മൂലകങ്ങളുടെ പട്ടിക (അണുസംഖ്യ ക്രമത്തിൽ)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 118 മൂലകങ്ങളുടെ പട്ടിക അറ്റോമിക സംഖ്യയുടെ ക്രമത്തിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

പട്ടിക[തിരുത്തുക]

അറ്റോമിക സംഖ്യ പ്രതീകം മൂലകം പേര് ലഭിച്ചത്[1] ഗ്രൂപ്പ് പീരിയഡ് അറ്റോമിയ ഭാരം
u ()
സാന്ദ്രത
g / cm3
ദ്രവണാങ്കം
K
തിളനില
K
Heat
J/g·K
വിദ്യുത് ഋണത10 ലഭ്യത
 
−999 !a !a !a −999 −999 −999 −999 −999 −999 −999 −999 −999
1 H ഹൈഡ്രജൻ ഗ്രീക്ക് പദം 'hydro' and 'genes' അർത്ഥമാക്കുന്നത് water-forming 1 1 1.0082 3 4 9 0.00008988 14.01 20.28 14.304 2.2 1400
2 He ഹീലിയം ഗ്രീക്ക് പദം 'helios' അർത്ഥമാക്കുന്നത് sun 18 1 4.002602(2)2 4 0.0001785 0.956 4.22 5.193 0.008
3 Li ലിഥിയം ഗ്രീക്ക് പദം 'lithos' അർത്ഥമാക്കുന്നത് stone 1 2 6.942 3 4 5 9 0.534 453.69 1560 3.582 0.98 20
4 Be ബെറിലിയം ഗ്രീക്ക് പദം name for beryl, 'beryllo' 2 2 9.012182(3) 1.85 1560 2742 1.825 1.57 2.8
5 B ബോറോൺ അറബിക് പദം 'buraq', borax ന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് 13 2 10.812 3 4 9 2.34 2349 4200 1.026 2.04 10
6 C കാർബൺ ലാറ്റിൻ പദം 'carbo', അർത്ഥമാക്കുന്നത് charcoal 14 2 12.0112 4 9 2.267 3800 4300 0.709 2.55 200
7 N നൈട്രജൻ ഗ്രീക്ക് പദം 'nitron' and 'genes' അർത്ഥമാക്കുന്നത് nitre-forming 15 2 14.0072 4 9 0.0012506 63.15 77.36 1.04 3.04 19
8 O ഓക്സിജൻ ഗ്രീക്ക് പദം 'oxy' and 'genes' അർത്ഥമാക്കുന്നത് acid-forming 16 2 15.9992 4 9 0.001429 54.36 90.2 0.918 3.44 461000
9 F ഫ്ലൂറിൻ ലാറ്റിൻ പദം 'fluere', അർത്ഥമാക്കുന്നത് to flow 17 2 18.9984032(5) 0.001696 53.53 85.03 0.824 3.98 585
10 Ne നിയോൺ ഗ്രീക്ക് പദം 'neos', അർത്ഥമാക്കുന്നത് new 18 2 20.1797(6)2 3 0.0008999 24.56 27.07 1.03 0.005
11 Na സോഡിയം ഇംഗ്ലീഷ് പദം soda (natrium in Latin)[1] Archived 2016-05-15 at the Portugese Web Archive 1 3 22.98976928(2) 0.971 370.87 1156 1.228 0.93 23600
12 Mg മഗ്നീഷ്യം Magnesia, a district of Eastern Thessaly in Greece 2 3 24.3059 1.738 923 1363 1.023 1.31 23300
13 Al അലൂമിനിയം ലാറ്റിൻ പദം name for alum, 'alumen' അർത്ഥമാക്കുന്നത് bitter salt 13 3 26.9815386(8) 2.698 933.47 2792 0.897 1.61 82300
14 Si സിലിക്കൺ ലാറ്റിൻ പദം 'silex' or 'silicis', അർത്ഥമാക്കുന്നത് flint 14 3 28.0854 9 2.3296 1687 3538 0.705 1.9 282000
15 P ഫോസ്ഫറസ് ഗ്രീക്ക് പദം 'phosphoros', അർത്ഥമാക്കുന്നത് bringer of light 15 3 30.973762(2) 1.82 317.3 550 0.769 2.19 1050
16 S സൾഫർ Either from the Sanskrit 'sulvere', or ലാറ്റിൻ പദം 'sulfurium', both names for sulfur 16 3 32.062 4 9 2.067 388.36 717.87 0.71 2.58 350
17 Cl ക്ലോറിൻ ഗ്രീക്ക് പദം 'chloros', അർത്ഥമാക്കുന്നത് greenish yellow 17 3 35.452 3 4 9 0.003214 171.6 239.11 0.479 3.16 145
