യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം പാർലമെന്റ് നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളുടെ(1801-1832) പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
1801 to 1832
1832 to 1868
1868 to 1885
1885 to 1918
1918 to 1945
1950 to 1974
1974 to 1983
1983 to 1997
1997 to present

നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളുടെ പട്ടിക[തിരുത്തുക]

തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഇംഗ്ലണ്ട് (148)[തിരുത്തുക]

കോൺവോൾ (42)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം 1801 1802 1806 1807 1812 1818 1820 1826 1830 1831
ബോഡ്മിൻ 2 സ്വയംഭരണം
ബോസ്സിനെൈ 2 സ്വയംഭരണം
കോളിംഗ്ടൺ 2 സ്വയംഭരണം
കാമൽഫോർഡ് 2 സ്വയംഭരണം
കോൺവോൾ 2 കൗണ്ടി
കിഴക്ക് ലൂ 2 സ്വയംഭരണം
Fowey 2 സ്വയംഭരണം
ഹെൽസ്റ്റൺ 2 സ്വയംഭരണം
ലാൻസെസ്റ്റൺ 2 സ്വയംഭരണം
ലിസ്കെയാർഡ് 2 സ്വയംഭരണം
ലൊസ്ട്‌വിതിയീ 2 സ്വയംഭരണം
മിച്ചൽ അഥവാ സെന്റ് മൈക്കിൾസ് 2 സ്വയംഭരണം
ന്യൂപോർട്ട് 2 സ്വയംഭരണം
പെൻറിനും ഫാൽമോത്തും 2 സ്വയംഭരണം
സൽതാഷ് 2 സ്വയംഭരണം
സെന്റ് ജർമ്മൻസ് 2 സ്വയംഭരണം
സെന്റ് ഐവ്സ് 2 സ്വയംഭരണം
സെന്റ് മവെസ് 2 സ്വയംഭരണം
ട്രെഗണി 2 സ്വയംഭരണം
ട്രൂറോ 2 സ്വയംഭരണം
വെസ്റ്റ് ലൂ 2 സ്വയംഭരണം

ഡിവൺ (26)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
ആഷ്ബർട്ടൺ 2 സ്വയംഭരണം
ബാർൺസ്റ്റെപ്പിൾ 2 സ്വയംഭരണം
ബീരൽസ്റ്റൺ 2 സ്വയംഭരണം
ഡാർട്ട്മൗത്ത് 2 സ്വയംഭരണം
ഡിവൺ 2 കൗണ്ടി
എക്സെറ്റർ 2 സ്വയംഭരണം
ഹോനിറ്റൺ 2 സ്വയംഭരണം
ഒക്ഹാംപ്റ്റൺ 2 സ്വയംഭരണം
പ്ലിമൗത്ത് 2 സ്വയംഭരണം
പ്ലിംപ്ടൺ എർലെ 2 സ്വയംഭരണം
ടാവിസ്റ്റോക്ക് 2 സ്വയംഭരണം
ടിവർടൺ 2 സ്വയംഭരണം
ട്ടോട്ട്നസ് 2 സ്വയംഭരണം

സോമർസെറ്റ് (16)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
ബാത്ത് 2 സ്വയംഭരണം
ബ്രിഡ്ജ്വാട്ടർ 2 സ്വയംഭരണം
ഇൽചെസ്റ്റർ 2 സ്വയംഭരണം
മിൽബോൺ പോർട്ട് 2 സ്വയംഭരണം
മയിൻഹെഡ് 2 സ്വയംഭരണം
സോമർസെറ്റ് 2 കൗണ്ടി
ടൗൺടൺ 2 സ്വയംഭരണം
വെൽസ് 2 സ്വയംഭരണം

ഡോർസെറ്റ് (20)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
ബ്രിഡ്പോർട്ട് 2 സ്വയംഭരണം
കോർഫേ കൊട്ടാരം 2 സ്വയംഭരണം
ഡോർചെസ്റ്റർ 2 സ്വയംഭരണം
ഡോർസെറ്റ് 2 കൗണ്ടി
ലൈമി റെഗിസ് 2 സ്വയംഭരണം
പൂൽ 2 സ്വയംഭരണം
ഷഫ്റ്റസ്ബറി 2 സ്വയംഭരണം
വേർഹാം 2 സ്വയംഭരണം
വെമൗത്തും മെൽകോമ്പ് റീജസും 4 സ്വയംഭരണം

