മോൾദോവായിലെ വിദ്യാഭ്യാസം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.


അടിസ്ഥാനപരമായ സംഘാടനം[തിരുത്തുക]

ഗ്രേഡിംഗ് രീതി[തിരുത്തുക]

മോൾദോവായിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഗ്രേഡിംഗ് 1 ആണ്. കൂടിയത് 10. ഒരു വിഷയമോ പരീക്ഷയോ പാസാകാൻ ഒരു കുട്ടിക്കു കിട്ടേണ്ട കുറഞ്ഞ ഗ്രേഡ് 5 ആണ്.

കിൻഡർ ഗാർട്ടൻ[തിരുത്തുക]

മോൾഡോവയിലെ കിൻഡർഗാർട്ടൻ 3 മുതൽ 6 വയസുവരെയുള്ള കുട്ടികളെയാണ് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത്.

റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് മോൾദോവായിലെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം[തിരുത്തുക]

തരം[തിരുത്തുക]

പത്തുതരം 

Secondary education in Moldova
Type of school 2007-2008 2008-2009
number of schools number of students average # of students

per school per grade

number of schools number of students average # of students

per school per grade

Primary schools 94 11,600 30.9 N/A N/A N/A
Gymnasiums

incl. boarding schools for orphans

678

N/A

108,900

N/A

17.8

N/A

N/A

19

N/A

5,832

N/A

27.9

Lyceums 471 259,100 45.8 N/A N/A N/A
General schools 254 77,100 27.6 N/A N/A N/A
Evening schools 7 1,800 23.4 N/A N/A N/A
Schools of trade

incl. for hearing and visually disabled

23

N/A

3,284

N/A

142.8

N/A

15

2

N/A

N/A

N/A

N/A

Vocational schools 50 19,347 129.0 50 N/A N/A
Vocational lyceums 2 1,875 312.5 2 N/A N/A
Colleges (Colegii) 49 31,507 214.3 45 N/A N/A
Special education 37 4,000 9.8 41 5,487 12.2
Total 1,665 518,513 33.0 N/A N/A N/A
Language of secondary education in Moldova
Academic year Romanian Russian Other language

of instruction

Total number

of students

2000–2001 528,100 144,400 1,400 673,900
2001–2002 518,700 140,100 1,500 660,300
2002–2003 508,600 133,000 1,400 633,000
2003–2004 492,800 127,900 1,300 622,000
2004–2005 473,900 119,700 1,200 594,800
2005–2006 455,400 114,300 1,400 571,100
2006–2007 437,100 109,000 1,300 547,400
2007–2008   415,300

80.08%

  102,100

19.69%

1,300

0.25%

518,600

100%

Population of Moldova

by ethnicity

2,638,125

77.98%

201,218

5.95%

543,989

16.08%

3,383,332

100%

Population of Moldova

by native language

2,588,355

76.51%

380,796

11.26%

414,181

12.24%

3,383,332

100%

Population of Moldova

by language of first use

2,543,354

75.17%

540,990

15.99%

298,988

8.84%

3,383,332

100%

Special education[തിരുത്തുക]

Special education in Moldova
Type of school 2008-2009
number of schools number of students
Schools for students with locomotive deficiencies 2 367
Schools for hearing-impaired 5 612
Schools for visually impaired 2 259
Schools for mental disabled 28 3,544
Schools for neurophysical patients 2 670
Schools for heart and circulatory apparatus patients 1
Schools for underage with behavioral deviation 1 35
Total grades 1-11 41 5,487
Vocational schools for visually impaired 1 N/A
Vocational schools for hearing-impaired 1 N/A

Public universities[തിരുത്തുക]

Alecu Russo State University
Agricultural State University of Moldova

അവലംബം[തിരുത്തുക]