18 Ar ആർഗൺ ഗ്രീക്ക് പദം, 'argos', അർത്ഥമാക്കുന്നത് idle 18 3 39.948(1)2 4 0.0017837 83.8 87.3 0.52 3.5
19 K പൊട്ടാസ്യം the English word potash (kalium in Latin) 1 4 39.0983(1) 0.862 336.53 1032 0.757 0.82 20900
20 Ca കാത്സ്യം ലാറ്റിൻ പദം 'calx' അർത്ഥമാക്കുന്നത് lime 2 4 40.078(4)2 1.54 1115 1757 0.647 1 41500
21 Sc സ്കാൻഡിയം Scandinavia (with ലാറ്റിൻ പദം name Scandia) 3 4 44.955912(6) 2.989 1814 3109 0.568 1.36 22
22 Ti ടൈറ്റാനിയം Titans, the sons of the Earth goddess of ഗ്രീക്ക് പദം mythology 4 4 47.867(1) 4.54 1941 3560 0.523 1.54 5650
23 V വനേഡിയം Vanadis, an old Norse name for the Scandinavian goddess Freyja 5 4 50.9415(1) 6.11 2183 3680 0.489 1.63 120
24 Cr ക്രോമിയം ഗ്രീക്ക് പദം 'chroma', അർത്ഥമാക്കുന്നത് colour 6 4 51.9961(6) 7.15 2180 2944 0.449 1.66 102
25 Mn മാംഗനീസ് Either ലാറ്റിൻ പദം 'magnes', അർത്ഥമാക്കുന്നത് magnet or from the black magnesium oxide, 'magnesia nigra' 7 4 54.938045(5) 7.44 1519 2334 0.479 1.55 950
26 Fe അയൺ the Anglo-Saxon name iren (ferrum in Latin) 8 4 55.845(2) 7.874 1811 3134 0.449 1.83 56300
27 Co കൊബാൾ‌ട്ട് the German word 'kobald', അർത്ഥമാക്കുന്നത് goblin 9 4 58.933195(5) 8.86 1768 3200 0.421 1.88 25
28 Ni നിക്കൽ the shortened of the German 'kupfernickel' അർത്ഥമാക്കുന്നത് either devil's copper or St. Nicholas's copper 10 4 58.6934(4) 8.912 1728 3186 0.444 1.91 84
29 Cu കോപ്പർ ഇംഗ്ലീഷ് പദം coper രൂപപ്പെട്ടത്, ലാറ്റിൻ പദം 'Cyprium aes', അർത്ഥമാക്കുന്നത് a metal from Cyprus 11 4 63.546(3)4 8.96 1357.77 2835 0.385 1.9 60
30 Zn സിങ്ക് the German, 'zinc', which may in turn be derived from the Persian word 'sing', അർത്ഥമാക്കുന്നത് stone 12 4 65.38(2) 7.134 692.88 1180 0.388 1.65 70
31 Ga ഗാലിയം France (with ലാറ്റിൻ പദം name Gallia) 13 4 69.723(1) 5.907 302.9146 2477 0.371 1.81 19
32 Ge ജർമേനിയം Germany (with ലാറ്റിൻ പദം name Germania) 14 4 72.630(8) 5.323 1211.4 3106 0.32 2.01 1.5
33 As ആഴ്സനിക് ഗ്രീക്ക് പദം name 'arsenikon' for the yellow pigment orpiment 15 4 74.92160(2) 5.776 1090 7 887 0.329 2.18 1.8
34 Se സെലിനിയം Moon (with ഗ്രീക്ക് പദം name selene) 16 4 78.96(3)4 4.809 453 958 0.321 2.55 0.05
35 Br ബ്രോമിൻ ഗ്രീക്ക് പദം 'bromos' അർത്ഥമാക്കുന്നത് stench 17 4 79.9049 3.122 265.8 332 0.474 2.96 2.4
36 Kr ക്രിപ്റ്റോൺ ഗ്രീക്ക് പദം 'kryptos', അർത്ഥമാക്കുന്നത് hidden 18 4 83.798(2)2 3 0.003733 115.79 119.93 0.248 3 <0.001
37 Rb റുബീഡിയം ലാറ്റിൻ പദം 'rubidius', അർത്ഥമാക്കുന്നത് deepest red 1 5 85.4678(3)2 1.532 312.46 961 0.363 0.82 90
38 Sr സ്ട്രോൺഷ്യം Strontian, a small town in Scotland 2 5 87.62(1)2 4 2.64 1050 1655 0.301 0.95 370