ഗ്ലോസ്റ്റർഷയർ (10)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
ബ്രിസ്റ്റോൾ 2 സ്വയംഭരണം Partly in Somerset
സിരെൻസെസ്റ്റർ 2 സ്വയംഭരണം
ഗ്ലോസ്റ്റർ 2 സ്വയംഭരണം
ഗ്ലോസ്റ്റർഷെയർ 2 കൗണ്ടി
ട്യൂക്സ്‌ബറി 2 സ്വയംഭരണം

വിൽറ്റ്ഷയർ (34)[തിരുത്തുക]

കാൽനെ 2 സ്വയംഭരണം
ചിപ്പെൻഹാം 2 സ്വയംഭരണം
ക്രിക്ക്‌ലെയ്ഡ് 2 സ്വയംഭരണം
ഡെവിസെസ് 2 സ്വയംഭരണം
ഡൗണ്ടൺ 2 സ്വയംഭരണം
ഗ്രേറ്റ് ബെഡ്‌വിൻ 2 സ്വയംഭരണം
ഹെയ്റ്റ്സ്‌ബറി 2 സ്വയംഭരണം
ഹിൻഡൺ 2 സ്വയംഭരണം
ലുഡ്ജർസ്‌ഹാൾ 2 സ്വയംഭരണം
മെയ്ംസ്ബറി 2 സ്വയംഭരണം
മാൾ 2 സ്വയംഭരണം
ഓൾഡ് സാറം 2 സ്വയംഭരണം
സാലിസ്ബറി 2 സ്വയംഭരണം
വെസ്റ്റ്ബറി 2 സ്വയംഭരണം
വിൽട്ടൺ 2 സ്വയംഭരണം
വിൽറ്റ്ഷയർ 2 കൗണ്ടി
വൂട്ടൺ ബാസറ്റ് 2 സ്വയംഭരണം

തെക്ക് കിഴക്ക് ഇംഗ്ലണ്ട് (126)[തിരുത്തുക]

ബക്കിങ്ഹാംഷയർ (14)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
അമെർഷാം 2 സ്വയംഭരണം
അയെൽസ്‌ബറി 2 സ്വയംഭരണം
ബക്കിങ്ഹാം 2 സ്വയംഭരണം
ബക്കിങ്ഹാംഷയർ 2 കൗണ്ടി
ഗ്രേറ്റ് മാർലോ 2 സ്വയംഭരണം
വെൻഡോവർ 2 സ്വയംഭരണം
വൈകോംബ് 2 സ്വയംഭരണം

ഓക്സ്ഫോർഡ്ഷയർ (9)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
ബാൻബറി 1 സ്വയംഭരണം
ഓക്സ്ഫോർഡ് 2 സ്വയംഭരണം
ഓക്സ്ഫോർഡ്ഷയർ 2 കൗണ്ടി
ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവ്വകലാശാല 2 സർവ്വകലാശാല
വുഡ്‌സ്റ്റോക്ക് 2 സ്വയംഭരണം

ബെർക്ക്ഷയർ (9)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
ആബിങ്ഡൺ 1 സ്വയംഭരണം
ബെർക്ക്ഷയർ 2 കൗണ്ടി
റീഡിങ് 2 സ്വയംഭരണം
വാളിംഗ്ഫോർഡ് 2 സ്വയംഭരണം
വിൻഡ്സർ 2 സ്വയംഭരണം

ഹാംഷെയർ (26)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
ആൻഡോവർ 2 സ്വയംഭരണം
ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ച് 2 സ്വയംഭരണം
ഹാംഷെയർ 2 കൗണ്ടി
ലൈമിങ്ടൺ 2 സ്വയംഭരണം
ന്യൂടൗൺ 2 സ്വയംഭരണം
പീറ്റർസ്ഫീൻഡ് 2 സ്വയംഭരണം
പോർട്ട്സ്മൗത്ത് 2 സ്വയംഭരണം
ന്യൂപോർട്ട് 2 സ്വയംഭരണം
സതാംപ്ടൺ 2 സ്വയംഭരണം
സ്റ്റോക്ക്ബ്രിഡ്ജ് 2 സ്വയംഭരണം
വിറ്റ്ചർച്ച് 2 സ്വയംഭരണം
വിഞ്ചെസ്റ്റർ 2 സ്വയംഭരണം
യാർമൗത്ത് 2 സ്വയംഭരണം

സറേ (14)[തിരുത്തുക]

