തീസിയ
പർട്ട്ഷെർസ് റെറ്റിനോപ്പതി
പ്രമേഹരോഗികളുടെ ആഹാരക്രമം
എപ്പികെരറ്റോഫേകിയ
ഡിസ്റ്റിക്കിയ
ട്രിക്കിയാസിസ്
അക്കൊമഡേറ്റീവ് ഇൻഫെസിലിറ്റി
അക്കൊമൊഡേറ്റീവ് ഇൻസഫിഷ്യൻസി
ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ
പ്രയുക്ത കലകൾ
ഐറിഡെക്ടമി
ഫേക്കോഇമൾ‌സിഫിക്കേഷൻ
സ്റ്റാൻ‌ഹോപ്പ് ലെൻസ്
കോഡിംഗ്ടൺ മാഗ്നിഫയർ
ഗ്രാഫോസ്കോപ്പ്
റീഡിങ് സ്റ്റോൺ
ഡോം മാഗ്നിഫയർ
മാഗ്നിഫൈയിംഗ് ഗ്ലാസ്
ഒ.പി. ശർമ്മ (ഫോട്ടോഗ്രാഫർ)
മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ
ഒക്യുലർ ഹൈപ്പർ‌ടെൻഷൻ
ഇൻട്രാഒകുലർ പ്രഷർ
പ്രകടന കലകൾ
സ്ക്ലീറൈറ്റിസ്
കണ്ണിലെ ചുവപ്പ്
സ്റ്റിൽ ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രഫി
വീഡിയോ ക്യാമറ
ദൃശ്യ കലകൾ
റെക്റ്റിലീനിയർ ലെൻസ്
സിനി ലെൻസ്
ലോംഗ്-ഫോക്കസ് ലെൻസ്
നോർമൽ ലെൻസ്
സെക്കൻഡറി ലെൻസ്
ടെലികൺവെർട്ടർ
സൂപ്പർസൂം
സൂം ലെൻസ്
ക്യാമറ ലെൻസ്
മൈക്രൊഫോട്ടോഗ്രാഫ്
മൈക്രൊഗ്രഫി
മൈക്രോഗ്രാഫ്
എക്സ്ടെൻഷൻ ട്യൂബ്
ക്ലോസ്-അപ്പ് ലെൻസ്
മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രഫി
ഫണ്ടസ് (കണ്ണ്)
ലാക്രിമൽ അപ്പാരറ്റസ്
അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ്
വൈഡ്-ആംഗിൾ ലെൻസ്
ആനുലസ് ഓഫ് സിൻ
കണ്ണിന്റെ പോസ്റ്റീരിയർ ചേമ്പർ
കണ്ണിന്റെ ആന്റീരിയർ ചേമ്പർ
ഫോട്ടോറിഫ്രാക്റ്റീവ് കെരറ്റെക്ടമി
ലെൻസ് കാപ്സ്യൂൾ
സോണ്യൂൾ ഓഫ് സിൻ
കലേസിയോൺ
ബൈനോക്കുലർ റിവാൾറി
ഡിപ്ലോപ്പിയ
അഫേകിയ
ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ
വിഷൻ ഡിസോർഡർ
സീറോഫ്താൽമിയ
വെൽഡിംഗ് ഹെൽമെറ്റ്
ഗോഗിൾസ്
വൈസർ
ഫെയ്സ് ഷീൽഡ്
അക്കൊമഡേഷൻ
ടെറിജിയം (കൺജങ്റ്റൈവ)
ടെറിജിയം
കാൻഡെല
പ്രകാശ തീവ്രത
ഓറ സെറാറ്റ
ആക്സസറി വിഷ്വൽ ഘടനകൾ
ഐബോളിന്റെ പോസ്റ്റീരിയർ സെഗ്മെന്റ്
ഐബോളിന്റെ ആന്റീരിയർ സെഗ്മെന്റ്
സിലിണ്ട്രിക്കൽ ലെൻസ്
പിൻ‌ഹോൾ ക്യാമറ
പിൻ‌ഹോൾ കണ്ണടകൾ
പിൻഹോൾ ഒക്ലൂഡർ
പിൻഹോൾ (ഒപ്റ്റിക്സ്)
പ്യൂപ്പിലറി ലൈറ്റ് റിഫ്ലെക്സ്
പ്യൂപ്പിലറി റിഫ്ലെക്സ്
ഒപ്റ്റിക് നാഡി
ദൃശ്യമണ്ഡലം
ഫാൾസ് സൺസെറ്റ്
ഫാൾസ് സൺറൈസ്
പാരി ആർക്ക്
സബ്‍സൺ
ലൈറ്റ് പില്ലർ
46° ഹാലോ
22 ° ഹാലോ
ഹാലോ (ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രതിഭാസം)
കണ്ണിന്റെ നിറം
കോർണിയൽ റിഫ്ലക്സ്
നഗ്ന നേത്രം
ആംസ്‌ലർ ഗ്രിഡ്
ജെയ്‌ഗർ ചാർട്ട്
ഗ്ലെയർ (കാഴ്ച)
ഓർത്തോപ്റ്റിക്സ്
ഒക്കുലാറിസ്റ്റ്
നേത്ര പരിശോധന
മോണോക്രോമസി
കൊറോണ (വിവക്ഷകൾ)
കൊറോണ (ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രതിഭാസം)