39 Y യിട്രിയം Ytterby, Sweden 3 5 88.90585(2) 4.469 1799 3609 0.298 1.22 33
40 Zr സിർക്കോണിയം the Persian 'zargun', അർത്ഥമാക്കുന്നത് gold coloured 4 5 91.224(2)2 6.506 2128 4682 0.278 1.33 165
41 Nb നിയോബിയം Niobe, daughter of king Tantalus from ഗ്രീക്ക് പദം mythology 5 5 92.90638(2) 8.57 2750 5017 0.265 1.6 20
42 Mo മോളിബ്ഡിനം ഗ്രീക്ക് പദം 'molybdos' അർത്ഥമാക്കുന്നത് lead 6 5 95.96(2)2 10.22 2896 4912 0.251 2.16 1.2
43 Tc ടെക്നീഷ്യം ഗ്രീക്ക് പദം 'tekhnetos' അർത്ഥമാക്കുന്നത് artificial 7 5 [98]1 11.5 2430 4538 1.9 <0.001
44 Ru റുഥേനിയം Russia (with ലാറ്റിൻ പദം name Ruthenia) 8 5 101.07(2)2 12.37 2607 4423 0.238 2.2 0.001
45 Rh റോഡിയം ഗ്രീക്ക് പദം 'rhodon', അർത്ഥമാക്കുന്നത് rose coloured 9 5 102.90550(2) 12.41 2237 3968 0.243 2.28 0.001
46 Pd പലേഡിയം the then recently discovered asteroid Pallas, considered a planet at the time 10 5 106.42(1)2 12.02 1828.05 3236 0.244 2.2 0.015
47 Ag സിൽവർ the Anglo-Saxon name siolfur (argentum in Latin) 11 5 107.8682(2)2 10.501 1234.93 2435 0.235 1.93 0.075
48 Cd കാഡ്മിയം ലാറ്റിൻ പദം name for the mineral calmine, 'cadmia' 12 5 112.411(8)2 8.69 594.22 1040 0.232 1.69 0.159
49 In ഇന്ഡിയം ലാറ്റിൻ പദം 'indicium', അർത്ഥമാക്കുന്നത് violet or indigo 13 5 114.818(1) 7.31 429.75 2345 0.233 1.78 0.25
50 Sn ടിൻ the Anglo-Saxon word tin (stannum in Latin, അർത്ഥമാക്കുന്നത് hard) 14 5 118.710(7)2 7.287 505.08 2875 0.228 1.96 2.3
51 Sb ആന്റിമണി ഗ്രീക്ക് പദം 'anti – monos', അർത്ഥമാക്കുന്നത് not alone (stibium in Latin) 15 5 121.760(1)2 6.685 903.78 1860 0.207 2.05 0.2
52 Te ടെലൂറിയം Earth, the third planet on solar system (with ലാറ്റിൻ പദം word tellus) 16 5 127.60(3)2 6.232 722.66 1261 0.202 2.1 0.001
53 I അയൊഡിൻ ഗ്രീക്ക് പദം 'iodes' അർത്ഥമാക്കുന്നത് violet 17 5 126.90447(3) 4.93 386.85 457.4 0.214 2.66 0.45
54 Xe സെനോൺ ഗ്രീക്ക് പദം 'xenos' അർത്ഥമാക്കുന്നത് stranger 18 5 131.293(6)2 3 0.005887 161.4 165.03 0.158 2.6 <0.001
55 Cs സീസിയം ലാറ്റിൻ പദം 'caesius', അർത്ഥമാക്കുന്നത് sky blue 1 6 132.9054519(2) 1.873 301.59 944 0.242 0.79 3
56 Ba ബേരിയം ഗ്രീക്ക് പദം 'barys', അർത്ഥമാക്കുന്നത് heavy 2 6 137.327(7) 3.594 1000 2170 0.204 0.89 425
57 La ലാന്തനം ഗ്രീക്ക് പദം 'lanthanein', അർത്ഥമാക്കുന്നത് to lie hidden 6 138.90547(7)2 6.145 1193 3737 0.195 1.1 39
58 Ce സീറിയം Ceres, the Roman God of agriculture 6 140.116(1)2 6.77 1068 3716 0.192 1.12 66.5
59 Pr പ്രസീഡിമിയം ഗ്രീക്ക് പദം 'prasios didymos' അർത്ഥമാക്കുന്നത് green twin 6 140.90765(2) 6.773 1208 3793 0.193 1.13 9.2
60 Nd നിയോഡിമിയം ഗ്രീക്ക് പദം 'neos didymos' അർത്ഥമാക്കുന്നത് new twin 6 144.242(3)2 7.007 1297 3347 0.19 1.14 41.5
61 Pm പ്രോമേഥിയം Prometheus of ഗ്രീക്ക് പദം mythology who stole fire from the Gods and gave it to humans 6 [145]1 7.26 1315 3273 1.13 <0.001
62 Sm സമരിയം Samarskite, the name of the mineral from which it was first isolated 6 150.36(2)2 7.52 1345 2067 0.197 1.17 7.05
63 Eu യൂറോപ്പിയം Europe 6 151.964(1)2 5.243 1099 1802 0.182 1.2 2
64 Gd ഗഡോലിനിയം Johan Gadolin, chemist, physicist and mineralogist 6 157.25(3)2 7.895 1585 3546 0.236 1.2 6.2
65 Tb ടെർബിയം Ytterby, Sweden 6 158.92535(2) 8.229 1629 3503 0.182 1.2 1.2
66 Dy ഡിസ്പ്രോസിയം ഗ്രീക്ക് പദം 'dysprositos', അർത്ഥമാക്കുന്നത് hard to get 6 162.500(1)2 8.55 1680 2840 0.17 1.22 5.2
67 Ho ഹോൾമിയം Stockholm, Sweden (with ലാറ്റിൻ പദം name Holmia) 6 164.93032(2) 8.795 1734 2993 0.165 1.23 1.3
68 Er എർബിയം Ytterby, Sweden 6 167.259(3)2 9.066 1802 3141 0.168 1.24 3.5
69 Tm തുലിയം Thule, the ancient name for Scandinavia 6 168.93421(2) 9.321 1818 2223 0.16 1.25 0.52
70 Yb യിറ്റെർബിയം Ytterby, Sweden 6 173.054(5)2 6.965 1097 1469 0.155 1.1 3.2
71 Lu ലുറ്റേഷ്യം Paris, France (with the Roman name Lutetia) 3 6 174.9668(1)2 9.84 1925 3675 0.154 1.27 0.8
72 Hf ഹാഫ്നിയം Copenhagen, Denmark (with ലാറ്റിൻ പദം name Hafnia) 4 6 178.49(2) 13.31 2506 4876 0.144 1.3 3
73 Ta റ്റാന്റലം King Tantalus, father of Niobe from ഗ്രീക്ക് പദം mythology 5 6 180.94788(2) 16.654 3290 5731 0.14 1.5 2
74 W ടങ്സ്റ്റൺ the Swedish 'tung sten' അർത്ഥമാക്കുന്നത് heavy stone (W is wolfram, the old name of the tungsten mineral wolframite) 6 6 183.84(1) 19.25 3695 5828 0.132 2.36 1.3
75 Re റെനിയം Rhine, a river that flows from Grisons in the eastern Swiss Alps to the North Sea coast in the Netherlands (with ലാറ്റിൻ പദം name Rhenia) 7 6 186.207(1) 21.02 3459 5869 0.137 1.9 <0.001
76 Os ഓസ്മിയം ഗ്രീക്ക് പദം 'osme', അർത്ഥമാക്കുന്നത് smell 8 6 190.23(3)2 22.61 3306 5285 0.13 2.2 0.002
77 Ir ഇറിഡിയം Iris, ഗ്രീക്ക് പദം goddess of the rainbow 9 6 192.217(3) 22.56 2719 4701 0.131 2.2 0.001
78 Pt പ്ലാറ്റിനം the Spanish 'platina', അർത്ഥമാക്കുന്നത് little silver 10 6 195.084(9) 21.46 2041.4 4098 0.133 2.28 0.005
79 Au ഗോൾഡ് the Anglo-Saxon word gold (aurum in Latin, അർത്ഥമാക്കുന്നത് glow of sunrise) 11 6 196.966569(4) 19.282 1337.33Holman, Lawrence and Barr 3129 0.129 2.54 0.004
80 Hg Mercury| Mercury (element)|മെർക്കറി Mercury, the first planet in the Solar System (Hg from former name hydrargyrum, from ഗ്രീക്ക് പദം hydr- water and argyros silver) 12 6 200.592(3) 13.5336 234.43 629.88 0.14 2 0.085
