വനവിസ്തൃതിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
പല നാടുകളിലെയും വാർഷിക വനവിസ്തൃതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം

വനവിസ്തൃതിയുടെ ഒരു പട്ടികയാണ് ഇത്. പലതരത്തിൽ ഭാഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിൽ ഭൂമി മുഴുവനായും, രാജ്യങ്ങളായും, മേഖലകളായും കാണാം. ശതമാനക്കണക്കുകൾ സി ഐ എയുടെ 2011 -ലെ ലോകവിവരപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്.[1]

ഭൂമി, വൻകരകൾ, മേഖലകൾ[തിരുത്തുക]

Region Forested area (km2) Source % of land area
ഭൂമി 39,000,000 [2] 26.19%
ധ്രുവവിഭാഗങ്ങൾ (Russia, Scandinavia and North America) 13,800,000 [2]
ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക and the Caribbean 9,640,000 [2] 45.67%
കിഴക്കേഷ്യയും പസഫിക്കും 7,332,000 [2] 35.18%
ആഫ്രിക്ക 6,500,000 [3] 21.80%
കാനഡയും അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളും 3,680,000 [2] 26.00%
 European Union 1,600,000 [4] 35.00%
 Australia 1,470,832 [5] 19.00%
 India 778,424 [6] 24.68%
West Asia (Middle East and Arabia) 36,600 [7] 01.00%

