യു.എൻ വിമൻ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

മുഴുവൻ ചുരുക്കെഴുത്ത് The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women യു.എൻ വിമൻ എന്നത് പ്രചരിത നാമം. ലിംഗ വിവേചന നിർമ്മാർജനവും സ്തീ ശാക്തീകരണവും ലക്ഷ്യമിടന്ന ഐക്യ രാഷ്ര സഭാ ഉപസംഘടന. 2011 ജനുവരിയിലാണ് രൂപീകൃതമായത്.

ലക്ഷ്യങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  • വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ സർക്കാർ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്തീ ശാക്തീകരണ വനിതാ നയ രൂപീകരണ സമിതികൾക്ക് *ഉപദേശ/നിർദേശങ്ങൾ നൽകുകയും , ആഗോള മാനദണ്ഡങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുക.
  • ഇപ്രകാരം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഐക്യ രാഷ്ട് സഭാങ്ങളായ രാജ്യങ്ങളെ സഹായിക്കുക.
  • ആവശ്യാനുസരണം അതിനായി സാമ്പത്തികവും സാങ്കേതികവുമായ സഹായങ്ങൾ നൽകു.
  • സ്തീ സമത്ത്വം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ ഐക്യ രാഷ്ട സഭയുടെ ഇടപെടൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ പങ്കാളി രാജ്യങ്ങളെ സഹായിക്കുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=യു.എൻ_വിമൻ&oldid=1924252" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്