വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ളവ പലവക/പത്തായം 1

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

വിക്കിപീഡിയ:TWA/Navigation[തിരുത്തുക]

വിക്കിപീഡിയ:TWA/Navigation (edit | talk | history | links | watch | logs)
വിക്കിപീഡിയ:TWA/Status (edit | talk | history | links | watch | logs)
വിക്കിപീഡിയ:TWA/Logo/2 (edit | talk | history | links | watch | logs)
വിക്കിപീഡിയ:TWA/Background/2 (edit | talk | history | links | watch | logs)
വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിപീഡിയ സാഹസം (edit | talk | history | links | watch | logs)
വിക്കിപീഡിയ:TWA (edit | talk | history | links | watch | logs)
വിക്കിപീഡിയ:ADVENTURE (edit | talk | history | links | watch | logs)
വിക്കിപീഡിയ:TWA/കവാടം (edit | talk | history | links | watch | logs)
വിക്കിപീഡിയ:TWA/Logo/1 (edit | talk | history | links | watch | logs)
വിക്കിപീഡിയ:TWA/Background/1 (edit | talk | history | links | watch | logs)
വിക്കിപീഡിയ:TWA/1/Start (edit | talk | history | links | watch | logs)
വിക്കിപീഡിയ:TWA/1/തുടങ്ങുക (edit | talk | history | links | watch | logs)

മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ താളുകളും നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം CC-BY-SA 3.O പ്രകാരം ലൈസെൻസ്ഡ് ആണ്. ഇവയെല്ലാം ഞാൻ വീണ്ടും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്. പകർത്തി സൃഷ്ടിച്ചതിനാൽ ഇവ നീക്കം ചെയ്യണം. Adithyak1997 (സംവാദം) 07:51, 25 ജൂലൈ 2020 (UTC)[reply]

ഉപയോക്താവ്:2402:3A80:527:4D6E:FCD0:4FF:FEF5:3A81[തിരുത്തുക]

ഉപയോക്താവ്:2402:3A80:527:4D6E:FCD0:4FF:FEF5:3A81 (edit | talk | history | links | watch | logs)

തെറ്റായ ഉപയോക്ത താൾ Adithyak1997 (സംവാദം) 13:01, 6 ജൂലൈ 2020 (UTC)[reply]

checkY ചെയ്തു നീക്കം ചെയ്തു. Akhiljaxxn (സംവാദം) 13:12, 6 ജൂലൈ 2020 (UTC)[reply]

വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ/Ajithkumar Varma[തിരുത്തുക]

വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ/Ajithkumar Varma (edit | talk | history | links | watch | logs)

തെറ്റായി സൃഷ്ടിച്ച ഒഴിവാക്കൽ താൾ. Adithyak1997 (സംവാദം) 18:57, 2 ജൂലൈ 2020 (UTC)[reply]

ഉപയോക്താവ്:Fairoz[തിരുത്തുക]

ഉപയോക്താവ്:Fairoz (edit | talk | history | links | watch | logs)

നിലവിലില്ലാത്ത ഉപയോക്താവ്. ഉപയോക്താവ് നെയിംസ്പേസിൽ അനധികൃതമായി നിർമ്മിച്ച താൾ. Adithyak1997 (സംവാദം) 18:37, 2 ജൂലൈ 2020 (UTC)[reply]

ഉപയോക്താവ്:രാജീവ്‌ കൃഷ്ണൻ[തിരുത്തുക]

ഉപയോക്താവ്:രാജീവ്‌ കൃഷ്ണൻ (edit | talk | history | links | watch | logs)

നിലവിലില്ലാത്ത ഉപയോക്താവ്. ഉപയോക്താവ് നെയിംസ്പേസിൽ അനധികൃതമായി നിർമ്മിച്ച താൾ. നീക്കം ചെയ്യണം. രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 12:22, 30 മേയ് 2020 (UTC)[reply]