രാസസംയുക്തങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.


രാസ സംയുക്തങ്ങളുടെ പട്ടികയാണ് താഴെ നൽകുന്നത്. തൻമാത്രാസൂത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

പട്ടികാസൂചകം:: A B C Ca–Cu D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Y Z

A[തിരുത്തുക]

തന്മാത്രാസൂത്രം പേര് ഇംഗ്ളീഷിൽ പേര് മലയാളത്തിൽ CAS number
Ac2O3 Actinium(III) oxide ആക്റ്റിനിയം III ഓക്സൈഡ് 12002-61-8
AgBF4 Silver tetrafluoroborate സിൽവർ ടെട്രാഫ്ലൂറോബോറേറ്റ് 14104-20-2
AgBr silver bromide സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് 7785-23-1
AgBrO silver hypobromite സിൽവർ ഹൈപ്പോബ്രോമൈറ്റ്
AgBrO2 silver bromite സിൽവർ ബ്രോമൈറ്റ്
AgBrO3 silver bromate സിൽവർ ബ്രോമേറ്റ് 7783-89-3
AgBrO4 silver perbromate സിൽവർ പെർബ്രോമേറ്റ്
AgCl silver chloride സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് 7783-90-6
AgCl3Cu2 dicopper silver trichloride ഡൈകോപ്പർ സിൽവർ ട്രൈക്ലോറൈഡ് 69569-03-5
AgClO3 silver chlorate സിൽവർ ക്ലോറേറ്റ് 7783-92-8
AgClO4 silver perchlorate സിൽവർ പെർക്ലോറേറ്റ് 7783-93-9
AgCN silver cyanide സിൽവർ സയനൈഡ് 506-64-9
AgCNO silver fulminate സിൽവർ ഫുൽമിനേറ്റ് 5610-59-3
AgF silver fluoride സിൽവർ ഫ്ളൂറൈഡ് 7775-41-9
AgF2 silver(II) fluoride സിൽവർ (II) ഫ്ളൂറൈഡ് 7783-95-1
AgI silver iodide സിൽവർ അയഡൈഡ് 7783-96-2
AgIO silver hypoiodite സിൽവർ ഹൈപോ അയോഡൈറ്റ്
AgIO2 silver iodite സിൽവർ അയോഡൈറ്റ്
AgIO3 silver iodate സിൽവർ അയോഡേറ്റ് 7783-97-3
AgIO4 silver periodate സിൽവർ പെർഅയോഡേറ്റ്
AgMnO4 silver permanganate സിൽവർ പെർമാംഗനേറ്റ് 7783-98-4
AgN3 silver azide സിൽവർ അസൈഡ് 13863-88-2
AgNO3 silver nitrate സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് 7761-88-8
Ag2O silver oxide സിൽവർ ഓക്സൈഡ് 1301-96-8
AgO silver monoxide സിൽവർ മോണോക്സൈഡ് 1301-96-8
AgONC silver cyanate സിൽവർ സയനേറ്റ് 3315-16-0
AgPF6 silver hexafluorophosphate സിൽവർ ഹെക്സാഫ്ലൂറോഫോസ്ഫേറ്റ് 26042-63-7
AgSNC silver thiocyanate സിൽവർ തയോസയനേറ്റ് 1701-93-5
Ag2C2 silver acetylide സിൽവർ അസറ്റലൈഡ് 7659-31-6
Ag2CO3 silver(I) carbonate (സിൽവർ കാർബണേറ്റ് 534-16-7
Ag2C2O4 silver oxalate സിൽവർ ഓക്സലേറ്റ് 533-51-7
Ag2Cl2 silver(II) dichloride സിൽവർ (II) ഡൈക്ലോറൈഡ് 75763-82-5
Ag2CrO4 silver chromate സിൽവർ ക്രോമേറ്റ് 7784-01-2
Ag2Cr2O7 silver dichromate സിൽവർ ഡൈക്രോമേറ്റ് 7784-02-3
Ag2F silver subfluoride സിൽവർ സബ്ഫ്ലൂറൈഡ് 1302-01-8
Ag2MoO4 silver molybdate സിൽവർ മോളിബ്ഡേറ്റ് 13765-74-7
Ag2O silver(I) oxide സിൽവർ (I) ഓക്സൈഡ് 20667-12-3
Ag2S silver sulfide സിൽവർ സൾഫൈഡ് 21548-73-2
Ag2SO4 silver sulfate സിൽവർ സൾഫേറ്റ് 10294-26-5
Ag2Se silver selenide സിൽവർ സെലിനൈഡ് 1302-09-6
Ag2SeO3 silver selenite സിൽവർ സെലെനൈറ്റ് 7784-05-6
Ag2SeO4 silver selenate സിൽവർ സെലെനേറ്റ് 7784-07-8
Ag2Te silver(I) telluride സിൽവർ(I)ടെല്യൂറൈഡ് 12002-99-2
Ag3Br2 silver dibromide സിൽവർ ഡൈബ്രോമൈഡ് 11078-32-3
Ag3Br3 silver tribromide സിൽവർ ട്രൈബ്രോമൈഡ് 11078-33-4
Ag3Cl3 silver(III) trichloride സിൽവർ (III) ട്രൈക്ലോറൈഡ് 12444-96-1
Ag3I3 silver(III) triiodide സിൽവർ (III) ട്രൈഅയോഡൈഡ് 37375-12-5
Ag3PO4 silver phosphate സിൽവർ ഫോസ്‌ഫേറ്റ് 7784-09-0
AlBO aluminium boron oxide അലൂമിനിയം ബോറോൺ ഓക്സൈഡ് 12041-48-4
AlBO2 aluminium borate അലൂമിനിയം ബോറേറ്റ് 61279-70-7
AlBr aluminium monobromide അലൂമിനിയം മോണോബ്രോമൈഡ് 22359-97-3
AlBr3 aluminium tribromide അലൂമിനിയം ട്രൈബ്രോമൈഡ് 7727-15-3
AlCl aluminium monochloride അലൂമിനിയം മോണോക്ലോറൈഡ് 13595-81-8
AlClF aluminium chloride fluoride അലൂമിനിയം ക്ലോറൈഡ് ഫ്ലൂറൈഡ്
AlClO aluminium chloride oxide അലൂമിനിയം ക്ലോറൈഡ് ഓക്സൈഡ് 13596-11-7
AlCl2H Dichloroalumane ഡൈക്രോറോഅലുമേൻ
AlCl3 aluminium chloride അലൂമിനിയം ക്ലോറൈഡ് 16603-84-2
AlCl4Cs aluminium caesium tetrachloride അലൂമിനിയംസീസിയം ടെട്രാക്ലോറൈഡ് 17992-03-9
AlCl4K potassium tetrachloroaluminate പൊട്ടാസ്യം ടെട്രാക്ലോറോ അലൂമിനേറ്റ് 13821-13-1
AlCl4Na sodium tetrachloroaluminate സോഡിയം ടെട്രാക്ലോറോ അലൂമിനേറ്റ് 7784-16-9
AlCl4Rb aluminium rubidium tetrachloride അലൂമിനിയം റേഡിയം ടെട്രാക്ലോറൈഡ് 17992-02-8
AlCl6K3 potassium hexachloroaluminate പൊട്ടാസ്യം ഹെക്സാക്ലോറോ അലൂമിനേറ്റ് 13782-08-6
AlCl6Na3 sodium hexachloroaluminate സോഡിയം ഹെക്സാക്ലോറോ അലൂമിനേറ്റ് 60172-46-5
AlF aluminium monofluoride അലൂമിനിയം മോണോഫ്ലൂറൈഡ് 13595-82-9
AlFO aluminium monofluoride monoxide അലൂമിനിയം മോണോഫ്ലൂറൈഡ് മോണോക്സൈഡ് 13596-12-8
AlF2 aluminium difluoride അലൂമിനിയം ഡൈഫ്ലൂറൈഡ് 13569-23-8
AlF2O aluminium difluoride oxide അലൂമിനിയം ഡൈഫ്ലൂറൈഡ് ഓക്സൈഡ് 38344-66-0
AlF3 aluminium trifluoride അലൂമിനിയം ട്രൈഫ്ലൂറൈഡ് 7784-18-1
AlF4K potassium tetrafluoroaluminate പൊട്ടാസ്യം ടെട്രാഫ്ലൂറോ അലൂമിനേറ്റ് 14484-69-6
AlF4Li lithium tetrafluoroaluminate ലിഥിയം ടെട്രാഫ്ലൂറോ അലൂമിനേറ്റ് 15138-76-8
AlF6K3 potassium hexafluoraluminate പൊട്ടാസ്യം ഹെക്സാഫ്ലൂറോ അലൂമിനേറ്റ് 13775-52-5
AlF6Li3 lithium hexafluoroaluminate ലിഥിയം ഹെക്സാഫ്ലൂറോ അലൂമിനേറ്റ് 13821-20-0
AlF6Na3 cryolite ക്രയോളൈറ്റ് 15096-52-3
AlGaInP aluminium-gallium-indium phosphide അലുമിനിയം-ഗാലിയം-ഇൻഡിയം ഫോസ്‍ഫൈഡ്
Al(OH)3 aluminium hydroxide അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് 21645-51-2
AlI aluminium monoiodide അലുമിനിയം മോണോഅയഡൈഡ് 29977-41-1
AlI3 aluminium triiodide അലുമിനിയം ട്രൈഅയഡൈഡ് 7784-23-8
AlLiO2 lithium aluminate ലിഥിയം അലൂമിനേറ്റ് 12003-67-7
AlN aluminium nitride അലൂമിനിയം നൈട്രൈഡ് 24304-00-5
Al(NO2)3 aluminium nitrite അലൂമിനിയം നൈട്രൈറ്റ്
Al(NO3)3 aluminium nitrate അലൂമിനിയം നൈട്രേറ്റ് 13473-90-0
AlNaO2 sodium aluminate സോഡിയം അലൂമിനേറ്റ് 1302-42-7
AlO aluminium monoxide അലൂമിനിയം മോണോക്സൈഡ് 14457-64-8
AlOSi aluminium silicon monoxide അലൂമിനിയം സിലിക്കോൺ മോണോക്സൈഡ് 37361-47-0
AlO2 Aluminium (IV) oxide അലൂമിനിയം (IV) ഓക്സൈഡ് 11092-32-3
AlP aluminium monophosphide അലൂമിനിയം മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് 20859-73-8
AlPO4 aluminium phosphate അലൂമിനിയം ഫോസ്ഫേറ് 7784-30-7
AlTe aluminium monotelluride അലൂമിനിയം മോണോടെല്ല്യൂറൈഡ് 23330-86-1
AlTe2 monoaluminium ditelluride അലൂമിനിയം ഡൈടെല്ല്യൂറൈഡ് 39297-18-2
Al2BeO4 beryllium aluminium oxide ബേറിയം അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് 12004-06-7
Al2Br6 dialuminium hexabromide അലൂമിനിയം ഹെക്സാബ്രോമൈഡ് 18898-34-5
Al2(CO3)3 aluminium carbonate അലൂമിനിയം കാർബണേറ്റ് 14455-29-9
Al2Cl9K3 potassium aluminium chloride പൊട്ടാസ്യം അലൂമിനിയം ക്ലോറൈഡ് 74978-20-4
Al2CoO4 cobalt blue കോബാൾട്ട് ബ്ലൂ 1333-88-6
Al2F6 aluminium fluoride അലൂമിനിയം ഫ്ലൂറൈഡ് 17949-86-9
Al2I6 aluminium iodide അലൂമിനിയം അയോഡൈഡ് 18898-35-6
Al2MgO4 magnesium aluminium oxide മഗ്നീഷ്യംഅലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് 12068-51-8
Al2O dialuminium monoxide ഡൈഅലൂമിനിയം മോണോക്സൈഡ് 12004-36-3
Al2O2 dialuminium dioxide ഡൈഅലൂമിനിയം ഡയോക്സൈഡ് 12252-63-0
Al2O3 aluminium oxide അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് 1344-28-1
Al2O5Si aluminium silicate അലൂമിനിയം സിലിക്കേറ്റ് 1302-76-7
Al2S dialuminium monosulfide അലൂമിനിയം മോണോസൾഫൈഡ് 12004-45-4
Al2S3 aluminium sulfide അലൂമിനിയം സൾഫൈഡ് 1302-81-4
Al2(SO4)3 aluminium sulphate അലൂമിനിയം സൾഫേറ്റ് 14455-29-9
Al2Se dialuminium selenide ഡൈഅലൂമിനിയം സെലനൈഡ് 12598-14-0
Al2Te dialuminium telluride ഡൈഅലൂമിനിയം ടെലൂറൈഡ് 12598-16-2
Al4C3 aluminium carbide അലൂമിനിയം കാർബൈഡ് 1299-86-1
Al6BeO10 beryllium aluminium oxide ബെറിലിയം അലൂമിനിയം കാർബൈഡ് ഓക്സൈഡ് 12253-74-6
Al6O13Si2 mullite മുള്ളൈറ്റ് 1302-93-8
ArClF argon chloride fluoride ആർഗൊൺ ക്ലോറൈഡ് ഫ്ലൂറൈഡ് 53169-15-6
ArClH argon chloride hydride ആർഗൊൺ ക്ലോറൈഡ് ഹൈഡ്രൈഡ് 163731-17-7
ArFH argon fluoride hydride ആർഗൊൺ ഫ്ലൂറൈഡ് ഹൈഡ്രൈഡ് 163731-16-6
AsBrO arsenic oxybromide ആർസെനിക് ഓക്സിബ്രോമൈഡ് 82868-10-8
AsBr3 arsenic tribromide ആർസെനിക് ട്രൈബ്രോമൈഡ് 7784-33-0
AsClO arsenic monoxide monochloride ആർസെനിക് മോണോക്സൈഡ് മോണോക്ലോറൈഡ് 14525-25-8
AsCl3 arsenic trichloride ആർസെനിക് ട്രൈക്ലോറൈഡ് 7784-34-1
AsCl3O arsenic oxychloride ആർസെനിക് ഓക്സിക്ലോറൈഡ് 60646-36-8
AsCl4F arsenic tetrachloride fluoride ആർസെനിക് ടെട്രാക്ലോറൈഡ് ഫ്ലൂറൈഡ് 87198-15-0
AsF3 arsenic trifluoride ആർസെനിക് ട്രൈഫ്ലൂറൈഡ് 7784-35-2
AsF5 arsenic pentafluoride ആർസെനിക് പെന്റാഫ്ലൂറൈഡ് 7784-36-3
AsH3 arsine ആർസീൻ 7784-42-1
AsI3 arsenic triiodide ആർസെനിക് ട്രൈ അയോഡൈഡ് 7784-45-4
AsO arsenic monoxide ആർസെനിക് മോണോക്സൈഡ് 12005-99-1
AsO2 arsenic dioxide ആർസെനിക് ഡയോക്സൈഡ് 12255-12-8
AsP arsenic monophosphide ആർസെനിക് മോണോഫോസ്ഫൈഡ് 12255-33-3
AsP3 arsenic triphosphide ആർസെനിക് ട്രൈഫോസ്ഫൈഡ് 12511-95-4
AsTl thallium arsenide താലിയം ആർസിനൈഡ് 12006-09-6
As2I4 arsenic diiodide ആർസെനിക് ഡയോഡൈഡ് 13770-56-4
As2O3 arsenic trioxide ആഴ്സനിക് ട്രയോക്സൈഡ് 1327-53-3
As2P2 arsenic diphosphide ആർസെനിക് ഡൈഫോസ്ഫൈഡ് 12512-03-7
As2O5 arsenic pentoxide ആർസെനിക് പെന്റോക്സൈഡ് 1303-28-2
As2S4 arsenic tetrasulfide ആർസെനിക് ടെട്രാസൾഫൈഡ് 1303-32-8
As2S5 arsenic pentasulfide ആർസെനിക് പെന്റാസൾഫൈഡ് 1303-34-0
As2Se arsenic hemiselenide ആർസെനിക് ഹെമിസെലെനൈഡ് 1303-35-1
As2Se3 arsenic triselenide ആർസെനിക് ട്രൈസെലെനൈഡ് 1303-36-2
As2Se5 arsenic pentaselenide ആർസെനിക് പെന്റാസെലെനൈഡ് 1303-37-3
As3O4 arsenic tetraoxide ആർസെനിക് ടെട്രാഓക്സൈഡ് 83527-53-1
As3P arsenic(III) phosphide ആർസെനിക്(III)ഫോസ്ഫൈഡ് 12512-11-7
As4O3 tetraarsenic trioxide ടെട്രാആർസെനിക് ട്രയോക്സൈഡ് 83527-54-2
As4O5 tetraarsenic pentaoxide ടെട്രാആർസെനിക് പെന്റാഓക്സൈഡ് 83527-55-3
As4S3 tetraarsenic trisulfide ടെട്രാആർസെനിക് ട്രൈസൾഫൈഡ് 12512-13-9
As4S4 tetraarsenic tetrasulfide ടെട്രാആർസെനിക് ടെട്രാസൾഫൈഡ് 12279-90-2
AuBO gold monoboride monoxide ഗോൾഡ് മോണോബോറൈഡ് മോണോക്സൈഡ് 12588-90-8
AuBr gold bromide ഗോൾഡ് ബ്രോമൈഡ് 10294-27-6
AuBr3 gold tribromide ഗോൾഡ് ട്രൈബ്രോമൈഡ് 0294-28-7
AuCN gold cyanide ഗോൾഡ് സയനൈഡ് 506-65-0
AuCl gold chloride ഗോൾഡ് ക്ലോറൈഡ് 10294-29-8
AuCl3 gold trichloride ഗോൾഡ് ട്രൈക്ലോറൈഡ് 13453-07-1
AuF3 gold trifluoride ഗോൾഡ് ട്രൈഫ്ലൂറൈഡ് 14720-21-9
AuI gold iodide ഗോൾഡ് അയോഡൈഡ് 10294-31-2
AuI3 gold(III) iodide ഗോൾഡ് (III) അയോഡൈഡ് 31032-13-0
Au(OH)3 gold hydroxide ഗോൾഡ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് 1303-52-2
AuTe gold telluride ഗോൾഡ് ടെല്ലൂറൈഡ് 37043-71-3
Au2O3 gold trioxide ഗോൾഡ് ട്രയോക്സൈഡ് 1303-58-8
Au2S gold sulfide ഗോൾഡ് സൾഫൈഡ് 1303-60-2
Au2S3 gold trisulfide ഗോൾഡ് ട്രൈസൾഫൈഡ് 1303-61-3
Au2(SeO4)3 gold triselenate ഗോൾഡ് ട്രൈസെസെലിനേറ്റ് 10294-32-3
Au2Se3 gold triselenide ഗോൾഡ് ട്രൈസെലെനൈഡ് 1303-62-4

B[തിരുത്തുക]

തന്മാത്രാസൂത്രം പേര് ഇംഗ്ളീഷിൽ പേര് മലയാളത്തിൽ CAS number
BAs boron arsenide ബോറോൺ ആർസെനൈഡ് 12005-69-5
BAsO4 boron(III) arsenate ബോറോൺ (III) ആർസെനേറ്റ്
BBr3 boron tribromide ബോറോൺ ട്രൈബ്രോമൈഡ് 10294-33-4
BCl3 boron trichloride ബോറോൺ ട്രൈക്ലോറൈഡ് 10294-34-5
BF3 boron trifluoride ബോറോൺ ട്രൈഫ്ലൂറൈഡ് 7637-07-2
BI3 boron iodide ബോറോൺ അയോഡൈഡ് 13517-10-7
BN boron nitride ബോറോൺ നെട്രൈഡ് 10043-11-5
B(NO2)3 boron nitrite ബോറോൺ നൈട്രൈറ്റ്
B(NO3)3 boron nitrate ബോറോൺ നൈട്രേറ്റ്
B(OH)3 boric acid ബോറിക് ആസിഡ് 10043-35-3
BP boron(III) phosphide ബോറിക് ഫോസ്ഫൈഡ് 20205-91-8
BPO4 boron(III) orthophosphate ബോറോൺ ഓർത്തോഫോസ്ഫേറ്റ് 13308-51-5
B2Cl4 boron chloride ബോറോൺ ക്ലോറൈഡ് 13701-67-2
B2F4 boron trifluoride ബോറോൺ ട്രൈകഫ്ലൂറൈഡ് 13965-73-6
B2H6 boron hydride ബോറോൺ ഹൈട്രൈഡ് 19287-45-7
B2O3 boron(III) oxide ബോറോൺ ഓക്സൈഡ് 1303-86-2
B2S3 boron sulfide ബോറോൺ സൾഫൈഡ് 12007-33-9
B2Se3 boron selenide ബോറോൺ സെലിനൈഡ് 287-91-2
B3N3H6 borazine ബോറാസിൻ 6569-51-3
B4C boron carbide ബോറോൺ കാർബൈഡ് 12069-32-8
Ba(AlO2)2 barium aluminate ബേറിയം അലൂമിനേറ്റ് 12004-04-5
Ba(AsO3)2 barium arsenite ബേറിയം ആർസനൈറ്റ് 125687-68-5
Ba(AsO4)2 barium arsenate ബേറിയം ആർസനേറ്റ് 56997-31-0
BaB6 barium hexaboride ബേറിയം ഹെക്സാബോറൈഡ് 12046-08-1
Ba(BrO3)2·H2O barium bromate monohydrate ബേറിയം ബ്രോമേറ്റ് മോണോഹൈഡ്രേറ്റ് 10326-26-8
Ba(BrO3)2·2H2O barium bromate dihydrate ബേറിയം ബ്രോമേറ്റ് ഡൈഹൈഡ്രേറ്റ്
BaBr2 barium bromide ബേറിയം ബ്രോമൈഡ് 10553-31-8
Ba(BrO)2 barium hypobromite ബേറിയം ഹൈപോബ്രോമൈറ്റ്
Ba(BrO2)2 barium bromite ബേറിയം ബ്രോമൈറ്റ്
Ba(BrO3)2 barium bromate ബേറിയം ബ്രോമേറ്റ് 13967-90-3
Ba(BrO4)2 barium perbromate ബേറിയം പെർബ്രോമൈറ്റ്
Ba(CHO2)2 barium formate ബേറിയം ഫോമേറ്റ് 541-43-5
Ba(C2H3O2)2 barium acetate ബേറിയം അസറ്റേറ്റ് 543-81-7
Ba(CN)2 barium cyanide ബേറിയം സയനൈഡ് 542-62-1
BaC2O4 barium oxalate ബേറിയം ഓക്ക്സലേറ്റ് 516-02-9
BaC2 barium carbide ബേറിയം കാർബൈഡ് 50813-65-5
BaCO3 barium carbonate ബേറിയം കാർബണേറ്റ് 513-77-9
Ba(ClO)2 barium hypochlorite ബേറിയം ഹൈപോക്ലോറൈറ്റ് 13477-10-6
Ba(ClO2)2 barium chlorite ബേറിയം ക്ലോറൈറ്റ് 14674-74-9
Ba(ClO3)2 barium chlorate ബേറിയം ക്ലോറേറ്റ് 13477-00-4
Ba(ClO4)2 barium perchlorate ബേറിയം പെർക്ലോറൈറ്റ് 13465-95-7
BaCl2 barium chloride ബേറിയം ക്ലോറൈ‍ഡ് 10361-37-2
BaCrO4 barium chromate
barium chromate(VI)
ബേറിയം ക്രോമേറ്റ് 10294-40-3
BaF2 barium fluoride ബേറിയം ഫ്ലൂറൈഡ് 7787-32-8
BaHgI4 barium tetraiodomercurate(II) ബേറിയം ടെട്രാഅയഡോമെർക്കുറേറ്റ് (II) 10048-99-4
Ba(HS)2 barium hydrosulfide ബേറിയം ഹൈഡ്രോസൾഫൈഡ്
BaI2 barium iodide ബേറിയം അയോഡൈഡ് 13718-50-8
Ba(IO)2 barium hypoiodite ബേറിയം ഹൈപോഅയോഡൈറ്റ്
Ba(IO2)2 barium iodite ബേറിയം അയോഡൈറ്റ്
Ba(IO3)2 barium iodate ബേറിയം അയോഡേറ്റ് 10567-69-8
Ba(IO4)2 barium periodate ബേറിയം പെരിയോഡേറ്റ് 13718-58-6
BaK2(CrO4)2 barium potassium chromate ബേറിയം പൊട്ടാസ്യം ക്രോമേറ്റ് 27133-66-0
BaMnO4 barium manganate ബേറിയം മാംഗനേറ്റ് 7787-35-1
Ba(MnO4)2 barium permanganate ബേറിയം പെർമാംഗനേറ്റ് 7787-36-2
BaMoO4 barium molybdate ബേറിയം മോളിബ്ഡേറ്റ് 7787-37-3
BaN6 barium azide ബേറിയം അസൈഡ് 18810-58-7
Ba(NO2)2 barium nitrite ബേറിയം നൈട്രൈറ്റ് 13465-94-6
Ba(NO3)2 barium nitrate ബേറിയം നൈട്രേറ്റ് 10022-31-8
Ba(NbO3)2 barium niobate ബേറിയം നിയോബേറ്റ് 12009-14-2
BaNb2O6 barium metaniobate ബേറിയം മെറ്റലോബേറ്റ് 12009-14-2
BaO barium oxide ബേറിയം ഓക്സൈഡ് 1304-28-5
Ba(OH)2 barium hydroxide
baryta
ബേറിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് 17194-00-2
BaO2 barium peroxide ബേറിയം പെറോക്സൈഡ് 1304-29-6
Ba(PO3)2 barium metaphosphate ബേറിയം മെറ്റാഫോസ്ഫേറ്റ് 13466-20-1
BaS barium sulfide ബേറിയം സൾഫൈഡ് 21109-95-5
Ba(SCN)2 barium thiocyanate ബേറിയം തയോസയനേറ്റ് 2092-17-3
BaS2O3 barium thiosulfate ബേറിയം തയോസയനേറ്റ് 35112-53-9
BaSiF6 barium hexafluorosilicate ബേറിയം ഹെക്സാഫ്ലൂറോസിലിക്കേറ്റ് 17125-80-3
BaSO3 barium sulfite ബേറിയം സൾഫൈറ്റ് 7787-39-5
BaSO4 barium sulfate
barite
ബേറിയം സൾഫേറ്റ് 7787-43-7
BaSe barium selenide ബേറിയം സെലനൈഡ് 1304-39-8
Ba(SeCN)2 barium selenocyanate ബേറിയം സെലനോസയനേറ്റ്
BaSeO3 barium selenite ബേറിയം സെലനൈറ്റ് 13718-59-7
BaSeO4 barium selenate ബേറിയം സെലനേറ്റ് 7787-41-9
BaSiO3 barium metasilicate ബേറിയം മെറ്റാസിലിക്കേറ്റ് 13255-26-0
BaSi2 barium silicide ബേറിയം സിലിസൈഡ് 1304-40-1
BaSi2O5 barium disilicate ബേറിയം ഡൈസിലിക്കേറ്റ് 12650-28-1
BaSnO3 barium stannate ബേറിയം സ്റ്റാനേറ്റ് 12009-18-6
BaTeO3 barium tellurite ബേറിയം ടെല്യൂറൈറ്റ് 58440-17-8
BaTeO4·3H2O barium tellurate trihydrate ബേറിയം ടെല്യൂറൈറ്റ് ട്രൈഹൈഡ്രേറ്റ് 28557-54-2
BaTiO3 barium titanate
barium metatitanate
ബേറിയം മെറ്റാടൈട്ടാനേറ്റ് 12047-27-7
BaU2O7 barium uranium oxide ബേറിയം യുറേനിയം ഓക്സൈഡ് 10380-31-1
BaWO4 barium tungstate ബേറിയം ടങ്സ്റ്റേറ്റ് 7787-42-0
BaZrO3 barium zirconate ബേറിയം സിർക്കോണേറ്റ് 12009-21-1
Ba2Na(NbO3)5 barium sodium niobate ബേറിയം സോഡിയം നിയോബേറ്റ് 12323-03-4
Ba2P2O7 barium pyrophosphate ബേറിയം പൈറോഫോസ്ഫേറ്റ് 13466-21-2
Ba2V2O7 barium pyrovanadate ബേറിയം പൈറോവനഡേറ്റ്
Ba2XeO6 barium perxenate ബേറിയം പെ‍ക്സനേറ്റ്
Ba3(CrO4)2 barium chromate(V) ബേറിയം ക്രോമേറ്റ് (V) 12345-14-1
Ba3N2 barium nitride ബേറിയം നൈട്രൈഡ് 12047-79-9
Ba3(PO4)2 barium orthophosphate ബേറിയം ഓർത്തോഫോസ്‍ഫേറ്റ് 13517-08-3
Ba3(VO4)2 barium orthovandate ബേറിയം ഓർത്തോവാൻഡേറ്റ് 39416-30-3
BeB2 beryllium boride ബെറിലിയം ബോറൈഡ് 12228-40-9
Be(BH4)2 beryllium borohydride ബെറിലിയം ബോറോഹൈഡ്രൈഡ് 17440-85-6
BeBr2 beryllium bromide ബെറിലിയം ബ്രോമൈഡ് 7787-46-4
Be(CHO2)2 beryllium formate ബെറിലിയം ഫോമേറ്റ് 1111-71-3
BeCO3 beryllium carbonate ബെറിലിയം കാർബണേറ്റ് 13106-47-3
Be(C2H3O2)2 beryllium acetate ബെറിലിയം അസറ്റേറ്റ് 543-81-7
Be(C5H7O2)2 beryllium acetylacetonate ബെറിലിയം അസറ്റൈൽഅസെറ്റോണേറ്റ് 10210-64-7
BeCl2 beryllium chloride ബെറിലിയം ക്ലോറൈഡ് 7787-47-5
Be(ClO)2 beryllium hypochlorite ബെറിലിയം ഹൈപോക്ലോറൈറ്റ്
Be(ClO3)2 beryllium chlorate ബെറിലിയം ക്ലോറേറ്റ്
Be(ClO4)2 beryllium perchlorate ബെറിലിയം പെർക്ലോറേറ്റ് 13597-95-0
BeF2 beryllium fluoride ബെറിലിയം ഫ്ലൂറൈഡ് 7787-49-7
BeI2 beryllium iodide ബെറിലിയം അയോഡൈഡ് 7787-53-3
Be(NO2)2 beryllium nitrite ബെറിലിയം നൈട്രൈറ്റ്
Be(NO3)2 beryllium nitrate ബെറിലിയം നൈട്രേറ്റ് 7787-55-5
BeO beryllium oxide
bromellite
ബെറിലിയം ഓക്സൈഡ് 1304-56-9
Be(OH)2 beryllium hydroxide ബെറിലിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് 13327-32-7
BeS beryllium sulfide ബെറിലിയം സൾഫൈഡ് 13598-22-6
BeSO3 beryllium sulfite ബെറിലിയം സൾഫൈറ്റ്
BeSO4 beryllium sulfate ബെറിലിയം സൾഫേറ്റ് 13510-49-1
Be2C beryllium carbide ബെറിലിയം കാർബൈഡ് 506-66-1
Be3Al2(SiO3)6 beryl അക്വാമറൈൻ 1302-52-9
Be3N2 beryllium nitride ബെറിലിയം നൈട്രൈഡ് 1304-54-7
BiBO3 bismuth(III) orthoborate ബിസ്മത്ത് ഓർത്തോബോറേറ്റ് 14059-35-9
BiBr3 bismuth(III) bromide ബിസ്മത്ത് (III) ബ്രോമൈഡ് 7787-58-8
Bi(C2H3O2)3 bismuth(III) acetate ബിസ്മത്ത് (III) അസറ്റേറ്റ് 22306-37-2
BiC6H5O7 bismuth(III) citrate ബിസ്മത്ത് (III) സിട്രേറ്റ് 813-93-4
BiCl3 bismuth(III) chloride ബിസ്മത്ത് (III) ക്ലോറൈഡ് 7787-60-2
BiF3 bismuth(III) fluoride ബിസ്മത്ത് (III) ഫ്ലൂറൈഡ് 7787-61-3
BiI3 bismuth(III) iodide ബിസ്മത്ത് (III) അയോഡൈഡ് 7787-64-6
Bi(NO3)3·5H2O bismuth(III) nitrate pentahydrate ബിസ്മത്ത് (III) നൈട്രേറ്റ് പെന്റാഹൈഡ്രേറ്റ് 10035-06-0
BiOCl bismuth(III) oxychloride ബിസ്മത്ത് (III) ഓക്സിക്ലോറൈഡ് 7787-59-9
BiOI bismuth(III) oxyiodide ബിസ്മത്ത് (III) ഓക്സിഅയോഡൈഡ് 7787-63-5
(BiO)2CO3 bismuth oxycarbonate ബിസ്മത്ത് (III) ഓക്സികാർബണേറ്റ് 5892-10-4
BiPO4 bismuth(III) orthophosphate ബിസ്മത്ത് (III) ഓർത്തോഫോസ്ഫേറ്റ് 10049-01-1
Bi(VO3)5 bismuth(III) metavanadate ബിസ്മത്ത് മെറ്റാവാൻഡേറ്റ്
Bi2Se3 bismuth(III) selenide
bismuth selenide
ബിസ്മത്ത് സെലനൈഡ് 12068-69-8
Bi2(MoO4)3 bismuth(III) molybdate ബിസ്മത്ത് (III) മോളിബ്ഡേറ്റ് 13565-96-3
Bi2O3 bismuth(III) oxide ബിസ്മത്ത് (III) ഓക്സൈഡ് 1304-76-3
Bi2S3 bismuth(III) sulfide
bismuthinite
ബിസ്മത്ത് (III) സൾഫൈഡ് 1345-07-9
Bi2Se3 bismuth(III) selenide ബിസ്മത്ത് (III) സെലനൈഡ് 12068-69-8
BrCl bromine chloride ബിസ്മത്ത് ക്ലോറൈഡ് 13863-41-7
Br2 bromine ബ്രോമിൻ 7726-95-6
Br2O5 dibromine pentoxide ഡൈബ്രോമിൻ പെന്റോക്സൈഡ് 58572-43-3

C[തിരുത്തുക]

Ca–Cu[തിരുത്തുക]

തന്മാത്രാസൂത്രം പേര് ഇംഗ്ളീഷിൽ പേര് മലയാളത്തിൽ CAS number
CaAl2O4 calcium aluminate കാൽസ്യം അലൂമിനേറ്റ് 12042-68-1
CaB6 calcium boride കാൽസ്യം ബോറൈഡ് 12007-99-7
CaBr2 calcium bromide കാൽസ്യം ബ്രോമൈഡ് 7789-41-5
Ca(BrO)2 calcium hypobromite കാൽസ്യം ഹൈപോബ്രോമൈറ്റ്
Ca(BrO2)2 calcium bromite കാൽസ്യം ബ്രോമൈറ്റ്
Ca(BrO3)2 calcium bromate കാൽസ്യം ബ്രോമേറ്റ് 10102-75-7
Ca(BrO4)2 calcium perbromate കാൽസ്യം പെർബ്രോമേറ്റ്
Ca(CN)2 calcium cyanide കാൽസ്യം സയനൈഡ് 592-01-8
CaCO3 calcium carbonate
spent lime
calcite
limestone
marble
കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് 471-34-1
CaC2 calcium carbide കാൽസ്യം കാർബൈഡ് 75-20-7
Ca(CHO2)2 calcium formate കാൽസ്യം ഫോർമേറ്റ് 544-17-2
Ca(C2H3O2)2 calcium acetate കാൽസ്യം അസറ്റേറ്റ് 62-54-4
CaC2O4 calcium oxalate കാൽസ്യം ഓക്സലേറ്റ് 563-72-4
CaCN2 calcium cyanamide കാൽസ്യം സയനാമൈഡ് 156-62-7
CaCl2 calcium chloride കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് 10043-52-4
Ca(ClO)2 calcium hypochlorite കാൽസ്യം ഹൈപോക്ലോറൈറ്റ് 7778-54-3
Ca(ClO2)2 calcium chlorite കാൽസ്യം ക്ലോറൈറ്റ്
Ca(ClO3)2 calcium chlorate കാൽസ്യം ക്ലോറേറ്റ് 10137-74-3
Ca(ClO4)2 calcium perchlorate കാൽസ്യം പെർക്ലോറേറ്റ് 13477-36-6
CaF2 calcium fluoride
fluorite
കാൽസ്യം ഫ്ലൂറൈഡ് 7789-75-5
CaH2 calcium hydride കാൽസ്യം ഹൈഡ്രൈഡ് 7789-78-8
CaHPO4 dicalcium phosphate കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് 7757-93-9
Ca(H2PO2)2 calcium hypophosphite കാൽസ്യം ഹൈപോഫോസ്ഫൈറ്റ് 7789-79-9
Ca(HS)2 calcium hydrosulfide കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോസൾഫൈഡ് 12133-28-7
CaI2 calcium iodide കാൽസ്യം അയോഡൈഡ് 10102-68-8
Ca(IO)2 calcium hypoiodite കാൽസ്യം ഹൈപ്പോഅയോഡൈറ്റ്
Ca(IO2)2 calcium iodite കാൽസ്യം അയോഡൈറ്റ്
Ca(IO3)2 calcium iodate കാൽസ്യം അയോഡേറ്റ് 7789-80-2
Ca(IO4)2 calcium periodate കാൽസ്യം പെരിയോഡേറ്റ്
CaMoO4 calcium molybdate കാൽസ്യം മോളിബ്ഡേറ്റ് 7789-82-4
Ca(NO2)2 calcium nitrite കാൽസ്യം നൈട്രൈറ്റ് 13780-06-8
Ca(NO3)2 calcium nitrate കാൽസ്യം നൈട്രേറ്റ് 10124-37-5
Ca(NO3)2 · 4H2O Calcium nitrate tetrahydrate കാൽസ്യം നൈട്രേറ്റ് ടെട്രാഹൈഡ്രേറ്റ് 13477-34-4
Ca(NbO3)2 calcium metaniobate കാൽസ്യം മെറ്റാനിയോബേറ്റ്
CaO quicklime
calcium oxide
burnt lime
കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് 1305-78-8
Ca(OH)2 Calcium Hydroxide
slaked lime
കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് 1305-62-0
CaO2 calcium peroxide കാൽസ്യം പെറോക്സൈഡ് 1305-79-9
CaP calcium monophosphide കാൽസ്യം മോണോഫോസ്ഫൈഡ് 39373-03-0
CaS calcium sulfide
hepar calcies
sulfurated lime
oldhamite
കാൽസ്യം സൾഫൈഡ് 20548-54-3
CaSO3 calcium sulfite കാൽസ്യം സൾഫൈറ്റ് 10257-55-3
CaSO4 calcium sulfate കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് 7778-18-9
CaSO4 · 0.5H2O plaster of paris
calcium sulfate hemihydrate
പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് 10034-76-1
CaSe calcium selenide കാൽസ്യം സെലനൈഡ് 1305-84-6
CaSeO3 calcium selenite കാൽസ്യം സെലെനൈറ്റ് 13780-18-2
CaSeO4 calcium selenate കാൽസ്യം സെലെനേറ്റ് 14019-91-1
CaSiO3 calcium metasilicate
wollastonite
കാൽസ്യം മെറ്റാസിലിക്കേറ്റ് 1344-95-2
CaTe calcium telluride കാൽസ്യം ടെലൂറൈഡ് 12013-57-9
CaTeO3 calcium tellurite കാൽസ്യം ടെലൂറൈറ്റ് 13812-57-2
CaTeO4 calcium tellurate കാൽസ്യം ടെലൂറേറ്റ് 15852-09-2
CaTiO3 calcium titanate കാൽസ്യം ടൈറ്റാനേറ്റ് 12049-50-2
Ca(VO3)2 calcium metavanadate കാൽസ്യം മെറ്റാവനേഡേറ്റ് 12135-52-3
Ca(VO4)2 calcium orthovanadate കാൽസ്യം ഓർത്തോവനേഡേറ്റ്
CaWO4 calcium tungstate കാൽസ്യം ടങ്സ്റ്റേറ്റ് 7790-75-2
Ca3(AsO4)2 calcium arsenate കാൽസ്യം ആഴ്സനേറ്റ് 7778-44-1
Ca3N2 calcium nitride കാൽസ്യം നൈട്രൈഡ് 12013-82-0
Ca3P2 calcium phosphide കാൽസ്യം ഫോസ്ഫൈഡ് 1305-99-3
Ca3(PO4)2 tricalcium phosphate ട്രൈകാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് 7758-87-4
Ca4(PO4)2O tetracalcium phosphate ടെട്രാകാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് 1306-01-0
Ca5(PO4)3F calcium fluorophosphate കാൽസ്യം പ്ലൂറോഫോസ്ഫേറ്റ് 12015-73-5
Ca5(PO4)3(OH) hydroxyapatite ഹൈഡ്രോക്സിഅപറ്റൈറ്റ്
CdBr2 cadmium bromide കാഡ്മിയം ബ്രോമൈഡ് 7789-42-6
Cd(CN)2 cadmium cyanide കാഡ്മിയം സയനൈഡ് 542-83-6
CdCO3 cadmium carbonate കാഡ്മിയം കാർബണേറ്റ് 513-78-0
Cd(C2H3O2)2 cadmium acetate കാഡ്മിയം അസറ്റേറ്റ് 543-90-8
CdC2O4 cadmium oxalate കാഡ്മിയം ഓക്സലേറ്റ് 814-88-0
CdCl2 cadmium chloride കാഡ്മിയം ക്ലോറൈഡ് 10108-64-2
CdCrO4 cadmium chromate കാഡ്മിയം ക്രോമേറ്റ് 14312-00-6
CdF2 cadmium fluoride കാഡ്മിയം ഫ്ലൂറൈഡ് 7790-79-6
CdI2 cadmium iodide കാഡ്മിയം അയോഡൈഡ് 7790-80-9
Cd(IO3)2 cadmium iodate കാഡ്മിയം അയോഡേറ്റ് 7790-81-0
CdMoO4 cadmium molybdate കാഡ്മിയം മോളിബ്ഡേറ്റ് 13972-68-4
Cd(NO3)2 cadmium nitrate കാഡ്മിയം നൈട്രേറ്റ് 10325-94-7
Cd(N3)2 cadmium azide കാഡ്മിയം അസൈഡ് 14215-29-3
CdO cadmium oxide കാഡ്മിയം ഓക്സൈഡ് 1306-19-0
Cd(OH)2 cadmium hydroxide കാഡ്മിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് 21041-95-2
CdS cadmium sulfide
greenockite
കാഡ്മിയം സൾഫൈഡ് 1306-23-6
CdSO3 cadmium sulfite കാഡ്മിയം സൾഫൈറ്റ് 13477-23-1
CdSO4 cadmium sulfate കാഡ്മിയം സൾഫേറ്റ് 10124-36-4
CdSb cadmium antimonide കാഡ്മിയം ആന്റിമൊണൈഡ് 12014-29-8
CdSe cadmium selenide
cadmoselite
കാഡ്മിയം സെലെനൈഡ് 1306-24-7
CdSeO3 cadmium selenite കാഡ്മിയം സെലെനൈറ്റ് 13814-59-0
CdSiO3 cadmium metasilicate കാഡ്മിയം മെറ്റസിലിക്കേറ്റ് 13477-19-5
Cd(TaO3)2 cadmium metatantalate കാഡ്മിയം മെറ്റാടാൻടലേറ്റ് 12292-07-8
CdTe cadmium telluride കാഡ്മിയം ടെലൂറൈഡ് 1306-25-8
CdTeO4 cadmium tellurate കാഡ്മിയം ടെലൂറേറ്റ് 15852-14-9
CdTiO3 cadmium titanate കാഡ്മിയം ടൈറ്റാനേറ്റ് 12014-14-1
CdWO4 cadmium tungstate കാഡ്മിയം ടങ്സ്റ്റേറ്റ് 7790-85-4
CdZrO3 cadmium metazirconate കാഡ്മിയം മെറ്റാസിർക്കോണേറ്റ്
Cd2Nb2O7 cadmium niobate കാഡ്മിയം നിയോബേറ്റ് 12187-14-3
Cd3As2 cadmium arsenide കാഡ്മിയം ആർസെനൈഡ് 12006-15-4
Cd3P2 cadmium phosphide കാഡ്മിയം ഫോസ്‍ഫൈഡ് 12014-28-7
Cd3(PO4)2 cadmium phosphate കാഡ്മിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് 13477-17-3
CeB6 cerium boride സീറിയം ബോറൈഡ് 12008-02-5
CeBr3 cerium(III) bromide സീറിയം ബ്രോമൈഡ് 14457-87-5
CeC cerium carbide സീറിയം കാ‍ർബൈഡ് 12012-32-7
CeCl3 cerium(III) chloride സീറിയം ക്ലോറൈഡ് 7790-86-5
CeF3 cerium(III) fluoride സീറിയം (III) ഫ്ലൂറൈഡ് 7758-88-5
CeF4 cerium(IV) fluoride സീറിയം (IV) ഫ്ലൂറൈഡ് 7758-88-5
CeI2 cerium(II) iodide സീറിയം (II) അയോഡൈഡ് 19139-47-0
CeI3 cerium(III) iodide സീറിയം (III) അയോഡൈഡ് 7790-87-6
CeN cerium nitride സീറിയം നൈട്രൈഡ് 25764-08-3
CeO2 cerium(IV) oxide
cerianite
സീറിയം (IV) ഓക്സൈഡ് 1306-38-3
CeS cerium(II) sulfide സീറിയം (II) സൾഫൈഡ് 12014-82-3
Ce(SO4)2 cerium(IV) sulfate സീറിയം (IV) സൾഫൈഡ് 13590-82-4
CeSi2 cerium silicide സീറിയം സിലിസൈഡ് 12014-85-6
Ce2C3 cerium(III) carbide സീറിയം (III) കാ‍‌ർബൈഡ് 12115-63-8
Ce2O3 cerium(III) oxide സീറിയം (III) ഓക്സൈഡ് 1345-13-7
Ce2S3 cerium(III) sulfide സീറിയം (III) സൾഫൈഡ് 12014-93-6
CF3Cl chlorotrifluoromethane ക്ലോറോഫ്ലൂറോമീഥേയ്ൻ 75-72-9
CF4 tetrafluoromethane ടെട്രാഫ്ലൂറോമീഥേയ്ൻ 75-73-0
ClF chlorine fluoride ക്ലോറിൻ ഫ്ലൂറൈഡ് 7790-89-8
ClF3 chlorine trifluoride ക്ലോറിൻ ട്രൈഫ്ലൂറൈഡ് 7790-91-2
ClF5 chlorine pentafluoride ക്ലോറിൻ പെൻറാഫ്ലൂറൈഡ് 13637-63-3
ClOClO3 chlorine perchlorate ക്ലോറിൻ പെർക്ലോറേറ്റ് 27218-16-2
ClO2 chlorine dioxide ക്ലോറിൻ ഡയോക്സൈഡ് 10049-04-4
ClO3F chlorine trioxide fluoride ക്ലോറിൻ ട്രൈയോക്സൈഡ് ഫ്ലൂറൈഡ് 7616-94-6
Cl2 chlorine ക്ലോറിൻ 7782-50-5
Cl2O3 chlorine trioxide ക്ലോറിൻ ട്രൈയോക്സൈഡ് 17496-59-2
Cl2O6 chlorine hexoxide ക്ലോറിൻ ഹെക്സോക്സൈഡ് 12442-63-6
Cl2O7 chlorine heptoxide ക്ലോറിൻ ഹെപ്റ്റോക്സൈഡ് 10294-48-1
Cl2O8 Chlorine octaoxide ക്ലോറിൻ ഒക്റ്റോക്സൈഡ്
CoAl2O4 cobalt(II) aluminate കോബാൾട്ട് അലൂമിനേറ്റ് 13820-62-7
CoAs cobalt arsenide കോബാൾട്ട് ആർസനൈഡ് 27016-73-5
CoAs2 cobalt(II) arsenide കോബാൾട്ട് (II) ആർസനൈഡ് 12044-42-7
CoB cobalt(II) boride കോബാൾട്ട് (II) ബോറൈഡ് 12006-77-8
CoBr2 cobalt(II) bromide കോബാൾട്ട് (II) ബ്രോമൈഡ് 7789-43-7
Co(CN)2 cobalt(II) cyanide കോബാൾട്ട് (II) സയനൈഡ് 542-84-7
Co(C2H3O2)2 cobalt(II) acetate കോബാൾട്ട് (II) അസറ്റേറ്റ് 71-48-7
Co(C2H3O2)3 cobalt(III) acetate കോബാൾട്ട് (III) അസറ്റേറ്റ് 917-69-1
CoC2O4 cobalt(II) oxalate കോബാൾട്ട് (II) ഓക്സലേറ്റ് 814-89-1
Co(ClO4)2 cobalt(II) perchlorate കോബാൾട്ട് (II) പെർക്ലോറേറ്റ് 13455-31-7
CoCl2 cobalt(II) chloride കോബാൾട്ട് (II) ക്ലോറൈഡ് 7646-79-9
CoCrO4 cobalt(II) chromate കോബാൾട്ട് (II) ക്രോമേറ്റ് 24613-38-5
CoCr2O4 cobalt(II) chromite കോബാൾട്ട് (II) ക്രോമൈറ്റ് 13455-25-9
CoF2 cobalt(II) fluoride കോബാൾട്ട് (II) ഫ്ലൂറൈഡ് 10026-17-2
CoF3 cobalt(III) fluoride കോബാൾട്ട് (III) ഫ്ലൂറൈഡ് 10026-18-3
Co(IO3)2 cobalt(II) iodate കോബാൾട്ട് (II) അയോഡേറ്റ് 13455-28-2
CoI2 cobalt(II) iodide കോബാൾട്ട് (II) അയോഡൈറ്റ് 15238-00-3
CoMoO4 cobalt(II) molybdate 13762-14-6
Co(NO3)2 cobalt(II) nitrate 10141-05-6
Co(NO3)3 cobalt(III) nitrate 15520-84-0
CoO cobalt(II) oxide 1307-96-6
Co(OH)2 cobalt(II) hydroxide 21041-93-0
Co(OH)3 cobalt(III) hydroxide 1307-86-4
CoS cobalt(II) sulfide 1317-42-6
CoS2 cobalt disulfide 12013-10-4
CoSb cobalt antimonide 12052-42-5
CoSe cobalt(II) selenide 1307-99-9
CoSeO3 cobalt(II) selenite 10026-23-0
CoTe cobalt(II) telluride 12017-13-9
CoTiO3 cobalt(II) titanate 12017-01-5
CoWO4 cobalt(II) tungstate 12640-47-0
Co2B cobalt boride 12045-01-1
Co2SO4 cobalt(II) sulfate 10124-43-3
Co2S3 cobalt(III) sulfide 1332-71-4
Co2SiO4 cobalt(II) orthosilicate 12017-08-2
Co2SnO4 cobalt(II) stannate 12139-93-4
Co2TiO4 cobalt(II) titanite 12017-38-8
Co3(AsO4)2 cobalt arsenate
Co3(Fe(CN)6)2 cobalt(II) ferricyanide 14049-81-1
CrBr2 chromium(II) bromide 10049-25-9
CrBr3 chromium(III) bromide 10031-25-1
CrCl2 chromium(II) chloride 10049-05-5
CrCl3 chromium(III) chloride 10025-73-7
CrCl4 chromium(IV) chloride 15597-88-3
CrF2 chromium(II) fluoride 10049-10-2
CrF3 chromium(III) fluoride 7788-97-8
CrF4 chromium(IV) fluoride 10049-11-3
CrF5 chromium(V) fluoride 13843-28-2
CrF6 chromium(VI) fluoride 13843-28-2
CrI2 chromium(II) iodide 13478-28-9
CrI3 chromium(III) iodide 13569-75-0
Cr(NO3)3 chromium(III) nitrate 13548-38-4
Cr(NO2)3 chromium(III) nitrite
Cr(OH)3 chromium(III) hydroxide 1308-14-1
CrO2 chromium(IV) oxide 12018-01-8
CrO3 chromium(VI) oxide 1333-82-0
CrO42− chromate ion 13907-45-4
CrO2Cl2 chromium(VI) oxychloride 14977-61-8
CrPO4 chromium(III) phosphate 7789-04-0
CrSb chromium antimonide 12053-12-2
CrSe chromium(II) selenide 12053-13-3
CrSi2 chromium(II) silicide 12018-09-6
CrVO4 chromium(III) orthovanadate
Cr2O3 chromium(III) oxide
eskolaite
1308-38-9
Cr2(SO4)3 chromium(III) sulfate 10101-53-8
Cr2S3 chromium(III) sulfide 12018-22-3
Cr2Se3 chromium(III) selenide
Cr2(TeO4)3 chromium(III) tellurate
Cr2Te3 chromium(III) telluride 12053-39-3
Cr3As2 chromium(II) arsenide
Cr3C2 chromium(II) carbide 12012-35-0
Cr3Sb2 chromium(II) antimonide
CsBO2 caesium borate 92141-86-1
CsBr caesium bromide 7787-69-1
CsBrO caesium hypobromite
CsBrO2 caesium bromite
CsBrO3 caesium bromate 13454-75-6
CsBrO4 caesium perbromate
CsBr3 caesium tribromide 14023-00-8
CsCN caesium cyanide 21159-32-0
CsCNO caesium cyanate
CsCNO caesium fulminate
CsC2H3O2 caesium acetate 3396-11-0
CsCl caesium chloride 7647-17-8
CsClO caesium hypochlorite
CsClO2 caesium chlorite
CsClO3 caesium chlorate 13763-67-2
CsClO4 caesium perchlorate 13454-84-7
CsF caesium fluoride 13400-13-0
CsH caesium hydride 13772-47-9
CsHS caesium hydrosulfide
CsI caesium iodide 7789-17-5
CsIO caesium hypoiodite
CsIO2 caesium iodite
CsIO3 caesium iodate 13454-81-4
CsIO4 caesium periodate 13478-04-1
CsI3 caesium triiodide 12297-72-2
CsNH2 caesium amide 22205-57-8
CsNO2 caesium nitrite 13454-83-6
CsNO3 caesium nitrate 7789-18-6
CsN3 caesium azide 22750-57-8
CsNbO3 caesium niobate 12053-66-6
Cs2NbO3 caesium metaniobate
CsOH caesium hydroxide 21351-79-1
CsO2 caesium superoxide 12018-61-0
Cs2O2 caesium peroxide
Cs2S caesium sulfide 12214-16-3
CsSCN caesium thiocyanate 3879-01-4
CsSeO4 caesium selenate 10326-29-1
CsTaO3 caesium metatantalate 12158-56-4
Cs2CO3 caesium carbonate 29703-01-3
CsHCO3 caesium bicarbonate 15519-28-5
CsH2PO3 monocaesium phosphite
CsH2PO4 monocaesium phosphate 18649-05-3
CsHSO3 caesium bisulfite
CsHSO4 caesium hydrogen sulfate 7789-16-4
Cs2C2O4 caesium oxalate 1068-63-9
Cs2CrO4 caesium chromate 13454-78-9
Cs2Cr2O7 caesium dichromate 13530-67-1
Cs2HPO4 caesium hydrogen orthophosphate
Cs2MoO4 caesium molybdate 13597-64-3
Cs2O caesium oxide 20281-00-9
Cs2SO3 caesium sulfite
Cs2SO4 caesium sulfate 10294-54-9
Cs2SiO3 caesium metasilicate 15586-77-3
Cs2TeO4 caesium tellurate 34729-54-9
Cs2TiO3 caesium titanate
caesium metatitanate
12158-57-5
Cs2WO4 caesium orthotungstate 13587-19-4
Cs2HPO3 dicaesium phosphite
Cs2HPO4 dicaesium phosphate
Cs3PO3 tricaesium phosphite
Cs3PO4 caesium orthophosphate 17893-64-0
Cs3VO4 caesium orthovanadate 34283-69-7
CuBr copper(I) bromide 7787-70-4
Cu(BrO3)2 · 6H2O copper(II) bromate hexahydrate
CuBr2 copper(II) bromide 7789-45-9
CuC2O4 copper oxalate 814-91-5
Cu(CH3COO) copper(I) acetate 598-54-9
Cu(CH3COO)2 copper(II) acetate 142-71-2
CuCl copper(I) chloride 7758-89-6
Cu(ClO3)2 · 6H2O copper(II) chlorate hexahydrate 13478-36-9
CuCl2 copper(II) chloride 7447-39-4
CuF copper(I) fluoride 7789-19-7
CuF2 copper(II) fluoride 11113-59-0
CuFeS2 copper iron sulfide
chalcopyrite
12015-76-8
CuFe2O4 copper(II) iron(II) oxide 37220-43-2
CuFe2S3 copper iron sulfide
cubanite
37293-35-9
[Cu(H2O)4]SO4 · H2O blue vitriol
CuI copper(I) iodide 7681-65-4
CuIO3 copper(I) iodate
Cu(IO3)2 copper(II) iodate 13454-89-2
CuMoO4 copper(II) orthomolybdate
Cu(NO3)2 copper(II) nitrate 3251-23-8
Cu(NO3)2 · 3H2O copper(II) nitrate trihydrate 10031-43-3
Cu(NO3)2 · 6H2O copper(II) nitrate hexahydrate 10294-41-4
Cu(NbO3)2 copper(II) orthoniobate
CuO copper(II) oxide 1317-38-0
Cu2O copper(I) oxide 1317-39-1
Cu(OH)2 copper(II) hydroxide 20427-59-2
Cu(OH)2CO3 basic copper carbonate 12069-69-1
CuS copper(II) sulfide
covellite
1317-40-4
CuSCN copper(I) thiocyanate 1111-67-7
CuSO4 copper(II) sulfate 7758-98-7
CuSO4 · 5H2O copper(II) sulfate pentahydrate 7758-99-8
CuSe copper(II) selenide 37359-15-2
CuSeO3 · 2H2O copper(II) selenite dihydrate 15168-20-4
CuSeO4 · 5H2O copper(II) selenate pentahydrate
CuSiO3 copper(II) metasilicate
CuTe copper(II) telluride 12019-23-7
CuTeO3 copper(II) tellurite 13812-58-3
CuTiO3 copper(II) metatitanate 12019-08-8
Cu(VO3)2 copper(II) metavanadate 14958-34-0
CuWO4 copper(II) orthotungstate 13587-35-4
Cu2CO3(OH)2 malachite 1319-53-5
Cu2S copper(I) sulfide
chalcocite
21112-20-9
Cu2Se copper(I) selenide 20405-64-5
Cu2Te copper(I) telluride 12019-52-2
Cu3As copper(I) arsenide 12005-75-3
Cu3P copper(I) phosphide 12019-57-7
Cu3(PO4)2 copper(II) phosphate 7798-23-4
Cu3Sb copper(III) antimonide 12054-25-0
Cu9S5 copper sulfide
digenite

D[തിരുത്തുക]

തന്മാത്രാസൂത്രം പേര് ഇംഗ്ളീഷിൽ പേര് മലയാളത്തിൽ CAS number
DBr deuterium bromide ഡ്യൂട്ടീരിയം ബ്രോമൈഡ് 13536-59-9
DI deuterium iodide ഡ്യൂട്ടീരിയം അയോഡൈഡ്
DLi lithium deuteride ലിഥിയം ഡ്യൂട്ടിറൈഡ് 13587-16-1
DNa sodium deuteride സോഡിയം ഡ്യൂട്ടിറൈഡ് 15780-28-6
D2O deuterium oxide
heavy water
ഡ്യൂട്ടീരിയം ഓക്സൈഡ്

ഘനജലം

7789-20-0
D3O+ trideuterium oxide cation ട്രൈഡ്യൂട്ടീരിയം ഓക്സൈഡ് കാറ്റയോൺ
DyBr3 dysprosium(III) bromide ഡിസ്പ്രോസിയം (III) ബ്രോമൈഡ് 14456-48-5
DyCl2 dysprosium(II) chloride ഡിസ്പ്രോസിയം (II) ക്ലോറൈഡ് 13767-31-2
DyCl3 dysprosium(III) chloride ഡിസ്പ്രോസിയം (III) ക്ലോറൈഡ് 10025-74-8
DySi2 dysprosium(II) silicide ഡിസ്പ്രോസിയം (II) സിലിസൈഡ് 12133-07-2
Dy2O3 dysprosium(III) oxide ഡിസ്പ്രോസിയം (III) ഓക്സൈഡ് 1308-87-8
Dy2S3 dysprosium(III) sulfide ഡിസ്പ്രോസിയം (III) സൾഫൈഡ് 12133-10-7

E[തിരുത്തുക]

തന്മാത്രാസൂത്രം പേര് ഇംഗ്ളീഷിൽ പേര് മലയാളത്തിൽ CAS number
ErCl3 erbium(III) chloride 10138-41-7
ErF erbium monofluoride 16087-67-5
ErF2 erbium difluoride 16087-65-3
ErF3 erbium trifluoride 13760-83-3
ErI3 erbium triiodide 13813-42-8
ErI4Na erbium sodium tetraiodide 129863-13-4
ErO erbium monoxide 12280-61-4
EuCl2 europium(II) chloride 13769-20-5
EuCl3 europium(III) chloride 10025-76-0
EuF europium monofluoride 17209-60-8
EuF3 europium trifluoride 13765-25-8
EuI2 europium diiodide 22015-35-6
EuNbO2 europium niobium dioxide 107069-78-3
EuNb2O6 europium diniobium hexaoxide 55216-32-5
EuO europium monoxide 12020-60-9
EuO2V monoeuropium monovandium dioxide 88762-30-5
EuO3Ti europium titanium trioxide 12020-61-0
EuO3V europium metavanadate 39432-21-8
EuO4W europium tungsten tetraoxide 13537-12-7
EuS europium monosulfide 12020-65-4
EuSO4 europium(II) sulfate 10031-54-6
EuS2 europium disulfide 55957-42-1
Eu2O dieuropium monoxide 62462-47-9
Eu2O2 dieuropium dioxide 62462-48-0
Eu2O3 europium(III) oxide 1308-96-9
Eu2S dieuropium monosulfide 62462-49-1
Eu2S2 dieuropium disulfide 62462-51-5
Eu2(SO4)3 europium(III) sulfate 13537-15-0

F[തിരുത്തുക]

തന്മാത്രാസൂത്രം പേര് ഇംഗ്ളീഷിൽ പേര് മലയാളത്തിൽ CAS number
FGa gallium monofluoride ഗാലിയം മോണോഫ്ലൂറൈഡ് 13966-78-4
FGaO gallium monofluoride monoxide ഗാലിയം മോണോഫ്ലൂറൈഡ് മോണോക്സൈഡ് 15586-66-0
FGd gadolinium monofluoride ഗഡോലിനിയം മോണോഫ്ലൂറൈഡ് 12259-18-6
FGe germanium monofluoride ജർമ്മേനിയം മോണോഫ്ലൂറൈഡ് 14929-46-5
FHo holmium monofluoride 16087-66-4
FI iodine monofluoride 13873-84-2
FI2 monofluorodiiodine 58751-33-0
FIn indium monofluoride 13966-95-5
FLa lanthanum monofluoride 13943-44-7
FLi lithium fluoride 7789-24-4
FLiO lithium hypofluorite 34240-84-1
FLi2 dilithium monofluoride 50644-69-4
FMg magnesium monofluoride 14953-28-7
FMn monomanganese monofluoride 13569-25-0
FMnO3 manganese fluoride trioxide 15586-97-7
FMo molybdenum monofluoride 60388-18-3
FN fluoroimidogen 13967-06-1
FNO nitrosyl fluoride 7789-25-5
FNO2 nitryl fluoride 10022-50-1
FNO3 fluorine nitrate 7789-26-6
FNS thiazyl fluoride 18820-63-8
FNa sodium fluoride 7681-49-4
FNa2 disodium monofluoride 87331-13-3
FNd neodymium monofluoride 13940-77-7
FO oxygen monofluoride 12061-70-0
FOTh thorium monofluoride monoxide 19797-90-1
FOTi titanium fluoride oxide 17497-75-5
FO2 dioxygen monofluoride 15499-23-7
FO3S fluorosulfate radical 21549-02-0
FP phosphorus monofluoride 16027-92-2
FPS phosphenothious fluoride 55753-39-4
FPS2 phosphenodithioic fluoride 137649-46-8
FPb lead monofluoride 14986-72-2
FPu plutonium monofluoride 20882-16-0
FRb rubidium fluoride 13446-74-7
FS monosulfur monofluoride 16068-96-5
FSc scandium monofluoride 14017-33-5
FSm samarium monofluoride 17209-59-5
FSn tin monofluoride 13966-74-0
FSr strontium monofluoride 13569-27-2
FTh thorium monofluoride 51686-34-1
FTi titanium fluoride 18025-22-4
FTl thallium monofluoride 7789-27-7
FW tungsten monofluoride 51621-16-0
FXe xenon monofluoride 16757-14-5
FY yttrium monofluoride 13981-88-9
FZr zirconium fluoride 13569-28-3
F2 fluorine ( ഫ്ലൂറിൻ ) 7782-41-4
F2Fe ferrous fluoride 7789-28-8
F2Ga gallium difluoride 51777-79-8
F2Gd gadolinium difluoride 12259-19-7
F2Ge germanium difluoride 13940-63-1
F2GeO difluorogermanone 72190-38-6
F2Hg mercury fluoride 7783-39-3
F2Hg2 mercury fluoride 13967-25-4
F2Ho holmium difluoride 16087-64-2
F2IP difluoroiodophosphine 13819-11-9
F2K2 dipotassium difluoride 12285-62-0
F2Kr krypton difluoride 13773-81-4
F2La lanthanum difluoride 15948-68-2
F2Li2 lithium fluoride 12265-82-6
F2Mg magnesium fluoride 7783-40-6
F2Mn manganese difluoride 7782-64-1
F2Mo molybdenum difluoride 20205-60-1
F2MoO2 molybdenum difluoride dioxide 13824-57-2
F2N difluoroamino radical 3744-07-8
F2N2O nitrosodifluoroamine 14984-78-2
F2Na2 disodium difluoride 12285-64-2
F2Nd neodymium difluoride 13940-76-6
F2Ni nickel difluoride 10028-18-9
F2O oxygen difluoride 7783-41-7
F2OS thionyl fluoride 7783-42-8
F2OSi difluorooxosilane 14041-22-6
F2OTi titanium fluoride oxide 13537-16-1
F2O2 perfluoroperoxide 7783-44-0
F2O2S sulfuryl fluoride 2699-79-8
F2O2W tungsten difluoride dioxide 14118-73-1
F2O5S3 peroxydisulfuryl difluoride
F2P phosphorus difluoride 13873-52-4
F2Pb lead difluoride 7783-46-2
F2Pt platinum difluoride 18820-56-9
F2Pu plutonium difluoride 20882-15-9
F2S sulfur difluoride 13814-25-0
F2SW tungsten difluoride monosulfide 41831-78-1
F2S2 difluorodisulfane 13709-35-8
F2S2 thiothionyl fluoride 16860-99-4
F2S2 thiothionyl fluoride 101947-30-2
F2S2W tungsten difluoride disulfide 41831-81-6
F2Sc scandium difluoride 14017-34-6
F2Se selenium difluoride 70421-43-1
F2Si difluorosilylene 13966-66-0
F2Sn tin difluoride 7783-47-3
F2Sr strontium fluoride 7783-48-4
F2Th thorium difluoride 28844-11-3
F2Ti titanium difluoride 13814-20-5
F2Tl2 dithallium difluoride 31970-97-5
F2W tungsten difluoride 33963-15-4
F2Xe xenon difluoride 13709-36-9
F2Y yttrium difluoride 13981-89-0
F2Zn zinc difluoride 7783-49-5
F2Zr zirconium fluoride 13842-94-9
F3Fe iron trifluoride 7783-50-8
F3Ga gallium trifluoride 7783-51-9
F3Gd gadolinium trifluoride 13765-26-9
F3Ho holmium trifluoride 13760-78-6
F3La lanthanum trifluoride 13709-38-1
F3Li3 trilithium trifluoride 110682-19-4
F3Lu lutetium trifluoride 13760-81-1
F3Mn manganese trifluoride 7783-53-1
F3Mo molybdenum trifluoride 20193-58-2
F3MoO molybdenum trifluoride oxide 22529-29-9
F3MoS molybdenum trifluoride sulfide 67374-76-9
F3N nitrogen trifluoride 7783-54-2
F3NO nitrogen trifluoride oxide 13847-65-9
F3NO2S difluoroaminosulfonyl fluoride 13709-30-3
F3NO3S difluoraminooxysulfonyl fluoride 6816-12-2
F3NS thiazyl trifluoride 15930-75-3
F3NaSn sodium trifluorostannate 13782-22-4
F3Nd neodymium trifluoride 13709-42-7
F3OP phosphoryl fluoride 13478-20-1
F3OTa tantalum monoxide trifluoride 20263-47-2
F3OV vanadium trifluoride oxide 13709-31-4
F3P phosphorus trifluoride 7783-55-3
F3PS thiophosphoryl fluoride 2404-52-6
F3Pr praseodymium trifluoride 13709-46-1
F3Pu plutonium trifluoride 13842-83-6
F3Rh rhodium fluoride 60804-25-3
F3S sulfur trifluoride 30937-38-3
F3SW tungsten trifluoride monosulfide 41831-79-2
F3Sb antimony trifluoride 7783-56-4
F3Sc scandium fluoride 13709-47-2
F3Si trifluorosilyl radical 14835-14-4
F3Sm samarium trifluoride 13765-24-7
F3Tb terbium trifluoride 13708-63-9
F3Th thorium trifluoride 13842-84-7
F3Ti titanium trifluoride 13470-08-1
F3Tl thallium trifluoride 7783-57-5
F3Tm thulium trifluoride 13760-79-7
F3W tungsten trifluoride 51621-17-1
F3Y yttrium trifluoride 13709-49-4
F3Yb ytterbium trifluoride 13760-80-0
F3Zr zirconium trifluoride 13814-22-7
F4Ge germanium tetrafluoride 7783-58-6
F4Ge2 digermanium tetrafluoride 12332-08-0
F4Hf hafnium fluoride 13709-52-9
F4Mg2 dimagnesium tetrafluoride 56450-89-6
F4Mg2 magnesium fluoride 58790-41-3
F4Mo molybdenum tetrafluoride 23412-45-5
F4MoO molybdenum tetrafluoride oxide 14459-59-7
F4MoS molybdenum tetrafluoride monosulfide 70487-60-4
F4N2 tetrafluorohydrazine 10036-47-2
F4Na2Sn disodium tetrafluorostannate 15007-55-3
F4OOs osmium oxide tetrafluoride 38448-58-7
F4OP2 diphosphorus tetrafluoride oxide 13812-07-2
F4ORe rhenium tetrafluoride oxide 17026-29-8
F4OS sulfur tetrafluoride oxide 13709-54-1
F4OW tungsten tetrafluoride oxide 13520-79-1
F4OXe xenon tetrafluoride oxide 13774-85-1
F4P2 diphosphorus tetrafluoride 13824-74-3
F4Pb lead tetrafluoride 7783-59-7
F4Pt platinum tetrafluoride 13455-15-7
F4Pu plutonium tetrafluoride 13709-56-3
F4S sulfur tetrafluoride 7783-60-0
F4SW tungsten tetrafluoride monosulfide 41831-80-5
F4Se selenium tetrafluoride 13465-66-2
F4Si silicon tetrafluoride 7783-61-1
F4Sn2 ditin tetrafluoride 130950-28-6
F4Ti titanium fluoride 7783-63-3
F4U uranium tetrafluoride 10049-14-6
F4W tungsten tetrafluoride 13766-47-7
F4Xe xenon tetrafluoride 13709-61-0
F4Zr zirconium tetrafluoride 7783-64-4
F5I iodine pentafluoride 7783-66-6
F5Mo molybdenum pentafluoride 13819-84-6
F5ORe rhenium monoxide pentafluoride 23377-53-9
F5P phosphorus pentafluoride 7647-19-0
F5Pu plutonium pentafluoride 31479-19-3
F5S disulfur decafluoride 10546-01-7
F5Sb antimony pentafluoride 7783-70-2
F5Ta tantalum pentafluoride 7783-71-3
F5U uranium pentafluoride 13775-07-0
F5W tungsten pentafluoride 19357-83-6
F6Fe2 diiron hexafluoride 17114-45-3
F6La2 lanthanum trifluoride dimer 12592-31-3
F6Mo molybdenum hexafluoride 7783-77-9
F6NP3 nitridotriphosphorous hexafluoride 56564-56-8
F6Os osmium hexafluoride 13768-38-2
F6Pu plutonium hexafluoride 13693-06-6
F6Re rhenium hexafluoride 10049-17-9
F6S sulfur hexafluoride 2551-62-4
F6Se selenium hexafluoride 7783-79-1
F6Si2 hexafluorodisilane 13830-68-7
F6Sn3 tritin hexafluoride 12324-60-6
F6Te tellurium hexafluoride 7783-80-4
F6U uranium hexafluoride 7783-81-5
F6W tungsten hexafluoride 7783-82-6
F6Xe xenon hexafluoride 13693-09-9
F7I iodine fluoride 16921-96-3
F7NS pentafluorosulfanyldifluoroamine 13693-10-2
F7Re rhenium heptafluoride 17029-21-9
F8Si3 octafluorotrisilane 14521-14-3
F10Mo2 molybdenum fluoride 65653-18-1
F10S2 sulfur fluoride 5714-22-7
F15Mo3 molybdenum fluoride 65653-05-6
FeAsS iron arsenic sulfide
arsenopyrite
1303-18-0
FeBr2 iron(II) bromide 7789-46-0
FeBr3 iron(III) bromide 10031-26-2
FeBr3 · 6H2O iron(III) bromide hexahydrate
FeCO3 siderite 14476-16-5
FeC2O4 iron oxalate 15843-42-2
FeC5O5 iron pentacarbonyl
pentacarbonyl iron
13463-40-6
FeC10H10 ferrocene 102-54-5
FeCl2 iron(II) chloride 7758-94-3
FeCl3 iron(III) chloride 7705-08-0
FeCr2O4 chromite (ore) 1308-31-2
FeF2 iron fluoride 41428-55-1
FeF2 · 4H2O iron(II) fluoride tetrahydrate 13940-89-1
FeI iron monoiodide 33019-21-5
FeI2 iron diiodide
iron(II) iodide
7783-86-0
FeI2 · 4H2O iron(II) iodide tetrahydrate 13492-45-0
FeI3 iron(III) iodide 15600-49-4
FeMoO4 iron(II) orthomolybdate 13718-70-2
FeO iron monoxide
iron(II) oxide
wüstite
1345-25-1
FeO2 iron dioxide 12411-15-3
FeO2H goethite 1310-14-1
FeO2H · nH2O limonite 1317-63-1
Fe(OH)2 iron(II) hydroxide 18624-44-7
Fe(OH)3 iron(III) hydroxide 11113-66-9
Fe(SCN)3 iron(III) Thiocyanate
FeO4S ferrous sulfate 7720-78-7
FeO4Se iron(II) selenate
ferrous selenate
15857-43-9
FeO8H4P2 iron(II) dihydrogen phosphate
FeP iron(III) phosphide 26508-33-8
FePO4 iron(III) phosphate 58782-48-2
FeS iron sulfide
iron(II) sulfide
1317-96-0
FeS2 pyrite
fool's gold
1309-36-0
iron(IV) sulfide
marcasite
12068-85-8
FeSe iron(II) selenide 1310-32-3
FeTe iron(II) telluride 12125-63-2
FeTiO3 iron(II) metatitanate 12022-71-8
ilmenite ( ഇൽമനൈറ്റ് ) 12168-52-4
FeVO4 iron(III) orthovanadate
FeWO4 iron(II) orthotungstate 13870-24-1
FeZrO3 iron(II) metazirconate
Fe2I2 diiron diiodide 92785-64-3
Fe2I4 diiron tetraiodide 92785-63-2
Fe2O3 iron oxide ( അയൺ ഓക്സൈഡ് )
iron(III) oxide
hematite ( ഹേമറ്റൈറ്റ് )
1317-60-8
Fe2O3 venetian red 8011-97-0
Fe2O12S3 ferric sulfate
iron(III) sulfate
10028-22-5
Fe2O12W3 iron(III) orthotungstate
Fe2P diiron phosphide 1310-43-6
Fe2SiO4 fayalite 13918-37-1
Fe3H2Na2O45Si chrysotile
white asbestos
12001-28-4
Fe3O4 iron(II,III) oxide
magnetite ( മാഗ്നറ്റൈറ്റ് )
triiron(II, III) tetraoxide
1309-38-2
Fe3P iron(tri) phosphide 12023-53-9
Fe4(P2O7)3 iron(III) pyrophosphate
Fe7Si8O24H2 amosite
brown asbestos
grunerite
12172-73-5

G[തിരുത്തുക]

തന്മാത്രാസൂത്രം പേര് ഇംഗ്ളീഷിൽ പേര് മലയാളത്തിൽ CAS number
GaAs gallium(III) arsenide 1303-00-0
GaAsO4 gallium(III) orthoarsenate
GaBr3 gallium(III) bromide 13450-88-9
Ga(C2H3O2)3 gallium(III) acetate 2571-06-4
GaCl2 gallium(II) chloride 128579-09-9
GaCl3</ gallium trichloride 13450-90-3
Ga(ClO4)3 gallium(III) perchlorate 17835-81-3
GaI2 gallium(II) iodide
GaI3 gallium(III) iodide 13450-91-4
GaN gallium(III) nitride 25617-97-4
Ga(OH)3 gallium(III) hydroxide 12023-99-3
GaPO4 gallium(III) orthophosphate
GaSb gallium(III) antimonide 12064-03-8
GaTe gallium(II) telluride 12024-14-5
Ga2O3 gallium(III) oxide 12024-21-4
Ga2(SO4)3·18H2O gallium(III) sulfate octadecahydrate
Ga2S3 gallium(III) sulfide 12024-22-5
Ga2Te3 gallium(III) telluride 12024-27-0
GeBr4 germanium(IV) bromide 13450-92-5
GeH3COOH 2-germaacetic acid
GeI2 germanium(II) iodide 13573-08-5
GeI4 germanium(IV) iodide 13450-95-8
GeO germanium(II) oxide 20619-16-3

H[തിരുത്തുക]

Chemical formula Synonyms CAS number
HArF argon fluorohydride
HAt hydrogen astatide
HBr hydrogen bromide
hydrobromic acid ( ഹൈഡ്രോബ്രോമിക് അമ്ലം )
10035-10-6
HBrO hypobromous acid
HBrO2 bromous acid
HBrO3 bromic acid
HBrO4 perbromic acid
HCCH acetylene ( അസറ്റ്‌ലീൻ )
ethyne
74-86-2
HCN hydrocyanic acid
hydrogen cyanide
6914-07-4
HCNO fulminic acid
HCONH2 formamide
methanamide
75-12-7
HCOO formate ion 71-47-6
HCOOH formic acid ( ഫോർമിക് അമ്ലം )
methanoic acid
64-18-6
HCOONH4 ammonium formate 540-69-2
HCO3 hydrogen carbonate ion 71-52-3
HC3H5O3 lactic acid 50-21-5
HC5H5N+ pyridinium ion
HC6H7O6 ascorbic acid 50-81-7
HC9H7O4 acetylsalicylic acid ( ആസ്പിരിൻ ) 50-78-2
HC12H17ON4SCl2 thiamine hydrochloride
vitamin B1 hydrochloride
67-03-8
HCl hydrochloric acid ( ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് അമ്ലം )
hydrogen chloride
7647-01-0
HClO hypochlorous acid 7790-92-3
HClO2 chlorous acid 13898-47-0
HClO3 chloric acid 7790-93-4
HClO4 perchloric acid 7601-90-3
HDO semiheavy water
water-d1
14940-63-7
HF hydrofluoric acid ( ഹൈഡ്രോഫ്ലൂറിക്ക് അമ്ലം ) 7664-39-3
HI hydroiodic acid ( ഹൈഡ്രയോഡിക് അമ്ലം ) 10034-85-2
HIO hypoiodous acid 14332-21-9
HIO2 iodous acid
HIO3 iodic acid 7782-68-5
HIO4 periodic acid
HNCO isocyanic acid
HNO nitroxyl 14332-28-6
HNO2 nitrous acid 7782-77-6
HNO3 nitric acid ( നൈട്രിക് അമ്ലം )
hydrogen nitrate
7697-37-2
HN3 hydrazoic acid 7782-79-8
HOBr hypobromous acid 13517-11-8
HOCl hypochlorous acid 7790-92-3
HOF hypofluorous acid 14034-79-8
HOOCCOOH oxalic acid ( ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ) 144-62-7
HPO42− hydrogen phosphate ion 14066-19-4
HSO3 hydrogen sulfite ion 15181-46-1
HSO4 hydrogen sulfate 12143-45-2
HTO partially tritiated water
water-t
13670-17-2
H2 hydrogen ( ഹൈഡ്രജൻ ) 1333-74-0
H2C(CH)CN acrylonitrile ( അക്രിലോനൈട്രൈൽ ) 107-13-1
H2CO formaldehyde ( ഫോർമാൾഡിഹൈഡ് ) 19710-56-6
H2CO3 carbonic acid ( കാർബോണിക് ആസിഡ് ) 107-32-4
H2CSO sulfine 40100-16-1
H2C2O4 oxalic acid ( ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ) 144-62-7
H2C4H4O6 tartaric acid ( ടാർട്ടാറിക് അമ്ലം ) 87-69-4
H2C8H4O4 phthalic acid ( ഥാലിക് അമ്ലം )
H2Ph
H2CrO4 chromic acid 7738-94-5
H2NCH2COOH glycine ( ഗ്ലൈസീൻ ) 56-40-6
H2N2O2 hyponitrous acid 14448-38-5
H2NNH2 hydrazine 302-01-2
H2O water ( ജലം ) 7732-18-5
H2O2 hydrogen peroxide 7722-84-1
H2PO4 dihydrogen phosphate ion 14066-20-7
H2S hydrogen sulfide ( ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് )
hydrosulfuric acid
7783-06-4
H2SO3 sulfurous acid 7782-99-2
H2SO4 sulfuric acid ( സൾഫ്യൂരിക് അമ്ലം )
hydrogen sulfate
7664-93-9
H2S2O2 thiosulfurous acid
H2S2O3 thiosulfuric acid 13686-28-7
H2S2O4 dithionous acid 15959-26-9
H2S2O5 disulfurous acid
H2S2O6 dithionic acid 14970-71-9
H2S2O7 disulfuric acid 8014-95-7
H2S2O8 peroxydisulfuric acid 13445-49-3
H2SeO3 selenous acid 7783-00-8
H2SeO4 selenic acid ( സെലീനിക് അമ്ലം ) 7783-08-6
H2SiO3 silicic acid 7699-41-4
H2TeO3 tellurous acid 10049-23-7
H2TiO3 titanic acid
H3AsO4 arsenic acid 7778-39-4
H3CCH2CH3 propane 74-98-6
H3N+CH2COO zwitterion
H3O+ hydronium ion ( ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ ) 13968-08-6
H3PO2 hypophosphorous acid
H3PO3 phosphorous acid
H3PO4 phosphoric acid 7664-38-2
H4XeO6 perxenic acid
H6TeO6 telluric acid 7803-68-1
HfBr4 hafnium(IV) bromide 13777-22-5
HfF4 hafnium(IV) fluoride 13709-52-9
HfOCl2 · 8H2O hafnium(IV) oxychloride octahydrate 14456-34-9
HfOH(C2H3O2)3 hafnium(IV) acetate, basic
Hf(SO4)2 hafnium(IV) sulfate 15823-43-5
Hg(BrO3)2 · 2H2O mercury(II) bromate dihydrate
Hg2Br2 mercury(I) bromide 10031-18-2
HgBr2 mercury(II) bromide 7789-47-1
Hg(C2H3O2)2 mercury(II) acetate 1600-27-7
Hg(C7H5O2)2 · H2O mercury(II) benzoate monohydrate
HgClO4 · 4H2O mercury(I) perchlorate tetrahydrate
Hg(ClO4)2 · 3H2O mercury(II) perchlorate trihydrate
HgCl2 mercury(II) chloride 7487-94-7
Hg(IO3)2 mercury(II) iodate 7783-32-6
HgI2 mercury(II) iodide 7774-29-0
Hg(NO3)2 · H2O mercury(II) nitrate monohydrate 7783-34-8
Hg(CNO)2 mercury(II) fulminate 628-86-4
HgO mercury(II) oxide 21908-53-2
Hg(OH)2 mercury(II) hydroxide
HgS mercury(II) sulfide
cinnabar
1344-48-5
Hg(SCN)2 mercury(II) thiocyanate 592-85-8
HgSe mercury(II) selenide 20601-83-6
HgSeO3 mercury(II) selenite
HgTe mercury(II) telluride 12068-90-5
HgTeO3 mercury(II) tellurite
HgWO4 mercury(II) tungstate 37913-38-5
Hg2Br2 mercury(I) bromide 15385-58-7
Hg2Cl2 mercury(I) chloride 10112-91-1
Hg2I2 mercury(I) iodide 15385-57-6
Hg3(AsO4)2 mercury(II) orthoarsenate 7784-37-4
Hg3(PO4)2 mercury(II) phosphate 7782-66-3

I[തിരുത്തുക]

Chemical formula Synonyms പേര് മലയാളത്തിൽ CAS number
IBr iodine(I) bromide 7789-33-5
IBr3 iodine(III) bromide 7789-58-4
ICl Iodine monochloride 7790-99-0
ICl3 iodine(III) chloride 865-44-1
IO3 iodate ion 15454-31-6
I2 iodine ( അയോഡിൻ ) 7553-56-2
I2O5 iodine pentoxide 12029-98-0
I3 triiodide ion 14900-04-0
InAs indium(III) arsenide 1303-11-3
InBr indium(I) bromide 14280-53-6
InBrI2 indium(III) bromodiiodide
InBr2I indium(III) dibromoiodide
InBr3 indium(III) bromide 13465-09-3
InCl indium(I) chloride 13465-10-6
InCl2 indium(II) chloride
InCl3 indium(III) chloride 10025-82-8
InCl3·4H2O indium(III) chloride tetrahydrate 22519-64-8
InI indium(I) iodide 13966-94-4
In(IO3)3 indium(III) iodate
InI2 indium(II) iodide
InI3 indium(III) iodide 13510-35-5
In(NO3)3·4.5H2O indium(III) nitrate tetrahemihydrate
In(OH)3 indium(III) hydroxide 20661-21-6
InP indium(III) phosphide 22398-80-7
InPO4 indium(III) orthophosphate 14693-82-4
InS indium(II) sulfide 12030-14-7
InSb indium(III) antimonide 1312-41-0
InTe indium(II) telluride 12030-19-2
In2O3 indium(III) oxide 1312-43-2
In2(SO4)3·H2O indium(III) sulfate monohydrate 304655-87-6
In2S3 indium(III) sulfide 12030-24-9
In2Se3 indium(III) selenide 12056-07-4
In2Te3 indium(III) telluride 1312-45-4
IrBr3 iridium(III) bromide 10049-24-8

K[തിരുത്തുക]

Chemical formula Synonyms CAS number
KAl(SO4)2 potassium alum 10043-67-1
KAsO2 potassium arsenite
KH2AsO4 potassium dihydrogen arsenate
KBr potassium bromide 7758-02-3
KBrO potassium hypobromite
KBrO2 potassium bromite
KBrO3 potassium bromate 7758-01-2
KBrO4 potassium perbromate 22207-96-1
KCN potassium cyanide ( പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് ) 151-50-8
KCNO potassium cyanate
KCNO potassium fulminate
KCNS potassium thiocyanate 333-20-0
KCl potassium chloride ( ഇന്തുപ്പ് ) 7447-40-7
KClO potassium hypochlorite 7778-66-7
KClO2 potassium chlorite 14314-27-3
KClO3 potassium chlorate 3811-04-9
KClO4 potassium perchlorate 7778-74-7
K2CrO4 potassium chromate 7789-00-6
K2Cr2O7 potassium dichromate 7778-50-9
K2HAsO4 dipotassium hydrogen arsenate
K2HPO3 dipotassium phosphite
K2HPO4 dipotassium phosphate 7758-11-4
K3AsO4 potassium arsenate 13464-36-3
K3C6H5O7 potassium citrate 866-84-2
K3PO3 tripotassium phosphite
K3PO4 tripotassium phosphate 7778-53-2
KF potassium fluoride 13455-21-1
KOF potassium hypofluorite
KH potassium hydride
KHCO3 potassium bicarbonate 298-14-6
KHS potassium hydrosulfide
KHSO3 potassium bisulfite 7773-03-7
KHSO4 potassium bisulfate 7646-93-7
KH2PO3 monopotassium phosphite
KH2PO4 monopotassium phosphate
KI potassium iodide 7681-11-0
KIO potassium hypoiodite
KIO2 potassium iodite
KIO3 potassium iodate
KIO4 potassium periodate 7790-21-8
KMnO4 potassium permanganate 7722-64-7
KNO3 potassium nitrate 7757-79-1
KNO2 potassium nitrite 7758-09-0
K2CO3 potassium carbonate 584-08-7
K2MnO4 potassium manganate 10294-64-1
K2N2O2 potassium hyponitrite
KNbO3 potassium niobate 12030-85-2
K2O potassium oxide 12136-45-7
K2O2 potassium peroxide 17014-71-0
K2S potassium sulfide 1312-73-8
K2S2O3 potassium thiosulfate 10294-66-3
K2S2O5 potassium metabisulfite 16731-55-8
K2S2O8 potassium persulfate 7727-21-1
K2SO3 potassium sulfite 16731-55-8
K2SO4 potassium sulfate 7778-80-5
KOH potassium hydroxide/custic potash ( പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ) 1310-58-3

L[തിരുത്തുക]

Chemical formula Synonyms CAS number
LaBr3 lanthanum(III) bromide
LaCl3 lanthanum(III) chloride 10099-58-8
LaI3 lanthanum(III) iodide
La2O3 lanthanum(III) oxide
La(OH)3 lanthanum hydroxide
LaPO4 lanthanum(III) phosphate 14913-14-5
LaPO4·0.5H2O lanthanum(III) phosphate crystal hemihydrate
LiAlH4 lithium aluminium hydride
Li(AlSi2O6) keatite
LiBH4 lithium borohydride
LiBr lithium bromide 7550-35-8
LiBr·2H2O lithium bromide dihydrate
LiBrO lithium hypobromite
LiBrO2 lithium bromite
LiBrO3 lithium bromate 13550-28-2
LiBrO4 lithium perbromate
LiCl lithium chloride 7447-41-8
LiClO lithium hypochlorite 13840-33-0
LiClO2 lithium chlorite
LiClO3 lithium chlorate 13453-71-9
LiClO4 lithium perchlorate 7791-03-9
LiCN lithium cyanide 2408-36-8
LiCNO lithium cyanate
LiC2H5O lithium ethoxide 2388-07-0
LiF lithium fluoride 7789-24-4
LiH lithium hydride
LiHCO3 lithium bicarbonate 5006-97-3
LiHS lithium hydrosulfide
LiHSO3 lithium bisulfite
LiHSO4 lithium hydrogen sulfate 13453-86-6
LiH2AsO4 lithium dihydrogen arsenate
LiH2PO3 monolithium phosphite
LiH2PO4 monolithium phosphate
LiI lithium iodide 10377-51-2
LiIO lithium hypoiodite
LiIO2 lithium iodite
LiIO3 lithium iodate 13765-03-2
LiIO4 lithium periodate
LiNa sodium lithium
LiNbO3 lithium niobate
LiNO2 lithium nitrite 13568-33-7
LiNO3 lithium nitrate 7790-69-4
LiNO3·H2O lithium nitrate monohydrate
LiOH lithium hydroxide 1310-65-2
LiTaO3 lithium tantalate
lithium metatantalate
12031-66-2
LiVO3·2H2O lithium metavanadate dihydrate
Li2HAsO4 dilithium hydrogen arsenate
Li2B4O7·5H2O lithium tetraborate pentahydrate 1303-94-2
Li2CO3 lithium carbonate 554-13-2
Li2CrO4 lithium chromate 14307-35-8
Li2CrO4·2H2O lithium chromate dihydrate 7789-01-7
Li2Cr2O7 lithium dichromate 13843-81-7
Li2HPO3 dilithium phosphite
Li2HPO4 dilithium phosphate
Li2MoO4 lithium orthomolybdate 13568-40-6
Li2NbO3 lithium metaniobate 12031-63-9
Li2N2O2 lithium hyponitrite
Li2O lithium oxide 12057-24-8
Li2O2 lithium peroxide 12031-80-0
Li2S lithium sulfide 12136-58-2
Li2SO3 lithium sulfite 13453-87-7
Li2SO4 lithium sulfate 10377-48-7
Li2SeO3 lithium selenite 15593-51-8
Li2SeO4 lithium selenate 15593-52-9
Li2SiO3 lithium metasilicate 10102-24-6
lithium orthosilicate 63985-45-5
Li2TeO3 lithium tellurite 14929-69-2
Li2TeO4 lithium tellurate 15851-53-3
Li2TiO3 lithium metatitanate 12031-82-2
Li2WO4 lithium orthotungstate 13568-45-1
Li2ZrO3 lithium metazirconate
Li3AsO4 trilithium arsenate
Li3PO3 trilithium phosphite
Li3PO4 trilithium phosphate

M[തിരുത്തുക]

Chemical formula Synonyms CAS number
MgBr2 magnesium bromide 7789-48-2
Mg(BrO)2 magnesium hypobromite
Mg(BrO2)2 magnesium bromite
Mg(BrO3)2 magnesium bromate
Mg(BrO4)2 magnesium perbromate
Mg(AlO2)2 magnesium aluminate 12068-51-8
As2Mg3 magnesium arsenide 12044-49-4
MgCO3 magnesium carbonate
magnesite
546-93-0
MgC2O4 magnesium oxalate 547-66-0
Mg(ClO)2 magnesium hypochlorite 10233-03-1
Mg(ClO2)2 magnesium chlorite
Mg(ClO3)2 magnesium chlorate 10326-21-3
Mg(ClO3)2·xH2O magnesium chlorate hydrate
Mg(ClO4)2 magnesium perchlorate 10034-81-8
MgCl2 magnesium chloride 7786-30-3
MgCrO4 magnesium chromate 13423-61-5
MgCrO4·5H2O magnesium chromate pentahydrate
MgF2 magnesium fluoride 7783-40-6
MgHPO4 dimagnesium phosphate
MgI2 magnesium iodide 10377-58-9
Mg(IO)2 magnesium hypoiodite
Mg(IO2)2 magnesium iodite
Mg(IO3)2 magnesium iodate
Mg(IO4)2 magnesium periodate
MgMoO4 magnesium molybdate 13767-03-8
MgNH4PO4·6H2O magnesium ammonium phosphate hexahydrate 15490-91-2
Mg(NO2)2 magnesium nitrite
Mg(NO3)2 magnesium nitrate 10377-60-3
Mg(NO3)2·6H2O magnesium nitrate hexahydrate 13446-18-9
MgNaAl5(Si4O10)3(OH)6 montmorillonite (clay) 1318-93-0
MgO magnesium oxide
magnesia
periclase
1309-48-4
Mg(OH)2 magnesium hydroxide
milk of magnesia
1309-42-8
MgPo magnesium polonide
MgS magnesium sulfide 12032-36-9
MgSO3 magnesium sulfite 7757-88-2
MgSO4 magnesium sulfate ( മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ) 7487-88-9
MgSe magnesium selenide 1313-04-8
MgSeO3 magnesium selenite 15593-61-0
MgSeO4 magnesium selenate 14986-91-5
MgSiO3 magnesium metasilicate
enstatite
13776-74-4
MgTiO3 magnesium metatitanate 12032-30-3
Mg(VO3)2 magnesium metavanadate
MgWO4 magnesium tungstate 13573-11-0
Mg2Al(AlSiO5)(OH)4 amesite
Mg2P2O7 magnesium pyrophosphate 13446-24-7
Mg2SiO4 forsterite 10034-94-3
Mg3As2 magnesium arsenide 12044-49-4
Mg3Bi2 magnesium bismuthide 12048-46-3
Mg3P2 magnesium phosphide 12057-74-8
Mg3(Si2O5)(OH)4 chrysotile 12001-29-5
Mg3(Si4O10)(OH)2 talc ( ടാൽക് ) 14807-96-6
Mg3(VO4)2 magnesium orthovanadate
MnAs manganese(III) arsenide
MnBi manganese(III) bismuthide
MnBr2 manganese(II) bromide 13446-03-2
MnBr2·4H2O manganese(II) bromide tetrahydrate 10031-20-6
Mn(CHO2)2 manganese(II) formate 3251-96-5
Mn(CHO2)2·2H2O manganese(II) formate dihydrate 4247-36-3
MnCO3 manganese(II) carbonate 598-62-9
MnCl2 manganese(II) chloride 7773-01-5
MnF2 manganese(II) fluoride 7782-64-1
MnI2 manganese(II) iodide 7790-33-2
MnMoO4 manganese(II) orthomolybdate
Mn(NO3)2 manganese(II) nitrate 10377-66-9
Mn(NO3)2·4H2O manganese(II) nitrate tetrahydrate 20694-39-7
MnO manganese(II) oxide 1344-43-0
Mn(OH)2 manganese hydroxide 1310-97-0
MnOOH manganite 1310-98-1
MnO2 manganese dioxide ( മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് )
pyrolusite
1313-13-9
MnO4 permanganate ion 14333-13-2
MnPb8(Si2O7)3 barysilate
MnS manganese sulfide 18820-29-6
MnTe manganese(II) telluride 12032-88-1
MnZrO3 manganese(II) metazirconate
Mn2O3 manganese(III) oxide 1317-34-6
Mn3As2 manganese(II) arsenide
Mn3O4 manganese(II,III) oxide
trimanganese tetroxide
hausmannite
1317-35-7
Mn3P2 manganese(II) phosphide
Mn3Sb2 manganese(II) antimonide
MoBr2 molybdenum(II) bromide 13446-56-5
MoBr3 molybdenum(III) bromide 13446-57-6
MoCl2 molybdenum(II) chloride 13478-17-6
MoCl3 molybdenum(III) chloride 13478-18-7
MoCl5 molybdenum(V) chloride 10241-05-1
MoO2 molybdenum(IV) oxide 18868-43-4
MoO3 Molybdenum trioxide 1313-27-5
MoO42− molybdate ion 14259-85-9
MoSe2 molybdenum(IV) selenide 12058-18-3
MoS2 molybdenum sulfide
molybdenum disulfide
molybdenite
1317-33-5