രാജ്യങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

Choropleth map of forest area by country, compiled from data in this table.
Country Forested area
(km2)
Source % of
land area
 Russia 7,762,602 [8] 45.40%
 Brazil 4,776,980 [7] 56.10%
 Canada 3,104,340 [7] 31.06%
 United States 3,030,890 [7] 30.84%
 China 1,821,000 [9] 18.21%
 Democratic Republic of the Congo 1,819,326 [10] 50.00%
 Australia 1,470,832 [5] 19.00%
 Argentina 945,336 [11] 34.00%
 Indonesia 884,950 [12] 46.46%
 India 778,424 [13] 24.68%
 Mexico 710,000 [14] 36.50%
 Peru 687,420 [7] 53.49%
 Sudan (including  South Sudan) 675,460 [7] 26.96%
 Mozambique 620,000 [15] 78.00%
 Colombia 607,280 [7] 53.32%
 Angola 591,040 [7] 47.41%
 Bolivia 587,400 [7] 53.47%
 Venezuela 471,378 [7] 51.68%
 Myanmar (Burma) 430,560 [16] 63.64%
 Zambia 376,309 [17] 50.00%
 Tanzania 352,570 [7] 37.22%
 Sudan 327,909 17.62%
 Sweden 234,850 [18] 58.00%
 Papua New Guinea 294,370 [7] 63.60%
 Spain 283,007 [19] 57.00%
 Zimbabwe 259,267 [20] 66.35%
 Japan 253,203 [21] 67.00%
ഫ്രാൻസ് France including overseas 246,640 [22] 36.76%
 Finland 233,320 [23] 72.00%
 Central African Republic 227,550 [7] 36.53%
 Gabon 227,517 [24] 85.00%
 Congo 224,710 [7] 65.70%
 Cameroon 212,450 [7] 44.68%
 Turkey 216,781 [25] 27.60%
 Malaysia 195,200 [26] 59.50%
 Paraguay 184,750 [7] 45.42%
 Laos 170,000 [27] 71.60%
 Chile 158,781 [28] 21.00%
 Guyana 151,040 [7] 70.26%
 South Sudan 148,196 [29] 23.00%
 Suriname 147,760 [7] 90.20%
 Thailand 147,620 [30] 29.00%
 Madagascar 128,380 [7] 21.87%
 Mali 125,720 [7] 10.14%
 Vietnam 123,000 [31] 37.14%
 Botswana 119,430 [7] 20.53%
 Chad 119,210 [7] 09.28%
 Ecuador 115,510 [32] 42.00%
 Germany 113,176 [33] 31.70%
 Niger 112,000 [34] 08.00%
 Nigeria 110,890 [7] 12.00%
 Iran 110,750 [7] 06.72%
 Guatemala 108,894 [35] 51.00%
 Italy 106,736 [36] 35.00%
 Ukraine 105,000 [37] 17.00%
 Mongolia 102,520 [7] 06.55%
 Norway 93,870 [7] 28.99%
 Cambodia 93,350 [38] 51.56%
 Morocco 111,325 [39] 11.54%
 Poland 90,000 [40] 28.80%
 South Africa 89,170 [41] 07.31%
 Senegal 86,730 [7] 44.09%
 New Zealand 85,424 [42] 31.87%
 Belarus 80,134 [43] 38.60%
 Namibia 76,610 [7] 09.29%
 North Korea 76,240 [44] 73.00%
 Philippines 71,620 [7] 23.87%
 Somalia 71,310 [7] 11.18%
 Greece 37,520 [7] 28.43%
 Burkina Faso 67,940 [7] 24.78%
 Honduras 67,254 [45] 60.00%
 Guinea 67,240 [7] 27.35%
 South Korea 63,940 [46] 64.00%
 Romania 63,700 [7] 26.72%
 Benin 61,860 [47] 54.93%
 Kazakhstan 54,498 [48] 02.00%
 Nicaragua 51,890 [7] 39.80%
 Uganda 50,000 [49] 20.74%
 Panama 42,940 [7] 56.93%
 Pakistan 42,240 [50] 05.31%
 Algeria 42,000 [51] 01.70%
 Turkmenistan 41,270 [7] 08.46%
 Austria 39,600 [52] 47.20%
 Ethiopia 39,313 [53] 03.56%
   Nepal 39,000 [54] 26.50%
 Bulgaria 36,250 [7] 32.69%
 Malawi 33,176 [55] 28.00%
 Portugal 32,400 [56] 42.00%
 Liberia 31,540 [7] 28.32%
 Côte d'Ivoire 30,000 [57] 09.30%
 Latvia 28,807 [58] 60.00%