ബ്ലെച്ചിംഗ്‌ലി 2 സ്വയംഭരണം
ഗാട്ടൺ 2 സ്വയംഭരണം
ഗിൽഡ്‌ഫോർഡ് 2 സ്വയംഭരണം
ഹസ്‌ലെമിയർ 2 സ്വയംഭരണം
റെയ്‌ഗെയ്റ്റ് 2 സ്വയംഭരണം
സൗത്ത്‌വാർക്ക് 2 സ്വയംഭരണം
സറെ 2 കൗണ്ടി

സസെക്സ് (28)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
അരുൺഡേൽ 2 സ്വയംഭരണം
ബ്രാംബർ 2 സ്വയംഭരണം
ചീചെസ്റ്റർ 2 സ്വയംഭരണം
ഈസ്റ്റ് ഗ്രിൻസ്റ്റീഡ് 2 സ്വയംഭരണം
ഹെയ്സ്റ്റിങ്സ് 2 സ്വയംഭരണം
ഹോർഷാം 2 സ്വയംഭരണം
ല്യൂയിസ് 2 സ്വയംഭരണം
മിഡ്‌ഹഴ്സ്റ്റ് 2 സ്വയംഭരണം
ന്യൂ ഷോർഹാം 2 സ്വയംഭരണം
റൈ 2 സ്വയംഭരണം
സീഫോർഡ് 2 സ്വയംഭരണം
സ്റ്റയിനിങ്ങ് 2 സ്വയംഭരണം
സസെക്സ് 2 കൗണ്ടി
വിൻചെൽസി 2 സ്വയംഭരണം

കെന്റ് (18)[തിരുത്തുക]

കാന്റർബറി 2 സ്വയംഭരണം
ഡോവർ 2 സ്വയംഭരണം
ഹൈഥ് 2 സ്വയംഭരണം
കെന്റ് 2 കൗണ്ടി
മെയ്ഡ്‌സ്റ്റോൺ 2 സ്വയംഭരണം
ന്യൂ റോമ്നി 2 സ്വയംഭരണം
ക്വീൻ 2 സ്വയംഭരണം
റോച്ചസ്റ്റർ 2 സ്വയംഭരണം
സാൻഡ്‌വിച്ച് 2 സ്വയംഭരണം

മിഡിൽസെക്സ് (8)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
ദി സിറ്റി ഓഫ് ലണ്ടൻ 4 സ്വയംഭരണം
മിഡിൽസെക്സ് 2 കൗണ്ടി
വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ 2 സ്വയംഭരണം

യോർക്ക്ഷയർ (32)ആം ആംഗ്ലിയ (56)[തിരുത്തുക]

ബെഡ്ഫോർഡ്ഷയർ (4)[തിരുത്തുക]

ബെഡ്‌ഫോർഡ് 2 സ്വയംഭരണം
ബെഡ്ഫോർഡ്ഷയർ 2 കൗണ്ടി

ഹെർട്ട്ഫോർഡ്ഷയർ (6)[തിരുത്തുക]

ഹെർട്ട്‌ഫോർഡ് 2 സ്വയംഭരണം
ഹെർട്ട്ഫോർഡ്ഷയർ 2 കൗണ്ടി
സ്റെന്റ് ആൽബൻസ് 2 സ്വയംഭരണം

ഹണ്ടിങ്ഡൺഷയർ (4)[തിരുത്തുക]

ഹണ്ടിങ്ഡൺ 2 സ്വയംഭരണം
ഹണ്ടിങ്ഡൺഷയർ 2 കൗണ്ടി

കേംബ്രിഡ്ജ്ഷെയർ (6)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
കേംബ്രിഡ്ജ് 2 സ്വയംഭരണം
കേംബ്രിഡ്ജ് സർവ്വകലാശാല 2 സർവ്വകലാശാല
കേംബ്രിഡ്ജ്ഷെയർ 2 കൗണ്ടി

നോർഫോക് (12)[തിരുത്തുക]

കാസിൽ റൈസിങ് 2 സ്വയംഭരണം
ഗ്രേറ്റ് യാർമൗത്ത് 2 സ്വയംഭരണം
കിങ്സ് ലിൻ 2 സ്വയംഭരണം
നോർഫോക് 2 കൗണ്ടി
നോർവിച്ച് 2 സ്വയംഭരണം
തേറ്റ്‌ഫോർഡ് 2 സ്വയംഭരണം

സഫോക്ക് (16)[തിരുത്തുക]

