മാർജിൻ ട്രേഡിംഗ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഓഹരിവിപണയിൽ കച്ചവടം പ്രേഹ്ല്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് stock exchange നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു പദ്തിയാണ് മാർജിൻ ട്രേഡിംഗ് ഒരു ആൾക്ക് കെയിലുള്ള് പണ്ണത്തിന്റ ഇരട്ടി തുകയ്ക്കുള്ള ഓഹരി വാങ്ങാനുള്ള അവസരമാണ് ഇതു വഴി ലഭിക്കുന്നത്.ബാക്കി പണ്ണം അംഗിക്രിത brokerയിൽ നിന്നേ റിസർവയേ ബാങ്ക് അംഗീക്കരിച്ച ബാങ്കിൽ നിന്നേ വാങ്ങാം.ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ആൾക്ക് 100 രുപ വിലയുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ 100 ഓഹരികൾ വാങ്ങണം.അതിൻ 5000 രുപ കെവശമ്മുനയിൽ മതി.ബാക്കി പണം brokerയേ ബാങ്കേ നൽക്കും.ഇനി ഇതിൻ ഇടയിൽ ആ ഓഹരിയുടെ വില 50 രുപയായി കുറിഞ്ഞു എന്നിരിക്കട്ടെ.അപ്പേൾ ആയൾക്ക് 5000 നല്കിയ്വ്ർക്ക് 2500 നഷ്ടം സംഭിവിക്കം.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മാർജിൻ_ട്രേഡിംഗ്&oldid=2556561" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്