മിഷിഗണിലെ ഗ്രാമങ്ങളുടേയും ചെറു പട്ടണങ്ങളുടേയും പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മിഷിഗൺ ഐക്യനാടുകളിലെ പടിഞ്ഞാറേ മദ്ധ്യത്തിലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്. 2010 ലെ ഐക്യനാടുകളുടെ സെൻസസ് പ്രകാരം 9,884,129 ജനങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന മിഷിഗൺ ഐക്യനാടുകളിലെ എട്ടാമത്തെ ജനസാന്ദ്രതയേറിയ സംസ്ഥാനമാണ്. സംസ്ഥാനത്തിൻറെ ആകെ ചുറ്റളവു കണക്കാക്കിയാൽ 56,538.90 സ്ക്വയർ മൈലുമായി (146,435.1 km2) കരപ്രദേശമുള്ള ഇത് 22 ാമത്തെ വലിപ്പമുള്ള സംസ്ഥാനമാണ്. മിഷിഗണിലെ 83 കൌണ്ടികളിലായി സംയോജിപ്പിക്കപ്പെട്ട പട്ടണങ്ങളും ചെറു പട്ടണങ്ങളും വില്ലേജുകളുമുൾപ്പെട്ട 533 മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കൃത്യമായിപ്പറഞ്ഞാൽ മിഷിഗണിൽ, 276 പട്ടണങ്ങളും 257 വില്ലേജുകളും 1240 ചെറുപട്ടണങ്ങളുമാണുള്ളത്.

സ്ഥലം വിഭാഗം കൌണ്ടി 2010 ജനസംഖ്യ
അക്മെ ഏകീകരിക്കപ്പെടാത്ത സമൂഹം
അക്മെ ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 4,375
അഡ ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം കെൻറ് 13,142
അഡംസ്‍ ടൌൺഷിപ്പ്, (അറിനാക് കൌണ്ടി) ചെറുപട്ടണം അറിനാക് 563
ആഡംസ് ടൌൺഷിപ്പ്, (ഹിൽസ്‍ഡൈൽസ് കൌണ്ടി) ചെറുപട്ടണം ഹിൽസ്‍ഡൈൽ 2,493
ആഡംസ്‍ ടൌൺഷിപ്പ്, (ഹൌഗ്‍റ്റൺ കൌണ്ടി) ചെറുപട്ടണം [:en:Adams_Township,_Houghton_County,_Michigan]ഹൌഗ്‍റ്റൺ 2,573
ആഡ്ഡിസൺ ഗ്രാമം 605
ആഡ്ഡിസൺ ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 6,351
അഡ്രിയാൻ പട്ടണം 21,133
അഡ്രിയാൻ ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 6,035
അയിറ്റ്ന ടൌൺഷിപ്പ്, (മെക്കോസ്റ്റ കൌണ്ടി) ചെറുപട്ടണം മെക്കോസ്റ്റ 2,299
അയിറ്റ്ന ടൌൺഷിപ്പ്, (മിസൌക്കീ കൌണ്ടി) ചെറുപട്ടണം മിസൌക്കീ 413
അഫ്‍റ്റോൺ ഏകീകരിക്കപ്പെടാത്ത സമൂഹം
അഹ്‍മീക്ക് ഗ്രാമം 146
അക്രോൺ ഗ്രാമം ടുസ്‍കോള 402
അക്രോൺ ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം ടുസ്‍കോള 1,503
അലബാസ്റ്റർ ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം ലോസ്കോ 487
അലെയ്‍ഡോൺ ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 2,894
അലാമൊ ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 3,762
അലൻസണ് ഗ്രാമം 738
ആൽബ ഏകീകരിക്കപ്പെടാത്ത സമൂഹം, CDP 295
ആൽബീ ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം സഗിനാവ് 2,160
ആൽബെർട്ട് ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 2,526
അൽബിയോൺ പട്ടണം 8,616
അൽബിയോൺ ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 1,123
അൽകോണ ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 968
അൽഡെൻ ഏകീകരിക്കപ്പെടാത്ത സമൂഹം, CDP 125
അൽഗൻസീ ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 1,974
അൽഗെർ ഏകീകരിക്കപ്പെടാത്ത സമൂഹം
അൽഗോണ ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 9,932
അൽഗോണാക് പട്ടണം 4,110
അല്ലെഗാൻ പട്ടണം 4,998
അല്ലെഗാൻ ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 4,406
അല്ലെൻ ഗ്രാമം 191
അല്ലെൻ പാർക്ക് പട്ടണം 28,210
അല്ലെൻ ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 1,657
അല്ലെൻഡെയിൽ ഏകീകരിക്കപ്പെടാത്ത സമൂഹം, CDP 17,579
അല്ലെൻഡെയിൽ ചാർട്ടർ ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 20,708
അല്ലെൻടൺ ഏകീകരിക്കപ്പെടാത്ത സമൂഹം
അല്ലിസ്‍ ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 948
അല്ലോയൂസ് ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 1,571
അൽമ പട്ടണം 9,383
അൽമെന് ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 4,992
അൽമെർ ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 3,101
അൽമിറ ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 3,645
ആൽമണ്ട് ഗ്രാമം 2,674
ആൽമണ്ട് ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 6,583
അലോഹ ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 949
