ഫ്ലോക്സ് പാനിക്കുലേറ്റ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഫ്ലോക്സ് പാനിക്കുലേറ്റ
Cultivar ‘Eva Cullum’
ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം edit
Kingdom: സസ്യലോകം
Clade: ട്രക്കിയോഫൈറ്റ്
Clade: സപുഷ്പി
Clade: യൂഡികോട്സ്
Clade: Asterids
Order: Ericales
Family: Polemoniaceae
Genus: Phlox
Species:
P. paniculata
Binomial name
Phlox paniculata
L. (1753)
Fruit and seeds

ഫ്ലോക്സ് പാനിക്കുലേറ്റ [1](garden phlox, perennial phlox or summer phlox) കിഴക്കൻ, മദ്ധ്യ യുനൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, കിഴക്കൻ കാനഡ എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള പോളിമോണിയേസി കുടുംബത്തിലെ പൂച്ചെടികളുടെ ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ്. പല രാജ്യങ്ങളിലും അലങ്കാര സസ്യമായി വളർത്തുകയും [2] മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലെ വെളിമ്പ്രദേശങ്ങളിൽ കാട്ടു സസ്യമായി വളരുകയും ചെയ്യുന്നു.[3] [4]

കൾട്ടിവറുകൾ[തിരുത്തുക]

Many cultivars have been developed for garden use. The following have gained the Royal Horticultural Society's Award of Garden Merit:-

 • ’Alba Grandiflora’[5] (white)
 • ’Becky Towe’[6] (pink, variegated leaves)
 • ’Danielle’[7] (white)
 • ’David’[8] (white)
 • ’Eva Cullum’[9] (deep pink)
 • ’Eva Foerster’[10] (pink/white)
 • ’Flamingo’[11] (bright pink)
 • ’Franz Schubert’[12] (pale pink/purple)
 • ’Grenadine Dream’[13] (red/purple)
 • ’Grey Lady’[14] (lavender-grey)
 • ’Luc’s Lilac’[15]
 • ’Le Mahdi’[16] (violet blue)
 • ’Miss Elie’[17] (pink)
 • ’Miss Mary’[18] (deep pink)
 • ’Miss Pepper’[19] (pale pink/deep pink)
 • ’Monica Lynden-Bell’[20] (pale pink)
 • ’Mother of Pearl’[21] (pearl white)
 • ’Norah Leigh’[22] (pale/dark pink, variegated)
 • Peacock Cherry Red’[23]
 • Peacock Lilac[24]
 • Peacock Neon Purple[25]
 • Peacock White[26]
 • ’Prince of Orange’[27] (orange-red)
 • ’Prospero’[28] (lilac/white)
 • Purple Eye Flame[29] (purple/white)
 • ’Rosa Pastell’[30] (pale pink)
 • ’Starfire’[31] (crimson)
 • ’Uspekh’[32] (violet/white)
 • ’Utopia’[33] (pale pink)
 • ’Velvet Flame’[34] (purple/white)
 • ’Visions’[35] (pale/medium pink)
 • ’White Admiral’[36] (white)

അവലംബങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 1. Phlox paniculata L. United States Department of Agriculture Plants Profile
 2. Fine Gardening Plant Guide, Garden phlox, Phlox paniculata
 3. Biota of North America Program 2014 county distribution map
 4. Altervista Flora Italiana, Phlox pannocchiuto, Phlox paniculata L.
 5. "RHS Plantfinder - Phlox paniculata 'Alba Grandiflora'". ശേഖരിച്ചത് 25 April 2018.
 6. "RHS Plantfinder - Phlox paniculata 'Becky Towe'". ശേഖരിച്ചത് 25 April 2018.
 7. "RHS Plantfinder - Phlox paniculata 'Danielle'". ശേഖരിച്ചത് 25 April 2018.
 8. "RHS Plantfinder - Phlox paniculata 'David'". ശേഖരിച്ചത് 25 April 2018.
 9. "RHS Plantfinder - Phlox paniculata 'Eva Cullum'". ശേഖരിച്ചത് 25 April 2018.
 10. "RHS Plantfinder - Phlox paniculata 'Eva Foerster'". ശേഖരിച്ചത് 25 April 2018.
 11. "RHS Plantfinder - Phlox paniculata 'Flamingo'". ശേഖരിച്ചത് 25 April 2018.
 12. "RHS Plantfinder - Phlox paniculata 'Franz Schubert'". ശേഖരിച്ചത് 25 April 2018.
 13. "RHS Plantfinder - Phlox paniculata 'Grenadine Dream'". ശേഖരിച്ചത് 25 April 2018.
 14. "RHS Plantfinder - Phlox paniculata 'Grey Lady'". ശേഖരിച്ചത് 25 April 2018.
 15. "RHS Plantfinder - Phlox × arendsii 'Luc's Lilac'". ശേഖരിച്ചത് 25 April 2018.
 16. "RHS Plantfinder - Phlox paniculata 'Le Mahdi'". ശേഖരിച്ചത് 25 April 2018.
 17. "RHS Plantfinder - Phlox paniculata 'Miss Elie'". ശേഖരിച്ചത് 25 April 2018.
 18. "RHS Plantfinder - Phlox paniculata 'Miss Mary'". ശേഖരിച്ചത് 25 April 2018.
 19. "RHS Plantfinder - Phlox paniculata 'Miss Pepper'". ശേഖരിച്ചത് 25 April 2018.
 20. "RHS Plantfinder - Phlox paniculata 'Monica Lynden-Bell'". ശേഖരിച്ചത് 25 April 2018.
 21. "RHS Plantfinder - Phlox paniculata 'Mother of Pearl'". ശേഖരിച്ചത് 25 April 2018.
 22. "RHS Plantfinder - Phlox paniculata 'Norah Leigh'". ശേഖരിച്ചത് 25 April 2018.
 23. "RHS Plantfinder - Phlox paniculata Peacock Cherry Red". ശേഖരിച്ചത് 25 April 2018.
 24. "RHS Plantfinder - Phlox paniculata Peacock Lilac". ശേഖരിച്ചത് 25 April 2018.
 25. "RHS Plantfinder - Phlox paniculata Peacock Neon Purple". ശേഖരിച്ചത് 25 April 2018.
 26. "RHS Plantfinder - Phlox paniculata Peacock White". ശേഖരിച്ചത് 25 April 2018.
 27. "RHS Plantfinder - Phlox paniculata 'Prince of Orange'". ശേഖരിച്ചത് 25 April 2018.
 28. "RHS Plantfinder - Phlox paniculata 'Prospero'". ശേഖരിച്ചത് 25 April 2018.
 29. "RHS Plantfinder - Phlox paniculata Purple Eye Flame". ശേഖരിച്ചത് 25 April 2018.
 30. "RHS Plantfinder - Phlox paniculata 'Rosa Pastell'". ശേഖരിച്ചത് 25 April 2018.
 31. "RHS Plantfinder - Phlox paniculata 'Starfire'". ശേഖരിച്ചത് 25 April 2018.
 32. "RHS Plantfinder - Phlox paniculata 'Uspekh'". ശേഖരിച്ചത് 25 April 2018.
 33. "RHS Plantfinder - Phlox × arendsii 'Utopia'". ശേഖരിച്ചത് 25 April 2018.
 34. "RHS Plantfinder - Phlox paniculata 'Velvet Flame'". ശേഖരിച്ചത് 25 April 2018.
 35. "RHS Plantfinder - Phlox paniculata 'Visions'". ശേഖരിച്ചത് 25 April 2018.
 36. "RHS Plantfinder - Phlox paniculata 'White Admiral'". ശേഖരിച്ചത് 25 April 2018.

ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾ[തിരുത്തുക]