റൈക്സ്ഡെപ്യുട്ടേഷൻഷൗപ്റ്റ്ഷ്ലുസ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Reichsdeputationshauptschluss, printed edition, page 1

റെയ്സ് ഡിപ്യൂട്ടേഷൻ ഷൗപ്റ്റ്സ്ക്ലസ് (ഔപചാരികമായി Hauptschluss der außerordentlichen Reichsdeputation അല്ലെങ്കിൽ "Principal Conclusion of the Extraordinary Imperial Delegation" [1]) 1803-ലെ ഫൈനൽ റീസെസ്സ് അഥവാ ഇമ്പീരിയൽ റീസെസ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു.1803 മാർച്ച് 24-ന് വിശുദ്ധ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ റീച്ച്സ്റ്റാഗ് (ഇംപീരിയൽ ഡയറ്റ്) നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു പ്രമേയമായിരുന്നു ഇത്. ഫ്രാൻസിസ് രണ്ടാമൻ ചക്രവർത്തി അംഗീകരിക്കുകയും ഏപ്രിൽ 27 ന് നിയമമാകുകയും ചെയ്തു. ഇത് 1806-ൽ അവസാനിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അവസാനത്തെ സുപ്രധാന നിയമമായി മാറുകയും ചെയ്തു. [2][3]

ഇംപീരിയൽ ഡെലിഗേഷൻ (റൈക്സ് ഡിപ്യൂട്ടേഷൻ) ഫെബ്രുവരി 25-ന് ഈ പ്രമേയം റീച്ച്സ്റ്റാഗ് അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.1802- ൽ ഫ്രാൻസുകാരും റഷ്യയും തമ്മിൽ 182-ലെ ലുനൈവില്ലെ കരാറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിശാലമായ തത്ത്വങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച ഒരു പദ്ധതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു ഇത്.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Making Sense of Constitutional Monarchism in Post-Napoleonic France and Germany by M. Prutsch. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013. Retrieved 8 Jul 2016.
  2. J. G. Gagliardo (1980). Reich and Nation. Indiana University Press. pp. 193–95, 239–43.
  3. Hajo Holborn (1982). A History of Modern Germany, 1648–1840. Princetown University Press. p. 366.

ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾ[തിരുത്തുക]