ആൽഡിബർഗ് 2 സ്വയംഭരണം
ബറി സെന്റ് എഡ്‌മണ്ട്‌സ് 2 സ്വയംഭരണം
ഡൺവിച്ച് 2 സ്വയംഭരണം
2 സ്വയംഭരണം
ഇപ്‌സ്വിച്ച് 2 സ്വയംഭരണം
ഓർഫോർഡ് 2 സ്വയംഭരണം
സഡ്‌ബറി 2 സ്വയംഭരണം
സഫോക്ക് 2 കൗണ്ടി

എസ്സെക്സ് (8)[തിരുത്തുക]

കോൾചെസ്റ്റർ 2 സ്വയംഭരണം
എസ്സെക്സ് 2 കൗണ്ടി
ഹാർവിക്ക് 2 സ്വയംഭരണം
മാൽഡൺ 2 സ്വയംഭരണം

വെസ്റ്റ് മിഡ്‌ലാൻഡ്സ് (45)[തിരുത്തുക]

ഹിയർഫോർഡ്ഷയർ (8)[തിരുത്തുക]

ഹിയർഫോർഡ് 2 സ്വയംഭരണം
ഹിയർഫോർഡ്ഷയർ 2 കൗണ്ടി
ലിയോമിനിസ്റ്റർ 2 സ്വയംഭരണം
വിയോബ്ലി 2 സ്വയംഭരണം

വോർച്ചെസ്റ്റർഷയർ (9)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
ബ്യൂഡ്‌ലി 1 സ്വയംഭരണം
ഡ്രോയിറ്റ്‌വിച്ച് 2 സ്വയംഭരണം
എവെഷാം 2 സ്വയംഭരണം
വോർച്ചെസ്റ്റർ 2 സ്വയംഭരണം
വോർച്ചെസ്റ്റർഷയർ 2 കൗണ്ടി

വാർവിക്ക്ഷയർ (6)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
കവന്ററി 2 സ്വയംഭരണം
വാർവിക്ക് 2 സ്വയംഭരണം
വാർവിക്ക്ഷയർ 2 കൗണ്ടി

ഷ്രോപ്‌ഷയർ (12)[തിരുത്തുക]

ബിഷപ്‌സ് കാസിൽ 2 സ്വയംഭരണം
ബ്രിഡ്ജ്‌നോർത്ത് 2 സ്വയംഭരണം
ലുഡ്‌ലോ 2 സ്വയംഭരണം
ഷ്രൂസ്ബറി 2 സ്വയംഭരണം
ഷ്രോപ്‌ഷയർ 2 കൗണ്ടി
വെൻലോക്ക് 2 സ്വയംഭരണം

സ്റ്റാഫോർഡ്‌ഷയർ (10)[തിരുത്തുക]

ലിച്ച്‌ഫീൽഡ് 2 സ്വയംഭരണം
ന്യൂകാസിൽ-അണ്ടർ-ലൈം 2 സ്വയംഭരണം
സ്റ്റാഫോർഡ്‌ 2 സ്വയംഭരണം
സ്റ്റാഫോർഡ്‌ഷയർ 2 കൗണ്ടി
റ്റാംവർത്ത് 2 സ്വയംഭരണം Also in Warwickshire

ഈസ്റ്റ് മിഡ്‌ലാൻഡ്സ് (39)[തിരുത്തുക]

ഡെർബിഷയർ (4)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
ഡെർബി 2 സ്വയംഭരണം
ഡെർബിഷയർ 2 കൗണ്ടി

നോട്ടിംഗാംഷയർ (8)[തിരുത്തുക]

ഈസ്റ്റ് റെറ്റ്‌ഫോർഡ് 2 സ്വയംഭരണം
ന്യൂആർക്ക്-ഓൺ-ട്രെന്റ് 2 സ്വയംഭരണം
നോട്ടിംഗാം 2 സ്വയംഭരണം
നോട്ടിംഗാംഷയർ 2 കൗണ്ടി

ലിങ്കൺഷയർ (12)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
ബോസ്റ്റൺ 2 സ്വയംഭരണം
ഗ്രാന്ഥാം 2 സ്വയംഭരണം
ഗ്രേറ്റ് ഗ്രിംസ്‌ബി 2 സ്വയംഭരണം
ലിങ്കൺ 2 സ്വയംഭരണം
ലിങ്കൺഷയർ 2 കൗണ്ടി
സ്റ്റാംഫോർഡ് 2 സ്വയംഭരണം

