രാസസംയുക്തങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search


രാസ സംയുക്തങ്ങളുടെ പട്ടികയാണ് താഴെ നൽകുന്നത്. തൻമാത്രാസൂത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

പട്ടികാസൂചകം:: A B C Ca–Cu D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Y Z

A[തിരുത്തുക]

തന്മാത്രാസൂത്രം പേര് ഇംഗ്ളീഷിൽ പേര് മലയാളത്തിൽ CAS number
Ac2O3 Actinium(III) oxide ആക്റ്റിനിയം III ഓക്സൈഡ് 12002-61-8
AgBF4 Silver tetrafluoroborate സിൽവർ ടെട്രാഫ്ലൂറോബോറേറ്റ് 14104-20-2
AgBr silver bromide സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് 7785-23-1
AgBrO silver hypobromite സിൽവർ ഹൈപ്പോബ്രോമൈറ്റ്
AgBrO2 silver bromite സിൽവർ ബ്രോമൈറ്റ്
AgBrO3 silver bromate സിൽവർ ബ്രോമേറ്റ് 7783-89-3
AgBrO4 silver perbromate സിൽവർ പെർബ്രോമേറ്റ്
AgCl silver chloride സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് 7783-90-6
AgCl3Cu2 dicopper silver trichloride ഡൈകോപ്പർ സിൽവർ ട്രൈക്ലോറൈഡ് 69569-03-5
AgClO3 silver chlorate സിൽവർ ക്ലോറേറ്റ് 7783-92-8
AgClO4 silver perchlorate സിൽവർ പെർക്ലോറേറ്റ് 7783-93-9
AgCN silver cyanide സിൽവർ സയനൈഡ് 506-64-9
AgCNO silver fulminate സിൽവർ ഫുൽമിനേറ്റ് 5610-59-3
AgF silver fluoride സിൽവർ ഫ്ളൂറൈഡ് 7775-41-9
AgF2 silver(II) fluoride സിൽവർ (II) ഫ്ളൂറൈഡ് 7783-95-1
AgI silver iodide സിൽവർ അയഡൈഡ് 7783-96-2
AgIO silver hypoiodite സിൽവർ ഹൈപോ അയോഡൈറ്റ്
AgIO2 silver iodite സിൽവർ അയോഡൈറ്റ്
AgIO3 silver iodate സിൽവർ അയോഡേറ്റ് 7783-97-3
AgIO4 silver periodate സിൽവർ പെരി അയോഡേറ്റ്
AgMnO4 silver permanganate സിൽവർ പെർമാംഗനേറ്റ് 7783-98-4
AgN3 silver azide സിൽവർ അസൈഡ് 13863-88-2
AgNO3 silver nitrate സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് 7761-88-8
Ag2O silver oxide സിൽവർ ഓക്സൈഡ് 1301-96-8
AgO silver monoxide സിൽവർ മോണോക്സൈഡ് 1301-96-8
AgONC silver cyanate സിൽവർ സയനേറ്റ് 3315-16-0
AgPF6 silver hexafluorophosphate സിൽവർ ഹെക്സാഫ്ലൂറോഫോസ്ഫേറ്റ് 26042-63-7
AgSNC silver thiocyanate സിൽവർ തയോസയനേറ്റ് 1701-93-5
Ag2C2 silver acetylide സിൽവർ അസറ്റലൈഡ് 7659-31-6
Ag2CO3 silver(I) carbonate (സിൽവർ കാർബണേറ്റ് 534-16-7
Ag2C2O4 silver oxalate സിൽവർ ഓക്സലേറ്റ് 533-51-7
Ag2Cl2 silver(II) dichloride സിൽവർ (II) ഡൈക്ലോറൈഡ് 75763-82-5
Ag2CrO4 silver chromate സിൽവർ ക്രോമേറ്റ് 7784-01-2
Ag2Cr2O7 silver dichromate സിൽവർ ഡൈക്രോമേറ്റ് 7784-02-3
Ag2F silver subfluoride സിൽവർ സബ്ഫ്ലൂറൈഡ് 1302-01-8
Ag2MoO4 silver molybdate സിൽവർ മോളിബ്ഡേറ്റ് 13765-74-7
Ag2O silver(I) oxide സിൽവർ (I) ഓക്സൈഡ് 20667-12-3
Ag2S silver sulfide സിൽവർ സൾഫൈഡ് 21548-73-2
Ag2SO4 silver sulfate സിൽവർ സൾഫേറ്റ് 10294-26-5
Ag2Se silver selenide സിൽവർ സെലിനൈഡ് 1302-09-6
Ag2SeO3 silver selenite സിൽവർ സെലെനൈറ്റ് 7784-05-6
Ag2SeO4 silver selenate സിൽവർ സെലെനേറ്റ് 7784-07-8
Ag2Te silver(I) telluride സിൽവർ(I)ടെല്യൂറൈഡ് 12002-99-2
Ag3Br2 silver dibromide സിൽവർ ഡൈബ്രോമൈഡ് 11078-32-3
Ag3Br3 silver tribromide സിൽവർ ട്രൈബ്രോമൈഡ് 11078-33-4
Ag3Cl3 silver(III) trichloride സിൽവർ (III) ട്രൈക്ലോറൈഡ് 12444-96-1
Ag3I3 silver(III) triiodide സിൽവർ (III) ട്രൈഅയോഡൈഡ് 37375-12-5
Ag3PO4 silver phosphate സിൽവർ ഫോസ്‌ഫേറ്റ് 7784-09-0
AlBO aluminium boron oxide അലൂമിനിയം ബോറോൺ ഓക്സൈഡ് 12041-48-4
AlBO2 aluminium borate അലൂമിനിയം ബോറേറ്റ് 61279-70-7
AlBr aluminium monobromide അലൂമിനിയം മോണോബ്രോമൈഡ് 22359-97-3
AlBr3 aluminium tribromide അലൂമിനിയം ട്രൈബ്രോമൈഡ് 7727-15-3
AlCl aluminium monochloride അലൂമിനിയം മോണോക്രോറൈഡ് 13595-81-8
AlClF aluminium chloride fluoride അലൂമിനിയം ക്ലോറൈഡ് ഫ്ലൂറൈഡ്
AlClO aluminium chloride oxide അലൂമിനിയം ക്ലോറൈഡ് ഓക്സൈഡ് 13596-11-7
AlCl2H Dichloroalumane ഡൈക്രോറോഅലുമേൻ
AlCl3 aluminium chloride അലൂമിനിയം ക്ലോറൈഡ് 16603-84-2
AlCl4Cs aluminium caesium tetrachloride അലൂമിനിയംസീസിയം ടെട്രാക്ലോറൈഡ് 17992-03-9
AlCl4K potassium tetrachloroaluminate പൊട്ടാസ്യം ടെട്രാക്ലോറോ അലൂമിനേറ്റ് 13821-13-1
AlCl4Na sodium tetrachloroaluminate സോഡിയം ടെട്രാക്ലോറോ അലൂമിനേറ്റ് 7784-16-9
AlCl4Rb aluminium rubidium tetrachloride അലൂമിനിയം റേഡിയം ടെട്രാക്ലോറൈഡ് 17992-02-8
AlCl6K3 potassium hexachloroaluminate പൊട്ടാസ്യം ഹെക്സാക്ലോറോ അലൂമിനേറ്റ് 13782-08-6
AlCl6Na3 sodium hexachloroaluminate സോഡിയം ഹെക്സാക്ലോറോ അലൂമിനേറ്റ് 60172-46-5
AlF aluminium monofluoride അലൂമിനിയം മോണോഫ്ലൂറൈഡ് 13595-82-9
AlFO aluminium monofluoride monoxide അലൂമിനിയം മോണോഫ്ലൂറൈഡ് മോണോക്സൈഡ് 13596-12-8
AlF2 aluminium difluoride അലൂമിനിയം ഡൈഫ്ലൂറൈഡ് 13569-23-8
AlF2O aluminium difluoride oxide അലൂമിനിയം ഡൈഫ്ലൂറൈഡ് ഓക്സൈഡ് 38344-66-0
AlF3 aluminium trifluoride അലൂമിനിയം ട്രൈഫ്ലൂറൈഡ് 7784-18-1
AlF4K potassium tetrafluoroaluminate പൊട്ടാസ്യം ടെട്രാഫ്ലൂറോ അലൂമിനേറ്റ് 14484-69-6
AlF4Li lithium tetrafluoroaluminate ലിഥിയം ടെട്രാഫ്ലൂറോ അലൂമിനേറ്റ് 15138-76-8
AlF6K3 potassium hexafluoraluminate പൊട്ടാസ്യം ഹെക്സാഫ്ലൂറോ അലൂമിനേറ്റ് 13775-52-5
AlF6Li3 lithium hexafluoroaluminate ലിഥിയം ഹെക്സാഫ്ലൂറോ അലൂമിനേറ്റ് 13821-20-0
AlF6Na3 cryolite ക്രയോളൈറ്റ് 15096-52-3
AlGaInP aluminium-gallium-indium phosphide അലുമിനിയം-ഗാലിയം-ഇൻഡിയം ഫോസ്‍ഫൈഡ്
Al(OH)3 aluminium hydroxide അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് 21645-51-2
AlI aluminium monoiodide അലുമിനിയം മോണോഅയഡൈഡ് 29977-41-1
AlI3 aluminium triiodide അലുമിനിയം ട്രൈഅയഡൈഡ് 7784-23-8
AlLiO2 lithium aluminate ലിഥിയം അലൂമിനേറ്റ് 12003-67-7
AlN aluminium nitride അലൂമിനിയം നൈട്രൈഡ് 24304-00-5
Al(NO2)3 aluminium nitrite അലൂമിനിയം നൈട്രൈറ്റ്
Al(NO3)3 aluminium nitrate അലൂമിനിയം നൈട്രേറ്റ് 13473-90-0
AlNaO2 sodium aluminate സോഡിയം അലൂമിനേറ്റ് 1302-42-7
AlO aluminium monoxide അലൂമിനിയം മോണോക്സൈഡ് 14457-64-8
AlOSi aluminium silicon monoxide അലൂമിനിയം സിലിക്കോൺ മോണോക്സൈഡ് 37361-47-0
AlO2 Aluminium (IV) oxide അലൂമിനിയം (IV) ഓക്സൈഡ് 11092-32-3
AlP aluminium monophosphide അലൂമിനിയം മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് 20859-73-8
AlPO4 aluminium phosphate അലൂമിനിയം ഫോസ്ഫേറ് 7784-30-7
AlTe aluminium monotelluride അലൂമിനിയം മോണോടെല്ല്യൂറൈഡ് 23330-86-1
AlTe2 monoaluminium ditelluride അലൂമിനിയം ഡൈടെല്ല്യൂറൈഡ് 39297-18-2
Al2BeO4 beryllium aluminium oxide ബേറിയം അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് 12004-06-7
Al2Br6 dialuminium hexabromide അലൂമിനിയം ഹെക്സാബ്രോമൈഡ് 18898-34-5
Al2(CO3)3 aluminium carbonate അലൂമിനിയം കാർബണേറ്റ് 14455-29-9
Al2Cl9K3 potassium aluminium chloride പൊട്ടാസ്യം അലൂമിനിയം ക്ലോറൈഡ് 74978-20-4
Al2CoO4 cobalt blue കോബാൾട്ട് ബ്ലൂ 1333-88-6
Al2F6 aluminium fluoride അലൂമിനിയം ഫ്ലൂറൈഡ് 17949-86-9
Al2I6 aluminium iodide അലൂമിനിയം അയോഡൈഡ് 18898-35-6
Al2MgO4 magnesium aluminium oxide മഗ്നീഷ്യംഅലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് 12068-51-8
Al2O dialuminium monoxide ഡൈഅലൂമിനിയം 12004-36-3
Al2O2 dialuminium dioxide ഡൈഅലൂമിനിയം ഡയോക്സൈഡ് 12252-63-0
Al2O3 aluminium oxide അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് 1344-28-1
Al2O5Si aluminium silicate അലൂമിനിയം സിലിക്കേറ്റ് 1302-76-7
Al2S dialuminium monosulfide അലൂമിനിയം മോണോസൾഫൈഡ് 12004-45-4
Al2S3 aluminium sulfide അലൂമിനിയം സൾഫൈഡ് 1302-81-4
Al2(SO4)3 aluminium sulphate അലൂമിനിയം സൾഫേറ്റ് 14455-29-9
Al2Se dialuminium selenide ഡൈഅലൂമിനിയം സെലനൈഡ് 12598-14-0
Al2Te dialuminium telluride ഡൈഅലൂമിനിയം ടെലൂറൈഡ് 12598-16-2
Al4C3 aluminium carbide അലൂമിനിയം കാർബൈഡ് 1299-86-1
Al6BeO10 beryllium aluminium oxide ബെറിലിയം അലൂമിനിയം കാർബൈഡ് ഓക്സൈഡ് 12253-74-6
Al6O13Si2 mullite 1302-93-8
ArClF argon chloride fluoride ആർഗൊൺ ക്ലോറൈഡ് ഫ്ലൂറൈഡ് 53169-15-6
ArClH argon chloride hydride ആർഗൊൺ ക്ലോറൈഡ് ഹൈഡ്രൈഡ് 163731-17-7
ArFH argon fluoride hydride ആർഗൊൺ ഫ്ലൂറൈഡ് ഹൈഡ്രൈഡ് 163731-16-6
AsBrO arsenic oxybromide ആർസെനിക് ഓക്സിബ്രോമൈഡ് 82868-10-8
AsBr3 arsenic tribromide ആർസെനിക് ട്രൈബ്രോമൈഡ് 7784-33-0
AsClO arsenic monoxide monochloride ആർസെനിക് മോണോക്സൈഡ് മോണോക്ലോറൈഡ് 14525-25-8
AsCl3 arsenic trichloride ആർസെനിക് ട്രൈക്ലോറൈഡ് 7784-34-1
AsCl3O arsenic oxychloride ആർസെനിക് ഓക്സിക്ലോറൈഡ് 60646-36-8
AsCl4F arsenic tetrachloride fluoride ആർസെനിക് ടെട്രാക്ലോറൈഡ് ഫ്ലൂറൈഡ് 87198-15-0
AsF3 arsenic trifluoride ആർസെനിക് ട്രൈഫ്ലൂറൈഡ് 7784-35-2
AsF5 arsenic pentafluoride ആർസെനിക് പെന്റാഫ്ലൂറൈഡ് 7784-36-3
AsH3 arsine ആർസീൻ 7784-42-1
AsI3 arsenic triiodide ആർസെനിക് ട്രൈ അയോഡൈഡ് 7784-45-4
AsO arsenic monoxide ആർസെനിക് മോണോക്സൈഡ് 12005-99-1
AsO2 arsenic dioxide ആർസെനിക് ഡയോക്സൈഡ് 12255-12-8
AsP arsenic monophosphide ആർസെനിക് മോണോഫോസ്ഫൈഡ് 12255-33-3
AsP3 arsenic triphosphide ആർസെനിക് ട്രൈഫോസ്ഫൈഡ് 12511-95-4
AsTl thallium arsenide താലിയം ആർസിനൈഡ് 12006-09-6
As2I4 arsenic diiodide ആർസെനിക് ഡയോഡൈഡ് 13770-56-4
As2O3 arsenic trioxide ആഴ്സനിക് ട്രയോക്സൈഡ് 1327-53-3
As2P2 arsenic diphosphide ആർസെനിക് ഡൈഫോസ്ഫൈഡ് 12512-03-7
As2O5 arsenic pentoxide ആർസെനിക് പെന്റോക്സൈഡ് 1303-28-2
As2S4 arsenic tetrasulfide ആർസെനിക് ടെട്രാസൾഫൈഡ് 1303-32-8
As2S5 arsenic pentasulfide ആർസെനിക് പെന്റാസൾഫൈഡ് 1303-34-0
As2Se arsenic hemiselenide ആർസെനിക് ഹെമിസെലെനൈഡ് 1303-35-1
As2Se3 arsenic triselenide ആർസെനിക് ട്രൈസെലെനൈഡ് 1303-36-2
As2Se5 arsenic pentaselenide ആർസെനിക് പെന്റാസെലെനൈഡ് 1303-37-3
As3O4 arsenic tetraoxide ആർസെനിക് ടെട്രാഓക്സൈഡ് 83527-53-1
As3P arsenic(III) phosphide ആർസെനിക്(III)ഫോസ്ഫൈഡ് 12512-11-7
As4O3 tetraarsenic trioxide 83527-54-2
As4O5 tetraarsenic pentaoxide 83527-55-3
As4S3 tetraarsenic trisulfide 12512-13-9
As4S4 tetraarsenic tetrasulfide 12279-90-2
AuBO gold monoboride monoxide 12588-90-8
AuBr gold bromide 10294-27-6
AuBr3 gold tribromide 0294-28-7
AuCN gold cyanide 506-65-0
AuCl gold chloride 10294-29-8
AuCl3 gold trichloride 13453-07-1
AuF3 gold trifluoride 14720-21-9
AuI gold iodide 10294-31-2
AuI3 gold(III) iodide 31032-13-0
Au(OH)3 gold hydroxide 1303-52-2
AuTe gold telluride 37043-71-3
Au2O3 gold trioxide 1303-58-8
Au2S gold sulfide 1303-60-2
Au2S3 gold trisulfide 1303-61-3
Au2(SeO4)3 gold triselenate 10294-32-3
Au2Se3 gold triselenide 1303-62-4

B[തിരുത്തുക]

തന്മാത്രാസൂത്രം പേര് ഇംഗ്ളീഷിൽ പേര് മലയാളത്തിൽ CAS number
BAs boron arsenide ബോറോൺ ആർസെനൈഡ് 12005-69-5
BAsO4 boron(III) arsenate ബോറോൺ (III) ആർസെനേറ്റ്
BBr3 boron tribromide ബോറോൺ ട്രൈബ്രോമൈഡ് 10294-33-4
BCl3 boron trichloride ബോറോൺ ട്രൈക്ലോറൈഡ് 10294-34-5
BF3 boron trifluoride 7637-07-2
BI3 boron iodide 13517-10-7
BN boron nitride 10043-11-5
B(NO2)3 boron nitrite
B(NO3)3 boron nitrate
B(OH)3 boric acid ( ബോറിക് ആസിഡ് ) 10043-35-3
BP boron(III) phosphide 20205-91-8
BPO4 boron(III) orthophosphate 13308-51-5
B2Cl4 boron chloride 13701-67-2
B2F4 boron trifluoride 13965-73-6
B2H6 boron hydride 19287-45-7
B2O3 boron(III) oxide 1303-86-2
B2S3 boron sulfide 12007-33-9
B2Se3 boron selenide 287-91-2
B3N3H6 borazine 6569-51-3
B4C boron carbide 12069-32-8
Ba(AlO2)2 barium aluminate 12004-04-5
Ba(AsO3)2 barium arsenite 125687-68-5
Ba(AsO4)2 barium arsenate v56997-31-0
BaB6 barium hexaboride 12046-08-1
Ba(BrO3)2·H2O barium bromate monohydrate 10326-26-8
Ba(BrO3)2·2H2O barium bromate dihydrate
BaBr2 barium bromide 10553-31-8
Ba(BrO)2 barium hypobromite
Ba(BrO2)2 barium bromite
Ba(BrO3)2 barium bromate 13967-90-3
Ba(BrO4)2 barium perbromate
Ba(CHO2)2 barium formate 541-43-5
Ba(C2H3O2)2 barium acetate 543-81-7
Ba(CN)2 barium cyanide 542-62-1
BaC2O4 barium oxalate 516-02-9
BaC2 barium carbide 50813-65-5
BaCO3 barium carbonate
witherite
513-77-9
Ba(ClO)2 barium hypochlorite 13477-10-6
Ba(ClO2)2 barium chlorite 14674-74-9
Ba(ClO3)2 barium chlorate 13477-00-4
Ba(ClO4)2 barium perchlorate 13465-95-7
BaCl2 barium chloride 10361-37-2
BaCrO4 barium chromate
barium chromate(VI)
10294-40-3
BaF2 barium fluoride 7787-32-8
BaFeSi4O10 gillespite
BaHfO3 barium hafnate 151640-29-8
BaHgI4 barium tetraiodomercurate(II) 10048-99-4
Ba(HS)2 barium hydrosulfide
BaI2 barium iodide 13718-50-8
Ba(IO)2 barium hypoiodite
Ba(IO2)2 barium iodite
Ba(IO3)2 barium iodate 10567-69-8
Ba(IO4)2 barium periodate 13718-58-6
BaK2(CrO4)2 barium potassium chromate 27133-66-0
BaMnO4 barium manganate 7787-35-1
Ba(MnO4)2 barium permanganate 7787-36-2
BaMoO4 barium molybdate 7787-37-3
BaN6 barium azide 18810-58-7
Ba(NO2)2 barium nitrite 13465-94-6
Ba(NO3)2 barium nitrate 10022-31-8
Ba(NbO3)2 barium niobate 12009-14-2
BaNb2O6 barium metaniobate 12009-14-2
BaO barium oxide 1304-28-5
Ba(OH)2 barium hydroxide
baryta
17194-00-2
BaO2 barium peroxide 1304-29-6
Ba(PO3)2 barium metaphosphate 13466-20-1
BaS barium sulfide 21109-95-5
Ba(SCN)2 barium thiocyanate 2092-17-3
BaS2O3 barium thiosulfate 35112-53-9
BaSiF6 barium hexafluorosilicate 17125-80-3
BaSO3 barium sulfite 7787-39-5
BaSO4 barium sulfate
barite
7787-43-7
BaSe barium selenide 1304-39-8
Ba(SeCN)2 barium selenocyanate
BaSeO3 barium selenite 13718-59-7
BaSeO4 barium selenate 7787-41-9
BaSiO3 barium metasilicate 13255-26-0
BaSi2 barium silicide 1304-40-1
BaSi2O5 barium disilicate 12650-28-1
BaSnO3 barium stannate 12009-18-6
BaTeO3 barium tellurite 58440-17-8
BaTeO4·3H2O barium tellurate trihydrate 28557-54-2
BaTiO3 barium titanate
barium metatitanate
12047-27-7
BaU2O7 barium uranium oxide 10380-31-1
BaWO4 barium tungstate 7787-42-0
BaZrO3 barium zirconate 1 12009-21-1
Ba2Na(NbO3)5 barium sodium niobate 12323-03-4
Ba2P2O7 barium pyrophosphate 13466-21-2
Ba2V2O7 barium pyrovanadate
Ba2XeO6 barium perxenate
Ba3(CrO4)2 barium chromate(V) 12345-14-1
Ba3N2 barium nitride 12047-79-9
Ba3(PO4)2 barium orthophosphate 13517-08-3
Ba3(VO4)2 barium orthovandate 39416-30-3
BeB2 beryllium boride 12228-40-9
Be(BH4)2 beryllium borohydride 17440-85-6
BeBr2 beryllium bromide 7787-46-4
Be(CHO2)2 beryllium formate 1111-71-3
BeCO3 beryllium carbonate 13106-47-3
Be(C2H3O2)2 beryllium acetate 543-81-7
Be(C5H7O2)2 beryllium acetylacetonate 10210-64-7
BeCl2 beryllium chloride 7787-47-5
Be(ClO)2 beryllium hypochlorite
Be(ClO3)2 beryllium chlorate
Be(ClO4)2 beryllium perchlorate 13597-95-0
BeF2 beryllium fluoride 7787-49-7
BeI2 beryllium iodide 7787-53-3
Be(NO2)2 beryllium nitrite
Be(NO3)2 beryllium nitrate 7787-55-5
BeO beryllium oxide
bromellite
1304-56-9
Be(OH)2 beryllium hydroxide 13327-32-7
BeS beryllium sulfide 13598-22-6
BeSO3 beryllium sulfite
BeSO4 beryllium sulfate 13510-49-1
Be2C beryllium carbide 506-66-1
Be3Al2(SiO3)6 beryl അക്വാമറൈൻ 1302-52-9
Be3N2 beryllium nitride 1304-54-7
BiBO3 bismuth(III) orthoborate 14059-35-9
BiBr3 bismuth(III) bromide 7787-58-8
Bi(C2H3O2)3 bismuth(III) acetate 22306-37-2
BiC6H5O7 bismuth(III) citrate 813-93-4
BiCl3 bismuth(III) chloride 7787-60-2
BiF3 bismuth(III) fluoride 7787-61-3
BiI3 bismuth(III) iodide 7787-64-6
Bi(NO3)3·5H2O bismuth(III) nitrate pentahydrate 10035-06-0
BiOCl bismuth(III) oxychloride 7787-59-9
BiOI bismuth(III) oxyiodide 7787-63-5
(BiO)2CO3 bismuth oxycarbonate 5892-10-4
BiPO4 bismuth(III) orthophosphate 10049-01-1
Bi(VO3)5 bismuth(III) metavanadate
Bi2Se3 bismuth(III) selenide
bismuth selenide
12068-69-8
Bi2(MoO4)3 bismuth(III) molybdate 13565-96-3
Bi2O3 bismuth(III) oxide 1304-76-3
Bi2S3 bismuth(III) sulfide
bismuthinite
1345-07-9
Bi2Se3 bismuth(III) selenide 12068-69-8
BrCl bromine chloride 13863-41-7
BrO3 bromate ion 15541-45-4
Br2 bromine ( ബ്രോമിൻ ) 7726-95-6
Br2O5 dibromine pentoxide 58572-43-3

C[തിരുത്തുക]

തന്മാത്രാസൂത്രം പേര് ഇംഗ്ളീഷിൽ പേര് മലയാളത്തിൽ CAS number
CCl2F2 dichlorodifluoromethane
freon-12
75-71-8
CCl4 carbon tetrachloride
tetrachloromethane കാർബൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ് (ടെട്രാക്ലോറോ മീഥേൻ)
56-23-5
C(CN)4 tetracyanomethane ടെട്രാ സയനോ മീഥേൻ 24331-09-7
CFCl3 freon-11 75-69-4
CFCl2CF2Cl freon-13 75-72-9
CHCl3 chloroform
trichloromethane
methyl trichloride
67-66-3
CHClF2 chlorodifluoromethane 75-45-6
CH(CN)3 cyanoform 454-50-2
CHO2 formate ion
CH2CHCHCH2 1,3-butadiene 106-99-0
CH2CO ketene 463-51-4
CH2CHOH ethenol 557-75-5
CH2ClCOOH chloroacetic acid 79-11-8
CH2Cl2 dichloromethane 75-09-2
CH2ClF chlorofluoromethane 593-70-4
CH2(CN)2 malononitrile 109-77-3
CH2O formaldehyde ( ഫോർമാൾഡിഹൈഡ് ) 19710-56-6
CH2(OH)2 methanediol 463-57-0
CH2OHCH2OH ethylene glycol 107-21-1
CH3CCH propyne 74-99-7
CH3CdCH3 dimethylcadmium 506-82-1
CH3CHCHCH3 2-butene 107-01-7
CH3CHCH2 propene 115-07-1
CH3CHO acetaldehyde 75-07-0
CH3CH2Br bromoethane 74-96-4
CH3CH2CH2CH2OH butan-1-ol 71-36-3
CH3CH2CH2OH 1-propanol
propan-1-ol
71-23-8
CH3CH2CONH2 propanamide 79-05-0
CH3CH2COOH propionic acid 79-09-4
CH3CH2OCH2CH3 diethyl ether
ethoxyethane
60-29-7
CH3CH2OH ethanol ( എഥനോൾ ) 64-17-5
CH3(CH2)16COOH stearic acid ( സ്റ്റീയറിക് ആസിഡ് ) 57-11-4
CH3CN acetonitrile 75-05-8
CH3COCH3 acetone 67-64-1
CH3COOCH3 methyl acetate 79-20-9
CH3COCl acetyl chloride 75-36-5
CH3CONH2 acetamide
ethanamide
60-35-5
CH3COO acetate ion ( അസറ്റേറ്റ് അയോൺ ) 71-50-1
CH3COOCHCH2 vinyl acetate 108-05-4
CH3COOCH2C6H5 benzyl acetate 140-11-4
CH3COO(CH2)2CH(CH3)2 isoamyl acetate 123-92-2
CH3COOH acetic acid ( അസറ്റിക് അമ്ലം )
ethanoic acid
64-19-7
CH3COONa sodium acetate 127-09-3
CH3COOK potassium acetate 127-08-2
CH3COORb rubidium acetate 563-67-7
CH3COOCs caesium acetate 3396-11-0
(CH3CO)2O acetic anhydride 108-24-7
CH3Cl chloromethane
methyl chloride
74-87-3
CH3HgCH3 dimethylmercury 593-74-8
CH3I iodomethane
methyl iodide
74-88-4
CH3OCH3 dimethyl ether 115-10-6
CH3NH2 methylamine 74-89-5
CH3NO oxaziridine 6827-26-5
CH3OCs caesium methoxide
CH3OH methanol ( മെഥനോൾ ) 67-56-1
CH3OK potassium methoxide 865-33-8
CH3OLi lithium methoxide 865-34-9
CH3ONa sodium methoxide 124-41-4
CH3ORb rubidium methoxide
CH3SCH3 dimethyl sulfide ( ഡൈമീഥൈൽ സൾഫൈഡ് )
DMS
75-18-3
CH3SH methanethiol 74-93-1
(CH3)2CHOH isopropyl alcohol
2-propanol
propan-2-ol
isopropanol
67-63-0
(CH3)2CO acetone 67-64-1
(CH3)2C2O4 dimethyl oxalate 553-90-2
(CH3)2NNH2 dimethyl hydrazine 30260-66-3
(CH3)2NH dimethylamine 124-40-3
(CH3)2S+CH2CH2COO dimethylsulfoniopropionate
DMSP
7314-30-9
(CH3)3CCl t-butyl chloride 507-20-0
(CH)3COH t-butyl alcohol 75-65-0
(CH3)3COOC(CH3)3 di-t-butyl peroxide
DTBP
110-05-4
(CH3)3N trimethylamine 75-50-3
CH4 methane ( മീഥെയ്ൻ )
natural gas
74-82-8
CH4N2O2 hydroxycarbamide 127-07-1
CH5N3 Guanidine 113-00-8
CN cyanide ion 57-12-5
(CN)2 cyanogen 460-19-5
C(NH2)3NO3 guanidine nitrate 506-93-4
CNO cyanate ion 661-20-1
CO carbon monoxide ( കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ) 630-08-0
COCl2 phosgene 75-44-5
CO2 carbon dioxide ( കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ) 124-38-9
CO3 carbon trioxide
CO32− carbonate ion 3812-32-6
CS2 carbon disulfide 75-15-0
C2F4 tetrafluoroethylene 116-14-3
C2H2 acetylene ( അസറ്റ്‌ലീൻ ) 74-86-2
C2H2O2 glyoxal 107-22-2
C2H3Cl vinyl chloride 75-01-4
C2H3NO glycolonitrile 107-16-4
C2H3O2 acetate ion 71-50-1
C2H4 ethylene 74-85-1
C2H4Cl2 ethylene dichloride 107-06-2
C2H4N4 3-amino-1,2,4-triazole 61-82-5
C2H4O ethylene oxide 75-21-8
C2H4O2 acetic acid ( അസറ്റിക് അമ്ലം ) 64-19-7
C2H5Br bromoethane 74-96-4
C2H5NH2 ethylamine 75-04-7
C2H5NO2 glycine ( ഗ്ലൈസീൻ )
Gly
56-40-6
C2H5O ethoxide ion
C2H5OH ethanol ( എഥനോൾ )
ethyl alcohol
64-17-5
(C2H5)2NH diethylamine 109-89-7
C2H5OCs caesium ethoxide
C2H5OK potassium ethoxide 917-58-8
C2H5ONa sodium ethoxide 141-52-6
C2H5ORb rubidium ethoxide
C2H6 ethane ( എഥെയ്ൻ ) 74-84-0
C2H6OS dimethyl sulfoxide
DMSO
67-68-5
C2H7NO ethanolamine 141-43-5
C2H7NO2 ammonium acetate 631-61-8
C2H7NO3S taurine 107-35-7
C2O42− oxalate ion
C3H3O4 malonate ion 156-80-9
C3HN cyanopolyyne
C3H3N azete 287-24-1
C3H4N2 imidazole 288-32-4
C3H4N2S aminothiazole 96-50-4
C3H4O3 pyruvic acid 127-17-3
C3H4O4 malonic acid 141-82-2
C3H5NO acrylamide 79-06-1
C3H5N3 3-amino-1H-pyrazole 1820-80-0
C3H5N3O9 nitroglycerine 55-63-0
C3H6 cyclopropane 75-19-4
propylene 115-07-1
C3H6O2 ethyl formate 109-94-4
C3H6O2S 2-Mercaptopropionic acid 79-42-5
C3H6O2S 3-Mercaptopropionic acid 107-96-0
C3H7N azetidine 503-29-7
C3H7NO2 α-alanine 56-41-7
β-alanine 107-95-9
C3H7NO2S cysteine
Cys
52-90-4
C3H7NO3 serine
Ser
56-45-1
C3H8 propane ( പ്രൊപെയ്ൻ ) 74-98-6
C3H8NO5P glyphosate 1071-83-6
C3H8O propanol
1-propanol
71-23-8
2-propanol 67-63-0
C3H8O2 propylene glycol 57-55-6
C3H8O2 1,3-propanediol 504-63-2
C3H8O3 glycerol ( ഗ്ലിസറിൻ ) 56-81-5
C3H9N3 1,3,5-triazinane
C3N3(OH)3 cyanuric acid 108-80-5
C3N12 cyanuric triazide 5637-83-2
C4HCl2FN2 2,6-dichloro-5-fluoroacil 2927-71-1
C4H2 diacetylene 460-12-8
C4I2 diiodobutadiyne 53214-97-4
C4H2BrClN2 5-bromo-2-chloropyrimidine 32779-36-5
C4H2Cl2N2 2,4-dichloropyrimidine 3934-20-1
4,6-dichloropyrimidine 1193-21-1
C4H3Cl2N3 2-amino-4,6-dichloropyrimidine 56-05-3
C4H3FN2O2 fluorouracil 51-21-8
C4H4 vinylacetylene
C4H4FN3O flucytosine 2022-85-7
C4H4N2O2 uracil 66-22-8
C4H4N4 diaminomaleonitrile
C4H4N4 3-aminopyrazole-4-carbonitrile 16617-46-2
C4H4N4 1,3,5,7-tetrazocine
C4H4O furan
C4H5N3O cytosine 71-30-7
C4H6N2 fomepizole
C4H6N2 1-methylimidazole
C4H6N2 4-methylimidazole
C4H6N2S methimazole 60-56-0
2-amino-4-methylthiazole 1603-91-4
C4H6N4O 2,4-diamino-6-hydroxypyrimidine 56-06-4
C4H6O2 1,4-Butynediol
C4H6O2 gamma-Butyrolactone
C4H6O2 crotonic acid
C4H6O2 diacetyl
C4H6O2 diepoxybutane
C4H6O2 1,4-Dioxene
C4H6O2 isocrotonic acid
C4H6O2 methacrylic acid
C4H6O2 methyl acrylate
C4H6O2 succinaldehyde
C4H6O2 vinyl acetate
C4H6O4 succinic acid 110-15-6
C4H7BrO2 2-bromobutyric acid 80-58-0
4-bromobutyric acid 2623-87-2
α-bromoisobutyric acid 2052-01-9
ethyl bromoacetate 105-36-2
C4H7KO3 potassium oxybate
C4H7NaO3 sodium oxybate
C4H7NO2 1-Aminocyclopropanecarboxylic acid 22059-21-8
C4H7NO3 aceturic acid
C4H7NO4 aspartic acid
Asp
56-84-8
C4H8 cyclobutane 287-23-0
C4H8N2O3 asparagine
Asn
70-47-3
C4H8O tetrahydrofuran
THF
109-99-9
C4H8O2 ethyl acetate
C4H8O3 gamma-Hydroxybutyric acid
C4H9Li n-butyllithium
C4H9NO2 γ-aminobutyric acid 56-12-2
C4H9NO3 threonine
Thr
72-19-5
C4H9OH butyl alcohol 71-36-3
C4H10 butane ( ബ്യൂട്ടെയ്ൻ ) 106-97-8
2-methylpropane 75-28-5
C4H10O diethyl ether 60-29-7
C4H10O2 1,2-Butanediol
C4H10O2 1,3-Butanediol
C4H10O2 1,4-Butanediol
C4H10O2 2,3-Butanediol
C4H10O2 tert-Butyl hydroperoxide
C4H10O2 Dimethoxyethane
C4H10O2 2-Ethoxyethanol
C4H10O2 1-Methoxy-2-propanol
C4H10O3 diethylene glycol
C4H11NO2 diethanolamine
C5H3BrN2O2 2-bromo-5-nitropyridine 4487-59-6
C5H3Br2N 3,5-dibromopyridine 625-92-3
C5H3ClN2O2 2-chloro-5-nitropyridine 4585-45-2
C5H3ClN4 6-chloropurine 87-42-3
C5H4NCOOH niacin ( നിയാസിൻ ) 59-67-6
C5H4N2O2 pyrazinoic acid 98-97-5
C5H4N2O4 orotic acid 65-86-1
C5H4N4O allopurinol 315-30-0
hypoxanthine 68-94-0
C5H4N4O2 xanthine 69-89-6
C5H4N4S mercaptopurine 50-44-2
C5H4O cyclopentadienone
C5H4O2 furfural
C5H4O2S b-thiophenic acid 88-13-1
C5H5 cyclopentadienyl anion
C5H5BrN2 2-amino-5-bromopyridine 1072-97-5
C5H5ClN2 2-amino-4-chloropyridine 19798-80-2
2-amino-5-chloropyridine 1072-98-6
4-amino-2-chloropyridine 14432-12-3
C5H5IN2 2-amino-5-iodopyridine 20511-12-0
C5H5N pyridine 110-86-1
C5H5NO 2-pyridone 142-08-5
3-pyridinol 109-00-2
C5H5N3O pyrazinamide 98-96-4
C5H5N3O2 2-amino-nitropyridine 4214-76-0
C5H5N5 adenine ( അഡിനിൻ ) 73-24-5
C5H5N5O guanine 73-40-5
C5H6BNO2 3-pyridinylboronic acid 1692-25-7
C5H6N2 1,2-diazepine
1,3-diazepine
1,4-diazepine
1-vinylimidazole
2-aminopyridine 504-29-0
3-aminopyridine
4-aminopyridine 504-24-5
glutaronitrile
C5H6N2OS methylthiouracil 56-04-2
C5H6N2O2 thymine 65-71-4
C5H6O cyclopentenone
C5H6O5 α-Ketoglutaric acid 328-50-7
C5H7N3 3,4-diaminopyridine 54-96-6
C5H8O2 gamma-Valerolactone
C5H9NO2 allylglycine
C5H9NO2 proline
Pro
147-85-3
C5H9NO4 glutamic acid
Glu
56-86-0
C5H10 cyclopentane 287-92-3
C5H10N2O3 glutamine
Gln
56-85-9
C5H10O2 pivalic acid
C5H10O2 valeric acid ( വാലെറിക് ആസിഡ് )
C5H10O2 3-Methylbutanoic acid
C5H10O4 deoxyribose 533-67-5
C5H11NO2 valine
Val
660-88-8
C5H11NO2S methionine
Met
25343-91-3
C5H12 pentane 109-66-0
C5H12O2 neopentyl glycol
C5H12O4 pentaerythritol
C5H12O5 xylitol
C6F5COOH pentafluorobenzoic acid 602-94-8
C6H3Br3O 2,4,6-Tribromophenol
C6H3Cl3O 2,4,6-Trichlorophenol
C6H4BrNO2 5-bromonicotinic acid 20826-04-4
C6H4ClNO2 2-chloronicotinic acid 2942-59-8
C6H4ClN3 6-chloro-7-dezapurine 3680-69-1
C6H4ClNO2 6-chloro-2-pyridinecarboxylic acid 4684-94-0
6-chloronicotinic acid 5326-23-8
C6H4N4 tricyanoaminopropene
C6H4O2 orthobenzoquinone 583-63-1
parabenzoquinone
quinone
106-51-4
C6H5Br bromobenzene
C6H5CHO benzaldehyde 100-52-7
C6H5CH2OH benzyl alcohol 100-51-6
C6H5Cl chlorobenzene
C6H5COCl benzoyl chloride 98-88-4
C6H5COO benzoate ion 766-76-7
C6H5COOH benzoic acid ( ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ) 65-85-0
C6H5F fluorobenzene 462-06-6
C6H5I iodobenzene
C6H5NO2 picolinic acid 98-98-6
C6H5NO3 4-nitrophenol 100-02-7
6-hydroxyniacin 5006-66-6
C6H5OH phenol ( ഫീനോൾ ) 108-95-2
C6H5O73− citrate ion 126-44-3
(C6H5)4Ge tetraphenylgermane 1048-05-1
(C6H5)2O diphenyl ether
(C6H5)3N triphenylamine
(C6H5)3P triphenylphosphine
C6H6 benzene ( ബെൻസീൻ ) 71-43-2
C6H6BClO2 4-chlorophenylboronic acid 1679-18-1
C6H6BFO2 4-fluorophenylboronic acid 1765-93-1
C6H6IN 4-iodoaniline 540-37-4
C6H6N2O nicotinamide 98-92-0
C6H6N2O2 6-aminonicotinic acid 3167-49-5
C6H6O phenol ( ഫീനോൾ ) 108-95-2
C6H6O2 catechol 120-80-9
hydroquinone 123-31-9
resorcinol 108-46-3
C6H6O3 hydroxymethylfurfural 67-47-0
C6H7BO2 phenylboronic acid 98-80-6
C6H7CsO6 caesium ascorbate
C6H7KO6 potassium ascorbate
C6H7LiO6 lithium ascorbate
C6H7N3O isoniazid ( ഐസോനിയാസിഡ് ) 54-85-3
C6H7NaO6 sodium ascorbate
C6H7RbO6 rubidium ascorbate
C6H8N2 2-amino-3-methylpyridine 1603-40-3
2-amino-4-methylpyridine 695-34-1
2-amino-5-methylpyridine 1603-41-4
2-amino-6-methylpyridine 1824-81-3
C6H8N2O2S ethyl 2-aminothiazole-4-carboxylate 5398-36-7
sulfanilamide 63-74-1
C6H8O7 citric acid 77-92-9
C6H9N3O2 histidine
His
71-00-1
ethyl 5-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate 6994-25-8
C6H9N3O3 metronidazole 443-48-1
C6H10O3 4-acetylbutyric acid 3128-06-1
butyl glyoxylate 6295-06-3
ethyl acetoacetate 141-97-9
2-hydroxypropyl acrylate 25584-83-2
pantolactone 599-04-2
propyl pyruvate 20279-43-0
C6H10O4 aceburic acid
C6H10O4 adipic acid ( അഡിപ്പിക് അമ്ലം )
C6H10O4 conduritol
C6H10O4 dianhydrohexitol
C6H10O4 ethylidene diacetate
C6H10O4 glucal
C6H11NO2 cycloleucine 52-52-8
pipecolic acid 3105-95-1
C6H12 cyclohexane 110-82-7
C6H12O3 4-Hydroxy-4-methylpentanoic acid
C6H12O6 fructose 7660-25-5
glucose ( ഗ്ലൂക്കോസ് ) 50-99-7
C6H13NO N-ethylmorpholine 1119-29-5
C6H13NO2 aminocaproic acid 60-32-2
isoleucine
Ile
73-32-5
leucine
Leu
61-90-5
C6H14 hexane 110-54-3
C6H14N2O2 lysine
Lys
56-87-1
C6H14N4O2 arginine
Arg
74-79-3
C6H14O2 1,6-hexanediol
C6H14O3 dipropylene glycol
C6H14O3 trimethylolpropane
C6H14O4 triethylene glycol
C6H15NO3 triethanolamine
C6N4 tetracyanoethylene
C7H5Br3O 2,4,6-tribromoanisole
C7H5Cl3O 2,4,6-trichloroanisole
C7H5F3O 2,4,6-trifluoroanisole
C7H5FO2 2-fluorobenzoic acid 445-29-4
C7H5FO2 3-Fluorobenzoic acid
C7H5FO2 4-fluorobenzoic acid 456-22-4
C7H5NO4 quinolinic acid 89-00-9
dipicolinic acid 499-83-2
C7H5NS2 2-mercaptobenzothiazole 149-30-4
C7H5N3O2 7-nitroindazole 2942-42-9
C7H6N2 7-azaindole 271-23-6
C7H6O tropone
C7H6O2 benzoic acid ( ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ) 65-85-0
4-hydroxybenzaldehyde 123-08-0
C7H6O3 salicylic acid ( സാലിസിലിക് അമ്ലം ) 69-72-7
4-hydroxybenzoic acid 99-96-7
C7H6O4 protocatechuic acid 99-50-3
2,3-dihydroxybenzoic acid 303-38-8
C7H6O5 gallic acid 149-91-7
C7H7BO4 4-carboxyphenylboronic acid 14047-29-1
C7H7NO2 4-aminobenzoic acid 150-13-0
C7H7NO3 mesalazine 89-57-6
C7H7N3 benomyl metabolite 934-32-7
C7H8 toluene 108-88-3
C7H8ClN3O4S2 hydrochlorothiazide 58-93-5
C7H8N4O2 theophylline 58-55-9
C7H9BO2 4-methylphenylboronic acid 5720-05-8
C7H9BO3 4-boronoanisole 5720-07-0
C7H10N2 4-dimethylaminopyridine 1122-58-3
C7H11NO5 N-Acetylglutamic acid
C7H12O4 diethyl malonate
C7H12N2O4 aceglutamide
C7H14O6 bornesitol
C7H16 heptane 142-82-5
C8H5F3N2OS riluzole 1744-22-5
C8H5NO2 isatin 91-56-5
C8H6BrN 5-bromoindole 10075-50-0
6-bromoindole 52415-29-9
C8H6ClN 4-chloroindole 25235-85-2
C8H6Cl2O3 2,4-dichlorophenoxyacetic acid 94-75-7
C8H6N2O 4-quinazolinol 491-36-1
C8H6N2O2 indazolium-3-carboxylate 4498-67-3
C8H7N indole ( ഇൻഡോൾ ) 120-72-9
C8H7NO indol-4-ol 2380-94-1
oxindole 59-48-3
5-hydroxyindole 1953-54-4
C8H8 cubane 277-10-1
C8H8N2OS 2-amino-6-methoxybenzothiazole 1747-60-0
C8H8O3 4-hydroxyphenylacetic acid 156-38-7
isovanillin 621-59-0
C8H8O4 vanillic acid 121-34-6
C8H9NO2 acetaminophen 103-90-2
C8H9NO2 aminomethylbenzoic acid 56-91-7
C8H9NO2 hydroxydanaidal 34199-35-4
C8H9NO2 methyl anthranilate 134-20-3
C8H10N4O2 caffeine 58-08-2
C8H11NO tyramine 51-67-2
C8H11N5O3 aciclovir ( എസിക്ലോവിർ ) 59277-89-3
C8H16O2 cyclohexanedimethanol
C8H16O6 pinpollitol
C8H16O6 viscumitol
C8H16O6 Eleutheroside C
ethyl galactoside
C8H18 octane 111-65-9
C9H6BrN 4-bromoisoquinoline 1532-97-4
C9H6N2 5-cyanoindole 15861-24-2
C9H6O3 umbelliferone 93-35-6
C9H6OS thiochromone 491-39-4
C9H7NO 8-hydroxyquinoline 148-24-3
indole-3-carboxaldehyde 487-89-8
C9H7NO2 indole-2-carboxylic acid 1477-50-5
indole-3-carboxylic acid 771-50-6
C9H8N2 5-aminoisoquinoline 1125-60-6
5-aminoquinoline 611-34-7
6-aminoquinoline 580-15-4
8-aminoquinoline 578-66-5
C9H8O2 cinnamic acid 140-10-3
C9H8O3
o-coumaric acid 614-60-8
m-coumaric acid 621-54-5
p-coumaric acid 7400-08-0
C9H8O4 aspirin ( ആസ്പിരിൻ )
acetylsalicylic acid
50-78-2
caffeic acid 331-39-5
C9H9N methylketol 95-20-5
skatole 83-34-1
C9H9NO 4-methoxyindole 4837-90-5
5-methoxyindole 1006-94-6
6-methoxyindole 3189-13-7
indole-3-carbinol 700-06-1
C9H9NO3 hippuric acid 495-69-2
C9H10O chavicol
C9H10O3 paeonol 552-41-0
C9H11NO2 phenylanine
LPA
63-91-2
phenylanine
DLPA
150-30-1
C9H10O cinnamyl alcohol 104-54-1
C9H11NO3 tyrosine
Tyr
31330-59-3
C9H11NO4 L-DOPA 59-92-7
C9H17NO2 gabapentin 60142-96-3
C9H18N2O2 1-boc-piperazine 57260-71-6
C9H20 nonane 111-84-2
C10H7NO2 quinaldic acid 93-10-7
C10H7N3S tiabendazole
C10H8 azulene 275-51-4
C10H8 naphthalene ( നാഫ്തലീൻ ) 91-20-3
C10H8O3 hymecromone 90-33-5
C10H9NO2 indole-3-acetic acid 87-51-4
C10H9N5O kinetin 525-79-1
C10H9NO2 5-methoxyindole-3-carboxaldehyde 10601-19-1
C10H10N2O edaravone 89-25-8
C10H10O2 safrole
C10H10O4 ferulic acid 1135-24-6
C10H11N3O3S sulfamethoxazole 723-46-6
C10H12N2 tryptamine 61-54-1
C10H12O anethole
C10H12O estragole
C10H12O2 hinokitiol
C10H12O2 eugenol
C10H12O2 isoeugenol
C10H12O2 pseudoisoeugenol
C10H12O3 coniferyl alcohol
C10H13N5O4 adenosine ( അഡിനോസിൻ ) 58-61-7
C10H14O mentha spicata herb oil 8008-79-5
C10H15ON ephedrine 56370-30-0
C10H16 limonene
C10H16O camphor ( കർപ്പൂരം ) 76-22-2
C10H17NO3 boc-4-piperidone 79099-07-3
C10H19NO3 1-boc-4-piperidinol 109384-19-2
C10H20N2O2 boc-4-aminopiperidine 87120-72-7
C10H22 decane 124-18-5
C11H8O2 menadione 58-27-5
C11H11NO2 3-indolepropionic acid ( പ്രൊപ്പിയോണിക് ആസിഡ് ) 830-96-6
C11H12N2O2 tryptophan
Trp
73-22-3
C11H12O3 myristicin
C11H14N2O 5-methoxytryptamine 608-07-1
C11H14O2 methyl eugenol
C11H14O2 methyl isoeugenol
C11H19NO4 boc-isonipecotic acid 84358-13-4
C11H24 undecane 1120-21-4
C12H4N4 tetracyanoquinodimethane 1518-16-7
C12H8O4 methoxsalen 298-81-7
C12H10 biphenyl 92-52-4
C12H10ClN2O5S furosemide 54-31-9
C12H11N5 6-benzylaminopurine 1214-39-7
C12H11N7 triamterene 396-01-0
C12H13NO2 indole-3-butyric acid 133-32-4
(C12H14CaO12)n calcium alginate
C12H14O4 apiole
C12H14O4 dillapiole
C12H15NO 1-benzyl-4-piperidone 3612-20-2
C12H16N2 N,N-Dimethyltryptamine 61-50-7
C12H16O3 asarone
C12H16O3 elemicin
C12H16O3 isoelemicin
C12H16O3 oudenone
C12H16O4 2,4,5-Trimethoxypropiophenone
C12H16O7 arbutin 497-76-7
C12H18O propofol 2078-54-8
C12H22O11 maltose 69-79-4
sucrose ( സുക്രോസ് ) 57-50-1
C12H26 dodecane 112-40-3
C13H10O benzophenone 119-61-9
C13H12F2N6O fluconazole 86386-73-4
C13H12O β-ionone 2484-16-4
C13H12O2 monobenzone 103-16-2
C13H14N2O harmaline
C13H16N2O2 melatonin 73-31-4
C13H18O2 ibuprofen 15687-27-1
C13H28 tridecane 629-50-5
C14H10 anthracene 120-12-7
C14H10 phenanthrene 85-01-8
C14H10O14 benzoyl peroxide 94-36-0
C14H12O3 resveratrol 501-36-0
C14H14Cl2N2O enilconazole
C14H18N2O5 aspartame 81-14-1
C14H18N4O3 trimethoprim 738-70-5
C14H30 tetradecane 629-59-4
C15H10O4 daidzein 486-66-8
C15H10O5 apigenin 520-36-5
emodin 518-82-1
genistein 446-72-0
C15H10O6 luteolin 491-70-3
C15H10O7 quercetin 117-39-5
C15H12N2O carbamazepine 298-46-4
C15H12N2O2 phenytoin ( ഫെനിറ്റോയിൻ ) 57-41-0
C15H32 pentadecane 629-62-9
C16H14O3 ketoprofen
C16H28N2O6Zn zinc acexamate 70020-71-2
C16H34 hexadecane 544-76-3
C17H13ClN4 alprazolam
C17H14F3N3O2S celecoxib 169590-42-5
C17H18N2O6 nifedipine ( നിഫിഡിപിൻ ) 21829-25-4
C17H19N3O3S omeprazole 73590-58-6
C17H22O2 cicutoxin
C17H22O2 oenanthotoxin
C17H24O falcarinol
C17H24O9 Eleutheroside B
syringin
C17H36 heptadecane 629-78-7
C18H22O2 estrone
C18H24O2 estradiol
C18H24O3 estriol
C18H24O4 estetrol
C18H27NO3 capsaicin 404-86-4
C18H32O2 linoleic acid 60-33-3
C18H36O2 stearic acid ( സ്റ്റീയറിക് ആസിഡ് ) 57-11-4
C18H38 octadecane 593-45-3
C19H16ClNO4 indometacin 53-86-1
C19H26O2 androstenedione
C19H28O2 dehydroepiandrosterone
C19H28O2 testosterone ( ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ )
C19H30O2 androstenediol
C19H30O2 dihydrotestosterone
C19H40 nonadecane 629-92-5
C20H24O2N2 quinine 130-95-0
C20H27NO11 amygdalin
C20H28O2 tretinoin 302-79-4
C20H32O5 prostacyclin
C20H32O5 prostaglandin E2 ( പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻ E2 )
C20H34O5 dinoprost
C20H42 eicosane 112-95-8
C21H20O6 curcumin
C21H30O2 progesterone ( പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ )
C21H36N7O16P3S Coenzyme A 31416-98-5
C21H30O2 tetrahydrocannabinol 1972-08-3
C22H23ClN2O2 loratadine 79794-75-5
C23H19ClF3NO3 cyhalothrin
C30H19NO9 Dynemicin A
C34H46O18 Eleutheroside D
C35H60O6 Eleutheroside A
C40H56 lycopene
C44H69N15O9S adrenorphin
C55H74IN3O21S4 calicheamicin
C59H80N4O22S4 esperamicin
C62H89CoN13O15P hydroxocobalamin
C63H88CoN14O14P Vitamin B12
C63H88CoN14O14P cyanocobalamin ( സൈനാക്കോബാലമൈൻ )
C63H91CoN13O14P methylcobalamin
C72H100CoN18O17P adenosylcobalamin
C77H120N18O26S alpha-Endorphin
C83H131N19O27S gamma-Endorphin
C131H200N30O43S2 amidorphin
C158H251N39O46S beta-Endorphin
C161H236N42O48 leumorphin
C164H256Na2O68S2 maitotoxin 59392-53-9

Ca–Cu[തിരുത്തുക]

തന്മാത്രാസൂത്രം പേര് ഇംഗ്ളീഷിൽ പേര് മലയാളത്തിൽ CAS number
CaAl2O4 calcium aluminate കാൽസ്യം അലൂമിനേറ്റ് 12042-68-1
CaB6 calcium boride കാൽസ്യം ബോറൈഡ് 12007-99-7
CaBr2 calcium bromide കാൽസ്യം ബ്രോമൈഡ് 7789-41-5
Ca(BrO)2 calcium hypobromite കാൽസ്യം ഹൈപോബ്രോമൈറ്റ്
Ca(BrO2)2 calcium bromite
Ca(BrO3)2 calcium bromate 10102-75-7
Ca(BrO4)2 calcium perbromate
Ca(CN)2 calcium cyanide 592-01-8
CaCO3 calcium carbonate
spent lime
calcite
limestone
marble
471-34-1
CaC2 calcium carbide 75-20-7
Ca(CHO2)2 calcium formate 544-17-2
Ca(C2H3O2)2 calcium acetate 62-54-4
CaC2O4 calcium oxalate 563-72-4
CaCN2 calcium cyanamide 156-62-7
CaCl2 calcium chloride 10043-52-4
Ca(ClO)2 calcium hypochlorite 7778-54-3
Ca(ClO2)2 calcium chlorite
Ca(ClO3)2 calcium chlorate 10137-74-3
Ca(ClO4)2 calcium perchlorate 13477-36-6
CaF2 calcium fluoride
fluorite
7789-75-5
CaH2 calcium hydride 7789-78-8
CaHPO4 dicalcium phosphate 7757-93-9
Ca(H2PO2)2 calcium hypophosphite 7789-79-9
Ca(HS)2 calcium hydrosulfide 12133-28-7
CaI2 calcium iodide 10102-68-8
Ca(IO)2 calcium hypoiodite
Ca(IO2)2 calcium iodite
Ca(IO3)2 calcium iodate 7789-80-2
Ca(IO4)2 calcium periodate
CaMoO4 calcium molybdate 7789-82-4
Ca(NO2)2 calcium nitrite 13780-06-8
Ca(NO3)2 calcium nitrate 10124-37-5
Ca(NO3)2 · 4H2O Calcium nitrate tetrahydrate 13477-34-4
Ca(NbO3)2 calcium metaniobate
CaO quicklime
calcium oxide
burnt lime
1305-78-8
Ca(OH)2 Calcium Hydroxide കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്
slaked lime
1305-62-0
CaO2 calcium peroxide 1305-79-9
CaP calcium monophosphide 39373-03-0
CaS calcium sulfide
hepar calcies
sulfurated lime
oldhamite
20548-54-3
CaSO3 calcium sulfite 10257-55-3
CaSO4 calcium sulfate 7778-18-9
CaSO4 · 0.5H2O plaster of paris
calcium sulfate hemihydrate
10034-76-1
CaSe calcium selenide 1305-84-6
CaSeO3 calcium selenite 13780-18-2
CaSeO4 calcium selenate 14019-91-1
CaSiO3 calcium metasilicate
wollastonite
1344-95-2
CaTe calcium telluride 12013-57-9
CaTeO3 calcium tellurite 13812-57-2
CaTeO4 calcium tellurate 15852-09-2
CaTiO3 calcium titanate 12049-50-2
Ca(VO3)2 calcium metavanadate 12135-52-3
Ca(VO4)2 calcium orthovanadate
CaWO4 calcium tungstate 7790-75-2
Ca3(AsO4)2 calcium arsenate 7778-44-1
Ca3N2 calcium nitride 12013-82-0
Ca3P2 calcium phosphide 1305-99-3
Ca3(PO4)2 tricalcium phosphate 7758-87-4
Ca4(PO4)2O tetracalcium phosphate 1306-01-0
Ca5(PO4)3F calcium fluorophosphate 12015-73-5
Ca5(PO4)3(OH) hydroxyapatite
CdBr2 cadmium bromide 7789-42-6
Cd(CN)2 cadmium cyanide 542-83-6
CdCO3 cadmium carbonate 513-78-0
Cd(C2H3O2)2 cadmium acetate 543-90-8
CdC2O4 cadmium oxalate 814-88-0
CdCl2 cadmium chloride 10108-64-2
CdCrO4 cadmium chromate 14312-00-6
CdF2 cadmium fluoride 7790-79-6
CdI2 cadmium iodide 7790-80-9
Cd(IO3)2 cadmium iodate 7790-81-0
CdMoO4 cadmium molybdate 13972-68-4
Cd(NO3)2 cadmium nitrate 10325-94-7
Cd(N3)2 cadmium azide 14215-29-3
CdO cadmium oxide 1306-19-0
Cd(OH)2 cadmium hydroxide 21041-95-2
CdS cadmium sulfide
greenockite
1306-23-6
CdSO3 cadmium sulfite 13477-23-1
CdSO4 cadmium sulfate 10124-36-4
CdSb cadmium antimonide 12014-29-8
CdSe cadmium selenide
cadmoselite
1306-24-7
CdSeO3 cadmium selenite 13814-59-0
CdSiO3 cadmium metasilicate 13477-19-5
Cd(TaO3)2 cadmium metatantalate 12292-07-8
CdTe cadmium telluride 1306-25-8
CdTeO4 cadmium tellurate 15852-14-9
CdTiO3 cadmium titanate 12014-14-1
CdWO4 cadmium tungstate 7790-85-4
CdZrO3 cadmium metazirconate
Cd2Nb2O7 cadmium niobate 12187-14-3
Cd3As2 cadmium arsenide 12006-15-4
Cd3P2 cadmium phosphide 12014-28-7
Cd3(PO4)2 cadmium phosphate 13477-17-3
CeB6 cerium boride 12008-02-5
CeBr3 cerium(III) bromide 14457-87-5
CeC cerium carbide 12012-32-7
CeCl3 cerium(III) chloride 7790-86-5
CeF3 cerium(III) fluoride 7758-88-5
CeF4 cerium(IV) fluoride 7758-88-5
CeI2 cerium(II) iodide 19139-47-0
CeI3 cerium(III) iodide 7790-87-6
CeN cerium nitride 25764-08-3
CeO2 cerium(IV) oxide
cerianite
1306-38-3
CeS cerium(II) sulfide 12014-82-3
Ce(SO4)2 cerium(IV) sulfate 13590-82-4
CeSi2 cerium silicide 12014-85-6
Ce2C3 cerium(III) carbide 12115-63-8
Ce2O3 cerium(III) oxide 1345-13-7
Ce2S3 cerium(III) sulfide 12014-93-6
CF3Cl chlorotrifluoromethane 75-72-9
CF4 tetrafluoromethane 75-73-0
ClF chlorine fluoride 7790-89-8
ClF3 chlorine trifluoride 7790-91-2
ClF5 chlorine pentafluoride 13637-63-3
ClOClO3 chlorine perchlorate 27218-16-2
ClO2 chlorine dioxide 10049-04-4
ClO3F chlorine trioxide fluoride 7616-94-6
Cl2 chlorine 7782-50-5
Cl2O3 chlorine trioxide 17496-59-2
Cl2O6 chlorine hexoxide 12442-63-6
Cl2O7 chlorine heptoxide 10294-48-1
Cl2O8 Chlorine octaoxide
CoAl2O4 cobalt(II) aluminate 13820-62-7
CoAs cobalt arsenide 27016-73-5
CoAs2 cobalt(II) arsenide 12044-42-7
CoB cobalt(II) boride 12006-77-8
CoBr2 cobalt(II) bromide 7789-43-7
Co(CN)2 cobalt(II) cyanide 542-84-7
Co(C2H3O2)2 cobalt(II) acetate 71-48-7
Co(C2H3O2)3 cobalt(III) acetate 917-69-1
CoC2O4 cobalt(II) oxalate 814-89-1
Co(ClO4)2 cobalt(II) perchlorate 13455-31-7
CoCl2 cobalt(II) chloride 7646-79-9
CoCrO4 cobalt(II) chromate 24613-38-5
CoCr2O4 cobalt(II) chromite 13455-25-9
CoF2 cobalt(II) fluoride 10026-17-2
CoF3 cobalt(III) fluoride 10026-18-3
Co(IO3)2 cobalt(II) iodate 13455-28-2
CoI2 cobalt(II) iodide 15238-00-3
CoMoO4 cobalt(II) molybdate 13762-14-6
Co(NO3)2 cobalt(II) nitrate 10141-05-6
Co(NO3)3 cobalt(III) nitrate 15520-84-0
CoO cobalt(II) oxide 1307-96-6
Co(OH)2 cobalt(II) hydroxide 21041-93-0
Co(OH)3 cobalt(III) hydroxide 1307-86-4
CoS cobalt(II) sulfide 1317-42-6
CoS2 cobalt disulfide 12013-10-4
CoSb cobalt antimonide 12052-42-5
CoSe cobalt(II) selenide 1307-99-9
CoSeO3 cobalt(II) selenite 10026-23-0
CoTe cobalt(II) telluride 12017-13-9
CoTiO3 cobalt(II) titanate 12017-01-5
CoWO4 cobalt(II) tungstate 12640-47-0
Co2B cobalt boride 12045-01-1
Co2SO4 cobalt(II) sulfate 10124-43-3
Co2S3 cobalt(III) sulfide 1332-71-4
Co2SiO4 cobalt(II) orthosilicate 12017-08-2
Co2SnO4 cobalt(II) stannate 12139-93-4
Co2TiO4 cobalt(II) titanite 12017-38-8
Co3(AsO4)2 cobalt arsenate
Co3(Fe(CN)6)2 cobalt(II) ferricyanide 14049-81-1
CrBr2 chromium(II) bromide 10049-25-9
CrBr3 chromium(III) bromide 10031-25-1
CrCl2 chromium(II) chloride 10049-05-5
CrCl3 chromium(III) chloride 10025-73-7
CrCl4 chromium(IV) chloride 15597-88-3
CrF2 chromium(II) fluoride 10049-10-2
CrF3 chromium(III) fluoride 7788-97-8
CrF4 chromium(IV) fluoride 10049-11-3
CrF5 chromium(V) fluoride 13843-28-2
CrF6 chromium(VI) fluoride 13843-28-2
CrI2 chromium(II) iodide 13478-28-9
CrI3 chromium(III) iodide 13569-75-0
Cr(NO3)3 chromium(III) nitrate 13548-38-4
Cr(NO2)3 chromium(III) nitrite
Cr(OH)3 chromium(III) hydroxide 1308-14-1
CrO2 chromium(IV) oxide 12018-01-8
CrO3 chromium(VI) oxide 1333-82-0
CrO42− chromate ion 13907-45-4
CrO2Cl2 chromium(VI) oxychloride 14977-61-8
CrPO4 chromium(III) phosphate 7789-04-0
CrSb chromium antimonide 12053-12-2
CrSe chromium(II) selenide 12053-13-3
CrSi2 chromium(II) silicide 12018-09-6
CrVO4 chromium(III) orthovanadate
Cr2O3 chromium(III) oxide
eskolaite
1308-38-9
Cr2(SO4)3 chromium(III) sulfate 10101-53-8
Cr2S3 chromium(III) sulfide 12018-22-3
Cr2Se3 chromium(III) selenide
Cr2(TeO4)3 chromium(III) tellurate
Cr2Te3 chromium(III) telluride 12053-39-3
Cr3As2 chromium(II) arsenide
Cr3C2 chromium(II) carbide 12012-35-0
Cr3Sb2 chromium(II) antimonide
CsBO2 caesium borate 92141-86-1
CsBr caesium bromide 7787-69-1
CsBrO caesium hypobromite
CsBrO2 caesium bromite
CsBrO3 caesium bromate 13454-75-6
CsBrO4 caesium perbromate
CsBr3 caesium tribromide 14023-00-8
CsCN caesium cyanide 21159-32-0
CsCNO caesium cyanate
CsCNO caesium fulminate
CsC2H3O2 caesium acetate 3396-11-0
CsCl caesium chloride 7647-17-8
CsClO caesium hypochlorite
CsClO2 caesium chlorite
CsClO3 caesium chlorate 13763-67-2
CsClO4 caesium perchlorate 13454-84-7
CsF caesium fluoride 13400-13-0
CsH caesium hydride 13772-47-9
CsHS caesium hydrosulfide
CsI caesium iodide 7789-17-5
CsIO caesium hypoiodite
CsIO2 caesium iodite
CsIO3 caesium iodate 13454-81-4
CsIO4 caesium periodate 13478-04-1
CsI3 caesium triiodide 12297-72-2
CsNH2 caesium amide 22205-57-8
CsNO2 caesium nitrite 13454-83-6
CsNO3 caesium nitrate 7789-18-6
CsN3 caesium azide 22750-57-8
CsNbO3 caesium niobate 12053-66-6
Cs2NbO3 caesium metaniobate
CsOH caesium hydroxide 21351-79-1
CsO2 caesium superoxide 12018-61-0
Cs2O2 caesium peroxide
Cs2S caesium sulfide 12214-16-3
CsSCN caesium thiocyanate 3879-01-4
CsSeO4 caesium selenate 10326-29-1
CsTaO3 caesium metatantalate 12158-56-4
Cs2CO3 caesium carbonate 29703-01-3
CsHCO3 caesium bicarbonate 15519-28-5
CsH2PO3 monocaesium phosphite
CsH2PO4 monocaesium phosphate 18649-05-3
CsHSO3 caesium bisulfite
CsHSO4 caesium hydrogen sulfate 7789-16-4
Cs2C2O4 caesium oxalate 1068-63-9
Cs2CrO4 caesium chromate 13454-78-9
Cs2Cr2O7 caesium dichromate 13530-67-1
Cs2HPO4 caesium hydrogen orthophosphate
Cs2MoO4 caesium molybdate 13597-64-3
Cs2O caesium oxide 20281-00-9
Cs2SO3 caesium sulfite
Cs2SO4 caesium sulfate 10294-54-9
Cs2SiO3 caesium metasilicate 15586-77-3
Cs2TeO4 caesium tellurate 34729-54-9
Cs2TiO3 caesium titanate
caesium metatitanate
12158-57-5
Cs2WO4 caesium orthotungstate 13587-19-4
Cs2HPO3 dicaesium phosphite
Cs2HPO4 dicaesium phosphate
Cs3PO3 tricaesium phosphite
Cs3PO4 caesium orthophosphate 17893-64-0
Cs3VO4 caesium orthovanadate 34283-69-7
CuBr copper(I) bromide 7787-70-4
Cu(BrO3)2 · 6H2O copper(II) bromate hexahydrate
CuBr2 copper(II) bromide 7789-45-9
CuC2O4 copper oxalate 814-91-5
Cu(CH3COO) copper(I) acetate 598-54-9
Cu(CH3COO)2 copper(II) acetate 142-71-2
CuCl copper(I) chloride 7758-89-6
Cu(ClO3)2 · 6H2O copper(II) chlorate hexahydrate 13478-36-9
CuCl2 copper(II) chloride 7447-39-4
CuF copper(I) fluoride 7789-19-7
CuF2 copper(II) fluoride 11113-59-0
CuFeS2 copper iron sulfide
chalcopyrite
12015-76-8
CuFe2O4 copper(II) iron(II) oxide 37220-43-2
CuFe2S3 copper iron sulfide
cubanite
37293-35-9
[Cu(H2O)4]SO4 · H2O blue vitriol
CuI copper(I) iodide 7681-65-4
CuIO3 copper(I) iodate
Cu(IO3)2 copper(II) iodate 13454-89-2
CuMoO4 copper(II) orthomolybdate
Cu(NO3)2 copper(II) nitrate 3251-23-8
Cu(NO3)2 · 3H2O copper(II) nitrate trihydrate 10031-43-3
Cu(NO3)2 · 6H2O copper(II) nitrate hexahydrate 10294-41-4
Cu(NbO3)2 copper(II) orthoniobate
CuO copper(II) oxide 1317-38-0
Cu2O copper(I) oxide 1317-39-1
Cu(OH)2 copper(II) hydroxide 20427-59-2
Cu(OH)2CO3 basic copper carbonate 12069-69-1
CuS copper(II) sulfide
covellite
1317-40-4
CuSCN copper(I) thiocyanate 1111-67-7
CuSO4 copper(II) sulfate 7758-98-7
CuSO4 · 5H2O copper(II) sulfate pentahydrate 7758-99-8
CuSe copper(II) selenide 37359-15-2
CuSeO3 · 2H2O copper(II) selenite dihydrate 15168-20-4
CuSeO4 · 5H2O copper(II) selenate pentahydrate
CuSiO3 copper(II) metasilicate
CuTe copper(II) telluride 12019-23-7
CuTeO3 copper(II) tellurite 13812-58-3
CuTiO3 copper(II) metatitanate 12019-08-8
Cu(VO3)2 copper(II) metavanadate 14958-34-0
CuWO4 copper(II) orthotungstate 13587-35-4
Cu2CO3(OH)2 malachite 1319-53-5
Cu2S copper(I) sulfide
chalcocite
21112-20-9
Cu2Se copper(I) selenide 20405-64-5
Cu2Te copper(I) telluride 12019-52-2
Cu3As copper(I) arsenide 12005-75-3
Cu3P copper(I) phosphide 12019-57-7
Cu3(PO4)2 copper(II) phosphate 7798-23-4
Cu3Sb copper(III) antimonide 12054-25-0
Cu9S5 copper sulfide
digenite

D[തിരുത്തുക]

തന്മാത്രാസൂത്രം പേര് ഇംഗ്ളീഷിൽ പേര് മലയാളത്തിൽ CAS number
DBr deuterium bromide 13536-59-9
DI deuterium iodide
DLi lithium deuteride 13587-16-1
DNa sodium deuteride 15780-28-6
D2O deuterium oxide
heavy water ( ഘനജലം )
7789-20-0
D3O+ trideuterium oxide cation
DyBr3 dysprosium(III) bromide 14456-48-5
DyCl2 dysprosium(II) chloride 13767-31-2
DyCl3 dysprosium(III) chloride 10025-74-8
DySi2 dysprosium(II) silicide 12133-07-2
Dy2O3 dysprosium(III) oxide 1308-87-8
Dy2S3 dysprosium(III) sulfide 12133-10-7

E[തിരുത്തുക]

തന്മാത്രാസൂത്രം പേര് ഇംഗ്ളീഷിൽ പേര് മലയാളത്തിൽ CAS number
ErCl3 erbium(III) chloride 10138-41-7
ErF erbium monofluoride 16087-67-5
ErF2 erbium difluoride 16087-65-3
ErF3 erbium trifluoride 13760-83-3
ErI3 erbium triiodide 13813-42-8
ErI4Na erbium sodium tetraiodide 129863-13-4
ErO erbium monoxide 12280-61-4
EuCl2 europium(II) chloride 13769-20-5
EuCl3 europium(III) chloride 10025-76-0
EuF europium monofluoride 17209-60-8
EuF3 europium trifluoride 13765-25-8
EuI2 europium diiodide 22015-35-6
EuNbO2 europium niobium dioxide 107069-78-3
EuNb2O6 europium diniobium hexaoxide 55216-32-5
EuO europium monoxide 12020-60-9
EuO2V monoeuropium monovandium dioxide 88762-30-5
EuO3Ti europium titanium trioxide 12020-61-0
EuO3V europium metavanadate 39432-21-8
EuO4W europium tungsten tetraoxide 13537-12-7
EuS europium monosulfide 12020-65-4
EuSO4 europium(II) sulfate 10031-54-6
EuS2 europium disulfide 55957-42-1
Eu2O dieuropium monoxide 62462-47-9
Eu2O2 dieuropium dioxide 62462-48-0
Eu2O3 europium(III) oxide 1308-96-9
Eu2S dieuropium monosulfide 62462-49-1
Eu2S2 dieuropium disulfide 62462-51-5
Eu2(SO4)3 europium(III) sulfate 13537-15-0

F[തിരുത്തുക]

തന്മാത്രാസൂത്രം പേര് ഇംഗ്ളീഷിൽ പേര് മലയാളത്തിൽ CAS number
FGa gallium monofluoride 13966-78-4
FGaO gallium monofluoride monoxide 15586-66-0
FGd gadolinium monofluoride 12259-18-6
FGe germanium monofluoride 14929-46-5
FHo holmium monofluoride 16087-66-4
FI iodine monofluoride 13873-84-2
FI2 monofluorodiiodine 58751-33-0
FIn indium monofluoride 13966-95-5
FLa lanthanum monofluoride 13943-44-7
FLi lithium fluoride 7789-24-4
FLiO lithium hypofluorite 34240-84-1
FLi2 dilithium monofluoride 50644-69-4
FMg magnesium monofluoride 14953-28-7
FMn monomanganese monofluoride 13569-25-0
FMnO3 manganese fluoride trioxide 15586-97-7
FMo molybdenum monofluoride 60388-18-3
FN fluoroimidogen 13967-06-1
FNO nitrosyl fluoride 7789-25-5
FNO2 nitryl fluoride 10022-50-1
FNO3 fluorine nitrate 7789-26-6
FNS thiazyl fluoride 18820-63-8
FNa sodium fluoride 7681-49-4
FNa2 disodium monofluoride 87331-13-3
FNd neodymium monofluoride 13940-77-7
FO oxygen monofluoride 12061-70-0
FOTh thorium monofluoride monoxide 19797-90-1
FOTi titanium fluoride oxide 17497-75-5
FO2 dioxygen monofluoride 15499-23-7
FO3S fluorosulfate radical 21549-02-0
FP phosphorus monofluoride 16027-92-2
FPS phosphenothious fluoride 55753-39-4
FPS2 phosphenodithioic fluoride 137649-46-8
FPb lead monofluoride 14986-72-2
FPu plutonium monofluoride 20882-16-0
FRb rubidium fluoride 13446-74-7
FS monosulfur monofluoride 16068-96-5
FSc scandium monofluoride 14017-33-5
FSm samarium monofluoride 17209-59-5
FSn tin monofluoride 13966-74-0
FSr strontium monofluoride 13569-27-2
FTh thorium monofluoride 51686-34-1
FTi titanium fluoride 18025-22-4
FTl thallium monofluoride 7789-27-7
FW tungsten monofluoride 51621-16-0
FXe xenon monofluoride 16757-14-5
FY yttrium monofluoride 13981-88-9
FZr zirconium fluoride 13569-28-3
F2 fluorine ( ഫ്ലൂറിൻ ) 7782-41-4
F2Fe ferrous fluoride 7789-28-8
F2Ga gallium difluoride 51777-79-8
F2Gd gadolinium difluoride 12259-19-7
F2Ge germanium difluoride 13940-63-1
F2GeO difluorogermanone 72190-38-6
F2Hg mercury fluoride 7783-39-3
F2Hg2 mercury fluoride 13967-25-4
F2Ho holmium difluoride 16087-64-2
F2IP difluoroiodophosphine 13819-11-9
F2K2 dipotassium difluoride 12285-62-0
F2Kr krypton difluoride 13773-81-4
F2La lanthanum difluoride 15948-68-2
F2Li2 lithium fluoride 12265-82-6
F2Mg magnesium fluoride 7783-40-6
F2Mn manganese difluoride 7782-64-1
F2Mo molybdenum difluoride 20205-60-1
F2MoO2 molybdenum difluoride dioxide 13824-57-2
F2N difluoroamino radical 3744-07-8
F2N2O nitrosodifluoroamine 14984-78-2
F2Na2 disodium difluoride 12285-64-2
F2Nd neodymium difluoride 13940-76-6
F2Ni nickel difluoride 10028-18-9
F2O oxygen difluoride 7783-41-7
F2OS thionyl fluoride 7783-42-8
F2OSi difluorooxosilane 14041-22-6
F2OTi titanium fluoride oxide 13537-16-1
F2O2 perfluoroperoxide 7783-44-0
F2O2S sulfuryl fluoride 2699-79-8
F2O2W tungsten difluoride dioxide 14118-73-1
F2O5S3 peroxydisulfuryl difluoride
F2P phosphorus difluoride 13873-52-4
F2Pb lead difluoride 7783-46-2
F2Pt platinum difluoride 18820-56-9
F2Pu plutonium difluoride 20882-15-9
F2S sulfur difluoride 13814-25-0
F2SW tungsten difluoride monosulfide 41831-78-1
F2S2 difluorodisulfane 13709-35-8
F2S2 thiothionyl fluoride 16860-99-4
F2S2 thiothionyl fluoride 101947-30-2
F2S2W tungsten difluoride disulfide 41831-81-6
F2Sc scandium difluoride 14017-34-6
F2Se selenium difluoride 70421-43-1
F2Si difluorosilylene 13966-66-0
F2Sn tin difluoride 7783-47-3
F2Sr strontium fluoride 7783-48-4
F2Th thorium difluoride 28844-11-3
F2Ti titanium difluoride 13814-20-5
F2Tl2 dithallium difluoride 31970-97-5
F2W tungsten difluoride 33963-15-4
F2Xe xenon difluoride 13709-36-9
F2Y yttrium difluoride 13981-89-0
F2Zn zinc difluoride 7783-49-5
F2Zr zirconium fluoride 13842-94-9
F3Fe iron trifluoride 7783-50-8
F3Ga gallium trifluoride 7783-51-9
F3Gd gadolinium trifluoride 13765-26-9
F3Ho holmium trifluoride 13760-78-6
F3La lanthanum trifluoride 13709-38-1
F3Li3 trilithium trifluoride 110682-19-4
F3Lu lutetium trifluoride 13760-81-1
F3Mn manganese trifluoride 7783-53-1
F3Mo molybdenum trifluoride 20193-58-2
F3MoO molybdenum trifluoride oxide 22529-29-9
F3MoS molybdenum trifluoride sulfide 67374-76-9
F3N nitrogen trifluoride 7783-54-2
F3NO nitrogen trifluoride oxide 13847-65-9
F3NO2S difluoroaminosulfonyl fluoride 13709-30-3
F3NO3S difluoraminooxysulfonyl fluoride 6816-12-2
F3NS thiazyl trifluoride 15930-75-3
F3NaSn sodium trifluorostannate 13782-22-4
F3Nd neodymium trifluoride 13709-42-7
F3OP phosphoryl fluoride 13478-20-1
F3OTa tantalum monoxide trifluoride 20263-47-2
F3OV vanadium trifluoride oxide 13709-31-4
F3P phosphorus trifluoride 7783-55-3
F3PS thiophosphoryl fluoride 2404-52-6
F3Pr praseodymium trifluoride 13709-46-1
F3Pu plutonium trifluoride 13842-83-6
F3Rh rhodium fluoride 60804-25-3
F3S sulfur trifluoride 30937-38-3
F3SW tungsten trifluoride monosulfide 41831-79-2
F3Sb antimony trifluoride 7783-56-4
F3Sc scandium fluoride 13709-47-2
F3Si trifluorosilyl radical 14835-14-4
F3Sm samarium trifluoride 13765-24-7
F3Tb terbium trifluoride 13708-63-9
F3Th thorium trifluoride 13842-84-7
F3Ti titanium trifluoride 13470-08-1
F3Tl thallium trifluoride 7783-57-5
F3Tm thulium trifluoride 13760-79-7
F3W tungsten trifluoride 51621-17-1
F3Y yttrium trifluoride 13709-49-4
F3Yb ytterbium trifluoride 13760-80-0
F3Zr zirconium trifluoride 13814-22-7
F4Ge germanium tetrafluoride 7783-58-6
F4Ge2 digermanium tetrafluoride 12332-08-0
F4Hf hafnium fluoride 13709-52-9
F4Mg2 dimagnesium tetrafluoride 56450-89-6
F4Mg2 magnesium fluoride 58790-41-3
F4Mo molybdenum tetrafluoride 23412-45-5
F4MoO molybdenum tetrafluoride oxide 14459-59-7
F4MoS molybdenum tetrafluoride monosulfide 70487-60-4
F4N2 tetrafluorohydrazine 10036-47-2
F4Na2Sn disodium tetrafluorostannate 15007-55-3
F4OOs osmium oxide tetrafluoride 38448-58-7
F4OP2 diphosphorus tetrafluoride oxide 13812-07-2
F4ORe rhenium tetrafluoride oxide 17026-29-8
F4OS sulfur tetrafluoride oxide 13709-54-1
F4OW tungsten tetrafluoride oxide 13520-79-1
F4OXe xenon tetrafluoride oxide 13774-85-1
F4P2 diphosphorus tetrafluoride 13824-74-3
F4Pb lead tetrafluoride 7783-59-7
F4Pt platinum tetrafluoride 13455-15-7
F4Pu plutonium tetrafluoride 13709-56-3
F4S sulfur tetrafluoride 7783-60-0
F4SW tungsten tetrafluoride monosulfide 41831-80-5
F4Se selenium tetrafluoride 13465-66-2
F4Si silicon tetrafluoride 7783-61-1
F4Sn2 ditin tetrafluoride 130950-28-6
F4Ti titanium fluoride 7783-63-3
F4U uranium tetrafluoride 10049-14-6
F4W tungsten tetrafluoride 13766-47-7
F4Xe xenon tetrafluoride 13709-61-0
F4Zr zirconium tetrafluoride 7783-64-4
F5I iodine pentafluoride 7783-66-6
F5Mo molybdenum pentafluoride 13819-84-6
F5ORe rhenium monoxide pentafluoride 23377-53-9
F5P phosphorus pentafluoride 7647-19-0
F5Pu plutonium pentafluoride 31479-19-3
F5S disulfur decafluoride 10546-01-7
F5Sb antimony pentafluoride 7783-70-2
F5Ta tantalum pentafluoride 7783-71-3
F5U uranium pentafluoride 13775-07-0
F5W tungsten pentafluoride 19357-83-6
F6Fe2 diiron hexafluoride 17114-45-3
F6La2 lanthanum trifluoride dimer 12592-31-3
F6Mo molybdenum hexafluoride 7783-77-9
F6NP3 nitridotriphosphorous hexafluoride 56564-56-8
F6Os osmium hexafluoride 13768-38-2
F6Pu plutonium hexafluoride 13693-06-6
F6Re rhenium hexafluoride 10049-17-9
F6S sulfur hexafluoride 2551-62-4
F6Se selenium hexafluoride 7783-79-1
F6Si2 hexafluorodisilane 13830-68-7
F6Sn3 tritin hexafluoride 12324-60-6
F6Te tellurium hexafluoride 7783-80-4
F6U uranium hexafluoride 7783-81-5
F6W tungsten hexafluoride 7783-82-6
F6Xe xenon hexafluoride 13693-09-9
F7I iodine fluoride 16921-96-3
F7NS pentafluorosulfanyldifluoroamine 13693-10-2
F7Re rhenium heptafluoride 17029-21-9
F8Si3 octafluorotrisilane 14521-14-3
F10Mo2 molybdenum fluoride 65653-18-1
F10S2 sulfur fluoride 5714-22-7
F15Mo3 molybdenum fluoride 65653-05-6
FeAsS iron arsenic sulfide
arsenopyrite
1303-18-0
FeBr2 iron(II) bromide 7789-46-0
FeBr3 iron(III) bromide 10031-26-2
FeBr3 · 6H2O iron(III) bromide hexahydrate
FeCO3 siderite 14476-16-5
FeC2O4 iron oxalate 15843-42-2
FeC5O5 iron pentacarbonyl
pentacarbonyl iron
13463-40-6
FeC10H10 ferrocene 102-54-5
FeCl2 iron(II) chloride 7758-94-3
FeCl3 iron(III) chloride 7705-08-0
FeCr2O4 chromite (ore) 1308-31-2
FeF2 iron fluoride 41428-55-1
FeF2 · 4H2O iron(II) fluoride tetrahydrate 13940-89-1
FeI iron monoiodide 33019-21-5
FeI2 iron diiodide
iron(II) iodide
7783-86-0
FeI2 · 4H2O iron(II) iodide tetrahydrate 13492-45-0
FeI3 iron(III) iodide 15600-49-4
FeMoO4 iron(II) orthomolybdate 13718-70-2
FeO iron monoxide
iron(II) oxide
wüstite
1345-25-1
FeO2 iron dioxide 12411-15-3
FeO2H goethite 1310-14-1
FeO2H · nH2O limonite 1317-63-1
Fe(OH)2 iron(II) hydroxide 18624-44-7
Fe(OH)3 iron(III) hydroxide 11113-66-9
Fe(SCN)3 iron(III) Thiocyanate
FeO4S ferrous sulfate 7720-78-7
FeO4Se iron(II) selenate
ferrous selenate
15857-43-9
FeO8H4P2 iron(II) dihydrogen phosphate
FeP iron(III) phosphide 26508-33-8
FePO4 iron(III) phosphate 58782-48-2
FeS iron sulfide
iron(II) sulfide
1317-96-0
FeS2 pyrite
fool's gold
1309-36-0
iron(IV) sulfide
marcasite
12068-85-8
FeSe iron(II) selenide 1310-32-3
FeTe iron(II) telluride 12125-63-2
FeTiO3 iron(II) metatitanate 12022-71-8
ilmenite ( ഇൽമനൈറ്റ് ) 12168-52-4
FeVO4 iron(III) orthovanadate
FeWO4 iron(II) orthotungstate 13870-24-1
FeZrO3 iron(II) metazirconate
Fe2I2 diiron diiodide 92785-64-3
Fe2I4 diiron tetraiodide 92785-63-2
Fe2O3 iron oxide ( അയൺ ഓക്സൈഡ് )
iron(III) oxide
hematite ( ഹേമറ്റൈറ്റ് )
1317-60-8
Fe2O3 venetian red 8011-97-0
Fe2O12S3 ferric sulfate
iron(III) sulfate
10028-22-5
Fe2O12W3 iron(III) orthotungstate
Fe2P diiron phosphide 1310-43-6
Fe2SiO4 fayalite 13918-37-1
Fe3H2Na2O45Si chrysotile
white asbestos
12001-28-4
Fe3O4 iron(II,III) oxide
magnetite ( മാഗ്നറ്റൈറ്റ് )
triiron(II, III) tetraoxide
1309-38-2
Fe3P iron(tri) phosphide 12023-53-9
Fe4(P2O7)3 iron(III) pyrophosphate
Fe7Si8O24H2 amosite
brown asbestos
grunerite
12172-73-5

G[തിരുത്തുക]

തന്മാത്രാസൂത്രം പേര് ഇംഗ്ളീഷിൽ പേര് മലയാളത്തിൽ CAS number
GaAs gallium(III) arsenide 1303-00-0
GaAsO4 gallium(III) orthoarsenate
GaBr3 gallium(III) bromide 13450-88-9
Ga(C2H3O2)3 gallium(III) acetate 2571-06-4
GaCl2 gallium(II) chloride 128579-09-9
GaCl3</ gallium trichloride 13450-90-3
Ga(ClO4)3 gallium(III) perchlorate 17835-81-3
GaI2 gallium(II) iodide
GaI3 gallium(III) iodide 13450-91-4
GaN gallium(III) nitride 25617-97-4
Ga(OH)3 gallium(III) hydroxide 12023-99-3
GaPO4 gallium(III) orthophosphate
GaSb gallium(III) antimonide 12064-03-8
GaTe gallium(II) telluride 12024-14-5
Ga2O3 gallium(III) oxide 12024-21-4
Ga2(SO4)3·18H2O gallium(III) sulfate octadecahydrate
Ga2S3 gallium(III) sulfide 12024-22-5
Ga2Te3 gallium(III) telluride 12024-27-0
GeBr4 germanium(IV) bromide 13450-92-5
GeH3COOH 2-germaacetic acid
GeI2 germanium(II) iodide 13573-08-5
GeI4 germanium(IV) iodide 13450-95-8
GeO germanium(II) oxide 20619-16-3

H[തിരുത്തുക]

Chemical formula Synonyms CAS number
HArF argon fluorohydride
HAt hydrogen astatide
HBr hydrogen bromide
hydrobromic acid ( ഹൈഡ്രോബ്രോമിക് അമ്ലം )
10035-10-6
HBrO hypobromous acid
HBrO2 bromous acid
HBrO3 bromic acid
HBrO4 perbromic acid
HCCH acetylene ( അസറ്റ്‌ലീൻ )
ethyne
74-86-2
HCN hydrocyanic acid
hydrogen cyanide
6914-07-4
HCNO fulminic acid
HCONH2 formamide
methanamide
75-12-7
HCOO formate ion 71-47-6
HCOOH formic acid ( ഫോർമിക് അമ്ലം )
methanoic acid
64-18-6
HCOONH4 ammonium formate 540-69-2
HCO3 hydrogen carbonate ion 71-52-3
HC3H5O3 lactic acid 50-21-5
HC5H5N+ pyridinium ion
HC6H7O6 ascorbic acid 50-81-7
HC9H7O4 acetylsalicylic acid ( ആസ്പിരിൻ ) 50-78-2
HC12H17ON4SCl2 thiamine hydrochloride
vitamin B1 hydrochloride
67-03-8
HCl hydrochloric acid ( ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് അമ്ലം )
hydrogen chloride
7647-01-0
HClO hypochlorous acid 7790-92-3
HClO2 chlorous acid 13898-47-0
HClO3 chloric acid 7790-93-4
HClO4 perchloric acid 7601-90-3
HDO semiheavy water
water-d1
14940-63-7
HF hydrofluoric acid ( ഹൈഡ്രോഫ്ലൂറിക്ക് അമ്ലം ) 7664-39-3
HI hydroiodic acid ( ഹൈഡ്രയോഡിക് അമ്ലം ) 10034-85-2
HIO hypoiodous acid 14332-21-9
HIO2 iodous acid
HIO3 iodic acid 7782-68-5
HIO4 periodic acid
HNCO isocyanic acid
HNO nitroxyl 14332-28-6
HNO2 nitrous acid 7782-77-6
HNO3 nitric acid ( നൈട്രിക് അമ്ലം )
hydrogen nitrate
7697-37-2
HN3 hydrazoic acid 7782-79-8
HOBr hypobromous acid 13517-11-8
HOCl hypochlorous acid 7790-92-3
HOF hypofluorous acid 14034-79-8
HOOCCOOH oxalic acid ( ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ) 144-62-7
HPO42− hydrogen phosphate ion 14066-19-4
HSO3 hydrogen sulfite ion 15181-46-1
HSO4 hydrogen sulfate 12143-45-2
HTO partially tritiated water
water-t
13670-17-2
H2 hydrogen ( ഹൈഡ്രജൻ ) 1333-74-0
H2C(CH)CN acrylonitrile ( അക്രിലോനൈട്രൈൽ ) 107-13-1
H2CO formaldehyde ( ഫോർമാൾഡിഹൈഡ് ) 19710-56-6
H2CO3 carbonic acid ( കാർബോണിക് ആസിഡ് ) 107-32-4
H2CSO sulfine 40100-16-1
H2C2O4 oxalic acid ( ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ) 144-62-7
H2C4H4O6 tartaric acid ( ടാർട്ടാറിക് അമ്ലം ) 87-69-4
H2C8H4O4 phthalic acid ( ഥാലിക് അമ്ലം )
H2Ph
H2CrO4 chromic acid 7738-94-5
H2NCH2COOH glycine ( ഗ്ലൈസീൻ ) 56-40-6
H2N2O2 hyponitrous acid 14448-38-5
H2NNH2 hydrazine 302-01-2
H2O water ( ജലം ) 7732-18-5
H2O2 hydrogen peroxide 7722-84-1
H2PO4 dihydrogen phosphate ion 14066-20-7
H2S hydrogen sulfide ( ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് )
hydrosulfuric acid
7783-06-4
H2SO3 sulfurous acid 7782-99-2
H2SO4 sulfuric acid ( സൾഫ്യൂരിക് അമ്ലം )
hydrogen sulfate
7664-93-9
H2S2O2 thiosulfurous acid
H2S2O3 thiosulfuric acid 13686-28-7
H2S2O4 dithionous acid 15959-26-9
H2S2O5 disulfurous acid
H2S2O6 dithionic acid 14970-71-9
H2S2O7 disulfuric acid 8014-95-7
H2S2O8 peroxydisulfuric acid 13445-49-3
H2SeO3 selenous acid 7783-00-8
H2SeO4 selenic acid ( സെലീനിക് അമ്ലം ) 7783-08-6
H2SiO3 silicic acid 7699-41-4
H2TeO3 tellurous acid 10049-23-7
H2TiO3 titanic acid
H3AsO4 arsenic acid 7778-39-4
H3CCH2CH3 propane 74-98-6
H3N+CH2COO zwitterion
H3O+ hydronium ion ( ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ ) 13968-08-6
H3PO2 hypophosphorous acid
H3PO3 phosphorous acid
H3PO4 phosphoric acid 7664-38-2
H4XeO6 perxenic acid
H6TeO6 telluric acid 7803-68-1
HfBr4 hafnium(IV) bromide 13777-22-5
HfF4 hafnium(IV) fluoride 13709-52-9
HfOCl2 · 8H2O hafnium(IV) oxychloride octahydrate 14456-34-9
HfOH(C2H3O2)3 hafnium(IV) acetate, basic
Hf(SO4)2 hafnium(IV) sulfate 15823-43-5
Hg(BrO3)2 · 2H2O mercury(II) bromate dihydrate
Hg2Br2 mercury(I) bromide 10031-18-2
HgBr2 mercury(II) bromide 7789-47-1
Hg(C2H3O2)2 mercury(II) acetate 1600-27-7
Hg(C7H5O2)2 · H2O mercury(II) benzoate monohydrate
HgClO4 · 4H2O mercury(I) perchlorate tetrahydrate
Hg(ClO4)2 · 3H2O mercury(II) perchlorate trihydrate
HgCl2 mercury(II) chloride 7487-94-7
Hg(IO3)2 mercury(II) iodate 7783-32-6
HgI2 mercury(II) iodide 7774-29-0
Hg(NO3)2 · H2O mercury(II) nitrate monohydrate 7783-34-8
Hg(CNO)2 mercury(II) fulminate 628-86-4
HgO mercury(II) oxide 21908-53-2
Hg(OH)2 mercury(II) hydroxide
HgS mercury(II) sulfide
cinnabar
1344-48-5
Hg(SCN)2 mercury(II) thiocyanate 592-85-8
HgSe mercury(II) selenide 20601-83-6
HgSeO3 mercury(II) selenite
HgTe mercury(II) telluride 12068-90-5
HgTeO3 mercury(II) tellurite
HgWO4 mercury(II) tungstate 37913-38-5
Hg2Br2 mercury(I) bromide 15385-58-7
Hg2Cl2 mercury(I) chloride 10112-91-1
Hg2I2 mercury(I) iodide 15385-57-6
Hg3(AsO4)2 mercury(II) orthoarsenate 7784-37-4
Hg3(PO4)2 mercury(II) phosphate 7782-66-3

I[തിരുത്തുക]

Chemical formula Synonyms പേര് മലയാളത്തിൽ CAS number
IBr iodine(I) bromide 7789-33-5
IBr3 iodine(III) bromide 7789-58-4
ICl Iodine monochloride 7790-99-0
ICl3 iodine(III) chloride 865-44-1
IO3 iodate ion 15454-31-6
I2 iodine ( അയോഡിൻ ) 7553-56-2
I2O5 iodine pentoxide 12029-98-0
I3 triiodide ion 14900-04-0
InAs indium(III) arsenide 1303-11-3
InBr indium(I) bromide 14280-53-6
InBrI2 indium(III) bromodiiodide
InBr2I indium(III) dibromoiodide
InBr3 indium(III) bromide 13465-09-3
InCl indium(I) chloride 13465-10-6
InCl2 indium(II) chloride
InCl3 indium(III) chloride 10025-82-8
InCl3·4H2O indium(III) chloride tetrahydrate 22519-64-8
InI indium(I) iodide 13966-94-4
In(IO3)3 indium(III) iodate
InI2 indium(II) iodide
InI3 indium(III) iodide 13510-35-5
In(NO3)3·4.5H2O indium(III) nitrate tetrahemihydrate
In(OH)3 indium(III) hydroxide 20661-21-6
InP indium(III) phosphide 22398-80-7
InPO4 indium(III) orthophosphate 14693-82-4
InS indium(II) sulfide 12030-14-7
InSb indium(III) antimonide 1312-41-0
InTe indium(II) telluride 12030-19-2
In2O3 indium(III) oxide 1312-43-2
In2(SO4)3·H2O indium(III) sulfate monohydrate 304655-87-6
In2S3 indium(III) sulfide 12030-24-9
In2Se3 indium(III) selenide 12056-07-4
In2Te3 indium(III) telluride 1312-45-4
IrBr3 iridium(III) bromide 10049-24-8

K[തിരുത്തുക]

Chemical formula Synonyms CAS number
KAl(SO4)2 potassium alum 10043-67-1
KAsO2 potassium arsenite
KH2AsO4 potassium dihydrogen arsenate
KBr potassium bromide 7758-02-3
KBrO potassium hypobromite
KBrO2 potassium bromite
KBrO3 potassium bromate 7758-01-2
KBrO4 potassium perbromate 22207-96-1
KCN potassium cyanide ( പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് ) 151-50-8
KCNO potassium cyanate
KCNO potassium fulminate
KCNS potassium thiocyanate 333-20-0
KCl potassium chloride ( ഇന്തുപ്പ് ) 7447-40-7
KClO potassium hypochlorite 7778-66-7
KClO2 potassium chlorite 14314-27-3
KClO3 potassium chlorate 3811-04-9
KClO4 potassium perchlorate 7778-74-7
K2CrO4 potassium chromate 7789-00-6
K2Cr2O7 potassium dichromate 7778-50-9
K2HAsO4 dipotassium hydrogen arsenate
K2HPO3 dipotassium phosphite
K2HPO4 dipotassium phosphate 7758-11-4
K3AsO4 potassium arsenate 13464-36-3
K3C6H5O7 potassium citrate 866-84-2
K3PO3 tripotassium phosphite
K3PO4 tripotassium phosphate 7778-53-2
KF potassium fluoride 13455-21-1
KOF potassium hypofluorite
KH potassium hydride
KHCO3 potassium bicarbonate 298-14-6
KHS potassium hydrosulfide
KHSO3 potassium bisulfite 7773-03-7
KHSO4 potassium bisulfate 7646-93-7
KH2PO3 monopotassium phosphite
KH2PO4 monopotassium phosphate
KI potassium iodide 7681-11-0
KIO potassium hypoiodite
KIO2 potassium iodite
KIO3 potassium iodate
KIO4 potassium periodate 7790-21-8
KMnO4 potassium permanganate 7722-64-7
KNO3 potassium nitrate 7757-79-1
KNO2 potassium nitrite 7758-09-0
K2CO3 potassium carbonate 584-08-7
K2MnO4 potassium manganate 10294-64-1
K2N2O2 potassium hyponitrite
KNbO3 potassium niobate 12030-85-2
K2O potassium oxide 12136-45-7
K2O2 potassium peroxide 17014-71-0
K2S potassium sulfide 1312-73-8
K2S2O3 potassium thiosulfate 10294-66-3
K2S2O5 potassium metabisulfite 16731-55-8
K2S2O8 potassium persulfate 7727-21-1
K2SO3 potassium sulfite 16731-55-8
K2SO4 potassium sulfate 7778-80-5
KOH potassium hydroxide/custic potash ( പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ) 1310-58-3

L[തിരുത്തുക]

Chemical formula Synonyms CAS number
LaBr3 lanthanum(III) bromide
LaCl3 lanthanum(III) chloride 10099-58-8
LaI3 lanthanum(III) iodide
La2O3 lanthanum(III) oxide
La(OH)3 lanthanum hydroxide
LaPO4 lanthanum(III) phosphate 14913-14-5
LaPO4·0.5H2O lanthanum(III) phosphate crystal hemihydrate
LiAlH4 lithium aluminium hydride
Li(AlSi2O6) keatite
LiBH4 lithium borohydride
LiBr lithium bromide 7550-35-8
LiBr·2H2O lithium bromide dihydrate
LiBrO lithium hypobromite
LiBrO2 lithium bromite
LiBrO3 lithium bromate 13550-28-2
LiBrO4 lithium perbromate
LiCl lithium chloride 7447-41-8
LiClO lithium hypochlorite 13840-33-0
LiClO2 lithium chlorite
LiClO3 lithium chlorate 13453-71-9
LiClO4 lithium perchlorate 7791-03-9
LiCN lithium cyanide 2408-36-8
LiCNO lithium cyanate
LiC2H5O lithium ethoxide 2388-07-0
LiF lithium fluoride 7789-24-4
LiH lithium hydride
LiHCO3 lithium bicarbonate 5006-97-3
LiHS lithium hydrosulfide
LiHSO3 lithium bisulfite
LiHSO4 lithium hydrogen sulfate 13453-86-6
LiH2AsO4 lithium dihydrogen arsenate
LiH2PO3 monolithium phosphite
LiH2PO4 monolithium phosphate
LiI lithium iodide 10377-51-2
LiIO lithium hypoiodite
LiIO2 lithium iodite
LiIO3 lithium iodate 13765-03-2
LiIO4 lithium periodate
LiNa sodium lithium
LiNbO3 lithium niobate
LiNO2 lithium nitrite 13568-33-7
LiNO3 lithium nitrate 7790-69-4
LiNO3·H2O lithium nitrate monohydrate
LiOH lithium hydroxide 1310-65-2
LiTaO3 lithium tantalate
lithium metatantalate
12031-66-2
LiVO3·2H2O lithium metavanadate dihydrate
Li2HAsO4 dilithium hydrogen arsenate
Li2B4O7·5H2O lithium tetraborate pentahydrate 1303-94-2
Li2CO3 lithium carbonate 554-13-2
Li2CrO4 lithium chromate 14307-35-8
Li2CrO4·2H2O lithium chromate dihydrate 7789-01-7
Li2Cr2O7 lithium dichromate 13843-81-7
Li2HPO3 dilithium phosphite
Li2HPO4 dilithium phosphate
Li2MoO4 lithium orthomolybdate 13568-40-6
Li2NbO3 lithium metaniobate 12031-63-9
Li2N2O2 lithium hyponitrite
Li2O lithium oxide 12057-24-8
Li2O2 lithium peroxide 12031-80-0
Li2S lithium sulfide 12136-58-2
Li2SO3 lithium sulfite 13453-87-7
Li2SO4 lithium sulfate 10377-48-7
Li2SeO3 lithium selenite 15593-51-8
Li2SeO4 lithium selenate 15593-52-9
Li2SiO3 lithium metasilicate 10102-24-6
lithium orthosilicate 63985-45-5
Li2TeO3 lithium tellurite 14929-69-2
Li2TeO4 lithium tellurate 15851-53-3
Li2TiO3 lithium metatitanate 12031-82-2
Li2WO4 lithium orthotungstate 13568-45-1
Li2ZrO3 lithium metazirconate
Li3AsO4 trilithium arsenate
Li3PO3 trilithium phosphite
Li3PO4 trilithium phosphate

M[തിരുത്തുക]

