ബുധനാഴ്ച്ച ആരംഭിച്ച അധിവർഷങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ബുധനാഴ്ച്ച ആരംഭിച്ച അധിവർഷങ്ങൾ‍ക്കായുള്ള ഒരു കലണ്ടറാണിത്.(ഉദാ:1992).

ജനുവരി
wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
1     1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26 
5 27 28 29 30 31     
     
ഫെബ്രുവരി
wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
5           1 2
6 3 4 5 6 7 8 9
7 10 11 12 13 14 15 16
8 17 18 19 20 21 22 23 
9 24 25 26 27 28 29   
     


മാർച്ച്
wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
9             1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22 
13 23 24 25 26 27 28 29 
14 30 31
ഏപ്രിൽ
wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
14     1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26 
18 27 28 29 30       
     


മേയ്
wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
18         1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24 
22 25 26 27 28 29 30 31 
     


ജൂൺ
wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28 
27 29 30           
     


ജൂലൈ
wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
27     1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26 
31 27 28 29 30 31     
     
August
wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
31           1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23 
35 24 25 26 27 28 29 30 
36 31  


സെപ്റ്റംബർ
wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
36   1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27 
40 28 29 30         
     
ഒക്ടോബർ
wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
40       1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25 
44 26 27 28 29 30 31   
     


നവംബർ
wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
44             1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22 
48 23 24 25 26 27 28 29 
49 30  
ഡിസംബർ
wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
49   1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27 
1 28 29 30 31       
     


മുൻപത്തെ വർഷം | അടുത്ത വർഷം

ISO 8601 ആഴ്ച്ച ഫോർമാറ്റ് പ്രകാരം ഇത്തരം വർഷങ്ങളിൽ 53 ആഴ്ച്ചകളുണ്ടാവും

സഹസ്രാബ്ദം നൂറ്റാണ്ട് Year
2nd സഹസ്രാബ്ദം: 19th നൂറ്റാണ്ട്: 1812 1840 1868 1896
2nd സഹസ്രാബ്ദം: 20th നൂറ്റാണ്ട്: 1908 1936 1964 1992
3rd സഹസ്രാബ്ദം: 21st നൂറ്റാണ്ട്: 2020 2048 2076
3rd സഹസ്രാബ്ദം: 22nd നൂറ്റാണ്ട്: 2116 2144 2172
Common year starting on: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Leap year starting on: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun