മണ്ണൂർ കൈമകുന്നത്ത് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

കേരളത്തിലെ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ പാലക്കാട് താലൂക്കിൽ ഉൾപെട്ട ഭഗവതി ക്ഷേത്രമാണ് കെമകുന്നത്ത് കാവ്. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാവക്കൂത്തുത്സവം നടക്കുന്ന ഭഗവതി ക്ഷേത്രമാണു ഈ ക്ഷേത്രം. [അവലംബം ആവശ്യമാണ്]