അൽപെന പട്ടണം 10,483
അൽപെന ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 9,060
അൽഫ ഗ്രാമം 145
ആൽപൈൻ ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 13,336
അൽട്ടൊ ഏകീകരിക്കപ്പെടാത്ത സമൂഹം
അമാസ ഏകീകരിക്കപ്പെടാത്ത സമൂഹം, CDP 283
അമ്പർ ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 2,535
അംബോയ് ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 1,173
അൻചോർവില്ലെ ഏകീകരിക്കപ്പെടാത്ത സമൂഹം
ആൻ ആർബർ പട്ടണം 113,934
ആൻ ആർബർ ചാർട്ടർ ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 4,361
ആൻറിയോക്ക് ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 815
ആൻട്രിം ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 2,161
ആൻറ്‍വെർപ്പ് ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 12,182
ആപ്പിൾഗേറ്റ് ഗ്രാമം 248
അർബെല ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 3,070
അർക്കാഡ ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 1,681
അർക്കാഡിയ ഏകീകരിക്കപ്പെടാത്ത സമൂഹം, CDP 291
അർക്കാഡിയ ടൌൺഷിപ്പ്, (ലാപീർ കൌൺടി) ചെറുപട്ടണം 3,113
അർക്കാഡിയ ടൌൺഷിപ്പ് (മാസിൻ‍റ്റീ കൌണ്ടി) ചെറുപട്ടണം 639
അരിനാക് ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 903
അർജൻറൈൻ ഏകീകരിക്കപ്പെടാത്ത സമൂഹം, CDP 2,525
അർജൻറൈൻ ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 6,913
അർഗിൽ ഏകീകരിക്കപ്പെടാത്ത സമൂഹം
അർഗിൽ ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 759
അർലിങ്‍ടൺ ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 2,073
അർമഡ ഗ്രാമം 1,730
അർമഡ ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 5,379
അർനോൾഡ് ഏകീകരിക്കപ്പെടാത്ത സമൂഹം
ആർതർ ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 647
അർവോൺ ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 450
ആഷ് ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 7,783
ആഷ്‍ലാൻറ് ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 2,773
ആഷ്‍ലി ഗ്രാമം 563
അസ്സിറിയ ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 1,986
ആതൻസ് ഗ്രാമം 1,024
ആതൻസ് ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 2,554
അറ്റ്ലാൻറ ഏകീകരിക്കപ്പെടാത്ത സമൂഹം, CDP 827
അറ്റ്ലാൻറിക് മൈൻ ഏകീകരിക്കപ്പെടാത്ത സമൂഹം
അറ്റ്ലസ് ഏകീകരിക്കപ്പെടാത്ത സമൂഹം
അറ്റ്ലസ് ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 7,993
അറ്റിക്ക ഏകീകരിക്കപ്പെടാത്ത സമൂഹം, CDP 994
അറ്റിക്ക ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 4,755
ഔ ഗ്രെസ് പട്ടണം 889
ഔ ഗ്രെസ് ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 953
ഔ സാബിൾ ഏകീകരിക്കപ്പെടാത്ത സമൂഹം, CDP 1,404
ഔ സാബിൾ ചാർട്ടർ ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 2,047
ഔ സാബിൾ ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 255
ഔ ട്രെയിൻ ഏകീകരിക്കപ്പെടാത്ത സമൂഹം
ഔ ട്രെയിൻ ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 1,138
ഔബേൺ പട്ടണം 2,087
ഔബേൺ ഹിൽസ് പട്ടണം 21,412
അഗസ്റ്റ ഗ്രാമം 885
അഗസ്റ്റ ചാർട്ടർ ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 6,745
ഔറേലിയസ് ടൌൺഷിപ്പ് ചെറുപട്ടണം 3,525
ഓസ്റ്റിൻ ടൌൺഷിപ്പ് (മെക്കോസ്റ്റ കൌണ്ടി) ചെറുപട്ടണം 1,561
ഓസ്റ്റിൻ ടൌൺഷിപ്പ്, (സനിലാക് കൌണ്ടി) ചെറുപട്ടണം 665
ആവറി ചെറുപട്ടണം 646
അവോക്ക ഏകീകരിക്കപ്പെടാത്ത സമൂഹം
അസാലിയ ഏകീകരിക്കപ്പെടാത്ത സമൂഹം
Backus Township township 330
Bad Axe city 3,129
Bagley Township township 5,886
Bailey unincorporated community
Bainbridge Township township 2,850
Baldwin village 1,208
Baldwin Township, Delta County township 759
Baldwin Township, Iosco County township 1,694
Baltimore Township township 1,861
Bancroft village 545
Bangor city 1,885
Bangor Charter Township township