N[തിരുത്തുക]

Chemical formula Synonyms CAS number
NCl3 nitrogen trichloride
NHCl2 dichloramine
NH2Cl chloramine
NH2 amide ion 17655-31-1
NH2CH2CH2NH2 ethylenediamine 107-15-3
NH2CH2CN aminoacetonitrile
NH2COOH carbamic acid
NH2CONH2 urea ( യൂറിയ ) 57-13-6
NH2C6H4SO3H sulfanilic Acid 121-57-3
NH2OH hydroxylamine 7803-49-8
(NH2)2CO urea ( യൂറിയ ) 57-13-6
NH3 ammonia ( അമോണിയ ) 7664-41-7
NH4+ ammonium ion 14798-03-9
(NH4)3N ammonium nitride
NH4Br ammonium bromide 12124-97-9
NH4CO2NH2 ammonium carbamate 1111-78-0
(NH4)2CO3 ammonium carbonate 506-87-6
NH4Cl ammonium chloride ( നവസാരം ) 12125-02-9
NH4ClO4 Ammonium perchlorate 7790-98-9
NH4HS ammonium hydrosulfide 12124-99-1
(NH4)H2AsO4 ammonium dihydrogen arsenate 13462-93-6
NH4NO3 ammonium nitrate 6484-52-2
NH4OCONH2 ammonium carbamate 1111-78-0
NH4OH ammonium hydroxide
(NH4)2Ce(NO3)6 ammonium cerium(IV) nitrate
ceric ammonium nitrate
CAN
16774-21-3
(NH4)3PO4 ammonium phosphate 7783-28-0
(NH4)2CrO4 ammonium chromate 7788-98-9
(NH4)2Hg(SCN)4 mercury(II) ammonium thiocyanate
(NH4)2[PtCl6] ammonium hexachloroplatinate(IV) 16919-58-7
(NH4)2[Pt(SCN)6] ammonium hexathiocyanoplatinate(IV) 19372-45-3
(NH4)2SO4 ammonium sulfate 7783-20-2
NI3 nitrogen triiodide 13444-85-4
NO nitric oxide
nitrogen oxide
nitrogen(II) oxide
10102-43-9
NOCl nitrosyl chloride
NOBr nitrosyl bromide
NOI nitrosyl iodide
NO2 nitrogen dioxide
nitrogen(IV) oxide
10102-44-0
NO2 nitrite ion 14797-65-0
NO2Cl nitryl chloride 13444-90-1
NO3 nitrate ion 14797-55-8
N2 nitrogen ( നൈട്രജൻ ) 7727-37-9
N2H2 diazene 3618-05-1
N2H4 hydrazine 302-01-2
N2O nitrous oxide ( നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് )
dinitrogen oxide
nitrogen(I) oxide
10024-97-2
N2O3 dinitrogen trioxide
nitrogen(III) oxide
10544-73-7
N2O4 dinitrogen tetroxide
nitrogen(IV) oxide
10544-72-6
N2O5 dinitrogen pentaoxide
nitrogen(V) oxide
10102-03-1
N4H4 trans-tetrazene 54410-57-0
NaAlSi3O3 albite
NaAsO2 sodium metaarsenite 7784-46-5
NaH2AsO4 sodium dihydrogen arsenate
NaAu(CN)2 sodium dicyanoaurate(I) 15280-09-8
Na2Cr2O7 · 2H2O Sodium dichromate dihydrate 10588-01-9
Na[B(NO3)4] sodium tetranitratoborate(III)
NaBr sodium bromide 7647-15-6
NaBrO sodium hypobromite
NaBrO2 sodium bromite
NaBrO3 sodium bromate
NaBrO4 sodium perbromate
NaCN sodium cyanide ( സോഡിയം സയനൈഡ് ) 143-33-9
NaCNO sodium cyanate ( സോഡിയം സയനേറ്റ് )
NaCNO sodium fulminate ( സോഡിയം ഫുൾമിനേറ്റ് )
NaC6F5COO pentafluorobenzoate
NaC6H5COO sodium benzoate 532-32-1
NaC6H7O7 monosodium citrate 18996-35-5
NaCa2(Al5Si5O20) · 6H2O thomsonite
NaCl sodium chloride ( സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് )
rock-salt
halite
7647-14-5
NaClO2 sodium chlorite 7758-19-2
NaClO3 sodium chlorate 7775-09-9
NaClO4 sodium perchlorate 7601-89-0
NaF sodium fluoride 7681-49-4
NaOF sodium hypofluorite
NaH sodium hydride 7646-69-7
NaHCOO sodium formate 141-53-7
NaHCO3 sodium bicarbonate ( സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് )
baking soda
144-55-8
NaHS sodium hydrosulfide
NaHSO3 sodium bisulfite 7631-90-5
NaHSO4 sodium bisulfate 7681-38-1
NaH2PO3 monosodium phosphite
NaH2PO4 monosodium phosphate
NaI sodium iodide 7681-82-5
NaIO sodium hypoiodite
NaIO2 sodium iodite
NaIO3 sodium iodate
NaIO4 sodium periodate
NaNH2C6H4SO3 sodium sulfanilate 515-74-2
NaNO2 sodium nitrite 7632-00-0
NaNO3 sodium nitrate 7631-99-4
NaNbO3 sodium metaniobate
NaNbO3 · 7H2O sodium metaniobate heptahydrate
NaOCl sodium hypochlorite 7681-52-9
NaOH sodium hydroxide ( സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ) 1310-73-2
NaO2As(CH3)2 · 3H2O sodium salt of cacodylic acid 124-65-2
NaSeO3 sodium selenite
NaTaO3 sodium metatantalate
NaVO3 sodium metavanadate 13718-26-8
Na2CO3 sodium carbonate ( സോഡിയം കാർബണേറ്റ് )
soda ash
497-19-8
Na2C2O4 sodium oxalate 62-76-0
Na2C6H6O7 disodium citrate 144-33-2
Na2HAsO4 disodium hydrogen arsenate
Na2HPO3 disodium phosphite
Na2HPO4 disodium phosphate
Na2MoS4 sodium thiomolybdate 18198-15-7
Na2N2O2 sodium hyponitrite
Na2O2 sodium peroxide 1313-60-6
Na2O sodium oxide 1313-59-3
Na2S sodium monosulfide 1313-82-2
Na2SO3 sodium sulfite 7757-83-7
Na2SO4 sodium sulfate
salt cake
7757-82-6
Na2S2O3 sodium thiosulfate 7772-98-7
Na2S2O5 sodium disulfite 7681-57-4
Na2S2O8 sodium persulfate 7775-27-1
Na2S4 sodium tetrasulfide 12034-39-8
Na2SeO3 sodium selenite 10102-18-8
Na2SeO4 sodium selenate 13410-01-0
Na2TeO3 sodium tellurite 10102-20-2
Na2TeO4 sodium tellurate
Na2TiO3 sodium metatitanate
Na2Zn(OH)4 sodium zincate 12179-14-5
Na2ZnO2 sodium zincate 37224-32-1
Na2ZrO3 sodium metazirconate
Na3AlF6 cryolite 15096-52-3
Na3AsO4 sodium arsenate
Na3[Co(CO3)3] sodium tricarbonatocobaltate(III)
Na3VO4 sodium orthovanadate 13721-39-6
Na3C6H5O7 trisodium citrate
Na3PO3 trisodium phosphite
Na3PO4 trisodium phosphate
Na4V2O7 sodium pyrovanadate 13517-26-5
NbBr5 niobium(V) bromide 13478-45-0
NbCl3 niobium(III) chloride 13569-59-0
NbCl5 niobium(V) chloride 10026-12-7
NbI5 niobium(V) iodide 13779-92-5
Nb2O3 niobium(III) oxide
NdCl2 neodymium(II) chloride
neodymium dichloride
25469-93-6
NdI2 neodymium(III) iodide
neodymium diiodide
61393-36-0
Nd(OH)3 neodymium hydroxide 16469-17-3
Nd2O3 neodymium(III) oxide
dineodymium trioxide
1313-97-9
NiAs nickel(III) arsenide 27016-75-7
NiAsS nickel arsenic sulfide
gersdorffite
12255-10-6
NiBr2 nickel(II) bromide 13462-88-9
NiBr2 · 3H2O nickel(II) bromide trihydrate 7789-49-3
NiBr2 · 6H2O nickel(II) bromide hexahydrate
Ni(CO)3 nickel(II) carbonate
Ni(CO)4 nickel tetracarbonyl 13463-39-3
NiC2O4 · 2H2O nickel(II) oxalate dihydrate 6018-94-6
NiCl2 nickel(II) chloride 7718-54-9
NiFe2O4 nickel(II) iron(III) oxide
NiI2 nickel(II) iodide 13462-90-3
Ni(H2PO)2 · 6H2O nickel(II) hypophosphite hexahydrate
NiMoO4 nickel(II) orthomolybdate
Ni(NO3)2 · 6H2O nickel(II) nitrate hexahydrate 13478-00-7
NiOOH nickel oxo-hydroxide
NiO nickel(II) oxide 1313-99-1
Ni(OH)2 nickel(II) hydroxide 12054-48-7
NiS nickel(II) sulfide
millerite
16812-54-7
NiSO4 nickel sulfate 7786-81-4
NiS2 nickel sulfide 12035-51-7
NiSb nickel antimonide
NiSe nickel(II) selenide 12201-85-3
NiTiO3 nickel(II) metatitanate
Ni(VO3)2 nickel(II) metavanadate
NiWO4 nickel(II) orthotungstate
Ni2SiO4 nickel(II) orthosilicate
Ni3(PO4)2 nickel(II) orthophosphate 14396-43-1
Ni3Sb2 nickel(II) antimonide

O[തിരുത്തുക]

Chemical formula Synonyms CAS number
O oxygen ( ഓക്സിജൻ ) 7782-44-7
O2 dioxygen 7782-44-7
O2 superoxide ion ( സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് അയോൺ ) 11062-77-4
O22− peroxide ion 14915-07-2
OF2 oxygen difluoride 7783-41-7
O2F2 dioxygen difluoride 7783-44-0
OH hydroxide ion 14280-30-9
O3 ozone 10028-15-6
O3 ozonide ion 12596-80-4

P[തിരുത്തുക]

Chemical formula Synonyms CAS number
PCl3 phosphorus trichloride 7719-12-2
PCl5 phosphorus pentachloride 10026-13-8
POCl3 phosphoryl chloride 10025-87-3
P2I4 diphosphorus tetraiodide 13455-00-0
P2O5 phosphorus pentoxide 1314-56-3
P2S3 diphosphorus trisulfide 12165-69-4
P2Se3 diphosphorus triselenide 1314-81-4
P3N5 triphosphorus pentanitride 12136-91-3
PH3 phosphine 7803-51-2
POCl3 phosphoryl chloride 10025-87-3
PbCl2 lead(II) chloride 7758-95-4
PbCl4 lead(IV) chloride 13463-30-4
PbHAsO4 lead hydrogen arsenate 7784-40-9
PbI2 lead(II) iodide 10101-63-0
Pb(IO3)2 lead(II) iodate 25659-31-8
Pb(N3)2 lead(II) nitride
Pb(NO3)2 lead(II) nitrate 10099-74-8
Pb(OH)2 lead(II) hydroxide 19783-14-3
Pb(OH)4 lead(IV) hydroxide
PbC2O4 lead oxalate 814-93-7
PbCO3 lead carbonate 598-63-0
PbCrO4 lead chromate 7758-97-6
PbF2 lead(II) fluoride 7783-46-2
PbO lead(II) oxide 1317-36-8
PbO2 lead dioxide 1309-60-0
PbS lead(II) sulfide 1314-87-0
PbSO4 lead(II) sulfate 7446-14-2
PoBr2 polonium dibromide 66794-54-5
PoCl2 polonium dichloride
PoCl4 polonium tetrachloride 10026-02-5
PoF6 polonium hexafluoride 35473-38-2
PoH2 polonium hydride 31060-73-8
PoO polonium monoxide
PoO2 polonium dioxide 7446-06-2
PoO3 polonium trioxide

R[തിരുത്തുക]

Chemical formula Synonyms CAS number
RaCl2 radium chloride
RbBr rubidium bromide 7789-39-1
RbBrO rubidium hypobromite
RbBrO2 rubidium bromite
RbBrO3 rubidium bromate
RbBrO4 rubidium perbromate
RbCl rubidium chloride 7791-11-9
RbClO rubidium hypochlorite
RbClO2 rubidium chlorite
RbClO3 rubidium chlorate 13446-71-4
RbClO4 rubidium perchlorate 13510-42-4
RbCN rubidium cyanide 19073-56-4
RbCNO rubidium cyanate
RbCNO rubidium fulminate
RbF rubidium fluoride 13446-74-7
RbH rubidium hydride
RbH2PO3 monorubidium phosphite
RbH2PO4 monorubidium phosphate
RbHS rubidium hydrosulfide
RbI rubidium iodide 7790-29-6
RbIO rubidium hypoiodite
RbIO2 rubidium iodite
RbIO3 rubidium iodate
RbIO4 rubidium periodate
RbOH rubidium hydroxide 1310-82-3
Rb2O rubidium oxide 18088-11-4
Rb2O2 rubidium peroxide
Rb2CO3 rubidium carbonate 584-09-8
Rb2S rubidium sulfide
Rb2SO3 rubidium sulfite
Rb2SO4 rubidium sulfate 7488-54-2
Rb2HPO3 dirubidium phosphite
Rb2HPO4 dirubidium phosphate
Rb3PO3 trirubidium phosphite
Rb3PO4 trirubidium phosphate
RbHCO3 rubidium bicarbonate
RbHSO3 rubidium bisulfite
RbHSO4 rubidium bisulfate 15587-72-1
RbNbO3 rubidium niobate
RbNO2 rubidium nitrite
RbNO3 rubidium nitrate 13126-12-0
RnF2 radon difluoride
RuCl3 ruthenium(III) chloride 10049-08-8
RuF6 ruthenium hexafluoride 13693-08-8
RuO4 ruthenium tetroxide 20427-56-9

S[തിരുത്തുക]

