ബൾഗേറിയയിലെ വിദ്യാഭ്യാസം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Sofia University
New Bulgarian University campus
A school in Sofia

ബൾഗേറിയയിലെ വിദ്യാഭ്യാസം നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതും ബൾഗേറിയയിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ശാസ്ത്രത്തിനുമുള്ള വകുപ്പാണ്. 2012 മുതൽ നിർബന്ധിത വിദ്യാഭ്യാസം രണ്ടു വർഷത്തെ പ്രീ സ്കൂൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, രണ്ടു വർഷത്തെ  പ്രീസ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ്, (5 വയസുമുതൽ തുടങ്ങുന്നു.)പ്രാഥമിക പാഠശാലകളിൽ പോകുന്നതു 16 വയസ്സുEducation is compulsory until age of 16. Education at state-owned schools is free of charge, except for the higher education schools, colleges and universities.