 United Kingdom 28,650 [59] 11.76%
 Georgia 27,880 [60] 40.00%
 Sierra Leone 27,540 [7] 38.39%
 Cuba 27,130 [7] 24.47%
 Saudi Arabia 27,000 [61] 01.26%
 Czech Republic 26,000 [62] 34.00%
 Bosnia and Herzegovina 25,599 [63] 53.00%
 Croatia 24,901 [64] 44.00%
 Bhutan 24,764 [65] 64.50%
 Ghana 24,600 [66] 10.20%
 Estonia 23,066 [67] 61.00%
 Solomon Islands 22,534 to 23,117 [68] 78.00 to 80.00%
 Lithuania 21,223 [69] 33.00%
 Serbia 20,868 [70] 23.63%
 Guinea-Bissau 20,720 [7] 57.36%
 Tunisia 20,615 [71] 12.60%
 Costa Rica 20,440 [72] 40.00%
 Slovakia 20,006 [73] 40.80%
 Uzbekistan 19,690 [74] 04.40%
 Sri Lanka 19,330 [75] 29.46%
 Hungary 18,513 [76] 20.30%
 Belize 16,530 [7] 71.98%
 Equatorial Guinea 16,320 [7] 58.18%
 Eritrea 15,540 [7] 13.21%
 Dominican Republic 13,384 [77] 27.50%
 Kenya 13,200 [78] 02.27%
 Oman 13,050 [79] 04.22%
 Slovenia 12,574 [80] 60.00%
  Switzerland 12,425 [81] 30.80%
 Albania 10,349 [82] 36.00%
 Macedonia 10,285 [83] 40.00%
 Fiji 10,000 [7] 54.72%
 Azerbaijan 9,360 [7] 10.81%
 Bangladesh 8,710 [7] 06.05%
 Kyrgyzstan 8,690 [7] 04.35%
 Iraq 8,220 [7] 01.88%
 Togo 8,000 [84] 14.00%
 Timor-Leste 7,980 [7] 53.65%
 Ireland 7,390 [7] 10.85%
 Uruguay 7,000 [85] 04.00%
 Belgium 6,607 [86] 21.64%
 Montenegro 6,252 [87] 45.26%
 Denmark 5,171 [88] 12.00%
 Bahamas 5,150 [7] 51.45%
 Gambia 4,857 [89] 43.00%
 Syria 4,610 [90] 02.49%
 Yemen 4,490 [91] 00.85%
 Vanuatu 4,470 [92] 36.67%
 Tajikistan 4,100 [93] 02.87%
 Netherlands 3,650 [7] 08.79%
 Jamaica 3,308 [94] 30.10%
 Moldova 3,290 [7] 09.72%
 Rwanda 3,161 [95] 12.00%
 United Arab Emirates 3,120 [7] 03.73%
 El Salvador 2,980 [7] 14.16%
 Armenia 2,974 [96] 10.00%
 Brunei 2,780 [7] 48.22%
 Mauritania 2,670 [7] 00.26%
 Trinidad and Tobago 2,260 [7] 44.07%
 Libya 2,170 [7] 00.12%
 Cyprus 1,740 [7] 18.81%
 Afghanistan 1,631 [97] 00.25%
 Israel 1,600 [98] 07.00%
 Lebanon 1,383 [99] 13.30%
 Burundi 1,270 [100] 04.50%
 Samoa 1,050 [101] 37.00%
 Iceland 1,030 [102] 01.00%
 Jordan 893 [103] 01.00%
 Luxembourg 870 [7] 33.64%
 Cape Verde 840 [7] 20.83%
 Egypt 670 [7] 00.07%
 Micronesia, Federated States of 630 [7] 89.74%
 Mauritius 612 [104] 30.00%
 Dominica 488 [105] 65.00%
 Haiti 416 [106] 01.50%
 Seychelles 407 [107] 89.45%
 Palau 400 [7] 87.15%
 Sao Tome and Principe 270 [7] 28.01%
 Swaziland 174 [108] 01.00%
 Saint Lucia 170 [7] 27.60%
 Andorra 160 [7] 34.19%
 Saint Vincent and the Grenadines 127 [109] 32.56%
 Antigua and Barbuda 90 [110] 21.00%
 Palestine 90 [7] 01.45%
 Lesotho 80 [7] 00.26%
 Liechtenstein 70 [7] 43.75%
 Djibouti 60 [7] 00.26%
 Kuwait 60 [7] 00.34%
 Comoros 50 [7] 02.24%
 Saint Kitts and Nevis 50 [7] 19.16%
 Grenada 40 [7] 11.63%
 Tonga 40 [111] 05.35%
 Tuvalu 23 [112] 89.12%
 Barbados 20 [7] 04.65%
 Kiribati 20 [7] 02.47%
 Singapore 20 [113] 03.00%
 Maldives 10 [7] 03.56%
 Bahrain 5 NC 00.67%
 Malta 3 NC 00.95%
 San Marino 1 NC 01.64%
 Qatar 0 [114] 00.00%