Chemical formula Synonyms CAS number
MgBr2 magnesium bromide 7789-48-2
Mg(BrO)2 magnesium hypobromite
Mg(BrO2)2 magnesium bromite
Mg(BrO3)2 magnesium bromate
Mg(BrO4)2 magnesium perbromate
Mg(AlO2)2 magnesium aluminate 12068-51-8
As2Mg3 magnesium arsenide 12044-49-4
MgCO3 magnesium carbonate
magnesite
546-93-0
MgC2O4 magnesium oxalate 547-66-0
Mg(ClO)2 magnesium hypochlorite 10233-03-1
Mg(ClO2)2 magnesium chlorite
Mg(ClO3)2 magnesium chlorate 10326-21-3
Mg(ClO3)2·xH2O magnesium chlorate hydrate
Mg(ClO4)2 magnesium perchlorate 10034-81-8
MgCl2 magnesium chloride 7786-30-3
MgCrO4 magnesium chromate 13423-61-5
MgCrO4·5H2O magnesium chromate pentahydrate
MgF2 magnesium fluoride 7783-40-6
MgHPO4 dimagnesium phosphate
MgI2 magnesium iodide 10377-58-9
Mg(IO)2 magnesium hypoiodite
Mg(IO2)2 magnesium iodite
Mg(IO3)2 magnesium iodate
Mg(IO4)2 magnesium periodate
MgMoO4 magnesium molybdate 13767-03-8
MgNH4PO4·6H2O magnesium ammonium phosphate hexahydrate 15490-91-2
Mg(NO2)2 magnesium nitrite
Mg(NO3)2 magnesium nitrate 10377-60-3
Mg(NO3)2·6H2O magnesium nitrate hexahydrate 13446-18-9
MgNaAl5(Si4O10)3(OH)6 montmorillonite (clay) 1318-93-0
MgO magnesium oxide
magnesia
periclase
1309-48-4
Mg(OH)2 magnesium hydroxide
milk of magnesia
1309-42-8
MgPo magnesium polonide
MgS magnesium sulfide 12032-36-9
MgSO3 magnesium sulfite 7757-88-2
MgSO4 magnesium sulfate ( മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ) 7487-88-9
MgSe magnesium selenide 1313-04-8
MgSeO3 magnesium selenite 15593-61-0
MgSeO4 magnesium selenate 14986-91-5
MgSiO3 magnesium metasilicate
enstatite
13776-74-4
MgTiO3 magnesium metatitanate 12032-30-3
Mg(VO3)2 magnesium metavanadate
MgWO4 magnesium tungstate 13573-11-0
Mg2Al(AlSiO5)(OH)4 amesite
Mg2P2O7 magnesium pyrophosphate 13446-24-7
Mg2SiO4 forsterite 10034-94-3
Mg3As2 magnesium arsenide 12044-49-4
Mg3Bi2 magnesium bismuthide 12048-46-3
Mg3P2 magnesium phosphide 12057-74-8
Mg3(Si2O5)(OH)4 chrysotile 12001-29-5
Mg3(Si4O10)(OH)2 talc ( ടാൽക് ) 14807-96-6
Mg3(VO4)2 magnesium orthovanadate
MnAs manganese(III) arsenide
MnBi manganese(III) bismuthide
MnBr2 manganese(II) bromide 13446-03-2
MnBr2·4H2O manganese(II) bromide tetrahydrate 10031-20-6
Mn(CHO2)2 manganese(II) formate 3251-96-5
Mn(CHO2)2·2H2O manganese(II) formate dihydrate 4247-36-3
MnCO3 manganese(II) carbonate 598-62-9
MnCl2 manganese(II) chloride 7773-01-5
MnF2 manganese(II) fluoride 7782-64-1
MnI2 manganese(II) iodide 7790-33-2
MnMoO4 manganese(II) orthomolybdate
Mn(NO3)2 manganese(II) nitrate 10377-66-9
Mn(NO3)2·4H2O manganese(II) nitrate tetrahydrate 20694-39-7
MnO manganese(II) oxide 1344-43-0
Mn(OH)2 manganese hydroxide 1310-97-0
MnOOH manganite 1310-98-1
MnO2 manganese dioxide ( മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് )
pyrolusite
1313-13-9
MnO4 permanganate ion 14333-13-2
MnPb8(Si2O7)3 barysilate
MnS manganese sulfide 18820-29-6
MnTe manganese(II) telluride 12032-88-1
MnZrO3 manganese(II) metazirconate
Mn2O3 manganese(III) oxide 1317-34-6
Mn3As2 manganese(II) arsenide
Mn3O4 manganese(II,III) oxide
trimanganese tetroxide
hausmannite
1317-35-7
Mn3P2 manganese(II) phosphide
Mn3Sb2 manganese(II) antimonide
MoBr2 molybdenum(II) bromide 13446-56-5
MoBr3 molybdenum(III) bromide 13446-57-6
MoCl2 molybdenum(II) chloride 13478-17-6
MoCl3 molybdenum(III) chloride 13478-18-7
MoCl5 molybdenum(V) chloride 10241-05-1
MoO2 molybdenum(IV) oxide 18868-43-4
MoO3 Molybdenum trioxide 1313-27-5
MoO42− molybdate ion 14259-85-9
MoSe2 molybdenum(IV) selenide 12058-18-3
MoS2 molybdenum sulfide
molybdenum disulfide
molybdenite
1317-33-5

N[തിരുത്തുക]

Chemical formula Synonyms CAS number
NCl3 nitrogen trichloride
NHCl2 dichloramine
NH2Cl chloramine
NH2 amide ion 17655-31-1
NH2CH2CH2NH2 ethylenediamine 107-15-3
NH2CH2CN aminoacetonitrile
NH2COOH carbamic acid
NH2CONH2 urea ( യൂറിയ ) 57-13-6
NH2C6H4SO3H sulfanilic Acid 121-57-3
NH2OH hydroxylamine 7803-49-8
(NH2)2CO urea ( യൂറിയ ) 57-13-6
NH3 ammonia ( അമോണിയ ) 7664-41-7
NH4+ ammonium ion 14798-03-9
(NH4)3N ammonium nitride
NH4Br ammonium bromide 12124-97-9
NH4CO2NH2 ammonium carbamate 1111-78-0
(NH4)2CO3 ammonium carbonate 506-87-6
NH4Cl ammonium chloride ( നവസാരം ) 12125-02-9
NH4ClO4 Ammonium perchlorate 7790-98-9
NH4HS ammonium hydrosulfide 12124-99-1
(NH4)H2AsO4 ammonium dihydrogen arsenate 13462-93-6
NH4NO3 ammonium nitrate 6484-52-2
NH4OCONH2 ammonium carbamate 1111-78-0
NH4OH ammonium hydroxide
(NH4)2Ce(NO3)6 ammonium cerium(IV) nitrate
ceric ammonium nitrate
CAN
16774-21-3
(NH4)3PO4 ammonium phosphate 7783-28-0
(NH4)2CrO4 ammonium chromate 7788-98-9
(NH4)2Hg(SCN)4 mercury(II) ammonium thiocyanate
(NH4)2[PtCl6] ammonium hexachloroplatinate(IV) 16919-58-7
(NH4)2[Pt(SCN)6] ammonium hexathiocyanoplatinate(IV) 19372-45-3
(NH4)2SO4 ammonium sulfate 7783-20-2
NI3 nitrogen triiodide 13444-85-4
NO nitric oxide
nitrogen oxide
nitrogen(II) oxide
10102-43-9
NOCl nitrosyl chloride
NOBr nitrosyl bromide
NOI nitrosyl iodide
NO2 nitrogen dioxide
nitrogen(IV) oxide
10102-44-0
NO2 nitrite ion 14797-65-0
NO2Cl nitryl chloride 13444-90-1
NO3 nitrate ion 14797-55-8
N2 nitrogen ( നൈട്രജൻ ) 7727-37-9
N2H2 diazene 3618-05-1
N2H4 hydrazine 302-01-2
N2O nitrous oxide ( നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് )
dinitrogen oxide
nitrogen(I) oxide
10024-97-2
N2O3 dinitrogen trioxide
nitrogen(III) oxide
10544-73-7
N2O4 dinitrogen tetroxide
nitrogen(IV) oxide
10544-72-6
N2O5 dinitrogen pentaoxide
nitrogen(V) oxide
10102-03-1
N4H4 trans-tetrazene 54410-57-0
NaAlSi3O3 albite
NaAsO2 sodium metaarsenite 7784-46-5
NaH2AsO4 sodium dihydrogen arsenate
NaAu(CN)2 sodium dicyanoaurate(I) 15280-09-8
Na2Cr2O7 · 2H2O Sodium dichromate dihydrate 10588-01-9
Na[B(NO3)4] sodium tetranitratoborate(III)
NaBr sodium bromide 7647-15-6
NaBrO sodium hypobromite
NaBrO2 sodium bromite
NaBrO3 sodium bromate
NaBrO4 sodium perbromate
NaCN sodium cyanide ( സോഡിയം സയനൈഡ് ) 143-33-9
NaCNO sodium cyanate ( സോഡിയം സയനേറ്റ് )
NaCNO sodium fulminate ( സോഡിയം ഫുൾമിനേറ്റ് )
NaC6F5COO pentafluorobenzoate
NaC6H5COO sodium benzoate 532-32-1
NaC6H7O7 monosodium citrate 18996-35-5
NaCa2(Al5Si5O20) · 6H2O thomsonite
NaCl sodium chloride ( സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് )
rock-salt
halite
7647-14-5
NaClO2 sodium chlorite 7758-19-2
NaClO3 sodium chlorate 7775-09-9
NaClO4 sodium perchlorate 7601-89-0
NaF sodium fluoride 7681-49-4
NaOF sodium hypofluorite
NaH sodium hydride 7646-69-7
NaHCOO sodium formate 141-53-7
NaHCO3 sodium bicarbonate ( സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് )
baking soda
144-55-8
NaHS sodium hydrosulfide
NaHSO3 sodium bisulfite 7631-90-5
NaHSO4 sodium bisulfate 7681-38-1
NaH2PO3 monosodium phosphite
NaH2PO4 monosodium phosphate
NaI sodium iodide 7681-82-5
NaIO sodium hypoiodite
NaIO2 sodium iodite
NaIO3 sodium iodate
NaIO4 sodium periodate
NaNH2C6H4SO3 sodium sulfanilate 515-74-2
NaNO2 sodium nitrite 7632-00-0
NaNO3 sodium nitrate 7631-99-4
NaNbO3 sodium metaniobate
NaNbO3 · 7H2O sodium metaniobate heptahydrate
NaOCl sodium hypochlorite 7681-52-9
NaOH sodium hydroxide ( സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ) 1310-73-2
NaO2As(CH3)2 · 3H2O sodium salt of cacodylic acid 124-65-2
NaSeO3 sodium selenite
NaTaO3 sodium metatantalate
NaVO3 sodium metavanadate 13718-26-8
Na2CO3 sodium carbonate ( സോഡിയം കാർബണേറ്റ് )
soda ash
497-19-8
Na2C2O4 sodium oxalate 62-76-0
Na2C6H6O7 disodium citrate 144-33-2
Na2HAsO4 disodium hydrogen arsenate
Na2HPO3 disodium phosphite
Na2HPO4 disodium phosphate
Na2MoS4 sodium thiomolybdate 18198-15-7
Na2N2O2 sodium hyponitrite
Na2O2 sodium peroxide 1313-60-6
Na2O sodium oxide 1313-59-3
Na2S sodium monosulfide 1313-82-2
Na2SO3 sodium sulfite 7757-83-7
Na2SO4 sodium sulfate
salt cake
7757-82-6
Na2S2O3 sodium thiosulfate 7772-98-7
Na2S2O5 sodium disulfite 7681-57-4
Na2S2O8 sodium persulfate 7775-27-1
Na2S4 sodium tetrasulfide 12034-39-8
Na2SeO3 sodium selenite 10102-18-8
Na2SeO4 sodium selenate 13410-01-0
Na2TeO3 sodium tellurite 10102-20-2
Na2TeO4 sodium tellurate
Na2TiO3 sodium metatitanate
Na2Zn(OH)4 sodium zincate 12179-14-5
Na2ZnO2 sodium zincate 37224-32-1
Na2ZrO3 sodium metazirconate
Na3AlF6 cryolite 15096-52-3
Na3AsO4 sodium arsenate
Na3[Co(CO3)3] sodium tricarbonatocobaltate(III)
Na3VO4 sodium orthovanadate 13721-39-6
Na3C6H5O7 trisodium citrate
Na3PO3 trisodium phosphite
Na3PO4 trisodium phosphate
Na4V2O7 sodium pyrovanadate 13517-26-5
NbBr5 niobium(V) bromide 13478-45-0
NbCl3 niobium(III) chloride 13569-59-0
NbCl5 niobium(V) chloride 10026-12-7
NbI5 niobium(V) iodide 13779-92-5
Nb2O3 niobium(III) oxide
NdCl2 neodymium(II) chloride
neodymium dichloride
25469-93-6
NdI2 neodymium(III) iodide
neodymium diiodide
61393-36-0
Nd(OH)3 neodymium hydroxide 16469-17-3
Nd2O3 neodymium(III) oxide
dineodymium trioxide
1313-97-9
NiAs nickel(III) arsenide 27016-75-7
NiAsS nickel arsenic sulfide
gersdorffite
12255-10-6
NiBr2 nickel(II) bromide 13462-88-9
NiBr2 · 3H2O nickel(II) bromide trihydrate 7789-49-3
NiBr2 · 6H2O nickel(II) bromide hexahydrate
Ni(CO)3 nickel(II) carbonate
Ni(CO)4 nickel tetracarbonyl 13463-39-3
NiC2O4 · 2H2O nickel(II) oxalate dihydrate 6018-94-6
NiCl2 nickel(II) chloride 7718-54-9
NiFe2O4 nickel(II) iron(III) oxide
NiI2 nickel(II) iodide 13462-90-3
Ni(H2PO)2 · 6H2O nickel(II) hypophosphite hexahydrate
NiMoO4 nickel(II) orthomolybdate
Ni(NO3)2 · 6H2O nickel(II) nitrate hexahydrate 13478-00-7
NiOOH nickel oxo-hydroxide
NiO nickel(II) oxide 1313-99-1
Ni(OH)2 nickel(II) hydroxide 12054-48-7
NiS nickel(II) sulfide
millerite
16812-54-7
NiSO4 nickel sulfate 7786-81-4
NiS2 nickel sulfide 12035-51-7
NiSb nickel antimonide
NiSe nickel(II) selenide 12201-85-3
NiTiO3 nickel(II) metatitanate
Ni(VO3)2 nickel(II) metavanadate
NiWO4 nickel(II) orthotungstate
Ni2SiO4 nickel(II) orthosilicate
Ni3(PO4)2 nickel(II) orthophosphate 14396-43-1
Ni3Sb2 nickel(II) antimonide

O[തിരുത്തുക]

Chemical formula Synonyms CAS number
O oxygen ( ഓക്സിജൻ ) 7782-44-7
O2 dioxygen 7782-44-7
O2 superoxide ion ( സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് അയോൺ ) 11062-77-4
O22− peroxide ion 14915-07-2
OF2 oxygen difluoride 7783-41-7
O2F2 dioxygen difluoride 7783-44-0
OH hydroxide ion 14280-30-9
O3 ozone 10028-15-6
O3 ozonide ion 12596-80-4

P[തിരുത്തുക]

Chemical formula Synonyms CAS number
PCl3 phosphorus trichloride 7719-12-2
PCl5 phosphorus pentachloride 10026-13-8
POCl3 phosphoryl chloride 10025-87-3
P2I4 diphosphorus tetraiodide 13455-00-0
P2O5 phosphorus pentoxide 1314-56-3
P2S3 diphosphorus trisulfide 12165-69-4
P2Se3 diphosphorus triselenide 1314-81-4
P3N5 triphosphorus pentanitride 12136-91-3
PH3 phosphine 7803-51-2
POCl3 phosphoryl chloride 10025-87-3
PbCl2 lead(II) chloride 7758-95-4
PbCl4 lead(IV) chloride 13463-30-4
PbHAsO4 lead hydrogen arsenate 7784-40-9
PbI2 lead(II) iodide 10101-63-0
Pb(IO3)2 lead(II) iodate 25659-31-8
Pb(N3)2 lead(II) nitride
Pb(NO3)2 lead(II) nitrate 10099-74-8
Pb(OH)2 lead(II) hydroxide 19783-14-3
Pb(OH)4 lead(IV) hydroxide
PbC2O4 lead oxalate 814-93-7
PbCO3 lead carbonate 598-63-0
PbCrO4 lead chromate 7758-97-6
PbF2 lead(II) fluoride 7783-46-2
PbO lead(II) oxide 1317-36-8
PbO2 lead dioxide 1309-60-0
PbS lead(II) sulfide 1314-87-0
PbSO4 lead(II) sulfate 7446-14-2
PoBr2 polonium dibromide 66794-54-5
PoCl2 polonium dichloride
PoCl4 polonium tetrachloride 10026-02-5
PoF6 polonium hexafluoride 35473-38-2
PoH2 polonium hydride 31060-73-8
PoO polonium monoxide
PoO2 polonium dioxide 7446-06-2
PoO3 polonium trioxide

R[തിരുത്തുക]

Chemical formula Synonyms CAS number
RaCl2 radium chloride
RbBr rubidium bromide 7789-39-1
RbBrO rubidium hypobromite
RbBrO2 rubidium bromite
RbBrO3 rubidium bromate
RbBrO4 rubidium perbromate
RbCl rubidium chloride 7791-11-9
RbClO rubidium hypochlorite
RbClO2 rubidium chlorite
RbClO3 rubidium chlorate 13446-71-4
RbClO4 rubidium perchlorate 13510-42-4
RbCN rubidium cyanide 19073-56-4
RbCNO rubidium cyanate
RbCNO rubidium fulminate
RbF rubidium fluoride 13446-74-7
RbH rubidium hydride
RbH2PO3 monorubidium phosphite
RbH2PO4 monorubidium phosphate
RbHS rubidium hydrosulfide
RbI rubidium iodide 7790-29-6
RbIO rubidium hypoiodite
RbIO2 rubidium iodite
RbIO3 rubidium iodate
RbIO4 rubidium periodate
RbOH rubidium hydroxide 1310-82-3
Rb2O rubidium oxide 18088-11-4
Rb2O2 rubidium peroxide
Rb2CO3 rubidium carbonate 584-09-8
Rb2S rubidium sulfide
Rb2SO3 rubidium sulfite
Rb2SO4 rubidium sulfate 7488-54-2
Rb2HPO3 dirubidium phosphite
Rb2HPO4 dirubidium phosphate
Rb3PO3 trirubidium phosphite
Rb3PO4 trirubidium phosphate
RbHCO3 rubidium bicarbonate
RbHSO3 rubidium bisulfite
RbHSO4 rubidium bisulfate 15587-72-1
RbNbO3 rubidium niobate
RbNO2 rubidium nitrite
RbNO3 rubidium nitrate 13126-12-0
RnF2 radon difluoride
RuCl3 ruthenium(III) chloride 10049-08-8
RuF6 ruthenium hexafluoride 13693-08-8
RuO4 ruthenium tetroxide 20427-56-9

