വാസ്തവോക്തി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഒരു അർത്ഥാലങ്കാരമാണ് വാസ്തവോക്തി. അതിശയോക്തിയുടെ അംശം വളരെക്കുറച്ച്, ഉള്ളത് ഉള്ളതുപോലെ, ഏറ്റവും സൂക്ഷമവും ഹൃദ്യവുമായ രീതിയിൽ വർണ്ണിക്കുന്നതാണ് വാസ്തവോക്തി.

ഭാഷാഭൂഷണത്തിൽ വാസ്തവോക്തിയുടെ നിർവചനം ഇപ്രകാരമാണ്

ഏറ്റക്കുറച്ചിലെന്യേ താ-
നർത്ഥപുഷ്ടി വരുംവിധം
വസ്തുസ്ഥിതികളെച്ചൊല്ക
വാസ്തവോക്തിയതായതു്. '
പ്രകടമായ അതിശയോക്തി കൂടാതെ വസ്തുക്കളുടെ വാസ്തവസ്ഥിതികളെ ചൊല്ലുന്നതു് ‘വാസ്തവോക്തി’.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വാസ്തവോക്തി&oldid=2599063" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്