ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഇൻഫൊർമേഷൻ പാരഡോക്സ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഒരു തമോഗർത്തത്തിനുള്ളിൽ അകപ്പെട്ട പദാർത്ഥത്തിന് അതിന്റെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും നഷ്ടമാകുമെന്ന് ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം പറയുമ്പോൾ ഒരുവസ്തുവിന്റെ അടിസ്ഥാന പരമായ വിവരങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് ക്വാണ്ടം ബലതന്ത്രം വാദിക്കുന്നു. 40 വർഷത്തിലധികമായി ശാസ്ത്രലോകത്തിനുമുന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാണിത്.