മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഗവർമെന്റ് ആർട്സ് കോളേജ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മയ്യഴിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു കലാലയമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ഗവണ്മെന്റ് ആർട്സ് കോളേജ്. പുതുച്ചേരി സർവ്വകലാശാലയോട് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കോളേജ് 1970 ലാണ് ആരംഭിച്ചത്. പ്രീഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ മാത്രമുള്ള ജൂനിയർ കോളേജായി കാലിക്കറ്റ് യൂനിവേഴ്സിറ്റിയോട് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച കോളേജിൽ 1973-ലാണ് ബിരുദപഠനം ആരംഭിക്കുന്നത്. പതിനൊന്ന് വിഷയങ്ങളിൽ ബിരുദപഠനവും രണ്ട് വിഷയത്തിൽ ബിരുദാനന്തരപഠനത്തിനും സൌകര്യമുള്ള കോളേജിന് നാക്ക് ബി ഗ്രേഡ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.