Jump to content

വിക്കിപീഡിയ:ഉള്ളടക്കം/കവാടങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

കവാടങ്ങളുടെ പട്ടിക

കലയും സംസ്ക്കാരവും
Current events
ഭൂമിശാസ്ത്രം

ആരോഗ്യം
ചരിത്രം
പ്രാകൃതികശാസ്ത്രവും(Natural science) ഗണിതവും

തത്ത്വശാസ്ത്രം, മതം, ആത്മീയത
സാമൂഹികശാസ്ത്രവും സമൂഹവും
സാങ്കേതികവിദ്യ  

A portal is an introductory page for a given topic. It complements the main article of the subject by introducing the reader to key articles, images, and categories that further describe the subject. Portals also help editors find related projects and things they can do to help improve Wikipedia in that area. Featured portals are in bold-italic.

Culture

Food (Beer, Wine) • Language (Constructed languages, Esperanto) • Mythology • Nudity • Numismatics • Philately • Radio

Arts

Anime and manga (Naruto) • Architecture • BBC • Books • Comics • Dance • Fashion • Fictional worlds (Dragonlance, Harry Potter, James Bond, Middle-earth, Narnia, Oz, Pokémon, Stargate) • Film (Star Wars) • Horror • Literature (Poetry, Shakespeare, Speculative fiction) • Music (Classical music, Pipe organ, AC/DC, Electronic music, Rock and Roll, Eurovision, Rush, My Chemical Romance, Guitar, Classical guitar, Alternative music, Jazz) • Photography • Pornography • Television (Futurama, The Simpsons, Doctor Who, Star Trek, Stargate, M*A*S*H, EastEnders, Hitchhiker's) • TheatreVisual arts

Games

Chess • PlayStation • Final Fantasy • Nintendo • Pokémon • Sega • Video games • Mario • Sonic • Zelda • Massively multiplayer online games (RuneScape • StarCraft • Warcraft) • Role-playing gamesStrategy games

Sports

Association football (soccer) (A-League) • American football (College football) • Baseball • Basketball • Cricket • Figure skating  • Golf • Ice hockey • Olympics • Racing (Cycling, Formula One) • Rugby (Rugby League • Rugby Union) • Swimming • Tennis

Regional

Africa • Britain and Ireland • Canada • China • Europe • India • Middle East • Southeast Asia • United States

Topic-specific

Science and Technology • Sports
Robinson projection of Earth
Robinson projection of Earth

Atlas

Africa

Algeria • Democratic Republic of the Congo • Egypt • Libya • Morocco • Nigeria • South Africa • Uganda • Western Sahara

North America

Canada (Ontario (Eastern Ontario • TorontoHamilton ) • Nunavut • Quebec (Montreal) • Vancouver)
United States (California (San Francisco Bay Area • California Central Valley) • Chicago • Cleveland • Florida • Las Vegas • New Hampshire • New Jersey • New York City • Oklahoma • Pennsylvania (Lancaster • Philadelphia) • Puerto Rico • Shreveport • Texas (Houston) • Utah • Vermont • Virginia • Wisconsin)

Latin America and Caribbean

Argentina • Brazil • Cuba • Colombia • El Salvador • Haiti • Jamaica • Mexico • Panama • Peru • Puerto Rico • Uruguay • Venezuela

Asia

Bangladesh • Cambodia • Chechnya • China (People's Republic of China, Republic of China, Hong Kong) • India (Goa, Gujarat, Hyderabad, Jharkhand,Karnataka, Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu, West Bengal, Himachal Pradesh, Indian wildlife) • Indonesia • Japan • Kazakhstan • Korea • Malaysia • Himalaya region • Pakistan • Philippines (Bohol) • Saudi Arabia • Singapore • Sri Lanka • Syria • Taiwan  • Thailand • Turkey

Europe

European Union Belgium • Bulgaria • Czech Republic (Prague) • Denmark (Faroe Islands) • Estonia • Finland • France • (Paris) • Germany • Greece • Hungary (Budapest, Miskolc) • Iceland • Ireland • Italy • Latvia • Lithuania • Netherlands • Poland • Portugal • Romania  (Bucharest) • Silesia • Slovakia • Slovenia • Spain (Galicia • Basque Country) • Sweden • United Kingdom (England (Cheshire, Cornwall, London, South East England (East Sussex, Kent, Hampshire)), Northern Ireland, Scotland, Wales, Isle of Man)
Albania • Armenia • Azerbaijan • Belarus • Bosnia and Herzegovina • Croatia  • Kazakhstan • Republic of Macedonia • Moldova • Montenegro • Norway • Russia • Serbia  • Switzerland • Turkey • Ukraine (Crimea) •

Middle East

Egypt • Iran • Iraq • Israel • Jordan • Lebanon • Libya • Morocco • Palestine • Saudi Arabia • Syria • Turkey

Oceania

Australia • Micronesia  • New Zealand
Medicine • Nursing • Dentistry • Pharmacy and Pharmacology
Archaeology • Austria-Hungary • Classical Civilisation • Current events • Disasters • Egyptology • Germanic Culture • Heraldry and Vexillology • History of Science • Indian independence movement

Abrahamic Religions

Baha'i Faith • Bible • Creationism • Islam • Judaism • Latter-day Saints • Saints
Christianity • Eastern Christianity • Oriental Orthodoxy • Calvinism

Dharmic Religions

Ayyavazhi • Buddhism • Hinduism • Jainism • Sikhism

Mystery Traditions

Kabbalah • Occult

Neo-Pagan and Revivalist Movements

Wicca

Political Ideologies

Anarchism • Communism • Fascism

Psychology

Mind and Brain • Philosophy of science • Thinking

Taoic Religions

Confucianism • Shinto • Taoism

Other

Ancient Germanic culture • Astrology • Mythology • Zoroastrianism

Biography • Business and economics • Education (Schools, University) • Ethnic groups (African American, Berbers, Indigenous peoples of North America) • Espionage • Holidays • International organisations (European Union, United Nations, NATO) • Law (Human rights) • LGBT • Personal life • Politics (Anarchism, Communism, Fascism, India Government, Philippine Presidency, U.S. Government, U.S. Presidency) • Psychology (Thinking) • Scouting • War (Cold War, Italian Wars, Military of Australia, Military history of France, Military of ancient Rome, Military history of Africa, Military history of the Ottoman Empire, Military of the United States (American Civil War, United States Marine Corps, United States Navy), Weapons of mass destruction, World War I, World War II)

Contribute: If you would like to create a portal, see Wikipedia:Portal for instructions. Suggested topics often can be found at Wikipedia:WikiProjects, in which people interested in specific topics work together.

For more ideas on how to contribute, visit the Community Portal.

Portals Featured (Criteria, Candidates) | List | Directory | WikiProject | Guidelines | Instructions | Peer review | Category