S[തിരുത്തുക]

Chemical formula Synonyms CAS number
SCN thiocyanate 302-04-5
SF4 sulfur tetrafluoride 7783-60-0
SF6 sulfur hexafluoride 2551-62-4
SOF2 thionyl difluoride 7783-42-8
SO2 sulfur dioxide ( സൾഫർ ഡയോക്‌സൈഡ് ) 7446-09-5
SO2Cl2 sulfuryl chloride 7791-25-5
SO2F2 sulfuryl difluoride 2699-79-8
SO2OOH peroxymonosulfurous acid (aqueous)
SO3 sulfur trioxide 7446-11-9
SO32− sulfite ion 14265-45-3
SO42− sulfate ion 14808-79-8
S2Br2 sulfur(II) bromide 71677-14-0
S2O32− thiosulfate ion 14383-50-7
S2O72− disulfate ion 16057-15-1
SbBr3 antimony(III) bromide 7789-61-9
SbCl3 antimony(III) chloride 10025-91-9
SbCl5 antimony(V) chloride 7647-18-9
SbI3 antimony(III) iodide 7790-44-5
SbPO4 antimony(III) phosphate
Sb2OS2 antimony oxysulfide
kermesite
12196-78-0
Sb2O3 antimony(III) oxide 1309-64-4
Sb2O5 antimony(V) oxide 1314-60-9
Sb2S3 antimony(III) sulfide 1345-04-6
Sb2Se3 antimony(III) selenide 1315-05-5
Sb2Se5 antimony(V) selenide
Sb2Te3 antimony(III) telluride
Sc2O3 scandium oxide
scandia
12060-08-1
SeBr4 selenium(IV) bromide 7789-65-3
SeCl selenium(I) chloride
SeCl4 selenium(IV) chloride 10026-03-6
SeOCl2 selenium(IV) oxychloride 7791-23-3
SeOF2 selenyl difluoride 7783-43-9
SeO2 selenium(IV) oxide 7446-08-4
SeO42− selenate ion 14124-68-6
SeTe selenium(IV) telluride 12067-42-4
SiBr4 silicon(IV) bromide 7789-66-4
SiC silicon carbide 409-21-2
SiCl4 silicon(IV) chloride 10026-04-7
SiH4 silane 7803-62-5
SiI4 silicon(IV) iodide 13465-84-4
SiO2 silicon(IV) dioxide
silica
quartz
7631-86-9
SiO44− silicate ion 17181-37-2
Si2O76− disilicate ion
Si3N4 silicon nitride 12033-89-5
Si6O1812− cyclosilicate ion
SnBrCl3 tin(IV) bromotrichloride
SnBr2 tin(II) bromide 10031-24-0
SnBr2Cl2 tin(IV) dibromodichloride
SnBr3Cl tin(IV) tribromochloride 14779-73-8
SnBr4 tin(IV) bromide 7789-67-5
Sn(CH3COO)2 tin(II) acetate
Sn(CH3COO)4 tin(IV) acetate
SnCl2 tin(II) chloride 7772-99-8
SnCl2I2 tin(IV) dichlorodiiodide
SnCl4 tin(IV) chloride 7646-78-8
Sn(CrO4)2 tin(IV) chromate 10101-75-4
SnI4 tin(IV) iodide 7790-47-8
Sn(OH)2 tin(II) hydroxide
Sn(OH)4 tin(IV) hydroxide
SnO tin(II) oxide
SnO2 tin(IV) oxide 18282-10-5
SnO32− stannate ion
SnS tin(II) sulfide 1314-95-0
SnS2 tin(IV) sulfide 1315-01-1
Sn(SO4)2·2H2O tin(IV) sulfate dihydrate
SnSe tin(II) selenide 1315-06-6
SnSe2 tin(IV) selenide 20770-09-6
SnTe tin(II) telluride 12040-02-7
SnTe4 tin(IV) telluride
Sn(VO3)2 tin(II) metavanadate
Sn3Sb4 tin(IV) antimonide
SrBr2 strontium bromide 10476-81-0
SrBr2·6H2O strontium bromide hexahydrate 7789-53-9
SrCO3 strontium carbonate 1633-05-2
SrCl2 strontium chloride 10476-85-4
Sr(ClO)2 strontium hypochlorite
Sr(ClO2)2 strontium chlorite
Sr(ClO3)2 strontium chlorate
Sr(ClO4)2 strontium perchlorate
SrC2O4 strontium oxalate 814-95-9
SrF2 strontium fluoride 7783-48-4
SrHfO3 strontium hafnate
Sr(HS)2 strontium hydrosulfide
SrI2 strontium iodide 10476-86-5
SrI2·6H2O strontium iodide hexahydrate 7790-40-1
Sr(IO)2 strontium hypoiodite
Sr(IO2)2 strontium iodite
Sr(IO3)2 strontium iodate
Sr(IO4)2 strontium periodate
Sr(MnO4)2 strontium permanganate
SrMoO4 strontium orthomolybdate 13470-04-7
Sr(NbO3)2 strontium metaniobate
SrO strontium oxide 1314-11-0
Sr(OH)2 strontium hydroxide
Sr2RuO4 strontium ruthenate
SrS strontium sulfide 1314-96-1
SrSeO3 strontium selenite 14590-38-6
SrSeO4 strontium selenate 7446-21-1
SrTeO3 strontium tellurite 15851-40-8
SrTeO4 strontium tellurate 15852-10-5
SrTiO3 strontium metatitanate

T[തിരുത്തുക]

Chemical formula Name CAS number
T2O tritium oxide
tritiated water
14940-65-9
TaBr3 tantalum(III) bromide
TaBr5 tantalum(V) bromide 13451-11-1
TaCl5 tantalum(V) chloride 7721-01-9
TaI5 tantalum(V) iodide 14693-81-3
TaO3 tantalate ion
TcO4 pertechnetate ion 14333-20-1
TeBr2 tellurium(II) bromide 7789-54-0
TeBr4 tellurium(IV) bromide 10031-27-3
TeCl2 tellurium(II) chloride 10025-71-5
TeCl4 tellurium(IV) chloride 10026-07-0
TeI2 tellurium(II) iodide
TeI4 tellurium(IV) iodide 7790-48-9
TeO2 tellurium(IV) oxide 7446-07-3
TeO4 tellurate ion 15852-22-9
TeY yttrium telluride 12187-04-1
Th(CO3)2 thorium carbonate 19024-62-5
Th(NO3)4 thorium nitrate 13823-29-5
ThO2 thorium(IV) oxide
Th(SO4)2 thorium(IV) sulfate
TiBr4 titanium(IV) bromide 7789-68-6
TiCl2I2 titanium(IV) dichlorodiiodide
TiCl3I titanium(IV) trichloroiodide
TiCl4 titanium tetrachloride 7550-45-0
TiH2 titanium hydride
TiO2 titanium dioxide
rutile
1317-70-0
TiO32− titanate ion
TlBr thallium(I) bromide 7789-40-4
TlBr3 thallium(III) bromide 13701-90-1
Tl(CHO2) thallium(I) formate 992-98-3
TlC2H3O2 thallium(I) acetate 563-68-8
Tl(C3H3O4) thalliium(I) malonate 2757-18-8
TlCl thallium(I) chloride 7791-12-0
TlCl3 thallium(III) chloride 13453-32-2
TlF thallium(I) fluoride 7789-27-7
TlI thallium(I) iodide 7790-30-9
TlIO3 thallium(I) iodate 14767-09-0
TlI3 thallium(III) iodide
TiI4 titanium(IV) iodide 7720-83-4
TiO(NO3)2 · xH2O titanium(IV) oxynitrate hydrate
TlNO3 thallium(I) nitrate 10102-45-1
TlOH thallium(I) hydroxide 12026-06-1
TlPF6 thallium(I) hexafluorophosphate 60969-19-9
TlSCN thallium thiocyanate 3535-84-0
Tl2MoO4 thallium(I) orthomolybdate
Tl2SeO3 thallium(I) selenite
Tl2TeO3 thallium(I) tellurite
Tl2WO4 thallium(I) orthotungstate
Tl3As thallium(I) arsenide
TmCl3 thulium(III) chloride 13537-18-3
Tm(NO3)3 thulium(III) nitrate
Tm2(SO4)3 thullium(III) sulfate

U[തിരുത്തുക]

Chemical formula Synonyms CAS number
UBr2 uranium dibromide 13775-13-8
UBr3 uranium tribromide 13470-19-4
UBr5 uranium pentabromide 13775-16-1
UC2 uranium carbide 12070-09-6
UCl3 uranium trichloride 10025-93-1
UCl4 uranium tetrachloride 10026-10-5
UF4 uranium(IV) fluoride 10049-14-6
UF6 uranium(VI) fluoride 7783-81-5
UI3 uranium(III) iodide
UN uranium nitride 12033-83-9
UO2 uranium dioxide 1344-57-6
UO2(CH3COO)2 uranyl acetate 541-09-3
UO2Cl2 uranyl chloride 7791-26-6
UO2(HCOO)2 uranyl formate 16984-59-1
UO2(NO3)2 uranyl nitrate 10102-06-4
UO2SO4 uranyl sulfate
UO3 uranium trioxide 1344-58-7
U3O8 triuranium octoxide 1344-59-8
USe2 uranium diselenide 12138-21-5
US2 uranium sulfide 12039-14-4
UTe2 uranium ditelluride 12138-37-3

V[തിരുത്തുക]

Chemical formula Synonyms CAS number
VBr2 vanadium(II) bromide
VBr3 vanadium(III) bromide 13470-26-3
VCl2 vanadium(II) chloride 10580-52-6
VCl3 vanadium(III) chloride 7718-98-1
VI3 vanadium(III) iodide 15513-94-7
VN vanadium nitride 24646-85-3
VOC2O4 vanadyl oxalate
VOSO4 vanadium oxysulfate 27774-13-6
V2O3 vanadium(III) oxide 1314-34-7
V2O5 vanadium pentoxide 1314-62-1
V2O74− divanadate ion
pyrovanadate ion

W[തിരുത്തുക]

Chemical formula Synonyms CAS number
WBr2 tungsten(II) bromide 13470-10-5
WBr3 tungsten(III) bromide 15163-24-3
WBr4 tungsten(IV) bromide 14055-81-3
WBr5 tungsten(V) bromide 13470-11-6
WBr6 tungsten(VI) bromide 13701-86-5
W(CO)6 tungsten(VI) carbonyl 14040-11-0
WCl2 tungsten(II) chloride 13470-12-7
WCl3 tungsten(III) chloride 20193-56-0
WCl4 tungsten(IV) chloride 13470-13-8
WCl5 tungsten(V) chloride 13470-14-9
WCl6 tungsten(VI) chloride 13283-01-7
WF4 tungsten(IV) fluoride 13766-47-7
WF5 tungsten(V) fluoride 19357-83-6
WF6 tungsten(VI) fluoride 7783-82-6
WI2 tungsten(II) iodide 13470-17-2
WI4 tungsten(IV) iodide 14055-84-6
WOBr3 tungsten(V) oxytribromide 20213-56-3
WOBr4 tungsten(VI) oxytetrabromide 13520-77-9
WOCl3 tungsten(V) oxytrichloride 14249-98-0
WOCl4 tungsten(VI) oxytetrachloride 13520-78-0
WOF4 tungsten(VI) oxytetrafluoride 13520-79-1
WO2 tungsten(IV) oxide 12036-22-5
WO2Br2 tungsten(VI) dioxydibromide 13520-75-7
WO2Cl2 tungsten(VI) dioxydichloride 13520-76-8
WO2I2 tungsten(VI) dioxydiiodide 14447-89-3
WO3 tungsten(VI) oxide 1314-35-8
WO42− tungstate ion 14311-52-5
WS2 tungsten(IV) sulfide 12138-09-9
WS3 tungsten(VI) sulfide 12125-19-8
WSe2 tungsten(IV) selenide 12067-46-8
WTe2 tungsten(IV) telluride 12067-76-4
W2C tungsten carbide 12070-13-2

Y[തിരുത്തുക]

Chemical formula Synonyms CAS number
YAs yttrium arsenide 12255-48-0
YB6 yttrium boride 12008-32-1
YBr3 yttrium bromide 13469-98-2
YC2 yttrium carbide 12071-35-1
YCl3 yttrium chloride 10361-92-9
YF3 yttrium fluoride 13709-49-4
YP yttrium phosphide 12294-01-8
YSb yttrium antimonide 12186-97-9
YVO4 yttrium vanadate 13566-12-6
Y2O3 yttria
yttrium oxide
1314-36-9
Y2S3 yttrium sulfide 12039-19-9
YbBr2 ytterbium(II) bromide 25502-05-0
YbBr3 ytterbium(III) bromide 13759-89-2
YbCl2 ytterbium(II)chloride 13874-77-6
YbCl3 ytterbium(III) chloride 10361-91-8
YbCl3·6H2O ytterbium(III) chloride hexahydrate 19423-87-1
Yb(ClO4)3 ytterbium(III) perchlorate
YbF2 ytterbium(II) fluoride 15192-18-4
YbF3 ytterbium(III) fluoride 13760-80-0
YbI2 ytterbium(II) iodide 19357-86-9
YbI3 ytterbium(III) iodide 13813-44-0
YbPO4 ytterbium(III) phosphate
YbSe ytterbium(II) selenide 12039-54-2
YbSi2 ytterbium(II) silicide 12039-89-3
Yb2O3 ytterbium(III) oxide 1314-37-0
Yb2S3 ytterbium(III) sulfide 12039-20-2
Yb2Se3 ytterbium(III) selenide 12166-52-8
YbTe ytterbium(II) telluride 12125-58-5

Z[തിരുത്തുക]

Chemical formula Synonyms CAS number
Zn(AlO2)2 zinc aluminate 68186-87-8
Zn(AsO2)2 zinc arsenite 10326-24-6
ZnBr2 zinc bromide 7699-45-8
Zn(CN)2 zinc cyanide 557-21-1
ZnCO3 zinc carbonate 3486-35-9
Zn(C8H15O2)2 zinc caprylate 557-09-5
Zn(ClO3)2 zinc chlorate 10361-95-2
ZnCl2 zinc chloride 7646-85-7
ZnCr2O4 zinc chromite 12018-19-8
ZnF2 zinc fluoride 7783-49-5
Zn(IO3)2 zinc iodate 7790-37-6
ZnI2 zinc iodide 10139-47-6
ZnMoO4 zinc orthomolybdate
Zn(NO2)2 zinc nitrite 10102-02-0
Zn(NO3)2 zinc nitrate 7779-88-6
Zn(NbO3)2 zinc metaniobate
ZnO zinc(II) oxide
zinc oxide
1314-13-2
ZnO2 zinc peroxide 1314-22-3
Zn(OH)2 zinc hydroxide 20427-58-1
Zn(OH)42− zincate ion
ZnS zinc sulfide
sphalerite
1314-98-3
Zn(SCN)2 zinc thiocyanate 557-42-6
Zn(SeCN)2 zinc selenocyanate
ZnSO3 zinc sulfite
ZnS2O3 zinc thiosulfate
ZnSO4 zinc sulfate 7733-02-0
ZnSb zinc antimonide 12039-35-9
ZnSe zinc selenide 1315-09-9
ZnSeO3 zinc selenite 13597-46-1
ZnSeO4 zinc selenate
ZnSnO3 zinc stannate 12036-37-2
Zn(TaO3)2 zinc metatantalate
ZnTe zinc telluride 1315-11-3
ZnTeO3 zinc tellurite
ZnTeO4 zinc tellurate
ZnTiO3 zinc metatitanate
Zn(VO3)2 zinc metavanadate
ZnWO4 zinc orthotungstate
ZnZrO3 zinc metazirconate
Zn2P2O7 zinc pyrophosphate 7446-26-6
Zn2SiO4 zinc orthosilicate 13597-65-4
Zn3(AsO4)2 zinc arsenate 13464-44-3
Zn3As2 zinc arsenide 12006-40-5
Zn3N2 zinc nitride 1313-49-1
Zn3P2 zinc phosphide 1314-84-7
Zn3(PO4)2 zinc phosphate 7779-90-0
Zn3Sb2 zinc antimonide
ZrB2 zirconium boride 12045-64-6
ZrBr4 zirconium bromide 13777-25-8
ZrC zirconium carbide 12020-14-3
ZrCl4 zirconium tetrachloride 10026-11-6
ZrF4 zirconium fluoride 7783-64-4
ZrI4 zirconium iodide 13986-26-0
ZrN zirconium nitride 25658-42-8
Zr(NO3)4 zirconium(IV) nitrate
Zr(OH)4 zirconium hydroxide 14475-63-9
ZrO2 zirconium dioxide
baddeleyite
1314-23-4
ZrO32− zirconate ion
ZrP2 zirconium phosphide 12037-80-8
ZrS2 zirconium sulfide 12039-15-5
ZrSi2 zirconium silicide 12039-90-6
ZrSiO4 zirconium(IV) silicate 10101-52-7
Zr(SO4)2 zirconium(IV) sulfate 14644-61-2
Zr3(PO4)4 zirconium phosphate 13765-95-2

External links[തിരുത്തുക]