മെഗ-

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

മെഗ- എന്നത്, അളവുസമ്പ്രദായത്തിലെ ഏകകപൂർവ്വപ്രത്യയം ആകുന്നു. ഇത് 106 അല്ലെങ്കിൽ 1000000 ആകുന്നു. 1960ൽ ആണിത് അന്താരാഷ്ട്ര ഏകക സമ്പ്രദായത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. മെഗ ഗ്രീക്ക് വാക്കായ μέγας megas, ൽ നിന്നും വന്നതാണ് ഇതിന്റെ അർഥം, മഹത്തരം "great" എന്നാണ്.

ഈ പ്രയോഗത്തിന്റെ മറ്റു സാധാരണ ഉദാഹരണങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

Exponentiation[തിരുത്തുക]

When units occur in exponentiation, such as in square and cubic forms, any size prefix is considered part of the unit, and thus included in the exponentiation.

  • 1 Mm2 means one square megametre or the size of a square of 1000000m by 1000000m or 1012m2, and not 1000000square metres (106 m2).
  • 1 Mm3 means one cubic megametre or the size of a cube of 1000000m by 1000000m by 1000000m or 1018 m3, and not 1000000cubic metres (106 m3)

Computing[തിരുത്തുക]

In computing, mega may sometimes denote 1,048,576 (220) of information units (example: a megabyte, a megaword), but denotes 1000000 (106) units of other quantities, for example, transfer rates: 1megabit/s = 1000000bit/s. The prefix mebi has been suggested as a prefix for 220 to avoid ambiguity.

SI prefixes
Prefix 1000m 10n Decimal English word Since[nb 1]
Name Symbol Short scale Long scale
yotta Y  10008  1024 1000000000000000000000000  septillion  quadrillion 1991
zetta Z  10007  1021 1000000000000000000000  sextillion  thousand trillion 1991
exa E  10006  1018 1000000000000000000  quintillion  trillion 1975
peta P  10005  1015 1000000000000000  quadrillion  thousand billion 1975
tera T  10004  1012 1000000000000  trillion  billion 1960
giga G  10003  109 1000000000  billion  thousand million 1960
mega M  10002  106 1000000             million 1960 (1873)
kilo k  10001  103 1000             thousand 1960 (1795)
hecto h  10002/3  102 100             hundred 1960 (1795)
deca da  10001/3  101 10             ten 1960 (1795)
 10000  100 1             one
deci d  1000−1/3  10−1 0.1             tenth 1960 (1795)
centi c  1000−2/3   10−2 0.01             hundredth 1960 (1795)
milli m  1000−1  10−3 0.001             thousandth 1960 (1795)
micro μ  1000−2  10−6 0.000001             millionth 1960 (1873)
nano n  1000−3  10−9 0.000000001  billionth  thousand millionth 1960
pico p  1000−4  10−12 0.000000000001  trillionth  billionth 1960
femto f  1000−5  10−15 0.000000000000001  quadrillionth  thousand billionth 1964
atto a  1000−6  10−18 0.000000000000000001  quintillionth  trillionth 1964
zepto z  1000−7  10−21 0.000000000000000000001  sextillionth  thousand trillionth 1991
yocto y  1000−8  10−24  0.000000000000000000000001  septillionth  quadrillionth  1991
  1. The metric system was introduced in 1795 with several metric prefixes, of which, however, only six were adopted as SI prefixes by the 11th CGPM conference in 1960, whereas myria (ma, 104) and myrio (mo, 10-4) as well as double and demi were not adopted. In 1873, micro and mega were recommended by the British Association for the Advancement of Science. The other dates relate to recognition by a resolution of the CGPM.
Prefix 1000m 10n Decimal English word Since[n 1]
name symbol short scale long scale
യോട്ട Y  10008  1024 1000000000000000000000000  septillion  quadrillion 1991
സിറ്റ Z  10007  1021 1000000000000000000000  sextillion  thousand trillion 1991
എക്സ E  10006  1018 1000000000000000000  quintillion  trillion 1975
പെറ്റ P  10005  1015 1000000000000000  quadrillion  thousand billion 1975
ടെറ T  10004  1012 1000000000000  trillion  billion 1960
ഗിഗ G  10003  109 1000000000  billion  thousand million 1960
മെഗ M  10002  106 1000000             million 1960
കിലോ k  10001  103 1000             thousand 1795
ഹെക്റ്റോ h  10002/3  102 100             hundred 1795
ഡെക്കാ da  10001/3  101 10             ten 1795
 10000  100 1             one
ഡെസി d  1000−1/3  10−1 0.1             tenth 1795
സെന്റി c  1000−2/3   10−2 0.01             hundredth 1795
മില്ലി m  1000−1  10−3 0.001             thousandth 1795
മൈക്രോ μ  1000−2  10−6 0.000001             millionth 1960
നാനോ n  1000−3  10−9 0.000000001  billionth  thousand millionth 1960
പീക്കോ p  1000−4  10−12 0.000000000001  trillionth  billionth 1960
ഫെംറ്റോ f  1000−5  10−15 0.000000000000001  quadrillionth  thousand billionth 1964
അറ്റോ a  1000−6  10−18 0.000000000000000001  quintillionth  trillionth 1964
സെപ്റ്റോ z  1000−7  10−21 0.000000000000000000001  sextillionth  thousand trillionth 1991
യൊക്റ്റോ y  1000−8  10−24  0.000000000000000000000001  septillionth  quadrillionth  1991
  1. The metric system was introduced in 1795 with six metric prefixes. The other dates relate to recognition by a resolution of the General Conference on Weights and Measures (CGPM).

അവലംബം[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മെഗ-&oldid=3091310" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്