Chemical formula Synonyms CAS number
SCN thiocyanate 302-04-5
SF4 sulfur tetrafluoride 7783-60-0
SF6 sulfur hexafluoride 2551-62-4
SOF2 thionyl difluoride 7783-42-8
SO2 sulfur dioxide ( സൾഫർ ഡയോക്‌സൈഡ് ) 7446-09-5
SO2Cl2 sulfuryl chloride 7791-25-5
SO2F2 sulfuryl difluoride 2699-79-8
SO2OOH peroxymonosulfurous acid (aqueous)
SO3 sulfur trioxide 7446-11-9
SO32− sulfite ion 14265-45-3
SO42− sulfate ion 14808-79-8
S2Br2 sulfur(II) bromide 71677-14-0
S2O32− thiosulfate ion 14383-50-7
S2O72− disulfate ion 16057-15-1
SbBr3 antimony(III) bromide 7789-61-9
SbCl3 antimony(III) chloride 10025-91-9
SbCl5 antimony(V) chloride 7647-18-9
SbI3 antimony(III) iodide 7790-44-5
SbPO4 antimony(III) phosphate
Sb2OS2 antimony oxysulfide
kermesite
12196-78-0
Sb2O3 antimony(III) oxide 1309-64-4
Sb2O5 antimony(V) oxide 1314-60-9
Sb2S3 antimony(III) sulfide 1345-04-6
Sb2Se3 antimony(III) selenide 1315-05-5
Sb2Se5 antimony(V) selenide
Sb2Te3 antimony(III) telluride
Sc2O3 scandium oxide
scandia
12060-08-1
SeBr4 selenium(IV) bromide 7789-65-3
SeCl selenium(I) chloride
SeCl4 selenium(IV) chloride 10026-03-6
SeOCl2 selenium(IV) oxychloride 7791-23-3
SeOF2 selenyl difluoride 7783-43-9
SeO2 selenium(IV) oxide 7446-08-4
SeO42− selenate ion 14124-68-6
SeTe selenium(IV) telluride 12067-42-4
SiBr4 silicon(IV) bromide 7789-66-4
SiC silicon carbide 409-21-2
SiCl4 silicon(IV) chloride 10026-04-7
SiH4 silane 7803-62-5
SiI4 silicon(IV) iodide 13465-84-4
SiO2 silicon(IV) dioxide
silica
quartz
7631-86-9
SiO44− silicate ion 17181-37-2
Si2O76− disilicate ion
Si3N4 silicon nitride 12033-89-5
Si6O1812− cyclosilicate ion
SnBrCl3 tin(IV) bromotrichloride
SnBr2 tin(II) bromide 10031-24-0
SnBr2Cl2 tin(IV) dibromodichloride
SnBr3Cl tin(IV) tribromochloride 14779-73-8
SnBr4 tin(IV) bromide 7789-67-5
Sn(CH3COO)2 tin(II) acetate
Sn(CH3COO)4 tin(IV) acetate
SnCl2 tin(II) chloride 7772-99-8
SnCl2I2 tin(IV) dichlorodiiodide
SnCl4 tin(IV) chloride 7646-78-8
Sn(CrO4)2 tin(IV) chromate 10101-75-4
SnI4 tin(IV) iodide 7790-47-8
Sn(OH)2 tin(II) hydroxide
Sn(OH)4 tin(IV) hydroxide
SnO tin(II) oxide
SnO2 tin(IV) oxide 18282-10-5
SnO32− stannate ion
SnS tin(II) sulfide 1314-95-0
SnS2 tin(IV) sulfide 1315-01-1
Sn(SO4)2·2H2O tin(IV) sulfate dihydrate
SnSe tin(II) selenide 1315-06-6
SnSe2 tin(IV) selenide 20770-09-6
SnTe tin(II) telluride 12040-02-7
SnTe4 tin(IV) telluride
Sn(VO3)2 tin(II) metavanadate
Sn3Sb4 tin(IV) antimonide
SrBr2 strontium bromide 10476-81-0
SrBr2·6H2O strontium bromide hexahydrate 7789-53-9
SrCO3 strontium carbonate 1633-05-2
SrCl2 strontium chloride 10476-85-4
Sr(ClO)2 strontium hypochlorite
Sr(ClO2)2 strontium chlorite
Sr(ClO3)2 strontium chlorate
Sr(ClO4)2 strontium perchlorate
SrC2O4 strontium oxalate 814-95-9
SrF2 strontium fluoride 7783-48-4
SrHfO3 strontium hafnate
Sr(HS)2 strontium hydrosulfide
SrI2 strontium iodide 10476-86-5
SrI2·6H2O strontium iodide hexahydrate 7790-40-1
Sr(IO)2 strontium hypoiodite
Sr(IO2)2 strontium iodite
Sr(IO3)2 strontium iodate
Sr(IO4)2 strontium periodate
Sr(MnO4)2 strontium permanganate
SrMoO4 strontium orthomolybdate 13470-04-7
Sr(NbO3)2 strontium metaniobate
SrO strontium oxide 1314-11-0
Sr(OH)2 strontium hydroxide
Sr2RuO4 strontium ruthenate
SrS strontium sulfide 1314-96-1
SrSeO3 strontium selenite 14590-38-6
SrSeO4 strontium selenate 7446-21-1
SrTeO3 strontium tellurite 15851-40-8
SrTeO4 strontium tellurate 15852-10-5
SrTiO3 strontium metatitanate

T[തിരുത്തുക]

Chemical formula Name CAS number
T2O tritium oxide
tritiated water
14940-65-9
TaBr3 tantalum(III) bromide
TaBr5 tantalum(V) bromide 13451-11-1
TaCl5 tantalum(V) chloride 7721-01-9
TaI5 tantalum(V) iodide 14693-81-3
TaO3 tantalate ion
TcO4 pertechnetate ion 14333-20-1
TeBr2 tellurium(II) bromide 7789-54-0
TeBr4 tellurium(IV) bromide 10031-27-3
TeCl2 tellurium(II) chloride 10025-71-5
TeCl4 tellurium(IV) chloride 10026-07-0
TeI2 tellurium(II) iodide
TeI4 tellurium(IV) iodide 7790-48-9
TeO2 tellurium(IV) oxide 7446-07-3
TeO4 tellurate ion 15852-22-9
TeY yttrium telluride 12187-04-1
Th(CO3)2 thorium carbonate 19024-62-5
Th(NO3)4 thorium nitrate 13823-29-5
ThO2 thorium(IV) oxide
Th(SO4)2 thorium(IV) sulfate
TiBr4 titanium(IV) bromide 7789-68-6
TiCl2I2 titanium(IV) dichlorodiiodide
TiCl3I titanium(IV) trichloroiodide
TiCl4 titanium tetrachloride 7550-45-0
TiH2 titanium hydride
TiO2 titanium dioxide
rutile
1317-70-0
TiO32− titanate ion
TlBr thallium(I) bromide 7789-40-4
TlBr3 thallium(III) bromide 13701-90-1
Tl(CHO2) thallium(I) formate 992-98-3
TlC2H3O2 thallium(I) acetate 563-68-8
Tl(C3H3O4) thalliium(I) malonate 2757-18-8
TlCl thallium(I) chloride 7791-12-0
TlCl3 thallium(III) chloride 13453-32-2
TlF thallium(I) fluoride 7789-27-7
TlI thallium(I) iodide 7790-30-9
TlIO3 thallium(I) iodate 14767-09-0
TlI3 thallium(III) iodide
TiI4 titanium(IV) iodide 7720-83-4
TiO(NO3)2 · xH2O titanium(IV) oxynitrate hydrate
TlNO3 thallium(I) nitrate 10102-45-1
TlOH thallium(I) hydroxide 12026-06-1
TlPF6 thallium(I) hexafluorophosphate 60969-19-9
TlSCN thallium thiocyanate 3535-84-0
Tl2MoO4 thallium(I) orthomolybdate
Tl2SeO3 thallium(I) selenite
Tl2TeO3 thallium(I) tellurite
Tl2WO4 thallium(I) orthotungstate
Tl3As thallium(I) arsenide
TmCl3 thulium(III) chloride 13537-18-3
Tm(NO3)3 thulium(III) nitrate
Tm2(SO4)3 thullium(III) sulfate

U[തിരുത്തുക]

Chemical formula Synonyms CAS number
UBr2 uranium dibromide 13775-13-8
UBr3 uranium tribromide 13470-19-4
UBr5 uranium pentabromide 13775-16-1
UC2 uranium carbide 12070-09-6
UCl3 uranium trichloride 10025-93-1
UCl4 uranium tetrachloride 10026-10-5
UF4 uranium(IV) fluoride 10049-14-6
UF6 uranium(VI) fluoride 7783-81-5
UI3 uranium(III) iodide
UN uranium nitride 12033-83-9
UO2 uranium dioxide 1344-57-6
UO2(CH3COO)2 uranyl acetate 541-09-3
UO2Cl2 uranyl chloride 7791-26-6
UO2(HCOO)2 uranyl formate 16984-59-1
UO2(NO3)2 uranyl nitrate 10102-06-4
UO2SO4 uranyl sulfate
UO3 uranium trioxide 1344-58-7
U3O8 triuranium octoxide 1344-59-8
USe2 uranium diselenide 12138-21-5
US2 uranium sulfide 12039-14-4
UTe2 uranium ditelluride 12138-37-3

V[തിരുത്തുക]

Chemical formula Synonyms CAS number
VBr2 vanadium(II) bromide
VBr3 vanadium(III) bromide 13470-26-3
VCl2 vanadium(II) chloride 10580-52-6
VCl3 vanadium(III) chloride 7718-98-1
VI3 vanadium(III) iodide 15513-94-7
VN vanadium nitride 24646-85-3
VOC2O4 vanadyl oxalate
VOSO4 vanadium oxysulfate 27774-13-6
V2O3 vanadium(III) oxide 1314-34-7
V2O5 vanadium pentoxide 1314-62-1
V2O74− divanadate ion
pyrovanadate ion

W[തിരുത്തുക]

Chemical formula Synonyms CAS number
WBr2 tungsten(II) bromide 13470-10-5
WBr3 tungsten(III) bromide 15163-24-3
WBr4 tungsten(IV) bromide 14055-81-3
WBr5 tungsten(V) bromide 13470-11-6
WBr6 tungsten(VI) bromide 13701-86-5
W(CO)6 tungsten(VI) carbonyl 14040-11-0
WCl2 tungsten(II) chloride 13470-12-7
WCl3 tungsten(III) chloride 20193-56-0
WCl4 tungsten(IV) chloride 13470-13-8
WCl5 tungsten(V) chloride 13470-14-9
WCl6 tungsten(VI) chloride 13283-01-7
WF4 tungsten(IV) fluoride 13766-47-7
WF5 tungsten(V) fluoride 19357-83-6
WF6 tungsten(VI) fluoride 7783-82-6
WI2 tungsten(II) iodide 13470-17-2
WI4 tungsten(IV) iodide 14055-84-6
WOBr3 tungsten(V) oxytribromide 20213-56-3
WOBr4 tungsten(VI) oxytetrabromide 13520-77-9
WOCl3 tungsten(V) oxytrichloride 14249-98-0
WOCl4 tungsten(VI) oxytetrachloride 13520-78-0
WOF4 tungsten(VI) oxytetrafluoride 13520-79-1
WO2 tungsten(IV) oxide 12036-22-5
WO2Br2 tungsten(VI) dioxydibromide 13520-75-7
WO2Cl2 tungsten(VI) dioxydichloride 13520-76-8
WO2I2 tungsten(VI) dioxydiiodide 14447-89-3
WO3 tungsten(VI) oxide 1314-35-8
WO42− tungstate ion 14311-52-5
WS2 tungsten(IV) sulfide 12138-09-9
WS3 tungsten(VI) sulfide 12125-19-8
WSe2 tungsten(IV) selenide 12067-46-8
WTe2 tungsten(IV) telluride 12067-76-4
W2C tungsten carbide 12070-13-2

Y[തിരുത്തുക]

Chemical formula Synonyms CAS number
YAs yttrium arsenide 12255-48-0
YB6 yttrium boride 12008-32-1
YBr3 yttrium bromide 13469-98-2
YC2 yttrium carbide 12071-35-1
YCl3 yttrium chloride 10361-92-9
YF3 yttrium fluoride 13709-49-4
YP yttrium phosphide 12294-01-8
YSb yttrium antimonide 12186-97-9
YVO4 yttrium vanadate 13566-12-6
Y2O3 yttria
yttrium oxide
1314-36-9
Y2S3 yttrium sulfide 12039-19-9
YbBr2 ytterbium(II) bromide 25502-05-0
YbBr3 ytterbium(III) bromide 13759-89-2
YbCl2 ytterbium(II)chloride 13874-77-6
YbCl3 ytterbium(III) chloride 10361-91-8
YbCl3·6H2O ytterbium(III) chloride hexahydrate 19423-87-1
Yb(ClO4)3 ytterbium(III) perchlorate
YbF2 ytterbium(II) fluoride 15192-18-4
YbF3 ytterbium(III) fluoride 13760-80-0
YbI2 ytterbium(II) iodide 19357-86-9
YbI3 ytterbium(III) iodide 13813-44-0
YbPO4 ytterbium(III) phosphate
YbSe ytterbium(II) selenide 12039-54-2
YbSi2 ytterbium(II) silicide 12039-89-3
Yb2O3 ytterbium(III) oxide 1314-37-0
Yb2S3 ytterbium(III) sulfide 12039-20-2
Yb2Se3 ytterbium(III) selenide 12166-52-8
YbTe ytterbium(II) telluride 12125-58-5

Z[തിരുത്തുക]

Chemical formula Synonyms CAS number
Zn(AlO2)2 zinc aluminate 68186-87-8
Zn(AsO2)2 zinc arsenite 10326-24-6
ZnBr2 zinc bromide 7699-45-8
Zn(CN)2 zinc cyanide 557-21-1
ZnCO3 zinc carbonate 3486-35-9
Zn(C8H15O2)2 zinc caprylate 557-09-5
Zn(ClO3)2 zinc chlorate 10361-95-2
ZnCl2 zinc chloride 7646-85-7
ZnCr2O4 zinc chromite 12018-19-8
ZnF2 zinc fluoride 7783-49-5
Zn(IO3)2 zinc iodate 7790-37-6
ZnI2 zinc iodide 10139-47-6
ZnMoO4 zinc orthomolybdate
Zn(NO2)2 zinc nitrite 10102-02-0
Zn(NO3)2 zinc nitrate 7779-88-6
Zn(NbO3)2 zinc metaniobate
ZnO zinc(II) oxide
zinc oxide
1314-13-2
ZnO2 zinc peroxide 1314-22-3
Zn(OH)2 zinc hydroxide 20427-58-1
Zn(OH)42− zincate ion
ZnS zinc sulfide
sphalerite
1314-98-3
Zn(SCN)2 zinc thiocyanate 557-42-6
Zn(SeCN)2 zinc selenocyanate
ZnSO3 zinc sulfite
ZnS2O3 zinc thiosulfate
ZnSO4 zinc sulfate 7733-02-0
ZnSb zinc antimonide 12039-35-9
ZnSe zinc selenide 1315-09-9
ZnSeO3 zinc selenite 13597-46-1
ZnSeO4 zinc selenate
ZnSnO3 zinc stannate 12036-37-2
Zn(TaO3)2 zinc metatantalate
ZnTe zinc telluride 1315-11-3
ZnTeO3 zinc tellurite
ZnTeO4 zinc tellurate
ZnTiO3 zinc metatitanate
Zn(VO3)2 zinc metavanadate
ZnWO4 zinc orthotungstate
ZnZrO3 zinc metazirconate
Zn2P2O7 zinc pyrophosphate 7446-26-6
Zn2SiO4 zinc orthosilicate 13597-65-4
Zn3(AsO4)2 zinc arsenate 13464-44-3
Zn3As2 zinc arsenide 12006-40-5
Zn3N2 zinc nitride 1313-49-1
Zn3P2 zinc phosphide 1314-84-7
Zn3(PO4)2 zinc phosphate 7779-90-0
Zn3Sb2 zinc antimonide
ZrB2 zirconium boride 12045-64-6
ZrBr4 zirconium bromide 13777-25-8
ZrC zirconium carbide 12020-14-3
ZrCl4 zirconium tetrachloride 10026-11-6
ZrF4 zirconium fluoride 7783-64-4
ZrI4 zirconium iodide 13986-26-0
ZrN zirconium nitride 25658-42-8
Zr(NO3)4 zirconium(IV) nitrate
Zr(OH)4 zirconium hydroxide 14475-63-9
ZrO2 zirconium dioxide
baddeleyite
1314-23-4
ZrO32− zirconate ion
ZrP2 zirconium phosphide 12037-80-8
ZrS2 zirconium sulfide 12039-15-5
ZrSi2 zirconium silicide 12039-90-6
ZrSiO4 zirconium(IV) silicate 10101-52-7
Zr(SO4)2 zirconium(IV) sulfate 14644-61-2
Zr3(PO4)4 zirconium phosphate 13765-95-2

External links[തിരുത്തുക]