81 Tl താലിയം ഗ്രീക്ക് പദം 'thallos', അർത്ഥമാക്കുന്നത് a green twig 13 6 204.389 11.85 577 1746 0.129 1.62 0.85
82 Pb ലെഡ് the Anglo-Saxon lead (plumbum in Latin) 14 6 207.2(1)2 4 11.342 600.61 2022 0.129 1.87 14
83 Bi ബിസ്മത്ത് the German 'Bisemutum' a corruption of 'Weisse Masse' അർത്ഥമാക്കുന്നത് white mass 15 6 208.98040(1)1 9.807 544.7 1837 0.122 2.02 0.009
84 Po പൊളോണിയം Poland, the native country of Marie Curie, who first isolated the element 16 6 [209]1 9.32 527 1235 2 <0.001
85 At അസ്റ്റാറ്റിൻ ഗ്രീക്ക് പദം 'astatos', അർത്ഥമാക്കുന്നത് unstable 17 6 [210]1 7 575 610 2.2 <0.001
86 Rn റാഡോൺ From radium, as it was first detected as an emission from radium during radioactive decay 18 6 [222]1 0.00973 202 211.3 0.094 2.2 <0.001
87 Fr ഫ്രാൻഷ്യം France, where it was first discovered 1 7 [223]1 1.87 300 950 0.7 <0.001
88 Ra റേഡിയം ലാറ്റിൻ പദം 'radius', അർത്ഥമാക്കുന്നത് ray 2 7 [226]1 5.5 973 2010 0.094 0.9 <0.001
89 Ac ആക്റ്റീനിയം ഗ്രീക്ക് പദം 'actinos', അർത്ഥമാക്കുന്നത് a ray 7 [227]1 10.07 1323 3471 0.12 1.1 <0.001
90 Th തോറിയം Thor, the Scandinavian god of thunder 7 232.03806(2)1 2 11.72 2115 5061 0.113 1.3 9.6
91 Pa പ്രൊട്ടാക്റ്റീനിയം ഗ്രീക്ക് പദം 'protos', അർത്ഥമാക്കുന്നത് first, as a prefix to the element actinium, which is produced through the radioactive decay of protactinium 7 231.03588(2)1 15.37 1841 4300 1.5 <0.001
92 U യുറേനിയം Uranus, the seventh planet in the Solar System 7 238.02891(3)1 18.95 1405.3 4404 0.116 1.38 2.7
93 Np നെപ്റ്റ്യൂണിയം Neptune, the eighth planet in the Solar System 7 [237]1 20.45 917 4273 1.36 <0.001
94 Pu പ്ലൂട്ടോണിയം Pluto, a dwarf planet in the Solar System 7 [244]1 19.84 912.5 3501 1.28 <0.001
95 Am അമേരിക്കം Americas, the continent where the element was first synthesized 7 [243]1 13.69 1449 2880 1.13 <0.001
96 Cm ക്യൂറിയം Pierre Curie, a physicist, and Marie Curie, a physicist and chemist 7 [247]1 13.51 1613 3383 1.28 <0.001
97 Bk ബെർക്കീലിയം Berkeley, California, USA, where the element was first synthesized 7 [247]1 14.79 1259 2900 1.3 <0.001
98 Cf കാലിഫോർണിയം State of California, USA, where the element was first synthesized 7 [251]1 15.1 1173 (1743)11 1.3 <0.001
99 Es ഐൺസ്റ്റീനിയം Albert Einstein, physicist 7 [252]1 8.84 1133 (1269)11 1.3 0 8
100 Fm ഫെർമിയം Enrico Fermi, physicist 7 [257]1 (1125)11 1.3 0 8
101 Md മെന്റലീവിയം Dmitri Mendeleyev, chemist and inventor 7 [258]1 (1100)11 1.3 0 8
102 No നൊബീലിയം Alfred Nobel, chemist, engineer, innovator, and armaments manufacturer 7 [259]1 (1100)11 1.3 0 8
103 Lr ലോറെൻഷ്യം Ernest O. Lawrence, physicist 3 7 [266]1 (1900)11 1.3 0 8