ലെയ്ച്ചെസ്റ്റർഷയർ (4)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
ലെയ്ച്ചെസ്റ്റർ 2 സ്വയംഭരണം
ലെയ്ച്ചെസ്റ്റർഷയർ 2 കൗണ്ടി

റട്ട്ലാൻഡ് (2)[തിരുത്തുക]

റട്ട്ലാൻഡ് 2 കൗണ്ടി

നോർത്താംപ്ടൺഷയർ (9)[തിരുത്തുക]

ബ്രാക്ക്‌ലി 2 സ്വയംഭരണം
ഹൈയാം ഫെറേഴ്‌സ് 1 സ്വയംഭരണം
നോർത്താംപ്ടൺ 2 സ്വയംഭരണം
നോർത്താംപ്ടൺഷയർ 2 കൗണ്ടി
പീറ്റർ 2 സ്വയംഭരണം

നോർത്ത്-വെസ്റ്റ് ഇംഗ്ലണ്ട് (28)[തിരുത്തുക]

ചെഷയർ (4)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
ചെഷയർ 2 കൗണ്ടി
ചെസ്റ്റർ 2 സ്വയംഭരണം

ലങ്കാഷയർ (14)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
ക്ലിത്തെറോ 2 സ്വയംഭരണം
ലങ്കാഷയർ 2 കൗണ്ടി
ലങ്കാസ്റ്റർ 2 സ്വയംഭരണം
ലിവർപൂൾ 2 സ്വയംഭരണം
ന്യൂട്ടൺ 2 സ്വയംഭരണം
പ്രെസ്റ്റൺ 2 സ്വയംഭരണം
വിഗാൻ 2 സ്വയംഭരണം

കുമ്പർലാൻഡ് (6)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
കാർലൈൽ 2 സ്വയംഭരണം
കോക്കർമൗത്ത് 2 സ്വയംഭരണം
കുമ്പർലാൻഡ് 2 കൗണ്ടി

വെസ്റ്റ്മൂർലാൻഡ് (4)[തിരുത്തുക]

ആപ്പിൾബൈ 2 സ്വയംഭരണം
വെസ്റ്റ്മൂർലാൻഡ് 2 കൗണ്ടി

യോർക്ക്ഷയറും വടക്കുകിഴക്കും (46)[തിരുത്തുക]

ആൽഡ്‌ബറോ 2 സ്വയംഭരണം
ബിവർലി 2 സ്വയംഭരണം
ബറോബ്രിഡ്‌ജ് 2 സ്വയംഭരണം
ഹെഡോൺ 2 സ്വയംഭരണം
കിങ്സ്റ്റൺ അപ്പോൺ ഹൾ 2 സ്വയംഭരണം
ക്നാരെസ്ബറോ 2 സ്വയംഭരണം
മാൾട്ടൺ 2 സ്വയംഭരണം
നോർത്ത്അല്ലെർട്ടൺ 2 സ്വയംഭരണം
പൊന്തെഫ്രാക്ട് 2 സ്വയംഭരണം
റിച്ച്മണ്ട് 2 സ്വയംഭരണം
റിപ്പോൺ 2 സ്വയംഭരണം
സ്കാർബറോ 2 സ്വയംഭരണം
ത്ഴ്‌സ്‌ക് 2 സ്വയംഭരണം
യോർക്ക് 2 സ്വയംഭരണം
യോർക്ക്‌ഷയർ 4 കൗണ്ടി

നോർത്തുമ്പർലാൻഡ് (8)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
ബെർവിക്ക്-അപ്പോൺ-റ്റ്വീഡ് 2 സ്വയംഭരണം
മോർപ്പെത്ത് 2 സ്വയംഭരണം
ന്യൂകാസിൽ-അപ്പോൾ-ടൈൻ 2 സ്വയംഭരണം
നോർത്തുമ്പർലാൻഡ് 2 കൗണ്ടി

ഡർഹാം (4)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
ഡർഹാം നഗരം 2 സ്വയംഭരണം
ഡർഹാം കൗണ്ടി 2 കൗണ്ടി

വെയ്‌ൽസ് (27)[തിരുത്തുക]

ആങ്ക്‌ൾസി (2)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
ആങ്ക്‌ൾസി 1 കൗണ്ടി
ബോമാറിസ് ബറോസ് 1 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്

കാർണാർവൊൺഷയർ (2)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
കാർണാർവൊൺ ബറോസ് 1 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്
കാർണാർവൊൺഷയർ 1 കൗണ്ടി

ഡെൻബിഷയർ (2)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
ഡെൻബി ബറോസ് 1 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്
ഡെൻബിഷയർ 1 കൗണ്ടി

