യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മേരിലാൻഡ് അർബോറെട്ടം & ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മേരിലാൻഡ് അർബോറെട്ടം & ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ മേരിലാൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി - കോളേജ് പാർക്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അർബോറെട്ടവും ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനും സന്ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിവിധ കോഴ്സുകളുടെ തുറസ്സായ ക്ലാസ്സ് റൂം ആയി ഗാർഡൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ചിത്രശാല[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]