104 Rf റൂഥർഫോർഡിയം Ernest Rutherford, chemist and physicist 4 7 [267]1 (23.2)11 (2400)11 (5800)11 0 8
105 Db ഡബ്നിയം Dubna, Russia 5 7 [268]1 (29.3)11 0 8
106 Sg സീബോർജിയം Glenn T. Seaborg, scientist 6 7 [269]1 (35.0)11 0 8
107 Bh ബോറിയം Niels Bohr, physicist 7 7 [270]1 (37.1)11 0 8
108 Hs ഹസ്സിയം Hesse, Germany, where the element was first synthesized 8 7 [269]1 (40.7)11 0 8
109 Mt മിറ്റ്നെറിയം Lise Meitner, physicist 9 7 [278]1 (37.4)11 0 8
110 Ds ഡാംസ്റ്റർഷ്യം Darmstadt, Germany, where the element was first synthesized 10 7 [281]1 (34.8)11 0 8
111 Rg റോൺജനിയം Wilhelm Conrad Röntgen, physicist 11 7 [281]1 (28.7)11 0 8
112 Cn കോപ്പർനിക്കിയം Nicolaus Copernicus, astronomer 12 7 [285]1 (23.7)11 357 12 0 8
113 Uut യുനാന്ട്രിയം IUPAC systematic element name 13 7 [286]1 (16)11 (700)11 (1400)11 0 8
114 Fl ഫ്ലെറോവിയം Georgy Flyorov, physicist 14 7 [289]1 (14)11 (340)11 (420)11 0 8
115 Uup അൺഅൺപെന്റിയം IUPAC systematic element name 15 7 [288]1 (13.5)11 (700)11 (1400)11 0 8
116 Lv ലിവർമോറിയം Lawrence Livermore National Laboratory (in Livermore, California) which collaborated with JINR on its synthesis 16 7 [293]1 (12.9)11 (708.5)11 (1085)11 0 8
117 Uus അൺഅൺസെപ്റ്റിയം IUPAC systematic element name 17 7 [294]1 (7.2)11 (673)11 (823)11 0 8
118 Uuo അൺഅൺഓക്റ്റിയം IUPAC systematic element name 18 7 [294]1 (5.0)11 13 (258)11 (263)11 0 8
9e99 ~z ~z 9e99 9e99 9e99 9e99 9e99 9e99 9e99 9e99 9e99
ആവർത്തനപ്പട്ടികയിലെ രാസപരമ്പര
ക്ഷാരലോഹങ്ങൾ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങൾ ലാന്തനൈഡുകൾ ആക്റ്റിനൈഡുകൾ സംക്രമണലോഹങ്ങൾ
മൃദുലോഹങ്ങൾ അർദ്ധലോഹങ്ങൾ അലോഹങ്ങൾ ഹാലൊജനുകൾ ഉൽകൃഷ്ടവാതകങ്ങൾ
Categories in the metal–nonmetal trend
Background color shows subcategory in the metal–metalloid–nonmetal trend:
Metal Metalloid Nonmetal Unknown
chemical
properties
Alkali metal Alkaline earth metal Lan­thanide Actinide Transition metal Post-​transition metal Polyatomic nonmetal Diatomic nonmetal Noble gas

കുറിപ്പുകൾ[തിരുത്തുക]

 • ^1 The element does not have any stable nuclides, and a value in brackets, e.g. [209], indicates the mass number of the longest-lived isotope of the element. However, four elements, bismuth, thorium, protactinium, and uranium, have characteristic terrestrial isotopic compositions, and thus their standard atomic weights are given.
 • ^2 The isotopic composition of this element varies in some geological specimens, and the variation may exceed the uncertainty stated in the table.
 • ^3 The isotopic composition of the element can vary in commercial materials, which can cause the atomic weight to deviate significantly from the given value.