ഫ്ലിന്റ്ഷയർ (2)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
ഫ്ലിന്റ് ബറോസ് 1 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്
ഫ്ലിന്റ്ഷയർ 1 കൗണ്ടി

മെറിയോനറ്റ്ഷയർ (1)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
മെറിയോനറ്റ്ഷയർ 1 കൗണ്ടി

മോണ്ട്ഗോമറിഷയർ (2)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
മോണ്ട്ഗോമറി ബറോസ് 1 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്
മോണ്ട്ഗോമറിഷയർ 1 കൗണ്ടി

കാർഡിഗൻഷയർ (2)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
കാർഡിഗൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 1 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്
കാർഡിഗൻഷയർ 1 കൗണ്ടി

പെംബ്രോക്ക്ഷയർ (3)[തിരുത്തുക]

ഹാവെർഫോർഡ്‌വെസ്റ്റ് ബറോസ് 1 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്
പെംബ്രോക്ക് ബറോസ് 1 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്
പെംബ്രോക്ക്ഷയർ 1 കൗണ്ടി

കാർമാത്തെൻഷയർ (2)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
കാർമാത്തെൻ 1 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്
കാർമാത്തെൻഷയർ 1 കൗണ്ടി

റാഡ്‌നർഷയർ (2)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
റാഡ്‌നർ ബറോസ് 1 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്
റാഡ്‌നർഷയർ 1 കൗണ്ടി

ബ്രെക്കോൺഷയർ (2)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
ബ്രെക്കോൺ 1 സ്വയംഭരണം
ബ്രെക്കോൺഷയർ 1 കൗണ്ടി

ഗ്ലാമോർഗൻഷയർ (2)[തിരുത്തുക]

കാർഡിഫ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 1 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്
ഗ്ലാമോർഗൻഷയർ 1 കൗണ്ടി

മോൺമൗത്ത്ഷയർ (3)[തിരുത്തുക]

മോൺമൗത്ത് ബറോസ് 1 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്
മോൺമൗത്ത്ഷയർ 2 കൗണ്ടി

സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് (53)[തിരുത്തുക]

ഓർക്ക്‌നി ആൻഡ് ഷെറ്റ്‌ലാൻഡ് (1)[തിരുത്തുക]

ഓർക്ക്‌നി ആൻഡ് ഷെറ്റ്‌ലാൻഡ് 1 കൗണ്ടി

കൈത്ത്‌നെസ് (2)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
കൈത്ത്‌നെസ് 1 കൗണ്ടി
വിക് ബർഗ്‌സ് 1 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്

സതർലാൻഡ് (1)[തിരുത്തുക]

സതർലാൻഡ് 1 കൗണ്ടി

റോസ് ആൻഡ് ക്രൊമാർട്ടി (1)[തിരുത്തുക]

റോസ് ആൻഡ് ക്രൊമാർട്ടി 1 കൗണ്ടി

ഇൻവെർണെസ്‌ഷയർ (2)[തിരുത്തുക]

ഇൻവെർണെസ് ബർഗ്‌സ് 1 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്
ഇൻവെർണെസ്‌ഷയർ 1 കൗണ്ടി

ബാൻഫ്ഷയർ (1)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
ബാൻഫ്ഷയർ 1 കൗണ്ടി

എൽജിൻഷയർ ആൻഡ് നായ്ൺഷയർ (2)[തിരുത്തുക]

എൽജിൻ 1 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്
എൽജിൻഷയർ ആൻഡ് നായ്ൺഷയർ 1 കൗണ്ടി

ആബെർദീൻഷയർ (2)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
ആബെർദീൻ 1 സ്വയംഭരണം
ആബെർദീൻഷയർ 1 കൗണ്ടി

കിൻകാർദിയൻഷയർ (1)[തിരുത്തുക]

കിൻകാർദിയൻഷയർ 1 കൗണ്ടി

ഫോർഫാർഷയർ (3)[തിരുത്തുക]

ഡൺഡി 1 സ്വയംഭരണം
ഫോർഫാർഷയർ 1 കൗണ്ടി
മോൺറോ ബർഗ്‌സ് 1 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്

പെർത്ത്ഷയർ (2)[തിരുത്തുക]

പെർത്ത് 1 സ്വയംഭരണം
പെർത്ത്ഷയർ 1 കൗണ്ടി

Clackmannanshire and Kinrossshire (1)[തിരുത്തുക]

