വികേന്ദ്രത

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
കോണികങ്ങളെ വികേന്ദ്രതയുടെ ക്രമത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. വികേന്ദ്രത കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വക്രത കുറയുന്നു. വക്രങ്ങൾ പരസ്പരം ഛേദിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ വികേന്ദ്രത അഥവാ എക്സെന്ട്രിസിറ്റി എന്നത് ഒരു വൃത്തസ്തൂപപരിഛേദത്തിന്റെ ഏകൈക സവിശേഷതയാണ്. ഒരു ബിന്ദുവിൽ (നാഭീബിന്ദു അഥവാ ഫോക്കസ് -focus) നിന്നും രേഖയിൽ നിന്നുമുളള അകലങ്ങൾ ഒരേ അംശബന്ധത്തിൽ വരത്തക്കവിധുളള ബിന്ദുക്കളുടെ ബിന്ദുപദമാണ് ഒരു വൃത്തസ്തൂപപരിച്ഛേദം അഥവാ കോണികം (conic section). ഈ അംശബന്ധത്തെയാണ് വികേന്ദ്രത എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിനെ സാധാരണയായി e എന്ന് എഴുതുന്നു[1].

  • ഒരു കോണികപരിച്ഛേദം വൃത്താകൃതിയിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം വ്യതിചലിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിന്റെ സൂചകമാണ് അതിന്റെ വികേന്ദ്രത. ഉദാഹരണമായി,
  • ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ വികേന്ദ്രത പൂജ്യമാണ്.
  • ഒരു ദീർഘവൃത്തത്തിന്റെ വികേന്ദ്രത പൂജ്യത്തിനും ഒന്നിനും ഇടയിലായിരിക്കും.
  • ഒരു പരവലയത്തിന്റെ വികേന്ദ്രത ഒന്ന് ആണ്.
  • ഒരു അധിവലയത്തിന്റെ വികേന്ദ്രത ഒന്നിൽ കൂടുതലാണ്.
  1. "Eccentricity (mathematics)", Wikipedia (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്), 2020-06-28, ശേഖരിച്ചത് 2020-07-08
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വികേന്ദ്രത&oldid=3378546" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്