മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പരിണാമം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നന്നായി നമുക്കറിയില്ല.

ശരീരത്തിന്റെ വലിപ്പവും മസ്തിഷ്കവുമായി ഒരു പ്രത്യേകാനുപാതത്തിലുള്ള ബന്ധം രേഖീയമായി കാണുന്നില്ല പകരം അത് വ്യത്യസ്താനുപാതത്തിലാണ്.  മസ്തിഷ്കവും ശരീരവുമായുള്ള അനുപാതം രേഖീയമല്ല. ചെറിയ ശരീരമുള്ള ജീവികളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിനു അവയുടെ ശരീരവുമായി താരതമ്യം ചെയ്താൽ വലിയ മസ്തിഷ്കാണുല്ലത്. വലിയ സസ്തനികളിൽ ചെറിയ മസ്തിഷ്കം കാണപ്പെടുന്നു. (തിമിംഗിലത്തെപ്പോലെ.

ഫോസ്സിൽ രേഖകളിലെ മനുഷ്യന്റെ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ വലിപ്പം [തിരുത്തുക]

മസ്തിഷ്ക വികസനത്തിന്റെ പഴയ ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പുനഃക്രമീകരണം[തിരുത്തുക]

ആധുനിക പരിണാമത്തിൽ ജനിതക കാരണങ്ങളുടെ സംഭാവന[തിരുത്തുക]

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്[തിരുത്തുക]

  • Falk, Dean (2011). The Fossil Chronicles: How Two Controversial Discoveries Changed Our View of Human Evolution. University of California Press. ISBN 978-0-520-26670-4978-0-520-26670-4.
  • Raichlen, D.A., and J.D. Polk. 2012. "Linking brains and brawn: exercise and the evolution of human neurobiology." Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 280. doi:10.1098/rspb.2012.2250
  • Striedter, G. F. (2005). Principles of Brain Evolution. Sinauer Associates.
  • Eccles, John C (1989) Evolution of the Brain. Routledge.

അവലംബം[തിരുത്തുക]