പാരസോൾ കോശം
മിഡ്‌ജെറ്റ് കോശം
ഷിനോബു ഇഷിഹാര
ഇഷിഹാര ടെസ്റ്റ്
കൺപീലി
കൺജങ്റ്റൈവ
കൺപോള
നേത്ര രോഗങ്ങൾ
നേത്ര രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം
നേത്ര സംരക്ഷണ വിദഗ്ദ്ധർ
ഇൻട്രാഒക്യുലർ ലെൻസ്
തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ
കാഴ്ച വൈകല്യം
വിഷ്വൽ ഫോട്ടോട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ
ഫോട്ടോറിസെപ്റ്റർ കോശങ്ങൾ
മാക്യുലാർ ഡീജനറേഷൻ
വർണ്ണദർശനം
വിഷ്വൽ സിസ്റ്റം
വിറ്റാമിൻ എ അപര്യാപ്തത
അപവർത്തന ദോഷം
ഹൈപ്പർടെൻസിവ് റെറ്റിനോപ്പതി
ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി
യംഗ്-ഹെൽംഹോൾട്സ് സിദ്ധാന്തം
ഹെർമൻ വോൺ ഹെൽംഹോൾട്സ്
തോമസ് യംഗ് (ശാസ്ത്രജ്ഞൻ)
മോണോയർ ചാർട്ട്
ഗൊലോവിൻ-സിവറ്റ്‌സെവ് പട്ടിക
ലിയ ടെസ്റ്റ്
കാഴ്ച പരിശോധന ചാർട്ട്
കാഴ്ച ശക്തി
മനുഷ്യ നേത്രം
മെസോപിക് കാഴ്ച
സ്കോട്ടോപിക് കാഴ്ച
ഫോട്ടോപിക് കാഴ്ച
ഒപ്റ്റോമെട്രി
ഒപ്റ്റിക് കപ്പ്
ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക്
ഇ ചാർട്ട്
ലാൻ‌ഡോൾട്ട് സി ചാർട്ട്
ഫോവിയ സെൻട്രാലിസ്
ഫോവിയൽ അവാസ്കുലർ സോൺ
ലോഗ്മാർ ചാർട്ട്
ഫോവിയോള
പാരാഫോവിയ
പെരിഫോവിയ
റെറ്റിനൽ പിഗ്മെൻറ് എപ്പിത്തീലിയം
റോഡുകളുടെയും കോണുകളുടെയും പാളി
എക്സ്റ്റേണൽ ലിമിറ്റിങ് മെംബ്രേൻ
മാക്യുല ലൂട്ടിയ
ഔട്ടർ ന്യൂക്ലിയാർ പാളി
ഔട്ടർ പ്ലെക്സിഫോം പാളി
ഇന്നർ ന്യൂക്ലിയാർ പാളി
റെറ്റിനൽ ഗാംഗ്ലിയോൺ കോശങ്ങൾ
അക്വസ് ഹ്യൂമർ
വിട്രിയസ് അറ
അമക്രൈൻ കോശം
റെറ്റിന ബൈപോളാർ കോശം
റെറ്റിന തിരശ്ചീന കോശം
റോഡ് കോശങ്ങൾ
കോൺ കോശങ്ങൾ
ഇന്നർ പ്ലെക്സിഫോം പാളി
ഗാംഗ്ലിയോൺ സെൽ പാളി
റെറ്റിനൽ നെർവ് ഫൈബർ പാളി
ഇന്നർ ലിമിറ്റിങ്ങ് മെംബ്രേൻ
ഐറിസ് സ്പിൻ‌ക്റ്റർ പേശി
ഐറിസ് ഡൈലേറ്റർ പേശി
ഹെർമൻ സ്നെല്ലൻ
സ്നെല്ലെൻ ചാർട്ട്
ആംബ്ലിയോപ്പിയ
അനൈസോമെട്രോപ്പിയ
ഒപ്റ്റിക്കൽ പവർ
റെറ്റിന
പ്യൂപ്പിൾ
ഐറിസ് സ്ട്രോമ
ഐറിസ്
പാർസ് പ്ലാന
പാർസ് പ്ലിക്കാറ്റ
സീലിയറി പേശി
അക്കൊമഡേഷൻ (കണ്ണ്)
സീലിയറി പ്രോസസുകൾ
സീലിയറി ബോഡി
സാറ്റ്ലർ പാളി
കാൾ വിൽഹെം ലുഡ്‌വിഗ് ബ്രച്
ബ്രച്സ് മെംബ്രേൻ
കൊറിയോകാപ്പിലറി
കൊറോയിഡ്
യൂവിയ
കോർണ്ണിയൽ എൻഡോതീലിയം
ഡെസിമെറ്റ് മെംബ്രേൻ
ദുവ പാളി
കോർണ്ണിയൽ സ്ട്രോമ
ബോമാൻസ് മെംബ്രേൻ
കോർണ്ണിയൽ എപ്പിത്തീലിയം
കോർണ്ണിയൽ ലിമ്പസ്
ട്രബെക്കുലാർ മെഷ്വർക്ക്
ഷ്ലെംസ് കനാൽ
എപ്പിസ്ക്ലീറ
സ്ക്ലീറ
കണ്ണിന്റെ ഫൈബറസ് ആവരണം
അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം
പിയറി അലൈൻ ബിറ്റോട്ട്
ബിറ്റോട്ട്സ് സ്പോട്ടുകൾ