 • ^4 The isotopic composition varies in terrestrial material such that a more precise atomic weight can not be given.
 • ^5 The atomic weight of commercial lithium can vary between 6.939 and 6.996—analysis of the specific material is necessary to find a more accurate value.
 • ^6 This element does not solidify at a pressure of one atmosphere. The value listed above, 0.95 K, is the temperature at which helium does solidify at a pressure of 25 atmospheres.
 • ^7 This element sublimes at one atmosphere of pressure
 • ^8 The transuranic elements 99 and above do not occur naturally, but some of them can be produced artificially.
 • ^9 The value listed is the conventional atomic-weight value suitable for trade and commerce. The actual value may differ depending on the isotopic composition of the sample. Since 2009, IUPAC provides the standard atomic-weight values for these elements using the interval notation. The corresponding standard atomic weights are:
  • Hydrogen: [1.00784, 1.00811]
  • Lithium: [6.938, 6.997]
  • Boron: [10.806, 10.821]
  • Carbon: [12.0096, 12.0116]
  • Nitrogen: [14.00643, 14.00728]
  • Oxygen: [15.99903, 15.99977]
  • Magnesium: [24.304, 24.307]
  • Silicon: [28.084, 28.086]
  • Sulfur: [32.059, 32.076]
  • Chlorine: [35.446, 35.457]
  • Bromine: [79.901, 79.907]
  • Thallium: [204.382, 204.385]
 • ^10 Electronegativity on the Pauling scale. Standard symbol: χ
 • ^11 The value has not been precisely measured, usually because of the element's short half-life; the value given in parentheses is a prediction.
 • ^12 With error bars: 357+112
  −108
   K.
 • ^13 This predicted value is for liquid ununoctium, not gaseous ununoctium.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 • M. E. Wieser; et al. (2013). "Atomic weights of the elements 2011 (IUPAC Technical Report)". Pure Appl. Chem. IUPAC. 85 (5): 1047–1078. doi:10.1351/PAC-REP-13-03-02. {{cite journal}}: Explicit use of et al. in: |author= (help) (for standard atomic weights of elements)
 • Sonzogni , Alejandro. "Interactive Chart of Nuclides". National Nuclear Data Center: Brookhaven National Laboratory. Archived from the original on 2011-07-21. Retrieved 2008-06-06. (for atomic weights of elements with atomic numbers 103–118)

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

 • Atoms made thinkable, an interactive visualisation of the elements allowing physical and chemical properties to be compared