സസ്ഥാനങ്ങൾ, നാടുകൾ, വിഭാഗങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

Place Forested area (km2) Source % of land area
റഷ്യ  Krasnoyarsk Krai 1,510,016 [115] 63.80%
റഷ്യ  Sakha Republic 1,500,000 [116] 47.00%
കാനഡ  Ontario 780,080 85.00%
കാനഡ  Quebec 761,100 [117] 55.75%
കാനഡ  Northwest Territories 570,418 50.00%
കാനഡ  British Columbia 566,841 [118] 60.00%
അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ  Alaska 522,044 [119] 30.39%
കാനഡ  Nunavut 469,447 25.00%
കാനഡ  Manitoba 411,270 75.00%
കാനഡ  Alberta 384,049 60.00%
ഓസ്ട്രേലിയ  Queensland 346,130 20.00%
കാനഡ  Saskatchewan 325,419 55.00%
കാനഡ  Yukon Territory 260,915 55.00%
കാനഡ  Newfoundland and Labrador 243,017 65.00%
ഫ്രാൻസ് France (Metropolitan) 170,000 [120] 30.95%
ഓസ്ട്രേലിയ  New South Wales 96,077 12.00%
 French Guiana 83,000 [22] 99.00%
ഓസ്ട്രേലിയ  Victoria 79,596 35.00%
കാനഡ  New Brunswick 60,733 85.00%
ഓസ്ട്രേലിയ  Western Australia 50,598 02.00%
ഓസ്ട്രേലിയ  Tasmania 44,461 65.00%
കാനഡ Newfoundland 41,440 [121] 38.07%
ഓസ്ട്രേലിയ  Northern Territory 40,474 03.00%
കാനഡ  Nova Scotia 40,004 75.00%
ഓസ്ട്രേലിയ  South Australia 29,504 03.00%
 Taiwan 21,588 [122] 60.00%
അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ  Hawaii 13,300 NC 46.98%
യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം  Scotland 13,107 [123] 17.00%
Western Sahara 10,110 [7] 03.80%
യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം  England 9,128 [7] 7.00%
 New Caledonia 7,170 [7] 38.60%
ബെൽജിയം  Wallonia 5,448 32.40%
സ്പെയ്ൻ  Canary Islands 5,000 [124] 66.73%
അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ  Puerto Rico 4,080 [7] 29.59%
ഫ്രാൻസ്  Corsica 4,018 [125] 46.00%
ഗ്രീസ് Crete 2,513 25.60%
യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം  Wales 2,493 [7] 11.90%
ഫ്രാൻസ്  French Polynesia 2,000 [126] 52.30%
കാനഡ  Prince Edward Island 1,705 30.00%
ബെൽജിയം  Flanders 1,464 10.80%
 Reunion 1,370 [127] 53.00%
യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം  Northern Ireland 830.6 [7] 6.00%
Portugal  Azores 830 [128] 35.38%
 Guadeloupe 640 [22] 39.00%
 Martinique 490 [22] 46.00%
ചൈന  Hong Kong 400 [129] 36.36%
യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം  Turks and Caicos Islands 340 [7] 35.86%
അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ  Northern Mariana Islands 330 [7] 71.12%
അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ  Guam 260 [7] 47.79%
അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ  American Samoa 180 [7] 90.45%
ന്യൂസിലൻഡ്  Niue 169 to 182 [130] 65.00 to 70.00%
Portugal  Madeira 150 [131] 18.73%
ന്യൂസിലൻഡ്  Cook Islands 142 [132] 60.00%
 Mayotte 140 [22] 37.00%
യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം  Cayman Islands 120 [7] 45.45%
അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ  United States Virgin Islands 100 [7] 28.87%
യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം  Anguilla 55 NC 60.44%
 Wallis and Futuna 47 NC 33.10%
യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം  British Virgin Islands 40 [7] 26.49%
യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം  Montserrat 35 NC 34.31%
യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം  Pitcairn 35 NC 74.47%
യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം  Isle of Man 30 [7] 05.24%
 Saint Pierre and Miquelon 30 [7] 12.40%
യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം  Saint Helena 20 [7] 16.39%
ബെൽജിയം  Brussels 17.35 10.00%
Netherlands  Netherlands Antilles 12 NC 01.50%
യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം  Bermuda 10 [7] 18.52%
യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ജേഴ്സി ഗൂൺസി Channel Islands 8 NC 04.12%
Netherlands  Aruba 4 NC 02.22%
Denmark  Greenland 2 NC 00.00%
Denmark  Faroe Islands 1 NC 00.07%

