മെക്കാനിക്കൽ ബാത്തിതെർമോഗ്രാഫ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ബാത്തിതെർമോഗ്രാഫ്

സമുദ്ര ജലത്തിന്റെ താപനില അളക്കാൻ പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് മെക്കാനിക്കൽ ബാത്തിതെർമോഗ്രാഫ് (എംബിറ്റി).(Bathythermograph)