ബി (ഇംഗ്ലീഷക്ഷരം)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Wiktionary
Wiktionary
b എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക
B
B
ലത്തീൻ അക്ഷരമാല
  Aa Bb Cc Dd  
Ee Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv
  Ww Xx Yy Zz  

ലത്തീൻ അക്ഷരമാലയിലെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരമാണ് B. ബീ(pronounced /biː/) എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ‍ ഇതിന്റെ പേര്.

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

ഈജിപ്ഷ്യൻ ഹെയ്‌റോഗ്ലിഫിക് ലിപിയിലെ വീട്ടുതറയുടെ ചിത്രാക്ഷരത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഇതിന്റെ ഉല്പത്തി. പിന്നീട് ഫോണീഷ്യൻ അക്ഷരമാലയിൽ ഇതിന് രൂപഭേദം വന്നു. ഇതിൽനിന്ന് ഗ്രീക് അക്ഷരമാലയിലെ ബീറ്റയും ഇട്രൂറിയക്കാർ‍ വഴി ലത്തീൻ അക്ഷരമാലയിലെ B-യും പരിണമിച്ചുണ്ടായി.

Egyptian hieroglyph
cottage
Phoenician 
beth
Greek
Beta
Etruscan
B
Roman
B
Egyptian hieroglyphic house Phoenician beth Greek beta Etruscan B Roman B

ആലേഖനം[തിരുത്തുക]

Blackletter B Uncial B
Blackletter B Uncial B
Modern Roman B Modern Italic B Modern Script B
Modern Roman B Modern Italic B Modern Script B

ധ്വനിമൂല്യം[തിരുത്തുക]

ലത്തീൻ അക്ഷരമാല ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒട്ടെല്ലാ ഭാഷകളിലും B നാദിയായ ദ്വയോഷ്ഠ്യസ്പർശത്തെ കുറിക്കുന്നു. എസ്റ്റോണിയൻ, ഈസ്ലാൻസ്ക, ചൈനീസ് ഭാഷകളിൽ B നാദിയല്ല. p-യുടെ ഇരട്ടിപ്പായി എസ്റ്റോണിയനിലും മഹാപ്രാണമായി ചൈനീസ് , ഈസ്ലാൻസ്ക ഭാഷകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഫിജിയൻ‍ ഭാഷയിൽ നാസിക്യരഞ്ജിതമാണ്‌ B. സുലു, ക്സോസ ഭാഷകളിൽ അന്തസ്ഫോടകമാണ്‌ ഈ അക്ഷരം. ഫിന്നിഷ് ഭാഷയിൽ പരകീയപദങ്ങളിൽ മാത്രമേ B ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ.

കമ്പ്യൂട്ടിങ് കോഡുകൾ[തിരുത്തുക]

യൂണികോഡിൽ വലിയക്ഷരത്തെ കുറിക്കാൻ U+0042ഉം ചെറിയക്ഷരത്തെ കുറിക്കാൻ U+0062ഉം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആസ്കീയിൽ യഥാക്രമം 66, 98 എന്നീ കോഡുകളും.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ബി_(ഇംഗ്ലീഷക്ഷരം)&oldid=3341577" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്