Clackmannanshire and Kinross-shire 1 കൗണ്ടി

Fife (3)[തിരുത്തുക]

Fife 1 കൗണ്ടി
Kirkcaldy ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് of Burghs 1 Burghs
St Andrews Burghs 1 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്

Argyllshire (1)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
Argyllshire 1 കൗണ്ടി

Dunbartonshire (1)[തിരുത്തുക]

Dunbartonshire 1 കൗണ്ടി

Renfrewshire (3)[തിരുത്തുക]

Greenock 1 സ്വയംഭരണം
Paisley 1 സ്വയംഭരണം
Renfrewshire 1 കൗണ്ടി

Stirlingshire (3)[തിരുത്തുക]

Falkirk Burghs 1 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്
Stirling Burghs 1 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്
Stirlingshire 1 കൗണ്ടി

Ayrshire (3)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
Ayr Burghs 1 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്
Ayrshire 1 കൗണ്ടി
Kilmarnock Burghs 1 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്

Buteshire (1)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
Buteshire 1 കൗണ്ടി

Lanarkshire (3)[തിരുത്തുക]

Glasgow 2 സ്വയംഭരണം
Lanarkshire 1 കൗണ്ടി

Linlithgowshire (1)[തിരുത്തുക]

Linlithgowshire 1 കൗണ്ടി

Midlothian (4)[തിരുത്തുക]

Edinburgh 2 സ്വയംഭരണം
Leith Burghs 1 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്
Midlothian 1 കൗണ്ടി

Haddingtonshire (2)[തിരുത്തുക]

Haddington Burghs 1 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്
Haddingtonshire 1 കൗണ്ടി

Dumfriesshire (2)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
Dumfries Burghs 1 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്
Dumfriesshire 1 കൗണ്ടി

Wigtownshire (2)[തിരുത്തുക]

Wigtown Burghs 1 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്
Wigtownshire 1 കൗണ്ടി

Kirkcudbright Stewartry (1)[തിരുത്തുക]

Kirkcudbright Stewartry 1 കൗണ്ടി

Selkirkshire (1)[തിരുത്തുക]

Selkirkshire 1 കൗണ്ടി

Peeblesshire (1)[തിരുത്തുക]

Peeblesshire 1 കൗണ്ടി

Roxburghshire (1)[തിരുത്തുക]

Roxburghshire 1 കൗണ്ടി

Berwickshire (1)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
Berwickshire 1 കൗണ്ടി

Ulster (29)[തിരുത്തുക]

Antrim (6)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
Antrim 2 കൗണ്ടി
Belfast 2 സ്വയംഭരണം
Carrickfergus 1 സ്വയംഭരണം
Lisburn 1 സ്വയംഭരണം

Londonderry (4)[തിരുത്തുക]

Coleraine 1 സ്വയംഭരണം
Londonderry 1 സ്വയംഭരണം
കൗണ്ടി Londonderry 2 കൗണ്ടി

Tyrone (3)[തിരുത്തുക]

Dungannon 1 സ്വയംഭരണം
Tyrone 2 കൗണ്ടി

Armagh (4)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
Armagh 1 സ്വയംഭരണം
കൗണ്ടി Armagh 2 കൗണ്ടി
Newry 1 സ്വയംഭരണം Also in Down

Down (3)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
Down 2 കൗണ്ടി
Downpatrick 1 സ്വയംഭരണം

ഫെർമാംഗ് (3)[തിരുത്തുക]

എന്നിസ്കില്ലൻ 1 സ്വയംഭരണം
ഫെർമാംഗ് 2 കൗണ്ടി

ഡൊണേഗൽ (2)[തിരുത്തുക]

ഡൊണേഗൽ 2 കൗണ്ടി

മൊനാഘാൻ (2)[തിരുത്തുക]

മൊനാഘാൻ 2 കൗണ്ടി

കവാൻ (2)[തിരുത്തുക]

കവാൻ 2 കൗണ്ടി

കൊണ്ണാട്ട് (14)[തിരുത്തുക]

ഗാൽവേ (4)[തിരുത്തുക]

ഗാൽവേ ബറോഫ് 2 സ്വയംഭരണം
കൗണ്ടി ഗാൽവേ 2 കൗണ്ടി

ലൈട്രിം (2)[തിരുത്തുക]

ലൈട്രിം 2 കൗണ്ടി

റോസ്കോമൺ (3)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
എത്ത്ലോൺ 1 സ്വയംഭരണം വെസ്റ്റ്മീത്തിലും
റോസ്കോമൺ 2 കൗണ്ടി

