ഭൂഖണ്ഡാന്തര രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഒന്നിലധികം ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ഭൂഖണ്ഡാന്തര രാജ്യങ്ങൾ (transcontinental countries).മറ്റുഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായി ആശ്രിത പ്രദേശങ്ങളുള്ള ഏറെ രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും തുടർച്ചയോടുകൂടെ ഒന്നിലധികം ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായി പരന്നുകിടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ അപൂർവമാണ് .അവ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

Map of where the transcontinental states are located
  states contiguous across a continental boundary
  states with a noncontiguous territory on different continents
  states with a territory that is on another continent