ഇവയും കാണുക[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. "CIA - The World Factbook". Cia.gov. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 "Forest Types of the World - Maps of the World's Forest". Forestry.about.com. 2012-04-10. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 3. "Forests and woodlands in Africa". Eoearth.org. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 4. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 5. 5.0 5.1 "Country Profiles". Convention on Biological Diversity Secretariat. 1993-06-18. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 6. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 7. 7.00 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.23 7.24 7.25 7.26 7.27 7.28 7.29 7.30 7.31 7.32 7.33 7.34 7.35 7.36 7.37 7.38 7.39 7.40 7.41 7.42 7.43 7.44 7.45 7.46 7.47 7.48 7.49 7.50 7.51 7.52 7.53 7.54 7.55 7.56 7.57 7.58 7.59 7.60 7.61 7.62 7.63 7.64 7.65 7.66 7.67 7.68 7.69 7.70 7.71 7.72 7.73 7.74 7.75 7.76 7.77 7.78 7.79 7.80 7.81 7.82 7.83 7.84 7.85 7.86 7.87 7.88 7.89 7.90 7.91 7.92 7.93 7.94 7.95 7.96 7.97 Brown, Felicity (2009-09-02). "Total forest coverage by country | Environment | guardian.co.uk". Guardian. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 8. "Country Profiles". Convention on Biological Diversity Secretariat. 1995-04-05. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 9. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 10. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 11. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. 1994-11-22. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 12. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 13. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 14. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 15. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 16. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 17. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 18. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 19. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 20. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 21. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 22. 22.0 22.1 22.2 22.3 22.4 "Forêt des départements d'Outre-Mer - Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt". Agriculture.gouv.fr. 2012-01-30. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 23. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 24. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 25. http://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/T%C3%BCrkiye%20Orman%20Varl%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf
 26. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 27. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 28. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. 1994-09-09. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 29. "Israelis Begin Their Assault on the South Sudan, its People & their Environment | Africa". Axisoflogic.com. 2011-09-05. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 30. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 31. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 32. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 33. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 34. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 35. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 36. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 37. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 38. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 39. "Details". data.worldbank. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 40. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 41. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 42. "Country Profiles". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 43. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 44. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 45. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 46. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 47. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 48. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 49. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 50. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 51. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 52. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 53. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 54. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. 1993-11-23. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 55. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 56. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 57. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. 1994-11-29. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 58. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 59. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 60. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 61. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 62. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 63. "Šumarstvo Bosne i Hercegovine, stanje šusmog fonda, administrativna organizacija šumarstva". Usitfbih.ba. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 64. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 65. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 66. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 67. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 68. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 69. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 70. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 71. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 72. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 73. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 74. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. 1995-07-19. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 75. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 76. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 77. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 78. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 79. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 80. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 81. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 82. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 83. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 84. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 85. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 86. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 87. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. 2006-06-03. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 88. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 89. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 90. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 91. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 92. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. 1993-03-25. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 93. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 94. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. 1995-01-06. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 95. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 96. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 97. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. 2002-09-19. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 98. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. 1995-08-07. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 99. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. 1994-12-15. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 100. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 101. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 102. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. 1994-09-12. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 103. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 104. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 105. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 106. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 107. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 108. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 109. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 110. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 111. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 112. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. 2002-12-20. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 113. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. 1995-12-21. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 114. "Qatar Forest Information and Data". Rainforests.mongabay.com. 2010-01-01. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 115. http://www.wrm.org.uy/oldsite/deforestation/CIS/Krasnoyarsk.html
 116. http://books.google.co.in/books?id=vKRRIw3Ka6cC&pg=PA90
 117. "MRNF- Milieu forestier". Mrnf.gouv.qc.ca. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 118. "Information about British Columbia". CA-BC: Joshmcculloch.com. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 119. "Forest Facts, Alaska Forest Association". Akforest.org. 2004-02-12. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 120. "Insee - Territoire - Occupation physique du territoire en 2010". Insee.fr. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 121. "Forests and Lumbering in Newfoundland". Faculty.marianopolis.edu. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 122. http://wfi.worldforestry.org/media/presentations/taiwan_g.yang.pdf
 123. UK 2005. The Official Yearbook of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.. London: The Stationery Office. 2004. p. 279.
 124. "Canary Islands dry woodlands and forests". Terrestrial Ecoregions. World Wildlife Fund. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 125. "La forêt de Corse - Forêt Privée Française, le portail des forestiers privés - Espaces régionaux / Corse / La forêt de Corse". Foretpriveefrancaise.com. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 126. "Caractéristiques de la forêt polynésienne | Agriculture, élevage, biotechnologies". Mae.gov.pf. 2011-09-23. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 127. "DAAF Réunion - La filière forêt-bois". Daf974.agriculture.gouv.fr. 2012-08-09. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 128. "AgroNotícias - Açores: Inventário da floresta açoriana estará concluído até final do ano". Agroportal.pt. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 129. Hong Kong Yearbook 2007 - Size of protected area on land
 130. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 131. "Madeira Laurel Forest : Laurissilva | Madeira Birdwatching by Madeira Wind Birds". Madeirabirds.com. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.
 132. "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. 1993-04-20. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-19.

പുറത്തേക്കുള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]