സ്ലിഗോ (3)[തിരുത്തുക]

സ്ലിഗോ 1 സ്വയംഭരണം
കൗണ്ടി സ്ലിഗോ 2 കൗണ്ടി

മായോ (2)[തിരുത്തുക]

മായോ 2 കൗണ്ടി

ലിനേസ്റ്റർ (35)[തിരുത്തുക]

ലോങ്ഫോർഡ് (2)[തിരുത്തുക]

കൗണ്ടി ലോങ്ഫോർഡ് 2 കൗണ്ടി

ലൗത്ത് (4)[തിരുത്തുക]

ദ്രൊഘെദ 1 സ്വയംഭരണം
ഡണ്ടാൽക്ക് 1 സ്വയംഭരണം
കൗണ്ടി ലൗത്ത് 2 കൗണ്ടി

കിംഗ്സ് കൗണ്ടി (2)[തിരുത്തുക]

കിംഗ്സ് കൗണ്ടി 2 കൗണ്ടി

ക്വീൻസ് കൗണ്ടി (3)[തിരുത്തുക]

Portarlington 1 സ്വയംഭരണം കിംഗ്സ് കൗണ്ടിയിലും
ക്വീൻസ് കൗണ്ടി 2 കൗണ്ടി

മീത്ത് (2)[തിരുത്തുക]

മീത്ത് 2 കൗണ്ടി

വെസ്റ്റ്മീത്ത് (2)[തിരുത്തുക]

വെസ്റ്റ്മീത്ത് 2 കൗണ്ടി

കാർലോ (3)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
കാർലോ 1 സ്വയംഭരണം
കൗണ്ടി കാർലോ 2 കൗണ്ടി

ഡബ്ലിൻ (6)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
ഡബ്ലിൻ 2 സ്വയംഭരണം
കൗണ്ടി ഡബ്ലിൻ 2 കൗണ്ടി
ഡബ്ലിൻ സർവ്വകലാശാല 2 സർവ്വകലാശാല

വിക്ലോ (2)[തിരുത്തുക]

വിക്ലോ 2 കൗണ്ടി

കിൽഡേർ (2)[തിരുത്തുക]

കിൽഡേർ 2 കൗണ്ടി

കിൽക്കെന്നി (3)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
കിൽക്കെന്നി നഗരം 1 സ്വയംഭരണം
കൗണ്ടി കിൽക്കെന്നി 2 കൗണ്ടി

വെക്സ്ഫോർഡ് (4)[തിരുത്തുക]

ന്യൂ റോസ് 1 സ്വയംഭരണം
വെക്സ്ഫോർഡ് 1 സ്വയംഭരണം
കൗണ്ടി വെക്സ്ഫോർഡ് 2 കൗണ്ടി

മൺസ്റ്റർ (29)[തിരുത്തുക]

ക്ലേർ (3)[തിരുത്തുക]

ക്ലേർ 2 കൗണ്ടി
എന്നിസ് 1 സ്വയംഭരണം

ടിപ്പററി (4)[തിരുത്തുക]

കാഷൽ 1 സ്വയംഭരണം
ക്ലോൺമെൽ 1 സ്വയംഭരണം
ടിപ്പററി 2 കൗണ്ടി

ലിമെറിക്ക് (4)[തിരുത്തുക]

ലിമെറിക്ക് നഗരം 2 സ്വയംഭരണം
കൗണ്ടി ലിമെറിക്ക് 2 കൗണ്ടി

കെറി (3)[തിരുത്തുക]

കെറി 2 കൗണ്ടി
ട്രെയിലി 1 സ്വയംഭരണം

കോർക്ക് (8)[തിരുത്തുക]

നിയോജകമണ്ഡലം അംഗസംഖ്യ തരം
ബാന്ദൺ 1 സ്വയംഭരണം
കോർക്ക് നഗരം 2 സ്വയംഭരണം
കൗണ്ടി കോർക്ക് 2 കൗണ്ടി
കിൻസലെ 1 സ്വയംഭരണം
മല്ലോ 1 സ്വയംഭരണം
യൊഉഘൽ 1 സ്വയംഭരണം

വാട്ടർഫോർഡ് (5)[തിരുത്തുക]

ദുങ്കർവൻ 1 സ്വയംഭരണം
വാട്ടർഫോർഡ് നഗരം 2 സ്വയംഭരണം
കൗണ്ടി വാട്ടർഫോർഡ് 2 കൗണ്ടി